Rezultati ispita održanog 12.06.2013. godine u Subotici

ef.uns.ac.rs

Rezultati ispita održanog 12.06.2013. godine u Subotici

34 151M036/12 Srđan Mandić 2 Da 1 1 1 7 10 6 Da 1 23 535 151M076/12 Marija Marjanović 2 Da 1 1 1 12 9 18 Da 0 0 39 736 151M078/12 Darinka Mijatović Da 1 1 1 13 24 9 Da 1 1 1 46 837 151M046/12 Marijana Miletin 2 Da 1 1 1 13 4 8 Da 1 0 25 538 151M033/12 Dragana Milić 3 Da 1 1 1 12 7 8 Da 1 1 27 539 151M069/12 Đurđina Mrkonjić 3 Da 1 1 1 13 13 7 Da 1 0 33 640 151O009/12 Tamara Obrenić 3 Da 1 1 1 12 15 9 Da 0 1 36 641 151R039/12 Luka Ribić 1 Da 1 1 1 7 16 12 Da 0 0 35 642 151Z017/12 Ivana Zvekanov Da 1 1 1 7 13 18 Da 0 38 6GRUPA 2 - MATEMATIKA ZA EKONOMISTEABCRed. br. Br. Indeksa Prezime ImeIzostanciDomaći zadaci Kolokvijumi Pismeni Usmeni ispitPonuđenaPotpisUkupnoPreda Vežbe I II III I II III ispit I II III ocena1 151P045/12 Nikola Pantović 3 Da 1 1 1 Ne - 52 151P019/12 Jovana Pejkić 2 Da 1 1 1 13 14 12 Da 1 0 39 73 151P012/12 Jelena Pena 1 Da 1 1 1 8 10 15 Da 0 0 33 64 151P043/12 Milica Perić 1 Da 1 1 1 18 16 16 Da 1 0 0 50 85 151P044/12 Srđana Petrović 2 Da 1 1 1 15 11 18 Da 0 0 44 76 151P051/12 Tomislav Piontek Da 1 1 1 18 10 18 Da 1 0 1 46 87 151P038/12 Ilija Ponoćko 2 Da 1 1 1 7 0 0 Ne 0 0 - 58 151P033/12 Aleksandar Popov Da 1 1 1 12 16 Da 0 0 28 59 151P032/12 Marija Popović 4 Ne 1 1 1 Ne - 510 151R006/12 Nikola Radonić Da 1 1 1 18 24 18 Da 1 1 0 60 1011 151R020/12 Dobrica Rašić 1 Da 1 1 1 14 20 18 Da 1 1 1 52 912 151R027/12 Ana Reljić 1 Da 1 1 1 8 0 12 Da 1 0 20 513 151S024/12 Katarina Sabo 1 Da 1 1 1 18 17 10 Da 0 0 0 45 814 151Š032/12 Inez Šamu 2 Da 1 1 1 14 8 0 Da 0 0 22 515 151Š009/12 Stela Šantor* 1 Da 1 1 1 14 6 7 Da 1 0 27 516 151S023/12 Nikola Savić 1 Da 1 1 1 8 23 10 Da 1 0 41 717 151Š014/12 Jelena Ševarac 1 Da 1 1 1 18 18 7 Da 1 0 43 718 151S025/12 Ivana Spirovski 1 Da 1 1 1 18 9 15 Da 1 0 0 42 719 151S008/12 Milena Stamenković 2 Da 1 1 1 8 4 12 Da 0 0 24 520 151S032/12 Jelena Stanić 1 Da 1 1 1 12 17 7 Da 0 0 36 621 151S055/12 Aleksandra Stanišić 1 Da 1 1 1 10 0 7 Da 0 0 17 522 151S057/12 Igor Stanković 2 Da 1 1 1 13 8 12 Da 0 0 33 5


