12.07.2015 Views

1. - Početna stranica Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u ...

1. - Početna stranica Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u ...

1. - Početna stranica Fakulteta za Mediteranske poslovne studije u ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Prvi studij Akademskog Nautičkog turizma u Crnoj GoriFAKULTET ZA MEDITERANSKEPOSLOVNE STUDIJETIVAT


FAKULTET ZA MEDITERANSKEPOSLOVNE STUDIJETIVATwww.fms-tivat.meTel: + 382 (0)32 671 786Fax: + 382 (0)32 671 808E-mail: fms-tivat@t-com.meAdresa: Obala Pine b.b. 85320 TivatŽiro-račun: 535-11555-43530-18128-46Dekan: Prof. dr Simo ElakovićE-mail: dekanfms@t-com.meProdekan: mr Marko NikićMobilni: 068 541 197E-mail: manikic@gmail.comSekretar: Milica Nikić, dipl. pravnikMobilni: 067 438 550E-mail: sekretarfms@t-com.meStudentska služba:Šef službe: Jelena MarkovićMobilni: 069 288 045E-mail: studentskafms@t-com.me


Poštovane Kolege i Koleginice, oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooFakultet za Mediteranske poslovne studije u Tivtu upisuje petu generaciju studenata i nudiVam atraktivne, savremene studijske programe iz oblasti menadžmenta u nautičkom turizmu,carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, bezbjednosti marina i jahti kao i sportu ia n i m a c i j i . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diplomirani studenti studijskih programa Fakulteta imaju mogućnost zaposlenja u okviru„potreba nove nautičke industrije i transformacije ovog regiona u luksuznu destinaciju kojaje atraktivna tokom cijele godine” - kako to stoji u podršci Izvršnog direktora „Adriatic MarinasPorto Montenegro”. Tu su i poslovi menadžmenta u carinskom, agencijskom i špediterskomposlovanju koji su sastavni dio nautičkog turizma, kao i poslovi u sektoru bezbjednosti,sigurnosti na moru i obalske straže. 00000000000000000000000000000000000000000000000.Postdiplomski specijalistički i magistarski studijski programi nude obrazovne profile kojinedostaju sistemu visokog obrazovanja Crne Gore. Deficit kadra ovog profila bio je povoduključenja u profilisanju postdiplomskih studijskih programa i menadžmenta „Adriatic Marinas”i „Adriatic Marinas Services” koji realizuju projekat „Porto Montenegro” a naglašen je i u podršciLuke Kotor, Luke Bar, Barske plovidbe i Marine Bar kao i potenciran u projektima„Luštica Development” i „Quattaro Plavi Horizonti”. 0000000000000000000000000000000000000.Fakultet je na ovaj način ne samo anticipator nego i učesnik jednog procesa kojim se profilišecijelo jedno područije u luksuzno nautičko - turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijelegodine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju, posebnonakon vrlo izražene tendencije za Evropskim integracijama, što je proces u koji je zakoračilaCrna Gora. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.DekanProf. dr Simo ElakovićBudite dio budućnosti koja se već profiliše i realizujekonceptom Crne Gore kao nautičko - turističke destinacije!


DIPLOMA FMSKoja se stiče po završetku osnovnihakademskih studija je diploma Bachelor (BSc/BA)odgovarajućeg studijskog programa:1. MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTIusmjerenje:a) Menadžment marina i jahtib) Bezbjednost i sigurnost na moru2. MENADŽMENT U CARINSKOM, ŠPEDITERSKOMI AGENCIJSKOM POSLOVANJU3. MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU,SPORTU I ANIMACIJIStudijski programi osnovnihakademskih studija su profilisanipo Bolonjskoj konvenciji i trajušest semestara (tri godine)obima 180 ECTS kredita.Diploma koja se stiče po završetku postdiplomskihspecijalističkih akademskih studija je diploma:Postdiplomskih specijalističkih studija(Spec.Sci.-VII stepen)Diploma koja se stiče po završetku postdiplomskihmagistarskih akademskih studija je diplomaPostdiplomskih magistarskih akademskih studija(Magistar nauka - MSc).


