April 2006

agencijamori.si

April 2006

Smiljan Mori,predsednik uprave AMnadaljevanje iz 1. strani2Iz vsebine3 Odlo~nost in pogum …4 Delavnica uspeha5 V dalmaciji se veliko dogaja …6 Lep pozdrav iz Toskane …8 2. na grad no po to va nje …9 Mo ti va cij sko-fi nan~ ni se mi nar …10 Lestvice Marec 200611 Os vo je ne na gra de12 Gala Mori 200713 Iz dnev ni ka mi li jo nar ja …14 V me se cu aprilu praz nu je jo …15 Produkti za motiviranjebodo po vab lje ni na moj EKSKLUZIVNI SEMINAR POPOLNO @IVLJENJE,ki bo tra jal tri dni. Po tru di te se, ker se ga vsi ne bo ste mo gli ude le `i ti. Samonaj bolj {i med bolj {i mi.De fi ni tiv no so `e po stav lje ni trd ni te me lji za mo` nost med na rod ne ka rie rev na {em pod jet ju. Kdor se bo vi del, jo bo lah ko na re dil. In to en krat za vselej.Sam tega ne bom mo gel na re di ti. Ver ja mem, da mi bo ste po ma ga li napo ho du po Evro pi. Hva la Mit ji Me ja ~u, Kri sti ja nu Kraut ber ger ju, Mar ja nuTi na uer ju, ki so fe no me nal no iz pe lja li se mi nar v Spli tu, med tem ko sem jazos va jal ru ski trg.Novi »ran gi« se os va ja jo, so de lav ci de la jo nove re kor de, po nud be se pi {e jo... Skrat ka, dela se kot {e ni ko li.Z motivacijo do uspeha,va{ Smiljan MoriNapovednikdogodkovOsnovni seminarjiv Zre~ah:• 29. april 2006• 13. maj 2006• 3. junij 2006Mo ti va cij ski se mi narPREBUDITEMILIJONARJA V SEBI:• 22. 4. 2006 Ho tel Ha ba kuk, Ma ri bor3-dnevni seminarPOPOLNO @IVLJENJE:• 7. in 8. april 2006


Na grad no po to va nje …Lep pozdrav iz Toskane …Vida Per nek,vod ja agen ci je6Za ~e lo se je v Ma ri bo ru ob 4. uri zju traj,ko smo sko raj iz po ste lje sed li v avto innato na av to bus. Pe lja li smo se mimoBe netk, Pa do ve in Bo log ne v To ska no,eno naj lep {ih ita li jan skih po kra jin.Po gle da li smo si zna me ni to sti Fi renc,na {e o~i so pri teg ni le lepe iz lo` be, pol nemod nih ob la ~il, ~ev ljev in do dat kov, tuditr go vin s spo min ki in kra va ta mi ni smospre gle da li.Poz no po pol dan smo se od pe lja li v ho tel,kjer smo se ure di li za ve ~er jo. Ve ~er ja lismo na kme~ kem tu riz mu, kjer so naspri jaz no spre je li. Ime li smo po ku {i novin. Se ve da, kjer smo mi, se ple {e in bedipoz no v no~. Ogre te od vina in ple sa nasje vo di~ ka ko maj pre pri ~a la, da smo {liv ho tel.Zju traj smo se od pe lja li v Sie no, spremljali so nas son~ ni `ar ki. Po og le dume sta z ne do tak nje no sred nje ve{ ko podobo smo se na trgu, pol nem do ga ja nja,na stav lja li son~ nim `ar kom. Ne kaj smopo jed li, po pi li sla sten ita li jan ski ka pu ~i noin `e nas je pot od ne sla na prej v vi no rodnopo kra ji no v osr~ je To ska ne, v po krajino Chian ti.Obi ska li smo sred nje ve{ ko me ste ce SanGi mig na ni, v ka te rem so v 11. sto let ju`i ve li vi te zi temp ljar ji. Me sto ima za ra disvo je ne na vad ne ar hi tek tu re na ziv Manhattan. Po sku si li smo ene ga naj bolj {ihsla do le dov v Ita li ji, ~e ne na sve tu, inpo mi sli li na 'DE@ELO LIZANJA' . Og ledali smo si mu zej mu ~il, ku pi li spo min ke,med ka te ri mi so naj bolj zna ni iz del ki izala ba stra. Po og le dih smo se od pe lja li nati pi~ no to skan sko ve ~er jo, nato paje sle di lo po no ~e va nje ali pre no ~e va njev me stu, kjer smo spa li.Zad nji dan je bil dan, ki sem ga naj bolj~a ka la, saj smo se od pra vi li v ~u do vi tome sto s po {ev nim stol pom. Stolp v Pisisto ji na Trgu ~u de `ev in je res iz je menter fas ci nan ten po jav. Ob po gle du na mogo~ni po {ev ni stolp si mi sli{, da bo pa del,ven dar sto ji `e sto let ja in se na gi ba pomi li me trih. Na trg so pred dav ni mi letipri pe lja li sve to zem ljo, v ka te ri se ~lo vek,ko ga po kop lje jo, raz gra di do ko sti v {tiriindvaj se tih urah.Sle dil je obisk sli ko vi te ga me sta Luc ce,ki slo vi po za ni mi vem sred nje ve{ kemur ba niz mu in do bro za lo `e nih tr go vi nahna ki ta, ob lek, ~ev ljev, spo min kov, spodnjega pe ri la, no ga vic, kra vat. Prev ze la nasje ‘na ku po val na mrz li ca’, saj smo ime live~ pro ste ga ~a sa za na kup.Ce lot no po to va nje po To ska ni in vra ~-a nje do mov sta mi ni la v zna me nju glas be,ple sa, kle pe ta, iz me nja ve iz ku {enj s te rena,ve se le dru` ba, na sme ja nih in spro{ ~-e nih so de lav cev.Vsa ko po to va nje mi ne kaj dá. Po leg tega,da brez pla~ no spoz nam nove kra je, {eza slu `im in imam mo` nost, da sem skupajz naj bolj {i mi v na {i agen ci ji, kiob spro{ ~e nem kle pe tu po ve do svo jeskriv no sti us pe ha. Mo go ~e samo sta vekali be se da, ki ti da nov za gon za na prej.Po mem bno je, da se po tru di mo in smopo vsod zra ven, saj le tako ob dr `i mo zmagova len od nos do na {e ga po sla.Marjanca ^ekada,pri prav nik»S tako ve se lo in do brodru` bo, kot je na {aagen ci ja, bi {e radapo to va la!«Marjan Rudnik,ma na ger agen cij, ~lanma na ge ment tea ma»Res smo pra va 'kla pa',znaj de mo se v vsa kisi tua ci ji. Tak {na po to vanjaso tudi izred na prilo`nost, da se med seboj{e bo lje spoz na moin smo bolj po ve za ni ter slo` ni. Ko maj ~a kam, dagre mo v Sa ra je vo (na bolj 'do ma~' te ren).«Janja Budna,za ~et nik 2»To ska na je bila mojeprvo po to va nje z Agen cijoMori. Naj bolj {e od vsegaje dru `e nje s so de lavci.No be ne ga po to va njane bom ve~ za mu di la,KER SE SPLA^A biti zraven.Ko maj ~a kam, da gre mo v Sa ra je vo.«Bojan Kajtna,agent - pod jet nik»[e en do kaz ve~,da de la mo v pra vempod jet ju. To je za resfan ta sti~ no, da tepe lje jo na tako lep kraj!Po leg tega se lahko znaj bolj {i mi so de lav ciAM po go var ja{, kako de la jo, sli{i{ kak {en nas vet.Zra ven pa se {e za ba va{.«Slavica Kos,ma na ger agen cij, ~lanma na ge ment tea ma»Tri dni u`i va{, po tempa si {e pla ~an. Ob sta ja{e kje to? Pre pri ~a nasem, da ne. Re sni~ noupam, da bo na av tobusu za Sa ra je vo ve~no vih obra zov, da ne bo kdo mi slil, da ho di mo naiz le te 'eni in isti'.«Tina Kvasnik,pri prav nik»Ime li smo se su per.Naj bolj so me prev ze lato skan ska me sta nagri ~ih in skri ta zaogrom ni mi zi do vi.«Ravnjak Tomislav,vod ja agen ci je»En krat na dru` ba... za ba va ... smeh ...'fe {ta' in vse, kar spa dazra ven.«Renata Rozina,pri prav nik»Spla ~a lo se je bo ri ti dozad nje ga dne … Nagrada – tri je ne po zab nidne vi v ~u do vi ti To ska ni… Vino, pr {ut, ka pu ~-i no … in fan ta sti~ nadru` ba naj bolj {ih!«


2. na grad no po to va nje …Sarajevo …8Kako ~u do vi to! Ni {e dol go, od kar smo se vr ni li z na grad ne gapo to va nja po To ska ni in `e se je za ~e lo 2. na grad no po tovanje za Sa ra je vo. Kaj je po treb no na re di ti, da bi tek mo va njeos vo ji li tudi vi? Naj prej ter mi ni! Naj po mem bnej {e pri po ro ~i loza os vo ji tev raz pi sa ne ga po to va nja je to rej {e ved no NEDELJ-SKO TERMINIZIRANJE.Raz pi sa ni po go ji za os vo ji tev 2. na grad ne ga po to va nja v tem letu so:Let na pre mi ja:Po goj:Last na pro duk ci ja 6000 evrov • Po nud be, na re je ne od 1. 3. do 30. 5. 2006.Sku pin ska pro duk ci jaLast na + sku pin skapro duk ci ja6000 evrovMi ni mal no 6000 evrov skup nelet ne pre mi je, ven dar naj ve~ 3000evrov z eno novo di rekt no li ni jo• Po nud be, na re je ne od 1. 3. do 30. 5. 2006 z no vi mipo slov ni mi part ner ji, ki so s svo jim de lom v AM za ~e lipo 1. mar cu 2006.• Po nud be, na re je ne od 1. 3. do 30. 5. 2006 (last nepro duk ci je).• Po nud be, na re je ne od 1. 3. do 30. 5. 2006 z no vi mipo slov ni mi part ner ji, ki so s svo jim de lom v AM za ~e lipo 1. mar cu 2006.Po to va nje v Sa ra je vo lah ko to rej os vo ji te:• tako, da na re di te mi ni mal no 6000 evrov let nih pre mij (od 1. mar ca do 30. maja).Pri tem se se {te va ta tako last na kot sku pin ska pro duk ci ja va {ih no vih di rekt nih in in di rekt nih po slov nih part ner jev, pri pe ljanihod 1. mar ca 2006. Upo {te va se vse: tako last ne kot sku pin ske pre mi je, ven dar lah ko ima te po eni novi li ni ji naj ve~ 3.000evrov let nih pre mij.Ob sta ja {e ena ome ji tev. Ti sti, ki bo na re dil ve~, bo do bil me sto na av to bu su. Kar po me ni, da bo ste mo ra li ver jet no naredi ti ve~ kot 6000 evrov let nih pre mij, saj en av to bus pre mo re samo mest za 40–50 oseb.


Mo ti va cij sko-fi nan~ ni se mi nar …Prebuditev sebi ...Mi sli te in de luj te kot mi li jo nar ji!Smi ljan Mori PR VI^ V SLO VE NI JI pred stav lja NOV, RE VO LU CIO NA REN SE MI NAR, kibo ZA VEDNO SPREMENIL VA[E FINAN^NO STANJE in ODNOS DO DENARJA!22. APRIL 2006Ho tel Ha ba kuk, Ma ri borDOVOLITE, DA VAM POSTAVIM TRI VPRA[ANJA IN GLEDE NA ODGOVORE BOM V 7 MINUTAHPREDVIDEL VA[O FINAN^NO PRIHODNOST DO KONCA VA[EGA @IVLJENJA.9Samo {e ne kaj dni nas lo ~i in Tur ner je va dvo ra na v ho te lu Ha ba kuk boza `a re la v vsej svo ji ve li ~i ni. Ve li ko {te vi lo pri jav lje nih ude le `en cev in odli~na tema, o ka te ri `e ko maj ~a ka mo, da se ne kaj no ve ga nau ~i mo.Na se mi nar ju PREBUDITE MILIJONARJA V SEBIbomo na mre~ iz ve de li:- kako je vzgo ja v otro{ tvu vpli va la na va {e da na{ nje fi nan~ no sta njein kako se tega zne bi ti;- 7 na vad re sni~ no bo ga tih lju di;- kako z upo ra bo 7 du hov nih za ko nov us tva ri ti ma te rial no bo gastvo;- kako se fi nan~ ni us peh za~ ne v va {i gla vi oz. z va {i mi mi sli mi;- kako pre ki ne mo s sa bo ti ra njem sa me ga sebe in se otre se mo stra hu;- skriv no sti mo ti vi ra nja sa me ga sebe in dru gih, ki jih {e ni ko li ni stevi de li;- kako dru ga ~e raz mi{ lja jo bo ga ti od rev nih in lju di sred njegaslo ja;- kako pre ma ga ti ~us tva in pre pri ~a nja, ki vas ovi ra jo na potido fi nan~ ne ga bla go sta nja;- kako do be sed no po sta ti mag net za de nar- in {e ve li ko ve~ ...Na se mi nar ji PREBUDITE MILIJONARJA V SEBI bomo do bi li samodejs tva in do ka ze, ki pri ne ka te rih lju deh pov zro ~a jo, da de nar do besedno pri vla ~i jo v svo je `iv lje nje. Z lah ko to bomo lah ko »pos vo ji li«vred no te, pre pri ~a nja, mi sli in na rav na nost ne ka te rih naj bo ga tej {ihlju di na sve tu, tako da bomo pri tem iz dat no iz bolj {a li svo je dru `in sko`iv lje nje, `iv lje nje na {ih pri ja te ljev in lju di, ki nas ob da ja jo.Vi di mo se to rej ~ez ne kaj dni, na tan~ ne je 22. apri la 2006 ob 9. uri v ho te lu Ha ba kuk.


Les tvi ce …April 200610NAJ svetovalec: NAJ vodja: NAJ manager:1. me sto:KatjaJeromelj74,151. me sto:Martin[i mu no vi~154,11. me sto:Jo `e Ker ne `a278,492. me sto:AndrejaKlemenRazbo~an67,352. me sto:Pe terBos ca rol127,32. me sto:Ja nja Ko {ar172,643. me sto:NatalijaPauko52,953. me sto:AndrejMarhl80,363. me sto:Matja` Glazer149,784. me sto: Ternov{ek Maja 44,095. me sto: Gornik Marija 43,496. me sto: ^ekada Marjanca 42,127. me sto: Rubnik Janja 41,878. me sto: Kajtna Bojan 41,389. me sto: Mari~ Alen 38,9710. me sto: Keber Melita 33,83NAJ agencijaSkupne to~keAgencija867.14 1. mesto: 801447.16 2. mesto: 100300.45 3. mesto: 356


Iz po de li tve na os nov nem se mi nar ju …Os vo je nena gra deTorba:• Du{an Krajn~i~• Janja Rubnik• Ksenija Smrekar• Natalija Pulko• Leopold @alec• Katja Jeromelj• Renata Rozina• [tefan Rojc• Simon HudoklinUra:• Marija GornikZna~ ka Raz red 2:• Oton Ba sle• Jo `e fa Mo hor koZna~ ka Raz red 3:• Ire na Ko la ri~• An dre ja No vakRENATA ROZINA (na gra da tor ba):»Na os nov nem se minarju sem se od lo ~i la,da `e lim us pe ti v AM.Zato sem si po sta vi lacilj: os vo ji ti vse na gradein po to va nja za ra disa mo za ve sti in se ve dade nar ja. Hva la za torbo,za ka te ro upam, da mi bo ne ko~ slu `i laza de nar ni co!«JANJA RUPNIK (na grad tor ba):»Hva la Agen ci ji Mori,men tor ju Kri sti ja nu,Maji in vsem, ki so ver jelivame in me vzpod bujali, hva la za po zi tiv noener gi jo!«SIMON HUDOKLIN (na gra da tor ba):»Res sem izred no ve seltor be, za ka te ro vem,da za go to vo olaj {a na {edelo na te re nu. Naj senaj prej zah va lim mojiMa te ji, saj mi kljub njenino se~ no sti vsak danzno va sto ji ob stra ni inme pod pi ra. Zato je ta tor ba tudi na me njenanjej, jaz pa se bom {e en krat po tru dil, dajo os vo jim. Hva la tudi He le ni, Kat ji, Alen ki,Li di ji, Mar ti nu ter vsej ljub ljan ski struk tu ri.In na kon cu gre zah va la tudi ce lot ni AM,ki nam omo go ~a tak {no `iv lje nje. Vsem invsa ke mu po se bej is kre na hva la.«[TEFAN ROJC (na gra da tor ba):»Dra ge so de lav ke, sodelav ci, izred no semve sel te na gra de. To jemoja dru ga tor ba, karpo me ni, da smo `ekar ne kaj ~a sa sku paj.Zato sem zelo ve sel,kaj ti dru `e nje z vamije fan ta sti~ no! Na gra da mi ve li ko po me ni.Pri do bil bom sa mo za vest, kar pa pri na {emdelu ve li ko po me ni. Za do bre re zul ta te paje po treb no {e malo ve~. Pri do bi vaj mo si novihznanj, ude le `uj mo se {o lanj, se mi nar jevv na {i agen ci ji. Pri do bi vaj mo nove iz ku{ njes pro daj nih raz go vo rov in vse to zdru `i mov ak ci jo.«ANDREJA NOVAK (zna~ ka za pla ~il niraz red 3/agent pod jet nik ):»Zah va li la bi se zana gra do, ki sem je resni~no ve se la. Hva lamo je mu mo `u Bo ja nu,ki je za slu `en za 3.stop njo, men tor ju Marjanu Ti na uer ju, ki meje spoz nal s tem de lom,pred vsem pa Smi lja nu Mo ri ju, ki je moje `ivljenje obr nil na gla vo – v po zi tiv nem smi slu– in se ve da sebi, ker sem ga zna la sli {a ti. Ta‘troj ka’ je mo ti va ci ja za na prej, za se mi narje,iz le te …«IRENA KOLARI^ (zna~ ka za pla ~il niraz red 3/agent pod jet nik):»Res sem ve se la zna~ keza tret ji raz red. Hva laHe le ni Ko dri~ Mori inDa ri ji Os truh. Si cer sevsa ke na gra de raz ve selim,am pak se daj boljraz mi{ ljam o zna~kiza raz red 4. V tem~a su sem pri svo jem delu do `i ve la pre cejraz li~ nih iz ku {enj, pri jet nih in ne pri jet nih.Iz ne pri jet nih iz ku {enj sem se tudi ne kajpo zi tiv ne ga nau ~i la, kar mi bo v pri hod njeolaj {a lo delo.«ANDREJ HOLC (na gra da ro kov nik):»Mo ti va ci ja je moj klju~do vseh us pe hov, do katerih sem da nes pri {el in{e grem na prej.«KATJA JEROMELJ (na gra da tor ba):»Re sni~ no sem ve se la,saj je bila tor ba moj prviza stav ljen in ure sni ~encilj. Gre mo na prej!«MARIJA GORNIK (na gra da ro kov nik):»Hva la AM za ~u do vi toda ri lo. Tor ba, ura, To skana… Ho ~em vse da ri la.Hva la moji men to ri ciSla vi ci Kos, ki mi sto jiob stra ni, me mo ti vi ra,in hva la moji dru `i ni, kimi sto ji ob stra ni in mevzpod bu ja.«NATALIJA PAUKO (na gra da tor ba):»Zah va lju jem se AM,naj bolj pa vsej di rek ci ji100 in Maji Ter nov {ek,ki me je po va bi la in pripelja la v ta po sel.«OTON BASLE (zna~ ka za pla ~il ni razred2/pri prav nik):»Zah va lju jem se AM zato `e ne strp no pri ~a kovano zna~ ko za raz red2, za os vo ji tev ka te re jeza slu `en moj dol go let nizna nec in se da nji mentorMar jan Ti na uer, kimi je zme raj stal ob strani,me bo dril in mi ne se bi~ no po ma gal. Se daj`e ko maj ~a kam, da os vo jim zna~ ko za razred3 in da se za tem ude le `im se mi nar jare to ri ke, ki mi bo prav go to vo ko ri stil, dapo sta nem v ~im kraj {em ~a su {e us pe {nej{i.Na za ~et ku sem de lal ne ka te re na pa ke, kimi niso ko ri sti le. Zato sem se od lo ~il, da bomho dil po sto pi njah mo je ga men tor ja, ven darpa sem kma lu ugo to vil, da to ni naj bolj {are {i tev, saj me je ta od lo ~i tev kar ne kaj kratpri ved la na ter mi ne k stran kam, ka te rim jeMar jan `e pred leti na pi sal po nud bo. Zatobom v bo do ~e ho dil ob nje go vih sto pi njahin raje do go var jal ter mi ne s so se di tak {nihstrank. Ha ha ha …«11


Leto 2006 v {tevilkah …GALA MORI 200712TOP AGENT:Kan di da ti za TOP AGENTA so:• Si ni {a Bi ~a ni~• Zo ran Mak si~• [te fan Rojc• Mar je ta Ja go di~• Pa vle Rojc• Jer nej Plankl• Da ri ja Os truh• Hri sti na Og nje no vik• An dre ja Kle men Raz bo ~an• Tina Kva snikSREBRNI AGENT:Kan di da ti za SREBRNEGA AGENTA so:• Mar jan Rud nik• Si mo na Li pu{• Sil va na Si mon ~i~• An dre ja Kle men Raz bo ~anZLATI AGENT:Kan di da ta za ZLATEGA AGENTA sta:• Ma ri ja Gor nik• Kri sti jan Kraut ber gerDIAMANTNI AGENT:Kan di dat za DIAMANTNEGA AGENTA je:• Anja Sa jo vicNAJ PREMO@ENJE 2006:1. me sto: Mar jan Rud nik2. me sto: Ma te ja Ban da lo3. me sto: An dre ja Kle men Raz bo ~anNAJ SPONZOR 2006:Kan di da ti za NAJ SPONZORJA so:• Ja nja Ko {ar 3• Mar tin [i mu no vi~ 3• Me li ta Ke ber 3• Pa vle Rojc 3• Mar jan Ti na uer 2• Sil vo Oz bi~ 2• [te fan Rojc 2• Ja nja Bud na 2NAJ SPONZOR –PRODUKCIJA 2006:Kan di da ti za TOP 50+ so:• Zo ran Mak si} 20• Ma ri ja Gor nik 18• Si ni {a Bi ~a ni~ 17• Da ri ja Os truh 15• Jer nej Plankl 15• Mar je ta Ja go di~ 15• Tina Kva snik 14• To mi slav Rav njak 14• Sil va na Si mon ~i~ 13• Bo jan Kajt na 13• Me li ta Ke ber 13• [te fan Rojc 13• Kri sti jan Kraut ber ger 12• Sla vi ca Kos 12• Si mo na Li pu{ 12• Mar jan Rud nik 12• Ire na Faj mut 11• Maja Ter nov {ek 11• Re na ta Pe ~ov nik 10• Hri sti na Og nje no vik 10• Ka ta ri na Ko zar 10• Alen ka Kre jan 10


Iz dnev ni ka mi li jo nar ja …Marjanca ^ekada,pripravnikNe de lja, 19. 03.Dan, ko se v Agen ci ji Mori pri~ ne de lovnite den. @e do pol dan ob ve stim pre koSMS-a na {o ma lo {te vil no bi stri{ ko sku pino({te je 3 ~la ne), da se se sta ne mo zve ~-er na ter mi ni zi ra nju, kjer se mi pri dru `ile Na ta {a. Ob 19. uri AKCIJA, te le fo nizvo ni jo, z Na ta {o kle pe ta va z ljud mi insr~ no upa va, da naju bo spre je lo ~imve~ lju di.REZULTAT: Na ta {a 7, Ma ri ka 9, Mar janca5 ter mi nov. OK, {e ne kaj jih po kli ~emomed ted nom.Po ne de ljek, 20. 03.Z Na ta {o ima va do pol dan vsa ka svo joslu` bo, Ma ri ka pa svo je ob vez no sti. Nasre ~o se lah ko tudi v do pol dan skem~a su sli {i mo, re {u je mo iz zi ve, po ve za nez de lom v agen ci ji, in se ve da mo ti vi ra mo.Raz mi{ ljam, kako bo po te kal te den, sajje moja men to ri ca He le na Ko dri~ Morina slu` be nem po to va nju v Mosk vi, samapa ni mam {e ve li ko iz ku {enj pri vo de njusku pi ne. Upam na naj bolj {e, si cer pa SMS»de lu je« tudi v Mosk vi! Po pol dan sta dvater mi na od pad la. Ob 21.40 do bim SMSod Ma ri ke: »Imam eno po nud bo!« Ve selasem, te den se je do bro za ~el, no vi cota koj po{ ljem na prej!To rek, 21. 03.Spet od pa de ter min. Ne kaj jih os ta ne {edo go vor je nih. Z Ma ri ko pre de ba ti ra vav~e raj{ nji us pe {en ter min, ob de la va {ene kaj iz go vo rov, na vo di la, sle di mo ti vacija. Po kli ~e {e Na ta {a, spet po go vor,re {e va nje iz go vo rov, mo ti va ci ja. [eiz me nja va e-po {te z agen ci jo: vpra {a njain od go vo ri!Ta krat mi {i ne v gla vo: »Mar jan ca! Takoto ne bo {lo! Po tre bu je mo INFO!« Enkratna te den se mo ra mo do bi ti vse tri.Eno uro po tre bu je mo za skup no izo bra-`e va nje, no vo sti, iz me nja vo iz ku {enj,mo ti va ci jo.Ta koj ob ve stim obe so de lav ki: od 1. aprilabo vsak ~e tr tek ob 19. uri info. Nadsvo jo od lo ~i tvi jo sem bila nav du {e na,moji so de lav ki pa tudi. Po{ ljem {e SMSHe le ni v Mosk vo. Od pi {e na zaj: »Ti sta, kida nes na pi {e po nud bo, ji po da rim po sebnona gra do!« Upssss.Po pol dan imam svoj ter min. Dru gi obiskpri stran ki: na hi tro os ve `i mo spo min,po koj ni na, bo lez ni, pou da rim so cial novar nost in na pi {em po nud bo! Nato pri deh~er ke do mame in ra do ved no vpra {a:»Mami, zdaj si za va ro va na?« Ve{ ~as jebila v pro sto ru in naju je po slu {a la. Veselim se He le ni ne na gra de, ~e prav {e nevem kak {ne, ti sto vpra {a nje pa mi {e dolgoos ta ne v srcu.Sre da, 22. 03.SMS-i so ta dan do be sed no pre gre li mojmo bil nik. Na ter min gre va z Na ta {o `ezju traj ob 9. uri, ker ima dru `i na 4 po li ce@Z, ki jih `e ne kaj ~a sa ne pla ~u je jo in`e li jo re {i tev. Ajaj, kaj pa zdaj? Po {i ljamvpra {a nja He le ni v Mosk vo, ona meni inNa ta {i, pa da jo ide je, re {i tve, mo ti va ci ja!Noro! Na {a men to ri ca He le na zo petraz pi {e na gra do za na pi sa no po nud bo (sipred stav lja te mo ti va ci jo v Bi stri ci?!). Zve-~er za do volj na in po no sna po{ ljem SMSsvo ji men to ri ci: »Na gra da je os vo je na.Na ta {a ima eno po nud bo!«^e tr tek, 23. 03.Raz mi{ ljam in vem, da je He le na zelo zaposle na in se ne more to li ko uk var ja ti zna {o sku pi no, kot bi si `e le le. Zdaj, koje v Mosk vi in ima malo ve~ ~a sa, smoga tudi me ve~ de le` ne. Ta nje na skrb inpo {i lja nje mo ti va ci je v ob li ki na grad ve liko{te je. Te dni smo z njo po ve za ne nadru ga ~en na ~in in bolj kot po na va di. Doberob ~u tek! Ta dan mi je od pa del {e enter min, so de lav ke pa so bile na te re nu.Tudi to se do ga ja.Zve ~er za sli {im ti sti zna ~il ni zvok za SMS.Ta koj pre be rem spo ro ~i lo: »Imam 2 ponudbi! Na ta {a.«Tako sem za do volj na, da ji je us pe lo, kaj tiprej{ nji te den je ime la kar ne kaj neus pe-{nih ter mi nov.Ura je 22.46, prav kar se od prav ljam spat,ko spet za sli {im pisk. Hi tro po gle dam sporo~i lo, ker slu tim do bro no vi co: »Imam 2po nud bi! Ma ri ka.« Kako sem po no sna nasvo ji so de lav ki! Ta te den sta na pi sa li precejve~ po nudb kot jaz. Ne mo rem mimotega, da kljub poz ni uri ne po{ ljem SMS-a{e men to ri ci He le ni.Pe tek, 24. 03.Pe tek je in me smo {e ved no v ak ci ji.SMS-i po tu je jo med Mosk vo in Il. Bi strico.Si cer ne vem, kaj se tam do ga ja, amen to ri ca je ne skon~ no zmo ti vi ra na.Tudi ta dan He le na raz pi {e na gra do. Ano be na ne ve kak {no.Da nes sem do go vor je na, da grem nadva ter mi na z Na ta {o. Pre te kli te den jine ka ko ni {lo, zato sem ji pred la ga la, dagrem z njo, da vi dim, kje se za tak ne. Patudi z Ma ri ko bom {e {la. Rada bi obe mapo ma ga la.Na pr vem ter mi nu smo brez po nud be,small talk pa je bil do ber! Kljub tre nut nemuizi du sva za do volj ni. Am pak 10. apri lapri de mo na zaj. Ta krat jih bova na pi sa live~ naen krat!Dru gi ter min: dalj {i small talk, pre zen ta cija,ne kaj iz go vo rov, po nud ba! Yes![e ve ~er ni SMS He le ni v Mosk vo: »Imamo1 po nud bo. Da na{ njo na gra do jeos vo ji la Na ta {a!«So bo ta, 25. 03.De lov ni te den {e ni za klju ~en. Vse trismo izred no za do volj ne s svo jim de lom,z mo ti va ci jo ... in nas ploh z vsem. Te lefoni `e vsi pre gre ti. SMS-i {e ved no potuje jo. He le na za ta vi kend na gra di ti sto,ki bo na pi sa la naj ve~ po nudb! Ener gi je je{e ne kaj os ta lo, toda ta SMS jo dvig nena mak si mum! Rada bi jo os vo ji la sama,po dru gi stra ni pa bi jo tako pri vo{ ~i lasvo jim so de lav kam. Do go vo ri mo se, davsa ka na re di naj ve~, kar zmo re, nato pase pre pu sti mo toku do god kov. Zve ~erdo bim ve se lo no vi co od Na ta {e: »Imam2 po nud bi!« To je ta te den 10. po nud ba vna {i tri~ lan ski bi stri{ ki sku pi ni. Tako semve se la in po no sna na so de lav ki. Ver jamem,da bo sta s tako ak ci jo in mo ti va ci jo{e zelo us pe {ni. Da nes, ko pi {em te lepespo mi ne na pre te kli te den, je ne de lja,Ma ri ka ima {e 2 ter mi na. Re zul ta ti bodoob kon cu dne va mo go ~e {e bolj {i! [te lasem SMS-e in te le fon ske kli ce, po sla nev pre te klem ted nu, a vseh ni sem mo glapre {te ti. Ra ~un bo pre cej vi{ ji kot po navadi, a tudi ve se lje je pre cej ve~ je, ~e galah ko de li{!13


Agencija Mori, d.o.o.Partizanska cesta 6, 2000 MariborTelefon: 02/ 234-84-00Faxs: 02/ 234-84-05E-po{ta:strankeasmiljanmori.cominformacije o reklamacijah, trajnikih, opominih, odgovori navpra{anja strank glede dolo~ene sklenjene ponudbe, v po{tivedno navedite:{tevilko sklenjene ponudbe, ime in priimekstranke, informacijo, ki jo `elite pridobiti…agentiasmiljanmori.comnaro~ilo gradiva za prodajo (ponudbe, trajniki, polo`niceipd.), {tevilo udele`encev na seminarju ( sistem za pla~ilopolo`nic) informacije o osnovnem seminarju…nagradeasmiljanmori.comSem po{ljite izpolnjen obrazec o osvojeni nagradifinanceasmiljanmori.comVsa vpra{anja v zvezi z izpla~ili (kdaj je bilo nakazano, kakopridobiti {tudentsko napotnico, naknadno poslana {tevilkaTRR ali dav~na {tevilka, spremembe {tevilke TRR ipd.), izdanimira~uni, naro~ila za navodila prijave licence na Agencijoza zavarovalni nadzor…Poslanstvoagencije Mori …Tukaj smo najprej zato, da drugim poka`emo, kako poskrbetiza fi nan~no varnost. Prav tako smo tukaj zato, das pomo~jo najbolj{ega posla na svetu tudi sami postanemofi nan~no neodvisni. Ponosni smo na svoje delo. Ponosnismo na to, da osve{~amo ljudi o njihovi fi nan~ni varnosti inprihodnosti, ki je najve~ji problem dana{njega ~asa. Na na{estranke gledamo kot na do`ivljenjske partnerje. Ne samokot partnerje, ampak tudi kot prijatelje, kajti s prijateljiravna{ na prav poseben na~in. Kamorkoli pridemo ljudidobesedno »oku`imo s pozitivno energijo« in veseljem do`ivljenja. Ljudje si prav `elijo postati del na{ega tima. Res je.Res smo fantasti~en tim, pravi prijatelji. Kjerkoli nas vidijo,se ne morejo na~uditi, od kod toliko pozitivne energije,medsebojnega spo{tovanja in potrpe`ljivosti. To je zato, kerse vsi sodelavci, ki so del na{ega tima, dr`imo enega na~ela:»SAMO SKUPAJ SMO LAHKO NAJBOLJ[I«. Med namivelja {e en pregovor: »Lahko se zgodi karkoli, skupaj selahko lotimo ~esarkoli in uspemo ne glede na karkoli.«To je bistvo na{ega podjetja. Ljudem pomagati pri napredkuv njihovem `ivljenju. Kakorkoli in na kateremkoli podro~junjihovega `ivljenja. ^e pa se zraven {e zabavamo, u`ivamo,postanemo pravi prijatelji in drug drugemu v oporo, pa {etoliko bolje. Kdo se nam torej ne bi `elel pridru`iti in kdone bi `elel postati na{a stranka?INFO seminarji v Sloveniji:Kraj: Lokacija: Kdaj: Kontaktna oseba:obracunasmiljanmori.comVpra{anja v zvezi z obra~unom:reklamacije na obra~un(manjkajo~e ponudbe v portfelju, prestopi po razredih). Tudobite tudi navodila za branje obra~una.MARIBORLJUBLJANAKR[KOOGZ MariborSTRELI[^EGD KR[KO^etrtek,ob 18:00Sreda,ob 17:00^etrtek,ob 18:00Vida PernekAlenka Bra~i~Janja Ko{arNajdete nas na internetu:www.SmiljanMori.comwww.Motivacija.comwww.Hujsanje.comwww.WinterLeadershipConference.comwww.PostaniteZmagovalec.comwww.SspanjemDoBogastva.comCELJERADLJENOVAGORICARITSSp. Vi`ingaAMZSUrednica: Helena Kodri~ MoriIdejna zasnova in realizacija: OMNIVI d.o.o.Oblikovanje in tisk: Alda studio d.o.o.^etrtek,ob 18:00^etrtek,ob 19:00Torek,ob 18:00Bojan KajtnaMatja` GlazerStane ^ufer

More magazines by this user
Similar magazines