23 151S048/12 Natalija Stantić 2 Da 1 1 1 0 0 0 Ne 0 0 - 524 151S052/12 Suzana Sukara* 2 Da 1 1 1 12 19 7 Da 0 0 38 625 151Š005/12 Biljana Šulaja 1 Da 1 1 1 14 16 9 Da 1 0 0 39 726 151T005/12 Sandra Tadić Da 1 1 1 18 22 18 Da 1 1 1 58 1027 151T018/12 Aleksandar Tanasković 2 Da 1 1 1 6 4 10 Ne 0 - 528 151T026/12 Nemanja Tapavički 3 Da 1 1 1 11 15 9 Da 0 0 0 35 629 151T019/12 Maja Tauz Da 1 1 1 18 22 18 Da 1 0 1 58 1030 151T006/12 Jovana Todorović 2 Da 1 1 1 11 16 12 Da 1 0 0 39 731 151T015/12 Jasmina Tomasović 2 Da 1 1 1 15 16 18 Da 0 0 0 49 832 151T044/12 Dragomir Tomić 4 Ne 1 1 1 Ne - 533 151T013/12 Dragana Traljić Da 1 1 1 14 11 12 Da 1 0 37 634 151V016/12 Vladislav Vasović 4 Ne 1 1 1 Ne - 535 151V014/12 Maja Višković 2 Da 1 1 1 10 4 0 Ne 0 0 - 536 151V003/12 Dragana Vlajnić Da 1 1 1 12 0 7 Da 1 0 19 537 151V017/12 Momčilo Vukotić 2 Da 1 1 1 17 9 18 Da 0 44 738 151V002/12 Ksenija Vuković Da 1 1 1 13 10 11 Da 0 0 0 34 639 151Z011/12 Bojana Zeljić 2 Da 1 1 1 8 9 13 Da 1 0 30 640 151Z004/12 Marina Zlatanović Da 1 1 1 9 18 18 Da 0 0 45 841 151E004/12 Aleksandra Erić 1 Da 1 1 1 12 16 18 Da 1 0 0 46 842 151DŽ03/12 Biljana Džebić 1 Da 1 1 1 18 24 12 Da 1 1 1 54 943 151S056/12 Biljana Stojčevski 2 Da 1 1 1 15 17 12 Da 0 0 44 744 151P049/12 Ivana Pintarić Da 1 1 1 18 17 15 Da 1 0 0 50 845 151Č005/12 Greta Čobrda 2 Da 1 1 1 12 16 18 Da 1 0 1 46 846 151P016/12 Vukašin Prodanović Da 1 1 1 18 24 18 Da 1 1 1 60 1047 151S013/12 Bobana Stanojković 3 Da 1 1 1 3 2 Ne 0 0 - 548 151S009/12 Mirjana Stefanović Da 1 1 1 14 11 8 Da 0 0 33 649 151K060/12 Bojana Kuravica 2 Da 1 1 1 10 10 12 Da 0 0 0 32 650 151M043/12 Dragana Miković Da 1 1 1 18 20 18 Da 1 1 1 56 951 151K038/12 Marko Kuručev 1 Da 1 1 1 14 19 9 Da 0 1 42 752 151M011/12 Dragana Milić Da 1 1 1 18 23 18 Da 1 1 0 59 1053 151K012/12 Snežana Knežević Da 1 1 1 17 13 8 Da 1 0 0 38 654 151K002/12 Ljubica Koldan Da 1 1 1 7 4 12 Da 0 0 23 555 151A015/12 Milana Alparac 1 Da 1 1 1 18 20 12 Da 1 1 0 50 856 151Z008/12 Jasna Zelenak 1 Da 1 1 1 9 9 12 Da 0 0 0 30 657 151D019/12 Dajana Davidov 1 Da 1 1 1 16 21 9 Da 1 0 46 858 151B031/12 Boris Brežnjak 2 Da 1 1 1 17 23 16 Da 1 1 56 9


59 151Đ009/12 Marina Đurđevac 2 Da 1 1 1 17 24 18 Da 1 1 1 59 1060 151G017/12 Nemanja Gladović 2 Da 1 1 1 8 24 9 Da 0 0 41 761 151V018/12 Olja Vuković 3 Da 1 1 1 18 24 7 Da 1 0 49 862 151S050/12 Nikolet Sabo 2 Da 1 1 1 7 0 7 Ne 0 0 0 - 5GRUPA 3 - MATEMATIKA ZA EKONOMISTEA B CRed. br. Br. Indeksa Prezime ImeIzostanciDomaći zadaci Kolokvijumi Pismeni Usmeni ispitPonuđenaPotpisUkupnoPreda Vežbe I II III I II III ispit I II III ocena1 151R032/12 Dajana Radić 2 Da 1 1 1 1 0 Ne 0 0 - 52 151B025/12 Marina Braun 2 Da 1 1 1 