montážní postup pro montáž integrovaného pilíře - DCK Holoubkov ...

dck.cz

montážní postup pro montáž integrovaného pilíře - DCK Holoubkov ...

DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.338 01 Holoubkov 79tel. : 371 751411-12fax : 371 751413e-mail : info@dck.czMONTÁŽNÍ POSTUPPRO MONTÁŽ INTEGROVANÉHO PILÍE1. POPISIntegrovaný pilí APZ-ER je modulov sestavený celoplastový výrobek, urený pro zabudováníplynového zaízení (hlavní uzávr, regulátor plynomr) a elektrického zaízení (hlavní jisti,elektromr, HDO, pipojovací svorky, pípadn pojistky). Spojení je umožnno oddlením obouprostor plynotsnou plastovou píkou.Pláš pilíe je sestaven z jednotlivých díl tak, že po sešroubování vznikne mezi jednotlivými dílypožadovaný vtrací labyrint. Na dveích plynového zaízení je plastické oznaení HUP, zvýraznnéžlutou barvou, u elektrického zaízení je blesk zvýraznný ervenou barvou.Oboje dvee jsou otvíratelné klíem 6x6 mm. V pípad doplnní el. ásti pípojkovou pojistkovouskíní, na energetický uzávr dle SN 35 9754.Použitý plastový materiál je polykarbonát s oznaením DCK PC1-UV, který je odolný protistatickému a dynamickému namáhání, nesnadno holavý, zhášlivost dle UL 94-VO, se zvýšenoustabilizací proti povtrnostním vlivm a UV záení. Je zdravotn nezávadný a zcela recyklovatelný.Výrobky vyhovují zkoušce žhavou smykou 960°C, odolávají tepelnému zatížení teplotou 140°C nebotrvalému zatížení 115°C. Vyhovuje i nízkým teplotám, kdy jeho vlastnosti byly testovány pi teplot -25°C. Zkoušky vlastností a technických parametr jsou provedeny v EZÚ Praha, v GAS, s.r.o. Praha av technickém ústav PO Modany.Plynová ást je vybavena kovovými nosníky, vyrobenými z galvanicky zinkovaných C profils posuvnými tyhrannými maticemi pro instalaci objímek na šroub M8, pro upevnní pístroj apipojovacího potrubí. Elektrická ást držáky elektromru, HDO a pipojovacími svorkami. Maximálníhodnota hl. jistie je 63A. V pípad smykování pipojovacího kabelu je elektrická ást rozšíena opípojkovou pojistkovou skí.INTEGROVANÝ PILÍ APZ+ER1347INTEGROVANÝ PILÍ APZ+ERS PLASTOVÝM ZÁKLADEM242APZ ER SPP600 1170


2. URENÍIntegrovaný pilí APZ-ER je uren pro pipojení rodinných nebo obytných dom, byt nebo jinýchobjekt na plyn a elektrickou energii pi zachování jednotného designu.Plynová ást pilíe umožuje instalaci hlavního uzávru plynu, regulátoru tlaku a plynomrus rozteí 100 mm.Výjimen lze osadit plynomry s rozteí 250 mm, kdy pipojovací potrubí je nutné zhotovitz mdi, bez možnosti instalace 3 kolen. Umožuje použití bžných domovních regulátor typu nap.RPG, FRANCEL, MESSURA FISCHER. Upevovací prvky na instalaních nosnících umožujímontáž všech výše uvedených pístroj, schválených pro používání v plynárenských sítích R.Elektrická ást pilíe umožuje instalaci jednosazbového nebo dvousazbového elektromru, pijímaeHDO a instalaci hlavního jistie do 63A.3. BEZPENOSTNÍ OPATENÍOrganizace, která provádí montáž, je povinna v dohod s odbratelem stanovit pracovní postupy tak,aby byly bezpené. Montáže rozvád mohou provádt pouze pracovníci s odbornou zpsobilostípodle vyhl. ÚBP a BÚ . 50/1978 Sb. ve znní vyhl. 98/1982 Sb. Pi práci musí respektovatbezpenostní pedpisy dle SN 343100 až SN 343106.4. UMÍSTNÍ A MONTÁŽPilí APZ-ER je uren k instalaci do volného prostoru nebo do oplocení. Upevuje se navybetonovaný základ nebo zemní plastový díl. Plastový základ není souástí dodávky a lze jejobjednat samostatn. Ukotvení pilíe na betonový základ se provádí dle základového plánu, pomocíkovových hmoždinek nebo kotvicích šroub M10 (nejsou pedmtem dodávky).Pro okamžité, ale jednodušší postavení pilíe doporuujeme použít plastový zemní díl. Souvisejícípráce spoívají v provedení výkopu, zhutnní jeho dna, vyrovnání dna pískovou vrstvou, postavení afixování pilíe, vložení pipojovacího potrubí a kabel, postupné zahrnutí zeminou a její zhutnní. Prosnazší vložení potrubí a kabel doporuujeme demontovat zavírací lištu skín a pední krycí deskypilíe a zemního dílu.Umístní regulátoru II. skupiny mže být realizováno pi splnní tchto podmínek :a) V pípad použití regulátor, u kterých je bezpenostní rychlouzávr nastaven tak, aby byluveden v innost díve než pojistný ventil, musí být odfukové potrubí od pojistného ventiluvyvedeno na zadní, boní, pípadn horní stn u zemního plynu.V pípad zkapalnných uhlovodík ve dn skín vyústní provést vždy co nejdále od otvorskín elektro.b) V pípad použití regulátoru, u nhož je uveden v innost nejdíve pojišovací ventil, musíbýt odfukové potrubí plynu provedeno ve smyslu l. 15 TPG 560 901.Po zhotovení odfuku se otvor ve stn utsnní silikonovým tmelem proti zatékání vody.Po dokonení montáže a provedení revizních prohlídek doporuuje zasypání vnitních prostor podskínmi pískem. Dvodem tohoto opatení je zvýšení mechanické a tepelné ochrany potrubí asouasn zvýšení celkové tuhosti. Dále doporuujeme konzervovat vodovzdorným tukem zámek.Montáž zaízení plynové ásti mohou provádt jen osoby a formy, které splují podmínky odbornézpsobilosti a mají k této innosti oprávnní dle vyhl. ÚBP a BÚ . 21/1979 Sb.a . 554/1990 Sb. a u elektrické ásti . 50/1978 Sb. ve znní vyhl. 98/1982 Sb.VÝKOP PRO PLASTOVÝ ZÁKLAD:500 6501550


5. MANIPULACE, PEPRAVA A SKLADOVÁNÍManipulace s výrobky se musí provádt bez otes a s vylouením pád. Pi peprav na paletáchmusí být pepáskovány a voln pepravované zajištny proti samovolnému pohybu. Výrobky lzeskladovat na paletách max. ve tech vrstvách. Ve všech pípadech musí být proloženy vhodnýmiproklady, aby nedošlo k mechanickému poškození. Doporuujeme skladovat v uzavených prostorácha chránit proti mechanickému poškození a zneištní.6. POKYNY PRO ÚDRŽBU6.1 VšeobecnKontrola, revize a údržba obou zaízení podléhá vnitním pedpism plynárenských spolenosti aenergetické spolenosti ádem preventivní údržby (SN 33 1500). Zvláš upozorujeme na nutnostkontroly a obnovy bezpenostních tabulek a znaení (SN 33 2000 ást 1).6.2 Vnjší povrchSkín celoplastové nevyžadují z hlediska povrchové úpravy žádnou zvláštní údržbu. Povrch lzeistit bžnými saponátovými prostedky, které se vždy dkladn opláchnou. V pípad, žez architektonických dvod barva odstínu nevyhovuje, je možné použít v požadovaném barevnémodstínu speciální jednosložkové barvy na polykarbonát.6.3 ZámkyZámky skíní doporuujeme pi montáži promazat vodovzdorným mazivem (nap.WD 40) aopakovat pi preventivních prohlídkách.6.4 ZávsyU celoplastových dveí skíní není nutné provádt žádnou údržbu závs.6.5 Vnitní výzbrojU plastové výzbroje a oceloplechové výzbroje skíní, která je galvanicky zinkována není nutnéprovádt jakoukoliv údržbu. U elektrických spoj, kde jsou pipojena Al oka nebo Al vodie napraporce pojistkových spodk, doporuujeme dotahovat šrouby (svorníky) pedepsaným momentem1x za tyi roky z dvodu „teení hliníku“ a snížení pechodových ztrát.6. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A PODMÍNKY LIKVIDACEPoužitý materiál je z hlediska psobení na životní prostedí nezávadný. Je recyklovatelný a výrobcese zavazuje ke zptnému odbru a likvidaci pi skonení životnosti nebo poškození.

More magazines by this user
Similar magazines