PRAVO UPISA NA FMSPravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati koji su završili srednju školu.Pravo upisa na postdiplomske specijalističke akademske studije imaju kandidati koji suzavršili osnovne akademske studije stepen Bachelor, kao i kandidati čije se školovanjemože vrednovati sa 180 ECTS kredita.Pravo upisa na postdiplomske magistarske akademske studije imaju kandidati sazavršenim postdiplomskim specijalističkim studijama (240 ECTS kredita) ili osnovnimstudijama u trajanju od četiri godine odnosno studijskih programa koji se moguvalorizovati sa 240 ECTS kredita.ŠKOLARINAŠkolarina po studentu, za jednu godinu, na osnovnim i specijalističkim akademskimstudijama iznosi 1500 eura, s tim da se pri upisu uplaćuje 20% naznačenog iznosaa preostala sredstva u narednih 10 mjesečnih rata po 120 eura. Nosioci “Luče” suoslobođeni plaćanja školarine. Studenti prilikom upisa dobijaju nastavne materijaleu elektronskoj formi za odgovarajući semestar studija.Školarina po studentu, na magistarskim akademskim studijama, iznosi 2000 eura.


Fakultet raspolaže odgovarajućim prostorom i opremom. Opština Tivatkao osnivač Fakulteta obezbjeđuje u okviru hotela “Mimoza” i Centra zakulturu Tivat, prostor od dva amfiteatra i pet učionica (760 mjesta).Fakultet, takođe, raspolaže bibliotekom sa čitaonicom, inicijalnim fondomknjiga i udžbeničke literature, kao i adekvatnim računarskim centrom.Za potrebe akademskih specijalističkih i magistrarskih studija, u upravnojzgradi Fakulteta (stara Opština), obezbjeđen je odgovarajući prostor zapotrebe nastave i poslovanja. Ukoliko to budu htjeli, studentima se pružam o g u ć n o s t z a d o m s k i s m j e š t a j u h o t e l u “ M i m o z a ” .KAPACITETI FMS


CENTAR ZA OBUKU POMORACA FMSU sklopu Fakulteta za mediteranske poslovnestudije Tivat, kao njegov organizacioni dio, radiCentar za obuku pomoraca. Obuka u Centru serealizuje prema Pravilniku o zvanjima I ovlašćenjimapomoraca i STCW konvenciji, tako da je studentimai pomorcima omogućeno sticanje međunarodnihovlašćenja za pomorska zvanja i rad u pomorskojprivredi sa težištem na nautičkom turizmu.U Centru je uspostavljen sistem menadžmentakvalitetom koji je sertifikovan od strane Lloyd’sRegistra, čime je kvalitet obuka koje pruža Centaru skladu sa međunarodnim standardima.


DODIPLOMSKE STUDIJE FMSNastavni planovi i programi su sastavljeni tako da kroz kombinaciju 50% nastaveiz osnovnih I opšte obrazovnih disciplina, 20% nastave iz opšte - stručnih i 30%nastave iz usko - stručnih disciplina, omogućava se osposobljavanje studenataza teorijska i praktična znanja. Nastavni plan ima pet akademskih studijskihprograma - tri osnovna i dva postdiplomska (specijalistički i magistarski):1. Menadžment i bezbjednost marina i jahti2. Menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju3. Menadžment u nautičkom turizmu, sportu i animaciji4. Nautički turizam i upravljanje marinama (Specijalističke studije)5. Nautički turizam (Magistarske studije)


DODIPLOMSKE AKADEMSKESTUDIJE FMSVISEMESTARSTUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT I BEZBJEDNOST MARINA I JAHTIUSMJERENJE: MARINE I JAHTE1. Projektovanje i gradnja jahti2. Navigacija3. Manevrisanje i P.I.S.M.V SEMESTAR1. Nautički turizam i upravljanje marinama2. Međunarodno pomorsko pravo3. Ekologija i održavanje jahti4. Sigurnost na moru5. Engleski jezik VVISEMESTARBEZBJEDNOST I SIGURNOST NA MORU1. Upravljanje rizikom pomorskih akcidenata2. Krivično pravo i procesno zakonodavstvo3. Osnovi kriminalistike4. Pomorska meteorologija i okeanografija 4. Protivpožarna i protivteroristička zaštita5. Brodski pogoni6. Engleski jezik VI5. Zaštita informacionih sistema6. Engleski jezik VI


