"Powiatowe ABC..." maj 2008

radziejow.pl

"Powiatowe ABC..." maj 2008

Majowy Tydzień BibliotekSzczegółowy harmonogram spotkań autorskichorganizowanych na terenie naszego powiatuzamieszczamy na stronie 4.Na zdjęciu pracownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z dyrektorem placówki, Haliną Paczkowską (druga z prawej)Fot. Agnieszka Ciepłowska


Od kilkunastu lat mieszkam w Piotrkowie Kujawskim.Tak jak moi znajomi i sąsiedzi jeżdżę doInowrocławia na zakupy, do lekarza czy na dworzeckolejowy. Myślałam, że znam miasto z ponad130-letnią tradycją uzdrowiskową. Myliłam się.W czasie mojej kolejnej wizyty w Inowrocławiu w dniach od 11 do 13 kwietniabr. zobaczyłam miasto innymi oczami. Odkryłam nowe miejsca, poznałamciekawych ludzi – zakochanych w swoim mieście. Wraz z grupą dziennikarzyz całej Polski uczestniczyłam w sesji Press Tour „Pod Tężnią” zorganizowanejprzez Urząd Miasta w Inowrocławiu. Nasi gospodarze przygotowali wszechstronnąi bardzo interesującą prezentację swojego miasta.Już w pierwszym dniu spotkania odwiedziliśmy miejsca – świadectwadawnej potęgi miasta, które w średniowieczu stanowiło najważniejszy ośrodekpolityczny i handlowy na pograniczu polsko-krzyżackim.Najstarsze wzmianki źródłowe z lat 1185 i 1193 wymieniają nazwęInowrocław jako Novus Wladislaw. Jednak historia miasta sięga II w. n.e.i związana jest z przebiegającym przez dzisiejsze okolice Mątew (dzielnicaInowrocławia) szlakiem bursztynowym. Zatem Inowrocław ma tak długą historię,jak Kalisz – uznawany za najstarsze miasto polskie.Spacerując po mieściewarto odwiedzićjedne z najstarszychi najcenniejszychzabytków Inowrocławia:Kościół ImieniaNajświętszej MaryiPanny – największąw środkowowschodniejEuropie bazylikęredukowaną, ważnyzabytek romańskiejsztuki budowlanej,Kościół Imienia Najświętszej Maryi Panny. Fot. B. Zarzyckakościół farny św. Mikołaja,w którym zostałochrzczony poeta Jan Kasprowicz, niepowtarzalny i piękny Kościół ZwiastowaniaNajświętszej Marii Pannie czy zachowany fragment średniowiecznychmurów obronnych.W Inowrocławiu nie brakuje również zabytkowych i urokliwych domów.Można je oglądać przy ulicy Solankowej czy Królowej Jadwigi, zwanej potocznie„Królówką”.Wzrok przechodnia przyciąganeogotycki gmach ratusza, obecniesiedziba włodarzy miasta: RyszardaBrejzy, prezydenta Inowrocławia,Wojciecha Piniewskiego, I zastępcyprezydenta i Ireneusza Stachowiaka– II zastępcy prezydenta.Inowrocław jest nie tylko miastemgodnym odwiedzenia zewzględu na ciekawą historię. To –dynamicznie rozwijające się zarównogospodarczo, jak i kulturalniemiasto – przyciąga wielu inwestorów,artystów, pisarzy i muzyków.Z wielką starannością kultywowanesą regionalne tradycje. W niedzielęwielkanocną w Szymborzu – miejscuurodzenia wybitnego poetymłodopolskiego, Jana Kasprowicza– od 160 lat Klub Kawalerów Szym-Dom w stylu renesnsu niderlandzkiego,w którym mieszkał StanisławPrzybyszewski. Fot. D. FijalkowOd RedakcjiMiasto na soli„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego,88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) 285-35-53, e-mail: promocja@radziejow.plRedaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Agnieszka Ciepłowska (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Jerzy Waszak, Józefa Wiśniewska,Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: sekretariat@expol.home.plPISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓWUczestnicy sesji Tour Pressborskich organizuje Przywołówki Szymborskie. Ze specjalnej ambony przywołujądziewczęta, wychwalając ich zalety lub ganiąc wady. To dzięki takimludziom jak: Edmund Mikołajczak – regionalista, autor i współautor licznychksiążek dotyczących Inowrocławia czy dr Tomasz Łaszkiewicz – prezes oddziałuPolskiego Towarzystwa Historycznego podejmowane są liczne przedsięwzięciapromujące region, jego dzieje i tradycje.Nie sposób nie wspomnieć o Inowrocławskim Towarzystwie Muzycznym„Pro Arte”, które zaistniało dzięki inspiracji Państwowej Szkoły MuzycznejI i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu. Prezes Towarzystwa,Maria Juraszek w roku jubileuszowym 10-lecia działalności dziękuje wszystkimczłonkom za ich zaangażowanie i kreatywność.Mieszkańcy Inowrocławia, a także turyści i kuracjusze mogą aktywnie spędzaćczas wolny w licznych obiektach sportowych. Na wyróżnienie zasługujenowoczesna, profesjonalna pływalnia „Delfin” z trybuną na 250 miejsc siedzących,wyposażona min. w salę gimnastyczną i centrum odnowy biologicznejoraz ścianka wspinaczkowa, mająca 13 m wysokości i 7 m szerokości.Atrakcje w pływalni Wodny Park. Fot. B. ZarzyckaZarówno latam, jak i zimą można znaleźć dla siebie ciekawą ofertę sportową,turystyczną lub rekreacyjną.Dziś Inowrocław spełnia dwie funkcje: uzdrowiska i ośrodka gospodarczego,wykorzystującego leżące pod miastem pokłady soli kamiennej.W następnym numerze „Powiatowego ABC” zapraszam do lektury artykułu„Uzdrowisko Inowrocław”.Wanda Wiatrowska – Redaktor naczelnaRedakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.


WywiadWywiad miesiącaz wójtem gminy Osięciny – Jerzym IzydorskimBardzo proszę o dokończenie zdań:1. Obejmując stanowisko wójta gminy Osięciny nie zmieniłosię moje podejście do spraw samorządowych, gdyż pełnię tęfunkcję od 1990 roku i nadal chcę pracować na rzecz rozwojugminy. Od wielu lat cieszę się z kredytu zaufania, jakim obdarzająmnie mieszkańcy. Utożsamiam się z każdym mieszkańcemgminy, gdyż prawie każdego znam osobiście i czujęogromną odpowiedzialność za ich losy. Chciałbym zrobić jaknajwięcej dla rozwoju gminy (w kwestii pozyskiwania środkóweuropejskich), chociaż jest to coraz trudniejsze ze względuna pogłębiającą się biurokratyzacje życia społecznego.2. Autorytetem dla mnie był i jest Ojciec Święty Jan Paweł II.Cenię również ludzi, którzy pracują dla dobra innych, nie pytająco zapłatę.3. Moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że największąwartością jest drugi człowiek i jego dobro. W czasie mojejpracy zawodowej przekonałem się, iż nie można reagowaćzbyt emocjonalnie, każdą decyzję należy przemyśleć.4. Cenię w innych umiejętność współpracy, podejmowania decyzjii wytrwałość w jej realizowaniu.5. Wzrusza mnie krzywda ludzi chorych, skrzywdzonych przezlos, nie mogących realizować własnych celów.Jerzy Izydorski, wójt gminy Osięciny6. Relaksuję się podczas wspinaczki górskiej oraz spacerującpo górskich ścieżkach. Odpoczywam na łonie przyrody.7. Moim hobby jest elektronika i wszelkie nowinki z tego zakresu.Jestem miłośnikiem podróży, poznawania świata i ludzi.8. Moim marzeniem jest, żeby ludziom żyło się lepiej, w zdrowiui bez zmartwień. Chciałbym, by mieszkańcy gminy Osięcinybyli zadowoleni i więcej się uśmiechali.Dziękuję za rozmowęAgnieszka CiepłowskaPowiatowy Urząd Pracy w Radziejowie w dniu 01.04.2008 r. przystąpił dorealizacji projektu w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnieniaoraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” (Poddziałanie 6.1.3„Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnościzawodowej osób bezrobotnych”), pt. „Zaplanuj swoją przyszłość”, któregocałkowita wartość wynosi 2.141.600,00 PLN.Odbiorcami pomocy przewidzianej w ramach projektu będą osoby zarejestrowanew ewidencji PUP Radziejów jako bezrobotne, w tym głównie osobyznajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj:– osoby bezrobotne do 25 roku życia;– bezrobotni długotrwale;– kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;– bezrobotni powyżej 50 roku życia;– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowegolub bez wykształcenia średniego;– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 rokużycia;– bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;– bezrobotni niepełnosprawni.Projekt zakłada cztery formy aktywizacji zawodowej, tj. organizację stażyzawodowych (dla 130 osób), przygotowań zawodowych w miejscu pracy(dla 81 osób), przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalnościgospodarczej (dla 50 osób) oraz organizację szkoleń („ABC biznesu”,„Prawo jazdy kat. C, E, świadectwo kwalifikacji”, „Sprzęt ciężki – koparkoładowarki”,„Kasy fiskalne z elementami komputera” (dla 61 osób).Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie objęte będą pomocą w zakresieporadnictwa zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie w ramachstaży zawodowych oraz przygotowań zawodowych w miejscu pracyotrzymywać będą stypendium w wysokości 753,70 zł brutto miesięcznie.Przewidywana, maksymalna kwota jednorazowych środków na podjęciedziałalności gospodarczej wynosić będzie 14.000,00 PLN. Osoby bezrobotneuczestniczące w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy UrządPracy w Radziejowie będą otrzymywały stypendia lub dodatki szkoleniowew wysokości określonej ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkupracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Dodatkowym wsparciem dlaosób uczestniczących w projekcie, spełniających kryteria ustawowe będziedokonywanie zwrotu części faktycznie poniesionych kosztów dojazdu z miejscazamieszkania do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego,szkolenia.Zapraszamy zainteresowanych pracodawców do składania wnioskówo zorganizowanie staży i przygotowań zawodowych w miejscu pracy (drukido pobrania na stronie internetowej PUP w Radziejowie – www.radziejow.samorzady.pl. Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszonesą o kontakt z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację wszystkichw/w form aktywizacji osób bezrobotnych.Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracyw Radziejowie p.18 lub pod numerami telefonów 0-54 285 32 68,0-54 285 29 91, 0-800 105 500 (wew. 125).Powiatowy Urząd Pracy w RadziejowieZjazd Powiatowy SLD18 kwietnia 2008 roku w Radziejowie odbył się Zjazd Powiatowy SojuszuLewicy Demokratycznej.Delegaci reprezentowali cztery organizacje SLD działające w powiecieradziejowskim: gm. Radziejów, gm. Dobre, gm. Osięciny i miastoi gmina Piotrków Kujawski.W Zjeździe uczestniczyli również Sekretarz Kujawsko-PomorskiejRady Wojewódzkiej SLD, Ireneusz Nitkiewicz.Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatowejprzystąpiono do wyborów nowych władz powiatowych Sojuszu.Przewodniczącym SLD w powiecie radziejowskim został wybranyjednogłośnie Mirosław Nowakowski (na zdjęciu). Funkcję Sekretarzaobjął Marian Stramowski. Wybrano takżeczłonków Rady Powiatowej, Komisji Rewizyjnej,3. członków Rady Wojewódzkiej SLDoraz 6. delegatów na Zjazd Wojewódzki SLD,który odbędzie się 10 maja 2008 roku w Bydgoszczy.Nowo wybranym władzom powiatowej organizacjiSLD gratulujemy i życzymy wielusukcesów w działalności na rzecz rozwojunaszej „małej Ojczyzny” – powiatu radziejowskiego.Wanda Wiatrowska


