2009-12-28_materijal..

ef.uns.ac.rs

2009-12-28_materijal..

2INFORMACONI SISTEMI UTRGOVINI... Interno poslovanje...IS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković1


Sadržaj Interno poslovanje na Internetu Intranet Portali E-learninig Upravljanje znanjem Infrastruktura elektronske trgovineIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 2


Intrabusiness Commerce - naIntranetuInterno poslovanje EC – aktivnosti elektronske trgovine koje seobavljaju u okviru organizacije (kompanije)• IzmeĎu organizacije i njenih zaposlenih• IzmeĎu organizacionih (funkcionalnih) delova organizacije• IzmeĎu zaposlenih u istoj organizaciji Intranet koristi Internet-zasnovanu tehnologiju, uključujućibrauzere i programe za lokaciju izvora sa Interneta (searchengines), za obezbeđenje pristupa različitim informacijama uokviru organizacije. Organizacija-zaposleni (B2E)—interno poslovanje u okvirukojeg organizacija isporučuje proizvode ili usluge svojimzaposlenimaIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 3


Interno poslovanje na Internetu• Obuka i obrazovanje se obezbeđuju preko Intraneta• Elektronsko naručivanje zaliha i materijala potrebnih zarad• Kupovanje po diskontnim cenama osiguranja, putničkiharanžmana itd., preko korporativnog Intraneta• Korporativne prodavnice u kojima se prodaju proizvodikompanije po diskontnim cenama• Orgnizacija vrši diseminaciju (širenje) informacija prekoIntranetaIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 4


Aktivnosti izmeĎu organizacionihdelova kompanijeVelike kompanije se sastoje od nezavisnih delova(jedinica) koje “prodaju” ili “kupuju” materijale,proizvode i usluge jedni od drugihOvakav tip transakcija lako može biti ostvaren prekoInternetaKonstruisana mreža za povezivanje vlasnika trgovačkihprodavnica sa kompanijom• Podrška komunikaciji• Kolaboracija• Izvršenje transakcijaZaposleni saraĎuju i komuniciraju korišćenjem ECtehnologijaIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 5


Intranet Intranet—korporativni LAN ili wide area network (WAN) kojikoriste Internet tehnologiju i osiguravaju u pozadini zaštituorganizacija; dizajnirani da služe internim informacionimpotrebama organizacije Obezbeđuju Internet kapacitete, search engines, alate zakomunikaciju i kolaboraciju Troškovi konverzije postojećeg mrežnog sistema u interni Websu relativno niski Dobra zaštita u okviru kompanijskog štita ( firewalls)• Zaposleni mogu lako da idu na Web• Ulazak spolja na Intranet nije dozvoljen Promena organizacione strukture i procedura, pomoć ureinženjeringu kompanije Intranet primeri:• Poslovna inteligencija• Javni servisi• Korporativne informacije• Potrošački servisiIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 6


Model istraživanja tržišta za potrebeECLične karakteristikeStarost, pol, etničke odlike,obrazovanje, način života, psihlogija,znanje, vrednosti, ličnostKarakteristike okruženjaSocijalni aspekt, porodica, zajednicaMarketingCenaPromocijaProizvodKvalitetStimulacijaOstaloEkonomičnostTehnologijaPolitikaKulturaProcesDonošenjaodlukaOdlučivanje kupcaKupiti ili neŠta kupitiGde (prodavac)KadaKoliko potrošitiPonoviti kupovinuLogističkapodrškaPlaćanje,IsporukaSistemi kontrole prodavcaTehničkapodrškaWeb dizajn,InteligentniagentiServisikupacaE-mail, Callcentri,One-to-OneIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 7


Izgradnja Interneta Za izgradnju Intraneta, organizaciji su potrebni:• Web serveri• Browsers• Alati za Web izdavaštvo• Bate podataka• TCP/IP mreže (LAN or WAN)• Firewalls (zaštita)IS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 8


