Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.

nvf.cz
  • No tags were found...

Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.

Rozvoj regionunebo naopak?15. Listopadu 2012- Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Demokracie je diskuze Broumovsko Vize 2029AgenturaDiskuzeAPRB


Broumovsko Vize 2029010203Broumovsko je04---krajiny Broumovska-vazbu na region.je zde dostatek--jeny. Broumovsko jeobyvatelstva.patrioti spolupra-Infrastruktura jev souladu s krajinou,nastavenanenaru-Broumovskem a-ruchem.Broumovsko je


••• DSO Broumovsko a Policko• MAS Broumovsko+•• CHKO Broumovsko•• Euroregion Glacensis••DSOBROUMOVSKODSO POLICKO


HOBRA – Školník s.r.o.Jan Školník15. 11. 2012


Spolehlivá filtrace


Priority odpovědnosti firmy vůči svému okolí1. Fungování firmy ve zvoleném regionu (primární odpovědnost)2. Vytváření pozitivního příkladu (i příkladnou podporou projektů srozvojovým potenciálem)3. Uplatnění zkušeností pro rozvoj regionu4. Angažování se v občanském životě (firma „součást společnosti“)5. Osobní účast a podporování zaměstnanců v aktivní účasti naveřejných projektech


Proč?Hospodářský rozkvět jakéhokoliv regionu (státu) vyžaduje klidné abezpečné prostředí. Pro tento klid je dobrým předpokladem rovnovážnýstav bez zřetelných extrémů.Měli bychom dokázat, že se zvyšováním ekonomické úrovně regionu(státu) jde ruku v ruce zvyšování kvality života (kulturnosti).To předpokládá investice. Naše investice. Dnes.Podporou regionů získávají i centra. Rozvoj občanské společnosti zdolaje v zájmu všech respektive – více hrdých a ambiciózních, vysocekreativních lidí je naše budoucnost.


Proč?Myslet si, že regionům primárně pomůže přerozdělovací proces afinanční dotace EU je omylem . Region jsou lidé, kteří v systémunutného dychtění po dotacích ztrácí důstojnost a úctu k sobě samým.Regionům pomůže více důvěra a delegace pravomocí. To co neumí stát,by měli pochopit a realizovat dárci, kteří podpoří právě takovédůvěryhodné projekty, vznikající zdola, které reflektují skutečné potřebyregionu a ne nadiktovaná témata.


Proč?Vycházím z předpokladu, že:• Sounáležitost s místem kde žiji (lidmi) je nám zakódována(spontánně se projevuje u sportu) a nemůžu jakkoliv je to zřejménepatřit nikam (také intuitivně)• Člověk vnímá vazbu odspodu (jsem broumovák, čech,středoevropan, evropan, příslušník euro-atlantické komunity,pozemšťan, vesmířan atd.)• Prací v místě zlepšuji automaticky vyšší celek• Tento podnikatelský étos a patriotismus by měl být vlastní všempodnikatelům a manažerům v našem prostředí• Mít maximální svobodu v rozhodování o svých záležitostechneznamená automatický nízkou míru kooperace.


Proč?Prosperita našeho regionu (státu) je v našem zájmu!Pozitivní hospodářský patriotismus (vlastenectví) je součástí politikvšech vyspělých zemí!Budoucnost našich firem závisí na kreativitě a aktivitě NAŠÍ a DNES!Investice do zvyšování kvality a kultury života se vrátí ve spokojenějšíchzaměstnancích s lepšími pracovními návyky!Vlastníci a manažeři podniků působících na českém území majíodpovědnost nejen ke svým akcionářům, ale k celému svému prostředí(viz. Obrázek dříve)Nerealizováním těchto aktivit si podniky (a lidé v nich) podřezávají větevsami pod sebou. Pokud nebudou usilovat o kvalitní a kulturní rozkvětregionu (kraje, státu) nevytvářejí předpoklady pro své vlastní fungovánív tomto regionu pro sebe.


Princip uspokojování zájmů všech svých tzv.zainteresovaných osob – sociální odpovědnostVĚŘITELÉ(BANKY)ZÁKAZ-NÍCIVLASTNÍCI(INVESTOŘI)FIRMADODAVA-TELÉSTÁTREGIONZAMĚST-NANCI


15. Listopadu 2012Vize Agentury pro rozvoj Broumovska


Agentury pro rozvoj BroumovskaVIZEVizí APRB je být jedním z hybatelů rozvoje Broumovska, býtiniciátorem tvůrčí spolupráce.POSLÁNÍPosláním APRB je spojovat aktivní subjekty, podporovat kreativnínápady, zodpovědně stimulovat rozvoj regionu a návrat a příchodtvůrčích lidí a trvale spoluvytvářet příjemné prostředí pro život.Agentura pro rozvoj Broumovska je neziskové občanské sdružení jehožaktivity směřují k rozvoji Broumovska.


Agentury pro rozvoj Broumovska• Radost z práceDěláme takovou práci, která nás baví.Jsme nadšeni ze samotné možnostipodílet se na rozvoji Broumovska,z pozitivních dopadů naší práce na životmístních obyvatel, z úspěchu našichpartnerů a stejně tak z radosti, kterounaše práce přináší širokému okolí.• OdvahaNebojíme se výzev, umíme je realizovat astále hledáme nové. Snažíme se jítneustále kupředu, ale dbáme svýchzávazků.• RespektVážíme si svých partnerů a důvěry,kterou jsme si stihli vybudovat. Jednámeotevřeně, věcně a vstřícně.• PartnerstvíNaši činnost zakládáme na spoluprácivšech, kteří mají zájem společně měnitBroumovsko. Navazujeme stále novápartnerství a ta stávající dáleprohlubujeme.• ProfesionalitaSvou práci odvádíme kvalitně asystematicky, hledáme příležitosti jak sedále vzdělávat a velmi rádi se nechávámeinspirovat.• NadhledI když máme velké cíle, stojíme nohamana zemi. Jsme sebekritičtí a dokážemeodhadnout své síly. Svou činnostrealizuje v souvislostech a jsme sivědomi důsledků našich rozhodnutí.


15. Listopadu 2012Projekty Agentury pro rozvoj Broumovska


• 2004 Vinum et cetera v•••Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


- 2011•••••Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


2011-• Oživení budovy bývaléhoklášterního Gymnázia*• Zázemí pro spolupráciinstitucí – v současnosti:• APRB• PKB• MAS Broumovsko+• SDMB• ERG RDA (Broumov)• DSO Broumovsko• Český rozhlas HK• Realizovaná investicevytápění 1,5 mil. Kč(Leader)Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Univerzitra třetího věku U3VKoordinátor: APRB BroumovCyklus: Východočeská šlechta v proměnách času – zahajovacípřednáška prof. Musil UHK


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


•••••••Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


• malba, sochařství, hudba,tanec, divadlo, architektura, fotografie, grafická díla)••• Workshopy a kurzy•••• Workshopy a kurzy• Programy EVVO•• Za poklady BroumovskaAgentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Zahrada* -Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


INFOBOD -infoboduAgentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


2012


Výstavní koncepce pro nově vznikající galerii v prvním patře domu postaveného v osmnáctém stoletív klášterní zahradě broumovského benediktinského opatství sv. Václava zohledňuje výjimečnou možnostprezentovat současné umění v historicky i krajině atraktivním prostředí. Je zaměřena na prezentaci děltěch umělců, pro něž ani v dnešní době neztratil na výpovědní síle a smysluplnosti projev spjatý stradičními výrazovými prostředky - médium malby, kresby, grafiky, sochy/plastiky/objektu, ale takéfotografie. Prostor bude poskytován především výstavám autorským, přičemž v každém roce budezařazena jedna z prezentací umělce, jenž pochází ze širšího regionu. Uvedeny budou také výstavytematické, případně výrazově dialogické, vždy ovšem s ohledem na komorní prostor galerie a specifičnostmísta galerie (v klášterní zahradě), které je zohledněno v prostém, avšak významově bohatém názvuGalerie Dům.2012: Ivan Pinkava, Petr Stibral, Vladimír Véla


Broumov


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.KlášterSP10/2011


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


• HAMU Praha•••••• Centrum•• DSO Broumovsko• MAS Broumovsko+••• o.s.••KTF• CHKO Broumovsko• AVU PrahaAgentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvojBroumovska o.s.ZA POKLADY BROUMOVSKA 2012


•••


Agentura pro rozvojBroumovska o.s.ZA POKLADY BROUMOVSKAProgram festivalu


•Broumov,•, varhanyYasuko Tanaka, trubkaPro Anima•••, kMusica Florea,,violoncello, kostel sv. MichaelaSobota 04. srpna 2012Lignum QuintetSobota 11. srpna 2012Otovice, kostel sv. BarborykvartetSobota 18. srpna 2012, kostel sv. AnnySobota 25. srpna 2012,Ruprechtice,kostelMio Sakamoto


Sobota 04. srpna 2012, Barokní zámeček Skály – BischofsteinLignum Quintet


2010


2011


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


management Broumovska


Navštivte romantickáskalnatá zákoutí Teplickoadršpašska(1),malebná údolí a příkrésvahy Policka (2),krajinu Jestřebích hora okolí Hronova, či tichouBroumovskou kotlinu (3)s mnoha unikátnímibarokními památkami.Geograficky a historicky svébytný kraj, jehož neobyčejné přírodní krásy byly po staletíhospodářsky kultivovány a obohacovány o umělecké památky pod správoubenediktinského řádu. Vznikla tak mimořádná harmonická a esteticky vyváženákrajina, pro niž je příznačná pestrost a prolínání krás přírody, historie a silnýchlidí v ní žijících.


Marketing destinace 2012obecné předpoklady•••••produktuBroumovska••• Monitoring


Marketing destinace v roce 2012web a FB


Marketing destinace v roce 2012mimořádná příloha MF Dnes Broumovsko


Marketing destinace v roce 2012 – rozpracován konceptBike resort Broumovsko www.bikeresort.cz


Marketing destinace v roce 2012 – rozpracovánkoncept Bike resort Broumovsko


Marketing destinace v roce 2012investice do infrastruktury CRWalzlovkaMeziměstí


Marketing destinace v roce 2012Magazín Broumovsko 2013


15. Listopadu 2012


••• Letos:••••stravu a program)•• Broumovska


15. Listopadu 2012Broumovska


Centrum•••• 3 na ½ úvazek ze••osobu


Dientzenhofer


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.


server••••Broumovsko•Nachodske.info


ck.broumovsko s.r.o.


pozornost.Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.550 01 Broumovjs@broumovsko.cz+420 491 521 283http://aprb.broumovsko.czhttp://nase.broumovsko.czwww.broumovsko.cz

More magazines by this user
Similar magazines