12 15 9 Da 0 0 0 36 63 151G012/12 Gordana Grubić 2 Da 1 1 1 0 0 12 Ne 0 0 - 54 151I004/12 Ivana Ivanović 2 Da 1 1 1 7 24 8 Da 1 1 1 39 75 151B010/12 Nikola Brkić 1 Da 1 1 1 12 23 7 Da 0 0 42 76 151Đ004/12 Jovana Đurić 1 Da 1 1 1 10 11 18 Da 0 0 39 77 151G002/12 Milica Grković 1 Da 1 1 1 14 19 18 Da 1 1 1 51 98 151J003/12 Nikola Juras 1 Da 1 1 1 8 23 12 Da 1 0 43 79 151I002/12 Vesna Ivetić Da 1 1 1 11 19 7 Da 1 0 0 37 610 151D003/12 Milica Despot 1 Da 1 1 1 16 12 8 Da 1 0 36 611 151B002/12 Ivana Bečei Da 1 1 1 12 22 12 Da 1 1 0 46 812 151B001/12 Dragiša Bojić 3 Da 1 1 1 15 14 12 Da 0 0 0 41 713 151R002/12 Natalija Rakić 1 Da 1 1 1 9 18 9 Da 0 1 1 36 614 151K069/12 Vedran Kujundžić 4 Ne 1 1 1 12 21 0 Ne 0 - 515 151L021/12 Ilija Lovrić 1 Da 1 1 1 8 16 12 Da 0 0 0 36 616 151D021/12 Violeta Dulić 2 Da 1 1 1 15 17 9 Da 0 1 41 717 151M040/12 Tamara Milošević 2 Da 1 1 1 14 16 12 Da 0 0 0 42 718 151K036/12 Milana Kosanović 2 Da 1 1 1 8 10 12 Da 0 0 30 619 151I012/12 Nataša Imrić 2 Da 1 1 1 7 0 12 Da 0 0 0 19 520 151L008/12 Ivana Lazić 1 Da 1 1 1 12 9 18 Da 0 0 0 39 721 151K009/12 Ivana Kovačev Da 1 1 1 14 18 18 Da 0 0 1 50 822 151V026/12 Vedran Vereš 2 Da 1 1 1 9 10 12 Da 0 0 0 31 623 151P037/12 Jovana Pilipović 2 Da 1 1 1 1 2 Ne 0 0 - 524 151P025/12 Ilija Padežanin 2 Da 1 1 1 15 10 9 Da 0 0 34 625 151Š010/12 Dajana Štigmond 1 Da 1 1 1 16 23 7 Da 1 0 46 826 151O005/12 Tijana Ostojić 3 Da 1 1 1 17 11 7 Da 0 0 35 627 151Č016/12 Ivana Čovčić Da 1 1 1 18 24 12 Da 1 1 1 54 9


28 151H004/12 Tamara Hornjak 4 Ne 1 1 1 2 Ne 0 - 529 151Č009/12 Tijana Čelebić 2 Da 1 1 1 3 11 4 Ne 0 0 - 530 151T040/12 Jovo Tulumović 4 Ne 1 1 1 Ne - 531 151B004/12 Dejana Bogdanović 3 Da 1 1 1 8 11 12 Da 0 0 0 31 632 151S063/12 Nataša Stjepić* 1 Da 1 1 1 10 22 7 Da 1 0 0 39 733 151Š031/12 Bojan Šević 3 Da 1 1 1 11 17 11 Da 0 0 39 734 151Ć006/12 Srđan Ćalasan 3 Da 1 1 1 10 18 14 Da 1 0 0 42 735 151R036/12 Jovana Radulović 1 Da 1 1 1 14 9 18 Da 1 0 41 736 151T027/12 Anastasija Trkulja Da 1 1 1 12 16 17 Da 0 1 45 837 151P014/12 Milica Popov 1 Da 1 1 1 11 17 8 Da 1 0 36 638 151K066/12 Jovana Krstin 3 Da 1 1 1 Ne - 539 151K063/12 Kristina Kovač Da 1 1 1 10 17 12 Da 0 0 39 740 151M024/12 Ivan Miljački 4 Ne 1 1 1 Ne - 541 151K022/12 Dajana Konjević 1 Da 1 1 1 14 15 17 Da 1 0 46 842 151L002/12 Jovana Lekić 1 Da 1 1 1 12 22 7 Da 1 1 1 41 743 151K005/12 Maja Kuzmanović Da 1 1 1 13 13 12 Da 0 0 0 38 644 151K003/12 Dijana Kalapoš Da 1 1 1 13 21 11 Da 1 1 1 45 845 151V019/12 Stefan Vemić Da 1 1 1 10 2 11 Da 1 0 23 546 151A009/12 Sanja Apostolovski 1 Da 1 1 1 12 12 18 Da 1 0 42 747 151D007/12 Nataša Deak 1 Da 1 1 1 17 13 18 Da 0 0 1 48 848 151D001/12 Nataša Dukić 2 Da 1 1 1 16 20 18 Da 1 0 54 949 151M082/12 Uroš Maričić 2 Da 1 1 1 16 15 12 Da 0 0 0 43 750 151S065/12 Isidora Srdić 2 Da 1 1 1 11 22 18 Da 0 0 1 51 951 151S064/12 Biljana Simić 2 Da 1 1 1 0 20 10 Da 0 0 0 30 552 151V038/12 Jelena Veselinović 2 Da 1 1 1 13 17 12 Da 0 0 42 7GRUPA 4 - MATEMATIKA ZA EKONOMISTEA B CRed. br. Br. Indeksa Prezime ImeIzostanciDomaći zadaci Kolokvijumi Pismeni Usmeni ispitPonuđenaPotpisUkupnoPreda Vežbe I II III I II III ispit I II III ocena1 151K046/12 Nevena Kozomara 4 Ne 1 1 1 Ne - 52 151K045/12 Olivera Kecman 2 Da 1 1 1 13 18 18 Da 0 0 49 83 151L017/12 Jovana Latinović 2 Da 1 1 1 16 9 18 Da 1 0 43 74 151M037/12 Davor Milićev 3 Da 1 1 1 3 5 Ne 0 - 55 151K028/12 Vanja Kostrešević Da 1 1 1 18 14 11 Da 1 0 43 76 151M013/12 Vukašin Milutinović 2 Da 1 1 1 18 17 17 Da 0 0 52 9


7 151Z010/12 Nikoleta Zečević 1 Da 1 1 1 16 13 18 Da 1 0 47 88 151A014/12 Filip Andonov 1 Da 1 1 1 11 0 18 Da 0 0 29 59 151Đ013/12 Marko Đapić 1 Da 1 1 1 18 17 12 Da 0 0 47 810 151J021/12 Sofija Jurić 1 Da 1 1 1 16 10 12 Da 0 0 38 611 151Đ005/12 Nikola Đajić 2 Da 1 1 1 10 24 9 Da 0 0 43 712 151A003/12 Snežana Arsenović 2 Da 1 1 1 6 10 13 Da 29 513 151T001/12 Miloš Todosijević Da 1 1 1 Ne - 514 151Š034/12 Sanela Šabović 2 Da 1 1 1 18 11 17 Da 1 0 46 815 151N010/12 Aleksandra Nasteska Da 1 1 1 12 15 8 Da 1 0 0 35 616 151T034/12 Slaviša Trkulja 2 Da 1 1 1 7 7 12 Da 0 26 517 151C006/12 Aleksandra Cikuša 1 Da 1 1 1 16 17 17 Da 1 0 0 50 818 151R025/12 Željka Radnović 1 Da 1 1 1 18 9 12 Da 1 0 39 719 151S044/12 Igor Stojaković 2 Da 1 1 1 17 11 10 Da 0 0 38 620 151T023/12 Marija Tikvicki 1 Da 1 1 1 18 21 18 Da 1 0 57 1021 151O006/12 Aleksandra Orlić 1 Da 1 1 1 7 13 18 Da 0 38 622 151M065/12 Strahinja Matić 1 Da 1 1 1 17 6 12 Da 0 35 523 151B046/12 Jelena Bundra Da 1 1 1 18 18 18 Da 1 1 0 54 924 151K050/12 Bernard Kovač 2 Da 1 1 1 0 5 Ne - 525 151L010/12 Milutin Lončarski Da 1 1 1 15 10 18 Da 0 0 1 43 726 151M014/12 Gradimir Mikša 1 Da 1 1 1 18 17 17 Da 1 0 52 927 151M015/12 Stefan Mimić 2 Da 1 1 1 15 18 14 Da 1 0 47 828 151L007/12 Jelena Lazić 2 Da 1 1 1 18 13 12 Da 0 0 43 729 151P004/12 Srđan Pauković 3 Da 1 1 1 3 Ne - 530 151M008/12 Stefan Milankov Da 1 1 1 18 13 18 Da 1 1 0 49 831 151T003/12 Uroš Tepavac 3 Da 1 1 1 18 9 16 Da 1 0 1 43 732 151M001/12 Nina Mališanović 1 Da 1 1 1 8 15 12 Da 0 1 35 633 151G024/12 Dunja Grbić 1 Da 1 1 1 12 2 18 Da 0 32 534 151B038/12 Milica Banićević 1 Da 1 1 1 18 13 18 Da 1 0 49 835 151Z005/12 Milica Zemunac 2 Da 1 1 1 18 11 18 Da 1 0 0 47 836 151G011/12 Aleksandra Grahovac 1 Da 1 1 1 18 15 17 Da 0 0 50 837 151G007/12 Đorđe Gucunski Da 1 1 1 8 0 Ne 0 - 538 151G006/12 Predrag Grabež Da 1 1 1 18 22 18 Da 1 1 0 58 1039 151B008/12 Miljan Brakočević 1 Da 1 1 1 11 20 18 Da 0 0 49 840 151B003/12 Beata Budai 2 Da 1 1 1 10 0 18 Da 0 0 28 541 151V001/12 Uroš Vujović Da 1 1 1 8 0 0 Ne 0 - 542 151J031/12 Nemanja Josić 4 Ne 1 1 1 Ne - 5


43 151Š033/12 Aleksandra Šarović 3 Da 1 1 1 8 15 17 Da 0 0 40 744 151Č012/12 Norbert Čipak Da 1 1 1 18 24 18 Da 1 0 60 1045 151N011/12 Miloš Ninković Da 1 1 1 10 16 11 Da 0 0 37 646 151V034/12 Karla Vereš Da 1 1 1 18 24 18 Da 1 1 1 60 1047 151Ć005/12 Stefan Ćesarov 1 Da 1 1 1 9 9 0 Da 0 0 18 548 151T032/12 Stefan Tomićević 1 Da 1 1 1 18 11 18 Da 1 0 1 47 849 151P042/12 Bojana Pejović 2 Da 1 1 1 18 20 17 Da 1 0 55 950 151N005/12 Dijana Nestorov 1 Da 1 1 1 18 15 12 Da 1 0 45 851 151DŽ01/12 Semir Džanković 2 Da 1 1 1 Ne - 552 151L026/12 Nemanja Lugonja 4 Ne 1 1 1 Ne - 553 151M063/12 Dejan Milovanović 2 Da 1 1 1 12 11 13 Da 0 36 654 151D025/12 Nevena Damjanović 3 Da 1 1 1 10 20 18 Da 1 0 1 48 8GRUPA 5 - MATEMATIKA ZA EKONOMISTEA B CRed. br. Br. Indeksa Prezime ImeIzostanciDomaći zadaci Kolokvijumi Pismeni Usmeni ispitPonuđenaPotpisUkupnoPreda Vežbe I II III I II III ispit I II III ocena1 151Č008/12 Vladimir Čočović 1 Da 1 1 1 7 10 18 Da 0 35 62 151T033/12 Ratka Terzin 1 Da 1 1 1 14 9 12 Da 0 35 63 151T028/12 Snežana Tripković 2 Da 1 1 1 15 22 12 Da 1 49 84 151O007/12 Milica Ostojić 2 Da 1 1 1 14 13 7 Da 0 34 65 151T016/12 Marko Todorović 1 Da 1 1 1 0 0 Ne 0 - 56 151R008/12 Tara Romić 1 Da 1 1 1 0 0 0 Ne 0 - 57 151R029/12 Jovan Radosavkić 4 Ne 1 1 1 Ne - 58 151R007/12 Mila Radak 1 Da 1 1 1 12 18 11 Da 0 41 79 151S012/12 Zlatomir Stojin 4 Ne 1 1 1 Ne - 510 151R003/12 Miloš Rašković 1 Da 1 1 1 8 11 12 Da 0 31 611 151K067/12 Vladimir Karadžić 1 Da 1 1 1 3 0 Ne 0 - 512 151D023/12 Nevena Držaić 4 Ne 1 1 1 Ne - 513 151L025/12 Neda Lukić 2 Da 1 1 1 12 4 0 Ne 0 - 514 151P008/12 Maja Perić 2 Da 1 1 1 4 9 0 Ne 0 - 515 151Š002/12 Graciano StefanŠabić 4 Ne 1 1 1 Ne - 516 151L022/12 Jovana Lukić 2 Da 1 1 1 0 9 9 Da 0 18 517 151K051/12 Milica Kesić Da 1 1 1 9 18 18 Da 1 0 1 45 818 151P007/12 Veselin Popović Da 1 1 1 7 9 18 Da 0 34 619 151M041/12 Milica Milošević Da 1 1 1 7 14 9 Da 0 0 30 6