Arhitektura InternetaArhitektura InternetaKlijenti(brauzeri)ServeriJavnisistemiWebpublikacijeFirewallWebserveri,i E-mailBaze podataka(proizvodi, kupci)ServeriIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 9


Intranet funkcionalnosti Intranet funkcionalnosti• Web-zasnovan pristup bazama podataka uz lakokorišćenje• Search engines, indexing engines (programske aplikacijeza indeksiranje), direktoriji za pretraživanje prekoključnih reči• Interaktivna komunikacija—četovanje, audio podrška,video konferencije• Distribucija dokumenata i (tokovi dokumenata)workflow• Groupware• Računarski - zasnovan telefonski sistemIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 10


Oblasti Intranet aplikacijaOblasti Intranet aplikacija Traženje i pristupdokumentima Personalizacijainformacija Razmena znanja Individualno odlučivanje Distribucija softvera Upravljanje projektima Upravljanjedokumentima Obuka Razmena transakcija Isporuka e-informacija Kontrola proizvedenihinformacija od stranezaposlenihIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 11


Koristi od Intraneta Kombinacijom Intraneta sa eksternim konekcijama zakreiranje Extraneta, prednosti su:• Značajno pojeftinjenje• Elektronska trgovina• Potrošački servisi• Grupno odlučivanje i poslovni procesi• Virtuelna organizacija• Poboljšanje administrativnih procesaIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 12


Portali (korporativni) organizacije Korporativni portali (organizacije)—pristup zaulaz korporativnog Web sajta, koji omogućavajukomunikaciju, kolaboraciju, i pristupinformacijama organizacije• Obezbeđuje pojedinačan pristup specifičniminformacijama organizacije i raspoloživim aplikacijamana:• Internetu• Intranetu• Extranetu• Organizacije mogu izdvojiti posebne portale zaspoljašnje korisnike i korisnike unutar kućeIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 13


Korporativni portal kao prolaz informacijaProfil baze podatakaČlanovi baze podatakaInterni sistemiDobar dan SašaStanje zalihaKorak 1Potpuna celina i integracijapodatakaEksterni sistemiBerzanske ceneNove brzineVremeKorak 2PortalBuilder stavlja svekomponente zajednou dinamičkom formatuStatusnarudžbinaNovi zadaci Važne novostiKorak 3Korisnik vidi integrisanuažurnuWeb stranicuIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 14


Aplikacije korporativnog portala Baze znanja i alati zaučenje Podrška poslovnimprocesima Prodaja usmerena nakupce, marketing, usluge Kolaboracija i podrškaprojektima Pristup podacima izrazličitih korporativnihsistema Personalizacija stranicaza korisnike Efektivno traženje i alatiza indeksiranje Aplikacije zaštite Najbolja praksa inaučene lekcije Direktoriji i oglasnetable Identifikacija eksperata Novosti Internet pristupIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 15


Okvir za korporativni portalEksternisadržajiNovine iuvoĎenje novinaEksterniservisiEksterniWeb sajtPersonalizacijaIzdavaštvoTraženjeEksterni informacioni resursiInterni informacioni resursiKolaboracijaAplikacijekorporativnogportalaUpravljanjeznanjemIntegracijaPoslovnainteligencijaDatawarehouseInterniWeb sajtOrganizacioneBaze znanjaKolaboracioniproizvodiDokumentaIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 16


E-Learning (učenje na daljinu) E-learning—online isporuka informacija sa ciljemedukacije, obuke, upravljanja znanjem, ili performansmenadžmentIzazovi e-učenja• Promene uobičajenog pristupa u domenu učenja• Učenje treba da postane u mnogo većoj meri interaktivno iprivlačno Prednosti učenja na daljinu—značajno ujednačavanje• Eliminacija vremenskih, prostornih barijera, isocioekonomskih statusa• Preuzimanje lične odgovornosti za uspeh dugoročnogučenja E-učenje obezbeđuje novi skup alata kao dodatnuvrednost tradicionalnom pristupu učenja Ne zamenjuje sedenje u učionici, već menja pristupIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 17