InformacjeGrażyna Kubiak(od prawej)i Matylda LilleyWspaniała radziejowiankaWywiad z Grażyną Kubiak, uczennicą 3. klasy LOim. Władysława Łokietka w RadziejowieGrażyna Kubiakzdobyła 1. miejscew zorganizowanymprzez WyższąSzkołę Bankowąw Toruniu regionalnym konkursie „Pokaż nam swój język”.Konkurs sprawdzał znajomość języka niemieckiego. Odbył się28 marca br. w nowej filii tej szkoły w Bydgoszczy.Grażyna wygrała wycieczkę do Brukseli, zdobyła indeks upoważniającydo studiowania na tej uczelni, stypendium roczne, otrzymała aparatcyfrowy, kolekcję książek i płyt CD oraz dużo innych gadżetów.1. Jak przebiegał konkurs?Zawody szkolne odbyły się w liceum. Uzyskałam wynik, który zakwalifikowałmnie do udziału w etapie regionalnym. Do Bydgoszczy przyjechałookoło 50 osób. Po części pisemnej zakwalifikowało się do części ustnej5 osób. Miałam najlepszy wynik, zdobyłam 91 punktów na 100. W częściustnej odbyła się debata w języku niemieckim na temat: Wady i zalety„różnorodności” w Unii Europejskiej. Rozmowa była na bardzo wysokimpoziomie, ale poradziłam sobie i udało mi się zdobyć pierwsze miejsce.2. Czy to koniec tego konkursu?Nie, w kwietniu zwycięzcy z finałów regionalnych ze wszystkich placówektej uczelni – chyba sześciu – jadą na superfinał do Gdańska.3. Jak się czujesz?Jestem szczęśliwa, że tak daleko zaszłam. Cieszę się bardzo z wycieczkido Brukseli. W superfinale postaram się również dać z siebie wszystko,chociaż sądzę, że tam mam mniejsze szanse na zwycięstwo, jednakżenajbardziej zależy mi na doświadczeniu, jakie zdobędę. Swoje zmaganiatraktuję jako ciekawą przygodę, która pomoże mi się rozwinąć.Integracyjny FestiwalMłodych Talentów1 kwietnia br. w auli Liceum Ogólnokształcącegopo raz szósty odbył się Integracyjny FestiwalMłodych Talentów. Jak co roku uczestnikamifestiwalu byli uczniowie niepełnosprawni i pełnosprawni,którzy prezentowali swoje zdolności:aktorskie, wokalne, kabaretowe i taneczne.Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem,o czym świadczy fakt uczestnictwaw niej dużej ilości zespołów z różnych placówek.Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni zawspaniałe występy, m.in.: w Uczniowie PublicznejSzkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Radziejowie– wyróżnienie za najoryginalniejszą prezentację.w Uczniowie Publicznego Gimnazjum im.F. Becińskiego w Radziejowie – wyróżnienie zazaprezentowanie własnego talentu. w UczniowiePublicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy– wyróżnienie za super wykonanie. w Uczniowie„Jak mało trzeba nam i dużo tak,żeby szczęśliwym być,drugiemu szczęście dać…”Publicznego Gimnazjum w Skibinie – wyróżnienieza najciekawsze stroje. w WychowankowieOśrodka Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodzinyw Inowrocławiu – wyróżnienie za najbardziejzgrany zespół. w Wychowankowie SpecjalnegoOśrodka Szkolno – Wychowawczego w Radziejowie– wyróżnienie za podbicie serc publiczności.w Uczniowie Publicznego Gimnazjum Powiatowegoim. W. Łokietka w Radziejowie- wyróżnienie zanajśmieszniejsze prezentacje utworów. w UczniowiePublicznego Gimnazjum w Dobrem – wyróżnienieza super wykonanie. w Uczniowie LiceumOgólnokształcącego im. W. Łokietka w Radziejowie– wyróżnienie za najśmielszą prezentację.Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamyza rok.Organizatorzy4. Kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z językiem niemieckim?Już jako dziecko oglądałam dużo programów telewizyjnych w języku niemieckimi to pozwoliło mi na poznanie i zrozumienie tego języka. Późniejrozpoczęłam naukę w Publicznym Gimnazjum Powiatowym i LiceumOgólnokształcącym w Radziejowie dzięki czemu poznałam gramatykęniemiecką. Oprócz tego od pierwszej klasy gimnazjum byłam sympatykiem,a następnie członkiem Stowarzyszenia Europejski Klub Rozwoju.Brałam udział we wszystkich projektach, wymianach i byłam wszędzietam, gdzie miałam możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych.Po gimnazjum zamierzałam uczyć się w jednym z liceów w Toruniu, aleudział w projektach międzynarodowych zatrzymał mnie w Radziejowiei muszę teraz przyznać, że nie żałuję. Kontakt z żywym językiem, mówionym,dał mi bardzo dużo. Rozwinęłam moją znajomość języków.5. W jakich językach porozumiewasz się jeszcze?W języku angielskim. Języka rosyjskiego uczyłam się przez 3 lataw szkole podstawowej, ale brakowało mi motywacji i zapamiętałamz tego okresu tylko parę słówek.6. Co będziesz zdawała na maturze?Język polski na poziomie podstawowym, język angielski i niemiecki napoziomie rozszerzonym. Matematykę i geografię również na poziomierozszerzonym.7. Masz już indeks. Czy to jest spełnienie Twoich marzeń?Nie, myślę o dwóch uczelniach – w Warszawie i Poznaniu, które współpracująz uczelniami na całym świecie. Chciałabym skorzystać wtedyz szansy studiowania w niemieckiej uczelni.Dziękuję za wywiad, gratuluję i życzę spełnienia dalszych marzeń.Ilona WłosińskaPromujązdrowieDruga edycja Rejonowej OlimpiadyZdrowia PCK odbyła się 16 kwietnia br..Uczestniczyli w niej laureaci etapu szkolnegoz 11. szkół podstawowych z powiatu.Test pisało 34. uczestników.I miejsce z liczbą 29/30 pkt. zajęła uczennicaSzkoły Podstawowej w Osięcinach,Aleksandra BarczakII miejsce z liczbą 26 pkt. zajęły AgnieszkaMichalska ze Szkoły Podstawowejw Dobrem i Inez Szczurowska zeSzkoły Podstawowej w Piotrkowie KujawskimIII miejsca z liczbą 25 pkt. zajęła AnitaTunicka ze Szkoły Podstawowejw Kościelnej Wsi i Sylwia Szydłowskaze Szkoły Podstawowej w PiotrkowieKujawskim.IV miejsce z liczbą 24 pkt. przyznano MichalinieNowak ze Szkoły Podstawowejw Radziejowie i Adamowi Kłos zeSzkoły Podstawowej w Dobrem.Serdecznie dziękujemy wszystkimopiekunom za przygotowanie uczniów,a zawodnikom za udział w konkursie.Gratulujemy ogromnej wiedzy.Marianna Gębicka


Wydarzenia„Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”.Te słowa wypowiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego przyświecałytegorocznym obchodom Dnia Patrona Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.Dzień ten był świętowany szczególnie uroczyście, ponieważ jednocześnieodbyła się inauguracja nowej sceny w świetlicy szkolnej.Po wielu perypetiach udało się wybudować scenę, która będzie służyć podczasoficjalnych uroczystości szkolnych, apeli i konkursów naszej utalentowanejmłodzieży. Projektantami i konstruktorami byli: Jolanta Szyper i Czesław Tarnecki.Główni wykonawcy to uczniowie klasy III A o profilu stolarz. Na szczególnewyróżnienie zasłużyli Dawid Kardasz i Sławomir Stefański.Dzięki nowej scenie część artystyczna uroczystości nabrała szczególnie odświętnegocharakteru. Młodzież zaprezentowała najważniejsze fakty z biografiiJózefa Piłsudskiego oraz jego przemyślenia i refleksje związane z ojczyzną.W rolę recytatorów wcielili się uczniowie klasy I Ta: Błażej Białecki, Piotr Domowicz,Mariusz Kwiliński, Karol Kwiliński, Łukasz Kazimierczak, Damian Łąkowski,Michał Maciejewski oraz Edyta Cieszkowska z kl. III Li i Joanna Stefańska z kl. IITg. Scenariusz części słownej montażu przygotowały Joanna Żmudzińska i AureliaBartczak. W części muzycznej nie zabrakło również chóru, który zaśpiewałpiosenki patriotyczne i żołnierskie. Opiekę nad nim sprawował Karol Brzykcy.Kolejny raz widownię zachwycił solista – Mateusz Grzesiak.Tradycją Zespołu Szkół Mechanicznych stał się coroczny konkurs wiedzyo patronie, poprzedzony eliminacjami szkolnymi. Zwycięzcami etapu finałowegozostali: AgnieszkaChrzanowska z kl.III La,Aldona Jaworskaz III Tu oraz AnnaMaziarz z III Tż.Kolejnym punktemuroczystości byłowręczenie srebrnychi brązowych medali za„Zasługi dla Ligi ObronyKraju” oraz złotychodznak „ZasłużonyDziałacz LOK”. Odznaczeńdokonali: prezesPiechcińskiego BractwaKurkowego, CzesławMichalak, dyrektor BiuraKujawsko-PomorskiegoZarządu WojewódzkiegoLigi Obrony Krajuw Bydgoszczy, GrzegorzKruk oraz trzykrotna mistrzyniPolski w strzelectwiesportowym, JoannaNowakowska.Srebrny medal za„Zasługi dla LOK” przypadłw udziale panu dyrektorowiStanisławowi Borczyńskiemu oraz Krzysztofowi Rosińskiemu, natomiastbrązowe medale otrzymali: Włodzimierz Kuc, Alicja Górczyńska, Jolanta Szyper,Andrzej Sikorski oraz Krzysztof Chęciński. Złotą odznaką „Zasłużony Działacz LOK”zostali odznaczeni: Mariusz Rzewódzki, Krzysztof Sobieraj, Krystian Urban oraz JerzyTrawczyński.Następnie opiekun Szkolnego Koła Strzeleckiego, Krzysztof Rosiński ogłosiłwyniki zawodów strzeleckich zorganizowanych w ramach Dnia Patrona Szkoły.W kategorii chłopcówklas starszychzwyciężył RadosławSzymkiewicz z kl. IIITh, w kategorii chłopcówklas pierwszychDamian Marczewskiz kl. I Tb, a w kategoriidziewcząt AnnaBrzezińska z kl. II Tg.Zwycięzcy otrzymalipuchary i dyplomy, które wręczyła Joanna Nowakowska.W dalszej części imprezy wręczono dyplomy i puchary zwycięzcom zawodóww wyciskaniu sztangi, siatkówce i tenisie stołowym. Organizatorem zawodów byłMUKS „Lider”, natomiast fundatorem nagród Starostwo Powiatowe w Radziejowieoraz Dyrektor ZSM.Najlepsi w wyciskaniu sztangi okazali się: 1. rocznik 92’ i młodsi ∙ WiktorSzpaka – 85 kg, 2. rocznik 91’ ∙ kategoria wagowa do 75 kg – Adrian Harajda– 102,5 kg ∙ kategoria wagowa powyżej 75 kg – Jarosław Henke – 120 kg,3. rocznik 90’ ∙ kategoria wagowa do 80 kg – Damian Muszyński – 110 kg ∙ kategoriawagowa powyżej 80 kg – Krzysztof Zabłudowski – 132,5 kg, 4. rocznik 89’i starsi ∙ kategoria wagowa do 82,5 kg – Norbert Urbaniak – 127,5 kg ∙ kategoriawagowa powyżej 82,5 kg – Aleksander Michalak – 122,5 kg.Sędziami zawodów byli: Filip Zabłocki, Sławomir Cieślewicz oraz PawełDziubich.W turnieju tenisa stołowego uczestniczyło 40. zawodników z trzech szkół średnichnaszego powiatu: ZSM, ZSiP oraz ZSRCKU. Rozgrywki były przeprowadzonesystemem pucharowym.W kategorii chłopcównajlepszy okazał sięCezary Doręda z ZSM,a w kategorii dziewcząt– Natalia Morawska zZSiP. Opiekunami byli:Marzena Kiermasz i MarekIgnasiak.W przeddzień DniaPatrona odbył się turniejw piłkę siatkową dziewcząto Puchar DyrektoraZSM. W turnieju udział wzięły 4 drużyny, a pierwsze miejsce przypadło PG w Radziejowie.Sędzią zawodów był Sylwester Wojciechowski, a opiekę sprawowaliMarzena Kiermasz i Paweł Dziubich.Nieoczekiwanym dopełnieniem uroczystości był pokaz wystrzałów armatnichw wykonaniu członków Piechcińskiego Bractwa Kurkowego pod dowództwemCzesława Michalakai ZbigniewaWiśniewskiego.Zaszczyt pierwszegowystrzału przypadłw udziale dyrektorowiszkoły, StanisławowiBorczyńskiemu.W hołdzie Janowi Pawłowi II„Szukałem Was,Teraz Wy Przyszliście Do mnie.’’W trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II uczniowie Zespołu SzkółMechanicznych w Radziejowie przygotowali uroczysty apel, upamiętniającykolejną rocznicę Jego odejścia, przypadającą 2 kwietnia 2008 r.Choć trudno wyrazić słowami ból po stracie tak wielkiego człowieka,najlepiej jak potrafiliśmy oddaliśmy cześć papieżowi, którego brak odczuwamykażdego dnia.Podczas uroczystości wykorzystano fragmenty z Tryptyku Rzymskiego,wiersze o papieżu Polaku, odczytano przykłady cudów oraz wysłuchanosłów Jana Pawła II, które zawsze wzruszały, skłaniały do refleksjiJoanna ŻmudzińskaEwa KałużaFot. Sylwester Wojciechowskii wskazywały życiową drogę. Na zakończenie wysłuchaliśmy ulubionejpieśni Naszego Papieża – „Barki” w wykonaniu Mateusza Grzesiakai Piotra Budnera. Piękna i wzruszająca uroczystość była okazją do zadumynad przesłaniem życia papieża, a w oku niejednego z nas zakręciłasię łza.W programie artystycznym wzięli udział uczniowie z klas:I Ta – Mariusz Kwiliński, I Tb – Piotr Budner, II Tg – Joanna Stefańska,Marta Pilewska, Justyna Szczepankiewicz, Natalia Kachel, MateuszGrzesiak, III Tg – Marta Ossowska, pod okiem opiekunów: o. Pawła Bochry,Leszka Gruzela i Eweliny Łodygowskiej.Sprzęt techniczny obsługiwali: Zbigniew Konopski, Robert Nawrockii Dawid Zieliński z III Ta. Panie ze świetlicy wykonały dekorację sceny.Ewelina Łodygowska


Organizacje i kulturaWieści z hufca ZHP RadziejówNa terenie naszego powiatu od „zawsze” praktycznie funkcjonowałoharcerstwo. Bywały lata „tłuste” i „chude” – jak to w dziejach każdejorganizacji się zdarza. W tym miejscu pragnę podzielić się informacjamidotyczącymi aktualnej działalności Hufca ZHP Radziejów im. WładysławaŁokietka.Obecnie na terenie naszego powiatu działają 2. drużyny starszoharcerskie– przy gimnazjach w Dobrem (phm. H. Witońska) orazw Piotrkowie Kujawskim (phm. G. Piasecki i pwd. J. Zaradzka), drużynyharcerskie przy Szkołach Podstawowych w Byczynie (phm. E. Talarek),Morzycach (phm. G. Kręplewska), Piotrkowie Kujawskim (phm. K. Kowalski)i Radziejowie (pwd. L. Nieznalska) oraz gromady zuchowe skupiającenajmłodsze dzieci w Byczynie, Morzycach, Kościelnej Wsi (pwd.M. Prośniewska) i Piotrkowie Kujawskim (phm. M. Graczyk).Brać harcerska i zuchowa liczy obecnie ok. 130 członków, którymiopiekuje się 12. instruktorów. Część z nich pełni rolę drużynowych, innizaś wspierają działania hufca ZHP podczas licznych imprez i zajęć. Sąto m.in.: phm. A. Kapuścińska, phm. M. Pawlaczyk, hm. M. Filipiak,hm. M. Maciejewski, phm. S. Rosiński i phm. T. Rożniakowski.Od 7 grudnia 2007 r. działa nowa Komenda Hufca w składzie: komendantka– Lidia Nieznalska (Radziejów), zastępca d/s organizacyjnych– Michał Filipiak (Włocławek), zastępca d/s programowych – GrzegorzPiasecki (Piotrków Kujawski) i skarbnik – Małgorzata Graczyk (PiotrkówKujawski). Zjazd Hufca, który wyłonił nowe władze odbył się w SzkolePodstawowej w Dobrem, za co pragniemy z tego miejsca podziękowaćpani dyrektor, Bożenie Zasada.Na przełomie 2007/2008 roku miało miejsce wiele wydarzeń z harcerzamiw roli głównej. To harcerze z naszego powiatu przekazali BetlejemskieŚwiatło Pokoju władzom samorządowym, parafiom, dyrektoromszkół i instytucji.25 stycznia 2008 r. harcerze z Piotrkowa Kujawskiego wyjechali doBydgoszczy, gdzie zwiedzali Lotnisko Wojskowe, Muzeum PomorskiegoOkręgu Wojskowego oraz do Torunia, gdzie odbyły się zajęcia na sztucznymlodowisku i na pływalni. Piotrkowskie zuchy były w tym czasie naseansie kinowym. Szczególne podziękowania należą się majorowi TomaszowiRożniakowskiemu, przewodnikowi tej wycieczki oraz Stanisła-wowi Kwiatkowskiemu, dyrektorowi ZEAS-u w Piotrkowie Kujawskim– sponsorowi kosztów przewozu.Nie upłynęło wiele wody w Noteci i Bachorzy a już 1 marca br. odbyłsię Złaz Hufca Radziejów w Byczynie. Wzięli w nim udział opróczgospodarzy z Byczyny - druhowie z Radziejowa, Dobrego i PiotrkowaKujawskiego.Tematem przewodnim były obchody 145. rocznicy wybuchu PowstaniaStyczniowego i kampanii kujawskiej dyktatora Ludwika Mierosławskiegona szlaku Krzywosądz – Byczyna - Dobre. Po południu harcerzewyjechali na basen „Delfin” do Inowrocławia. Złaz zakończył się tradycyjną,pyszną harcerską grochówką.Korzystając z okazji komenda hufca pragnie wyrazić podziękowaniapani dyrektor Szkoły Podstawowej w Byczynie, Sławie Becińskiej zaudostępnienie szkoły oraz wójtowi Gminy Dobre, Henrykowi Gapińskiemuza sponsorowanie przejazdu do Inowrocławia.Plany na najbliższą przyszłość to wycieczka harcerska na Słowację– Tatralandia (05-08.06.08 r.) – zainteresowanych prosimy o kontaktz Komendą Hufca.Z harcerskim pozdrowieniem – CZUWAJ!Phm. Grzegorz PiaseckiMajowy Tydzień BibliotekZ inicjatywy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. FranciszkaBecińskiego w Radziejowie z okazji majowego Tygodnia Bibliotekw wielu bibliotekach na terenie powiatu odbędą się spotkania autorskiez polskimi literatami. Majowy Tydzień będzie przebiegał pod hasłem „Bibliotekamiejscem spotkań”. Pragniemy naszym czytelnikom przybliżyćrodzimą twórczość literacką – mówi nam Halina Paczkowska, dyrektorMiPBP.5 maja br. w bibliotekach w Osięcinach (g.10.00) i Dobrem (g.12.00).zapraszany na spotkanie autorskie z Anną Onichimowską, autorką książekdla dzieci i młodzieży. 6 maja br. o godz. 9.00 z literatką spotkają sięnajmłodsi czytelnicy w radziejowskim Przedszkolu Publicznym.Organizatorzy Tygodnia na 6 maja br. (wtorek) zaplanowali rozstrzygnięciePowiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mama, tata i ja”,któremu przewodniczyć będzie pisarka Anna Onichimowska.W środę, 7 maja br. o godz.17.00 w radziejowskiej książnicy odbędziesię spotkanie autorskie z Ireną Matuszkiewicz.Następnego dnia, w czwartek, 8 maja br. gościć będziemy BarbaręKosmowską, pisarkę znaną młodzieży i dorosłym. Autorka spotka sięze swoimi czytelnikami w Bytoniu (g.10.00), Dobrem (g.12.00) orazw Skibinie (g.13.00).Majowy Tydzień Bibliotek zakończy spotkanie z Wandą Szkulmowską,autorką multimedialnej pozycji „Kujawy to…”, propagatorką kulturyi folkloru Kujaw oraz twórczości Franciszka Becińskiego, Piewcy Kujaw.Odbędzie się ono 11 maja br. o godz. 11.00 w siedzibie Gminnej Bibliotekiw Dobrem.Ponadto majowemu świętu literatury i książki będzie towarzyszyć VIIPowiatowy Konkurs Wiedzy o Kujawach „Kujawy słowem malowane”.Zmagania odbędą się 15 maja 2008 r. o godz.10.00 w radziejowskiejBibliotece, a we wtorek 20 maja 2008 r. o godz.11.00 nastąpi rozstrzygnięciekonkursu plastycznego „Biblioteka w oczach dziecka”.W niedzielę, 25 maja br. o godz. 17.00 Kawiarnia Franciszkańska przyKościele Ojców Franciszkanów w Radziejowie zaprasza na wieczór literacki„Czytając Herberta” w wykonaniu lokalnych poetów.We wtorek, 27 maja 2008 r. o godz.10.00 w osięcińskiej Biblioteceodbędzie się Dzień Bibliotekarza.Majowe Święto Książki zakończy Gminny Dzień Zabytków, który odbędziesię w Gminnej Bibliotece z/s w Płowcach – 28 maja br. (środa)o godz. 10.00.mikO G Ł O S Z E N I EStowarzyszenie Rozwoju PowiatuRadziejowskiego w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22,organizuje obóz wypoczynkowydla dzieci i młodzieżyw Szklarskiej Porębiew dniach 04.08 – 14.08.2008 r.Koszt całkowity obozu wynosi 750 zł.Kierownikiem obozu jest Alicja Górczyńska,nauczyciel ZSM w Radziejowie tel. 502212826.Kontakt bezpośrednio z kierownikiemlub do Stowarzyszenia: tel. 0542853018z Agnieszką Ciepłowską.


Sport1. Turniej Absolwentów Klas Sportowych5 kwietnia 2008 roku odbył się I Turniej Absolwentów KlasSportowych o Puchar Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowejw Radziejowie. Miał na celu uhonorowanie długoletniego trenerai wychowawcy klas sportowych, Franciszka Malinowskiego.Do turnieju zgłosiły się cztery drużyny:1. Rocznik 1962/63 w składzie: Sławomir Cieślewicz, PiotrKrupiński, Edward Szudzich, Piotr Kręglewski, WaldemarJuszczyński,Roman Waszak,Jaromir Nowakowski,TeodorBykowski, JacekPleszewski.2. Rocznik 1965w składzie:Sławomir Bernaciak,SławomirDzierżawski,WłodzimierzWłodarski, JacekMalinowski, PawełŁąkowski, MaciejWesołowski,Janusz Markiewicz,SylwesterWojciechowski.3. Rocznik 1967w składzie: PiotrWojciechowski,Jacek Żurawski,Paweł Benedykciński,RobertUniżycki, WojciechPolak, MarekWaszak, TomaszRozpendowski,Sławomir Bogucki,Lech Rosiek.4. Rocznik 1969w składzie:Krzysztof Kłosiński,Maciej Bilicki,Na strzelnicy sportowej LOK w Bydgoszczy, 12 kwietnia 2008 roku, odbyłysię Wojewódzkie Zawody Strzeleckie o „Puchar Wiosny 2008”. Organizatoremzawodów był Bydgoski Klub Strzelecki LOK.Zgodnie z regulaminem zawodów startujący musieli oddać 30 strzałówna ocenę w czasie 40. minut. Na stanowiskach strzeleckich spotkali się najlepsizawodnicy województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentanci z kadrynarodowej w strzelectwie sportowym.Reprezentacja ZSM w Radziejowie nie zawiodła. W klasyfikacji indywidualnejnajlepszym z drużyny z „Mechanika” był Kamil Habecki, uzyskując289/300 pkt, przegrywając jednym punktem z zawodnikiem z kadry narodowej,Adamem Gradusiakiem z WKS Zawisza Bydgoszcz. Kolejne miejscazajęli: 4. Dariusz Skoczylas – 283 pkt, 8. Radosław Szymkiewicz – 279 pkt,10. Michał Płacheciński – 275 pkt.Poziom zawodów był wysoki, a przebieg sprawny i bez protestów. Imprezaodbyła się w miłej sportowej atmosferze. Organizator zadbał o podniebieniezawodników i sędziów, serwując skromny posiłek, kawę, herbatę orazsłodycze. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz do 3. miejsca dyplomy i nagrodyrzeczowe, ufundowane przez Bydgoski Klub Strzelecki LOK. Wręczenia nagróddokonał prezes BKS LOK, Waldemar Szyperski.Krzysztof RosińskiPuchar Wiosny 2008Maciej Kubicki,ZbigniewStażewski,Wojciech Klimaszewski,RobertOlszewski,Jakub Rosiński,Tomasz Obst,Piotr Sawiński,HenrykWalczak.Grano systememkażdy z każdym. Wyniki przedstawiły się następująco:1962/63-1967 (2:1), 1965-1969 (2:0), 1967-1969 (2:0),1965-1969 (2:0), 1962/63-1969 (2:1), 1962/63-1965 (0:2).Po wyrównanych i zaciętych setach I Turniej Absolwentówwygrała drużyna z rocznika 1965.Gościem honorowym był oczywiście Franciszek Malinowski,ale swoją obecnością zaszczycili nasrównież – Przewodniczący Rady Miasta,Marek Pawlak oraz Przewodniczący RejonowegoSzkolnego Związku Sportowegowe Włocławku, Zbysław Nowowiejski.Po turnieju odbyło się spotkanie w restauracji„Na Skarpie”, w trakcie któregowspominano szkolne „podstawówkowe”czasy. Wszyscy uczestnicy turnieju zapowiedzieli,że spotkania będą cyklicznei w przyszłym roku spotkają się na II TurniejuAbsolwentów.Tekst i foto: Sylwester WojciechowskiReprezentacja ZSM z prezesem BKS LOK, Waldemarem Szyperskim


Wieści gminne z Dobrego35 lat temu na terenie wsi Byczyna Kolonia powstał zespółfolklorystyczny „AMATOR”, którego założycielką była Anna Banaszkiewicz– przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, a jednocześnienauczycielka Szkoły Podstawowej w Byczynie. Przezwiele lat prowadziła zespół, a także w nim śpiewała.Członkowie zespołu prezentowali pieśni kujawskie i ułożoneprzez siebie przyśpiewki na dożynkach, piknikach, przeglądachpiosenki kujawskiej w Ciechocinku oraz uczestniczyli w życiukulturalnym Dobrego i okolic.Następnie funkcję przewodniczącej objęła Anna Łaska,a obecnie sprawuje ją Anna Kapuścińska.Zespół „AMATOR” nadal uświetniał uroczystości Dnia Kobiet,Dnia Matki, Święta Babci i Dziadka, jubileusze. Członkinie zespołu„AMATOR” razem z KGW w Byczynie Kolonii przygotowywałystoły wigilijne i wielkanocne.Z inicjatywy wójta Gminy Dobre, Henryka Gapińskiego utworzonyzostał Gminny Zespół Folklorystyczny przy Domu Kulturyw Dobrem pod nazwą „Kujawiaki od Dobrego”, który jest kontynuacjązespołu „AMATOR”, a w skład którego weszli równieżjego członkowie.„Na kujawską nutę”Kultywowanie tradycjinarodowychi regionalnychzajmuje bardzoważne miejsce wpracy dydaktyczneji wychowawczejPublicznej SzkołyPodstawowej im.Ziemi Kujawskiejw Dobrem.Gmina Dobre, jak co roku angażuje się w aktywizację zawodowąbezrobotnych. Zorganizowaliśmy prace społecznie użyteczne dlaosób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeńz pomocy społecznej. Prace te rozpoczęły się od 1 kwietnia2008 r. i trwać będą do 30 listopada 2008 r. Prace porządkowena terenie gminy wykonuje od 8 do 9 osób, 10 godzin w tygodniu.Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywaniaprac społecznie użytecznych wynosi 6,30 zł za godzinę(miesięcznie max. 252,00 zł).Od 1 kwietnia br. ruszyły także roboty publiczne. Zatrudnionychna okres 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę zostało 10-ciuObecnie śpiewają w nim: Anna Kapuścińska, Krystyna Kołudkiewicz,Helena Ziemniewicz, Stanisław Banasiak, MirosławaGrzelak, Maryla Ogrodowska, Halina Kaniewska, BożenaBiałek, Kazimierz Marcjaniak i Małgorzata Żebrowska, a przygrywająna akordeonach: Piotr Kruszyniak i Roman Matusiak.Nowy zespół „Kujawiaki od Dobrego” ciągle się rozwija i ćwiczykujawskie pieśni w Domu Kultury w Dobrem pod opiekądyrektora, Roberta Stranca. Właśnie trwają przygotowania dokolejnej imprezy.Anna KapuścińskaGaiczek zielony – rzecz o polskich zwyczajach wielkanocnychTuż przed Świętami Wielkanocnymi uczniowie klas II i III, podkierunkiem Elżbiety Kujawy i Marii Żebrowskiej przygotowaliprzedstawienie ukazujące polskie zwyczaje związane z okresemWielkiej Nocy.W nastrój świąteczny wprowadzały przepiękne dekoracje:chata kujawska, zielony gaiczek oraz przyozdobione białymiobrusami, zielonym owsem i palmami stoły, na których nie zabrakłocukrowych baranków, lukrowanych bab, mazurków, pisaneki kraszanek. Można też byłozobaczyć wystawę prac przygotowanychna konkurs „Megapisanka”zorganizowany przez szkolną bibliotekędla uczniów klas I-VI.W czasie przedstawienia dzieciprzypomniały, jak dawniej i dziśświętuje się Wielkanoc.Było zatemo pisankach, kraszankach,dyngusie,palmach, kogucikui zielonymgaiku.Pięknie przygotowanainscenizacjazachwyciławszystkich zebranych.Elżbieta KujawaPotrzebujący – znaleźli pracębezrobotnych mężczyzn. Sześć osób oddelegowano do GminnejSpółki Wodnej w Dobrem i pracują oni na stanowisku konserwatorrowów. Pozostałe osoby jako pracownicy drogowi wykonują zadaniazwiązane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminyDobre, m.in. ścinanie trawy i krzewów, porządkowanie rowów, ulic,zbieranie śmieci itp.W ramach przygotowania zawodowego przyjętych zostało7 osób, a na staż zawodowy 6 absolwentów szkół średnich. Osobyte nabywają doświadczenie w pracy na stanowiskach: referent administracyjno– biurowy, pracownik gospodarczy.Henryk Gapiński, wójt gminy


Wieści z gminy RadziejówSiłowni wiatrowych ciąg dalszyXII Sesja Rady Gminy Radziejów, która odbyła się w dniu31 marca 2008 r., a właściwie jedna z uchwał na niej podjęta,dała początek realizacji planom, o których w Gminie Radziejówmówiło się od dawna. Wszystko wskazuje na to, że siłownie wiatrowestaną jednak na terenach gminnych, stanowiąc dodatkoweźródło dochodu gminnego budżetu.Na sesji Rady Gminy zaprezentowały się dwie firmy zajmującesię budową siłowni wiatrowych: Vortex Polska z Polic orazPrestige sp. z o.o. z Darłowa. Prezesi firm przedstawili swojeplany związane z inwestycjami w Gminie Radziejów.Oba przedsiębiorstwa mają zamiar wybudować na terenieGminy Radziejów ok. 40 3-megawatowych siłowni wiatrowych.Bardziej zaawansowana w pracach jest firma Vortex z Polic.Od kilku miesięcy trwały rozmowy tego inwestora z władzamiGminy w kwestii budowy pierwszych siłowni na terenach będącychwłasnością Gminy. Zostały one pomyślnie zakończone i naostatniej Sesji Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy zgody nawydzierżawienie firmie Votrex gruntów gminnych w Broniewku,na których mają stanąć pierwsze dwie siłownie. Pozostałe wia-Przedstawiciele Vortex Polskatraki staną na gruntach prywatnych właścicieli, z którymi firmybędą uzgadniać warunki dzierżawy.Pozostaje nam trzymać kciuki za pomyślność inwestycji– największej w dziejach Gminy Radziejów.Tekst/Foto AB/MJ„Dobroć nie musi zwyciężać... Dobroć jest nieśmierletna”Pod takim hasłem 28 marca br. odbył się w Publicznym Gimnazjumw Skibinie koncert charytatywny na rzecz działalnościmisji w Afryce i Azji. Organizatorem koncertu była uczennica klasyIII b, Sara Walczak. Nad przygotowaniami do imprezy czuwali:ksiądz Grzegorz Wawrzyniak i Marlena Radzimska.Uczniowie zaprezentowali własne interpretacje znanychprzebojów, które publiczność przyjęła z dużym entuzjazmem.W trakcie koncertu gimnazjaliści mogli zakupić losy w loteriifantowej. Zebrana kwota 227,57 zł trafi na konto fundacji „RedemptorisMissio”.Tekst i foto ks. Grzegorz WawrzyniakMarlena RadzimskaPaulina Lewandowska„Pasuję Cię na czytelnika...”Uroczystość pasowania pierwszoklasistówna czytelników stała się już tradycjąbiblioteki w Płowcach.11 kwietnia 2008 roku uczniowie klasy ISzkoły Podstawowej w Płowcach stali się„pełnoprawnymi” czytelnikami płowieckiejbiblioteki. Na uroczystość ślubowania przybylizaproszeni goście: sekretarz UrzęduGminy w Radziejowie, Arleta Brochocka,kierownik SAPO, Dionizy Wojciechowski,dyrektor szkoły w Płowcach, Wanda Głowacka,dyrektor Miejskiej i Powiatowej BibliotekiPublicznej w Radziejowie, HalinaPaczkowska i ks. Andrzej Aniszczyk.Pierwszoklasistów i ich wychowawczynię,Grażynę Roszak powitali ich starsi koledzyz kl. V miejscowej szkoły. Dzieci wysłuchałykrótkiej opowieści o książce i rozwiązywałyzagadki przygotowane przez kolegów, przyrzekałyuroczyście spełniać prośby książek.Uczniowie klasy I złożyli uroczyste przyrzeczenie,a aktu pasowania na czytelnika– za pomocą „Mojej pierwszej encyklopedii”– dokonała bibliotekarka.Miłą pamiątką uroczystości było wręczeniedyplomów i upominków.Tekst i foto: Arleta MatuszewskaPasowanie 2008


Wieści gminne z BytoniaPamiętamy„Non omnis moriar”Nie wszystek umrę.(Jan Paweł II)Minęły już trzy lata od dnia 2 kwietnia 2005 r., w którym światpogrążył się w żałobie. Odejście ukochanego papieża napełniłosmutkiem wszystkich tych, którym bliskie były jego nauki, postawymoralne i zasady człowieczeństwa, zataczające w Polsce,Europie i świecie coraz szersze kręgi. Urzekła nas naturalnośći prostolinijność Jana Pawła II, ale także konsekwencja w budowaniupokoju między narodami. Chyba w każdym domu śmierćpapieża przeżywano tak, jak odejście najbliższego członka rodziny.Szczególnie dzieci upodobały sobie papieża z Wadowic.Podczas każdej pielgrzymki do najodleglejszych nawet krajówpotrafił znaleźć czas na rozmowę, zabawę, śmiech, a nawetpsoty z dziećmi. To w nich widział przyszłość świata. Mówiłwszak o nich: „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż nanowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie klasVa i Vb Szkoły Podstawowej w Morzycach przedstawili montażsłowno-muzyczny, upamiętniający trzecią rocznicę śmiercipolskiego papieża. Recytatorzy przypomnieli fragmenty poezjii prozy Karola Wojtyły, dotykające radości i trosk, stanowiącychtreść jego długiej życiowej drogi. Nie zabrakło w nich wspomnieńpapieża (dawnego Lolka) o matce, którą musiał pożegnać jakodziewięcioletni chłopczyk: „Nad Twą białą mogiłą,od lat tylu już zamkniętą– jakby w górę coś wznosiło –coś, tak jak śmierć, niepojęte”.Uczniowie nie zapomnieli także o papieżu-Polaku, któryonegdaj rzekł: „To jest moja matka, ta ziemia, ta Ojczyzna.To są moi bracia i siostry.”Wybór Polaka papieżem był niewątpliwym zaszczytem i wyróżnieniemdla skromnego Karola Wojtyły, ale przez długie latapapieskiej posługi w Watykanie Jan Paweł II nigdy nie ukrywałogromnej tęsknoty za ojczyzną, za wędrówkami po Tatrach.Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Morzycachkolejny raz z ochotą włączyli się do akcji „Dzieci – dzieciom”, którązorganizowali wychowankowie SOSW wraz z opiekunami.Uczniowie SP w Morzycach pieczołowicie gromadzili upominkidla kolegów, a 9 kwietnia 2008 r. odwiedzili ich w placówceSOSW w Radziejowie. Przekazali prezenty i spędzili czasw miłym towarzystwie gospodarzy i delegacji innych szkół. Mi-Z potrzeby sercaPolscy górale próbowali złagodzić ten ból i co roku na Placuśw. Piotra w Rzymie ustawiali największą choinkę, przetransportowanądlań z Polski. Papież każdego dnia z radością na niąspoglądał.Wykonawcy przypomnieli też inne ważne myśli, sformułowaneprzez wielkiego Polaka: „Nie lękajcie się Miłości, którastawia wymagania…” z tej prostej przyczyny, że „Człowieknie może żyć bez miłości...”. Prosta, szczera miłość do Boga,ale i do innego człowieka daje wszak siłę, wzbogaca, uczy wybaczenia.„Barkę”, przepiękną pieśń oazową, śpiewały dla Jana PawłaII tysięczne rzesze młodzieży, które docierały zawsze tam, dokądi on się wybierał na kolejną pielgrzymkę.2 kwietnia 2008 r. rozbrzmiewała ona również w naszej szkole.Była potwierdzeniem miłości do Papieża, trwałej więzi z nimi nadziei, bowiem„Nadzieja dźwiga się w porę ze wszystkich miejsc,(...) nadzieja jest przeciwwagą ,w niej świat, który umiera,na nowo odsłania swe życie.”Narrator montażu, Weronika Rakowska, zaproponowała słuchaczom,aby akademia stanowiła nie tylko wzruszające wspomnieniażycia i śmierci Jana Pawła II, ale stała się zaproszeniemdo wędrówki szlakiem wskazanym przez wielkiego rodaka.W szczególny nastrój zadumy wprowadziły uczestnikówprzedstawienia pieśni i piosenki śpiewane przez Paulinę Kontowiczoraz Annę i Martę Kręglewskie, a także melodie graneprzez Oliwię Maruniak: „Spotkałem dziś Jezusa”, „Ty tylko mniepoprowadź”, „Ofiaruję” oraz wspomniana wcześniej „Barka”.Akademia, przygotowana przez nauczycielki, Grażynę Kręplewskąoraz Jolantę Kontowicz, została bardzo ciepło przyjętaprzez dziecięcą publiczność. Cisza i skupienie, panujące nawidowni, dowiodły, że takie spotkanie „po latach” z papieżemJanem Pawłem II było potrzebne.Parafianie również mieli okazję obejrzeć i wysłuchać montażu,bowiem młodzi artyści zaprezentowali przedstawieniepóźnym wieczorem w kościele pod wezwaniem św. Stanisławaw Bytoniu. Młodzież z IV Drużyny Harcerskiej im. Staszicaw Morzycach pełniła wartę.Henryka Churskałych wrażeń dopełniły krótkie prezentacje artystyczne i słodkiedrugie śniadanie, przygotowane przez gościnnych gospodarzy.Na uwagę zasługuje fakt, że do aukcji „Dzieci – dzieciom”,którą w SP w Morzycach koordynowała nauczycielka, JolantaKontowicz, włączyło się aż dziewięćdziesięcioro dzieci. W akcjii spotkaniu brali również udział przedstawiciele IV Drużyny Harcerskiejim. St. Staszica.Henryka Churska


Wieści gminne z OsięcinW marcu 2008 roku do Urzędu Gminy w Osięcinach wpłynęło397 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenieoleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.Oznacza to, że około 50% rolników na terenie Gminy Osięcinyzłożyło wnioski o zwrot podatku. Z tego tytułu producenci rolni,którzy złożyli wnioski otrzymają w maju 2008 roku zwrot podatkuakcyzowego w kwotach ustalonych decyzjami. Ogólna kwotazwrotu podatku akcyzowego w maju 2008 roku wynosić będzie326.086,38 zł.Było to hasłoprzewodnie w proekologicznychdziałaniachuczniów zeSzkoły Podstawowejw Osięcinach.Pomysł zrodził sięna zajęciach kołaprzyjaciół biblioteki,koła przyrodniczegoi w świetlicy szkolnej.W najbliższym czasie Gminna BibliotekaPubliczna w Osięcinach przystąpi doprojektu pod nazwą „ikonka cd”. Jest toprogram mający na celu bezpłatny i powszechnydostęp do sieci Internet. Realizowanyjest przez Ministerstwo SprawWewnętrznych i Administracji w ramachrozwoju społeczeństwa informacyjnego.Głównym celem programu jest zapewnieniejak najszerszej grupie społecznościłatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępudo szerokopasmowego Internetu.Urząd Gminy oraz Biblioteka pozyskały3 zestawy komputerowe, które niedługozostaną udostępnione do powszechnegoużytku.Gminna Biblioteka Publiczna w OsięcinachZwrot podatku akcyzowegoInformuję, iż producenci rolni, którzy nie złożyli wnioskuo zwrot podatku akcyzowego w marcu, mają możliwość złożeniawniosku w terminie od 1 do 30 września 2008 roku i otrzymaniacałego rocznego limitu zwrotu, który stanowi iloczyn powierzchniużytków rolnych, stawki zwrotu 0,85 zł. i liczby 86. Downiosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowyw okresie od 01.03.2008 do 31.03.2008 r.„Puszka nie jest śmieciem”Anna KrulikowskaUczniowie zeSzkoły Podstawowejw Osięcinachsą przekonani,że warto zbieraćpuszki, gdyżoszczędzają w tensposób energięi wodę potrzebnąna wyprodukowaniealuminium,obniżają zanieczyszczeniapowietrza, zmniejszają ilość śmieci na wysypiskachi za l kg puszek można uzyskać w skupie 3,20 zł.W październiku ogłosiłam w szkole konkurs pod nazwą„Puszka nie jest śmieciem!” i zgłosiłam do Kujawsko-PomorskiegoCentrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy. Chętniuczniowie przynosili puszki do biblioteki szkolnej, gdzie byłyliczone, a następnie wykonywano wykresy, będące zbiorem danychprzebiegu akcji. Wykresy te uatrakcyjniały gazetkę informacyjnąi zachęcały do rywalizacji.W kategorii grupowej zwyciężyła klasa 2a przynosząc 5220puszek, zaś w kategorii indywidualnej czołowe miejsca zajęli:Rosiński Marcin – 2269, Polaszek Jan – 931, Michalski Michał– 785. W akcji udział wzięło 71. uczniów i oprócz nagródgłównych, wręczono także nagrody pocieszenia. W całym rokuszkolnym zebrano 13.138 sztuk puszek. Podsumowanie akcjii wręczenie nagród nastąpiło 21.04.2008 r. na uroczystym apeluz okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.Zofia PolaszekZdjęcia: www.osieciny.plKomputery dla biblioteki


10 Wieści gminne z Piotrkowa KujawskiegoMedal kampanii„Cała Polska czyta dzieciom”W poniedziałek, 31 marca 2008 r. w Teatrze Żydowskimw Warszawie odbył się VI Finał kampanii społecznej „Cała Polskaczyta dzieciom”.W uroczystości tej uczestniczyła laureatka naszego przedszkolaMarzena Michalska, która została nagrodzona medalemliderów i koordynatorów za najlepiej przeprowadzoną kampanię„Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2006/07.Nagrodę wręczyły: I. Koźmińska – prezes fundacji CPCD orazD. Olszewska – dyrektor programowy.Marzena MichalskaKujawy, Kujawyziemio ma...Przybliżając i utrwalając naszym przedszkolakom treści regionalnepostanowiłyśmy 11 kwietnia 2008 r. rozpocząć KUJAW-SKI TYDZIEŃ. W piątek gościliśmy przedszkolaków z oddziałuprzedszkolnego w Byczu z wychowawczynią, Elżbietą Habeckąi z Dębołęki z wychowawczynią, Ireną Lisiecką oraz uczniówklasy Ic SP w Piotrkowie Kujawskim z wychowawczynią, MariąDziubich w Piotrkowie Kujawskim.Naszym gościom zaprezentowaliśmy tańce, przyśpiewki i piosenkiludowe. W następnych dniach będziemy odwiedzać IZBĘREGIONALNĄ, rozmawiać nt. zwyczajów i tradycji kujawskich,słuchać baśni, bajek i przypowieści ludowych. Zorganizujemywystawę prac plastycznych wykonanych przez dzieci. PodsumowaniemKujawskiego tygodnia będzie konkurs przedszkolnydla dzieci w zakresie realizacji treści regionalnych. Czeka nastakże nie lada atrakcja – zabawa ludowa z udziałem zespołu„Piotrkowianie”.Katarzyna DziubichZ wizytąw WarsztatachTerapiiZajęciowejDzieci z grupy Słoneczka i Puchatki odwiedziły Warsztaty TerapiiZajęciowej w Nowej Wsi. Podziwialiśmy piękne prace wykonaneprzez uczestników terapii. Słoneczka wystawiły sztukępt. „Przyjście wiosny”, a Puchatki bajkę pt. „Czerwony kapturek”.Stroje do naszych przedstawień w większości projektowali i wykonalirodzice.Wszystkim bardzo podobały się przedstawienia. W ramachpodziękowania Ewa Kaźmierska przeczytała nam ulubionebajki.Katarzyna UlewiczPowiatowy konkursplastyczny w DębołęceW marcu w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbył się II PowiatowyKonkurs Plastyczny pt. „Wielkanocna Kartka Świąteczna– Jajko”. Zorganizowany został przez nauczycieli kształceniazintegrowanego szkoły w Dębołęce: Aleksandrę Starostę, AldonęSotnik i Jolantę Kapturską.Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-III i został rozstrzygnięty17 marca 2008 r. Komisja złożona z nauczycielikształcenia zintegrowanego ze szkół Miasta i Gminy PiotrkówKujawski oceniła prace i wyłoniła laureatów konkursu przyznającim następujące miejsca:Kl. II miejsce – Rozalia Starosta (Szkoła Podstawowa w Dębołęce)II miejsce – Patrycja Górska (Szkoła Podstawowa w Byczu)III miejsce – Marta Kręplewska (Szkoła Podstawowa w Morzycach)KL. III miejsce – Joanna Braer (Szkoła Podstawowa w Byczu)II miejsce – Kacper Sobczyński (Szkoła Podstawowa w Osięcinach)III miejsce – Bartosz Rogacki (Szkoła Podstawowa w Dobrem)KL. IIII miejsce – Karolina Janiak (Szkoła Podstawowa w Radziejowie)II miejsce – Martyna Skóra (Szkoła Podstawowa w Dobrem)III miejsce – Daria Sasińska (Szkoła Podstawowa w Byczu)Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczoweufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowiei Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębołęce.Aleksandra Starosta


Bezpieczeństwo11ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNEPOGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJEW miesiącu marcu Dział Pomocy Doraźnej zanotował 639 ogółem zdarzeńWypadki – 18 Stany zagrożenia życia – 153 Zachorowania – 40Wyjazdy lekarskie karetką wizytową – 37 Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową – 85W Ambulatorium Izby Przyjęć udzielono pomocy 306 chorym.OPARZONY03.03.08 – zespół wyjazdowy „S” wyjechał do 74-letniego mężczyzny,który uległ zaczadzeniu. Po przyjeździe karetki poszkodowanego znalezionoleżącego na ziemi z licznymi oparzeniami kończyn górnych,twarzy, brzucha oraz ud. Natychmiast wykonano wkłucie do żyły nagrzbietach stóp. Podłączono płyny infuzyjne, na miejsca oparzeń założonoopatrunki nasączone solą fizjologiczną. W trybie pilnym poszkodowanegoprzewieziono do szpitala.OBRZĘK PŁUC04.03.08 – zespół ratownictwa medycznego „S” wezwany został domiejscowości Nowa Wieś, gdzie 58-letnia kobieta skarżyła się na uciskw klatce piersiowej i duszność. Na miejscu załoga wykonała wstępnebadanie ciśnienia i tętna. Po badaniu lekarskim stwierdzono obrzęk płuc.Wykonano wkłucie do żyły podano leki stosowane takich sytuacjach, założonocewnik do pęcherza moczowego, podano tlen do oddychania.Przewieziono do izby przyjęć szpitala w Radziejowie.NAGŁY ZGON25.03.08 – w godzinach nocnych zespół ratownictwa medycznegowezwany został do miejscowości Galczyce, gdzie 22-letni mężczyznastracił przytomność i nie oddychał. Po przybyciu na miejsce zdarzeniau mężczyzny stwierdzono brak czynności życiowych, tzn. brak oddechui tętna na tętnicach szyjnych. Natychmiast podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową.Wdrożono pośredni masaż serca w stosunku 30 uciśnięć2 wdechy wraz z defibrylacją elektryczną. W międzyczasie wykonanowkłucie do żyły obwodowej oraz intubację do tchawicy oraz zastosowanowentylację workiem AMBU. Po 45 minutach nie uzyskano powrotuczynności życiowych. Odstąpiono od dalszych czynności. U mężczyznywystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.UDAR25.03.08 – zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości PiotrkówKujawski, gdzie 62-letni mężczyzna nagle zasłabł. Po przybyciu i wykonaniuwstępnych badań oraz badaniu lekarskim stwierdzono udarmózgu. Chorego zabezpieczono medycznie, wdrożono odpowiednie lekioraz płyny. Chory przewieziony został do oddziału neurologii szpitalaw Inowrocławiu.ZAWAŁ29.03.08 – zespół wyjazdowy „S” wezwany został do 52-letniej kobiety,która uskarżała się na bóle w klatce piersiowej. Po zbadaniu tętna, ciśnieniatętniczego krwi, wykonano badanie EKG i po jego analizie stwierdzonozawał mięśnia sercowego. Wykonano teletransmisję, chorą przetransportowanodo oddziału kardiologii inwazyjnej we Włocławku. Na czastransportu chorej podano leki wg schematu MONA oraz podłączono tlendo oddychania.ratownik medyczny: Radosław WoźniakKOMENDA POWIATOWA POLICJIw RadziejowiePrzewóz, gm. Piotrków Kujawski, 9 kwietnia 2008 roku, po godz. 18:00Policjanci wezwani do kolizji drogowej zastali dwa rozbite auta – fiata126p i opla corsę. Od właściciela corsy dowiedzieli się, że fiatem kierowałnieletni, a obok niego siedział dorosły mężczyzna.Obaj uciekli przed przyjazdem patrolu.W wyniku podjętych czynności pasażer maluchazostał zatrzymany w odległości ok. 1 km odkolizji. Na widok nadjeżdżającego radiowozuukrył się w krzakach. Jego 15-letniego przyjaciela,który za 20 zł zgodził się poprowadzić „malucha”,policjanci zatrzymali w domu. W drodzedo komendy 25-letni mieszkaniec Szewc wgminie Piotrków Kujawski zaproponował funkcjonariuszom1 000 zł w zamian za zatuszowaniecałej sprawy. Mężczyzna był nietrzeźwy. Wtrakcie rozmowy wyraźnie czuć było od niegoalkohol. Jednak nie chciał się poddać badaniualkometrem. Wobec powyższego pobrano mukrew. Po wykonanych czynnościach mężczyznazostał osadzony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.Teraz odpowie przed sądem za popełnione przestępstwo korupcyjne zagrożonekarą do 10. lat pozbawienia wolności.Zero tolerancji.Młodszy aspirant Sławomir Bogucki, Kierownik Ogniwa Ruchu DrogowegoKomendy Powiatowej Policji w Radziejowie, po raz kolejny koordynowałakcję na terenie naszego powiatu: Głównym naszym celembyło zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu, ograniczeniezdarzeń drogowych oraz skontrolowanie i zatrzymanie jak największejliczby osób, które łamią przepisy prawa o ruchu drogowym. Kierowaniew stanie nietrzeźwości, nieprzestrzeganie przez kierowcówprzepisów, przekraczanie dozwolonej prędkości, nie zapinanie pasówbezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików, są międzyinnymi przyczynami wielu wypadków, w których giną ludzie. Wierzymy,że dzięki takim akcjom za kierownicą usiądą osoby trzeźwe, a prowadzącpojazd będą przestrzegały przepisów ruchu drogowego i dotrą do celupodróży bezpiecznie.Oszustwo w sieciDo radziejowskiej komendy zgłosiła się 43-letnia mieszkanka z okolic Radziejowa,która poinformowała o oszustwie na jej szkodę, wycenionymna blisko 300 zł. Jak ustalono, kobieta wraz z synem, w drugiej połowiemarca, na popularnym portalu aukcyjnym zainteresowała się oferowanympo bardzo okazyjnej i atrakcyjnej cenie, telefonem komórkowymSony Ericsson. Wzięli udział w aukcji i po jej wygraniu wpłacili na podaneprzez sprzedającego konto sumę 280 zł. Czekali na nadejście przesyłki.14 kwietnia br. dostarczono do ich domu pakunek. Po rozpakowaniuokazało się, że wewnątrz znajdował się złom komórkowy w postaci niepasujących do siebie elementów, niemożliwych do ustalenia telefonów.Wstępne czynności śledcze prowadzą do miejscowości pod Elblągiem,gdzie mieszka 19-letni nadawca paczki. Radziejowscy policjanci nawiązalikontakt z kolegami z warmińsko-mazurskiego w celu wyjaśnieniasprawy. Kodeks karny za taki czyn przewiduje karę pozbawienia wolnoścido 8 lat.Niestety, aukcje internetowe to miejsca, w których najczęściej dochodzido oszustw. Wiele z nich wynika z lekkomyślności, wiary w „super okazję”,ale również przez wyrafinowane działanie oszustów. By nie stracićpieniędzy i zostać oszukanym, należy sprawdzać wiarygodność sprzedającego:czytać komentarze, poznać opinie innych internautów, sprawdzićformę płatności wybraną przez sprzedającego. Warto skontaktować sięze sprzedającym elektronicznie lub telefonicznie. Może okazać się, żezainteresowani są z tej samej miejscowości i transakcję można załatwićosobiście. Niechęć sprzedającego do kontaktu telefonicznego może byćsygnałem ostrzegawczym. Jeśli odbieramy paczkę w urzędzie pocztowym,mamy prawo sprawdzić jej zawartość w obecności kontrolera lubkierownika oddziału. Gdy towar nie odpowiada oczekiwanym parametrom,można nie przyjąć przesyłki. Można również, co jest kosztowniejszedla kupującego, zamówić transport pocztą kurierską - mamy wtedymożliwość sprawdzenia zawartości przesyłki nawet telefonicznie. Zastosowaniesię do powyższych prawideł winno zminimalizować przypadkioszustw internetowych.asp. szt. Piotr Chrupekasp. szt. Katarzyna Witkowska


12 BezpieczeństwoSTRAŻ POŻARNA INFORMUJEOd 18 marca 2008 r. do 17 kwietnia 2008 r.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnejw Radziejowie zanotowała ogółem 43 zdarzenia,w tym:• pożary – 6,• miejscowe zagrożenia – 37.W ramach „miejscowych zagrożeń” doszło do zdarzeń m.in.niniejszego rodzaju:– 9 w komunikacji drogowej, w których rannych zostało 10osób,– 9 związanych z usuwaniem niebezpiecznie pochylonychdrzew i zwisających konarów,– 6 interwencji pompowania wody z zalanych obiektów.ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:1. 21.03.2008 r. – Radziejów – w wyniku wymuszenia pierwszeństwaprzejazdu doszło do zderzenia dwóch pojazdówosobowych marki BMW oraz Audi. Wskutek uderzenia samochódAudi wpadł do rowu i dachował. Poszkodowana zostałajedna osoba, której pomocy medycznej udzieliło PogotowieRatunkowe. W akcji udział brał zastęp z JRG Radziejów. Stratymaterialne wyceniono na ok. 15 tys. zł.2. 27.03.2008 r. – Radziejów, ul. Płowiecka – w wyniku wymuszeniapierwszeństwa przejazdu doszło do zderzenia dwóchpojazdów: samochód ciężarowy MAN i samochód osobowyPolonez. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Działania Strażypolegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacjiposzkodowanej kobiety z pojazdu i odłączeniu akumulatoraw Polonezie. Straty materialne wyceniono na ok. 4 tys. zł.3. 01.04.2008 r. – Piotrków Kujawski, ul. Parkowa – w wynikuprzewrócenia się palet z workami wypełnionymi nawozemsztucznym, przygniecionyzostałmężczyzna. Po odrzuceniuworkówprzez strażakówz JRG Radziejówi dotarciu do przygniecionejosoby,lekarz pogotowiastwierdził zgon.Miejsce zdarzeniaprzekazano Policji.zostali na boisko szkolne. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczejw Radziejowie w sprzęcie ochrony dróg oddechowychsprawdzili szkolne pomieszczenia upewniając się, że wszyscyopuścili zagrożony budynek. Po sprawdzeniu obecności ucznióworaz odliczeniu nauczycieli i pracowników szkoły, ratownicyJRG Radziejów zaprezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy,jakim dysponują w czasie prowadzonych działań.Cała akcja i pokaz sprzętu odbył się w ramach obchodzonego„Dnia Ziemi”.4. 04.04.2008 r. – Skibin – w wyniku wymuszenia pierwszeństwaprzejazdu doszło do zderzenia 2 pojazdów: Fiat Uno i Fiat126p. W wyniku zderzenia ranne zostały 3 osoby, którym pomocyudzieliło i zabrało do szpitala Pogotowie Ratunkowe.Działania Straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,odłączeniu akumulatorów i udrożnieniu szlaku komunikacyjnego.Straty materialne ogółem wyniosły ok. 6 tys. zł.5. 15.04.2008 r. – Osięciny – na skutek prawdopodobnie podpaleniadoszło do pożaru ściółki w lesie. W działaniach gaśniczychbrało udział 5 zastępów: z JRG Radziejów, OSP Osięciny– 2 zastępy, OSP Pilichowo i OSP Witowo. Spaleniu uległo1,5 ha ścioły, a straty oszacowano na sumę ok. 30 tys. zł.Z ŻYCIA KOMENDY:18 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół Rolnicze Centrum KształceniaUstawicznego w Przemystce przeprowadzona została ćwiczebnaewakuacja uczniów i nauczycieli na wypadek powstaniapożaru. Wszyscy poprzez wyjścia ewakuacyjne wyprowadzeniTekst i foto: Ireneusz Poturalski


To warto wiedziećHistoria maszyn do pisaniaaszyna do pisania odegrała bardzo ważną rolę w życiu człowieka i toMw wielu aspektach. Pierwszym ważnym wydarzeniem w historii maszyndo pisania było wynalezienie przez Johannesa Guthenberga około 1448 r.ruchomej czcionki. Minęło jednak wiele czasu zanim pojawiły się pierwszekonstrukcje przypominające maszyny do pisania. Pierwszy patent na maszynędo pisania uzyskał w 1714 r. brytyjski inżynier Henry Mil. Niestety, niezachowały się żadne rysunki ani opisy tego urządzenia. Dopiero w 1808 r.Pellegrine Turri z miasta Reggio (Włochy) skonstruował pierwszą działającąmaszynę do pisania dla niewidomej Caroliny Fantoni, która dzięki niej mogłaprowadzić regularną korespondencję. Pominiemy kilka kolejnych konstrukcjii zatrzymamy się dopiero przy maszynie duńskiego pastora Mallinga Hansena,który w 1870 r. rozpoczął „masową” produkcję „kul piszących” („Skrivekugle”).Maszyna Hansena sprzedawana była zarówno w Europie, jaki w Ameryce i podobno używana była jeszcze w czasie I wojny światowej.Jako oficjalną datę narodzin maszyny do pisania przyjmuje się 23.06.1868 r.,kiedy Charistopher Lathan Sholes zarejestrował swój patent na maszynę dopisania. Parę lat późniejmaszyna ta wyposażonaw klawiaturęw układzie QWERTYi udoskonalona na podstawiezakupu dodatkowychpatentów byłaprodukowana w zakładachRemington SmallArms Co w Ilion (stanNew York). Wszystkiedotychczas produkowanemaszyny do pisaniamiały podstawowąwadę. Piszący nie widziałpisanego tekstu.Bardzo ważnym wynalazkiem,który ostatecznieukształtował maszynędo pisania, byłModel – Adler Mod. 7, Nr seryjny Adler 465219, Rok produkcji patent Franza X. Wagneraz 1895 roku, który1935, Firma Adler Schreibmaschinen, Frankfurt, Germanyzmienił mechanizm dopisania tak, że piszący mógł na bieżąco obserwować powstający tekst. PatentFranza X. Wagnera zakupiła firma Underwood. Od tej pory rozpoczęła się ostrawojna konkurencyjna Underwood z Remingtonem. Do roku 1930 producenciprześcigali się w udoskonalaniu maszyn i wprowadzaniu dodatkowych możliwości.Już w 1889 r. George C. Blickensderfer z Erie w Pensylwanii skonstruowałdobrą maszynę przenośną – Blick Model 7.W 1902 roku pojawiła się pierwsza, nowoczesna maszyna elektrycznaBlickensdorf. Maszyny produkowane na początku XX wieku miały jużpraktycznie wszystkie te elementy, które mają współczesne nam maszyny– czterorzędową klawiaturę w układzie QWERTY, wydzielony klawisz spacji,czcionki uderzające papier przez taśmę barwiącą, używanie jednego klawiszazmiany dla dużych/małych liter.Początek XX wieku to czas, kiedy maszyny do pisania trafiły do biur,w których znalazły się miejsca pracy dla pań - początkowo tylko jako sekretareki maszynistek. Oprócz maszyn do pisania z pełną klawiaturą, którez powodu precyzyjnych mechanizmów były bardzo drogie producenci wytwarzalimniej skomplikowane,ale teżi o mniejszych moż-Model – CONSUL, Nr seryjny 3 - 202 122714, Rok produkcji ca1964, Firma Kovo, Praga, Czechosłowacjaliwościach maszynyindeksowe. Maszynydo pisania przez długiczas niezastąpionew biurach i urzędachwraz z nastaniem erykomputerów przestałyspełniać swoje zadanie.Z powodu braku nabywcówpadały kolejnefirmy, a symboliczny„pogrzeb” maszyn dopisania odbył się nasali sądowej w lipcu1995 r., kiedy FirmaSmith Corona, jednaz największych amerykańskichproducentów maszyn do pisania, ogłosiła bankructwo.W Polsce produkcję maszyn do pisania o nazwie „Idea” rozpoczął prawdopodobniew 1924 r. Władysław Paciorkiewicz w Bydgoszczy. Nie jestto jednak do końca pewne. Pierwszą produkowaną w Polsce maszyną był„Orzeł” wytwarzany z początkiem 20. lat XX w. w Poznaniu przez firmę StanisławSkóra i S-ka. „Orzeł” był kopią niemieckiego Adlera. Wytwarzany byłjednak z gorszych materiałów.Z początkiem 30. lat XX w. została wprowadzona na rynek polska markaF.K. (skrót od „Fabryka Karabinów”). Początkowo pod marką F.K. sprzedawanofrancuskie maszyny Contin (produkowane przez francuski oddziałamerykańskiego Continentala), ale od 1932 r. były produkowane w warszawskichzakładach. Pierwsze modele – C28, C38 i C48 były wytwarzane na baziekupionych patentów, ale od 1937 roku produkowano już własną konstrukcję– model D. Pod koniec 1938 r. rozpoczęto produkcję w warszawskichzakładach małej maszyny przenośnej na podstawie patentu kupionego odszwajcarskiej firmy Paillard. Do wybuchu II wojny światowej zakłady wyprodukowałytylko niecały 1000 tych niezawodnych i poręcznych maszyn.Po zakończeniu wojny produkcję maszyn do pisania w Polsce wznowionodopiero na początku 70. lat XX w. w zakładach zbrojeniowych w Radomiuna bazie zakupionej licencji. Maszyny z Radomia początkowo były sprzedawanepod marką „Predom”, następnie „Predom – Łucznik” i wreszcie „Łucznik”.Tak jak na całym świecie produkcja maszyn do pisania w radomskichzakładach zakończyła się na początku 90. lat XX wieku.Dla lepszego zobrazowania tematu przedstawiam kilka maszyn z moichzbiorów.Spotkanie miłośników historiiJan CybertowiczMiłośnicy historii spotkali się 4 kwietnia 2008 r. w RadziejowskimDomu Kultury. W trakcie spotkania Jan Cybertowicz zaprezentował„Historię maszyn do pisania”.Wykład uzupełniał pokaz multimedialny, który obrazowałchronologicznie poszczególne egzemplarze maszyn do pisaniawyprodukowane przez wiele wytwórni z różnych krajów, podstawowezasady działania mechanizmów maszyn do pisania orazróżnice konstrukcyjne różnych typów maszyn.Podczas prezentacji czynna była wystawa maszyn do pisaniawyprodukowanych na przestrzeni całego XX wieku oraz literaturyna ten temat. Eksponowane na wystawie maszyny, jakrównież literatura na ich temat pochodziły ze zbiorów Jana Cybertowiczai Leszka Kalickiego. Wystawę można było oglądaćdo 18 kwietnia br. w Radziejowskim Domu Kultury.Marek SzuszmanFoto. Romuald Trzeciak


Model – Mercedes,Nr seryjny 541525,Rok produkcji 1941,Firma MercedesBueromaschinenwerke A.G.,Zella-Mehlis, GermanyModel – MONARCHVISIBLE,Nr seryjny 117081,Rok produkcji 1914,Firma MonarchTypewriter Co.Syracuse, U.S.A.Prezentacjamaszyn do pisaniaModel – TORPEDO 6,Nr seryjny 376254,Rok produkcji 1940,Firma Torpedo Werke A.G.,Frankfurt, GermanyModel – Mignon Modell 2, Nr seryjny 35810, Rok produkcji 1911,Firma Allgemeinen Elektrizitaets-Gesellschaft (AEG), Berlin, GermanyModel – Triumph,Nr seryjny 47515,Rok produkcji 1925,Firma Triumph WerkeNuernberg A.G.,Nuernberg, GermanyModel – URANIA,Nr seryjny 106513,Rok produkcji 1928,FirmaClemens Mueller A.G.,Dresden, Germany

More magazines by this user
Similar magazines