E-48 Kullanım Kılavuzu - Elimko

elimko.com.tr
  • No tags were found...

E-48 Kullanım Kılavuzu - Elimko

PID PARAMETRELERÝNÝN MANÜEL AYARLANMASIHerhangi bir nedenle Auto-tune iþlemi sonunda hesaplanan PID parametreleriile iyi bir proses kontrolü saðlanamýyorsa bu parametreler manüel olarakayarlanabilir. Bu iþlem için pek çok yöntem vardýr. Aþaðýda Ziegler-Nicholsyöntemi açýklanmýþtýr. Cihaz normal çalýþma durumunda iken:1-TUNE sayfasýndaki IT, DT ve HYS parametrelerini 0 olarak ayarlayýnýz.2-OCNF sayfasýndaki OCR parametresi RL1 ise ayný sayfadaki CT parametresini2 olarak ayarlayýnýz.3-Proses deðerinin kontrol set noktasýnda oturmayacaðýný gözönündebulundurunuz.4-Proses deðerinde salýným varsa PB parametresini osilasyon kalkana kadararttýrýnýz. Proses deðeri kararlý ise PB deðerini adým adým düþürerek prosesdeðerinde osilasyon elde etmeye çalýþýnýz. PB parametresi herdeðiþitirildiðinde sistemin kararlý hale gelmesi için bir süre beklenmelidir.Prosesin osilasyona baþladýðý PB (B) parametresi bulunduðunda osilasyonperiyodunu (T) ölçerek kayýt ediniz.5- PB, IT ve DT parametrelerini aþaðýdaki tabloya göre hesaplayarakayarlarýný yapýnýz.KontrolPPIPID2xB2.2xB1.7xBOransalBand( PB)ÝntegralZamaný( IT)00.8xT0.5xTTürevZamaný( DT)000.12xTOPERATÖR SAYFALARI Cihaz enerjilendikten sonra 1 saniye boyunca göstergedeki tüm dijitlerOTOMATÝK MODve ön paneldeki ledler yanar. Ardýndan 1 saniye boyunca üstgöstergede "cihaz tipi", alt göstergede "versiyon numarasý" görülür venormal çalýþma durumuna geçilir. Cihazýn iki çalýþma modu vardýr.- Otomatik modda; cihazýn çýkýþý, proses deðerini kontrol set noktasýndatutmak için otomatik olarak ayarlanýr.- Manüel modda; çýkýþ, kontrol set noktasýndan baðýmsýz olarakayarlanabilir. Cihazýn çalýþma modu ön panel üzerindeki SF ledinden izlenebilir.SF ledi yanýyorsa cihaz manüel modda çalýþýyor demektir. Cihaz PID kontrolü ile çalýþýrken PRTC sayfasýndaki MPL parametresiENB seçili ise operatör ekranýnda tuþuna 3 saniye basarak otomatikve manüel modlar arasýnda geçiþ yapýlabilir. Normal çalýþma durumunda üst göstergede "proses deðeri", altMANÜEL MODgöstergede çalýþýlmakta olan moda göre "kontrol set noktasý" veya"manüel çýkýþ" izlenir. Normal çalýþma ekraný ve sýk kullanýlan parametrelerin bulunduðusayfaya ise operatör sayfasý denir. Normal çalýþma durumunda ikenoperatör sayfasýndaki parametrelere ulaþmak için tuþu kullanýlýr.Operatör sayfasýndaki parametreler cihazýn çalýþma moduna baðlýolarak deðiþir.Ekran23.40.0OUT0.0A1SP0.0A2SP0.0Ekran20.0SP0.00.0A1SP0.0A2SP0.0Proses DeðeriAçýklamaKontrol Set NoktasýÇýkýþ YüzdesiAlarm-1 Set NoktasýAlarm-2 Set NoktasýProses DeðeriManüel ÇýkýþAçýklamaKontrol Set NoktasýAlarm-1 Set NoktasýAlarm-2 Set NoktasýBirimEUEU%EUEUBirimEU%EUEUEUÝzlemeKoþuluA1tpOFFA2tpOFFÝzlemeKoþuluA1tpOFFA2tpOFFTuþ / //Tuþ / / //Tuþ Ýþlevi /Ayar AralýðýSPLL - SPHL$99.9 - 999.9$99.9 - 999.9Tuþ Ýþlevi /Ayar AralýðýoLL - oHLSPLL - SPHL$99.9 - 999.9$99.9 - 999.9NormalÇalýþmaCOD0PAGETUNEParametrelerKONFÝGÜRASYON SAYFALARIÞifre$999 - 9999KonfigürasyonSayfalarýtUnE, ACNF, OCNF,GCNF, PRTC, CLBRKonfigürasyon Sayfalarýna GiriþPID Ayarlarý Sayfasý ( PAGE=TUNE)EkranATOFFPB20.0ITDT28HYS70.5Auto-Tune (1)Oransal BandÝntegral ZamanýTürev ZamanýHisterezisAçýklama Konfigürasyon sayfalarýnda cihazýnçalýþma ilkelerini belirleyenparametreler bulunur.TUNE = PID Ayarlarý SayfasýACNF = Alarm Konfigürasyon SayfasýOCNF = Kontrol ve Çýkýþ BirimleriKonfigürasyon SayfasýGCNF = Genel Konfigürasyon SayfasýPRTC = Güvenlik Ayarlarý SayfasýCLBR = Kalibrasyon SayfasýBirimEUsnEUKY-48-1106-0ÝzlemeKoþuluCntl =PID(1) Manüel modda iken Auto-tune iþlemi baþlatýlamaz.Alarm Konfigürasyon Sayfasý ( PAGE=ACNF)EkranA1tpOFFA1HY0.5A1LTOFFA2tpOFFA2HY0.5A2LTOFFAlarm-1 TipiAlarm-1 HisterezissnAlarm-1 Kilitleme (1) TabloAlarm-2 TipiAçýklamaAlarm-2 HisterezisAlarm-2 Kilitleme (1)BirimCntl =PIDCntl =PIDCntl =PIDCNTLOFFTuþ/////Tuþ Ýþlevi /Ayar AralýðýON / OFF0.1 - 999.90 - 36000 - 36000.0 - 999.90.0 - 999.9Tablo 10.0 - 999.9(1) Normal çalýþma durumunda AX LT = ON ise ve alarm alýnmýþsa tuþu kilitlialarmlarý kaldýrýr.1EUTablo1EUÝzlemeKoþuluCntl=OFFveyaOCR Rl1A1tpOFFA1tpOFFA2tpOFFA2tpOFFTuþ//////Tuþ Ýþlevi /Ayar AralýðýTablo 1ON / OFFON / OFFKontrol ve Çýkýþ Birimleri Konfigürasyon Sayfasý ( PAGE=OCNF)EkranCNTLONOFOCRCFRL1REVOLLOHL100.0BIAS50.0CTMAR0.020-20RTLL0.0RTHL400.0Kontrol TipiÇýkýþ DevresiKontrol FormuAçýklamaMinimum Çýkýþ YüzdesiMaksimum Çýkýþ YüzdesiBirimTablo2Tablo3ÝzlemeKoþuluTuþ///Tuþ Ýþlevi /Ayar AralýðýTablo 2Tablo 3DIR (Düz)REV (Ters)% 0.0 OHL%Çýkýþ Offset Deðeri %PWM PeriyodumA Çýkýþ Skalasý mACNTLOFFCNTLOFFCntl =PIDCntl =PIDCntl =PIDCntl=PIDveOCR = RL1///-OLL -100.00.0 -100.0sn 1 240Cntl=OFFveyaOCR=RL1Cntl=OFFveyaOCR AOCRetransmission Alt Sýnýrý EU $99.9 999.9Cntl=OFFveyaOCR AOC///-Tablo 3Retransmission Üst Sýnýrý EU $99.9 999.9/Üretici / Yetkili Servis: Elimko Ltd. Þti.8. Cadde 68. Sokak No:16 06510 Emek / ANKARATel:+ 90 312 212 64 50 Faks:+ 90 312 212 41 43www.elimko.com.tr e-posta:elimko@elimko.com.tr--Konfigürasyon sayfalarýna girmek için ve tuþlarýna birlikte basýlýr.Bu iþlemden sonra PR ledi yanar, üst göstergede COD parametresi, altgöstergede 0 deðeri görülür. ve tuþlarý kullanýlarak alt göstergeye COD þifresi girilir ve tuþunabasýlarak ilk konfigürasyon sayfasýna ( TUNE) ulaþýlýr. COD þifresinin fabrika ayarý "10" dur. COD þifresi PRTC sayfasýndaki SCOD parametresi ile tanýmlanýr. COD þifresi doðru girilirse konfigürasyon sayfalarýndaki tüm parametrelereulaþýlabilir. COD þifresi hatalý girilirse konfigürasyon sayfalarýna girilebilir,ancak PRTC sayfasýnda bulunan DPL ve APL parametrelerince izin verilensayfalara ulaþýlabilir ve deðiþtirilebilir. Konfigürasyon sayfalarýnda; ve tuþlarý üst göstergede PAGE mesajý varken konfigürasyonsayfalarýnýn seçiminde kullanýlýr. tuþu sayfanýn baþýnda iken sayfanýn içindeki parametrelere ulaþmak vebir sonraki parametreye geçmek için kullanýlýr. tuþuna 2 saniye basýlarak konfigürasyon sayfasýna dönülür. tuþu ile normal çalýþma durumuna dönülür.Genel Konfigürasyon Sayfasý ( PAGE=GCNF)EkranINPTDP1ZEROSPAN100.0UNITINSFLTRSBR0.00.00.5HISPLL$99.9ARFS(1) DP parametresi deðiþtirildiðinde birimi EU olan tüm parametreler yenidenayarlanmalýdýr.