E-Learning (učenje na daljinu)E-learning se, takođe, primenjuje u poslovnom okruženju• Obezbeđuje superiorne modele učenja i komunikacije koji:• Povećavaju pristup materiji koja se uči• Obezbeđuju odgovornost za sve učesnike• Smanjuje troškove• Snabdevaju zaposlene znanjem i informacijama potrebnim zapovećanje zadovoljstve kupacaNedostaci učenja na daljinu• Potreba za doobučavanjem od strane nastavnika• Potrebna je oprema i podrška servisa• Nedostatak interakcije licem u lice i zajednički studentski život• Procena• Održavanje i ažuriranje• Zaštita intelektualne svojine• Računarska pismenostIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 18


E-Learning (učenje na daljinu) Virtuelni univerzitet—online univerzitet gde studentizamenjuju učionice kućom ili drugim izmeštenim lokacijamapreko Interneta Virtuelni univerziteti pružaju učionice širom sveta• Studenti mogu da prilagode sebi odgovarajući program ibiraju kurseve na različitim univerzitetima Online obukaVeliki broj organizacija koristi online obuke preko širokoraspoložive skale• digitalthink.com• click2learn.com• smartplanet.comIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 19


Efekti E-trgovine u obrazovanjuRačunarskatehnologijaKomunikacijapodatakaKupacKupacDokumentaciona tehnologijaKonvergentnost digitalnetehnologijeGlobalna mrežaKonektivnost i pristup,Informaciona mobilnostProdavacInfrastruktura elektronsketrgovineProdavacPovećanje troškovakovencionalneedukacijeDigitalnebibliotekeVirtuelni univerzitetina mrežiElektronsko tržištenamenjeno učenju(Edukacioni brokeri)GlobalizacijaPoslovanja i obrazovanjeBrza promenasadržajaStudiranjeJust-in-timeOn-the-jobobrazovanjeTutoriNastavniciUčeniciIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 20


Upravljanje znanjem Upravljanje znanjem - Knowledge management(KM)— predstavlja proces zahvatanja ili kreiranjaznanja, smeštanja, konstantnog ažuriranja,interpretiranja i korišćenja kad god je potrebno• Baza znanja— repozitorij akumuliranog znanjaorganizacije• Unapređivanje i integrisanje pristupa procesimaidentifikacije, zahvatanja, pretraživanja, deljenja,evaluacija obezbeđuju organizaciji informacionopreimućstvo:• dokumentovanje• Neiskazivo znanje eksperata pohranjeno u umovimaeksperataIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 21


Infrastruktura elektronske trgovineKomponenteMrežeWeb severiWeb podržani serverii softverOpis i predmetPomeranje od VAN-a ka Internetu. Povećana upotreba VPN (virtualprivate networks) ka povećanoj zaštiti i kapaciteta preko Interneta.Specijalni Web serveri su superiorniji za dvostruku namenu servera.Mogu se rentirati. Interfejs drugim sistemima može biti problem1. Aktivnost praćenja Web sajta. 2. konektivnost baza podataka. 3.softver za kreiranje e-formi . 4. softver za kreiranje četovanja (chatrooms) i diskusionih grupa.Elektronski katalozi Opisi proizvoda, korišćenje multimedije, kastimizovani katalozi,Web dizajn stranice igrađenje softveraTransakcionisoftverKomponenteInternet pristupaOstalouključeni u Web site dizajna i razvoja, templejti za razvoj.Web programski jezici (HTML, JAVA, VRML, XML)1. Search engines za traženje i upoređivanje proizvoda. 2. Softver zapregovaranje. 3. Enkripcija i plaćanje. 4. Naručivanje (office)zaliha and back office software.TCP/IP paketi, Web brauzeri, pristup udaljenim serveri, client dial-insoftware, uređaji za konekciju na Internet, zakup linija za konekcija,reklamiranje na InternetuFirewalls, e-mail, HTTP (transfer protocols), pametne karticeIS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 22


IS u trgovini - Jelica Trninić & Jovica Đurković 23

More magazines by this user
Similar magazines