Výroční zpráva 2004 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

vfn.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva 2004 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

VäEOBECN¡ FAKULTNÕ NEMOCNICE V PRAZE | V›RO»NÕ ZPR¡VA 2004


OBSAHO nemocniciStatutHlavní činnost VFNÚvodní slovo zástupce řediteleZpráva Dozorčí radySložení Dozorčí rady VFNEtická komiseSložení Etické komiseLékárnaFinanční zprávaHospodářský výsledekVýnosy a nákladyVýsledovka445577991012121213Příjmy od zdravotních pojišťovenPersonální úsekPočty a struktura pracovníkůMzdyTechnický úsekFinancováníCíleOddělení vnitřního auditu a kontrolyOddělení organizace a řízeníFinanční dary14161618202121222425Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Hlavní činnost VFNVFN je vybraným zdravotnickým, vzdělávacím a výzkumnýmzařízením určeným MZ ČR. Působnost VFN jespádová oblast celé ČR, vymezená MZ ČR.Ve VFN jsou přijímáni pacienti, kterým je poskytovánapotřebná základní, ošetřovatelská, specializovanáa zvláště specializovaná léčebná a diagnostická péče,jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření;případně pacienti pro potřebu vzdělávání a výzkumu.VFN poskytuje na svých pracovištích též ambulantníslužby a konziliární služby jiným zdravotnickýmzařízením.Odborná pracoviště VFN jsou výukovými základnamilékařských, farmaceutických, popřípadě jiných fakulta výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů,farmaceutů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví.VFN umožňuje odborné praktické vyučování žákůstředních a vyšších škol, může provádět kvalifikačníkurzy ke získání způsobilosti k výkonu povolání nižšícha pomocných zdravotnických pracovníků.VFN provádí základní a klinický výzkum, zaváděnía ověřování nových metod, podílí se na klinickémhodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnickétechniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnosta jakost.Je oprávněna poskytovat komplexní lékárenskou péči(distribuce léčiv, diagnostik, zdravotnických prostředkůa rehabilitačních pomůcek), jak v rámci VFN, taki veřejnosti, zajišťovat transfuzní službu a zpracovávatjiný biologický materiál.VFN zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou,investiční, včetně projekční, administrativní,činnost svých pomocných a obslužných provozů v rozsahupotřebném pro naplnění účelu svého zařízení.Je-li zajištěna povinnost využívání kapacit pomocnýcha obslužných provozů optimálním způsobem i jejichexterních realizací, jedná se o činnost hlavní, pokudnení vykonávána za účelem dosažení zisku.5ÚVODNÍ SLOVOZÁSTUPCE ŘEDITELEUplynul rok 2004 a my se zamýšlíme nad tím, copřinesl Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a jejímpacientům dvoustý čtrnáctý rok existence této instituce,která spolu s 1. lékařskou fakultou UniverzityKarlovy v Praze je jedním z nejvýznamnějšíchléčebných, výukových i vědeckých zařízení v ČR.Nebyl to rok lehký. Zda byl úspěšný, musí posouditvnímavý čtenář sám.Údaje o dobrém hospodaření obsažené v ekonomickéčásti výroční zprávy dokumentují rozdíl proti roku2003, který skončil významnou ztrátou. Hospodařenínemocnice bylo výsledkem maximální snahy vedenía pracovníků Všeobecné fakultní nemocnice o navozenírovnováhy mezi příjmy a výdaji. Při známýchtěžkostech ve financování zdravotnictví to znamenalona straně příjmové velikou snahu v jednání se zdravotnímipojišťovnami, směřující k přiblížení plateb realitěposkytované péče.V oblasti výdajů pokračovala snaha o snižování provoznírežie nemocnice. Hlavní tíže naplňování imperativníhopožadavku na rovnovážné hospodaření neslyzdravotnické provozy. Každé pracoviště složitého soukolíVšeobecné fakultní nemocnice přineslo svůj vkladdo společné činnosti. Celkové zadání bylo přizpůsobitobjem poskytované zdravotní péče úhradám. Proti minulýmlétům, kdy VFN poskytovala velký objem díkyregulačním mechanismům pojišťoven neuhrazenépéče, bylo v roce 2004 dosaženo příznivějšího stavuza cenu významné restrikce v činnosti. Přesto opět nebylačást poskytnuté péče uhrazena. Řada moderníchmetod nemohla být z důvodů striktně limitovanéúhrady uplatněna v takové šíři, jak by odpovídalo technickémua hlavně odbornému potenciálu nemocnice.Přes řadu těžkostí se podařilo zajistit, aby ve Všeobecnéfakultní nemocnici v Praze bylo hospitalizováno 55 825pacientů při průměrné ošetřovací době 8,5 dne. Byloprovedeno 1 042 379 ambulantních ošetření a laboratorníchvyšetření. Počet stížností je jedním z ukazatelů,že péče byla poskytnuta v odpovídající kvalitě. Odborníci45 klinik, ústavů a oddělení se podíleli nařešení 144 grantových úkolů a 2 rezortních výzkumnýchzáměrů. Významným potenciálem Všeobecnéfakultní nemocnice jsou komplexní týmy odborníkůvšech stupňů vzdělání.Omezené vlastní investiční prostředky nemocnicepodpořené dotacemi ze státního rozpočtu, kterévšak nedosahují podpory přiřčené jiným podobnýmzařízením, umožnily předat do užívání zejménaVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


6pacientům, ale i pracovníkům VFN a 1. LF UK spolu sestudenty, zmodernizovaná pracoviště jako elektrofyziologickálaboratoř na II. interní klinice, dvě vyšetřovnyÚNM, centrum pro léčbu závislosti na tabáku, rozšířeníJIP Neurologické kliniky, bezbariérový vstup na Psychiatrickoukliniku či bezbariérové WC na IV. interníklinice. Nejvýznamnější bylo otevření několik letrekonstruované II. chirurgické kliniky. Mnoho přístrojůi stavebních úprav bylo uhrazeno díky sponzorům,kterým upřímně děkuji.K nemocniční lékárně a Fakultnímu transfuznímuoddělení přibyla další pracoviště, která se vyrovnalas řízením kvality dle norem ISO. Příslušné autoritytento stav potvrdily akreditací či certifikací v Ústavuklinické biochemie, v Centru asistované reprodukce,v Oddělení dopingové kontroly, v Oční tkáňové bancea v Metrologické laboratoři.Práce ve zdravotnickém zařízení není lehká a ne vždyjsou vytvořeny takové podmínky, které by si pacientii zaměstnanci zasloužili. Přes všechny problémy,které máme, je nutné najít pochopení pro nemocnéa nejvyšší možnou mírou snižovat jejich strádání v nemociodpovídající léčbou a v neposlední řadě vlídnýmslovem a účastným chováním.Děkuji všem, kteří v roce 2004 Všeobecné fakultnínemocnici pomohli. Děkuji spolupracovníkům zeVšeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakultyUniverzity Karlovy. Přeji všem příznivcům Fakultnínemocnice Na Bulovce, Fakultní Thomayerovy nemocnice,Všeobecné fakultní nemocnice v Prazea 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zdravía pracovní elán.MUDr. Jan Bříza, CSc., MBAV roce 2004 byla zahájena bližší spolupráce tří dřívesi konkurujících nemocnic. Zkušenosti ukazují, že šloo správné rozhodnutí, které přináší jako každá změnasice více práce pro vedení zúčastěných nemocnic, alejiž v roce 2004 se objevily první přínosy.Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


V roce 2004 pracovala ve VFN Dozorčí rada (dále jen„DR“), konstituovaná Zřizovací listinou Ministerstvazdravotnictví ČR č.j.: 9686/2002 ze dne 2. května 2002ve znění jejích dodatků. V současné době má DR VFNdvanáct členů, kteří všichni pracují bez nároku na jakoukolivodměnu. V DR jsou vedle 1. lékařské fakultyUniverzity Karlovy v Praze a zaměstnanců nemocnice,zastoupeni též zástupci Parlamentu ČR, místní samosprávyobvodu MČ Prahy 2, ústředních orgánů státnísprávy, organizací sdružujících pacienty a dalších institucí.Velmi prestižním členem DR je J. E. kardinál MiloslavVlk, arcibiskup pražský.DR se v průběhu roku 2004 sešla čtyřikrát. V souladus plánem práce projednala roční účetní závěrkua výroční zprávu VFN za rok 2003 a formou zápisůpodávala zřizovateli zprávu o průběhu jednánía výsledcích své činnosti. V kontrolní činnosti se DRzaměřovala zejména na problematiku související se zadávánímveřejných zakázek, na způsob vedení a vyřizovánistížností ve VFN včetně jejich analýzy.mínky pro činnost DR připadá vedení nemocnicev čele s jejím ředitelem a je nemyslitelná bez velmi dobréhozajištění právních a administrativních činnostíDR, které profesionálně, kreativně a na velmi vysokéúrovni zastává tajemník ředitele, pan JUDr. StanislavTrojan, kterému za jeho činnost patří veliký dík.doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.předseda DR VFN v PrazeSložení dozorčí rady VFNPŘEDSEDAdoc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc.,přednosta Ústavu biochemie a experimentálníonkologie 1. LF UKDOZORČÍ RADAMÍSTOPŘEDSEDAprof. RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.Katedra teoretické informatiky MFF UK7Dále byla pozornost DR zaměřena na sledování všechekonomických parametrů, na efektivní a hospodárnévyužívání zdrojů ve vztahu k nákladům. Vedle své kontrolnífunkce se DR vyjadřovala k ročnímu plánu investicVFN a ke všem rozhodným změnám v organizačnístruktuře nemocnice.K tomu, aby mohla DR tyto povinnosti plnit, bylaseznámena se všemi podklady, které ke své činnostipotřebuje. Své závěry, požadavky a doporučenípředávala formou písemných podání řediteli nemocnice.Strohý výčet činnosti DR v roce 2004, obsaženýv této části výroční zprávy VFN nemůže, ani nemá ambiceposkytnout úplný přehled o dalších činnostechs prací DR souvisejících. Jako velmi dobrou lze hodnotitúroveň spolupráce s celým vedením VFN, v čeles jejím ředitelem MUDr. Pavlem Horákem, CSc., MBA.DR na svých pravidelných čtvrtletních zasedáních velmipečlivě hodnotila činnost VFN a byla vedena snahoupomoci vždy tam, kde toho bylo zapotřebí. V případěpotřeby upozorňovala na nutnost řešení problémů,které si pozornosti vyžadovaly.Dozorčí rada v průběhu roku 2004 velmi pozitivněhodnotila zlepšující se ekonomickou situaci VFN,která je odrazem nastartovaných změn. Lze reálněpředpokládat, že tento trend bude pokračovat i roce2005 a povede k ještě větší stabilizaci hospodařeníVFN. Jak je možné z tohoto krátkého přehledu vidět,byla činnost DR v roce 2004 mnohostranná a dotýkalase prakticky všech činností nemocnice. Zajistit pod-ČlenovéKardinál Miloslav VlkArcibiskup pražskýRNDr. Vladimír KotlářpodnikatelIng. Libor Krátkýzástupce starosty MČ – Praha 2JUDr. Václav Letochapředseda Sdružení rodičů a přátel diabetických dětíMUDr. Tomáš MerhautlékařMgr. Vladimíra Kalfusováředitelka odboru veřejné správy a organizace sítězdravotnických zařízení Ministerstva zdravotnictvíMUDr. Vladimír Polaneckýředitel Hygienické stanice hl. m. PrahyMUDr. Vladimír Říhaposlanec Parlamentu ČRMgr. Alena SedlačíkovápublicistkaMUDr. Jana VedraloválékařkaVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze8


Etická komise Všeobecné fakultní nemocnice v Prazedohlíží na zachovávání etických zásad v léčebné péčia výzkumu v rámci nemocnice, spolupůsobí při sjednocovánínárodních a regionálních přístupů s mezinárodnímietickými normami obsahujícími etické zásadya aplikuje tyto normy do své praktické činnosti. Mezietické normy patří zejména:Všeobecná deklarace lidských práv přijatá 10. 12. 1948Valným shromážděním OSN,Helsinská deklarace přijatá 18. Světovým zdravotnickýmshromážděním v roce 1964 ve znění pozdějšíchzměn (Světové lékařské shromáždění v Tokiu 1975,v Benátkách 1983, v Hong Kongu 1998, v jihoafrickémSomerset Westu 1996 a v skotském Edinburgu v roce2000),Lisabonská deklarace o právech pacienta přijatáSvětovou lékařskou asociací v roce 1981 ve zněnípozdějších změn,Mezinárodní etické směrnice pro biomedicínský výzkums lidskými účastníky (CIOMS/WHO) z roku 1993,Směrnice správné klinické praxe vydané v roce 1996Mezinárodní konferencí pro harmonizaci (ICH),Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidskébytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny(Oviedo 1997).ETICKÁ KOMISE9Složení multicentrické etickékomise VFNPŘEDSEDKYNĚdoc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.,Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UKMÍSTOPŘEDSEDKYNĚas. MUDr. Magda Šišková, CSc.,I. interní klinika VFN a 1. LF UKČlenovéKardinál Miloslav VlkArcibiskup pražskýJana FarkačováÚstav klinické biochemiea laboratorní diagnostiky VFNdoc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UKdoc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.Neurologická klinika VFN a 1. LF UKprim. MUDr. Anna Jedličková Ústav imunologie a mikrobiologie,Oddělení mikrobiologie a ATB centraMgr. Vladimíra Kalfusováředitelka odboru veřejné správy a organizace sítězdravotnických zařízení Ministerstva zdravotnictvíMUDr. Jiří KolářII. interní klinika VFN a 1. LF UKdoc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.Onkologická klinika VFN a 1. LF UKas. MUDr. Ladislav Korábek, CSc.Stomatologická klinika VFN a 1. LF UKNadinka MestekováOnkologická klinika VFNVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


prof. MUDr. František Perlík, DrSc.Oddělení klinické farmakologie VFN a 1. LF UKdoc. MUDr. Jan Roth, CSc.Neurologická klinika VFN a 1. LF UKMgr. Libuše Roytová, ThLic.nezávislá členkaprof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc., MBAInterní oddělení Strahov VFN a 1. LF UK (členkado 31. 12. 2004)JUDr. Šárka ŠpeciánováLegislativně právní odbor VFNprof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.Klinika dětského a dorostového lékařství VFNa 1. LF UKMUDr. Marcela Trojánkovánezávislá členka10LÉKÁRNAVedoucí lékárník: PharmDr. Helena Rotterová, MBAZástupce vedoucího lékárníka: PharmDr. Jana KalnáVedoucí laborant: Marie ŠalandováNemocniční lékárna (NL) Všeobecné fakultní nemocnicev Praze má 11 oddělení a více než 130 zaměstnanců.V roce 2004 dosáhla lékárna obratu 1,6 mld Kč.Lékárna se zabývá komplexní lékárenskou péčí zejménao hospitalizované, ale i ambulantní pacienty VFN.Jednotlivá oddělení lékárny zajišťují zásobování klinika ostatních pracovišť hromadně vyráběnými léčivýmipřípravky včetně infúzních roztoků, laboratorními diagnostikya chemikáliemi, dezinfekčními prostředkya zdravotnickými potřebami. Dále se lékárna zabývápřípravou léků i laboratorních diagnostik a kontrolníčinností. NL VFN se specializuje na přípravy technologickynáročných lékových forem.Oddělení přípravy sterilních léčiv zajišťuje přípravupreparátů, kde je požadována sterilita nebo i apyrogenita.Kromě běžné přípravy očních kapek, sterilníchroztoků, injekčních a infúzních lékových foremje oddělení zaměřeno na přípravu parenterální výživyvčetně výživy pro extrémně nedonošené novorozences porodní hmotností pod 1 000 g. Ve spoluprácis nutričním týmem VFN poskytujeme řadě pacientůdomácí parenterální výživu, díky které mohou žítplnohodnotný život v ambulantní péči.Připravujeme specifické a hromadně nevyráběnéinjekční a infúzní přípravky a jsme připraveni včaspotřeby zajistit některá antidota. Podílíme se na řaděklinických studií. Připravujeme sterilní léčiva takéasi pro 20 externích odběratelů, často v některýchpoložkách jako jediní v ČR. Naše portfolio je okolo150 typů přípravků a v r. 2004 jsme vyrobili sterilníchproduktů.NL je jedním z mála pracovišť v ČR, které se věnujeonkologické farmacii. Toto pracoviště dosáhlo i mezinárodníhouznání. Oddělení centralizované přípravycytostatik je největší v ČR. V r. 2004 jsme připravilichemoterapii pro téměř 13 tisíc pacientů VFN, cožpředstavuje více než 25 tisíc jednotlivých ředění.Příprava chemoterapie probíhá podle mezinárodníchstandardů a přispívá ke zkvalitnění péče o onkologicképacienty VFN.Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


11Oddělení zdravotnických potřeb zásobuje VFN i dalšíexterní odběratele spotřebním zdravotnickým materiálem.Kromě běžného, zajišťuje i dodávky vysocespecializovaného zdravotnického materiálu, jako jsounapříklad oční čočky nebo kardiostimulátory. Sortimentdodávaného zdravotnického materiálu zahrnujepřibližně 10 000 položek a v r. 2004 bylo oddělenímzpracováno přes 5 tisíc objednávek na specielní zdrav.materiál a více než 6 tisíc žádanek na běžný spotřebnízdravotnický materiál v celkové hodnotě 473 mil. Kč.Oddělení laboratorních chemikálií a diagnostik zajišťujepro VFN a další zdravotnické i nezdravotnickésubjekty nákup a distribuci diagnostik,chemikálií a dezinfekčních prostředků od cca 160dodavatelů. Zajišťujeme i poradenskou službu proúčelné využití dezinfekčních prostředků. Obrat zar. 2004 byl 200 mil. Kč.Oddělení výdeje na žádanky poskytuje léky a infúzníroztoky klinikám VFN a některým dalším zdravotnickýmzařízením v Praze. Spolupracuje na klinickýchstudiích a specifickém léčebném programu. V r. 2004bylo zpracováno 47 tisíc žádanek v hodnotě 265 mil. Kč.Oddělení výdeje pro veřejnost poskytují široký sortimentléků veškerému obyvatelstvu, ale naprostávětšina pacientů a klientů lékárny jsou ambulantnía propouštění pacienti z VFN. V r. 2004 vydali lékárníciléky na 218 tisíc receptů a farmaceutičtí laboranti11 tisíc poukazů na zdravotnické prostředky. Laborantiposkytují poradenství při výdeji volně prodejnýchléků. Zajišťujeme i individuální dovoz pro pacientys vzácnými chorobami.Nemocniční lékárna vybudovala systém řízení jakosti,který je pravidelně přezkoumáván vedenímlékárny. Cílem tohoto systému je zajištění trvalé shodypožadavků zákazníků a výsledného produktu neboslužby nemocniční lékárny. Lékárna je certifikovánadle ISO 9001:2000, a to od r. 2001. V červnu 2004 bylNL certifikát po úspěšném obhájení obnoven.PharmDr. Helena RotterováMBA, vedoucí lékárníkVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Ukazatel měrná jed. 2002 2003 2004 index 04/03Výnosy tis.Kč 3 351 974 3 329 325 4 061 110 121,98Náklady tis.Kč 3 553 714 3 804 936 4 018 080 105,60Hospodářský výsledek tis.Kč -201 740 -475 611 43 030 xFINANČNÍ ZPRÁVA12Za rok 2004 dosáhla VFN výrazně lepší hospodářskývýsledek (+ 43 030 tis. Kč) než za rok 2003, kdyhospodařila se ztrátou 475 611 tis. Kč. Výrazné zlepšeníhospodaření bylo dosaženo zejména nárůstemtržeb od zdravotních pojišťoven a zvýšením obratunemocniční lékárny.Celkové náklady za období roku 2004 ve srovnánís rokem 2003 vykazují nárůst o 213 144 tis. Kč (index1,06). Nárůst celkových nákladů byl ovlivněn zejménavyšším čerpáním položky 504 prodané zboží – jevyšší oproti roku 2003 o 132 031 tis. Kč, což je kompenzovánovčetně marže položkou 604 (nárůsto 162 368 tis. Kč).Spotřeba materiálu ve srovnání se skutečností roku2003 byla v roce 2004 nižší o 10 929 tis. Kč (index 0,99).Spotřeba léků v roce 2004 poklesla proti roku 2003o 21 171 tis. Kč (index 0,92), spotřeba SZM nižší v roce2004 než v roce 2003 o 16 077 tis. Kč (index 0,98).Naproti tomu spotřeba krve byla oproti roku 2003v roce 2004 vyšší o 16 387 tis. Kč (index 1,24). Za sledovanéobdobí došlo k nárůstu osobních nákladůo 39 619 tis. Kč, tj. o 2,5 % a k nárůstu odpisůo 37 546 tis. Kč. Celkové výnosy za období roku 2004proti roku 2003 vzrostly o 731 785 tis. Kč (index 1,22).Vyšší výnosy v roce 2004 proti roku 2003 byly ovlivněnyzejména vyššími tržbami od ZP (602) – nárůst protiroku 2003 o 463 149 tis. Kč a tržbami za prodané zboží(604). Výnosy byly dále ovlivněny proúčtováním nekrytéčásti FRIM ve výši 34 894 tis. Kč dle metodiky MF.Finanční situace se v průběhu roku 2004 stabilizovala,v 1. pololetí 2004 došlo i k postupnému snižovánízávazků z obchodního styku. Nárůst závazků z obchodníhostyku v prosinci 2004 byl ovlivněn poskytnutímzálohy od Zdravotní pojišťovny bank a pojišťoven vevýši 60 mil. Kč. Přesto v porovnání s počátkem rokudošlo k poklesu závazků z obchodního styku polhůtě splatnosti téměř o 50 mil. Kč (počátkem roku750 863 tis. Kč, koncem roku 701 239 tis. Kč).Nárůst závazků v posledních měsících roku 2004 bylzpůsoben zhoršením platební morálky VZP, což seodráží v nárůstu pohledávek z obchodního styku, kterýčiní za rok 2004 téměř 140 mil. Kč.Zůstatek jistiny nesplaceného úvěru u ČKA ve výši805 000 tis. Kč, který byl dle usnesení vlády č. 444/2002uhrazen z titulu ručitele MF ze SR, je od 31. 12. 2003závazkem k SR. V roce 2004 byl navržen MF splátkovýkalendář úhrady tohoto závazku. Jeho uzavření jepředmětem jednání.Ing. Jaromír Jungbauerekonomický náměstekVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Výsledovka VFN za období 2002 – 2004 v tis. Kčúčet náklady / výnosy 2002 2003 2004 podíl v % Index 04/035xx náklady celkem 3 553 714 3 804 936 4 018 080 100,00 % 105,60 %501 Spotřeba materiálu z toho: 1 047 084 1 139 698 1 128 769 28,09 % 99,04 %501.x 2x1 Spotř. léků a krev. derivátů 241 428 258 541 237 370 91,81 %501,0301 Spotř. krve a krev. výrobků 62 523 69 264 85 651 123,66 %501.04xx Spotřeba SZM 614 389 697 178 681 101 97,69 %502 Spotřeba energie 137 153 124 290 117 716 2,93 % 94,71 %504 Prodané zboží 324 408 419 437 551 459 13,72 % 131,48%511 Opravy a udržování 87 256 58 913 58 239 1,45 % 98,86 %512 Cestovné 2 887 2 912 2 991 0,07 % 102,71 %513 Náklady na reprezentaci 379 406 264 0,01 % 65,02 %518 Ostatní služby 189 704 180 775 182 979 4,55 % 101,22 %521 Mzdové náklady 1 071 131 1 140 071 1 168 124 29,07 % 102,46 %524 Zákonné soc. pojištění 370 965 395 602 406 680 10,12 % 102,80 %527 Zákonné soc. náklady 24 853 25 164 25 653 0,64 % 101,94 %528 Ost. soc. náklady 1 0,00 %53x Daně a poplatky 37 6 8 0,00 % 133,33 %54x Ostatní náklady 27 402 43 405 50 211 1,25 % 115,68 %551 Odpisy HIM a NIM 226 446 218 501 256 047 6,37 % 117,18 %552 Zůstat. cena prod. NIM a HIM 1 014 0,00 %554 Prodaný materiál 42 899 52 101 59 565 1,48 % 114,33 %591 Daň z příjmů 95 3 654 9 374 0,23 % 256,54 %6xx výnosy celkem 3 351 974 3 329 325 4 061 110 100,00 % 121,98 %602 Tržby z prodeje služeb z toho: 2 574 620 2 500 644 2 962 861 72,96 % 118,48 %Tržby od VZP 1 883 220 1 738 426 2 093 357 120,42 %Tržby od ost. zdr. pojišťoven 647 648 675 438 783 656 116,02 %Tržby za nadst. péči 21 593 31 301 20 827 66,54 %604 Tržby za prodané zboží 382 213 486 259 648 627 15,97 % 133,39 %621 Aktivace 69 355 76 786 113 860 2,80 % 148,28 %64x Ostatní výnosy 112 787 126 401 192 479 4,74 % 152,28 %651 Tržby z prodeje NIM a HIM 1 122 0,00 %654 Tržby z prodeje materiálu 42 971 52 332 60 015 1,48 % 114,68 %691 Provozní dotace 168 906 86 903 83 268 2,05 % 95,82 %Hospodářský výsledek -201 740 -475 611 43 030 x x


Zdravotní péče poskytnutá pojištěncům jednotlivýchzdravotních pojišťoven (dále jen ZP) byla VFN v 1. a 2.pololetí 2004 hrazena dvěma způsoby úhrad – regulovanýmvýkonovým způsobem a tzv. paušální sazbouza URČ dle jednotlivých segmentů (hospitalizace,ambulance, jiná péče, doprava). Větší podíl tvořiltzv. regulovaný výkonový způsob s hodnotou bodu0,89 Kč – regulace byly stanoveny buď maximálnístanovenou hodnotou úhrady či degresivním způsobembez ohledu na skutečný objem poskytnuté péče.PŘÍJMY ODZDRAVOTNÍCHPOJIŠŤOVEN14Způsoby úhrad jednotlivých ZP v 1. i 2. pololetí 2004 jsou uvedeny v následující tabulce.ZP 1. pololetí 2004 2. pololetí 2004111 (VZP) výkon – bod 0,89 Kč výkon – bod 0,89 Kčs regulací 103 % bodů resp.s regulací 100 % bodů resp.ZUM, ZULP na URČZUM, ZULP na URČve srovnání s referenčním obdobím ve srovnání s referenčním obdobím201 (Vojenská ZP) sazba za URČ + úhrady sazba za URČ + úhradyvyjm. položek NRPvyjm. položek NRP205 (Hutnická ZP) výkon – bod 0,89 Kč výkon – bod 0,89 Kč207 (Oborová ZP) výkon – bod 0,89 Kč výkony – bod 0,89 Kčs regulací maximální úhradys regulací maximální úhrady(cca až 15% nárůst(cca až 19% nárůstve srovnání s referenčním obdobím) ve srovnání s referenčním obdobím)209 (ZP ŠKODA) výkon – bod 0,89 Kč výkon – bod 0,89 Kčs regulací maximální úhradys regulací maximální úhradycca do výše do 105 % cca do výše do 105 %ve srovnání s referenčním obdobím ve srovnání s referenčním obdobímVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


211 (ZP MV ČR) sazba na URČ + úhrady sazba na URČ + úhradyvyjm. položek NRPvyjm. položek NRPlimit – max. úhrada do výše 105 % limit – max. úhrada do výše 105 %ve srovnání s referenčním obdobím ve srovnání s referenčním obdobím213 (Revírní ZP) výkon – bod 0,89 Kč výkon – bod 0,89 Kč217 (ZP METAL - výkon – bod 0,89 výkon – bod 0,89ALIANCE) s maximální úhradou s maximální úhradoucca do výše 103 % cca do výše 103 %ve srovnání s referenčním obdobím ve srovnání s referenčním obdobím222 (Česká národní regul. výkon. způsob regul. výkon. způsobzdr. pojišťovna) s regulací maximální úhrady s regulací maximální úhradydo výše 110 % na 1 URČ (dle segmentu) do výše 110 % na 1 URČ (dle segmentu)ve srovnání s referenčním obdobím ve srovnání s referenčním obdobím15Při různém objemu poskytnuté péče a uplatněníregulačních mechanismů kolísala výsledná hodnotabodu uhrazená jednotlivými ZP při výkonovémzpůsobu úhrady cca mezi 0,83 Kč – 0,89 Kč/bod s tím, žese v některých odbornostech u některých ZP podařilove vyúčtování za předmětné období zohlednit velminákladnou péči. U paušálního způsobu úhrady – sazbouza URČ v jednotlivých segmentech se při výpočtuhodnot vycházelo z hodnot bodů, resp. ZUM, ZULPz referenčního období (rok 2003), což při narůstajícímpočtu pacientů s komplikovanými diagnózami nemohloodrážet a pokrýt náklady vynaložené na skutečnouléčbu těchto pacientů.V roce 2004 činil nárůst vesrovnání s referenčním obdobímtj. rokem 2003v počtu bodů o 9,14 %ZUM, ZULP o 3,00 %URČ globální o 5,69 %z toho hospitalizační o 10,68 %ambulantní o 2,61 %jiná péče o 11,32 %doprava o 8,98 %Tržby od ZP ve srovnání s rokem 2003 vzrostly o 19,18 %.Výrazně se na tomto nárůstu podílel doplatek za péčiposkytnutou ve VFN pojištěncům VZP v 2. pololetí2003.Dalším velkým problémem zůstal (podobně jako v obdobíchpředcházejících) narůstající objem preskripcea uplatňování regulačních mechanismů za předepsanéléčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky(PZT) v tomto období. Jedním z důvodů byla absenceVyhlášky o úhradách a z toho rezultující chováníněkterých ZP – např. u VZP byl referenčním obdobímpro preskripci rok 2002.Regulace za léčivé prostředky a PZT za celý rok 2004mohou dosáhnout až 6 mil. Kč. 5% nárůst ve srovnánís referenčním obdobím nemohl v žádném případěpokrýt stoupající náklady na tuto péči. (Konečnévyúčtování veškeré péče za 2. pololetí 2004 budedefinitivně známo až v polovině roku 2005).Přes všechna uvedená úskalí, vzhledem k lépe uzavřenýmsmlouvám, práci managementu a ukázněnostivětšiny pracovišť, se v roce 2004 ve srovnání s rokem2003 podařilo výrazně hospodářský výsledek nemocnicezlepšit.Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnancůVFN podle kategorií zobrazuje tabulka. Zatímcov kategorii lékařů, THP a dělníků došlo k výraznějšímupoklesu stavu zaměstnanců, mírný nárůst zaznamenalakategorie jiných odborných VŠ a farmaceutů.Výrazněji vzrostl počet SZP a PZP.Pokračuje sestupný trend dělníků, který však nesouvisís úbytkem pracovních příležitostí v dělnických profesíchve VFN, protože stejným tempem naopak rostestav kategorie PZP. Důvodem tohoto stavu je zcelajednoznačná skutečnost, že PZP jsou zdravotnickýmipracovníky a náleží jim tedy zvýšený tarif podle§ 5 odst. 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. a další výhodyvyplývají pro zdravotnické pracovníky z Kolektivnísmlouvy VFN 2004. Rozdíl mezi druhem práce oboukategorií přímo ve zdravotnickém provozu je minimální,lze tedy předpokládat, že tento trend budev následujících letech pokračovat, a že se počet dělníkův budoucnosti zredukuje pouze na zaměstnancez klasických obslužných provozů jako jsou kuchyně,dílny, doprava a podobně.Celkový průměrný přepočtený stav zaměstnanců VFNv roce 2004 ve srovnání s rokem 2003 se zvýšil o 5,68pracovníka, tj. o 0,13 % a ve srovnání s rokem 2002 sesnížil o 19,59 pracovníka, tj. o 0,46 %.Vzhledem k tomu, že v roce 2004 došlo k zásadnízměně v rozdělení profesí do kategorií, jsme za rok2004 provedli dopočet dle bývalého označení těchtokategorií. Pro korektní a zodpovědné předání údajůza rok 2005 a další, nebude možné provádět srovnánís minulými roky.Vývoj průměrného přepočteného stavu pracovníků poměsících za období leden 2002 až prosinec 2004 zobrazujegraf.MUDr. Marcela Černická, MBAvedoucí odboru ZPPERSONÁLNÍ ÚSEK16Počty a struktura pracovníkůVývoj průměrného přepočítaného stavu pracovníků podle pracovních kategorií:Kategorie 2002 2003 2004Meziroční nárůst2003 - 2002PPS2003 - 2002v %2004 - 2003PPS2004 - 2003v %Nárůst2004 - 2002PPS2004 - 2002v %Lékaři 647,93 649,77 636,25 1,84 100,28 -13,52 97,92 -11,68 98,20Farmaceuti 21,5 26,63 27,67 5,13 123,86 1,04 103,91 6,17 128,70Jiní VŠ 113,21 117,4 120,44 4,19 103,7 3,04 102,59 7,23 106,39Jiní SŠ 54,44 55,29 55,23 0,85 101,56 -0,06 99,89 0,79 101,45SZP 2 233,57 2 231,08 2 240,25 -2,49 99,89 9,17 100,41 6,68 100,30NZP 29,62 24,41 24,03 -5,21 82,41 -0,38 98,44 -5,59 81,13PZP 369,36 370,81 405,45 1,45 100,39 34,64 109,34 36,09 109,77THP 441,91 440,46 433,69 -1,45 99,67 -6,77 98,46 -8,22 98,14Dělníci 377,46 347,88 326,4 -29,58 92,16 -21,48 93,83 -51,06 86,47Celkem 4 289,00 4 263,73 4 269,41 -25,27 99,41 5,68 100,13 -19,59 99,54Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


4 4004 3504 300PPS4 2504 2004 1504 1001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12200420032002měsíce v roce1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122002 4233 4261 4262 4250 4252 4268 4282 4284 4331 4358 4347 43402003 4281 4289 4287 4265 4254 4251 4246 4235 4258 4281 4269 42502004 4210 4221 4229 4234 4239 4250 4241 4255 4306 4334 4383 432917Počet fyzických osob v evidenčním stavu k 31. 12. klesloproti stavu roku 2002 o 133 osob, a počet úvazkůke stejnému datu klesl o 21,70, současně došlok nepatrnému poklesu průměrného úvazku o 0,005,který k 31. 12. 2004 činil 0,872 úvazku.Počet sjednaných dohod o pracovní činnosti vzrostloproti roku 2002 o 620, to je o 450,28 %. Důvodemje přechod na výkon ústavních pohotovostních služebna základě DPČ. Počet sjednaných dohod o provedenípráce rovněž vzrostl oproti roku 2002 o 25.Průměrná mzda za VFN celkem vzrostla v roce 2004v porovnání se stejným rokem 2002 o 1 509 Kč, tj.o 7,38 % a ve srovnání s rokem 2003 pouze o 54 Kč,tj. o 0,25 %. Nárůst v roce 2004 ovlivnilo předevšímsnížení dalšího platu na 35 % místo celkově 100 %. Připohledu na nárůst průměrných mezd jednotlivých kategoriíje patrný rozdíl mezi zdravotnickými a nezdravotnickýmipracovníky, který je ovlivněn rozdílnoutabulkou tarifních platů, resp. ustanovením § 5 odst. 3nařízení vlády č. 330/2003 Sb., které přiznává zdravotnickýmpracovníkům tarifní mzdy o 17 % vyšší než ostatnímprofesím.Menší nárůst zaznamenává kategorie PZP, kdeje tarifní plat přiznán v souladu s ustanovením§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. bez ohleduna dosaženou odbornou praxi v rozpětí dané třídy,což ve skutečnosti znamená, že jsou přiznávány tarifyna stropech tříd. V kategorii THP je průměrná mzdana pracovníka v roce 2004 17 467 Kč, tj. nárůsto 6,86 % ve srovnání s rokem 2003. Ve srovnání s ostatníminemocnicemi v rámci SFN jsou THP VFN Praha na12. místě, což jednoznačně ukazuje, že této kategoriinení u VFN Praha věnována patřičná pozornost.Proti minulým rokům největší rozdíl v nárůstu průměrnýchplatů zaznamenala kategorie lékařů, kdeprůměrný plat klesl o 888 Kč tj. o 2,19 % proti roku2003. Příčinou tohoto jevu je skutečnost, že odměnyza ústavní pohotovostní služby (OON) na základě DPČnejsou zahrnuty do výpočtu průměrného platu.Vzhledem k tomu, že v roce 2004 došlo k zásadnízměně v rozdělení profesí do kategorií, jsme za rok2004 provedli dopočet dle bývalého označení těchtokategorií. Pro korektní a zodpovědné předání údajůza rok 2005 a další, nebude možné provádět srovnánís minulými roky.Ing. Ernest Ištvánfypersonální náměstekVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


MzdyVývoj průměrného výdělku podle kategorií za roky 2002 – 2004Kategorie 2002 2003 2004Meziroční nárůst2003 - 2002v Kč2003 - 2002v %2004 - 2003v Kč2004 - 2003v %Nárůst2004 - 2002v Kč2004 - 2002v %Lékaři 37 422 40 637 39 749 3 215 108,59 -888 97,81 2 327 106,22Farmaceuti 31 397 34 474 35 353 3 077 109,8 879 102,55 3 956 112,60Jiní VŠ 25 881 27 286 28 893 1 405 105,43 1 607 105,89 3 012 111,64Jiní SŠ 16 391 17 441 17 789 1 050 106,41 348 102,00 1 398 108,53SZP 19 193 20 378 20 457 1 185 106,17 79 100,39 1 264 106,59NZP 14 144 14 856 15 403 712 105,03 547 103,68 1 259 108,90PZP 13 059 13 673 13 858 614 104,7 185 101,35 799 106,12THP 15 455 16 345 17 467 890 105,76 1 122 106,86 2 012 113,02Dělníci 10 740 11 037 11 199 297 102,77 162 101,47 459 104,27Celkem 20 457 21 912 21 966 1 455 107,11 54 100,25 1 509 107,3818Porovnání kmenového stavu zaměstnanců VFN za roky 2002 – 2004:Fyzické osoby k 31. 12. NárůstKmenový stav 2002 2003 2004 2003 – 2002 2004 – 2002 2004 – 2003Kmenový stav celkem 5 353 5 245 5 220 -108 -133 -25z toho v evidenčním stavu 4 949 4 897 4 953 -52 4 56mimo evidenční stav 404 348 267 -56 -137 -81dohody o PČ 177 219 797 42 620 578dohody o PP 23 147 48 124 25 -99CVS 5 71 0 66 -5 -71Úvazky zaměst.k 31. 12. 4 342,87 4 256,81 4 321,17 -86,06 -21,70 64,36Průměr.úvazek zaměst.VFN 0,877 0,876 0,872 -0,001 -0,005 -0,004Uzavř.dohody o PČ celkem 172 219 797 47 625 578Uzavř.dohody o PP celkem 23 147 48 124 25 -99Mimoevidenční stav celkem 404 348 267 -56 -137 -81z toho MD a DMD 394 334 267 -60 -127 -67ostatní vynětí 10 14 0 4 -10 -14Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Vývoj průměrného výdělku také přibližuje následující graf :DělníciTHP200420032002PZPNZPKategorieSZPJiní SŠJiní VŠFarmaceutiLékaři05 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000Průměrný příjem19Kategorie 2002 2003 2004Lékaři 37 422 40 637 39 749Farmaceuti 31 397 34 474 35 353Jiní VŠ 25 881 27 286 28 893Jiní SŠ 16 391 17 441 17 789SZP 19 193 20 378 20 457NZP 14 144 14 856 15 403PZP 13 059 13 673 13 858THP 15 455 16 345 17 467Dělníci 10 740 11 037 11 199Celkem 20 457 21 912 21 966Při pohledu na vývoj struktury průměrného výdělkuje viditelný zejména pokles průměrné odměny za pracovnípohotovost v roce 2004 oproti roku 2003. Dosrpna 2004 byla pracovní pohotovost, jako součástústavní pohotovostní služby, proplácena ze základudekretovaných složek mzdy pracovníka a v úvahu byltaké brán nepřekročitelný limit pracovní pohotovosti400 hodin ročně. Od září 2004 přešla řada klinik, ústavůa oddělení na nový způsob výkonu ústavních pohotovostníchslužeb na DPČ, kde odměny za ústavní pohotovostníslužby (OON) na základě DPČ nejsou zahrnutydo výpočtu průměrného platu. Z tohoto důvodu došlov porovnání s rokem 2003 k poklesu výše odměny zapracovní pohotovost v průměru o 132 Kč na pracovníka,což je pokles o 20,92 %.V kategorii přesčasové práce, kde ZP také stanovujeroční limit, ve srovnání s rokem 2003 došlo ze stejnéhodůvodu k poklesu odměny za přesčas v průměruo 122 Kč na pracovníka, což je pokles o 7,84 %.Výrazný pokles v oblasti osobních příplatků lze přičístjednoznačně dopadům navýšení tarifního platu od1. 1. 2004. Aby nedošlo k přílišnému navýšení objemumzdových prostředků na platy zaměstnanců, bylv souladu s nařízením ředitele VFN a Kolektivní smlouvousnížen osobní příplatek zaměstnanců v průměruo 654 Kč, což je o 22,37 %.Průměrná odměna činila 1 010 Kč v roce 2003, 1 843 Kčv roce 2004. Nárůst průměrné odměny na pracovníkaje výsledkem kolektivního vyjednávání, kdy uspořenéprostředky za nevyplacených 65 % dalšího platu v roce2004 bylo možno diferencovaně na základě výsledkůvyplatit jako odměny.Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Vývoj průměrného výdělku podle složek mzdy za roky 2002 – 2004:Složky mzdy 2002 2003 2004Průměrná mzdacelkemMeziroční nárůst2003 - 2002v Kč2003 - 2002v %2004 - 2003v Kč2004 - 2003v %Nárůst2004 - 2002v Kč2004 - 2002v %20 457 21 912 21 966 1 455 107,11 54 100,25 1 509 107,38Tarifní plat 9 253 10 490 11 436 1 237 113,37 946 109,02 2 183 123,59Přípl. za vedení 246 257 256 11 104,47 -1 99,61 10 104,07Přípl. osobní 3 225 2 923 2 269 -302 90,63 -654 77,63 -956 70,36Přípl. zvláštní 515 534 544 19 103,59 10 101,87 29 105,63Mzda za přesčas 1 456 1 556 1 434 100 106,85 -122 92,16 -22 98,49Pohotovost 576 631 499 55 109,54 -132 79,08 -77 86,63Přípl.za pr.v So+Ne 411 477 469 66 115,96 -8 98,32 58 114,11Přípl.za práci v noci 326 381 365 55 116,93 -16 95,80 39 111,96Přípl.za pr.ve svátek 184 208 201 24 113,04 -7 96,63 17 109,24Další plat 1 331 1 340 491 9 100,7 -849 36,64 -840 36,89Náhrady mzdy 2 077 2 105 2 159 28 101,37 54 102,57 82 103,95Odměny 857 1 010 1843 153 117,9 833 182,48 986 215,0520TECHNICKÝ ÚSEKRok 2004 byl pro celý technický úsek rokem zásadníchzměn. Byla vytvořena nová organizační strukturacelého úseku.V 1. čtvrtletí 2004 proběhla analýza této strukturya některých procesů. Za touto analýzou následovalspolečný projekt s externí firmou BFM, který si kladl zaúkol optimalizaci organizační struktury a zjednodušeníjiž analyzovaných procesů. Projekt byl ukončen v prosinci2004.řeší dopady zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnickýchprostředcích. Byly provedeny zákonem předepsanétechnické prohlídky zdravotnických prostředků pořízenýchpřed rokem 1. 1. 1991.V oblasti investic byly téměř všechny finanční prostředkyvyužity pro obnovu zdravotnické techniky.Následující tabulka popisuje zdroje financování:Souběžně byl vytvořen tlak na zvyšování produktivitya kvality práce v oblasti údržby. Byl plně rozvinut systémelektronických žádanek, který se v nynější době stalefektivním nástrojem řízení. Postupně je rozšiřován dodalších odborů technického úseku. Došlo ke značnémuomezení prací externích firem a jejich zabezpečenívlastními silami. Tímto způsobem se nám daří vykompenzovatnedostatek finančních prostředků v oblastiúdržby budov, technického vybavení, venkovníchploch atd. Nedílnou součástí technického úseku je takéservis zdravotní techniky. Tato činnost je v této dobězabezpečena výhradně externími firmami. V roce 2004byl ve spolupráci s FNB zaveden SW produkt, kterýVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


ZdrojeZdravotnickátechnika (mil. Kč)Stavby (mil. Kč)Informační technologie(mil. Kč)CELKEM(mil. Kč)PoznámkaVlastní 46,904 4,916 9,734 61,554Státní rozpočet 35,908 7,337 2,5 45,7452,4 mil. Kč převedenodo r. 2005Klinické studie 0,077 -------- -------- 0,077Dary 7,046 1,300 0,110 8,456Granty 0,809 -------- -------- 0,809CELKEM 90,744 13,553 12,344 116,64121Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na financováníinvestičních záměrů nese VFN. Vzhledem k omezenýmfinančním možnostem je v této oblasti využitodlouhodobých splátkových kalendářů.Nedílnou součásti technického úseku jsoudalší odbory:odbor správy areálůodbor MTZodbor léčebné výživy a stravováníprovozní odborI na těchto pracovištích byl vytvořen návrh optimalizacepracovních míst a procesů (mimo odbor léčebnévýživy a stravování). Byly zjištěny pozitivní trendyv oblasti MTZ a to v práci s cenami nakupovanéhozboží. Této oblasti chceme věnovat v roce 2005 maximálnípozornost.Cíle, kterých chceme dosáhnout v roce 2005:reorganizace stravovacího provozuzásadní změny v oblasti nakládání s odpadyzavedení systému kvality v technickém úsekua příprava na certifikaci celého úsekurozvoj na poli energetiky a to nejvíce v oblastiměření a regulacezměny v systému ostrahy majetku VFNJe zřejmé, že realizace těchto cílů si vyžádá určitýobjem finančních prostředků, které se v mnohaoblastech dříve či později navrátí nebo zavede systémnesrovnatelně lepší kvality. To je cesta, kterou sev dnešním světě konkurence musíme dát.Ing. Jan Pátektechnický náměstekpokračovat v nastoupeném trendu v oblastizvyšování produktivity práce, stálé sledovánícen a kvality dodávaného zboží a služeba k tomu vypisování potřebných výběrovýchřízeníVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


22ODDĚLENÍ VNITŘNÍHOAUDITU A KONTROLYOddělení vnitřního auditu a kontroly má nezastupitelnouúlohu v systému finančního řízení zabezpečujícíhohospodaření s veřejnými prostředky. V rámci svéčinnosti se mimo jiné zabývá především:A. auditorskou činností ve VFN v Praze(dále jen VFN)B. šetřením stížnostíC. evidencí vnitřních a vnějších auditů a kontrolníchakcí, veřejnosprávních kontrol.ad A. V roce 2004 provedl OVAK celkem 16 auditů.Všechny ukončené audity byly projednány s vedoucímizaměstnanci VFN a na základě zjištěných skutečnostía doporučení byla přijata opatření k nápravěnedostatků. Následně byly všechny ukončené audityprojednány s ředitelem VFN a na poradách vedeníbyly uloženy konkrétní úkoly k odstranění zjištěnýchnedostatků.Pro rok 2004 bylo podle plánu naplánováno celkem10 interních auditů. Jednalo se o audity:Zařazování a evidence pořízeného majetku ve VFN,jehož cílem bylo zjistit způsob zařazování a evidencemajetku.Plnění odvodů a podávání hlášení v oblasti personálníčinnosti, kde bylo cílem ověřit dodržování zákonů a eliminovatrizika sankcí ze strany státních orgánů.Provádění výběrových řízení ve VFN s cílem ověřovánídodržování zákona o veřejných zakázkách.Hospodárné užití přidělených finančních prostředkůna vybraných klinikách s cílem ověřit hospodárnévynakládání finančních prostředků.Spotřeba léků a zdravotnického materiálu, což mělo zacíl zjistit důvody navyšování spotřeby těchto komodit.Výroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Zabezpečení potřeb VFN prostředky výpočetní technikys cílem ověřit hospodárnost a optimálnost financováníNIS.Odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MZ ČR s cílemzajistit trvalé odstranění zjištěných nedostatků.Dohody o provedení práce a o pracovních činnostech,který měl za cíl zmapovat rozsah této činnosti a ověřitmožnosti řešení vlastními prostředky.Efektivnost provádění stavebních akcí, jehož cílem byloověřit efektivní vynakládání finančních prostředků.Dodržování mzdových limitů s cílem ověřit způsobsledování plnění a přijímání opatření k jejich dodržování.23Mimo stanovený plán auditů na rok 2004 byly OVAKprovedeny další vnitřní audity, a to z příkazu řediteleVFN nebo z požadavku MZ ČR. Jedná se o následujícíaudity:Ověření čerpání finančních prostředků v oblastigrantů.Ověření plnění Dodatku č. 1 příkazu ředitele 10/2003.Ověřování dodržování zákona č. 563/91 Sb.Ověřování vykazování přesčasů na II. chirurgické klinice.Plnění úkolů přijatých poradou vedení VFN.Preskripce na recepty na vybraných klinikách.Veškeré poznatky, které Oddělení vnitřního auditua kontroly získalo ze své činnosti, byly přenášenydo programů porad vedení, kde byly projednáványa v případě potřeby byla přijímána i odpovídajícíopatření.ad B. V rámci prošetřování stížností bylo v loňskémroce přijato a zaevidováno celkem 39 stížností. Z tohotopočtu byly 3 stížnosti oprávněné a 1 částečněoprávněná. Proti poskytované lékařské péči jich bylopodáno 15 a žádná z nich nebyla kvalifikována jakooprávněná.Jedná se o snížení počtu stížností oproti loňskémuroku. V úvahu musíme vzít rovněž řadu děkovnýchdopisů, které přicházejí přímo na pracoviště nebojmenovitě ošetřujícímu personálu a nejsou nijak evidoványči vykazovány.Při prošetřování stížností úzce spolupracujeme s Odboremvnitřního auditu a kontroly MZ ČR, náměstkyministryně, zdravotními rady, revizními komisemi ČLK,Svazy pro ochranu pacientů, zdravotními pojišťovnamiapod. Ve složitých případech vztahujících se k poskytovánílékařské péče využíváme našich odborníkůz řad lékařů.ad C. Tato činnost je dána směrnicí Vnitřní kontrolnísystém ve VFN, která vychází ze zákona 320/2001 Sb.,o finanční kontrole. Evidence je vedena v elektronicképodobě již od roku 2001. V loňském roce bylo provedenoa zaevidováno v naší nemocnici celkem 742kontrolních akcí, což je oproti roku 2003, kdy bylo zaevidováno658 kontrol, nárůst o 84 provedených kontrolníchakcí.MVDr. Zdeněk Havelkavedoucí OVAKVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Oblast vnitřní dokumentaceVnitřní řídící dokumentaci platnou v celé organizacitvoří ucelený systém řízené dokumentace (je zajištěnsystém tvorby, připomínkování, schvalování, vydávání,aktualizace a stahování neplatných verzí) tvořenýpříkazy ředitele, směrnicemi a řády.Za rok 2004 bylo ředitelem schváleno a oddělenímorganizace a řízení vydáno:40 příkazů ředitele, z nichž se týkalo:25 změn organizace, strategie a řízení VFN,5 vykazování zdravotním pojišťovnáma samoplátcům,15 vnitřních změn týkajících se administrativya ekonomiky VFN.ODDĚLENÍ ORGA-NIZACE A ŘÍZENÍ2416 směrnic popisujících jednotlivé (zejména nezdravotnické)procesy z hlediska splnění legislativy(vstup do EU, plátcovství DPH atp.), zlepšení efektivity,využití informačních a komunikačních technologií,zpřehlednění a standardizace fungování činností veVFN.2 řády týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví připráci a provozu potrubní pošty, a byl nově vydánOrganizační řád VFN, popisující základní pravidlaa postupy při tvorbě a vedení organizační strukturydoplněný organizačním modelem vytvořeným pomocínástroje Aris.Oblast organizaceVnitřní vztahy upravuje Statut VFN schvalovaný Ministerstvemzdravotnictví ČR a Organizační řád VFNdoplněný organizačním schématem schvalovanýmředitelem VFN.V roce 2004 došlo k těmto organizačním změnám:zrušení Obchodního úseku VFN a začlenění jehočinností do Technického úseku,reorganizace laboratorního komplementu-VFN – začlenění mikrobiologické laboratoře ÚIM,imunologické laboratoře UIM a izotopové laboratořeIII. interní kliniky do struktur Ústavu klinické biochemiea laboratorní diagnostiky, přičlenění mikrobiologickélaboratoře Urologické kliniky k mikrobiologii ÚKBLDreorganizace Technického úseku pro zkvalitněníslužeb poskytovaných zdravotnickým pracovištíma snížení nákladů,pro osobnější přístup k řízení zdravotnických pracovišťbyl rozdělen úsek léčebné péče do pěti oborů podletypů odborností,z důvodu oddělení některých činností byl vytvořenEkonomický úsek zabývající se tvorbou globálníchrozpočtů a financováním a Úsek účetnictví a controllinguzabývající se vedením finančního i manažerskéhoúčetnictví, evidencí majetku a daňové agendy,v úseku léčebné péče bylo vytvořeno odděleníEkonomiky zdravotní péče, zabývající se tvorboua průběžným vyhodnocováním ekonomickéhohospodaření jednotlivých zdravotnických pracovišť.Ing. Jiří Paříkvedoucí OOŘVýroční zpráva 2004 | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


FINANČNÍ DARYVAŠEK POLAK INSTITUTE, INC. 5 021 830,17 KčLiga proti rakovině Praha 860 000,00 KčBIOTRONIK Praha, spol. s r.o. 774 950,00 KčVondráčkův nadační fond 896 626,00 KčBiogen Praha, s.r.o. 600 000,00 KčSeveročeské doly a.s. 500 000,00 KčCARDION s.r.o. 500 000,00 KčGUIDANT ČR, s.r.o. 780 000,00 KčHl. město Praha 450 000,00 KčPLIVA CZ s.r.o. 300 000,00 KčCzech casinos a.s. 250 000,00 KčSANOFI-SYNTHELABO s.r.o. 250 000,00 KčAbbott Laboratories s.r.o. 250 000,00 KčROCHE s.r.o. 218 000,00 KčHeřmanského nadace hematologické onkologie 200 000,00 KčBristol-Myers Squibb spol. s r.o. 200 000,00 KčNovartis s.r.o. 200 000,00 KčALPHAREAL, a.s. 240 000,00 KčNadační fond GENOM 125 000,00 KčGlaxoSmithKline, s.r.o. 120 000,00 KčGILBERT 100 000,00 KčAOP Orphan Pharmaceuticals AG 100 000,00 KčGEFOS a.s. 100 000,00 KčJUDr. Hofmann 100 000,00 KčEurocare s.r.o. 90 000,00 KčMELANOMA GROUP 80 078,40 KčB. Braun Medical s.r.o. 80 000,00 KčR. Šmucler 75 000,00 KčMercuri International 75 000,00 KčMrázek v.o.s. 72 600,00 KčFerring - Léčiva, a.s. 61 000,00 KčProkopec 60 000,00 KčTERNO s.r.o. 60 000,00 KčEGIS s.r.o. 50 000,00 KčBoehringer Ingelheim spol. s r.o. 50 000,00 KčHochtief a.s. 50 000,00 KčFerona a.s. 50 000,00 KčGrifols s.r.o. 50 000,00 KčPfizer, spol. s r.o. 50 000,00 KčNadace třetího tisíciletí 50 000,00 KčCigler Marani Architects, s.r.o. 50 000,00 Kč


PREZENTACE KLINIK A ODDĚLENÍVŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE1prilohaPrezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Ošetřovatelská péčeÚsek léčebné péčeI. INTERNÍ KLINIKA HEMATOONKOLOGIE VFN A 1. LF UKII. INTERNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKIII. INTERNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKIV. INTERNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKKLINIKA NEFROLOGIE VFN A 1. LF UKKLINIKA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍVFN A 1. LF UKNEUROLOGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKPSYCHIATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKKLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ VFN A 1. LF UKKLINIKA DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO LÉKAŘSTVÍ VFN A 1. LF UKI. CHIRURGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKII. CHIRURGICKÁ KLINIKA KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIEVFN A 1. LF UKGYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKKLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍMEDICÍNY VFN A 1. LF UKUROLOGICKÁ KLINIKA VFN, 1. LF UK A IPVZFONIATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UK45677889991010111212131414OBSAH3STOMATOLOGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKONKOLOGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKDERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKOČNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKKLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ VFN A 1. LF UKRADIODIAGNOSTICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKGERIATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKODDĚLENÍ OTORINOLARYNGOLOGIE VFN A 1. LF UKINTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VFN A 1. LF UKODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ VFNODDĚLENÍ DOPINGOVÉ KONTROLY VFNCENTRÁLNÍ HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘEA TROMBOTICKÉ CENTRUMFAKULTNÍ TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ VFN A 1. LF UKDENNÍ SANATORIUM HORNÍ PALATAÚSTAV KLINICKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍDIAGNOSTIKY VFN A 1. LF UKÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE VFN A 1. LF UKÚSTAV NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY VFN A 1. LF UKÚSTAV PATOLOGIE VFN A 1. LF UKÚSTAV DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH VFN A 1. LF UKÚSTAV TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ VFN A 1. LF UKSEXUOLOGICKÝ ÚSTAV VFN A 1. LF UKÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE VFN A 1. LF UKÚSTAV BIOLOGIE A LÉKAŘSKÉ GENETIKY VFN A 1. LF UKVÝZKUMNÝ ÚSTAV STOMATOLOGICKÝÚSTAV HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VFN A 1. LF UK15151617171818181919192020212122222323232424252526Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


OŠETŘOVATELSKÁ PÉČEAnna Chrzová, hlavní sestra VFNRok 2004 byl pro Úsek ošetřovatelsképéče (ÚOP) rokem zlomovým.Dovršili jsme I. etapu strategickéhorozvojového plánu ÚOPa dokončili několik významnýchstrategických operací v pilotním provedení. Uspořádalijsme celostátní konference a semináře s aktuální profesníi manažerskou tématikou.V následujícím přehledu jsou uvedeny dokončenédlouhodobé projekty a realizované záměry ze strategickéhorozvojového plánu ÚOP:1. Vybudování a zavedení kontinuálního systému interníhomanažerského a profesního vzdělávání prostřední management ÚOP.2. Vybudování a zavedení nového pojetí systému hodnocenípracovníků a manažerů ÚOP, zaměřenéhopředevším na rozvoj potenciálu stávajících pracovníkůÚOP a jejich stimulaci ke zvyšování kvality ošetřovatelsképéče a rozvoje pracoviště a organizace.Dosáhli jsme těchto mimořádných výsledků a ocenění:Sestry VFN jsou nositelkami certifikátu firmy Johnsona Johnson „Wound friendly hospital“, který prokazujejejich znalosti a zručnost při hojení povrchových rana kompetentnost pro výuku této dovednosti sester z mimoústavníchpracovišť.Na některých pracovištích jsme rozšířili specializovanouindividualizovanou péči sester o pacienty, kterým budeprovedena kolostomie. Sestry předoperačně připravujípsychicky pacienta a po operaci jej a jeho blízké naučíprakticky správné péči o vyprazdňování a ošetřovánístomie.Dosáhli jsme dobrých výsledků při sledování řadyindikátorů.V dlouhodobě sledovaném výskytu dekubitů a pádůpacientů patříme mezi nejlepší.Poskytujeme sociální a dietologické poradenství.Udržujeme trvale nízký počet vyjádřených stížností odpacientů a jejich rodin (v roce 2004 jen 3 případy).Dvě sestry z managementu ÚOP byly vedením 1. lékařskéfakulty UK poctěny tím, že byly představenyveřejnosti fakulty a nemocnice v prestižním „Křesle proFausta“, což zvýraznilo image všech pracovníků ÚOP.43. Zavedení ošetřovatelské vizity, která je jedním z důležitýchnástrojů zajišťujících spokojenost nemocného,rozvoj vzdělání zdravotnických pracovníků, aktivitua kontrolu činnosti personálu.4. Zapojení pacienta do ošetřovatelského týmu. Pacientave VFN nyní považujeme za člena ošetřovatelskéhotýmu, který spolupracuje na zlepšení svého zdravía jehož připomínky jsou týmem přijímány, diskutoványa respektovány.5. Rozvoj systému sledování spokojenosti nemocnýchs kvalitou ošetřovatelského procesu. Vedle tradičníchzpůsobů jsme zavedli ve vybraných případech telefonicképohovory s nemocnými a jejich blízkými po jejichpropuštění do domácího ošetření. Rozšiřujeme takkontakt s našimi klienty a získáváme náměty na dalšízlepšení naší péče i ocenění, které nás motivujía posilují do další činnosti.Jsme rádi, že výsledky rozvojových aktivit členůÚOP se projevují především změnou jejich postojůa přístupů ke klientům i spolupracovníkům, a žese odráží ve zvýšené kvalitě odvedené práce. Tytozměny vyjadřujeme zkráceně zásadami a principyuplatňovanými v každodenní praxi. Jsou to předevšímtyto zásady: „Každý může přispět ke zlepšení péče“,„Učíme se jedna od druhé“, „Učíme se učit“, „Udržujemesi motivaci“, „Usilujeme o partnerské postavenív pracovních týmech a managementu VFN“, „Rozšiřujemesvé kompetence“.Týmu pracovníků ÚOP Gynekologicko-porodnickékliniky se dostalo ocenění veřejnosti za již druhou realizaci„Dětského dne pro předčasně narozené dětis extrémně nízkou porodní váhou“, uspořádanéhov zahradě kliniky.Vzdělanost se stala nutností a přívlastkem středníhomanagementu ÚOP VFN, který si kontinuálně udržujea zvyšuje své profesní a manažerské vzdělání. Pořádámepravidelné semináře na jednotlivých pracovištích,pro celou nemocnici i na celostátní úrovni.Management ÚOP VFN je zastoupen ve vedení Českéasociace sester, a v jejích sekcích, účastní se diskusí sezahraničními partnery a návštěv v zahraničních nemocnicích.Pracovníci ÚOP získávají pocit uspokojení ze samostatnépráce a z rozšíření svých kompetencí v péči o pacientyi při plnění manažerských úkolů. To vše vede k jejichspokojenosti, zdravé atmosféře na pracovišti, trvalémupracovnímu poměru a návratu po mateřské dovolenédo VFN.Stálá změna a inovace podporuje zlepšování řízeníošetřovatelské péče a umožňuje nám v klidu přijímatzměny, které nutně přicházejí s vývojem, globalizacía naším vstupem do EU.Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


ÚSEK LÉČEBNÉ PÉČEVážení čtenáři,co přinesl rok 2004 klinikám, ústavům a oddělenímVšeobecné fakultní nemocnice v Praze a co přineslykliniky, ústavy a oddělení Všeobecné fakultní nemocnicejejím pacientům, studentům, veřejnosti a medicíně?Není to jednoduchá otázka. Mohl by následovat dlouhývýčet velkých i menších úspěchů, ale i neúspěchy. Nevždy se vše, co jsme chtěli, podaří. V péči o nemocnénejsme a nemůžeme být vždy úspěšní.Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je velkou zdravotnickoua spolu s 1. lékařskou fakultou UniverzityKarlovy i výukovou a vědeckou institucí. Svým významempatří k předním v republice. Denně jí procházínespočet pacientů, návštěvníků, studentů, dodavatelůa dalších osob. Někteří pracovně, jiní zde hledají pomoc.To je také hlavní úkol léčebného úseku nemocnice.Všichni zdravotničtí pracovníci – lékaři a specialistéjako psychologové, logopedi, fyzici, chemici (výčet můžebýt buď dlouhý a nebo neúplný) spolu s obětavými pracovnicemia pracovníky úseku ošetřovatelské péče tvoříjednotné týmy klinik, ústavů a oddělení. Jejich úkolem,a plně doufám, že v naší nemocnici i snahou, je zajistitpacientům kvalitní diagnostiku, léčbu a dobré zachá-Na 45 klinikách, ústavech a odděleních Všeobecnéfakultní nemocnice bylo v roce 2004 hospitalizováno55 825 pacientů. Bylo provedeno 1 042 379 ambulantníchošetření a laboratorních vyšetření. Léčebnou a diagnostickoupéči poskytuje Všeobecná fakultní nemocniceve všech oborech pro oblast tak zvaného příméhorajonu, kterým je oblast Prahy 1, 2 a severní části Prahy4, jako přímá regionální nemocnice. V řadě oborů potompůsobí Všeobecná fakultní nemocnice jako vysocespecializované pracoviště zejména pro oblast Prahya Středočeského kraje. V některých zvlášť specializovanýchoborech a oblastech všech oborů působí jakočeské či celorepublikové centrum.O odborné úrovni poskytované péče ve Všeobecné fakultnínemocnici v Praze svědčí i rozsah vědecké a výzkumnéčinnosti. Všeobecná fakultní nemocnice bylav roce 2004 řešitelským či spoluřešitelským pracovištěmpro 2 výzkumné záměry Ministerstva zdravotnicví a pro144 grantových úloh jak Grantové agentury České republiky,tak Interní grantové agentury Ministerstvazdravotnictví ČR. Již tradičně je plnění grantových úlohve VFN příslušnými agenturami velmi dobře hodnoceno.Z této vysoké úrovně výzkumu profitují i pacienti. V nemocnicije prioritně zaváděna řada nových diagnostickýchi léčebných metod. A nejde jen o metody, kterébyly v době našeho studia pouze ve futurologickýchknihách označovaných jako sci-fi. Dnes se ve VFN5zení. Základem vztahu pacienta a nemocnice musí býtprofesionalita a odpovědnost zdravotnických i nezdravotnickýchpracovníků nemocnice. Na obou stranáchpotom vzájemná úcta a respekt. Bohužel stavební stavbudov na jedné straně a finanční možnosti na stranědruhé výrazně omezují řadu společných přání pacientůa zdravotníků.Dobrou tradicí našeho zdravotnictví je být neustálev kontaktu se světovou úrovní medicíny a lékařskéhopoznání. To není jen otázka výzkumu či výuky, alei diagnostické a léčebné praxe. Ve snaze dodržet tentozávazek je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, stejnějako jiné nemocnice u nás, neustále v rozporu s rozvojempoznání, tlakem odborné i laické veřejnosti na aplikacinových metod a nedostatkem finančních prostředků.Nedávno jsem ve Zdravotnických novinách četl titulek,který se dá volně tlumočit tak, že v českém zdravotnictvíobčan dostává za cenu trabanta mercedes. Možná, žepři pohledu na opadané zdi většiny budov Všeobecnéfakultní nemocnice se nad oním mercedesem usmíváte,ale podívejme se na špičkové technologie uvnitř, nebona spektrum léčených nemocí a používaných léčebnýchpostupů a léčiv. Zde již zapomeneme na poněkudchatrný kabát, který nás mrzí, ale je jednou z cen, kterouplatíme za to, aby pacienti dostali diagnostickoua léčebnou péči na úrovni Evropy. Smutné je, že svírajícíúhradové limity zdravotních pojišťoven nedovolují plnévyužití technických i personálních možností nemocnice.Na druhé straně stále vznikají nová zařízení, která častonemají úhradové problémy.experimentálně používají v léčbě kmenové buňky.Molekulárně biologická diagnostika je standardem.Transplantace kostní dřeně rutinní záležitostí.V léčbě akutního infarktu myokardu či jiných cévníchonemocnění jsou používány moderní intervenční metody,které jsou dostupné 24 hodin. V operačních oborechse neustále zvyšuje podíl operací prováděných miniinvaznítechnikou, používají se roboty. Pokroky v moderníanesteziologii a perioperační péči umožňují spolus rozvíjející se operační technikou posouvat hraniceoperability do stále vyšších věkových kategorií. ProVšeobecnou fakultní nemocnici v Praze je normou, ženeodkladná i vysoce specializovaná péče je poskytovánav nekráceném rozsahu po 24 hodin. Přes řadu problémůse nám podařilo s počátkem roku 2004 otevřít zrekonstruovanouII. chirurgickou kliniku, která tak dostala dovínku vybavení pro špičkovou kardiovaskulární chirurgii.Význam kardiovaskulárního programu dokládái dovybavení moderní arytmologické laboratoře naII. interní klinice.Omezené vlastní investiční prostředky nemocnice,podpořené dotacemi ze státního rozpočtu, které všaknedosahují podpory přiřčené jiným podobným zařízením,umožnily předat do užívání zejména pacientům, alei pracovníkům VFN a 1. LF UK spolu se studenty, zmodernizovanápracoviště jako elektrofyziologická laboratořna II. Interní klinice, dvě vyšetřovny ÚNM, centrum proléčbu závislosti na tabáku, rozšíření JIP NeurologickéPrezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


kliniky, bezbariérový vstup na Psychiatrickou kliniku čibezbariérové WC na IV. interní klinice. Nejvýznamnějšíbylo otevření několik let rekonstruované II. chirurgickékliniky. Mnoho přístrojů i stavebních úprav bylo uhrazenodíky sponzorům, kterým upřímně děkuji.V rámci úseku léčebné péče působí řada specializovanýchútvarů, které nemají v této zprávě specielníprezentaci – oddělení radiační ochrany, Odbor jakostiv čele s hlavním managerem jakosti s oddělením BOZPa PO. V roce 2004 se podařilo docílit i pokroku v oblastisystému řízení jakosti. K nemocniční lékárně a Fakultnímutransfuznímu oddělení přibyla další pracoviště,která se vyrovnala s řízením kvality dle norem ISO.Příslušné autority tento stav potvrdily akreditací či certifikacív Ústavu klinické biochemie, v Centru asistovanéreprodukce, v Oddělení dopingové kontroly, v Očnítkáňové bance a v Metrologické laboratoři.Práce ve zdravotnictví je již tradičně týmovou prací.Samozřejmě, že jako každé dobré mužstvo máVšeobecná fakultní nemocnice v Praze své špičkovéhráče, ale i průměrné a podprůměrné. Bohužel, musímesi přiznat, že příliš neumíme naše špičkové odborníkyprezentovat na veřejnosti. Jsou sice mezinárodně uznávaní,ale odborná veřejnost není vše. Naší snahou musíbýt, aby špičkoví odborníci VFN byli po zásluze veřejněznámí. Jedním z důvodů, který toto ztěžuje, je, že jejichseznam by byl velmi dlouhý. Nerad bych v tomto krátkémúvodním článku na někoho zapomněl.Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolupracovnicíma spolupracovníkům v léčebném i ošetřovatelskémúseku a pracovníkům zajišťujícím provoz nemocnice, zapráci pro naše pacienty v nelehkých podmínkách. Děkujivšem, kteří i přes své osobní i pracovní těžkosti, poskytujís pochopením a citem profesionální péči pacientůmnemocnice. Děkuji za dobrou a tvůrčí kolegiální atmosféruna našich pracovištích, která je nezbytná pro dalšípráci. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všemspolupracujícím zdravotnickým zařízením, lékařům,dalším institucím a sponzorům.S pozdravemMUDr. Jan Bříza, CSc., MBA,statutární zástupce ředitele VFNa náměstek pro léčebnou péči6I. INTERNÍ KLINIKA HEMATOONKOLOGIEVFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 527E-mail: eva.sabalová@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.Primář: MUDr. Jan StraubVrchní sestra: Karolina MoravcováI. interní klinika hematoonkologie poskytuje komplexnídiagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu vnitřníholékařství, a vysoce specializovanou péči v oborechhematologie a hematoonkologie jako jedno z cca 6hlavních hematologických center v České republice.Z onkologické hematologie se zabývá diagnostikoua léčbou zejména lymfomů (nehodgkinských i Hodgkinovalymfomu), myelomu, chronické lymfatické leukémie,leukémie z vlasatých buněk, ale i myeloproliferativníchonemocnění – chronické myeloidní leukémie,myelodysplastického syndromu a ve spolupráci s ÚHKTi akutní myeloidní a lymfoblastové leukémie. Dále jsouzde léčeni nemocní s koagulačními a hemostatickýmiporuchami, autoimunitní anémií, trombocytopenií …V hematologické ambulanci bylo v roce 2004 ošetřeno23 592 pacientů. Na transplantačním oddělení probíhátransplantační program – pro autologní transplantaceperiferních kmenových buněk zejména u pacientůs NonHodgkinskými lymfomy, myelomy, ale i chronickoulymfatickou leukémií, testikulárními nádory, karcinomymammy a roztroušenou sklerózou. V roce 2004 byloprovedeno 73 transplantačních výkonů.Hematologická oddělení se aktivně podílejí na práci Kooperativnílymfomové skupiny (KLS, Czech LymphomaStudy Group: www.lymphoma.cz), účastní se mezinárodníchvědeckých projektů v rámci Evropské skupinypro transplantaci krve a kostní dřeně (EBMT), Evropskéorganizace pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC),mezinárodní spolupráce v diagnostice a léčbě myelomuv rámci České myelomové skupiny CMG 2002www.myeloma.cz a MDS v rámci MDS skupiny přiČeské hematologické společnosti.Současně klinika slouží jako výukové centrum 1. LF UKv Praze. Součástí kliniky je i hematologická laboratořprovádějící základní morfologická, molekulárně biologickávyšetření a v laboratoři tkáňových kultur seprovádí kultivace kmenových buněk k experimentálníterapii a bohatý výzkumný program.Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


II. INTERNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 605E-mail: dolejs@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.Primář: MUDr. Vratislav Mrázek, CSc., MBAVrchní sestra: Marie JakšováZentiva finanční podpora pro Texas-Czech Physician ExchangeProgram, což umožní 3 měsíční stáž pro 9 lékařův následujících 3 letech. První lékaři byli z těchto financípodpořeni již v roce 2004.Podílíme se na výuce ročníků: 3., 4., a 6. U třetích ročníkůse jedná o 20 studentů denně, u 4. ročníků ccao 350 studentů, u 6. ročníků bloková stáž celkem cca100 studentů. Dále přednášíme v rámci nepovinné kardiologiepro všechny ročníky, včetně kurzů echokardiografie,máme 4 zájmové kroužky. Dále se podílímeplně na výuce zahraničních studentů a plně také navýuce studentů bakalářského studia. V roce 2004 aktvitastudentů v rámci výuky, MUC. Skalická (6. ročník)se podílí na i na přednáškové činností v rámci akcípořádaných kardiologickou společností.Klinika je komplexním pracovištěm kardiologie a invazivníkardiochirurgie.Na klinice byla poprvé v České republice uplatněnachirurgická metoda léčby nemocných po plicních embolizacích(endarterektomie). Výkony probíhají na II. chirurgickéklinice kardiovaskulární chirurgie VFN v úzké spoluprácis naší klinikou – nemocní jsou indikováni lékařiII. interní kliniky, po operacích jsou znovu léčeni na II. interníklinice. Pokračuje náročný program léčby nemocnýchs plicní arteriální hypertenzí.Pracovníci kliniky iniciovali vznik pracovní skupiny„Plicní hypertenze“ při České kardiologické společnosti,vypracovali „Doporučené postupy pro diagnostikua léčbu plicní arteriální hypertenze“, přijaté Českou kardiologickouspolečností.V roce 2004 byly přijaty 3 nové grantové projektyv rámci IGA MZ ČR pro následující 3 roky, na dalších třechgrantových projektech IGA jsou pracovníci kliniky spoluautory.V rámci těchto grantových projektů pokračujevýzkumná činnost v oblasti využití kmenových buněkv regeneraci myokardu a periferní cirkulaci. Třetí grantovýprojekt je zaměřen do oblasti elektrofyziologiea stanovení prognózy nemocných po infarktu myokardu.Klinika byla za podpory státního rozpočtu významněrekonstruována a vybavena moderní technikou promoderní kardiochirurgii a arytmologii.Souhrnné počty provedených léčebných výkonů v roce2004: PTA periferních tepen 617, Stenty periferních tepen390, PTCA srdeční 984, Stenty srdeční 1 065, Okludery– uzávěry defektu septa síní – 14, Kardiostimulace –421, Kardiovertery – defibrilátory – 41, Elektrofyziologickévyšetření – 111, Radiofrekvenční ablace – 123.Klinika pořádá následující významné akce: seminářkliniky s mezinárodní účastí „Prague EUROECHO 2“; Denkardiologie a angiologie; seminář Novinky v akutní kardiologii;Pelnářův večer; Spolek českých lékařů; Seminářpro nemocné s plicní arteriální hypertenzí a jejich rodinnýchpříslušníků.Lékaři II. interní kliniky pokračují ve stáži na Mayo Clinicv Rochestru a také na Texas Heart Institute v Houstonu.Díky prof. Aschermannovi byla získána od firmyIII. INTERNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 921, Fax: +420 224 919 780E-mail: husa@ef1.cuni.czPřednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBAPrimář: MUDr. Petr Sucharda, CSc.Vrchní sestra: Světla KrutskáKlinika poskytuje ve spolupráci s ostatními pracovištiVFN komplexní interní péči nemocným ze spádovéhoúzemí.Kromě toho je specializována na diagnostiku a terapiionemocnění v oborech endokrinologie, osteologie,diabetologie, akutních i chronických poruch metabolismu,obezity a dalších poruch výživy (včetně péče naJednotce intenzivní metabolické péče), neinvazivní kardiologie(včetně péče na Koronární jednotce), angiologiea hypertenze (se zvláštním zřetelem k endokrinněpodmíněným kardiovaskulárním chorobám), a to jakambulantní formou, tak i na lůžku.Diagnostický komplement zahrnuje ultrasonografickévyšetřování se zaměřením na žlázy s vnitřní sekrecía angiologii, echokardiografii vč. transezofageální,dlouhodobé sledování krevního tlaku a zátěžovéfunkční vyšetřování.Na klinice je 7 oddělení, z toho 2 jednotky intenzivnípéče. Klinika disponuje 108 lůžky, z toho 14 lůžek je intenzivních.Celkem je na klinice 1 příjmová ambulancea 9 odborných ambulancí, pracuje zde 23 lékařů, 98 sester,3 laboranti a 3 nelékaři. V roce 2004 bylo hospitalizováno3 745 pacientů a více než 65 000 pacientů bylovyšetřeno a ošetřeno.7Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


V laboratorní části bylo zavedeno stanovení polymorfizmuparaoxonázy PON1, využití pro diabetiky. Pracovištěse účastní na projektu 6. evropského rámcovéhoprogramu CLINICIP. Má schválení výzkumného záměruMŠMT s cévní problematikou.Za rok 2004 byla MUDr. D. Wichterlemu z II. interníkliniky a MUDr. J. Šimkovi ze III. interní kliniky udělenaCena ministryně zdravotnictví ČR za nejlepší grant.IV. INTERNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2,128 08 Praha 2Telefon: 224 962 506E-mail: bubenova@vfn.czPřednosta: doc. MUDr. Aleš Žák, DrSc.Primář: MUDr. Karel Lukáš, CSc.Vrchní sestra: Miluše Dvořáčkováfluxní choroba jícnu, idiopatické střevní záněty, cholelithiáza,nemoci pankreatu, kolorektální karcinom,chronické hepatitidy, jaterní cirhózu a její komplikace,metabolické choroby jater, portální hypertenze, nádoryjater a podjaterní krajiny, malabsorpce, metabolismusžlučových lipidů), nutriciologii (diagnostika a léčbamalnutricí), některé metabolické choroby (poruchy metabolismulipoproteinů, homocysteinu a diabetes mellitus)a kardioangiologii (lymeská karditida, neinvazivnídiagnostika extrakraniálních tepen). Pracovníci klinikyjsou řešiteli nebo spoluřešiteli 13 grantů a podílí se navýzkumných programech v rámci Výzkumných záměrůMŠMT.Pracovníci byli autory nebo spoluautory více než 175publikací v domácím nebo zahraničním odbornémpísemnictví, včetně publikací v časopisech s IF a předneslivíce než 100 přednášek v ČR, ale i v zahraničí. Významnětak přispěli k prezentaci výsledků na poli vědeckéma léčebně-preventivním ve VFN.Nosným oborem IV. interní kliniky je hepatogastroenterologie.Hepatogastroenterologické centrum klinikyje jediným hepatogastroenterologickým pracovištěmfakulty a nemocnice. Druhým nosným oborem je intenzivnípéče a třetím oborem je všeobecné vnitřní lékařství.Z toho vyplývá povinnost kliniky jako spádovéholůžkového zařízení. Součástí kliniky je oddělení hyperbarickéoxygenoterapie, které je jediným pracovištěmtohoto druhu ve VFN a jedno ze dvou nesoukromýchzařízení na území hl. m. Prahy. Toto oddělení zajišťujeléčbu pro hospitalizované i ambulantní nemocnéa současně je školícím střediskem určeným Asociacípracovníků v hyperbarické medicíně.Klinika zajišťuje hepatogastroenterologické vyšetření,konzultační a konziliární služby a 24-hodinovou endoskopickouslužbu pro pracoviště nemocnice a fakultya další zdravotnická zařízení. V indikovaných případechpřijímá na vlastní lůžková oddělení (akutní standardnílůžka či intenzivní) nemocné s hepatogastroenterologickýmichorobami z VFN i jiných zdravotnickýchzařízení a podle kapacity také nemocné ze speciálníchambulancí. Celkem má klinika 85 lůžek, z toho hepatogastroenterologie30, všeobecné vnitřní lékařství (spádováoblast) 34 a oddělení intenzivní péče 21.Klinika zajišťuje pregraduální výuku vnitřního lékařstvíse specializací na hepatogastroenterologii, intenzivnípéči, výuku propedeutiky a předstátnicovou přípravustudentů v rozsahu daném studijním programem fakulty.Klinika, resp. centrum, má akreditaci pro obor hepatogastroenterologiea ve spolupráci s katedrami IPVZa IPDVZ se podílí na postgraduálním vzdělávání.Výzkumná činnost kliniky je zaměřena na diagnostikua léčbu hepatogastroenterologických chorob (re-KLINIKA NEFROLOGIE VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 696E-mail: skorpikova.miluse@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBAPrimář: MUDr. Jana LachmanováVrchní sestra: Ilona KlinghorováKlinika nefrologie je novou klinikou (od r. 2002) a jezaměřena zejména na diagnostiku a léčbu glomerulonefritid,renální vaskulitidy, lupusové nefritidy, renálnía renovaskulární hypertenzi, amyloidózu ledvin a nadědičné nemoci ledvin. Tradiční jsou i očišťovací metody,od nejstarší hemodialýzy, přes peritoneální dialyzačníprogram a kontinuální metody, prováděné na JIP. Odr. 1987 se rozvíjel program plasmaferetický, ve kterémdominují nemoci nervové a z interních - RPGN, vaskulitidya hematologické ( ITP, AIHA). Velký počet pacientůz chronického dialyzačního programu nejen z Prahy seu nás léčí pro nejrůznější komplikace. Pacienti s akutnímselháním ledvin tvoří víc jak 20 % hemodialyzačníchvýkonů.Na naší klinice je veden Registr renálních biopsií ČRa v roce 2004 jsme provedli 223 renálních biopsií (40 %ze všech biopsií u dospělých nemocných v ČR). Hemodialýzbylo provedeno 6 249 (20 % bylo akutních) a 506plasmaferéz (víc jako polovina z provedených výkonův ČR. V peritoneálním programu se léčilo 27 pacientů(z toho 15 automatizovanou PD). Na nefrologické ambulancise léčilo 2 131 nemocných.8Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Nové metody, významné úspěchy:Účast v mezinárodních projektech (European VasculitisStudy Group, European Renal cDNA Bank), diagnostikamutací u autosomálně dominantních polycystických ledvina vrozených tubulopatií, Léčba pacientů s glomerulopatieminovými imunosupresivy (mykofenolátem,deoxyspergualinem) a biologickou terapií (infliximab,rituximab).Přednosta: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.Primář: MUDr. Petr MečířVrchní sestra: Jaroslava HerinkováKLINIKA TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÍCHONEMOCNĚNÍ VFN A 1. LF UKKateřinská 19, 120 00 Praha 2Telefon: 224 964 820E-mail: tukres@ef1.cuni.czPřednosta: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.Primář: MUDr. Alena BortlováVrchní sestra: Bohuslava SládkováDiagnostika, diferenciální diagnostika a léčba plicníchchorob včetně tuberkulózy. Na klinice funguje Centrumpro intersticiální plicní procesy, které soustřeďuje nemocnés těmito chorobami.Klinika má velmi dobře vybavené bronchologicképracoviště, zajišťující bronchologické výkony pro celouVFN, dále je zde Laboratoř pro vyšetření funkce plica Mykobakteriologická laboratoř, které rovněž sloužípotřebám všech pracovišť VFN.V roce 2004 bylo na klinice hospitalizováno 702 nemocných,na ambulancích kliniky bylo ošetřeno celkem23 297 nemocných. Provedli jsme 4 136 mykobakteriologickýchvyšetření, 2 884 vyšetření funkce plic a 679bronchoskopií, z toho 108 na jiném pracovišti v rámcikonziliární endoskopické služby. Klinika zajišťuje v ambulantníčásti i kalmetizační služby a péči o pacientys mimoplicní tuberkulózou.Zavedli jsme rigidní bronchoskopii v celkové anesteziiza použití tryskového ventilátoru, z intervenčníchbronchologických metod provádíme zmenšení endobronchiálněrostoucích nádorů elektrokauterem.NEUROLOGICKÁ KLINIKAVFN A 1. LF UKKateřinská 30, 128 21 Praha 2Telefon: 224 965 550, 519E-mail: sona.nevsimalova@ef1.cuni.czNeurologická klinika VFN a 1. LF UK je unikátním pracovištěmzajišťujícím diagnostiku a léčbu u pacientů v celéšíři oboru. Základní charakter kliniky je dán koncentracívysoce specializovaných center a jejich vzájemným propojením.Zřizovatelem některých je MZ ČR. Jde o Centrum prodemyelinizační onemocnění, Myastenický dispenzář, Extrapyrammidovéc., Cerebrovaskulární c. spojené s JIPv podobě Stroke unit, Nervosvalové centrum, Monitorovacíjednotku propojenou se Spánkovým centrem a Epileptologickouporadnou, řadu dalších specializovanýchporaden.Léčeno je velké množství superkonziliárních, často mimopražskýchpacientů. Zázemím kliniky je moderní elektrofyziologickáa ultrazvuková laboratoř, CT a NMRpracoviště. Na klinice probíhá rozsáhlá pregraduálnía postgraduální výuka.V roce 2004 bylo na klinice vyšetřeno téměř 65 tis.pacientů, hospitalizováno přes 2,7 tis., v centrech jedispenzarizováno téměř 19 tis. pacientů. K výraznémuzkvalitnění péče o akutní, závažné pacienty přispělav roce 2004 rekonstrukce intermediárního oddělení JIP.Dále byla rozšiřována vysoce specializovaná péče jakoje např. léčba hlubokou mozkovou stimulací u extrapyramidovýchporuch nebo transplantace kostní dřeněu pacientů s roztroušenou sklerózou. Pracoviště řešilořadu důležitých grantů m.j. mezinárodních v rámci 6. RPEU a WHO, podílelo se na organizaci kongresů na mezinárodníúrovni, příkladem může být organizování Pražského17. kongresu European Sleep Research Society.PSYCHIATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKKe Karlovu 11, 120 00 Praha 2Telefon: 224 965 344 - 5E-mail: irena.redinova@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.Primář: MUDr. Irena ZrzaveckáVrchní sestra: Jana Mečiarová9Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Klinika poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnoupéči pro psychiatricky nemocné pacienty v akutnímstavu ze své spádové oblasti, v superkonziliární péči propacienty obtížně diagnostikovatelné, farmakorezistentníči jinak komplikované. Provádí konziliární činnost proostatní lékařská pracoviště VFN.Psychiatrická klinika má vybudovaná následující centra:Centrum pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy demence,Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii,Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy,Centrum pro klinickou psychoterapii a psychosomatiku,Centrum pro biologickou diagnostiku a léčbu.Klinika disponuje 151 lůžky. V roce 2004 bylo přijato1 604 pacientů, průměrná ošetřovací doba činila 28 dní.Bylo provedeno 31 631 ambulantních výkonů.Na klinice dlouhodobě pracuje Specializovaná jednotkapro léčbu poruch příjmu potravy, včetně denníhostacionáře. S použitím nových poznatků se podařilo vybudovatDenní stacionář pro adolescenty. Na klinice jepoužívána repetitivní transkraniální magnetická stimulacemozku jako nová metoda léčby v psychiatrii.KLINIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ VFN A 1. LF UKNa Bojišti 1, 120 00 Praha 2Telefon: 224 964 537, Fax: 249 145 70E-mail: pelclova@cesnet.czPřednostka: doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.Primář: MUDr. Jiří Žák, CSc.Vrchní sestra: Michaela ChvalováKlinika zajišťuje léčebně preventivní péči o zaměstnancesmluvně vázaných podniků a institucí; posuzovánía hodnocení klinického stavu chronicky sledovanýchnemocných s profesionálními chorobami, v lékařskyoprávněných případech hlášení nových profesionálníchchorob. Dále se klinika zabývá vědeckou prací v rámcigrantů a také výukou mediků předmětu Pracovní lékařstvía toxikologie a postgraduální výukou.Má stálou nepřetržitou službu s celorepublikovým dopadem:Toxikologická informační služba (tel. 224 919 293).Na klinice je v pohotovosti Středisko speciální zdravotnípéče (SSZP) pro osoby ozářené při radiačních nehodách.Přijímá a léčí ozářené osoby při podezření na vnitřníkontaminaci radionuklidy; při indikaci diagnostickéhospitalizace, např. při celotělovém ozáření ionizujícímzářením dávkou do 1 Gy.Klinika nemocí z povolání má k dispozici 15 lůžek, nanichž bylo v roce 2004 hospitalizováno 364 pacientů,ambulantně bylo vyšetřeno 6 006 pacientů a z tohovyplývajících hlášení Nemocí z povolání, event. novéa opakované hodnocení stavu sledovaných nemocných.Toxikologické informační středisko odpovědělo v r. 2004na 9 124 dotazů. Nově se zavádí do praxe analýza kondenzátuvydechovaného vzduchu. KNP se zařazujepočtem publikací na 14. místo ze 70 pracovišť 1. LF UKPraha.Klinika pořádala a spolupořádala řadu významnýchakcí jako např.: organizace schůze výboru EuropeanAssociation of Poison Centres and Clinical Toxicologistsv Praze na KNP ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2004; Konzultačnídny Společnosti pracovního lékařství SPL ČLS JEP(sekce Nemocí z povolání) pořádané na KNP ve dnech11. 2. 2004 a 22. 6. 2004, organizace Tématickéhobloku neurotoxikologie a průmyslové neurologie na19. Českém a slovenském neurologickém sjezdu v Brně30. 11. – 4. 12. 2004.Obdržela cenu České neurologické společnosti za nejlepšípublikaci roku 2003 v kategorii originálních prací(Urban, Nerudová, Čábelková, Krajča, Lukáš, Cikrt: EEGPhotic Driving in Workers Exposed to Mercury Vapors.NeuroToxicology, 163, 2003, IF1, 856).Zahraniční styky našeho pracoviště: doc. MUDr. D. Pelclová,CSc. je členem výboru European Association ofPoison Centres and Clinical Toxicologists; členem Councilof Fellows of the Collegium Ramazzini; členem EuropeanVinyl Chloride Medical Committee, Belgie a takéčlenem redakční rady The Journal of Medical Risk, USA.KLINIKA DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHOLÉKAŘSTVÍ VFN A 1. LF UKKe Karlovu 2, 121 09 Praha 2Telefon: 224 967 734E-mail: hana.sedlakova@vfn.czPřednosta: doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.Primář: MUDr. Pavel Frühauf, CSc.Vrchní sestra: Libuše KrulišováKlinika poskytuje péči pacientům od nezralého novorozeneckéhověku až do ukončení přípravy na povolání.Téměř polovina pacientů je mimopražská a je přijímánana kliniku ke konziliárním vyšetřením. Povinným spádovýmúzemím pro KDDL je oblast Prahy 1, 2 a 4.Z tohoto území se v tomto roce rekrutovalo 25 % hospitalizovaných.Většina menších dětí je k hospitalizaci10Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


přijímána s doprovodem. Celkem bylo k hospitalizacipřijato s doprovodem 57 % dětí. Mírný pokles počtuhospitalizovaných dětí je způsoben tím, že část dětí jeošetřována ve stacionáři a nemusí být přijímána k hospitalizaci.Zvýrazněnými obory KDDL jsou intenzivní a resuscitačnípéče, včetně nekonvenčních způsobů ventilace a hemoeliminačníchmetod, diagnostika a léčba dědičnýchporuch metabolizmu (klinika je celostátním centremproléčbu Gaucherovy choroby) spojená s výzkumempředevším v oblasti mitochondriálních poruch.Další prioritou je péče o děti s revmatickými chorobamia poruchami pojiva a skeletu, onemocněním zažívacíhotraktu včetně poruch výživy, diagnostika a terapievrozených uropatií (ve spolupráci s Urologickou klinikou1. LF a VFN). V rámci léčebného i výzkumného zaměřeníje řešena péče o dospívající.KDDL je vzhledem k počtu lůžek i s ohledem na ambulantníčinnost ve všech pediatrických subspecializacíchjednou z největších dětských klinik v Praze, která poskytujepéči na všech úrovních (resuscitační, intenzivní,standardní i rehabilitační) pro všechny věkové kategoriedětí a dospívajících, včetně snahy o širší pojetí péčeo pacienta a klienta (poradna sociální pediatrie, poradnapro komplexní problematiku mládeže).Většina pacientů je léčena ambulantně, náročnější ambulantnívýkony (infuze, transfuze, zátěžové testy, diagnostickéinstrumentální výkony) jsou prováděny běhemněkolikahodinového pobytu ve stacionáři.Cena ministryně zdravotnictví za nejvýše hodnocenépráce v rámci výzkumných projektů Interní grantovéagentury Ministerstva zdravotnictví: prof. MUDr. Jiří Zeman,DrSc., za mimořádně úspěšné řešení projektu Maturacemitochondriálního energetického metabolismuv perinatálním období.I. CHIRURGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UK(klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie, laparoskopickécentrum)U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 215E-mail: volencova.vlasta@vfn.czPřednosta: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.Primář: MUDr. Jan Bříza, CSc., MBAVrchní sestra: Dagmar ŠkochováI. chirurgická klinika – klinika břišní, hrudní a úrazovéchirurgie je nejstarší chirurgickou klinikou v Čechách.Má 216 zaměstnanců, z toho 32 lékařů. Zabývá se patologií,diagnostikou a chirurgickou léčbou nemocí těchčástí, které jsou uvedeny v podnázvu kliniky v celémrozsahu kromě transplantací. Spolupracuje na transplantacíchkostní dřeně. Jsou prováděny výkony naprsu a endokrinochirurgie. Traumatologie je řešenav celé komplexnosti včetně péče o polytraumata.Vedle léčebně preventivní péče plní klinika i úkoly pedagogickév pregraduálním i postgradualním vzdělávánílékařů, bakalářů i středně zdravotnického personálua úkoly výzkumné.Ambulance kliniky a polikliniky ročně provádí kolem42 000 ošetření, v odborných poradnách kolem 10 000vyšetření, je prováděno kolem 3 000 ambulantníchvýkonů, 5 000 velkých operačních zákroků na 6-tioperačních sálech, z toho 1 600 akutních. Na 120 lůžkáchs 95% obložností je průměrná doba hospitalizace 6,7dne. Objemem práce zastává klinika ve statistickýchčíslech přední místo mezi srovnatelnými pracovištiv Praze.Klinika provozuje na poliklinice na Karlově náměstíchirurgické a ortopedické oddělení. Má vlastní odbornéporadny gastroenterologickou a koloproktologickou,pro onemocnění prsu, hrudní a plicní chirurgie, endokrinologickou,ošetření ran a diabetické nohy. Na klinicejsou zavedeny osteosynthetické postupy a průběžněinovovány se zaváděním nových trendů.V hrudní chirurgii je prováděna klasická i thorakoskopickátechnika. Stejně v břišní chirurgii kromětransplantací orgánů jsou prováděny všechny výkonyna zažívacím traktu, včetně chirurgie jícnu, náhradkonečníku po kolektomii u ISZ a na hepatopankreatobiliárnímsystému a to i laparoskopicky. Je užíván robotickýsystém.Do spektra laparoskopických výkonu jsme zavedlisplenektomie a provádíme resekce střev v duchu mezinárodníchdohod, podařilo se úspěšně provést zákrokna slinivce laparoskopickým přístupem.Již tradice je v chirurgii obezity, provádíme adjustabilníbandáže žaludku u morbidně obézních. Jsou prováděnynáročné výkony na játrech (pro primární a sekundárnínádory), na slinivce břišní (pro nádory, záněty a nezidiomy)a na střevu pro polypózu a ISZ.Do praxe jsme uvedli ultrazvukový dissektor jater, mámek dispozici veškerou ultrazvukovou diagnostickou technikuvčetně peroperační a laparoskopické. V současnédobě jsou vytvořeny podmínky, abychom dosáhli telekomunikačníhopropojení s jinými chirurgickými pracovištiv republice, které podobnou techniku mají.Na I. chirurgické klinice je t.č. řešeno 6 výzkumnýchúkolů, chirurgii studuje kolem 250 studentů ve III. ročníkua stejně ve IV. ročníku. V VI. ročníku 300 studentů předSRZk z chirurgie. Dále v každém z uvedených ročníkůstuduje po 35 studentech v anglickém jazyce. Stejně jestudentů v bakalářském studiu.11Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


II. CHIRURGICKÁ KLINIKA KARDIOVASKU-LÁRNÍ CHIRURGIE VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 709E-mail: kardio@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.Primář (gyn.-por. část): MUDr. Jaroslav KudlíkPrimář (neonatologická část):doc. MUDr. Richard Plavka, CSc.Vrchní sestra (gyn.-por. část): Hana RittsteinováVrchní sestra (neonatologická část): Blanka NajmanováPřednosta: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.Primář: MUDr. Jan Táborský, CSc.Vrchní sestra: Alena ChmaitilliováJak již z názvu vyplývá, hlavní zaměření II. chirurgickékliniky kardiovaskulární chirurgie je chirurgická léčbasrdečních a cévních chorob prakticky v celém spektrusrdečních (vyjma vrozených vad u dětí) a cévníchonemocnění. V současné době je dále na klinice prováděnachirurgie plic.Ambulantní činnost je zaměřena na vyhledávání a vyšetřenínových nemocných a na kontroly nemocných pooperacích.Pedagogická činnost – zajišťujeme výuku pro 4. a 6. ročník,dále zvlášť výuku pro anglickou paralelku a 3. ročníkbakalářského studia – obor zdravotnická technika.Začátkem roku 2004 proběhlo stěhování do novězrekonstruovaných prostorů, které si vyžádalo omezeníprovozu. Na klinice bylo provedeno celkem 1 873 operací:742 operací srdce, 1 131 operací cév. Hospitalizovánobylo celkem 1 457 pacientů a na ambulancích byloošetřeno a vyšetřeno 12 608 nemocných.Nové metody, významné úspěchy: transplantace kmenovýchbuněk do ischemického ložiska myokardu,chirurgická léčba plicní hypertenze, endarterectomieplicnice, přenos vaskularizovaného svalového lalokuu ischemického defektu dolních končetin, zahájení provozuv nově rekonstruované budově, zprovoznění čtyřoperačních sálů, revaskularizace v akutním infarktumyokardu, remodelující operace levé komory srdeční.Výsledky za 2. pololetí 2004 jsou dokladem, že klinikapo zhruba 2 letech činností v nevyhovujících prostoráchje opět stabilizovaným pracovištěm.GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA VFNA 1. LF UKApolinářská 18, 128 51 Praha 2Telefon: 224 967 425E-mail: urbanova.jana@vfn.czNa gynekologicko-porodnické části kliniky pracuje 66lékařů, na neonatologické části kliniky 15 lékařů. Naklinice je celkem 299 lůžek, z toho na porodnickémúseku 97, na gynekologii 86 a neonatologii 116. Nagynekologické části kliniky je celkem 8 lůžek na JIP-u,na předporodním JIP-u 6 lůžek a na porodnickémpooperačním JIP-u 6 lůžek. Neonatologický úsek mácelkem na JIP-u 12 lůžek a na JIRP (jednotka intenzivnía resuscitační péče) 13 lůžek.Na klinice bylo operováno v roce 2004 celkem 4 987žen, z toho 119 s regionální lymfadenektomií. Pracujezde jedno z největších center pro onkogynekologii.V rámci tohoto centra se zde provádí výjimečná úroveňultrazvukové diagnostiky, která významně zpřesnilaa zrychlila diferenciální diagnostiku a staging zhoubnýchnádorů v pánvi. Vynikající úroveň onkochirurgie jedosahována ve spolupráci s Chirurgickou, Urologickouklinikou, Klinikou anesteziologie a resuscitace a IKEM.Zavedena byla řada nových operačních postupů.Úsek urogynekologie provádí kompletní diagnostikuporuch pánevního dna a močové inkontinence (urodynamické,ultrazvukové, cystoskopické, MRI). Členové tohototýmu řeší řadu vědeckých otázek vztahu zobrazovacíchmetod a operačních technik. Operativa zahrnujeplné spektrum urogynekologických výkonů včetně pásek(TVT, TVT-O) či řešení složitých reoperací a recidivujícíchporuch s pomocí mesh-sítěk při řešení komplikovanýchdescensů stěn poševních a pahýlu poševního, dále pakzavedení zadní pásky k řešení sestupu apexu pochvy.Urogynekologický úsek je školícím centrem diagnostickýcha operačních metod.Endoskopické oddělení poskytuje spektrum endoskopickéoperativy v celém rozsahu. Je mezinárodnímškolícím centrem pro hysteroskopii, centrem pro komplexníléčbu myomů, terapii endometriózy. Tímto centremje řešen grant srovnání léčebných mortalit terapiemyomů ve spolupráci s oddělením intervenční radiologieÚVN Střešovice.Na porodnickém úseku působí „Centrum of excellance“pro diagnostiku intrapartální hypoxie plodu pomocí12Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


ST analyzátoru švédské firmy Neoventa. Pracovištěje oprávněno provádět postgraduální školení lékařůpoužívajících přístroj STAN ST 21.V roce 2004 bylo 4 069 porodů a 4 220 narozených dětí.Denně se na porodních sálech kliniky narodí v průměru11 dětí. V případě fyziologických porodů se umožňujíženám veškeré alternativní polohy, které si rodičky přejí.Na porodní sály je umožněn i vstup vlastním porodnímasistentkám, jako i dulám. U spontánních porodůmohou rodičky využít široké nabídky moderních metodporodnické analgezie. Klinika nabízí non-stop anesteziologickouslužbu k podání epidurální analgezie u porodu,která je zdarma.Neonatologické oddělení s Jednotkou intenzivní a resuscitačnípéče ošetří za 1 rok cca 3 500 fyziologickýchnovorozenců a 500 novorozenců projde JIRP+ IMP(cca 4000/rok). Dlouhodobě dosahuje nejlepší výsledkyv oblasti péče o velmi a extrémně nezralé novorozence(100 – 110/rok), a to jak v ukazatelích úmrtnosti, tak nemocnostia dlouhodobého vývoje těchto dětí. Pracovištěse dlouhodobě zabývá problematikou ventilační podporynovorozenců a využívá nejmodernější přístrojovoutechniku v léčbě i diagnostice kriticky a těžce nemocnýchnovorozenců. Školí se zde lékaři jak z České republiky,tak ze států EU.Centrum asistované reprodukce získalo v roce 2004 Certifikátkvality dle ISO 9001. Zvýšila se průměrná efektivitaIVF nad 40 % – 50 % těhotných na cyklus.Centrum fetální medicíny a ultrazvukové diagnostikyse zabývá diagnostikou vrozených vad a léčbou plodu.Je největším pracovištěm svého druhu v ČR a provádísuperkonziliární vyšetření v rámci celé ČR (cca 29 tisícvyšetření ročně, 1 600 invazivních výkonů). Oddělenízískalo certifikát Fetal Maternal Foundation Londonpro provádění teoretické a praktické výuky screeninguv I. trimestru. Oddělení je referenčním pracovištěm expertníhoprenatálně diagnostického softwaru.Úzce spolupracuje s oddělením lékařské genetiky,pracovištěm cytogenetické a molekulární diagnostiky.Provádí se celé spektrum invazivních metod pod kontrolouultrazvuku: amniocentéza, biopsie choria, punkcepupečníku, intraumbilikální transfuze a další méněběžné výkony. V oblasti gynekologické ultrazvukovédiagnostiky pokrývá celé spektrum diagnostiky onkologické,dětské gynekologie, preoperační gynekologické,mimo mamární problematiku. Vybavení oddělení je našpičkové světové úrovni.KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACEA INTENZIVNÍ MEDICÍNY VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2,Telefon: 224 962 243, 224 916 921Fax: 224 962 118E-mail: kar@vfn.czPřednosta: MUDr. Martin Stříteský, CSc.Primář: MUDr. Jan KrištofVrchní sestra: Milada GregorovičováKlinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicínyje v současné době jednou z největších klinik Všeobecnéfakultní nemocnice v Praze počtem zaměstnancůa počtem jednotlivých pracovišť. Provoz kliniky zásadnězasahuje do chodu většiny klinik, a to nejen chirurgickéhocharakteru (všeobecná chirurgie, kardiochirurgie,urologie, gynekologie a porodnictví, oční, ORL a stomatologie),ale zabezpečujeme též anesteziologickoua konziliární péči pro pracoviště radiologie (RTG, CT,MR), psychiatrie, endoskopie, angiologické a koronárníjednotky. Počet operačních stolů a míst, kde je námizajištěná každodenní péče anesteziologů a anesteziologickýchsester, je sedmdesát dva.Klinika poskytuje tyto základní služby: Anesteziologickoupéči pro 5 chirurgických oborů (všeobecná chirurgie,kardiochirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví,oční, ORL a stomatologie); Neodkladnou péči procelou Všeobecnou fakultní nemocnici a zajišťovanouze čtyř míst dislokovaných po areálu; Konziliární anesteziologickoua intenzivistickou službu; Resuscitačnípéči; Pooperační intenzivní péči na II. chirurgické, Urologickéklinice; Toxinologické centrum pro ČR; Poradnupro léčbu akutní a chronické bolesti; Centrum pro implantacedlouhodobých katetrů; Ambulantní a konziliárníslužbu léčby ran; Výukové centrum léčby ran;Výuku pro 1. lékařskou fakultu UK v českém i anglickémjazyce (medici, doktorandská studia, bakalářské a magisterskéobory), ARIP a vyšší zdravotnickou školu (oborSIP).Na klinice probíhá v současné době několik klinickýchstudií, většinou se jedná o dlouhodobé výzkumy(5 –10 let), spolu se 6 grantovými výzkumnými úkoly.Výzkum je rozdělen do několika tématických skupin:A časná stádia sepse a jejich ovlivněníB genetický polymorfismus u sepseC hypotermie v léčbě mozkových poškozeníD vasodilatační stavyE lokální anestezie v kardiochirurgiiKlinika pořádá každoročně dvě významné vědeckéakce. V červnu 2004 proběhl v Praze již 13. ročník Hoderovadne, celostátního sympozia pracovníků v oboruanesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny podzáštitou děkana 1. LF UK. Výsledky své klinické i výzkumnépráce prezentovalo na českých i zahraničníchsympoziích a kongresech celkem 24 lékařů a 14 sester.2 lékaři se podíleli na tvorbě monografií, 7 lékařů publikovalov časopisech, 9 lékařů – lektorů se účastnilopostgraduální výchovy organizované ČLK a IPVZ.Na 5 lůžkách resuscitační péče bylo hospitalizováno154 pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 9,08 dnea 27,2% mortalitou, při obložnosti 82 % včetně technickýcha sanitárních uzávěrů. 33 % pacientů bylo70-letých a starších. 147 pacientů (95,5 %) bylo uměleventilovaných.13Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Ambulance bolesti ošetřila 2 630 pacientů, bylo implantováno363 intravenozních portů, provedeno 112 jinýchinvazivních výkonů, převázáno 767 chronických ran. Proakutní či chronickou bolest ambulance ošetřila 1 802pacientů.5 anesteziologických oddělení KARIM poskytlo anesteziologickoupéči 32 024 nemocným. Z tohoto počtuanestezií bylo 4 259 regionálních anestezií (13,3 %),6 356 (19,8 %) anest. výkonů bylo delších než 2 hodiny,1 799 (5,6 %) porodních analgezií, 1 917 výkonů (6 %)bylo provedeno v rámci ambulantní chirurgie či diagnostiky,3 051 anesteziologických výkonů proběhlov době mimopracovní (9,6 %). Z celkového počtu32 024 anesteziologických výkonů bylo 9 616 (30,0 %)poskytnuto nemocným 70-letým a starším.Na léčebné péči KARIM se v roce 2004 podílelo 70lékařů, z toho 57 (81 %) s atestací v oboru A + R a 85pracovníků ošetřovatelského úseku kliniky se středním,vyšším středním specializačním nebo VŠ vzděláním.Naše klinika se stala navštěvovaným pracovištěm proedukaci awake patients anesthesia u srdečních operací.S polskými kolegy jsme provedli první srdeční operacipři vědomí v Polsku.Ve spolupráci s Univerzitní nemocnicí v německémMainzu kardiovaskulární chirurgové II. chirurgické klinikya Kardioanesteziologické oddělení KARIM zavedlijako první v České republice operační léčbu chronickétromboembolické plicní hypertenze. Dosud bylo operováno6 nemocných s 0% mortalitou.V roce 2005 se stala KARIM tvůrcem a koordinátoremklinického experimentu, zabývajícího se léčením nemocnýchv časném poresuscitačním období metodouindukované střední hypotermie. Studie probíhá naresuscitačním oddělení KARIM, JIP interních klinik a PJIPII. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN.19. prosince 2004 uspořádala KARIM 1. ročník benefičníhokoncertu v Sukově síni pražského Domu umělců.V programu zazněla slavná komorní díla předníchhudebních skladatelů v podání mladého českéhoklavírního umělce Libora Nováčka, absolventa londýnskékonzervatoře. Výnos z koncertu činil cca 200 tis. Kča prostřednictvím Nadačního fondu kliniky je věnovánna financování vědeckého výzkumu při doktorandskýchstudiích KARIM.Přednosta: prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.Primář: MUDr. Ivan PavlíkVrchní sestra: Renata RandováKlinika je komplexním léčebným, výukovým a vědeckýmpracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduálnía postgraduální výuku v oboru.Hlavní zaměření kliniky je komplexní urologická péče –operační i ambulantní – včetně onkologické terapie,dispenzarizace a rekonstrukčních výkonů; dětská urologie- včetně léčby vrozených vývojových vad; dysfunkcedolních močových cest – diagnostika a operační léčbavčetně implantace umělého svěrače močové trubice;erektilní dysfunkce a mužská infertilita; pregraduálnía postgraduální výuka urologie, včetně dětské urologie.V roce 2004 bylo provedeno 2 648 operací, bylo hospitalizováno3 521 pacientů, ambulantně bylo ošetřeno61 397. Bylo řešeno 6 grantů IGA MZ ČR a bylo vydáno57 pulikací.Tým kliniky zavedl v roce 2004 následující nové metody –laparoskopické operace: pyeloplastika, ureterolitotomie;slingové (páskové) operace při inkontinenci u žen:TVT-O.FONIATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKŽitná 24, 120 00 Praha 2Telefon: 224 964 931Email: nemcova.jitka@vfn.czPřednosta: doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.Primář: MUDr. Olga BendováVrchní sestra: Zuzana Máchová14UROLOGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKKe Karlovu 6, 128 08 Praha 2Telefon: 224 967 848, Fax: 224 921 691E-mail: urol@lf1.cuni.czAktuálně je Foniatrická klinika jediným pracovištěmv ČR, které může zajišťovat komplexní diagnostickoua léčebnou péči v oboru foniatrie nejen ambulantně, alei v rámci lůžkového oddělení (jediné v ČR). Ve složenípacientů lůžkového oddělení převažují z 80 % klientimimopražští. Výhodou je možnost zajištění komplexnídiagnostiky i v rámci mezioborové spolupráce (ORL,neurologie, klinická logopedie a psychologie, psychiatrie).Na klinice bylo nově zřízeno rehabilitační centrum prodospělé pacienty s CI (kochleárním implantátem) z celéČR a poradna pro afatiky. Pokračují další programy týkajícíse poruch komunikace (screening poruch sluchua řeči u rizikových dětí, péče o pacienty po operačníchvýkonech na hrtanu, péče o hlasové profesionály, péčeo sluchově postižené děti a dospělé ve sluchovém cen-Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


tru kliniky, péče o pacienty s poruchou řečové plynulostia s neurologickými onemocněními).Klinika je centrem pro diagnostiku a rehabilitaci vývojovýchporuch řeči – v r. 2004 bylo hospitalizováno přes500 pacientů z edukačních (4–5 týdenní pobyty) a dgdůvodů, část dětí využila služby denního rehabilitačníhostacionáře. V ambulantní péči je pravidelně 4 500pacientů, jedná se převážně o chronicky nemocné,v r. 2004 bylo provedeno přes 13 tisíc ošetření.V roce 2004 se podařilo díky Nadaci Archa Chantal realizovatrekonstrukci čekárny ambulance Foniatrickékliniky. Nové prostory zpříjemňují dětem i dospělým pobytna klinice mezi jednotlivými vyšetřeními či rehabilitacía spolu s novou recepcí působí pozitivně estetickyna pacienty i personál kliniky.STOMATOLOGICKÁ KLINIKAVFN A 1. LF UKKateřinská 32, 128 01 Praha 2Telefon: 224 964 583E-mail: stom1@lf1.cuni.czPřednosta: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.Primář (lůžková část): MUDr. Karel Šťastný, CSc.Primář (ambulantní část): MUDr. Jana Kouřilová, Ph.D.Vrchní sestra: Bc. Jaroslava HolakovskáLůžková část Stomatologické kliniky je umístěná v areáluVFN, U Nemocnice 2, Praha 2. V provozu jsou 3 operačnísály, 45 lůžek standardní stomatologické péče, 6 lůžekstomatologické JIP a příjmová stomatochirurgická ambulance.Kromě běžných stomatologických výkonů sena pracovišti provádějí složité lékařské zákroky, kterénelze v terénní praxi zajistit.Specifikem kliniky je oblast maxilofaciální chirurgie sezaměřením na onkologii, traumatologii a ortodoncii.V činnosti je 7 specializovaných odborných center (proléčbu laserem, pro zubní implantologii, pro orofaciálníonkologii, pro choroby TMK, pro ortognátní chirurgii,pro nádory kůže obličeje a centrum specializované pedostomatologicképéče).V roce 2004 bylo v ambulantních a lůžkovém zařízeníkliniky ošetřeno více než 60 000 nemocných.Ve všech prostorách kliniky probíhá teoretická a praktickávýuka všech ročníků studentů stomatologie,4. ročníku studentů terapeutického směru a praktickávýuka studentů Vyšší odborné školy hygienistické.Pracoviště slouží také jako doškolovací centrum prolékaře stomatology v oboru parodontologie a maxilofaciálníchirurgie.V letošním roce byl ukončen nosný vědecký programkliniky, komplexní výzkumný záměr „Aspekty rozvojeorálního zdraví – patofyziologie, diagnostika, terapie,prevence“, který vycházel z cílů orálního zdraví formulovanýchWHO do roku 2010 a v dlouhodobém výhledudo roku 2025. Obsahuje 23 samostatných vědeckýchtémat řešených a publikovaných lékaři Stomatologickékliniky.ONKOLOGICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08, Praha 2Ambulantní část – Karlovo náměstí 32, Praha 2Telefon: 224 962 219, 224 966 751, Fax: 224 921 716E-mail: amir@vfn.czPřednosta: doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.Zástupce přednosty: doc. MUDr. BohuslavKonopásek, CSc.Primář: MUDr. Eva Sedláčková, MBAVrchní sestra: Zdena Dlouhá15Ambulantní části Stomatologické kliniky jsou v současnédobě umístěné v budově Děkanátu 1. LF UK, Kateřinská32, Praha 2 a v budově Fakultní polikliniky VFN, Karlovonám. 32. Sídlí zde 6 klinických ambulantních oddělení.V budově Kateřinská 32: odd. dentoalveolární chirurgie,odd. záchovné stomatologie A, odd. ortodoncie, stomatologickáprotetická laboratoř a odd. stomatologicképropedeutiky. V budově Karlovo nám. 32: odd. záchovnéstomatologie B, odd. stomatologické protetiky,odd. parodontologie a onemocnění sliznic dutiny ústnía odd. pedostomatologie.Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Onkologická klinika zajišťuje komplexní onkologickouléčbu (radioterapii, chemoterapii, imunoterapii,podpůrnou léčbu a paliativní péči) u pacientů s nádorovýmionemocněními s přednostním zaměřením na karcinomyprsu, kolorektální a bronchogenní karcinomy.Zajišťuje péči pro geneticky podmíněné nádory a provozujespecializované ambulance pro vybrané skupinynádorů (karcinoid, thymomy) a vybrané skupiny nemocných(gerontoonkologie, mladší nemocné s karcinomemprsu).V úzké kooperaci se podílí na komplexní léčbě hematologickýchmalignit a nádorů gynekologické a orofaciálníoblasti. Organizuje a podílí se na práci mezioborovýchtýmů tak, aby byla zajištěna odpovídající diagnostická,léčebná a dispenzární péče pro nemocné s nádorovýmionemocněními. Je zakládajícím členem Komplexníhoonkologického centra.Klinika je vybavena 17 standardními, 4 nadstandardními,4 brachyterapeutickými lůžky a 8 ambulancemi.Personální obsazení: 22 lékařů, 8 laborantů, 13 sesterambulantních, 9 lůžkových, 6 sanitářů. Roční výkon –1 500 nových pacientů.Onkologická klinika je mezinárodně respektovanouzákladnou pro klinické studie fáze I. – III. Klinický výzkumje zaměřen na karcinomy prsu, plic, hlavy a krkua nádory trávicího traktu. Jedním z nosných výzkumnýchprogramů kliniky v rámci řešení grantů je využitínekonvenčních zdrojů záření v léčbě zhoubných nádorůa biomodulace účinku radioterapie. Onkologickálaboratoř je koncipována jako pracoviště aplikovanéhovýzkumu, které řeší především otázky radiobiologieve vztahu k radioterapii zhoubných nádorů a otázkyvyužití částicového záření. Další činností laboratoře jestanovování citlivosti nádorových buněk k jednotlivýmprotinádorovým lékům a vyšetřování molekulárně biologickýchfaktorů, které ovlivňují účinnost.Onkologická klinika se v rámci 1. LF UK podílí na řešeníonkologického výzkumného záměru MŠMT ČR. Výzkumnýmolekulárně biologický program je realizovánv těsné návaznosti na Ústav biochemie a experimentálníonkologie 1. LF UK. Provozuje společnou laboratořbiologie nádorů 1. LF a UMG AV ČR. V mezinárodní spoluprácije Onkologická klinika zapojena do výzkumnýchprogramů v rámci EORTC (European Organization forResearch and Treatment of Cancer) a CECOG (CentralEuropean Cooperative Oncology Group).Je koordinačním centrem pro Českou republiku procelosvětovou studii adjuvantní hormonální léčby AT-LAS. V rámci 6. rámcového programu EU byla vybránajako centrum podílející se na celoevropské klinické studiiMINDACT (Microarray In Node – negative Diseasemay Avoid ChemoTherapy) společně s prestižními onkologickýmicentry v Evropě, řešící aplikace genetické predikcepro výběr adjuvantní léčby karcinomu prsu. Jednímz nosných výzkumných programů kliniky je využitínekonvenčních zdrojů záření v léčbě zhoubných nádorůa biomodulace účinku radioterapie.V rámci mezinárodních meziinstitucionálních aktivitúzce spolupracuje s řadou předních světových pracovišť(Institut Julese Bordeta Brusel, Royal Marsden HospitalLondýn, Universitní onkologické centrum Edinburgh,Emory University School of Medicine Atlanta).Onkologická klinika zajišťuje pregraduální výukumediků, bakalářské studium a je klinickou základnoupro výuku a stážové pobyty v odbornosti klinickéonkologie. Přednášková činnost je zajištěna v českémi anglickém jazyce. V oblasti postgraduální výchovy jeklinickou základnou činnosti katedry klinické onkologieIPVZ a zajišťuje studijní pobyty a vzdělávací kursyv rámci činnosti katedry. Zajišťuje stážové pobyty prozahraniční studenty a lékaře v rámci mezinárodníchprogramů.DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA VFNA 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 00 Praha 2Telefon: 224 920 610, Fax: 224 923 759E-mail: snajdrova.eva@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.Primářka: MUDr. Ivana KrajsováVrchní sestra: Eva TlapákováDermatovenerologická klinika VFN poskytuje službyv celém rozsahu oboru kožního a pohlavního lékařství.Specializuje se zejména na problematiku dermatoonkologie,dermatomykologie, dermatohistopatologie,pohlavně přenosných infekcí, onemocnění pojiva,psychosomatických onemocnění a hojení ran. Klinikaposkytuje pravidelnou superkonziliární službu pro dermatologickápracoviště z celé republiky.V roce 2004 bylo ambulantně vyšetřeno více než100 000 pacientů a hospitalizováno 1 117 nemocných sezávažnými dermatózami.Ve spolupráci s I. chirurgickou klinikou VFN bylo,jako na prvním pracovišti v Praze, zavedeno do rutinnípraxe vyšetřování sentinelových uzlin u nemocnýchs melanomem. Mykologická laboratoř vedenáas. M. Skořepovou obdržela „Certifikát diferenciacedermatofytů, kvasinek a oportunních hyfomycet“, vystavenýnezávislým institutem INSTAND e. V. (Institutpro standardizaci a dokumentaci v lékařské laboratoři)se sídlem v Düsseldorfu, ve spolupráci s Deutsche DermatologischeGesellschaft a Deutschsprachige MykologischeGesellschaft.16Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


OČNÍ KLINIKA VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 963 030, 2 329E-mail: nadezda.jureckova@ef.1.cuni.czPřednosta: doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.Primář: MUDr. Pavel DiblíkVrchní sestra: Hana VeseláKLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ VFNA 1. LF UKAlbertov 7, 128 00 Praha 2Telefon: 224 968 479E-mail: blanka.oulicka@vfn.czPřednosta (do 30. 9. 2004): doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.Přednostka (od 1. 10. 2004): MUDr. Olga Švestková, Ph.D.Primář: MUDr. Yvona AngerováVrchní sestra: Vendula MatolínováOční klinika poskytuje péči ve všech subspecializacíchočního lékařství pro dospělé i děti. V mikrochirurgii jeklinika specificky zaměřena na operace šedého zákalu,glaukomu, transplantace rohovky, sklivcovou a sítnicovouchirurgii a plastickou chirurgii. Celkový početoperačních výkonů extraokulárních a intraokulárníchza rok 2004 byl 4 863. Celkový počet ambulantníchvyšetření za rok 2004 byl 60 587.Specializované týmy pokrývají celou problematikuočního lékařství včetně onemocnění rohovky a zevníchchorob oka, glaukomu, čočky, sítnice, nitroočníchzánětů, refrakčních vad oka, šilhání a oční onkologiea laserové terapie očních chorob. Řada odborných týmůkliniky poskytuje kromě spádové léčebné činnosti takésuperkonziliární péči v rámci celé ČR. Centrum pro transplantacirohovky, Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitid,Makulární centrum, Diabetologické oční centruma Neurooftalmologické centrum jsou rozsahem činnostia kvalifikací pracovníků v ČR ojedinělé.Oční tkáňová banka certifikovaná dle ISO 9001 a laboratořOční kliniky zajišťují tkáně pro transplantacea současně se podílí na řešení výzkumných projektův oborech molekulární biologie, imunologie a genetiky.Nové diagnostické a terapeutické metody rutinně zavedenéna Oční klinice jsou např. pachymetrie rohovky,zobrazovací techniky - analýza terče a vláken zrakovéhonervu, použití antimetabolik v chirurgiiii glaukomu,injekční aplikace kortikosteroidů (Triamcinolon acetonid)do sklivce u vybraných chorob sítnice, fotodynamickáterapie, u aktivní věkem podmíněné makulárnídegenerace, diagnostické a diferenciálně diagnostickéodběry oční tekutiny a sklivce k cytologickému, histopatologickému,mikrobiologickému, imunologickému,molekulárnímu a biochemickému vyšetření u patologickýchstavů oka.Oční klinika je také významným výukovým a vědeckýmcentrem. Na pracovišti probíhalo několik grantovýchprojektů a výzkumných záměrů.Klinika rehabilitačního lékařství poskytuje rehabilitacizejména pacientům po postižení mozku a dalších neurologickýchonemocněních, po úrazech a operacích pohybovéhoaparátu, při vertebrogenních obtížích apod.Cílem rehabilitace je integrace klienta do společnostia zlepšení kvality jeho života.Multidisciplinární tým odborníků: rehabilitační lékařis různou základní odborností (z neurologie, interny,chirurgie), fyzioterapeuti, ergoterapeuti, psycholog,logoped, speciální pedagog, sociální pracovník provádějídiagnostiku a navrhují krátkodobý a dlouhodobýrehabilitační plán.Pro pacienty po poškození mozku s problémy kognitivními,fatickými, pohybovými apod. je určen dennístacionář v budově kliniky na Albertově. Klinika zajišťujefyzioterapii na lůžkách klinik VFN. Náplň fyzioterapieu jednotlivých pacientů je metodicky sledována lékařikliniky. Klinika má možnost provádět kromě běžnýchrehabilitačních vyšetření i polyelektromyografické vyšetření,stabilometrii, bicyklovou a rumpálovou ergometrii.Vědecká činnost je zaměřena na kineziologii chůzea aplikaci ICF do praxe. Klinika se úspěšně zapojila doprojektu Iniciativy Equal EU s názvem „Rehabilitace--aktivace-práce“ a do 6. rámcového programu EU.17Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


RADIODIAGNOSTICKÁ KLINIKA VFNA 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 232E-mail: dana.vaskova@vfn.czPřednosta: doc. MUDr. Jan Daneš, CSc.Primář: MUDr. Josef Hořejš, CSc.Vrchní laborant: Sláva StrnadGeriatrická klinika se zaměřuje především na léčbu nejčastějšíchproblémů a nemocí ve stáří. Hlavním cílem,kromě diagnostiky a léčby, je i návrat soběstačnosti,možnost propuštění pacienta do domácího ošetřenía zabránění rehospitalizací. Klinika se významně podílína vzdělávání lékařů v geriatrii a také profesním vzdělávánízdravotních sester.Radiodiagnostická klinika se zabývá diagnostikoua léčbou chorob pomocí zobrazovacích metod.Provádí běžná rentgenová a ultrazvuková vyšetřenía speciální intervenční výkony, vyšetření periferníchtepen a léčebné výkony pod rentgenovou kontrolou(tzv. angioplastiky). Pracoviště Magnetické rezonancese zaměřuje na neuroradiologickou problematiku,vyšetření kloubů a pánve. Na klinice se provádějí veškerávyšetření CT. Nosným programem kliniky je komplexnídiagnostika chorob prsu. Centrum diagnostiky chorobprsu V. Polaka patří mezi nejmodernější centra tohotodruhu nejenom u nás, ale i v zahraničí.V roce 2004 bylo na klinice provedeno celkem 232 763vyšetření. Došlo také k plnému uvedení do provozunových přístrojů, multidetektorového šestnáctiřadéhoCT přístroje (Sensation 16) a přístroje pro rentgenovévyšetření cév (Axiom Artis MP). Centrum diagnostikychorob prsu bylo dovybaveno druhým špičkovým mamografickýmpřístrojem pro preventivní (screeningová)vyšetření prsu a unikátním zařízením pro zjišťování diagnózynejednoznačných ložisek v prsu bez operace(vakuová mammotomie) od firmy Johnson & Johnson.Radiodiagnostická klinika se podílela na uspořádání 34.českého radiologického kongresu v Českém Krumlověa přednosta kliniky byl prezidentem tohoto kongresu.Geriatrická klinika má 121 lůžek, z toho 54 lůžek geriatriestand. a 67 lůžek ošetřovatelských. Za rok 2004 bylpočet hospitalizovaných 1 059, počet ošetřovacích dnů34 269 a ambulantních vyšetření 1 421.Profesní rozvojové centrum VFN bylo založeno 1. ledna2005. Cílem centra je umožnit dostupnost celoživotníhovzdělávání nelékařským pracovníkům a zavést systémvzdělávání do praxe. Cílovou skupinou jsou sestry sezájmem o svůj osobní rozvoj. V současnosti je přihlášeno192 sester, četnost kurzů 2–3x měsíčně – podlepočtu přihlášených.Byl akreditován obor Gerontologie v rámci postgraduálníchdoktorských programů biomedicíny UK. Studentipokračují ve studiu ve školním roce 2004/2005. Geriatrickáklinika je garantem nově vzniklého evropskéhoprogramu „European Master Degree in Gerontology“realizovaného jako dvouleté magisterské studium konzorciemněkolika evropských univerzit. Prof. Topinkováje členka Steering Committee. Bližší informace na webovýchstránkách programu (www.EUMAG.org).Ve spolupráci se zahraničím se klinika podílí na mezinárodníchvýzkumech, z nichž nejvýznamnější jsou tyto:The Hastings Center – New York; Department of Geriatrics,Catholic University St. Cross – Řím; pokračováníspolupráce zahájené v rámci mezinárodního projektu5.RP Evropské komise (The Aged in Home Care Project);Department of Sociological Studies, University of Sheffield– UK; spolupráce v rámci mezinárodního projektu5. RP Evropské komise (European Forum on PopulationAgeing), projekt ukončen v roce 2004; Expert Evropskékomise pro 6. rámcový program výzkumu a vývoje (odroku 2003) „European Research Area“; reprezentantza ČR v „Geriatric Medicine Section UEMS (Geriatrickásekce Lékařů specialistů Evropské unie).18GERIATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UKLondýnská 15, 120 00 Praha 2Telefon: 222 510 106E-mail: peliskova.dagmar@vfn.czPřednostka kliniky: prof. MUDr. Eva Topinková, DrSc.Primář: MUDr. Dagmar PelíškováVrchní sestra: Eva ČervinkováODDĚLENÍ OTORINOLARYNGOLOGIE VFNU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 315E-mail: spevackova.ludmila@vfn.czPrimář: MUDr. Radim KaňaVrchní sestra: Ludmila SpěváčkováPrezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


žilního přístupu pro potřeby dialýzy zavedeno 292 centrálníchžilních katétrů. V programu peritoneální dialýzy18 pacientů. 11 pacientů bylo v roce 2004 transplantováno.V lednu 2004 ukončen výzkumný grantový úkol ohodnoceníkvality cévních přístupů a metoda zavedena dorutinní praxe.Nosným programem oddělení je jednak dětská, většinou„jednodenní“ chirurgie, operativa středního ucha u dětíi dospělých a rinochirurgie, včetně funkční a estetickéchirurgie zevního nosu – (rinoseptoplastiky). Dále provádímeoperační výkony u pacientů s prostým chrápáníma se syndromem spánkové apnoe, endoskopiedýchacích a polykacích cest a další operativu měkkýchtkání hlavy a krku.V průběhu roku 2004 bylo ošetřeno v dospělé i dětskéambulantní části celkově 33 677 pacientů. Hospitalizovánobylo 2 475 pacientů. Konziliárně bylo na ostatníchklinikách a odděleních ošetřeno cca 650 pacientů včetněčasově náročných malých chirurgických intervenčníchzákroků na lůžku – zvláště tracheostomie, bronchoskopickéodsávání, intubace pomocí fibroskopu pod kontrolouzraku, veškeré další endoskopie, stavění krváceníapod.Úspěšně rozvíjíme estetickou a funkční chirurgii nosuu pacientů s poúrazovými a vrozenými deformitami nosua další plastické výkony v ORL oblasti (otoplastiky apod.).V letošním roce bychom chtěli ve spolupráci s Očníklinikou VFN zahájit program endoskopických dekompresíočnice u pacientů s endokrinními orbitopatiemi.INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VFN A 1. LF UKŠermířská 5, 169 00 Praha 6Telefon: 220 513 555E-mail: polakovic.vladimir@vfn.czPrimář: MUDr. Vladimír Polakovič, MBAVrchní sestra: Ludmila NermutováV programu peritoneální dialýzy zavedení pravidelnéhoměření intraperitoneálního tlaku a vypracování postupůpři automatizované peritoneální dialýze.ODDĚLENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ VFNApolinářská 4, 120 00 Praha 2Telefon: 224 968 225E-mail: velova@vfn.czPrimář: MUDr. Petr PopovVrchní sestra: Zdeňka HlavatáOddělení pro léčbu závislostí je zaměřeno na léčbu závislostína návykových látkách a patologického hráčství(gamblingu), terapie duálních poruch (kombinacezávislosti na návykové látce a další duševní poruchy).Zajišťuje i rodinnou terapii návykových nemocí.Za rok 2004 podle jednotlivých součástí OLZ (jednalose o pobytové, či dlouhodobé ambulantní léčby) bylooštřeno v Ambulanci pro alkoholismus 792 pacientů,v Ambulanci pro nealkoholové (drogové) závislosti 541pacientů, na lůžkovém oddělení pro ženy 319 pacientek,na lůžkovém oddělení pro muže 210 pacientů,na detoxifikačním oddělení 422 pacientů, v Centrumetadonové substituce 90 pacientů a ve Středisku promládež a rodinnou terapii 260 pacientů. Celkem bylov roce 2004 ošetřeno 2 634 pacientů.V roce 2004 nastalo plné obnovení provozu po celkovérekonstrukci objektu OLZ v předchozích letech.19Interní oddělení Strahov je specializovaným pracovištěm,které se zaměřuje na komplexní poskytování péčechronickým pacientům se selháním ledvin. Rozsáhlýambulantní provoz včetně velkého hemodialyzačníhostřediska s možností hospitalizace umožňuje zaměřenína problematiku komplikací dlouhodobého dialyzačníhoprogramu, jejich diagnostiku a léčbu.V roce 2004 bylo na pracovišti hospitalizováno 1 039pacientů, počet oš. dnů 10 794. Bylo provedeno 12 748hemodialýz a 1 924 hemodiafiltrací, pro zabezpečeníODDĚLENÍ DOPINGOVÉKONTROLY VFNNehvizdská 22, 198 00 Praha 9Telefon: 281 862 332, 281 861 733E-mail: zuzana.slechtova@vfn.czPrimář: MUDr. Růžena ŠlechtováPrezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Součástí je i zřízené Trombotické centrum, kde jsou dispenzarizováninemocní s dědičnou, popřípadě získanoutrombofilií. V roce 2004 zde bylo ambulantně vyšetřeno2 678 pacientů s poruchou hemostázy, počet dispenzarizovanýchnemocných s dědičnou trombofilií (FV Leiden,mutace protrombinu aj.) dosáhl již 1 068, převážnětěhotných žen a žen s žilní trombózou po hormonálníkontracepci.Oddělení dopingové kontroly, jediné v ČR, analyzujevzorky močí na zakázané dopingové látky na územíi mimo území České republiky. Vzorky k analýzedodávají národní antidopingové orgány, mezinárodnísportovní federace a Světová antidopingová agentura(WADA).Během roku 2004 oddělení analyzovalo 1 695 vzorků,přičemž provedlo 15 900 analýz na zakázané dopingovélátky.Oddělení je akreditováno WADA a obhájilo akreditacipro rok 2005. Je součástí světové sítě pracovišť dopingovékontroly. Ke konci roku 2004 podstoupilo reakreditacipodle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 na dalších pětlet.CENTRÁLNÍ HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘEA TROMBOTICKÉ CENTRUMU Nemocnice 1, 120 00 Praha 1Telefon: 224 966 412E-mail: sladkova.vera@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.Vrchní laborantka: Eva TepláKonziliární činnost Trombotického centra pokrývá spádovouoblast Prahy a několika dalších krajů, zejménaStředočeského. CHL se také podílí se na výuce doktorského,magisterského a bakalářského směru 1. lékařskéfakulty UK v Praze. Bylo zde řešeno několik grantovýchstudií a zejména Výzkumný záměr MZ ČR č. 64165:Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch.FAKULTNÍ TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ VFNU Nemocnice 2, Praha 2 – krevní sklad a odběrovéstředisko VFNTelefon: 224 962 753E-mail: zuzana.pospisilova@vfn.czK Interně 640, Praha 5, Zbraslav – zpracovatelskéa odběrové centrumTelefon: 257 922 675Primář: MUDr. Vladimír Veselý, CSc.Transfuzní lékař VFN: MUDr. Daniela DuškováVrchní sestra: Zuzana Pospíšilová20Centrální hematologické laboratoře jsou rozsahemčinnosti největší hematologickou laboratoří v Českérepublice. Hematologická laboratorní diagnostikapokrývá celé spektrum morfologických, koagulačnícha molekulárně genetických vyšetření a imunofenotypizace,které jsou potřebné pro obor klinické hematologie.Externí kontrola kvality laboratorních vyšetření jeověřována v Institutu INSTAND, SRN s platností pro celouEU. Laboratorní vyšetření na nejmodernějších přístrojích,většinou s plnou automatizací, jsou prováděna nejenpro VFN a její části, ale i pro celou řadu dalších zdravotnickýchpracovišť v Praze a v ČR.Počet laboratorních výkonů v roce 2004 činil celkem832 853, z toho počet výkonů koagulačních 419 144,počet výkonů molekulární genetiky 36 647, početvýkonů FACS 80 370, počet výkonů morfologie 269 071.Fakultní transfuzní oddělení VFN patří mezi dvě největšía nejvýše využitá česká oddělení s produkcí krevníchpřípravků. Přípravky jsou vysoké kvality a z 39 % jsoučervené krvinky a krevní destičky deleukotizovány.Oddělení se zapojuje do transformace a koncentracečeské transfuzní služby. Jako výrobní, zpracujícía vyšetřovací středisko má napojena již čtyři transfuzníodběrová střediska, dvě z toho s produkcí kolem 10 000odběrů ročně. V posledních pěti letech svou produkcizdvojnásobilo na 40 000 odběrů ročně při udržení minimálníhostavu personálu.Mimo svůj odpovídající zásobovací rajon zásobujepřednostně i nemocnici Na Bulovce a vypomáhá transfuznímuoddělení v Krči. Je hlavním dodavatelemkoncentrátů krevních destiček v Praze. Přípravky zezbývající plasmy zpracovávané v zahraničí kryjí naprostouvětšinu potřeb VFN.Oddělení spolupracuje na grantech Přírodovědeckéfakulty, týkajících se toxoplasmozy, s I. zubní klinikou namístním podání destičkových koncentrátů při čelistníchPrezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


transplantacích, s Infekční klinikou FN Na Bulovce a našíimunologickou laboratoří ÚKBLD při studiu imunitníchfunkcí u HIV infekce. Tři sdělení autorů oddělení bylauveřejněna, na konferenci české transfuzní služby bylypodány dvě přednášky, z nichž jedna byla vyžádának publikaci. Účastníme se spolupráce s německými kolegyv problematice výjezdových odběrů.Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBAPrimáři: RNDr. Hana Benáková, MBA (Lab. klin. bioch.)RNDr. Ivana Janatová (Lab. klin. imunologie a alergol.)MUDr. Anna Jedličková (Laboratoř mikrobiologická)Vedoucí laborantky: Jana Farkačová (Lab. klin. bioch.)Ivana Procházková (Lab. klin. imunologie a alergol.)Julie Zemanová (Laboratoř mikrobiologická)Fakultní transfuzní oddělení stálo před 7 lety u zroduvýznamné akce „Daruj krev s Českým rozhlasem“ a systematickyse podílí na její organizaci. Spolu s Českýmrozhlasem provádí čtyřikrát ročně odběry s náboremnových dárců. V průběhu let přerostla tato akce pražskývýznam a připojila se k ní řada registrovaných transfuzníchstanic a pracovišť Českého rozhlasu.DENNÍ SANATORIUM HORNÍ PALATAU Nesypky 28, 150 00 Praha 5Telefon: 257 325 118, 257 322 366, Fax: 257 312 287E-mail: palata@vfn.czPrimář: MUDr. Hynek FormanVrchní sestra: Romana NovotnáDenní sanatorium Horní Palata je psychiatrické a psychoterapeutickézařízení pro intenzívní ambulantníléčbu poruch nálady, neurotických poruch, fobií, obscesí,posttraumatických stresových poruch, potíží plynoucíchz poruch osobnosti.Pro léčbu psychosomatických poruch je specializovanáambulance ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí(MUDr. J. Šavlík, CSc., tel.: 224 966 691). Pro diagnostikua léčbu nejen dospělých pacientů, ale i poruch dětskéhověku a rodinnou psychoterapii je zaměřeno Oddělení klinicképsychologie, Ke Karlovu 11. (ved. Mgr. J. Kubička,tel.: 224 967 050). Na 8,9 úvazku lékařů a psychologůpřipadá více než 1 713 prvovyšetření, dg. převažují F4,F5.ÚSTAV KLINICKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍDIAGNOSTIKY VFN A 1. LF UKU Nemocnice 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 962 841, Fax: 224 962 848Email: miroslava.beranova@vfn.czZajišťuje klinicko-biochemická, mikrobiologická, imunologická,alergologická, sérologická, molekulárněbiologická a cytogenetická vyšetření a konzultačnía konziliární služby v oboru klinická biochemie, cytogenetika,klinická imunologie a alergologie – laboratorníproblematika, lékařská mikrobiologie včetně konzultaceterapie a schvalování předepsaných antibakteriálních,antimykotických a antivirových přípravků. Podílíse na pregraduální a postgraduální výuce a vědeckovýzkumnýchúkolech 1. LF UK a VFN.Počet zaměstnanců: 155 (biochemie + cytogenetika),16 (imunologie), 55 (mikrobiologie). Počet vyšetření:4 187 471 (biochemie + cytogenetika), 339 330 (imunologie),631 211 (mikrobiologie). Počet metod: 353(biochemie + cytogenetika), 251 (imunologie), 75 (mikrobiologie).Nové metody: HBV genotypizace, HBV DR – léková rezistence,HBV PRE-CORE, HPV PCR, železo v moči, volnélehké řetězce kapa a lambda, železo a měď v játrechAAS, cystatin C, parametry reprodukční imunologie,vyšetření intracelulárních cytokinů, chemokinovýchreceptorů a kostimulačních molekul, chemiluminiscenčnívyšetření protilátek.Laboratoře klinické mikrobiologie a ATB centrum,laboratoře klinické imunologie a alergologie VFN a izotopoválaboratoř III. interní kliniky VFN byly 4. října2004 začleněny do ÚKBLD. Ústav je držitelem osvědčenío akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 (pro vybranápracoviště).21Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Ústav získal jako první v ČR mezinárodní certifikát TheFetal Medicine Foundation, renomované britské instituce,pro správnou laboratorní práci a zajištění kvalitypři screeningu v prvním trimestru těhotenství jako prvnív ČR.ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍA TOXIKOLOGIE VFN A 1. LF UKStudničkova 4, 128 21 Praha 2Telefon: 224 968 613E-mail: tumova.hana@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.Primář (toxikologie): Ing. Eva Nováková, CSc.Primář (soudní lékařství): MUDr. Otto BoubelíkVedoucí laborantka (toxikologie): Helena PastyříkováVedoucí laborantka (soudní lékařství): I. Václavíčkovápodezření na úmrtí intoxikací. V roce 2004 bylo zpracováno7 085 případů, při tom bylo provedeno 46 000vyšetření.Na ústavu byly zavedeny metody na testování LSDa buprenorfinu. Rozšíření toxikologické analýzy alternativníchmateriálů: vlasy, smolka, sliny. Identifikacedrogy DOB, která se poprvé vyskytla v ČR.Pracoviště zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku.PharmDr. Vilma Habrdová, PhD. získala stipendiumněmecké vlády DAAD a byla na půlročním studijnímpobytu na Univerzitě Saarland na Oddělení experimentálnía klinické toxikologie v Homburgu/Saar. Doc.Balíková byla usnesením plenárního zasedání TIAFT veWashingtonu DC dne 1. 9. 2004 jmenována reprezentantemTIAFT v České republice.ÚSTAV NUKLEÁRNÍ MEDICÍNYVFN A 1. LF UKU Nemocnice 5, 128 53 Praha 2Telefon: 224 922 649, 224 965 813E-mail: nukle@ef1.cuni.czPřednosta: prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.Primář: doc. MUDr. Karel Kupka, CSc.Vrchní sestra: Jiřina Lhotáková22Na Ústavu soudního lékařství a toxikologie došlo k mírnémuzvýšení počtu pitev (celkem 1 139 za rok 2004)při sníženém počtu pracovníků oproti r. 2003. Ústavspolupracuje s Tkáňovou bankou FN Brno, s Oční tkáňovoubankou VFN v Praze, s Transplantcentrem IKEM –pitvy dárců orgánů a také se Zdravotnickou záchrannouslužbou hl. m. Prahy. Byla zavedena imunohistochemickávyšetření kolagenóz a gelatináz u zemřelýchv souvislosti s užíváním OPL. Grantová spolupráces Fakultou stavební ČVUT.Odborníci ústavu se podílí na jednáních Územní znaleckékomise Středočeského kraje a Ústřední znaleckékomise MZ ČR.Toxikologická část ÚSLT zajišťuje komplexní vysoce specializovanátoxikologická vyšetření pro diagnostickéa léčebně preventivní účely, expertní posudkovoučinnost ve forensní toxikologii, výuku pregraduálníi postgraduální a vědecký výzkum v aktuální toxikologicképroblematice. Toxikologická vyšetření sloužídiferenciální diagnostice akutních intoxikací, diagnosticedrogové závislosti, monitorování účinnosti terapiepři intoxikacích a abstinence při odvykací léčbě závislostina drogách, dále pro různé kontrolní účely a přiÚstav nukleární medicíny provádí většinu současnýchdiagnostických výkonů nukleární medicíny s výjimkoupozitronové emisní tomografie (PET), speciální laboratornídiagnostické výkony a ambulantní terapii radionuklidy.Vedle běžných výkonů se specializuje na vyšetření kardiologická(perfuze a metabolismus srdečního svalu)a neurologická (perfuze mozku, mapování aktivityreceptorů). Laboratoř stanovuje protilátky proti acetyl-cholinovémureceptoru pro centra léčby myasteniev celé republice a je jedním z mála pracovišť, kde seprovádí stanovení absorpce vitamínu B12, jehož významv poslední době znovu roste v diagnostice onemocněnísrdce.V roce 2004 byly instalovány 2 nové tomografickéscintilační kamery pro SPECT, GE-Infinia a GE-Infinia-Hawkeye s rtg-nediagnostickým CT pro korekci na zeslabenízáření a orientační anatomickou korelaci emisníchsnímků. Nové vybavení umožní zavést nové vyšetřovacímetody především v kardiologické a onkologické diagnostice.Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Pracovníci ústavu se podílejí na výuce studentů lékařstvívčetně PGS. Výzkum je zaměřen na klinickou problematikunukleární neurologie a onkologie, standardizacia objektivizaci scintigrafických nálezů ledvin a močovýchcest a na vývoj nových metod funkčního zobrazovánía výpočetního zpracování obrazů. Při řešení této problematikyústav spolupracuje s partnerskými pracovištiv Maďarsku, Rakousku, Německu, Velké Británii a USA.Přednosta: prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.Primář: MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., MBAVrchní sestra: Bc. Martina LacinováÚSTAV PATOLOGIE VFN A 1. LF UKStudničkova 2, 128 00 Praha 2Telefon: 224 968 700E-mail: alena.vachova@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.Primář: MUDr. Ivana Vítková, MBAVedoucí laborantka: Brigita VeseláÚstav dědičných metabolických poruch VFN (ÚDMP) sekomplexně věnuje problematice dědičných metabolickýchporuch (DMP), tj. diagnostice, monitorování kompenzace,léčbě, genetickému poradenství, prenatálnídiagnostice a výzkumu. Na pracovišti je možno diagnostikovatcca 120 DMP. ÚDMP rovněž provádí novorozeneckýscreening fenylketonurie a screening maternálníhyperfenylalaninemie u těhotných.Ústav patologie je komplexním pracovištěm patologie,zajišťující v celé šíři dnešní medicíny patomorfologickoudiagnostiku a postgraduální výchovu patologů ČRv rámci Katedry patologické anatomie IPVZ. Na ústavujsou prováděna běžná i vysoce specializovaná vyšetřeníautoptická, bioptická a cytologická, za použití speciálníchmetodik v oblasti imunohistochemie, histochemie,elektronové mikroskopie, morfometrie i molekulárnípatologie. Ve své činnosti pokrývá prakticky všechnyoblasti současné diagnostické patologie.Pracovníci ústavu provedou během roku bioptickávyšetření u cca 25 000 pacientů, cytologická vyšetřeníu 10 000 pacientů. Na ústavu je prováděno cca 900 pitevzemřelých.Kromě průběžně doplňovaných nových metod pro imunohistochemickávyšetření je systematicky rozvíjenaoblast molekulárně patologické diagnostiky. Vedoucípracovníci ústavu pracují ve významných funkcíchSpolečnosti českých patologů ČLS JEP a Společnosti klinickécytologie ČLS JEP. Dále jsou členy VR MZ ČR a IGAMZ ČR. Pracovníci ústavu se podílí na činnosti Územníznalecké komise.ÚSTAV DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCHVFN A 1. LF UKKe Karlovu 2, 128 08 Praha 2Telefon: 224 967 690E-mail: eva.horakova@vfn.czKaždoročně se rozšiřuje spektrum prováděných metod,v roce 2004 byla zavedena metoda na kvantitativnístanovení thiosulfátů v moči a na detekci glykolipidůtandemovou hmotnostní spektrometrii (MS/MS). Bylorozšířeno spektrum statimových metod pro diagnostikuakutních DMP o stanovení acylkarnitinů metodou MS/MS.Pracoviště je zapojeno do 5 systémů externí kontrolykvality (SEKK a 4x zahraniční systémy), které pokrývajívšechny základní oblasti diagnostiky DMP. ÚDMPzajišťuje testování diagnostických laboratoří v systému„Proficiency testing“ (Testy diagnostické zdatnosti) vestřední a východní Evropě.ÚDMP se zapojilo do celonárodní diagnostiky Fabryhonemoci u chronicky dialyzovaných pacientů.Skončil Výzkumný záměr Diagnostika a léčba genetickypodmíněných poruch I, jehož jsme se zúčastnili s tématemdiagnostika DMP metodou MS/MS pro potřebyselektivního i novorozeneckého screeningu DMP. Odroku 2005 se aktivně zúčastníme spolu s dalšími pracovištiVFN realizace Výzkumného záměru VFN 2005-2011Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch II.Probíhá závěrečná fáze přípravy celonárodního novorozeneckéhoscreeningu vybraných DMP. Pracoviště sepřipravuje k akreditaci laboratoře dle ISO 17025.ÚSTAV TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ VFNA 1. LF UKSalmovská 5, 120 00 Praha 2,Telefon: 224 965 716-7E-mail: zvili@lf1.cuni.czPřednosta: doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc.Primář: MUD. Jaroslava ŘíhováVrchní sestra: Zdeňka Hrubá23Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Hlavní zaměření ústavu: ÚTL je zaměřen na léčebněpreventivní činnost sportovců. Výzkum se soustředína vliv pohybové aktivity na kardiorespirační zdatnostu zdravých i u nemocných osob.Ústav se začíná orientovat nejen na primární prevencicivilizačních neinfekčních chorob, ale přechází stále vícena sekundární prevenci již nemocných osob, které trpímetabolickým syndromem, tedy zejména androidníobezitou, non-inzulín dependentní formou diabetu, hyperlipoproteinémiía arteriální hypertenzí.V součinnosti s Rekondičním centrem 1. LF UKa III. interní klinikou započal ÚTL v roce 2005 pracovatna grantu s výše uvedeným zaměřením. Spolupracujemes Neurologickou klinikou na pohybových režimech propacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Hlavnívýkonné ukazatele: Výrazný vzestup publikačních aktivitod r. 1993 (při hodnocení na počet úvazků se ÚTLumístil v první polovině mezi všemi ústavy a klinikami1. LF UK). Od r. 1989 jsme jako jediný ústav vydali nováskripta Tělovýchovné lékařství. Na ÚTL v současné doběpracuje 5 studentů postgraduálního studia biomedicíny.Transformace veškeré funkční diagnostiky do formysoftwarových aplikací (poskytovaných jako freewarena internetu): preskripce pohybové aktivity, hodnoceníkardiorespirační zdatnosti, stanovení anaerobníhoprahu, stanovení kvality a kvantity jídelníčku apod.Spolupráce s katedrou biokybernetiky ČVUT na novémpřístroji k měření změn tetrapolární hrudní bioimpedancejako velmi perspektivní staronové neinvazívnímetody mapující hemodynamické poměry při maximálnídynamické zátěži.SEXUOLOGICKÝ ÚSTAV VFN A 1. LF UKApolinářská 4, 128 08 Praha 2Telefon: 224 968 231, 224968233Fax: 224 968 233E-mail: mailto:sexuol@lf1.cuni.czPřednosta: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.Vrchní sestra: Libuše StránskáSexuologický ústav poskytuje léčebnou a poradenskoupéči pacientům a pacientkám s problémy v pohlavnímživotě. Součástí klinické práce ústavu je zejména: diagnostikaa léčba sexuálních poruch; dětská a dorostovásexuologie; sexuologické problémy u poruch tělesněpohlavního vývoje; diagnostika a léčba poruch sexuálníidentifikace – diagnostika a léčba parafilií (sexuálníchdeviací), posuzování a ochranné léčení pachatelů sexuálníchdeliktů, vyšetřování a léčba poruch plodnostimuže, spermiologická laboratoř se spermobankou.Poskytované poradenské služby zahrnují též antikoncepcia poradenství o sexuálních aspektech HIV/AIDS(včetně anonymního testování).Sexuologický ústav zabezpečuje pregraduální výuku sexuologiena 1. lékařské fakultě UK. Pracovníci ústavumají přednáškové cykly sexuologie též na jiných vysokýchškolách. Ústav je klinickou základnou Subkatedry sexuologieIDVZ a zabezpečuje postgraduální vzdělávánílékařů v sexuologii.Ústav se podílí na opakovaných průzkumech sexuálníhochování obyvatel ČR, na projektech, které se zabývajísociálním postavením gayů, lesbiček, bisexuálů a narůzných epidemiologických šetřeních v oblasti pohlavněpřenosných onemocnění.Sexuologickou ambulancí ústavu projde každoročněněkolik tisíc pacientů. Většinu z nich tvoří muži, alev posledních letech přibývá i ženská klientela. Ústav zahájilkryokonzervace zárodečných buněk onkologickýchpacientů.ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE VFNA 1. LF UKStudničkova 7, 128 00 Praha 2Telefon: 224 968 472Ambulance: Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2Telefon: 224 966 264E-mail: hlavnickova@vfn.czPřednosta: doc. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.Primář: MUDr. Josef KrupičkaVrchní sestra: Jana PojerováKlinické ambulance ÚIM zajišťují komplexní alergologickoua imunologickou péči na úrovni specializovanýchambulancí fakultní nemocnice (prevence, diagnostika,dispenzarizace, terapie) včetně superkonziliárníchslužeb pro pracoviště VFN, dle volných kapacit i v rámciPrahy a celé ČR. Laboratoř zajišťuje vyšetření humorálníi buněčné imunity u pacientů s imunodeficity, autoimunitnímionemocněními, alergiemi a jinými imunopatologickýmistavy. V oblasti buněčné imunity laboratořstanovuje imunofenotypizační vyšetření i BALu a likvoru,v laboratoři se provádí 251 metod.24Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Ambulance a laboratoř se podílí na pregraduální i postgraduálnívýuce klinické imunologie a alergologie i nařešení grantových projektů. Oddělení klinické mikrobiologiea ATB centrum VFN je zaměřené na diagnostikuoborů lékařské mikrobiologie – bakteriologie, přípravaautovakcín, mykologie, parazitologie, sérologie-virologiea ATB centrum (sledování bakteriální R, nozokomiálníchkmenů, konzultace pro terapii a profylaxi ATBa další). Laboratoř sterilit sleduje funkčnost sterilizátorůve VFN, prostředí, kontroluje sterilitu transfuzních přípravkůa další.Od 4. října 2004 se imunologická laboratoř a odděleníklinické mikrobiologie a ATB centrum VFN staly součástíÚKBLD. ÚIM nadále odborně garantuje vědu, výzkuma výuku oborů imunologie a mikrobiologie. V ambulancíchÚIM bylo v roce 2004 provedeno 23 763 vyšetřenípři celkovém počtu 14 587 léčených a dispenzarizovanýchpacientů, z toho 2 380 dětí. Alergologickáimunoterapie je prováděna u 1 167 pacientů. Početprovedených imunologických laboratorních vyšetřeníbyl 339 330 s celkovým počtem bodů 99 893 000. Zarok 2004 provedlo Oddělení klinické mikrobiologiea ATB centrum VFN v rámci 75 vyšetřovacích metod631 211 výkonů.V roce 2004 došlo k rozšíření počtu ambulancí, díkypořízení nového spirometru je možné provádětbronchodilatační testy. V imunologické laboratořibyly zavedeny nové metody na stanovení parametrůreprodukční imunologie, bylo zavedeno vyšetření intracelulárníchcytokinů, chemokinových receptorůa kostimulačních molekul. Pracoviště klinické mikrobiologiea ATB centrum VFN zavedlo novou metoduvyšetření protilátek – chemickoluminiscenční metodu,dále zpracovává KFR na analyzátoru.ÚSTAV BIOLOGIEA LÉKAŘSKÉ GENETIKY VFN A 1. LF UKAlbertov 4, 128 00 Praha 2Telefon sekretariát: 224 968 141E-mail: mkoho@ef1.cuni.czPřednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.Primář: MUDr. Jan Židovská, CSc.Vedoucí laborant: Viléma PodivínskáÚstav biologie a lékařské genetiky sestává z ambulancelékařské genetiky a laboratoří molekulární genetikya cytogenetiky. Hlavní náplní je stanovování geneticképrognózy v rizikových rodinách, včetně infertilníchpárů, posuzování prenatální expozice teratogenů, prenatálníi postnatální diagnostika vrozených vývojovýchvad a dědičných onemocnění, včetně presymptomatickýchtestů. Pracovníci ústavu se rovněž podílejí na pedagogickéčinnosti 1. LF UK a na řešení řady výzkumnýchúkolů.Roku 2004 bylo provedeno 3 615 genetických konzultací,822 cytogenetických vyšetření a 749 molekulárněgenetických analýz. Z ekonomického hlediska je činnostÚBLG velmi efektivní. Hospodářský výsledek odpovídalplánovanému, při velmi příznivé nákladové hodnotěbodu. Laboratorní část vstoupila do procesu akreditace.VÝZKUMNÝ ÚSTAV STOMATOLOGICKÝVinohradská 48, 120 21 Praha 2Telefon: 224 257 174Email: drhova@vfn.czPřednosta: prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBAPrimář: MUDr. Děvana Houšová, CSc.Vrchní sestra: Blanka RemešováVÚS je zaměřen na epidemiologické studium orálníchonemocnění, zejména zubního kazu a parodontitidy,na hodnocení systému stomatologické péče, na klinickýa laboratorní výzkum vztahu orálních a některýchcelkových onemocnění (diabetes, renální insuficience,ateroskleroza, kardiovaskulární onemocnění), zejménaz pohledu orální mikrobiologie a imunologie a z pohledurizika zátěže těžkými kovy používanými ve stomatologii.VÚS se dále zabývá antropologickým výzkumemčelistně-zubního systému s aplikacemi digitálních 3Dzobrazovacích metod, výzkumem fyzikálních a mechanickýchvlastností dentálních materiálů používanýchv moderních ošetřovacích technologiích, neinvazivnídiagnostikou počínající kazivé léze a technikami minimálníintervenční stomatologie. VÚS zajišťuje postgraduálnívědeckou výchovu v PGS B pro interní i kombinovanéstudium v oborech Imunologie, Mikrobiologie,Preventivní lékařství a Biomechanika svojí laboratornía klinickou základnou a vlastními školiteli v uvedenýchoborech. VÚS zajišťuje kurzy celoživotního vzdělávánízubních lékařů i zubních sester.Výzkumný ústav stomatologický zajišťuje pro VFNjako autorizovanou osobu č. 252 posuzování shodystomatologických zdravotnických prostředků a jakoCertifikační orgán pro dentální výrobky č. 3114 provádídalší certifikační činnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. veznění pozdějších předpisů.25Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


ÚSTAV HYGIENY A EPIDEMIOLOGIE VFNA 1. LF UKStudničkova 7, 120 00 Praha 2Telefon: 224 968 534E-mail: hhavl@ef1.cuni.czPřednosta: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.Nemocniční hygienik: MUDr. Josef KapekNemocniční epidemioložka: MUDr. Miriam SchejbalováAsistentka hygienické služby: Ivana BaláčkováÚstav hygieny a epidemiologie je společným pracovištěm1. LF UK a VFN. Kromě klasické hygieny a epidemiologiejsou vědeckým zaměřením ústavu metodysledování zdravotního stavu a míry zdravotního rizikapopulace ve vztahu k expozici škodlivinám v prostředía nevhodnému životnímu stylu.26Předmětem studia je biologický monitoring a genotoxickéúčinky perzistentních xenobiotik, epidemiologiezhoubných novotvarů a kvalita vnitřního prostředí budov.Jedním z okruhů aktivit ústavu jsou snahy v oblastiprevence kouření.Hygiena zdravotnických zařízení je zaměřena na problémynozokomiálních nákaz – především v rámci VFN,dále na epidemiologické aspekty mikrobiální rezistencena chemoterapeutika, pracovní podmínky zdravotníkůa problematiku neinfekčního hospitalismu. Ústav sepodílí na mezinárodních multicentrických studiích epidemiologiezhoubných novotvarů.Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Prezentace klinik a oddělení | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze27


WWW.VFN.CZ

More magazines by this user
Similar magazines