224 - +Éč]õŌ +ÉhhÉÉ šÉÉ―äþĪÉ ĪÉÉĪÉÉšÉÉ―äþĪÉ +Éč]õŌ +

ahmednagar.gov.in

224 - +Éč]õŌ +ÉhhÉÉ šÉÉ―äþĪÉ ĪÉÉĪÉÉšÉÉ―äþĪÉ +Éč]õŌ +

English Alphabetical List of Residual Electors- 2013224 - Parner Assembly ConstituencyPart No. 179ABDGJElector's Name Elector's Name in MarathiSex Age S No inRoll(1)(2) (3) (4) (5)Auti Anna Saheb Baba Saheb +Éè]õÒ +ÉhhÉÉ ºÉɽäþ¤É ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤ÉM 30 114Auti Appa Viththrul +Éè]õÒ +{{ÉÉ Ê´ÉaÞö±ÉM 36 705Auti Babai Thakaji +Éè]õÒ ¤É¤ÉðF 34 811Auti Surekha Ananda +Éè]õÒ ºÉÖ®äúJÉÉ +ÉxÉÆnùÉF 43 411Auti Surekha Anandrao +Éè]õÒ ºÉÖ®äúJÉÉ +ÉxÉÆnù®úÉ´ÉF 43 112Auti Vaishali Balu F 37 169+Éè]õÒ ´ÉèÉɱÉÒ ¤ÉɳÚý¤ÉÉÆbä÷ +±ÉEòÉ ÊºÉiÉÉ®úɨɤÉÉÆbä÷ ʺÉiÉÉ®úÉ¨É nùMÉbÚ÷ʦɺÉä ¦ÉÉ®úiÉÒ YÉÉxÉnäù´ÉʦɺÉä nùkÉÉjÉªÉ ±ÉI¨ÉhÉʦɺÉä YÉÉxÉnäù´É vÉÉåb÷Ò¦ÉÉ>ðnéù´ÉYÉ ®úixɨÉɱÉÉ nùkÉÉjɪÉnù®äúEò®ú ¨ÉÊxɹÉÉ ¨ÉvÉÖEò®únäùɨÉÖJÉ ºÉÖ¨ÉxÉ ¤É¤ÉxÉvÉÉäjÉä ¤ÉÉðÊnùPÉä YÉÉxÉnäù´É xÉɨÉnäù´ÉÊnùPÉä xÉɨÉnäù´É +ÉxÉÉVÉÒMÉÉb÷MÉä ¯ûJ¨ÉÒxÉÒ MÉhÉ{ÉiÉMÉÉb÷MÉä iÉÖ³ýÉɤÉÉ


English Alphabetical List of Residual Electors- 2013224 - Parner Assembly ConstituencyPart No. 179KLMNPRSTElector's Name Elector's Name in MarathiSex Age S No inRoll(1)(2) (3) (4) (5)Kadam Sakhubai Mahadu Eònù¨É ºÉJÉÖ¤ÉÉ

More magazines by this user
Similar magazines