BorsodChem MCHZ, s.r.o. OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan Å verma

verejna.sprava.kr.moravskoslezsky.cz
  • No tags were found...

BorsodChem MCHZ, s.r.o. OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan Å verma

BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACEURÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍKrajský úøad Moravskoslezského krajeodbor životního prostøedí a zemìdìlstvíoddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍOBSAH12345678910Identifikace objektùIdentifikace krajského úøadu, vèetnì spolupracujícíchsubjektù podávajících informaceJednoduchý popis výrobních èinností provozovatelùSeznam nebezpeèných látekZdroje rizik, vèetnì možných následkù závažné havárieInformace o zpùsobu varování obyvatelstva v pøípadì vzniku závažnéhavárie a o zpùsobu poskytování dalších informací obyvatelstvuInformace o žádoucím chování obyvatelstva v pøípadìvzniku závažné haváriePopis opatøení provozovatele k omezení následkùzávažné haváriePopis vnìjších havarijních plánùDùležitá telefonní èíslaTato informace, urèená veøejnosti v zónì havarijního plánování, je vydánaKrajským úøadem Moravskoslezského kraje na základì zákona è. 59/2006 Sb.,o prevenci závažných havárií a vyhlášky è. 256/2006 Sb., o podrobnostechsystému prevence závažných havárií.Vydáno: listopad 2006


IDENTIFIKACE OBJEKTÙ1.BorsodChem MCHZ, s.r.o.OBCHODNÍ NÁZEVBorsodChem MCHZ, s.r.o.SÍDLO A ADRESA PROVOZOVATELEChemická 1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské HoryIDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO26019388STATUTÁRNÍ ORGÁNIng. Alexander Pálffy CSc., jednatelIng. Svatopluk Karkoška, jednatelBéla Schmelczer, jednatelOKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaOBCHODNÍ NÁZEVOKD, OKK, a.s.SÍDLO A ADRESA PROVOZOVATELEKoksární ulice 1112, 702 24 Ostrava-PøívozADRESA OBJEKTUul. Švermova, 709 22 Ostrava-Mariánské HoryIDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO47675829STATUTÁRNÍ ORGÁNpøedstavenstvoMarek Jelínek, pøedseda pøedstavenstvaProf. Ing. Evžen Koèenda Ph.D., místopøedseda pøedstavenstva


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍIDENTIFIKACE KRAJSKÉHO ÚØADU,VÈETNÌ SPOLUPRACUJÍCÍCHSUBJEKTÙ PODÁVAJÍCÍCH INFORMACE2.KRAJSKÝ ÚØAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE28. øíjna 117, 702 18 OstravaTel.: 595 622 222E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.czWeb: www.kr-moravskoslezsky.czHASIÈSKÝ ZÁCHRANNÝ SBORMORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJEKrajské øeditelstvíVýškovická 40, 700 30 Ostrava-ZábøehTel.: 950 730 159E-mail: sekretariat@hzsmsk.cz, podatelna@hzsmsk.czWeb: www.hzsmsk.czÈESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍOBLASTNÍ INSPEKTORÁT OSTRAVAValchaøská 15, 702 00 OstravaTel.: 595 134 111, 731 405 301E-mail: podatelna@ov.cizp.cz, Web: www.cizp.czMAGISTRÁT MÌSTA OSTRAVYProkešovo námìstí 8, 729 30 OstravaOdbor krizového øízeníTel.: 599 442 442E-mail: posta@ostrava.cz, Web: www.mmo.czBorsodChem MCHZ, s.r.o.Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava-Mariánské HoryTel.: 596 641 111E-mail: posta@bc-mchz.cz, Web: www.bc-mchz.czOKD, OKK, a.s.Koksární ulice 1112, 702 24 Ostrava-PøívozTel.: 596 292 244E-mail: okk@okd.cz, Web: okk.okd.cz


JEDNODUCHÝ POPIS VÝROBNÍCH3.ÈINNOSTÍ PROVOZOVATELÙBorsodChem MCHZ, s.r.o.BorsodChem MCHZ, s.r.o. je spoleènost zabývající se výrobou technickýchorganických a anorganických chemikálií, technických plynù a èinnostmi,které jsou s jejich výrobou spojeny.Hlavní produkcí provozovatele je anilin a produkty této výrobì pøedcházející(vodík, kyselina dusièná, nitrobenzen), navazující (cyklohexylamin,dicyklohexylamin) a související (rajský plyn, kyselina šavelová,dietyloxalát).Z pohledu prevence závažných havárií jsou významnými èinnostmiprovozovatele skladování a stáèení zkapalnìného amoniaku.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaNosným výrobním programem spoleènosti OKD, OKK, a.s. je výroba koksu.Výroba je založena na vysokoteplotní karbonizaci uhlí v koksárenskýchbateriích. S výrobou souvisí pøíprava vsázky pøed vlastním koksovacímprocesem a koneèná úprava koksu pøed jeho expedicí k odbìratelùm.Produkty koksování jsou koks, koksárenský plyn, dehet, benzol a síra.Z pohledu prevence závažných havárií jsou významnými èinnostmiprovozovatele výroba, skladování a distribuce koksárenského plynua skladování benzolu.


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍSEZNAM NEBEZPEÈNÝCHLÁTEK4.Uvedeny jsou jen ty nebezpeèné chemické látky, které mohou zpùsobit haváriis dosahem mimo území objektu. Další nebezpeèné chemické látky a pøípravky jsousouèástí „Návrhu na zaøazení“, který provozovatel pøedložil krajskému úøadu.BorsodChem MCHZ, s.r.o.TNAMONIAK (ÈPAVEK)zkapalnìný plyn s charakteristickým zápachem, klasifikován jakotoxický a nebezpeèný pro životní prostøedíOKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaT F+TFKOKSÁRENSKÝ PLYNbezbarvý plyn lehèí než vzduch, aromatického zápachu, smìsvodíku (50-60 %), metanu (20-30 %) a oxidu uhelnatého (5-8 %),klasifikován jako extrémnì hoølavý a toxickýBENZOLèirá nažloutlá kapalina, aromatického zápachu, lehèí než voda,smìs benzenu (60-80 %), toluenu, xylenu, ethylbenzenu a dalšíchorganických surovin, klasifikována jako karcinogen kategorie 1,vysoce hoølavý


ZDROJE RIZIK, VÈETNÌ MOŽNÝCHNÁSLEDKÙ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE5.BorsodChem MCHZ, s.r.o.Nejzávažnìjším zdrojem rizika, které mùže v pøípadì havárie ohrozit okolníobyvatelstvo, je skladování a vnitropodniková pøeprava amoniaku (èpavku).TOXICKÝ ÚNIK AMONIAKUAmoniak je ve formì zkapalnìného plynu skladován v ocelových ležatýchzásobnících, do kterých je pøeèerpáván z pøilehlého stáèištì železnièníchcisteren.Pøi úniku amoniaku ze zásobníku èi železnièní cisterny za nepøíznivýchmeteorologických podmínek je pøedpokládaný dosah havárie vymezenzónou havarijního plánování (viz. vnitøní strana pøebalu).Obyvatelstvo ukryté po varování v budovách nebude ohroženo toxickýmiúèinky amoniaku za pøedpokladu, že dodrží zásady žádoucího chováníobèanù pøi haváriích (viz. èást 7).Obyvatelstvo neukryté v budovách bude ohroženo na zdraví a životech.Zásobníky amoniaku


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍOKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaMezi významné zdroje rizika, které ohrožují v pøípadì havárie okolí KoksovnyJan Šverma, patøí skladování a distribuce koksárenského plynu a skladovánía manipulace s benzolem.1. ÚNIK KOKSÁRENSKÉHO PLYNUZ PLYNOJEMU MANKoksárenský plyn, který je vedlejším produktem pøi výrobì koksu,je skladován v nízkotlakém plynojemu MAN.Pøi úniku koksárenského plynu z plynojemu MAN za nepøíznivýchmeteorologických podmínek je pøedpokládaný dosah havárie 155 m.V pøípadì vèasného varování nebude obyvatelstvo ukryté v budováchohroženo toxickými úèinky koksárenského plynu, dodrží-li zásady žádoucíhochování obèanù (viz. èást 7). Obyvatelstvo neukryté v budovách mùže býtohroženo na zdraví a životì.Plynojem MAN


Vzhledem k vysokému obsahu vodíku v plynu mùže v pøípadì úniku dojítk jeho iniciaci. Tlaková vlna vzniklá vlivem opoždìného zahoøení mraku plynùby mohla závažnì poranit osoby (mimo budovy) do vzdálenosti cca 230 mod pláštì plynojemu. V pøípadì roztržení plynojemu by až 80 % letících trosekdopadlo do vzdálenosti 100 m. V této vzdálenosti by mohlo dojítk náhodnému ohrožení lidských životù a zdraví nebo k ohrožení objektùletícími èástmi, které by mohly být i nìkolikametrových rozmìrù.2. ÚNIK KOKSÁRENSKÉHO PLYNUZ DISTRIBUÈNÍHO POTRUBÍKoksárenský plyn je distribuován støedotlakým potrubím.Pøípadným únikem koksárenského plynu z potrubí dojde k vytvoøenítoxického mraku plynu. Pøi nepøíznivých meteorologických podmínkáchje pøedpokládaný dosah havárie do vzdálenosti 115 m.


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ3. HAVÁRIE NA ZAØÍZENÍCH BENZOLUKoksárenský benzol je produktem èištìní surového koksárenského plynu.Je skladován v zásobnících, které jsou umístìny v bezodtoké jímce.Dosah úèinkù hoølavosti benzolu je do vzdálenosti 50 m, tzn. nepøesáhnehranice podniku. Toxickými úèinky je ohrožena oblast v okolí zásobníkuo polomìru 400 m. Pøi dodržení podmínek žádoucího chování (viz. èást 7)po varování obyvatelstva, nebude obyvatelstvo ohroženo na zdravía životech.Zásobníky benzolu


INFORMACE O ZPÙSOBU VAROVÁNÍOBYVATELSTVA V PØÍPADÌ VZNIKU ZÁVAŽNÉHAVÁRIE A O ZPÙSOBU POSKYTOVÁNÍDALŠÍCH INFORMACÍ OBYVATELSTVU6.K varování obyvatelstva v zónách havarijního plánování spoleènostíBorsodChem MCHZ, s.r.o. a OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan Šverma budevyužitoELEKTRONICKÝCH A ROTAÈNÍCH SIRÉN(KOLÍSAVÝM TÓNEM)Celá území zón havarijního plánování jsou pokryta dosahem signálusirén, èást území je rovnìž pokryta dosahem verbální informaceelektronických (mluvících) sirén,Verbální informace elektronických (mluvících) sirén„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohroženíúnikem škodlivin. Sledujte vysílání èeského rozhlasu, televizea regionálních rozhlasù. Chemická havárie, chemická havárie, chemickáhavárie.“+ další informace s pokyny obyvatelstvu (jaká látka unikla a jak sezachovat, apod.)POZOR!Každou první støedu v mìsíci vždy od 12:00 hod. probíhá funkènízkouška sirénMOBILNÍCH VYHLAŠOVACÍCH PROSTØEDKÙ(výstražná rozhlasová zaøízení umístìná na vozidlech jednotek požárníochrany, Policie ÈR),PØÍMÉHO VAROVÁNÍpøíslušníky složek integrovaného záchranného systému, pøípadnìdalšími povìøenými osobami.


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍINFORMACE O ŽÁDOUCÍMCHOVÁNÍ OBYVATELSTVA V PØÍPADÌVZNIKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE7.Co nejrychleji se ukryjte v uzavøené místnosti budovy (na odvrácenoustranu od místa úniku nebezpeèné látky).Uzavøete okna a dveøe, vypnìte ventilaci a utìsnìte prostory, kterýmimohou nebezpeèné látky vniknout do vašeho obydlí (prostory podedveømi a okny, ústí ventilace, vìtrací šachty apod.).Nezdržujte se ve sklepních prostorech.Zbyteènì nezatìžujte telefonní linky.Bez pokynu a pokud to není nezbytnì nutné, neopouštìjte uzavøenýprostor, který jste si sami upravili.Dbejte pokynù zasahujících složek (hasièù, zdravotnické záchrannéslužby, policie ÈR).Uhaste otevøený oheò, vypnìte všechny elektrospotøebièe.Pøipravte si improvizované prostøedky individuální ochrany:k ochranì dýchacích cest, napø. improvizované roušky z kapesníku,utìrky èi ubrousku z bunièité vaty. V pøípadì nutnosti je navlhèetea pøiložte na nos a ústa (pøi úniku amoniaku je vhodné roušku namoèit doroztoku octu èi kyseliny citrónové).Pøi úniku amoniaku si pøipravte prostøedky improvizované ochranypovrchu tìla:- k ochranì hlavy a krku èepici, šálu- k ochranì oèí lyžaøské, potápìèské èi jiné uzavøené brýle- k ochranì tìla pláštìnku, uzavøený oblek, kabát èi kombinézu- k ochranì rukou a nohou rukavice nebo folii k omotání. Vhodné jsougumové holínky.Budete-li požádáni zasahujícími složkami o pomoc, je vaší povinnostípomoc poskytnout.


POPIS OPATØENÍ PROVOZOVATELÙK OMEZENÍ NÁSLEDKÙZÁVAŽNÉ HAVÁRIE8.Snižování následkù a zvládání možné závažné havárie je zajištìno vèasnýmzásahem jednotek požární ochrany a dostateènou zásobou ekonomických,materiálních a lidských zdrojù.BorsodChem MCHZ, s.r.o.MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZDROJETechnické prostøedkyVìtšina objektù a výroben v areálu spoleènosti BorsodChem MCHZ,s.r.o. je zabezpeèena elektrickou požární signalizací s pøímým pøenosemna Hasièský záchranný sbor podniku. Dále jsou v provozu èidladetekující únik amoniaku, vodíku a zemního plynu. Tlakový skladamoniaku je chránìn skrápìcím clonovým zaøízením.V areálu spoleènosti je rozmístìno cca 600 ks pøenosných hasicíchpøístrojù rùzných druhù, 92 nástìnných hydrantù, 98 podzemnícha nadzemních hydrantù a 12 èerpacích míst.Mobilní technické prostøedkyPøívìs VTA 60 (odsávaè kouøe), pøívìs hadicový, pøívìs na likvidaciolejových havárií, plovoucí èerpadla, motorová èerpadla, univerzálníèerpadlo na nebezpeèné látky, turbínové èerpadlo, pøetlakový ventilátor,elektrocentrála, èlun.Dopravní prostøedky a speciální mechanismy2x cisternová automobilová støíkaèka CAS 32, kombinovaný hasicíautomobil, technický automobil, pìnový hasicí automobil.Zásahové a havarijní materiályjsou rozmístìny v objektu BorsodChem MCHZ, s.r.o. podle konkrétníchpotøeb jednotlivých provozù.


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍLIDSKÉ ZDROJEHasièský záchranný sbor BorsodChem MCHZ, s.r.o.Požární hlídky z øad zamìstnancù spoleènosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.EKONOMICKÉ ZDROJEPojištìní odpovìdnosti za škody vzniklé v dùsledku závažné havárie(provozovatel má sjednáno v souladu se zákonem o prevenci závažnýchhavárií).Finanèní prostøedky spoleènosti, které jsou vyèlenìny pro pøípadhavárie.


OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaMATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZDROJETechnické prostøedkyv celém objektu OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan Šverma jsou umístìnapolostabilní hasicí zaøízení a pøenosné hasicí pøístroje rùzných typù. Dáleje na pøíslušných zaøízeních instalováno 16 suchovodù, 75 nástìnnýchhydrantù a 12 podzemních hydrantù.Dopravní prostøedky a speciální mechanismy1 ks - cisternový automobil CAS 25Zásahové a havarijní materiályjsou rozmístìny v objektu OKD, OKK, a.s. Koksovna Jan Šverma podlekonkrétních potøeb jednotlivých provozù.LIDSKÉ ZDROJE- JSDH provozu Koksovna Jan Šverma (v poètu 50 lidí) spoleènosti OKD,OKK, a.s.- Požární hlídky z øad zamìstnancù spoleènosti OKD, OKK, a.s. -Koksovna Jan Šverma.- Pohotovostní služba plynových zaøízení spoleènosti OKD, OKK, a.s. -Koksovna Jan Šverma.EKONOMICKÉ ZDROJE- Pojištìní odpovìdnosti za škody vzniklé v dùsledku závažné havárie(provozovatel má sjednáno v souladu se zákonem o prevenci závažnýchhavárií).- Finanèní prostøedky spoleènosti OKD, OKK, a.s., které jsou vyèlenìnypro pøípad havárie.


BorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍPOPIS VNÌJŠÍCHHAVARIJNÍCH PLÁNÙ9.Vnìjší havarijní plán spoleènosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Vnìjšíhavarijní plán OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan Šverma zpracovával Hasièskýzáchranný sbor Moravskoslezského kraje. Výchozími podkladypro zpracování vnìjšího havarijního plánu byly provozovateli zpracované„podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracovánívnìjšího havarijního plánu“, schválená bezpeènostní dokumentaceprovozovatelù a vnitøní havarijní plán provozovatelù.Pøed schválením byly vnìjší havarijní plány pøipomínkovány správními úøadya veøejnì projednány.Veøejné projednání Vnìjšího havarijního plánu Borsodchem MCHZ, s.r.o.probìhlo v mìsíci bøeznu 2003, veøejné projednání Vnìjšího havarijníhoplánu OKD, OKK - Koksovna Jan Šverma probìhlo v mìsících duben-èerven2004.Po zapracování pøipomínek byly vnìjší havarijní plány projednány èlenyBezpeènostní rady Statutárního mìsta Ostravy a následnì schválenyprimátorem.Vnìjší havarijní plány jsou uloženy na KÚ MSK jako souèást Krizového plánuMoravskoslezského kraje, na Magistrátu mìsta Ostravy jako souèástRozpracování krizového plánu Statutárním mìstem Ostrava a na operaèníma informaèním støedisku hasièského záchranného sboru (centru tísòovéhovolání). V digitální podobì byly vnìjší havarijní plány postoupeny èlenùmBezpeènostní rady Statutárního mìsta Ostravy. Výpisy z vnìjších havarijníchplánù byly zaslány úøadùm mìstských obvodù Moravská Ostrava a Pøívoza Slezská Ostrava a dotèeným správním úøadùm.


DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA1. 0HASIÈSKÝ ZÁCHRANNÝ SBORZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁSLUŽBAPOLICIE ÈRMÌSTSKÁ POLICIEINTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM150155158156112Výše uvedená tísòová èísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatnì(bez karty nebo mince i z automatu).Centrální dispeèinkBorsodChem MCHZCentrální dispeèink OKD,OKK, a.s. - Koksovna Jan Šverma596 643 221596 292 244DOPORUÈENÍ:Doporuèujeme všem obèanùm v zónì havarijního plánování, abysi uschovali tuto informaci a v pøípadì havárie se chovali podle uvedenýchnávodù. Správným chováním pøi mimoøádné situaci mùžete pøispìtke snížení možných následkù a pøispìt ke zvýšení ochrany a bezpeènostinejen vlastní, ale i dalších spoluobèanù.


© 2006, BjezDesignBorsodChem MCHZ, s.r.o.OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jan ŠvermaINFORMACEURÈENÁ VEØEJNOSTIV ZÓNÌ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍKrajský úøad Moravskoslezského krajeodbor životního prostøedí a zemìdìlstvíoddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC

More magazines by this user
Similar magazines