Views
2 years ago

2011.plan 2011 wykonanie 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 ...

2011.plan 2011 wykonanie 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 ...

2011.plan 2011 wykonanie 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXI/136/2012 Rady Gminy Michałowce z dnia 28.06.2012 r.WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2012 - 2023WYSZCZEGÓLNIENIE2011.plan 2011 wykonanie 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.I. Dochody ogółem, w tym: 20 796 290,97 21 407 029,87 24 189 303,11 24 820 234,68 22 118 610,33 22 736 295,65 23 371 864,58 24 025 841,89 24 698 767,81 25 391 198,51 26 103 706,57 26 836 881,46 27 591 330,01 28 367 676,991. Dochody bieŜące 20 228 325,97 20 839 064,87 21 916 527,08 22 209 979,15 22 118 610,33 22 736 295,65 23 371 864,58 24 025 841,89 24 698 767,81 25 391 198,51 26 103 706,57 26 836 881,46 27 591 330,01 28 367 676,992. Dochody majątkowe, w tym: 567 965,00 567 965,00 2 272 776,03 2 610 255,53 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00a) sprzedaŜ majątku 0,00 0,00 900 000,00 900 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00II. Wydatki bieŜące w tym: 18 949 989,2017 991 602,73 20 011 711,5919 362 214,87 18 902 371,87 18 755 565,53 19 101 554,5319 548 571,4920 012 519,61 20 543 380,98 21 094 599,5021 660 982,15 22 272 014,42 22 897 485,931. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 551 110,858 376 315,12 9 149 509,828 870 000,00 8 900 000,00 8 948 317,20 9 037 800,37 9 218 556,389 402 927,51 9 642 702,16 9 888 591,07 10 140 750,1410 399 339,27 10 664 522,422. związane z funkcjonowaniem organów JST 2 646 439,34 2 420 840,47 2 703 365,35 2 595 000,00 2 598 964,23 2 624 987,693. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 0,00a)b)gwarancje i poręczenia podlegającewyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań zart. 243 ufp/169 sufpwydatki bieŜące objęte limitem art. 226 ust.40,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Wydatki związane z obsługą długu4. 431 719,47 386 167,90 421 474,00 398 150,00 305 332,00 113 586,00publicznego2 652 067,00 2 677 890,00 2 705 000,00 2 731 000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,0096 485,00 78 930,00 61 375,00 43 819,002 758 000,00 2 780 000,00 2 813 000,00 2 835 000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,0026 264,00 8 709,00 3 795,00 0,00III.IV.5. Związane z realizacją programów wieloletnich.Wynik budŜetu po wykonaniu wydatkówbieŜących (I-II)NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych plus wolneśrodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym1.NadwyŜka budŜetowa z lat ubiegłych,zgodnie z art. 217 ufp, zangaŜowana napokrycie deficytu budŜetu roku bieŜącego0,00 0,00 1 824 302,98 1 301 705,00 891 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,001 846 301,77 3 415 427,14 4 177 591,52 5 458 019,81 3 216 238,46 3 980 730,12 4 270 310,05 4 477 270,40 4 686 248,20 4 847 817,53 5 009 107,07 5 175 899,31 5 319 315,59 5 470 191,061 995 751,23 472 787,30 850 983,38 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,002.Wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,zangaŜowane na pokrycie deficytu budŜeturoku bieŜącego1 995 751,23 472 787,30 850 983,38 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00V.Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciemdługu0,00VI. Środki do dyspozycji (III+IV+V) 3 842 053,00VII. Spłata długu, z tego: 1 413 888,001 800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,003 890 014,44 5 028 574,90 5 458 019,81 3 216 238,46 3 980 730,12 4 270 310,05 4 477 270,40 4 686 248,20 4 847 817,53 5 009 107,07 5 175 899,31 5 319 315,59 5 470 191,061 413 891,68 2 386 001,22 3 357 327,61 1 624 471,46 1 200 251,81 695 298,31 655 000,00 655 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 130 000,000,001.rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych orazwykupu papierów wartościowych, w tym:1 413 888,001 413 891,68 2 386 001,22 3 357 327,61 1 624 471,461 200 251,81 695 298,31 655 000,00 655 000,00280 000,00 280 000,00 280 000,00 130 000,000,00VIII.IX.a)wykup papierów wartościowych, spłatkredytów i poŜyczek zaciągniętych wzwiązku z umową zawartą na realizacjęprogramu, projektu, zadaniafinansowanego z udziałem środków, októrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.uofp.Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanepoŜyczki)Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe(VI-VII-VIII)2 428 165,000,00 0,00 915 740,14 1 757 066,53 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 476 122,76 2 642 573,68 2 100 692,20 1 591 767,00X. Wydatki majątkowe, w tym: 5 717 083,00 4 891 862,90 5 699 640,21 2 100 692,20 1 591 767,00 2 780 478,312 780 478,31 3 575 011,74 3 822 270,40 4 031 248,200,00 0,00 0,00 0,003 575 011,74 3 822 270,40 4 031 248,20 4 567 817,530,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,004 567 817,53 4 729 107,07 4 895 899,31 5 189 315,595 470 191,064 729 107,07 4 895 899,31 5 189 315,59 5 470 191,061. Wydatki majątkowe jednoroczne, w tym:1 891 563,00 1 757 817,96 2 583 559,79 2 094 492,201 591 767,00 2 780 478,31 3 575 011,74 3 822 270,404 031 248,20 4 567 817,53 4 729 107,07 4 895 899,315 189 315,59 5 470 191,062.a)programami finansowanymi z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3,programy, projekty lub zadania, w tymzwiązane z:programami finansowanymi z udziałema) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3,0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,003 825 520,00 3 134 044,94 3 116 080,42 6 200,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,003 825 520,00 3 134 044,94 3 116 080,42 6 200,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Trogodišnji-plan-stambenog-zbrinjavanja-drugih-osoba-za-2015.-2016.-i-2017.-godinu
為2012-2013 至2014-2015 屆別的高中學生提供資優教育課程