podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

montované domytext: Ing. Jan Knížegrafické podklady: KRONOSPAN CREkologické dřevostavby s použitímdesek OSB SUPERFINISH ® ECOPři navrhování a realizaci staveb začátku21. století je nutné, kromě architektonickéhoa inženýrského přístupu, vytvářet rovnováhumezi zvyšujícími se nároky na kvalitu životníhoprostředí, ekonomickým rozvojem a ekologickýmikritérii s přihlédnutím k trvale udržitelnémurozvoji. Trvale udržitelným rozvojemmáme na mysli dlouhodobé zachovánípřírodních statků a služeb pro příští generace.Cestou k tomuto cíli je, mimo jiné, úsilío maximální využití obnovitelných zdrojů,mezi které právě dřevo bezpochyby patří.Stavby s použitím dřeva a materiálů na jeho bázi se pro nové tisíciletístávají v tomto smyslu ekologickými stavbami s velkou perspektivou.Pokud budeme dřevostavby chápat jako vyjádření životní filozofie,jejímž projevem je snaha o maximální užití obnovitelných, energetickynenáročných a ohleduplných materiálů na bázi dřevní hmoty,je vhodným řešením použití desek OSB SUPERFINISH ® ECO, kteréjsou z 95 % tvořeny z přírodního dřeva. Jejich užívání je z ekologickéhohlediska významným přínosem životnímu prostředí zejménaz následujících důvodů:■ jsou vyráběny z obnovitelných surovinových zdrojů dřeva pocházejícíhopřevážně z certifikovaných lesů PEFC, respektujících zásadytrvalého ekologického obhospodařování lesů;■ dochází ke snížení škodlivých emisí zvláště CO 2uskladněnímv biomase;■ využití dřevní suroviny při výrobě je 100%. Vytříděný materiálnesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek jevyužíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by se ztratilaenergie vložená do vysušení třísek. Dřevní prach se využívá jakoobnovitelné palivo stejně jako kůra;■ desky OSB SUPERFINISH ® ECO jsou 100% recyklovatelné;■ díky železniční vlečce závodu je velký podíl dřeva přepravovánnákladními vlaky;■ dochází ke snížení ekologické zátěže během přepravy materiálů,snížení spotřeby energie na zhotovení budovy a energie naprovoz budovy, kde konstrukce dřevěných budov umožňuje využívatpřiměřenou tloušťku stěn při vysokých tepelně izolačníchnárocích.Při porovnání s masivním dřevem je zřejmé, že desky OSB SU-PERFINISH ® ECO mají oproti rostlému dřevu řadu výhod, jakonapříklad: větší fyzikální i designovou homogenitu, nižší anizotropiia vyšší rozměrovou stabilitou v rovině desky. U rostlého dřevamůže být pevnost ve směru vláken až čtyřicetkrát větší než pevnostve směru kolmém na vlákna (poměr anizotropie tedy činí až40:1). OSB desky mají v důsledku třívrstvé skladby velkoplošnýchtřísek tento poměr jen 2:1 až 3:1. Díky velkoplošným třískáma jejich střídavé orientaci v jednotlivých vrstvách je únosnostOSB desek v ploše desky mnohem vyšší, a to jak ve srovnánís masivním dřevem, tak i s jinými deskovými materiály na bázidřeva (dřevotřískové, cementotřískové nebo dřevovláknité), nabázi sádry apod.Kombinací masivního dřeva jako liniového prvku (sloupy, trámy apod.)a desek OSB SUPERFINISH ® ECO se dosahuje prostorově tuhékonstrukce, která je schopna přenášet veškerá zatížení působící nanosnou konstrukci dřevostaveb. OSB SUPERFINISH ® ECO se takstává základním plošným materiálem moderních dřevostaveb – tj.staveb s dřevěným rámem.Pro výrobu velkoplošných OSB desek obecně je třeba příslušnádřevní surovina, lepidlo (pryskyřice) a hydrofobizační materiál(parafin) sloužící jako ochrana třísek proti vlhkosti. V Evropě jenejčastěji využíváno jehličnatého dřeva (zejména borovice a smrk)a jako lepidla jednotlivých třísek jsou v současné době používánypryskyřice fenol-formaldehydové (PF), močovino-formaldehydové(UF), melamin-močovino-formaldehydové (MUF) nebo polyuretanové(MDI).Mezi základní suroviny pro výrobu desek OSB SUPERFINISH ® ECOpatří zejména smrkové dřevo ve formě kulatiny, parafinová emulzea pojiva na bázi polyuretanové pryskyřice (MDI). MDI pojivo neobsahujeformaldehyd (HCHO), proto je měřitelný obsah formaldehydu20stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines