podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

montované domytext: Ing. Daniel Čabradafoto: M.T.A. s.r.o., PrahaMateriály pro dřevostavbyVýběr a použití stavebních materiálů významněovlivňuje kvalitu a životnost celé stavby. Cílemčlánku je představit materiálovou základnuvhodnou pro realizace zejména v oblastidřevěného stavění.Konstrukce rámové dřevostavbyDřevo má výborné protipožární a mechanicko-fyzikální vlastnosti,ale jeho určitou nevýhodou je poměrně velká změna objemu vlivemzměny vlhkosti. Zásadním požadavkem tedy je, aby řezivo bylo předzabudováním do stavby dobře vysušené a aklimatizované s okolnímprostředím.V současnosti se již u většiny systémů dřevostaveb nepoužívá klasickérostlé řezivo, ale je nahrazováno konstrukčním masivním dřevem,tzv. KVH, což je vysušené a kvalitativně vytříděné řezivo, délkověnastavované lepeným zubovým spojem, jež vykazuje mnohem většírozměrovou stabilitu a díky ohoblovanému povrchu se sraženýmihranami i větší protipožární odolnost.Vzhledem k tomu, že dřevo je v současné konstrukci dřevostavbynejvětším tepelným mostem, začínají se s rozvojem nízkoenergetickýcha pasivních domů se zvýšenou tloušťkou tepelných izolacíčím dál více uplatňovat lepené I-nosníky na bázi dřeva (např. STEICO▲ Obr. 1. I-nosníky STEICO joista zároveň mají poměrně vysoký difúzní odpor. Mohou tedy sloužiti jako kvalitní parobrzdná vrstva.Základní směry v přístupu k izolacímdřevostavebU dřevostaveb navržených v nízkoenergetických či pasivních standardechtvoří izolační systémy velmi důležitou součást stavby. Tytosystémy rozlišujeme na difuzně uzavřené a difuzně otevřené.Difuzně uzavřené systémy zabraňují průchodu vodních par konstrukcí.Je tedy potřeba vytvořit dokonalou parotěsnou vrstvu v interiérustavby. U parotěsné fólie (např. Isocell airstop VAP) je nutno důkladněpřelepit a utěsnit všechny spáry a spoje (např. Isocell Airstop flex).Pokud je parotěsná vrstva dobře provedená, zajišťuje i vzduchotěsnostvnitřní obálky stavby a snižuje tím i tepelné ztráty. Pod parotěsnouvrstvu je pro zajištění plošného ztužení stěn montována deskaOSB. V následné vrstvě, směrem do exteriéru, bývají jako výplňovéizolace mezi nosné stěnové sloupky použity minerální, skelné či dřevovláknitéizolace. Následně bývá celá stavba opláštěná opět OSBnebo sádrovláknitými deskami, které stavbu ztuží z venkovní stranya zároveň vytvoří pevný podklad pro fasádní zateplovací systémytvořené nejčastěji polystyrenovými nebo minerálními izolacemi.Konstrukční skladby složené z více různorodých materiálů jsou všakfunkčně i technologicky poměrně náročné. Současný trend konstrukcídřevostaveb směřuje k materiálově jednoduché, maximálněekologické, tepelně úsporné a konstrukčně přirozené skladbě stěna střech – tzv. difuzně otevřenému systému (obr. 2). Tento systémpočítá s regulovaným obousměrným průchodem par konstrukcí. Jednotlivéizolační vrstvy jsou navrženy tak, aby difuzní odpor směremdo exteriéru klesal a tím byl zajištěn snadný prostup par konstrukcí,aniž by došlo k případné kondenzaci vlhkosti uvnitř izolačních částíkonstrukcí, která pak může být příčinou plísní a hnilob. Velmi dobřese uplatňují izolace na bázi přírodních materiálů – jako je dřevo,konopí, len atd. Stavba pak přirozeně „dýchá“. U tohoto systémuje potřeba vytvořit vzduchotěsnou vrstvu, která bude tvořit zároveňi vrstvu parobrzdnou. K tomu je opět vhodná vrstva OSB desek,nebo lze použít speciálně impregnovanou celulózovou fólii (např.Isocell Öko-natur). Tato vrstva nebrání přístupu par do konstrukce,▼ Obr. 2. Skladba difuzně otevřené stěny s provětrávanou fasádou (instalačnímezera, OSB deska, STEICO flex, STEICO universal, latě, dřevěnýobklad)joist, wall, obr. 1). Tento prvek je aglomerovaným materiálem, takževyniká především velkou rozměrovou stabilitou, nízkou váhou a tvoříminimální tepelné mosty díky tenkému, avšak staticky dostačujícímuprofilu stojiny.Většinu stěnových systémů dřevostaveb je nutné zavětrovat, aby sezajistila dostatečná prostorová tuhost konstrukce. K tomu se využívajípředevším OSB desky, sádrovláknité desky a tvrdé vláknité deskytypu DHF, které mají výbornou ztužující schopnost a současně jsoudifuzně otevřené pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a ztužujícízáklopy střešních konstrukcí pod tvrdou krytinou. Velkou výhodouOSB desek je, že jsou velmi dobře zpracovatelné, houževnaté14stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines