GOSPODARUJ PRECYZYJNIE DZI¢KI NEW HOLLAND.

agriculture.newholland.com

GOSPODARUJ PRECYZYJNIE DZI¢KI NEW HOLLAND.

SYSTEM PRECISION LAND MANAGEMENTFIRMY NEW HOLLANDGOSPODARUJ PRECYZYJNIE DZI¢KI NEW HOLLAND.


2 3CZY JESTEÂ PRZYGOTOWANY NA ROLNICTWOPRECYZYJNE? MY ZDECYDOWANIE TAK.W coraz bardziej wymagajàcym i konkurencyjnym Êrodowisku rolnym precyzyjna uprawa toznacznie wi´cej ni˝ u˝yteczna, opcjonalna technika.Przy wcià˝ rosnàcych kosztach paliwa, nasion, materia∏ów i si∏y roboczej precyzyjna uprawa jestobecnie prawdziwà koniecznoÊcià dla ka˝dego rolnika i ka˝dej wielkoÊci gospodarstwa.Uprawa precyzyjna powinna byç dost´pna dla wszystkich: i dok∏adnie taka jest misja systemuprecyzyjnego rolnictwa Precision Land Management firmy New Holland.W pierwszej kolejnoÊci misja ta zosta∏a osiàgni´ta dzi´ki najszerszej skali wysokojakoÊciowych iprecyzyjnych narz´dzi i systemów, charakteryzujàcych si´ intuicyjnymi, przyjaznymi dlau˝ytkownika interfejsami, umo˝liwiajàcymi dokonywanie pewnych wyborów.Drugim wa˝nym jej elementem sà ciàgniki i maszyny ˝niwne zgodne z systemem precyzyjnegozarzàdzania firmy New Holland, umo˝liwiajàce podwy˝szenie wydajnoÊci z jednoczesnymobni˝eniem kosztów od samego poczàtku.ZaÊ kolejnym, niemniej wa˝nym rozwiàzaniem jest mo˝liwoÊç instalowania urzàdzeƒ PLM firmyNew Holland w dowolnej maszynie, w celu sterowania ka˝dym narz´dziem, co zapewniaosiàgni´cie najwy˝szej precyzji oferowanej przez firm´ New Holland.JeÊli zdecydowa∏eÊ si´ na oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy, wygodniejszà prac´ i zwi´kszeniewydajnoÊci w ka˝dych kolejnych ˝niwach dzi´ki systemowi precyzyjnego zarzàdzaniagospodarstwem, system Precision Land Management firmy New Holland czeka na Ciebie.Zrozumienie rolnictwa precyzyjnego4 - Wprowadzenie do systemu GPS5 - Zalety systemu prowadzenia6 - Cztery poziomy dok∏adnoÊciRozwiàzania PLM7 - Jak dokonaç wyboru8 - WyÊwietlacze systemu prowadzenia11 - Prowadzenie wspomagane


Zaawansowane rozwiàzania PLM12 - Zintegrowane rozwiàzaniaNew Holland20 - Prowadzenie dzi´kiwprowadzeniu nowych elementówPoza polem22 - Odwzorowanie na mapie,analiza i wydruk23 - Portal PLM


4 5WPROWADZENIE DO SYSTEMU GPS.CZYM JEST GPS?GPS (Global Positioning System) zarzàdzany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz system GLONASS,zarzàdzany przez Federacj´ Rosyjskà, sà to systemy nawigacji satelitarnej utworzone dzi´ki sieci 32 satelitów okrà˝ajàcychZiemi´, przesy∏ajàcych sygna∏y umo˝liwiajàce wyznaczenie pozycji pojazdu. Satelity te krà˝à po znanych orbitach, co umo˝liwiaodbiornikowi naziemnemu wyznaczenie swojej w∏asnej pozycji wzgl´dem ka˝dego satelity, od którego odbiera on sygna∏.Zamocowana do maszyny antena GPS odbiera sygna∏y ciàg∏e z satelitów GPS. Naziemne odbiorniki GPS rozmieszczone wznanych lokalizacjach w ca∏ym kraju odbierajà te same sygna∏y. Poniewa˝ znana jest ich lokalizacja bezwzgl´dna, mogà onewyliczaç w czasie rzeczywistym pozycj´ i przesy∏aç sygna∏ korekty pozycji. Nast´pnie satelity geostacjonarne przesy∏ajà zpowrotem sygna∏ korekty do odbiornika GPS zainstalowanego w pojeêdzie i korekta ta mo˝e byç zastosowana w odniesieniudo odebranej informacji o pozycji.Same sygna∏y generowane przez system GPS nie sà wystarczajàco dok∏adne do wykorzystania w rolnictwie.W zwiàzku z tym w celu zwi´kszenia ich dok∏adnoÊci muszà byç dokonane korekty sygna∏u GPS. Ze wzgl´du na sygna∏ykorekty system ten nazywany jest systemem DGPS (Differential Global Positioning System).JAK DOK¸ADNY JEST SYSTEM GPS?Nieskorygowany sygna∏ GPS lub GLONASS zapewnia dok∏adnoÊç pozycji w zakresie od 5 do 10 metrów. Jest to wi´cej ni˝potrzeba dla systemów nawigacji samochodowej, jednak nie jest to wystarczajàca dok∏adnoÊç prowadzenia pojazdów wrolnictwie, gdzie wymagana jest precyzja i powtarzalnoÊç „pokrycia kolejnych przejazdów” i „rok za rokiem”.Dok∏adnoÊç „pokrycia kolejnych przejazdów” jest miarà dok∏adnoÊci wzgl´dnej w odst´pach 15-minutowych. Jest onazazwyczaj rozumiana jako omini´cie/zak∏adka od jednego przejazdu do nast´pnego podczas jazdy po kolejnychuprawianych pasach. Odbiornik New Holland o dok∏adnoÊci mi´dzy przejazdami równej +/-2,5 cm oznacza, ˝e przez 95%czasu zak∏adka uprawianego gruntu lub pomini´cie w uprawie sà mniejsze ni˝ 2,5 cm.Dok∏adnoÊç „rok za rokiem” jest miarà powtarzalnoÊci dok∏adnoÊci, co oznacza, ˝e mo˝esz jechaç tym samym rz´demdzieƒ, tydzieƒ, miesiàc lub rok póêniej. Zatem dok∏adnoÊç +/- 2,5 cm typu „rok za rokiem” oznacza, ˝e mo˝esz przeje˝d˝açprzez te same rz´dy w nast´pnym roku przez 95% czasu, z dok∏adnoÊcià +/- 2,5 cm.


ZALETY SYSTEMU PROWADZENIA.MAKSYMALIZACJA PRODUKCJI, UTRZYMANIEPOD KONTROLÑ KOSZTÓW MATERIA¸ÓW ISUROWCÓW ORAZ OPTYMALIZACJA ZYSKÓW.DLACZEGO KORZYSTAå Z PROWADZENIA GPS? KORZYÂCI Z KIEROWANIA POJAZDAMIOd podwy˝szonej wydajnoÊci dzi´ki naprowadzaniu z u˝yciem pasa Êwietlnego, po wyjàtkowà dok∏adnoÊç ca∏kowiciezintegrowanego prowadzenia oraz cennà analiz´ danych o plonach, nasza oferta Precision Land Management pomo˝ezmaksymalizowaç plony, utrzymywaç pod kontrolà koszty materia∏ów i surowców, a tak˝e zoptymalizowaç zyski.ZWI¢KSZONA WYDAJNOÂå, ZMNIEJSZONE ZU˚YCIE PALIWAPodstawowym celem systemu Precision Land Management firmy New Holland jest oszcz´dnoÊç paliwa orazkosztów materia∏ów i surowców poprzez zapewnienie równoleg∏ych przejazdów, czy to po liniach prostych,zakrzywionych, przy zawracaniu, czy po gruncie falistym, z minimalizacjà obszarów omini´tych i zak∏adek.ZWI¢KSZONA WYDAJNOÂå NAWET W WARUNKACH ZAPYLENIAPodczas sadzenia, opryskiwania, uprawy lub zbiorów w trudnych warunkach pogodowych lub w nocy operatormo˝e skupiç si´ na swoim zadaniu bez ˝adnego ryzyka omini´ç lub zak∏adek, z zachowaniem szybszej jazdy.WI¢KSZA WYGODA OPERATORAOperatorzy wykorzystujàcy rozwiàzania prowadzenia cz´sto jako podstawowà zalet´ precyzyjnego rolnictwapodajà „mniejsze zm´czenie i stres”, co prowadzi do zwi´kszonej wydajnoÊci pracy i efektywnoÊci.PRAKTYKI UPRAWY Z KONTROLÑ RUCHUDzi´ki systemowi prowadzenia New Holland z wykorzystaniem technologii RTK mo˝na zastosowaç upraw´z kontrolà ruchu prowadzàcà do istotnego zmniejszenia zag´szczenia gleby, a to prowadzi do zwi´kszeniaca∏kowitych plonów.


6 7CZTERY POZIOMY DOK¸ADNOÂCI.SYSTEM PLM FIRMY NEW HOLLAND –KOMPLETNY, ELASTYCZNY SYSTEM GNSSO DOK¸ADNOÂCI SI¢GAJÑCEJ 2,5 CM.1 - Dok∏adnoÊç 20 cm dzi´ki technologii EGNOS/OmniSTAR VBS (korekcja zwykorzystaniem pojedynczej cz´stotliwoÊci)Pojazd z antenà GPS otrzymuje sygna∏y z konstelacji satelitów GPS i jest zdolny obliczyçswoje po∏o˝enie. Zarówno sieci EGNOS, jak i OmniSTAR dysponujà pewnà liczbà stacjinaziemnych rozlokowanych w obszarze, dla którego Êwiadczà us∏ug´ korekty. Te stacjebazowe otrzymujà te same sygna∏y z satelitów GPS, co pojazd. Stacje bazowe wyliczajà wczasie rzeczywistym b∏àd pozycji, porównujàc otrzymane pozycje z ich znanymi lokalizacjami.Nast´pnie komunikat o korekty b∏´du przesy∏any jest do stacji poÊredniej, a nast´pnie dosatelity geostacjonarnego i z kolei ponownie do odbiornika w pojeêdzie. Dzi´ki komunikatowikorekty b∏´du mo˝na uzyskaç dok∏adnoÊç po∏o˝enia równà 20 cm. System EGNOS jest wfazie rozbudowy. System OmniSTAR VBS jest w pe∏ni operacyjny i charakteryzuje si´zwi´kszonà niezawodnoÊcià sygna∏u.2 - Dok∏adnoÊç 12 cm dzi´ki technologii OmniSTAR XP (korekta z podwójnàcz´stotliwoÊcià)Rozwiàzanie OmniSTAR XP nie wykorzystuje sieci lub stacji naziemnych do obliczenia wczasie rzeczywistym b∏´du pozycji. Rozmieszczone wokó∏ kuli ziemskiej niezale˝ne satelitarnestacje Êledzàce w sposób ciàg∏y odczytujà komunikaty otrzymywane z konstelacji. Porównujàcotrzymywane komunikaty ze znanymi teoretycznymi pozycjami dla ka˝dego satelity, mo˝naobliczyç komunikat korekty b∏´du. Komunikat ten jest nast´pnie przesy∏any do stacjipoÊredniej i nadawany dalej do pojazdu za poÊrednictwem satelity geostacjonarnego. Âledzàczarówno komunikaty kodów, jak i faz noÊnika z satelitów, mo˝na uzyskaç bardziej dok∏adnàrozdzielczoÊç pozycji. Rozwiàzanie OmniSTAR XP jest idealne do stosowania w obszarachÊwiata niepokrytych siecià naziemnych stacji Êledzàcych.3 - Dok∏adnoÊç 10 cm dzi´ki technologii OmniSTAR HP (korekta z podwójnàcz´stotliwoÊcià)Rozwiàzanie OmniSTAR HP wykorzystuje technologi´ Êledzenia o podwójnej cz´stotliwoÊci,u˝ywanà w rozwiàzaniu OmniSTAR XP, i Êledzi sygna∏y za poÊrednictwem sieci naziemnej.Wewnàtrz obszaru pokrytego siecià stacji bazowych umo˝liwia to wyliczenie pozycji o wy˝szejrozdzielczoÊci. Komunikat korekcji b∏´du jest przesy∏any do pojazdu za poÊrednictwem stacjipoÊrednich i satelitów geostacjonarnych.4 - Dok∏adnoÊç 2,5 cm dzi´ki technologii RTK (Real Time Kinematic)Technologia ta charakteryzuje si´ wysokà precyzjà zapewniajàcà dok∏adnoÊç rok za rokiemrównà 2,5 cm. Dok∏adnoÊç t´ mo˝na uzyskaç, wykorzystujàc jednà z dwóch technologiitelekomunikacyjnych, zale˝nie od potrzeb odnoÊnie do pokrycia obszaru roboczego.• RTK - transmisja radiowaTechnologia RTK mo˝e wykorzystywaç lokalnà naziemnà stacj´ bazowà, która otrzymuje tesame dane o pozycji, co jednostka ruchoma. Porównujàc otrzymanà pozycj´ z jej znanàrzeczywistà pozycjà, mo˝na wyliczyç wartoÊç b∏´du w czasie rzeczywistym. B∏àd ten jestnast´pnie przesy∏any za poÊrednictwem krótkich fal radiowych do jednostki ruchomej lubjednostek ruchomych. Wzmacniaki cz´stotliwoÊci radiowej mogà byç rozmieszczone tak, abywype∏niç wszelkie obszary zaniku sygna∏u ze stacji bazowej. Zanik sygna∏u mo˝e byçzwiàzany z pofa∏dowanym terenem lub g´stà wegetacjà. Sygna∏ korekcyjny mo˝e byçodbierany przez dowolnà liczb´ jednostek ruchomych.• RTK VRS (wirtualna stacja odniesienia)Ruchomy terminal zawierajàcy kart´ SIM jest do∏àczony do odbiornika GPS i przesy∏aodebranà pozycj´ do centralnego serwera VRS za poÊrednictwem sieci GPRS telefoniikomórkowej. JednoczeÊnie te same dane o pozycji odbiera sieç stacji naziemnych. Wyliczajàone w czasie rzeczywistym wartoÊç b∏´du i przesy∏ajà jà przez internet do serwera VRS.Nast´pnie mo˝e byç wyliczona korekta pozycji dla jednostki ruchomej i ponownie przes∏anaprzez ∏àcze GPRS.• RTK GPS + GlonassInformacja o pozycji mo˝e byç odczytana z konstelacji satelitów Glonass z wykorzystaniemodbiornika GNSS zarówno w pojeêdzie, jak i w stacji bazowej, z jednoczesnym odbioremwiadomoÊci z konstelacji GPS. Wykorzystanie wiadomoÊci z wi´kszej liczby satelitówumo˝liwia zwi´kszenie dok∏adnoÊci pozycji lub utrzymanie jej w wi´kszych obszarach.Po∏àczone wykorzystanie konstelacji GPS i Glonass jest szczególnie u˝yteczne w tychmiejscach pó∏kuli pó∏nocnej lub po∏udniowej, gdzie widocznoÊç z satelitów jest czasamiograniczona z powodu rzeêby terenu lub przez inne przeszkody.EGNOS20 cm15 20 25 30OmniSTAR XP12 cm9 10 11 12 13 14RTK Radio2.5 cm0 1 2RTK VRS2.5 cm0 1 2OmniSTAR VBS20 cm15 20 25 30OmniSTAR HP10 cm8 9 10 11


JAK DOKONAå WYBORU.WYBIERZ PROSTE I UNIWERSALNE ROZWIÑZANIEPrzy okazji zakupu nowych maszyn firma New Holland oferuje instalowane fabrycznie, w pe∏ni zintegrowanerozwiàzania w zakresie prowadzenia. JeÊli Twój aktualny park maszyn zawiera produkty innych marek, ofertaprowadzenia GPS New Holland ma równie˝ rozwiàzanie przeznaczone dla nich.Niezale˝nie od rodzaju Twojego gospodarstwa, marek posiadanych maszyn i Twego bud˝etu, niniejsza broszuradotyczàca precyzyjnego gospodarowania b´dzie pomocna w wyznaczeniu systemu odpowiedniego dla Ciebie.EGNOS OmniSTAR XP OmniSTAR HP RTKDOK¸ADNOÂåOmniSTAR VBSVRS/GPS/Glonass20 cm 12 cm 10 cm 2.5 cmZASTOSOWANIEOpryski ● ● ● ●Rozrzucanie ● ● ● ●Uprawa ● ● ● ●Mapowanie ● ● ● ●Koszenie ● ● ● ●Prace ˝niwne ● ● ●Siew ● ● ●Podorywka●Formowanie zagonu●Sadzenie precyzyjne●Uprawy konserwujàce●● ZalecaneO Mo˝liwe* Tylko z korekcjà EGNOS** Kompatybilne tylko z systemem IntelliSteerEGNOS OmniSTAR XP OmniSTAR HP RTK VRS/GPS RTKDOK¸ADNOÂåOmniSTAR VBSGPS+Glonass20 cm 12 cm 10 cm 2.5 cm 2.5 cmEKRANEZ-Guide 250*●FM750 ● ● ● ● ●FM-1000 ● ● ● ● ●IntelliView III** ● ● ● ●PROWADZENIER´czne ● O OEZ-Steer ● ● ● O OAutopilot O ● ● ● ●IntelliSteer O ● ● ●


8 9WYÂWIETLACZE SYSTEMU PROWADZENIA.WYÂWIETLACZ EZ-GUIDE 250.PROWADZENIE R¢CZNE Z U˚YCIEM PASA ÂWIETLNEGORozwiàzanie prowadzenia na poziomie wejÊciowym pozwalawykorzystaç prowadzenie GPS z u˝yciem prostego i oszcz´dnegowyÊwietlacza pasów Êwietlnych. System prowadzenia oparty o pasyÊwietlne dostarcza szybkiej wizualnej informacji zwrotnej on-lineumo˝liwiajàcej podà˝anie po ˝àdanej Êcie˝ce. Pas Êwietlny wskazuje, wktórym kierunku musisz skr´ciç i w jakim stopniu, aby utrzymaç swójciàgnik w zadanym torze.WYÂWIETLACZ EZ-GUIDE 250WyÊwietlacz EZ-Guide 250 jest prostym i tanim, przyjaznym dla u˝ytkownika narz´dziem oferujàcym dok∏adnoÊç pokryciaprzejazdów równà +/-20 cm. Wbudowana technologia filtracji OnPath pozwala uzyskaç ulepszonà dok∏adnoÊç pokryciaprzejazdów. WyÊwietlacz EZ-Guide 250 jest kompatybilny ze wszystkimi markami i modelami.• 15 jasnych diod LED prowadzeniaUmo˝liwiajà szybkà wizualnàinformacj´ zwrotnà on-line pozwalajàcàna utrzymanie zamierzonej Êcie˝ki.• Kolorowy ekran 11 cmWybierz pomi´dzywidokiem p∏askim iperspektywicznym 3D, abymóc w jednej chwilizobaczyç w którymmiejscu si´ znajdujesz ijakà prac´ wykona∏eÊ.• Wbudowany odbiornik GPSZapewnia dok∏adnoÊç do jednegometra lub dok∏adnoÊç 20 cmpokrycia przejazdów wtechnologii Egnos dzi´ki u˝yciuopcjonalnej anteny.• Technologiafiltracji OnPathZapewnia ulepszonàdok∏adnoÊç pokryciaprzejazdów.• Tryb dzienny lubtryb nocnyPrze∏àcz na tryb nocny dlauzyskania lepszejwidocznoÊci. Zaznaczaj ilokalizuj niebezpiecznemiejsca na polu, u˝ywajàcfunkcji mapowania. Mo˝esztak˝e ∏atwo znaleêç nast´pnàÊcie˝k´ za pomocà funkcjiSwathFinder.• WyjÊcie danych GPSDostarcza dane o pozycjiGPS do wyÊwietlacza wkombajnie na potrzebymonitorowania plonów.• Sygna∏ wyjÊciowyradarowego pomiarupr´dkoÊci• WejÊcie pami´ci flash USBW prosty sposób przesy∏a do Twegokomputera dzienne mapy pokrycia zwykorzystaniem nap´du pami´ciflash USB i ∏atwo tworzy wydrukiraportów pokryciaimportowanych/eksportowanych póloraz mapy pokrycia zapoÊrednictwem z∏àcza USB.• 8 wzorców linii prowadzeniaOferujà one najnowsze osiàgni´cia, jeÊlichodzi o elastycznoÊç prowadzenia, coumo˝liwia prac´ w ró˝nych wzorcach ikszta∏tach, które sà najlepiejdopasowane do rozmieszczenia ikonturów Twego pola.• Technologia FieldFinderAutomatycznie lokalizujezapisane pola w momencieprzeje˝d˝ania w ich pobli˝u.OPCJE PROWADZENIA Z WYKORZYSTANIEMWYÂWIETLACZA EZ-GUIDE 250• Prowadzenie r´czne – pas Êwietlny.• Prowadzenie wspomagane przez system EZ-Steer.POZIOMY DOK¸ADNOÂCIEGNOSOmniSTAR VBS20 cm15 20 25 30


WYÂWIETLACZ FM-750.TO PODSTAWOWY ELEMENT NAPROWADZANIA UMO˚LIWIAJÑCYDOK¸ADNOÂå DO 2,5 CMWyÊwietlacz FM-750 zawiera wbudowany odbiornik pozwalajàcy wybraç dok∏adnoÊç wymaganàprzez Twojà aplikacj´ w zakresie od +/-20 cm do +/-2,5 cm pokrycia przejazdów, rok za rokiem.Gdy potrzebujesz systemu prowadzenia DGPS oszcz´dzajàcego czas, paliwo oraz materia∏y isurowce, nie szukaj niczego wi´cej poza wyÊwietlaczem FM-750.• 27 jasnych diod LEDprowadzeniaUmo˝liwiajà szybkà wizualnàinformacj´ zwrotnà on-linepozwalajàcà na utrzymaniezamierzonej Êcie˝ki.• Ekran dotykowy o Êrednicy 20,3 cmZ ca∏kowicie nowym intuicyjnyminterfejsem u˝ytkownika. Prze∏àcz natryb nocny, aby uzyskaç lepszàwidocznoÊç w nocy. Na koƒcu rz´dumo˝esz tak˝e ∏atwo znaleêç nast´pnàÊcie˝k´ za pomocà funkcji SwathFinder.• Wbudowany odbiornik GNSSkompatybilny z systemamiGPS i GLONASS.• Do∏àczane radio RTK• Podwójne zewn´trznewejÊcie wideo• Âledzenie i kontrolasadzarki i opryskiwacza• Obs∏uguje systemy kontrolimateria∏u Field -IQJest to uk∏ad kontroli sekcji isterowania o zmiennej pr´dkoÊcidawkowania. Zapobieganak∏adaniu si´ na siebiewysianych nasion i warstwnawozu oraz kontroluje pr´dkoÊçwysiewu, dozowania materia∏ówp∏ynnych i ziaren.• 8 wzorców prowadzeniaOferujà one najnowszeosiàgni´cia, jeÊli chodzi oelastycznoÊç prowadzenia, coumo˝liwia prac´ w ró˝nychwzorcach i kszta∏tach, które sànajlepiej dopasowane dorozmieszczenia i konturówTwego pola.• WejÊcie pami´ci flashUSBW prosty sposób przesy∏ado Twego komputeradzienne mapy pokrycia zwykorzystaniem nap´dupami´ci flash USB i ∏atwotworzy wydruki raportówpokryciaimportowanych/eksportowanych pól oraz mapypokrycia za poÊrednictwemz∏àcza USB.• Technologia FieldFinderAutomatycznie lokalizujezapisane pola w momencieprzeje˝d˝ania w ich pobli˝u.OPCJE PROWADZENIA Z WYKORZYSTANIEMWYÂWIETLACZA FM-750• Prowadzenie r´czne – pas Êwietlny.• Prowadzenie wspomagane przez system EZ-Steer.• Wbudowane prowadzenie automatyczne – Autopilot.Do maszyn przystosowanych do automatycznegoprowadzenia lub jako pakiet modernizacyjny.POZIOMY DOK¸ADNOÂCIEGNOSOmniSTAR VBS OmniSTAR XP12 cm20 cm15 20 25 309 10 11 12 13 14OmniSTAR HP10 cm8 9 10 11RTK VRS/GPS2.5 cm0 1 2RTKGPS+GLONASS2.5 cm0 1 2


10 11WYÂWIETLACZE SYSTEMU PROWADZENIA.WYÂWIETLACZ FM-1000.NAJNOWSZA ZDOBYCZ TECHNOLOGIIWyÊwietlacz FM-1000 zapewnia najlepszà wydajnoÊç i niezawodnoÊç dzi´ki przodujàcym wswym sektorze wbudowanym podwójnym odbiornikom zintegrowanym z systemami GPS +GLONASS. Za jednym dotkni´ciem mogà obs∏ugiwaç wszystko, czego potrzebujesz wdziedzinie prowadzenia, kierowania i mapowania, wyÊwietlacz FM-1000 umo˝liwia wybórdok∏adnoÊci w zakresie od 20 cm do 2,5 cm pokrycia przejazdów, rok za rokiem.• TrueGuide: skorygujpozycj´ swojego ciàgnika,aby utrzymywaç narz´dziena Êcie˝ce.• Ekran dotykowy o szerokoÊci30,73 cmNajlepsza widocznoÊç zapewnianaprzez jasny i du˝y ekran.Prze∏àczaj pomi´dzy widokami zgóry i 3D lub przybli˝aj/oddalaj zadotkni´ciem palca.• Podwójne odbiorniki GNSS (GlobalNavigation Satellite System) (opcja)Dwa kompatybilne odbiorniki GNSSzapewniajà najwy˝szà dok∏adnoÊçzarówno dla Twego ciàgnika, jak idoczepionego narz´dzia wtedy, gdynajbardziej tego potrzebujesz.• TrueTracker: skorygujpozycj´ swojego narz´dzia,aby utrzymywaç je naÊcie˝ce.• Âledzenie i kontrolasadzarki i opryskiwacza• Obs∏uguje systemy kontrolimateria∏u Field -IQJest to uk∏ad kontroli sekcji isterowania o zmiennej pr´dkoÊcidawkowania. Zapobieganak∏adaniu si´ na siebiewysianych nasion i warstwnawozu oraz kontroluje pr´dkoÊçwysiewu, dozowania materia∏ówp∏ynnych i ziaren.• 8 wzorców prowadzeniaOferujà one najnowszeosiàgni´cia, jeÊli chodzi oelastycznoÊç prowadzenia, coumo˝liwia prac´ w ró˝nychwzorcach i kszta∏tach, któresà najlepiej dopasowane dorozmieszczenia i konturówTwego pola.• Wewn´trzne radio(opcja)Wbudowane radio dlapasma od 430 do 470Mhz, s∏u˝àce do odbiorusygna∏ów korekty RTK.• WejÊcie pami´ci flash USBW prosty sposób przesy∏a doTwego komputera dziennemapy pokrycia zwykorzystaniem nap´dupami´ci flash USB i ∏atwotworzy wydruki raportówpokryciaimportowanych/eksportowanych pól oraz mapy pokrycia zapoÊrednictwem z∏àcza USB.• Technologia FieldFinderAutomatycznie lokalizujezapisane pola w momencieprzeje˝d˝ania w ich pobli˝u.OPCJE PROWADZENIA Z WYKORZYSTANIEMWYÂWIETLACZA FM-1000• Prowadzenie r´czne – pas Êwietlny.• Prowadzenie wspomagane przez system EZ-Steer.• Wbudowane prowadzenie automatyczne – Autopilot.Do maszyn przystosowanych do automatycznegoprowadzenia lub jako pakiet modernizacyjny.POZIOMY DOK¸ADNOÂCIEGNOSOmniSTAR VBS OmniSTAR XP12 cm20 cm15 20 25 309 10 11 12 13 14OmniSTAR HP10 cm8 9 10 11RTK VRS/GPS2.5 cm0 1 2RTKGPS+GLONASS2.5 cm0 1 2


PROWADZENIE WSPOMAGANE.SYSTEM EZ-STEER.NAJPROSTSZY W ÂWIECIE SYSTEM KIEROWANIA BEZPOTRZEBY DOTYKANIA KIEROWNICY, DOSTOSOWANYDO ZASTOSOWA¡ W ROLNICTWIESystem EZ-Steer jest najprostszym w Êwiecie systemem kierowania do zastosowaƒw rolnictwie, dostosowanym do wszystkich modeli pojazdów, starych i nowych.System EZ-Steer kr´ci kierownicà zamiast Ciebie, wykorzystujàc kó∏ko cierne i silniknap´dowy bezpoÊrednio sterowany przez sygna∏ wyjÊciowy z ekranu prowadzenia.Podczas gdy system EZ-Steer prowadzi Ci´ on-line po pofa∏dowanym terenie,rowach, ciekach wodnych i tarasach, sam mo˝esz skupiç si´ na wielu ró˝nychzadaniach, takich jak dzia∏anie opryskiwacza lub sadzarki, podwy˝szenie jakoÊcipracy i plonów, przy jednoczesnym zmniejszeniu stresu.TECHNOLOGIA KOMPENSACJI TERENU T2Technologia kompensacji terenu wylicza ró˝nic´ pomi´dzy lokalizacjà anteny GPS a˝àdanà „pozycjà roboczà” punktu Êrodkowego pojazdu na gruncie. Technologia T2poprawia dok∏adnoÊç kursu bez wzgl´du na to, czy pracujesz na terenie nachylonym,pofa∏dowanym, czy te˝ gdy przekraczasz rów lub ciek wodny.• Odbiornik GPS• Kàt nachylenia• Kontroler EZ-SteerU˝ywajàc danych z odbiornikaGPS, kontroler EZ-Steer przesy∏adok∏adne instrukcje do silnikaobracajàcego kierownic´.Technologia T2 w sposób ciàg∏ykoryguje nachylenie i schodzeniez kursu, wykorzystujàc dwuosiowepó∏przewodnikowe czujnikibezw∏adnoÊciowe w celuprzekazania prawdziwejpozycji na gruncie.• Pozycja skorygowanaprzez technologi´ T2• Pozycja bezkompensacji terenu• Silnik EZ-SteerSilnik EZ-Steer odbiera sygna∏yelektryczne z kontroleraEZ-Steer i przekszta∏ca je nadok∏adne poleceniawykorzystywane przez systemkierujàcy pojazdem w celuutrzymywania pojazdu naÊcie˝ce.W dowolnej chwili mo˝eszprzejÊç do sterowania maszynàza pomocà kierownicy.Opcjonalny prze∏àcznik no˝nypozwala w∏àczaç i wy∏àczaçurzàdzenie EZ-Steer dokierowania pojazdem rolniczymbez obs∏ugi r´cznej wed∏ugw∏asnego uznania.KOMPATYBILNE WYÂWIETLACZESystem EZ-Steer mo˝e równie˝ wspó∏pracowaçz wyÊwietlaczami EZ-Guide 250, EZ-Guide 500,EZ-Guide Plus, FM-750 lub FM-1000 zapewniajàcymidok∏adnoÊç GPS si´gajàcà nawet +/-2,5 cm przyu˝yciu technologii RTK*.*Niekompatybilny z wyÊwietlaczem EZ-Guide 250.


12 13ZINTEGROWANE ROZWIÑZANIA NEW HOLLAND.UK¸AD AUTOMATYCZNEGO KIEROWANIAINTELLISTEER.System IntelliSteer jest w pe∏ni zintegrowanym, zaprojektowanym i rozwini´tym przez firm´New Holland zautomatyzowanym systemem kierowania. Dost´pny w wersji fabrycznej lub jako pakietmodernizujàcy system IntelliSteer maksymalizuje wydajnoÊç w celu uzyskania optymalnych plonów.Przy zastosowaniu technologii DGPS lub RTK do w pe∏ni zintegrowanego sterowania uk∏adIntelliSteer u∏atwia utrzymanie równoleg∏oÊci mi´dzy przejazdami z dok∏adnoÊcià do 2,5 cm*.Uk∏ad IntelliSteer jest idealny do precyzyjnej pracy nawet w najbardziej wymagajàcych warunkach.Jest on zaprojektowany w celu osiàgni´cia zdecydowanego wzrostu wydajnoÊci i komfortu operatora.MONITOR INTELLIVIEW IIIMonitor z ekranem dotykowymIntelliView III umo˝liwiaprogramowanie i dostosowywanieustawieƒ automatycznegokierowania oraz udost´pniawizualny interfejs do obs∏ugi uk∏aduIntelliSteer.TECHNOLOGIA KOMPENSACJITERENU T3Koryguje off-line b∏´dy generowane przezpochylenie pojazdu w p∏aszczyêniepoprzecznej, nachylenie wp∏aszczyênie pod∏u˝nej lubodchylenie z kursu.• Pozycja bezkompensacjiterenuPROSTOTA W¸ÑCZANIA IWY¸ÑCZANIA SYSTEMUINTELLISTEER Drà˝ek* CommandGripposiada jeden przyciskwykorzystywany do uruchamianiasystemu IntelliSteer.New Holland udost´pniazaawansowane technologie.*do ciàgników T7, T8 i T9• Odbiornik GPS• Pozycja skorygowanaprzez technologi´ T3• Kàt nachyleniaSTEROWNIK NAWIGACJI –NAVIGATION CONTROLLER IIWykorzystujàc czo∏owà technologi´kompensacji terenu T3, sterownikNavigation Controller II otrzymujeinformacj´ o pozycji z odbiornika DGPS iprzesy∏a do pojazdu dok∏adne informacjedotyczàce kierowania nim.WBUDOWANY CZUJNIKKIEROWANIA FIRMYNEW HOLLANDTen unikalny czujnik kierowania mierzydok∏adny kàt obrotu kierownicy w ka˝dymterenie i przesy∏a t´ informacj´ dosterownika Navigation Controller II,zapewniajàc szybszà korekt´ izwi´kszajàc dok∏adnoÊç kierowania.


GOTOWE CA¸E OKABLOWANIESystem IntelliSteer firmy New Holland, wykorzystujàc wbudowane czujniki kàta skr´tu lub˝yroskop pó∏przewodnikowy, na bie˝àco informuje uk∏ad Navigation Controller II o kierunku jazdy.Ponadto, do uk∏adu hydraulicznego wbudowano zawór sterujàcy, który przekszta∏ca sygna∏y zuk∏adu Navigation Controller II w ruchy hydraulicznego si∏ownika uk∏adu kierowniczego.Dodatkowà zaletà wynikajàcà z zastosowania korekcji RTK w po∏àczeniu z uk∏adem IntelliSteerjest gwarantowana powtarzalnoÊç z roku na rok, która nabiera coraz wi´kszego znaczenia przydzisiejszych nowoczesnych metodach upraw. System IntelliSteer z korekcjà RTK jest idealnydo prac z kontrolà ruchu w rolnictwie (Controlled Traffic Farming) (CTF).Do obs∏ugi ca∏ego uk∏adu oraz funkcji dodatkowych wystarczy jedno naciÊni´cie przycisku.*W przypadku korzystania z sygna∏u korekcyjnego systemu RTK.• INTERFEJS POJAZDUFIRMY NEW HOLLANDOdbiera polecenianawigacyjne ze sterownikaNavigation Controller II, którysteruje kierownicà pojazdu,gdy jest w∏àczony.ODBIORNIK NH 262Antena New Holland 262 odbiera sygna∏y DGPSdo prowadzenia pojazdu. Anten´ t´ mo˝na ∏atwoprzenieÊç z ciàgnika na ciàgnik, a nawet nakombajn. Do zastosowaƒ RTK wykorzystywanejest radio o wàskiej obudowie, montowane pododbiornikiem.STACJA BAZOWASYSTEMU RTKStacja bazowa RTK obejmujeanten´ GPS+Glonass,odbiornik i ∏àcze radiowes∏u˝àce do przesy∏aniasygna∏ów korekcji RTK dosystemu autoprowadzenia.DOST¢PNOÂåSystem IntelliSteerjest dost´pny wciàgnikach NewHolland T7, T8 lub T9,a tak˝e w kombajnachCX8000 i CR9000.DOBRE PROWADZENIE POZWALA ZAOSZCZ¢DZIåPIENIÑDZEUk∏ad IntelliSteer poprawia ca∏kowità skutecznoÊç pracy. Przyniedostatecznym oÊwietleniu lub podczas d∏ugich dni roboczychprecyzja jazdy nie ulega pogorszeniu. Zwi´kszona skutecznoÊçpozwala zaoszcz´dziç pieniàdze. Nie ma nic prostszego.Na podstawie gospodarstwa o powierzchni 500 ha i narz´dzia o szerokoÊci 5 m.Obejmuje koszt wynaj´cia ciàgnika, paliwa, si∏y roboczej, nawozu/nasion iÊrodków chemicznych na hektar.Ca∏kowita oszcz´dnoÊç przyautomatycznym prowadzeniu (d)4,0003,0002,0001,0000D3350D2685D1796EGNOS HP/XP RTK


14 15ZINTEGROWANE ROZWIÑZANIA NEW HOLLAND.MONITOR INTELLIVIEW IIIZ EKRANEM DOTYKOWYM.WSZYSTKO W JEDNYMWyÊwietlacz IntelliView III mo˝na wykorzystywaç w ca∏ej dzia∏alnoÊci rolniczej i stanowi on wyposa˝enie standardoweciàgników New Holland T7, T8 i T9, a tak˝e kombajnów zbo˝owych CX5000, CX6000, CX8000, CR9000 i FR9000.Monitor IntelliView III komunikuje si´ z systemem IntelliSteer, a tak˝e z magistralà CAN i wyÊwietla informacje odzia∏aniu maszyny w czasie rzeczywistym na jednym ekranie. Maksymalny komfort zapewnia operatorowi ekran dotykowy17,8 cm; zobacz, gdzie jesteÊ i wybierz informacj´, którà chcesz oglàdaç, monitorowaç i którà chcesz sterowaç.PROTOKÓ¸ ISOBUS ZGODNY Z PLUG AND PLAYUmieszczony w kabinie monitor informacyjny IntelliView III potrafiznacznie wi´cej ni˝ tylko szczegó∏owo informowaç o funkcjachciàgnika. W pe∏ni zgodny z protoko∏em ISOBUS, mo˝e s∏u˝yç dosterowania szeregiem urzàdzeƒ, takich jak prasy do belowania czyopryskiwacze. Eliminuje on potrzeb´ instalowania w kabiniedodatkowych elementów sterujàcych oraz zmniejsza czas potrzebnyoperatorowi na przestawienie si´ z jednego trybu pracy w inny.• Ekran dotykowy o Êrednicy 17,8 cmZ ca∏kowicie nowym intuicyjnyminterfejsem u˝ytkownika.• Zmiana ustawieƒ wszystkichkluczowych parametrów za pomocà obs∏ugiwanychpalcami elementów sterujàcych i zgodnoÊç zsystemem prowadzenia IntelliSteer firmyNew Holland.• Monitorowanie i rejestracjaczynnoÊci zwiàzanychz wydajnoÊcià pola, takich jak:powierzchnia i odleg∏oÊç, zu˝yciepaliwa, liczba hektarów nagodzin´ oraz efektywnoÊç silnika,jego poÊlizg i szybkoÊç pracy.• ZgodnoÊç zestandardem ISOBUS• Monitorowanie urobku,wilgotnoÊci i temperatury ziarna• Automatycznemonitorowanie i kontrolaustawionych plonówPOZIOMYDOK¸ADNOÂCIEGNOSOmniSTAR VBS20 cmOmniSTAR XP12 cmOmniSTAR HP10 cmRTK VRS/GPS2.5 cm15 20 25 309 10 11 12 13 148 9 10 110 1 2


• WejÊcie pami´ci flash USBW prosty sposób przesy∏a doTwego komputera dziennemapy pokrycia zwykorzystaniem nap´dupami´ci flash USB i ∏atwotworzy wydruki raportówpokryciaimportowanych/eksportowanych pól oraz mapy pokrycia zapoÊrednictwem z∏àcza USB.NAJWY˚SZY KOMFORTDzi´ki automatycznemu prowadzeniumo˝esz si´ zrelaksowaç iskoncentrowaç tylko na narz´dziachoraz wydajnoÊci. Ponadto, dzi´ki kàtowiobrotu fotela o 40° i pod∏okietnikowiSideWinder II* elementy wykonawczesà zawsze tam, gdzie ich potrzebujesz,wszystko jest pod r´kà.* Do ciàgników T7, T8 i T9• Schemat prowadzenia (wzór linii)W po∏àczeniu z monitorem IntelliView III systemIntelliSteer pozwala na uzyskiwanie ró˝nychschematów przejazdu.• Do systemuIntelliView IIImo˝na pod∏àczyç nawet trzykamery umo˝liwiajàcedoskona∏à obserwacj´narz´dzi i wykluczeniemartwych pól widocznoÊci.


16 17ZINTEGROWANE ROZWIÑZANIA NEW HOLLAND.WY¸ÑCZNY SYSTEM POMIARU PLONU.ZINTEGROWANE SYSTEMY NEW HOLLAND POMAGAJÑ ZWI¢KSZYå PLONYWymagania rolnictwa precyzyjnego zosta∏y uwzgl´dnione w konstrukcji kombajnów CX5000, CX6000, CX8000 i CR9000,dzi´ki czemu dostarczajà one informacji o maksymalizacji plonów i wydajnoÊci sprz´tu.• Ciàg∏a rejestracja plonu i przechowywanie tej informacji w powiàzaniu z dok∏adnà lokalizacjà.• Mo˝liwoÊç przygotowania map aplikacji w celu dok∏adnego, specyficznego dla miejsca nawo˝enia, wysiewu i oprysków,pozwalajàca zwi´kszaç zyski.ZINTEGROWANY PAKIETUrzàdzenia Precision Land Management firmy New Holland sà instalowane fabrycznie. Wyposa˝enie standardoweobejmuje:• Monitorowanie plonów i wilgotnoÊci zapewniajàce aktualne odczyty tych wartoÊci z jednoczesnà rejestracjà danych.• Monitorowanie plonów i wilgotnoÊci z wykorzystaniem odbiornika DGPS do skonfigurowania mapowania plonu naekranie z rejestrowaniem danych.• Anten´ DGPS z funkcjà Egnos.• Oprogramowanie komputera do mapowania plonu.• Szkolenie klienta i wsparcie na potrzeby efektywnego i w∏aÊciwego wykorzystywania oprogramowania komputera.W kombajnach CX/CR system IntelliSteer mo˝e byç albo w pe∏ni instalowany fabrycznie, albo mo˝e byç dost´pnyjako zestaw modernizujàcy. W kombajnach TC dost´pny jest optyczny czujnik urobku, oprogramowanie do mapowaniajest takie samo jak w kombajnach CX i CR.przep∏yw masy ˝niwnej (t/h)kukurydzapszenicafasolarzepaksygna∏ czujnika (V)POMIAR WILGOTNOÂCIW CZASIERZECZYWISTYMCzujnik wilgotnoÊci firmyNew Holland mierzy w czasierzeczywistym wilgotnoÊç ziarna.Próbki pobierane sà co 30sekund i dane sà przesy∏ane domonitora IntelliView III. Doka˝dego typu zbiorówwymagana jest oddzielnakalibracja czujnika.MAPA PLONÓWOpracowany i opatentowany przezfirm´ New Holland, oryginalny,wyró˝niajàcy si´ wysokàdok∏adnoÊcià czujnik plonu jestpowszechnie uznawany za najlepszyw swojej klasie.Jego konstrukcja neutralizuje efektywycierania ziarna. Niezale˝nie odrodzaju i odmiany zbioru orazpoziomu zawilgocenia ziarna, czujnikdokonuje nadzwyczaj dok∏adnegopomiaru plonu.JEDNA KALIBRACJA W SEZONIEAby skróciç bezproduktywne okresy zmiankonfiguracji roboczych lub pracy w zmiennychwarunkach zbioru, kombajny New Holland zosta∏ywyposa˝one w automatyczny system konfiguracjizbioru, pozwalajàcy na korzystanie z pi´çdziesi´ciuró˝nych ustawieƒ. Operator mo˝e zaprogramowaçdwa ustawienia pracy dla ka˝dego zbioru, a nawetzapisaç ustawienia zawracania na uwrociu.Parametry ustawieƒ obejmujà pr´dkoÊç i po∏o˝eniemotowid∏a, pr´dkoÊç obrotowà wirnika i ustawieniaklepiska, otwory sita i pr´dkoÊç wialni. Ponadto niema potrzeby ponownej kalibracji czujnika plonu pozmianie pola, uprawy, a nawet mi´dzy sezonowymiustawieniami zbioru zbó˝ i kukurydzy.*modele CX5000, CX6000, CX8000 i CR9000


PREMIUM WINE ENOCONTROL:Z¸OTY MEDAL SITEVI 2009.DOST¢PNOÂåBRAUD 9000L i Braud 9000MNADCHODZI ERA INTELIGENTNEGOZBIORU WINOGRONMaszyny do zbioru winogron EnoControl, stanowiàceelement koncepcji najwy˝szej jakoÊci uprawy winoroÊli,wykorzystujà nawigacj´ GPS z wbudowanymimikrokomputerami do zbierania informacji o dzia∏kachpodczas cyklu wegetacji; zaawansowana technologiazarzàdzania winnicà przetwarza te informacje na map´zbiorów, którà maszyna odczytuje w czasie rzeczywistymw celu automatycznego sortowania kiÊci winogron doró˝nych lejów podczas winobrania. Do produkcjinajlepszych win wybierane sà najlepsze winogrona.Zwi´kszona jakoÊç zbiorów oraz optymalizacja naprzyk∏ad stosowania nawozów sztucznych i dok∏adnegoprzycinania oznaczajà wi´cej pieni´dzy dla rolników.SYSTEM ÂLEDZENIA RZ¢DÓW RTSSystem Êledzenia rz´dów RTS mo˝e byç uzupe∏nionysystemem prowadzenia GPS firmy New Holland w celuautomatycznego Êledzenia obrobionych rz´dów. Sà onewyÊwietlane na wyÊwietlaczu IntelliView, pozwalajàcoperatorowi na szybkie zidentyfikowanie rz´dów, wktórych nale˝y dokonaç zbioru. Dane robocze mo˝naprzechowywaç w pami´ci USB na potrzeby identyfikacji.


18 19ZINTEGROWANE ROZWIÑZANIA NEW HOLLAND.LASEROWY SYSTEM SMARTSTEER.U¸ATWIA JAZD¢.PRECYZYJNE ZBIORY PLONÓW W KA˚DYCH WARUNKACHPoniewa˝ system SmartSteer wykorzystuje promieƒ laserowy zamiastoptycznego rozpoznawania 3D stosowanego w konwencjonalnych systemachÊledzàcych, pracuje on doskonale zarówno w warunkach du˝ego zapylenia, jaki w nocy. W po∏àczeniu z pakietem PLM New Holland zyskujesz podwy˝szonàwydajnoÊç zbiorów i ulepszone mapowanie plonu.DOST¢PNOÂåCX5000, CX6000, CX8000 iCR9000.JAK TO DZIA¸A?System SmartSteer rejestruje ró˝nice w czasie potrzebnym do odbiciapromienia lasera od Êcierniska i od niez˝´tego pokosu. Wykorzystujàc t´informacj´, mo˝na wykryç dok∏adnà lini´ nieÊci´tego pokosu i przes∏aç sygna∏ydo systemu kierowania. Wewn´trzna kraw´dê hedera kombajnu jest zatemniezawodnie i precyzyjnie kierowana wzd∏u˝ linii nieÊci´tego pokosu, z wysokimpoziomem dok∏adnoÊci.System prowadzenia SmartSteer wykorzystuje ka˝dy cal szerokoÊci hedera.Porównujàc wysokoÊç pomi´dzy nieÊci´tym pokosem a Êcierniskiem,przejmuje on kontrol´ i kieruje kombajnem, tak aby przy ka˝dym przejeêdziewype∏niç heder.W modelach kombajnów CX8000 i CR9000 operator mo˝e ustawiç laserowyskaner w celu wykrycia kraw´dzi pokosu zarówno z lewej, jak i z prawej stronyhedera, dokonujàc regulacji z wn´trza kabiny. W przypadku kombajnówCX5000 i CX6000 mo˝e byç wykrywana tylko lewa strona hedera.Poniewa˝ system SmartSteer jest instalowany w samym kombajnie, jest onniezale˝ny od rodzaju wykorzystywanego hedera.


AUTOMATYCZNY SYSTEM PROWADZENIAWZD¸U˚ RZ¢DU.DOST¢PNOÂåCX5000, CX6000, CX8000,CR9000 i FR9000.ROZWIÑZANIE DLA HEDERÓW DO KUKURYDZYProsty system zapewnia, ˝e kombajn lub silosokombajn Êledzà rz´dy zbioru.Eliminuje on stres podczas zbiorów przy stosowaniu szerokich hederów idu˝ych pr´dkoÊci roboczych lub podczas zbiorów przy z∏ej widocznoÊci.Oprócz wzrostu wydajnoÊci liczy si´ równie˝ zmniejszenie zm´czeniaoperatora, pozwalajàce na maksymalnà wydajnoÊç podczas zbiorów.RAMIONA CZUJNIKÓW DOTYKOWYCH PRZEDJEDNOSTKÑ W SPOSÓB CIÑG¸Y MONITORUJÑOBRABIANY RZÑD KUKURYDZYRamiona czujnika dotykowego umieszczone przed jednostkà rz´dowànieustannie monitorujà rzàd kukurydzy. Na podstawie tej informacjielektroniczny system kombajnu steruje uk∏adem wykonawczym i utrzymujekombajn na kursie niezale˝nie od typu uprawy kukurydzy.


20 21NOWE ROZWIÑZANIA UDOSKONALAJÑPROWADZENIE.SYSTEM AUTOPILOT.˚ÑDANA DOK¸ADNOÂåZautomatyzowany system kierowania Autopilot wykorzystywany wraz z sygna∏em RTKzapewnia +/-2,5 cm powtarzalnoÊci od sadzenia po zbiory, dla dowolnego schematu pola.System Autopilot mo˝na zintegrowaç z wi´kszoÊci marek ciàgników i maszyn do zbioru.Wykorzystujàc elektrohydrauliczny uk∏ad maszyny do zapewnienia automatycznegoprowadzenia, to modernizacyjne rozwiàzanie znaczàco zwi´kszy Twojà wydajnoÊç w trakcieprzygotowania pola, sadzenia i zbioru, poprzez bardziej dok∏adnà i równomiernà jazd´ w d∏ugichokresach sp´dzonych za kierownicà.KOMPATYBILNEWYÂWIETLACZESystem Autopilot mo˝e równie˝wspó∏pracowaç z wyÊwietlaczamiEZ-Guide 500, FM-750 iFM-1000, zapewniajàc dok∏adnoÊçGPS si´gajàcà nawet +/-2,5 cmprzy u˝yciu technologii RTK.STEROWNIK NAWIGACJI – NAVIGATION CONTROLLER IIWykorzystujàc czo∏owà technologi´ kompensacji terenu T3, sterownikNavigation Controller II otrzymuje informacj´ o pozycji z odbiornika DGPS iprzesy∏a do pojazdu dok∏adne informacje dotyczàce kierowania nim.TECHNOLOGIA KOMPENSACJI TERENU T3Koryguje off-line b∏´dy generowane przez pochylenie pojazdu w p∏aszczyêniepoprzecznej, nachylenie w p∏aszczyênie pod∏u˝nej lub odchylenie z kursu.• Pozycja bezkompensacjiterenu• Odbiornik GPS• Pozycja skorygowanaprzez technologi´ T3• Kàt nachyleniaAUTOSENSECZUJNIK KIEROWANIATen unikalny czujnik kierowaniamierzy dok∏adny kàt obrotukierownicy w ka˝dym terenie iprzesy∏a t´ informacj´ do sterownikaNavigation Controller II, zapewniajàcszybszà korekt´ i zwi´kszajàcdok∏adnoÊç kierowania.


PROWADZENIE NARZ¢DZIA I SYGNA¸Y RTK ZWI¢KSZAJÑ PRECYZJ¢ I PLONYDzi´ki antenie DGPS zamontowanej na narz´dziu, systemy TrueGuide i TrueTracker utrzymujà narz´dziena powtarzalnej Êcie˝ce podczas jazdy po stromo nachylonych polach. Instalacyjne zestawy modernizacyjne sàkompatybilne z wi´kszoÊcià narz´dzi producenta.TRUEGUIDE – STEROWANIE NARZ¢DZIEMSystem prowadzenia narz´dzia TrueGuide wykorzystuje istniejàcy system Autopilot ciàgnika do zwi´kszenia dok∏adnoÊcipracy narz´dzia. Nie ma potrzeby podwieszania dodatkowych urzàdzeƒ sterujàcych na narz´dziu tylko po to, abyuzyskaç lepszà kontrol´ narz´dzia i zminimalizowaç efekt Êciàgania w dó∏ na stromych zboczach. System Autopilotzajmie si´ wciàganiem narz´dzia pod gór´ i utrzymywaniem kursu. Kompatybilny z FM-1000.TRUETRACKER – PRZEJMIJ PE¸NÑ KONTROL¢System TrueTracker jest niezale˝nym systemem nawigacyjnym montowanym na narz´dziu, pracujàcym z systememAutopilot ciàgnika i zapewniajàcym najwy˝szy poziom dok∏adnoÊci. System TrueTracker niezale˝nie kieruje narz´dziempo powtarzalnej Êcie˝ce nawet na ekstremalnych zboczach i zmiennych glebach, wykorzystujàc jedno z wielu rozwiàzaƒhydraulicznych i technologi´ T3 kompensacji terenu zamontowanà na narz´dziu. Kompatybilny z FM-1000.ANTENAMontowana na ciàgniku lubna narz´dziu w celuzapewnienia dok∏adnoÊci do2,5 cm pokrycia przejazdów,rok po roku.INTERFEJS POJAZDUOdbiera polecenia nawigacyjne zesterownika Navigation Controller II,który steruje kierownicà pojazdu,gdy jest w∏àczony.EZ-REMOTEJoystick EZ-Remote montowaç mo˝nana konsoli ka˝dego ciàgnika,zapewniajàc jeszcze bardziej wygodnysposób sterowania ró˝norodnymifunkcjami wyÊwietlania prowadzenia zkabiny. Usprawnia on szeroki zakreszadaƒ: od podstawowych czynnoÊciprowadzenia do bardziejzaawansowanych operacji.STACJA BAZOWASYSTEMU RTKStacja bazowa RTK obejmujeanten´ GPS+Glonass,odbiornik i ∏àcze radiowes∏u˝àce do przesy∏aniasygna∏ów korekcji RTK dosystemu autoprowadzenia.


22 23PO PRACY NA POLU.ODWZOROWANIE NA MAPIE, ANALIZA I WYDRUK.W rolnictwie wyst´puje wiele zmiennych; wa˝ne jest zrozumienie, co si´ dzieje i dlaczego. Nadszed∏czas zarzàdzania w∏asnymi czynnoÊciami w rolnictwie na nowym poziomie, poprzez podejmowaniedecyzji na podstawie faktów. Dzi´ki oprogramowaniu do precyzyjnego zarzàdzania gospodarstwem firmyNew Holland (Precision Farming Software) mo˝esz oglàdaç wykonywane zadania w przypadku kolejnychpól, osiàgni´te szybkoÊci pracy plony i wydajnoÊci paliwo zu˝yte podczas wykonywania ka˝dego z zadaƒ ico równie˝ wa˝ne - granice i powierzchnie gruntów.Ju˝ dzisiaj zacznij planowanie przysz∏oÊci.PRAKTYCZNE OPROGRAMOWANIE DO OPTYMALNEGO WYKORZYSTANIAWszystkie maszyny wyposa˝one w system DGPS firmy New Holland pozwalajà wykorzystaç gromadzonecenne dane o polu do przygotowania map plonu i lepszego zrozumienia zmian wydajnoÊci. Odczyty plonu iwilgotnoÊci sà zapisywane w pami´ci USB, skàd mo˝na je skopiowaç do w∏asnego komputera.OPROGRAMOWANIE DO PRECYZYJNEGO ZARZÑDZANIA GOSPODARSTWEM FIRMYNEW HOLLAND (PRECISION FARMING SOFTWARE)Korzystajàc z oprogramowania do precyzyjnego zarzàdzania gospodarstwem firmy New Holland, mo˝naoglàdaç i dog∏´bnie analizowaç posiadane dane. Oprogramowanie komputera umo˝liwia mapowanie iprzekszta∏canie danych systemu monitorowania plonu i mo˝e odczytywaç oraz przetwarzaç dane o plonupochodzàce z wielu systemów konkurencyjnych marek. Na podstawie takiej analizy tworzyç mo˝nadok∏adne mapy pozwalajàce odpowiednio dostosowaç procesy uprawowe, jak nawo˝enie, opryski, itp.


ROLNICTWO PRECYZYJNE – PORTAL PLM.PROFESJONALNE WSPARCIE KLIENTAAby wspieraç klientów New Holland, którzy nabyliprodukty do precyzyjnego zarzàdzania gospodarstwemi automatycznego prowadzenia, utworzyliÊmyspecjalnà stron´ internetowà o nazwie Portal PLM.Portal PLM jest dost´pny dla wszystkich klientówNew Holland pod nast´pujàcym adresem:www.newhollandplm.com.Z chwilà zarejestrowania si´ w tej witrynie mo˝eszuzyskaç dost´p do zaawansowanych informacji owszystkich systemach do precyzyjnego zarzàdzaniagospodarstwem i automatycznego prowadzeniafirmy New Holland.Dla klientów korzystajàcych z oprogramowania doprecyzyjnego rolnictwa PFS New Holland wspecjalnej sekcji tej witryny udost´pniliÊmy filmyszkoleniowe i informacje na temat wsparcia.WWW.NEWHOLLANDPLM.COMSZKOLENIE ODPOWIEDNIE DO POTRZEBKlienci, którzy nabyli pakiet wsparcia PLM,otrzymajà specjalny klucz PLM, który umo˝liwi imzarejestrowanie si´ w kursach szkoleniowych idost´p do indywidualnego wsparcia on-linedotyczàcego oprogramowania do precyzyjnegozarzàdzania gospodarstwem.SYSTEMY I PAKIETY PLM U DEALERÓW.Dealer New Holland jest Twoim poÊrednikiem,jeÊli chodzi o wsparcie i potrzeb´ otrzymaniaporad dotyczàcych systemów PLM. Ju˝ dzisiajudaj si´ do swego dealera: znajdziesz tam pe∏nàofert´ PLM firmy New Holland wraz z szerokimwyborem pakietów PLM obejmujàcych szkoleniepoczàtkowe i opcje kredytowania.Zwróç si´ do swojego dealera i znajdê pakietnajbardziej odpowiedni dla swoich potrzeb.


NEW HOLLAND TOP SERVICE:INFORMACJE I WSPARCIE DLA KLIENTÓW.NAJWY˚SZA DOST¢PNOÂåZawsze jesteÊmy gotowi s∏u˝yçpomocà – 24 godziny na dob´,7 dni w tygodniu, przez ca∏y rok!Niezale˝nie od tego, jakiejinformacji potrzebujesz, jaki maszproblem czy proÊb´, wystarczy,˝e zadzwonisz pod numertelefonu 00800 64 111 111lub do najbli˝szego dealeraNew Holland.NAJWY˚SZA SZYBKOÂåEkspresowa dostawa cz´Êci– zawsze na czas i wdowolne miejsce!NAJWY˚SZY PRIORYTETSzybkie rozwiàzywanieproblemów w czasie sezonu –zbiory nie mogà czekaç!NAJWY˚SZY POZIOMZADOWOLENIAZnajdujemy i wdra˝amyniezb´dne rozwiàzanie,na bie˝àco informujàc klienta –a˝ b´dzie w 100% zadowolony!Odwiedê naszà stron´ internetowà: www.newholland.plTWÓJ LOKALNY DEALERDane zawarte w niniejszej broszurze sà przybli˝one. Modele tutaj opisane mogà byç modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdj´ciamogà dotyczyç wyposa˝enia opcjonalnego lub niedost´pnego w danym kraju. Dalsze informacje mo˝na uzyskaç w naszej sieci sprzeda˝y. Wydawca:New Holland Brand Communications. Bts Adv. – 07/11 – TP01 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce - 118001/POLFirma New Holland zaleca Êrodki smarne marki

More magazines by this user
Similar magazines