(2) Tablolarda kullanýlan EU ( Mühendislik Birimi ), termokupl ve rezistanstermometre giriþ tiplerinde C veya F, lineer giriþ tiplerinde ise kontrol edilen ölçübirimidir. Birimi EU olan parametrelerin ondalýk derecesi DP parametresi ile belirlenir.(3) AR parametresinin deðeri, herhangi bir tuþ iþlemi yapýlmadýðýnda normalçalýþma durumuna dönmek için geçecek süreyi tanýmlar. 0 seçili ise konfigürasyonsayfalarýndan normal çalýþma durumuna geçmek için kullanýcýnýn müdahale etmesigerekir. Otomatik çýkýþ fonksiyonu iþlevsizdir.oo(4) Kalibrasyon sayfasý dýþýnda tablolarda "Ekran" sütununda verilen parametredeðerleri cihazýn fabrika ayarlarýdýr. Kalibrasyon sayfasýnda "Ekran" sütunundaverilen parametre deðerleri tipik deðerlerdir.Güvenlik Ayarlarý Sayfasý ( PAGE=PRTC)EkranAçýklamaBirimDPL4 Parametre Ýzleme Seviyesi TabloAPLMPL2DSBCPLK*CSPHL999.9SPRR0.00OFFADRS25BRTE4.8PRTYEvENDSBSCOD10Giriþ TipiSýcaklýk BirimiAçýklamaOndalýk Noktasý (1)Lineer Giriþ Skalasý Alt SýnýrýLineer Giriþ Skalasý Üst SýnýrSensör Kopuk DurumuFabrika Ayarlarýný Yükleme (4)Parametre Deðiþtirme SeviyesiTabloÞifre Set Deðeri (1)Manüel Mod GeçiþiKalibrasyon Sayfasý GiriþiBirimTablo4EUEUGiriþ Öteleme Deðeri EUGiriþ Filtre Katsayýsý EUTablo5Set Noktasý Alt Sýnýrý EUSet Noktasý Üst Sýnýrý EUSet Noktasý Yükselme Eðimi EU/dkOtomatik Çýkýþ Süresi snÝletiþim AdresiÝletiþim HýzýParite Tipi(1) Þifre set deðerinin fabrika ayarý "10" dur.89ÝzlemeKoþuluINPT=LineerINPT=Lineer(2) INPT=kb/sTablo7TC/RTINPTmiliamperÝzlemeKoþuluTuþ////////////////Tuþ/////Tuþ Ýþlevi /Ayar AralýðýTablo 40 - 3$99.9 - 999.9$99.9 - 999.9*C (°C)*F (°F)$99.9 - 999.90.1 -10.0Tablo 5$99.9 - SPHLSPLL - 999.90.0 - 60.00 - 25Tuþ Ýþlevi /Ayar AralýðýTablo 8Tablo 9(3)ON / OFF1 - 1274.8, 9.6,19.2, 38.4Tablo 7ENB (Geçilebilir)DSB (Geçilemez)ENB (Girilebilir)DSB (Girilemez)$99.9 - 999.9Kalibrasyon Sayfasý ( PAGE=CLBR)Ekran50.MV68460.DEG64390.R652220.MA6781CO 4750CO203424ÝzlemeKoþuluCALB sayfasý cihazýn kalibrasyon parametrelerinin bulunduðusayfadýr. Bu sayfada yapýlacak hatalý bir iþlem cihazýn ölçümdeðerlerini bozar. Bu sayfadaki parametreler ölçüm vekaynak cihazlarý kullanýlarakayarlanýr. Doðruluklarý uygunkalibratörler mevcut deðilse bu sayfaya girilmesi önerilmez.Tuþ Ýþlevi /Ayar Aralýðý(1) Kalibratör milivolt kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý 50.000 mV olarakayarlanýr. Kalibratör çýkýþý cihazýn 9(-) ve 10(+) numaralý terminallerineuygulanýr. Bu parametre seçili iken ve tuþlarýna birlikte basýlarak kayýtiþlemi yapýlýr.(2) Kalibratör K tipi termokupl kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý 0.00 °Colarak ayarlanýr. Kalibratör çýkýþý cihazýn 9(-) ve 10(+) numaralý terminallerineuygulanýr. Bu parametre seçili iken ve tuþlarýna birlikte basýlarak kayýtiþlemi yapýlýr.(3) Kalibratör direnç kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý 390.00 olarakayarlanýr. Cihazýn 9 ve 10 numaralý terminalleri kýsa devre edilir. Kalibratörçýkýþý cihazýn 8 ve 9 numaralý terminallerine uygulanýr. Bu parametre seçili iken ve tuþlarýna birlikte basýlarak kayýt iþlemi yapýlýr.(4) Kalibratör miliamper kaynaðý konumuna getirilir ve çýkýþý 20.00 mA olarakayarlanýr. Kalibratör çýkýþý cihazýn 8(+) ve 9(-) numaralý terminallerine uygulanýr.Bu parametre seçili iken ve tuþlarýna birlikte basýlarak kayýt iþlemi yapýlýr.(5) Kalibratör miliamper ölçüm konumuna getirilir. Cihazýn 11(+) ve 12(-)numaralý terminallerinden alýnan çýkýþ kalibratöre uygulanýr. Bu parametreseçili iken kalibratörün göstergesinde 4.00 mA okunan kadar ve tuþlarý ileayar yapýlýr. veya tuþlarýna basýlarak parametre deðeri kayýt edilir.(6) Kalibratör miliamper ölçüm konumuna getirilir. Cihazýn 11(+) ve 12(-)numaralý terminallerinden alýnan çýkýþ kalibratöre uygulanýr. Bu parametreseçili iken kalibratörün göstergesinde 20.00 mA okunan kadar ve tuþlarýile ayar yapýlýr. veya tuþlarýna basýlarak parametre deðeri kayýt edilir.TablolarTablo 1 Alarm TipleriOFF KapalýLO Alt Alarm (Mutlak)HI Üst Alarm (Mutlak)LOD Aþaðý Sapma (Baðýl)HID Yukarý Sapma (Baðýl)LOB Band Ýçi AlarmHIB Band Dýþý AlarmTablo 2 Kontrol TipleriOFF YokONOF On-Off KontrolPID PID KontrolTablo 3 Çýkýþ DevresiRL1 Röle 1AOC Analog ÇýkýþTablo 4 Giriþ TipleriB Type B (TC)E Type E (TC)JKLNRSTUPT0A204A200V5000V100V2Açýklama50 mV Kalibrasyonu(1)Type K 0°C Kalibrasyonu (2)390 Kalibrasyonu (3)20 mA Kalibrasyonu (4)Akým Çýkýþ Kalibrasyonu(4 mA) (5)Type J (TC)Type K (TC)Type L (TC)Type N (TC)Type R (TC)Type S (TC)Type T (TC)Type U (TC)Pt-100 (RT)0-20 mA (Lineer)4-20 mA (Lineer)0-50 mV (Lineer)0.0-1.0 V (Lineer)0.2-1.0 V (Lineer)Tablo 5 Sensör Kopuk DurumuLO Proses Deðerini Aþaðý ÇekHI Proses Deðerini Yukarý ÇekBirimTuþ//Tablo 6 mA Çýkýþ Skalasý0-20 0-20mA20-0 20-0mA4-20 4-20mA20-4 20-4mATablo 7 Parite TipiNONE YokODD TekEVEN ÇiftDeðeriniKaydetKalibrasyonDeðeriniKaydetKalibrasyonDeðeriniKaydetKalibrasyonDeðeriniKaydet600 - 900KalibrasyonAkým Çýkýþ Kalibrasyonu(20 mA) (6)3000 - 3800Tablo 8 Parametre Ýzleme Seviyesi0 Sadece proses deðeri izlenebilir.Proses deðeri ve set deðeri1 izlenebilir.Operatör sayfasý parametreleri2izlenebilir.TUNE sayfasý parametreleri3izlenebilir.ACNF sayfasý parametreleri4izlenebilir.OCNF sayfasý parametreleri5izlenebilir.GCNF sayfasý parametreleri6izlenebilir.Tablo 9 Parametre Deðiþtirme Seviyesi0 Hiçbir parametre deðiþtirilemez.1 Set deðeri deðiþtirilebilir.Operatör sayfasý parametreleri2deðiþtirilebilir.TUNE sayfasý parametreleri3deðiþtirilebilir.ACNF sayfasý parametreleri4deðiþtirilebilir.OCNF sayfasý parametreleri5deðiþtirilebilir.GCNF sayfasý parametreleri6deðiþtirilebilir.Tablo 8 ve Tablo 9 da büyük numaralýseviyeler önceki seviyeleri kapsar.

More magazines by this user
Similar magazines