DODIPLOMSKE AKADEMSKESTUDIJE FMSSTUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT U CARINSKOM, ŠPEDITERSKOM I AGENCIJSKOM POSLOVANJUVSEMESTAR1. Carine i tarifni sistemi2. Poznavanje robe3. Špeditersko poslovanje4. Lučki menadžment5. Spoljnotrgovinsko poslovanje6. Engleski jezik VVI SEMESTAR1. Agencijsko poslovanje2. Transportno osiguranje3. Integralni transport4. Engleski jezik VI


DODIPLOMSKE AKADEMSKESTUDIJE FMSSTUDIJSKI PROGRAM: MENADŽMENT U NAUTIČKOM TURIZMU, SPORTU I ANIMACIJIVSEMESTARVISEMESTAR1. Nautički turizam2. Menadžment turističkih destinacija3. Menadžment u sportu4. Kulturna ponuda u turizmu1. Marketing u turizmu2. Menadžment prirodnih resursa i ekologija3. Slobodno vrijeme i animacija4. Engleski jezik VI5. Turističko pravo5. Engleski jezik V


POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKEAKADEMSKE STUDIJE FMSNAUTIČKI TURIZAM I UPRAVLJANJE MARINAMAPostdiplomske specijalističke studije „Nautički turizam i upravljanje marinama” predstavljaju jednogodišnjespecijalističke studije koje se realizuju kroz dva semestra od po 30 ECTS kredita (ukupno 60 ECTS kredita).Na kraju VIII semestra student piše specijalistički rad. Po završetku studija studentu se dodjeljuje diploma:Postdiplomskih specijalističkih studija (Spec.Sci.-VII stepen). Svi predmeti u programu imaju status obaveznih.VIISEMESTAR1. Metode naučnog istraživanjaVIII SEMESTAR1. Marine i nautički marketing2. Strateški menadžment jahting industrije 2. Običaji I kultura u poslovnom komuniciranju3. Pomorsko pravo (Pravo Jahti)4. Nautički turizam i poslovanje marina5. Projektovanje, konstrukcija i održavanje jahti3. Interni menadžment I ketering4. Sigurnost I bezbjednost jahti I marina5. Specijalistički rad


POSTDIPLOMSKE MAGISTARSKEAKADEMSKE STUDIJE FMSNAUTIČKI TURIZAMMagistarski studijski program "Nautički turizam" traje jednu akademsku godinu (60 ECTSkredita) i mogu ga upisati kandidati čije se dosadašnje studijsko obrazovanje može vrednovati sa240 ECTS kredita.Diploma koja se stiče po završetku studija je diploma postdiplomskih magistarskih akademskihstudija, stepen - Magistar nauka (Msc)Student pored obaveznih predmeta (Metodologija naučno – istraživačkog rada, Polazna istraživanja,Magistarski rad) iz spiska ponuđenih predmeta bira tri izborna predmeta, zavisno od koncepcijemagistarske teze.METODOLOGIJA NAUČNO1. Održivi razvoj i yachting sektorISTRAŽIVAČKOG RADA11.21.Menadžment informacionih sistema31.Pomorsko pravo2.Sociologija turizma12.Globalizacija prometa u turizmu22.Menadžment kvalitetom32.Pravo mora i zaštita mora od zagađenja3.Interkulturni menadžment13.Liderstvo23.Menadžment rizikom33.Međunarodni sistem pomorske sigurnosti4.5.Kulturna ponuda CG u funkciji nautičkogturizmaStrategijsko poslovno planiranje14.15.Hotelski menadžment u funkcijinautičkog turizmaUpravljanje poslovnim procesima pozahtjevima međunarodnih standarda24.25.Obalni i pomorski turizam Mediterana(Coastal management)Hidrografsko inžinjerstvo i sigurnostplovidbe u nautičkom turizmu34.35.Pravo Evropske UnijeMeđunarodno javno pomorsko pravo6.Ponašanje i zaštita potrošača16.Upravljanje kvalitetom u pomorstvu26.Menadžment strategijskog upravljačkogračunovodstva36.Međunarodno krivično pravo7.Strategijski menadžment17.Strana ulaganja i slobodne zone u CG27.Menadžment upravljanja investicijama37.Kriminalitet u nautičkom turizmu8.Projektni menadžment18.Marketing nautičkog turizma28.Spoljnotrgovinsko poslovanje38.Carinsko pravo9.10.Pomorska ekologijaKruzing turizam19.20.Nautički turizam i planiranje marinaElektronsko poslovanje u nautičkomturizmu29.30.Upravljanje rizikom u pomorstvui marinamaUgovori u (nautičkom) turizmu39.40.POLAZNA ISTRAŽIVANJAMAGISTARSKI RAD


PREDAVAČI NA FAKULTETUdr Rajko Vujičić, akademikdr Borislav Ivošević, red. prof.dr Marija Radulović, red. prof.dr Miloje Kanjevac, red. prof.dr Simo Elaković, red. prof.dr Rade Ratković, red. prof.dr Antun Sbutega, red. prof.dr David Petrović, van. prof.dr Vesna Vučković, van. prof.dr Branko Vučković, van. prof.dr Sanja Stanković, van. prof.dr Dragan Rajević, van.prof.dr Antonije Đukić, van.prof.dr Slobodanka Kitić, van.prof.dr Andrija Lompar, docentdr Radovan Orlandić, docentdr Nikola Dragomanović, docentdr Marinko Aleksić, docentdr Deda Đelović, docentdr Vojo Bojović, docentdr Sonya Graci, docentdr Nikola Konjević, docentdr Vlado Vukasović, docentdr Srđa Popović, docentdr Srđa Božović, docentdr Vinko Nikić, docentdr Božidar Vuksanović, docentdr Predrag Sekulić, docentdr Radoje Žugićdr Rajko Kuljačadr Zoran Begovićdr Andrija Petkovićmr Radoica Luburićmr Željko Rutovićmr Oto Ikermr Zoran Lalovićmr Mario Pilastromr Nikola Vukčevićmr Marko Petričevićmr Marko Nikićmr Radovan Samardžićmr Pavle Popovićmr Jovana Đukanovićmr Jelena Samardžićmr Miško Rađenovićmr Aleksandar Nikolićmr Marina Vujovićmr Peter Munkmr Oliver Corlettemr Colin Kingsmillmg. Dušan Vulekovićmg. Ana Kaluđerovićmg. Milica Nikićmg. Jelena MarkovićProf. Svetlana ĐuraševićProf. Nada BarovićGostujući profesori sa MunkCenter for InternationalStudies at University in Toronto iRyerson University from Toronto


AKREDITACIJE I LICENCE FMSAKREDITACIJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVATBROJ: 05 - 1/5 - 866.AKREDITACIJA POSTDIPLOMSKIH SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJABROJ: 05 - 1/5 - 1398.AKREDITACIJA POSTDIPLOMSKIH MAGISTARSKIH AKADEMSKIH STUDIJABROJ: 05 - 1/5 - 222.LICENCA ZA RAD FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVATBROJ: UP I broj 07 - 180.LICENCA POSTDIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJABROJ: UP I broj 589.LICENCA ZA OBAVLJANJE NAUČNO - ISTRAŽIVAČKEDJELATNOSTI FMS BROJ: 01 - 82/4.REAKREDITACIJA FAKULTETA ZA MEDITERANSKE POSLOVNESTUDIJE TIVAT BROJ: 05 - 1/5 - 176.FAKULTET ZA MEDITERANSKEPOSLOVNE STUDIJETIVATwww.fms-tivat.me

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!