podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

podlahové konstrukce - Časopis stavebnictví

montované domytext: Dipl.-Ing. Jaroslav Benákfoto: Xella Trockenbau-SystemeVícepodlažní domy na bázi dřeva:zkušenosti z České republiky a NěmeckaRodinné domy postavené na bázi dřevěné rámovékonstrukce se již staly v České republicesamozřejmostí. U výstavby vícepodlažníchdomů, která má například ve Skandináviia Severní Americe dlouhou tradici a zažíváv posledních letech velký rozmach na britskýchostrovech nebo v sousedním Německu,je v ČR v tomto směru vývoj opožděn.Důvody je nutné hledat především v požadavcích na požárníochranu staveb – za nimi se skrývá strach z možného šíření požárukonstrukčními dutinami a obava z pozdějšího selhání nosné konstrukcev důsledku skrytého doutnání. Moderní dřevostavby se všakv dnešní době skládají z kvalitních materiálů a tuzemské i zahraničnízkušenosti potvrzují, že vyhovují nejpřísnějším požadavkům napožární ochranu, statiku, zvukovou a tepelnou izolaci či ochranuproti vlhkosti. Tak například opláštění deskovými materiály nabázi sádry chrání čelní stranu nosné dřevěné konstrukce předvzplanutím. Z boční strany je konstrukce chráněná nehořlavýmiizolacemi. Konstrukce jsou vzduchotěsné a celkově vyplněnénehořlavým izolačním materiálem pro zamezení případného šířenípožáru dutinami.Dalším velkým problémem je zastaralost českých návrhových norem,které s konstrukcemi na bázi dřeva počítají jen okrajově. Přestožekonstrukce vykazují vysokou požární odolnost (až REI 120), lze jichvyužít k ochraně proti požáru jen minimálně. Je to dáno hlavnězatříděním konstrukcí z hlediska požární odolnosti a reakce na oheň,které se používá pouze v České republice a na Slovensku. Evropatakovéto zatřídění nemá a nezná.Podle předsedy Asociace dodavatelů montovaných domů jsouv ČR vícepodlažní dřevostavby díky rigiditě norem a silnému vlivuvýrobců klasických stavebních materiálů trvale diskriminovány. Zedřeva se v Česku nyní staví stále jen asi čtyři až pět procent všechrodinných domů, což je podstatně méně než například v některýchzemích západní Evropy.V poslední době je naděje, že bude diskriminující požadavek na druhkonstrukce (DP1) nahrazen požadavkem na stanovení doby vznícenínosné dřevěné konstrukce vložením termočlánků mezi jednotlivévrstvy. Při požární zkoušce se tak získá obraz o chování celé skladbykonstrukce.Podmínky pro výstavbu dřevostavebv NěmeckuZkušenosti z Německa potvrzují výhody vícepodlažních bytovýchdomů na bázi dřeva.V rámci rozsáhlého výzkumného a vývojového projektu byloprokázáno, že náročné požárně technické bezpečnostní normylze zajistit i u vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva. Odnové formulace nařízení pro vzorové stavby (MBO) 2002 jebudovy na bázi dřeva možné zařadit až do třídy budov 4. Tatotřída zahrnuje budovy střední výšky, které se vyznačují výškoupodlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 ma plochou užitných jednotek do 400 m². Tím lze v rozsáhlémměřítku využít přednosti dřevěné panelové konstrukce a vysokýstupeň prefabrikace při optimálních podmínkách ve výrobě:krátkou montážní dobu a rychlou možnost využití, nízkou vlastníhmotnost při vysoké nosnosti a trvanlivosti za předpokladu, že jedřevěná nosná konstrukce opatřena účinnou požární ochranou,vykazující minimálně 60 minut (K60) podle EN 13501-2. Mimoto musí být použity výlučně nehořlavé izolační materiály. Účinnépožárně technické opláštění nosné konstrukce lze provést pomocísádrovláknitých desek.Čerstvým příkladem dobré spolupráce výrobce, projektantůa místních orgánů státní správy je budova E3 – první dřevostavbaobytného domu s 22 m vysokou nosnou konstrukcí, kterábyla realizována v berlínské městské čtvrti Prenzlauer Berg.Protože předpisy stavebního řádu se v Německu doposudtakovouto stavbou nezabývaly, byl návrh posuzován podlesoučasných evropských norem. Při navrhování a schvalovánítéto sedmipodlažní budovy byla centrálním tématem požárníochrana. Již na začátku projektu vypracovala společnost Dehne,Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG celistvoukoncepci požární ochrany, kterou v návrhu nosné konstrukcezohlednil prof. Julius Natterer. Na základě přípravných prací,intenzivního sladění a včasného odsouhlasení krajským úřademBerlin-Pankow tak byli architekti schopni svůj avantgardní návrhprosadit.Základním prvkem návrhu požární ochrany jsou velmi krátké únikovécesty a významné zvýšení požární odolnosti nosných dílůdřevostavby díky celistvému požárnímu opláštění (zapouzdření)sádrovláknitými deskami Fermacell. Vnitřní a vnější opláštěnínosné konstrukce tak splňuje kritéria požadované třídy opláštěníK60 (v případě požáru zabraňuje minimálně 60 minut vznícenídřevěné nosné konstrukce). Požárně technické vlastnostisádrovláknitých desek Fermacell, a tím dosažení účinné požárníochrany opláštění, byly prokázány ve spolupráci s výzkumnýma zkušebním ústavem stavebních hmot MfPA Leipzig.Aplikace ucelených požárních koncepcí ukazuje, že vícepodlažnídřevostavba představuje komplexní a realizovatelný objekt.Podstatná je úzká souhra a komunikace mezi projektantem,prováděcí firmou a schvalujícím správním orgánem běhemvšech stavebních prací. Sádrovláknité desky Fermacell nabízejídřevostavbám i do budoucna komplexní řešení tématpožární ochrany, statiky, zvukové izolace, ochrany před vlhkostía tepelné ochrany. ■Dipl.-Ing. Jaroslav BenákXella Trockenbau-Systeme GmbH, org. složka24stavebnictví speciál

More magazines by this user
Similar magazines