20 151L011/12 Jelena Lončarević 1 Da 1 1 1 12 7 9 Da 0 28 521 151K025/12 Danijela Karajlović 1 Da 1 1 1 10 11 12 Da 1 33 622 151M007/12 Igor Mladenović 1 Da 1 1 1 9 0 15 Da 0 24 523 151J027/12 Merima Jankov 2 Da 1 1 1 10 15 12 Da 1 37 624 151Ž008/12 Jovana Žakula 1 Da 1 1 1 11 10 14 Da 0 35 625 151J012/12 Ljubomir Jancić 1 Da 1 1 1 9 11 12 Da 0 32 626 151V013/12 Goran Vuković 1 Da 1 1 1 15 9 12 Da 0 0 36 627 151B017/12 Adrijana Brdarić 1 Da 1 1 1 17 10 16 Da 1 0 0 43 728 151G008/12 Mladen Grubor 1 Da 1 1 1 3 1 0 Ne 0 - 529 151B011/12 Biljana Božić 1 Da 1 1 1 10 20 18 Da 1 0 0 48 830 151D004/12 Dijana Delić 1 Da 1 1 1 15 9 18 Da 1 42 731 151J002/12 Jovana Jakovljević Da 1 1 1 3 17 15 Da 0 35 532 151V035/12 Katarina Vujić 1 Da 1 1 1 13 12 9 Da 1 34 633 151F006/12 Violeta Farkaš Da 1 1 1 16 14 12 Da 0 0 42 734 151T043/12 Aleksandra Todorić Da 1 1 1 15 9 7 Da 0 0 31 635 151D010/12 Ivona Deak Da 1 1 1 14 17 7 Da 1 0 38 636 151P050/12 Monja Peštalić Da 1 1 1 15 13 12 Da 1 40 737 151S028/12 Anja Stojanov 1 Da 1 1 1 9 15 7 Da 0 31 638 151S026/12 Maja Stevović 3 Da 1 1 1 9 12 9 Da 1 0 30 639 151Š008/12 Suzana Šarčević* 1 Da 1 1 1 11 10 9 Da 1 1 30 640 151R010/12 Jelena Radeka 2 Da 1 1 1 0 0 0 Ne 0 - 541 151T010/12 Sonja Tatić 1 Da 1 1 1 9 16 14 Da 0 39 742 151S015/12 Sonja Sarić 1 Da 1 1 1 8 12 18 Da 0 38 643 151K024/12 Sara Kalinić Da 1 1 1 8 17 15 Da 0 40 744 151G016/12 Aleksandra Grubač 1 Da 1 1 1 8 7 10 Da 0 25 545 151B029/12 Marko Bosnić 2 Da 1 1 1 9 6 12 Da 0 27 546 151Ž004/12 Dajana Živković 1 Da 1 1 1 9 10 13 Da 0 32 647 151G014/12 Đurđina Gavrančić 2 Da 1 1 1 10 9 13 Da 1 32 6GRUPA 6 - MATEMATIKA ZA EKONOMISTEA B CRed. br. Br. Indeksa Prezime ImeIzostanciDomaći zadaci Kolokvijumi Pismeni Usmeni ispitPonuđenaPotpisUkupnoPreda Vežbe I II III I II III ispit I II III ocena1 151K026/12 Nandor Kiš Da 1 1 1 18 9 12 Da 1 1 39 72 151K017/12 Emeše Kučera Da 1 1 1 15 12 12 Da 0 0 1 39 73 151Š027/12 Šebešćen Šinković Da 1 1 1 16 11 12 Da 1 1 39 7


4 151F004/12 Ildiko Forgo 1 Da 1 1 1 3 0 8 Ne 0 - 55 151H006/12 Brigita Hajdu Da 1 1 1 16 1 12 Da 0 0 29 56 151Č011/12 Čila Čikoš Da 1 1 1 7 1 9 Da 0 17 57 151U002/12 Natalia Ujvari Da 1 1 1 12 24 18 Da 1 1 1 54 98 151K014/12 Emeše Kočiš Da 1 1 1 16 10 12 Da 0 1 1 38 69 151J018/12 Kornel Juhas Da 1 1 1 8 14 9 Da 0 0 1 31 610 151E001/12 Čila Erdelji Da 1 1 1 9 4 16 Da 0 29 511 151D005/12 Tamara Doci Da 1 1 1 11 0 10 Da 0 0 21 512 151B030/12 Atila Balog Da 1 1 1 12 19 18 Da 0 1 49 813 151B005/12 Anita Bauer Da 1 1 1 18 17 12 Da 1 1 1 47 814 151H003/12 Oršoja Horvat Da 1 1 1 7 0 9 Da 0 0 16 515 151Č006/12 Natalia Čizmadia Da 1 1 1 15 14 7 Da 1 0 36 616 151R015/12 Anastazia Rutai Da 1 1 1 Ne - 517 151H002/12 Rebeka Horvat Da 1 1 1 6 2 2 Ne 0 - 518 151S018/12 Arabela Senji Da 1 1 1 15 15 12 Da 0 42 719 151Š007/12 Anet Šili Da 1 1 1 12 12 9 Da 0 1 33 620 151S019/12 Renata Sabo Da 1 1 1 14 16 12 Da 1 1 42 721 151R004/12 Agneš Ruža Da 1 1 1 18 24 12 Da 1 1 1 54 922 151L001/12 Enike Laslo Da 1 1 1 16 11 7 Da 1 1 34 623 151K052/12 Kalman Kovač Da 1 1 1 14 0 12 Da 1 26 524 151V023/12 Janka Volf Da 1 1 1 4 0 8 Ne - 525 151B016/12 Klementina Bičkei Da 1 1 1 16 24 12 Da 0 1 1 52 926 151Š012/12 Imre Šerfeze 1 Da 1 1 1 12 17 13 Da 42 727 151T024/12 Aron Taloš Da 1 1 1 16 15 12 Da 0 43 728 151M002/12 Gabor Mezei Da 1 1 1 18 21 12 Da 1 1 1 51 929 151K029/12 Natalia Konc Da 1 1 1 18 16 12 Da 1 1 1 46 830 151H005/12 Sibila Hanak Da 1 1 1 16 22 12 Da 1 0 1 50 831 151S047/12 Sabolč Senji Da 1 1 1 9 0 0 Ne 0 - 532 151Č002/12 Teodora Čeke Da 1 1 1 14 16 12 Da 0 0 42 733 151K062/12 Albert Klinocki Da 1 1 1 15 13 18 Da 0 0 46 834 151M030/12 Kristina Major Da 1 1 1 18 24 12 Da 1 1 1 54 935 151M028/12 Noemi Molnar Gabor Da 1 1 1 16 21 12 Da 1 1 1 49 836 151K007/12 Čila Kalmar Da 1 1 1 18 20 12 Da 0 1 50 837 151E002/12 Andrea Erdedi Da 1 1 1 9 2 18 Da 1 0 29 538 151B015/12 Sibila Bošnjak Da 1 1 1 9 16 16 Da 0 1 41 7


STARA GENERACIJA - MATEMATIKA ZA EKONOMISTE A B CRed. br. Br. Indeksa Prezime ImeIzostanciDomaći zadaci Kolokvijumi Pismeni Usmeni ispitPonuđenaPotpisUkupnoPreda Vežbe I II III I II III ispit I II III ocena1 Z003/11 Zorad Adelina Da 2 Ne - 52 M116/10 Manojlović Dejan Da 15 8 Ne 0 - 53 P026/10 Pavlov Tatjana Da 12 0 18 Ne 0 - 54 V013/10 Vejseli Arben Da 6 0 Ne 0 - 55 B034/09 Babičković Mario Da 7 4 Ne 0 - 56 P024/11 Snežana Petrović Da 0 Ne - 57 151C008/11 Tamara Cvetković Da 12 2 10 Ne 0 0 - 58 M076/11 Bojan Milićev Da 10 11 Ne - 5

More magazines by this user
Similar magazines