12.07.2015 Views

Báo cáo tài chính hợp nhất - Nbb

Báo cáo tài chính hợp nhất - Nbb

Báo cáo tài chính hợp nhất - Nbb

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BAo cAo TAIcHiN HqP NHATQUY III NAM 2012KET THUC TAI NGAY 30 THANG 09 NAM 2012


CONG TY cO PHAN DAU TU NAM BAY BAYBANG CAN DOI KE TOAN HEP NHATMlu sd s o'1 - DN/HNTAI SANMe Thuyets6 mlnhngdy 30 theng 09nim 2012VNDngay 0l thAng 0lndm 2012VNDt.1.2.- TAISAN NGAN HANTltn va c5c khoan tuong duong tiCnCAc khoan tuong atuong tiAnlll. Cac khoen phal thu ngen h?n1. Pheithu cia kh6chang2. TrA tru6c cho ngLrdi ben5. Cec khoan phai thu khac6. Dy phbng phaithu ngln h?n kh6 dbilV. Hang $n kho1. Hang $n kho100,110 4'n1112,130'| 31132135 5139 6140141 72.240,005.522.267 2.100.705.464.9584.641.625.2644.485.407 .448'156.217.81618,702.679.39318.364.110.931338.568.462244.596.772.752 136.626.682.330143.308.726.444'17.8S7.200.04511 .155.827 .190 10.667.954.15891.227.955.183109.395.668.962(1.095.736.065) (1.324.140.835)1 .944.336.574,1 09 1 .891.471.695.4801 .944.336.574. 109'1.891.471.695.480V. Tel san ngin h?n kh6c1. Chiphltra lnroc ngSn h?n2. Thue GTGT dLrqc khAu tral3. Thu6 ve cec khoan kh6c phdithu nhe nooc5. TAisangin h?n khec150151152154 8158 I46.430.550.142807.385.25537.678.244.94811.689.2687.933.230.67153.904.407.755693.250.90338.472.843.72715.310.29514.723.042.830B .TAISAN DAI HAN200441.529.912-462442.205.115.207ll. TAlsAn c6 dlnh1. Taisan c6 dinh hiru hinhNguyen gieGi6ti hao mdn laY kC3. Tdi san c6 dinh vO hinhNguyen gieGi6 ti hao mdn ny ka4. Chi phl xay dung co ben dd dang220221222223227228229230101112275.140.546.144188.209.240.441242.773.316.986(54.564.076.545)38.743.865.75340.512.463.378(1.768.597.625)48.1A7.439.95427A-224.692.915't89.366.469.355234.109.123.169(44.742.653.814)39.270.734.77440.844.593.036(1.573.858.262)49.587.488.786t. BAt dong san dau tuNguyen gie240241'131.600.000.000'1.600.000.0001.600.000.0001.600.000.000lV. Cec khoan dau tu tal chlnh dai h?n2. DAu tu vao c6ng ty lien k6t, lien doanh3. Deu tu dei han khec4. DU phdngiem gie dau tu€ichlnh dai h?n250 14252 14.1258 14.2259 14.346.90'1.738.75724.119.810.96425.721.927.803(2.940.000.000)45.884,585.78025.412.657.97722.431 .927.803(1.960.ooo.ooo)v. Telsen dei h?n khec1. Chi phl tra tnrdc ddi h?n2. Taisdn thLr6 thu nhaP hoen lai3. Tai sdn dai h?n khrc260261 15262 34268 1669.466.586.7175S .781.237.7807.082.501.4172.822.A47.52063.566.301,33957.965.983.3822.977.470.4372.622.847.520vt.Lql th6 thuong m?l269 1748.421.040.83062.929.535.173TdNG CONG TAI SAN2,681 .535.434.729 2.542.910.580.165


ICONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBANG cAN oot KE ToAN Hgp NHAT (tdp rheo)Mau s6 B ol - DN/HNNGUON VONMe Thuydts6 mlnhngay 30 theng 09nem 2012VNDngay 0l thang 01nem 2012VNDA. Ng PHAITRAl. Nq ngan hen'1. Vay va nq ngrn h?n2. Phaitra cho ngudiban3. Ngudj mua trA tidn ku6c4. Thue va cec khoan phai nop NhA nu6c5. Phai te ngudi lao dong6. Chi phl phaiadL C6c khoan phaitra, phei nop ngin han khac1'1. QUY khen thudng phUc lqill. Nq dai hen3. Pheite dai h?n khec4. Vay va nq dai h?n5. Thug thu nhap hoen lai phaiiraB. NGUON VON CHU Sd HUUI. V6n chi sd h$u1. V6n dAu tu cr.la chrl sd hflu2. ThAng du v6n c6 phAn3. V6n kh6c crla cht sd hou4. cd phi6u quY7. Qu9 dAu tu ph6t ki6n8. QUY dp phdng tdi chinh'10. Lqi nhuan sau thu6 chua phan ph6i300310311 183123f3314 19316 20319 21323 22330333 23334 24335 34400410 25411412413414417418420,1.658,469.395.7881.524.475.151.7741.264.062.'187.061 1.122.119.179.517910.285.235.24567.712.620.68937.585.236.929s7.442.601.5451 .786.121.152120.139.640.62856.739.383.26512.371 .347.648394.407 .208.727 402.355.972.2579.581.338.138 9.778.882.138346.394.584.618 357.188.090.00238.431.285.97'1 35.389.000.117LOOA-232.372-570860.603.554.93876.372.979.54449.902.962.23939.281.684.9841.528.313.06946.502.581.76332.538.668.79815.388.434 .142't.00 t.369.593.4011.O08-232,372-570 1.001.369.593.401180.000_000.000180.000.000.000401.186.435.120 401.186.435.120200.761.832.000 200.761.832.000(6.891.019.437) (6.891.019.437)113.477.728.497 113 .477.728.49718.000.000.000 18.000.000.000101.697.396.390 94.834.617.221c - LgricH coA c0 ooNG rHrEu sO43914.833.666.371t7.065.834,990TONG CONG NGUON VON2.Aa1.535.434.729 2.542,910.580.165?,q'4.":\-.\COIIG TYco Pl-taNDAU TJM B,IY BiNguygn ThiAnh ThuK6 toen trudngOoan Tu&ng TriCuciim ddc dlCu hanhThanh ph6 H6 chtMinh, ngay 13 th6ng 11 ndm 20124


GONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAo cAo KET QUA HoAT oQNG KINH DoANH HoP NHAT[,!au sd B 02 " DN/HNMe ThuyCts6 minhqui 3nem 2012VNDnim 201lVNDLoy kii tr) deu n:m ditn cuiii quy naynem 2012 nim 2011VNDVND1. Doanh thu ban heng vi cung c6p dich vu01 27'131.345.493.06583.618.274.003333.324.267 -61'l307 .959.473.4242. Cac khodn giem tn) doanh thu02 2716.781.410.659'1.332_859.50239.062.637.7563.140.558.9233. Doanh thu thuen ban hang vA cung c;p dich vV10 21114.564.082.406a2-245.414-501294.251.629.855304.8'18.914.5014. Gia v6n hang bdn11 2880.023.258.53961.790.918.471205.522.695.003230.265.295.2455. Lql nhuan gQp ban hang va cung cap dich vV2034.540.823.86720.494.496.03088.738.934.85274.553.619.2566- Doanh thu ho?t dong tii chinh21 29741.757.5511.508.295.2861.830.684.13151.416.670.4077. Chi phitai chinh22 306.806.087.8363.144.275.24218.514.199,68614.442.M4.404Trcng d6: Chi phi leivay6.662.449.9753.184.275.2821 7.279.813.2268.467.540.7808. Chi phlben hang627.M3.6721.000.095.6761 .744.797.2463.398.323.229LChi phi qudn li doanh nghiep256.944.374.4415.617.608.96919.627.890.80020.674.030.759'lo.Lqi nhuan thuin tr) ho?t dQng kinh doanh20.9,t4.675.46912.200.811.38950.642-73't.250a7 .455-491-27111. Thu nhAp khec31 31486.510.333377.292.0634.993.998.8661.634.460.68912. Chi pht khac32 32249.977.798906.629.0675.046.338.2101.765227.36713. Lqi nhuAo khac40(s29.337.004)(52.339.3,r4)(130.766.678)14. Phan |oi/(16) trong c6ng ty lien k6t45 33221.219.2760.387.543.689)7.595.500


c6NG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAO CAO KET OUA HOAT DONG KINH DOANH HgP NHAT (ri6prheo)rulu s6 B 02 - DN/HNChi ti€uM's6Thuyatminhqut 3nlr'i 2012 nim 2011VNDVNDL[y kii t] da! nim diin cu'ii quY naynem 2012nem 20l lVNDVND15.T6ng lql nbuan ki5 toan trudc thuii21.402.427 .28011.671.47 4.34549.202-844.21787 .332.720.09316.Chi phlthue TNDN hien hinh51347.090.479.5942.783.812.14817.473.022.80717.090.188.07517.Chi phl thue TNDN hoen lai5134(1.234.165.221)2.343 .547.859(1 .042.745.127)9.845.635.27018.Lqi nhuan sau thua thu nhap doanh nghiCp15.550.112.905 6.544.114.379 32.772"570-538 60.396.896.748Lgi nhuan sau thu6 cia c6 d6ng thi6u s6Lqi nhuan sau thu6 crla c6 crong crla c6ng ty me62(713.571.370)16.263.644.2761525.441 .404J7.069.555.778\2.132.168.632)34.904.73S.169(251.711.711)60.648.608.45919. Uii co ban tren c'i phiiiu701-002 3.783]i" \DAU IUq\NiM BiI B'iNguy6n Th!Anh Th('Kii toan tru&ngooan Tudng TrieuGlSm iti5c diAo hinhThanh ph6 Hd chi llinh. ngay 13 theng 11 nam 2012


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAo cAo LUU GHUYEN TITN TE HEP NHAT(Theo phuong phap gian ti6p)MAu 36 B 03. DN/HNChi tlSuTD ngay Ttu ngayo1l'1t2l12da'n Olll'tt2o1ld6nMA Thuy6t ngay 30/09/2012 ngay 30/09/2011minh VND VNDt.1,2.Luu chuydn tiin tu ho?t dong klnh doanhLEI nhuan trw&c thuAOl6u chinh cho cec khoanKhau hao tai sdn cd dinhCAc khoiin du phdng(L5D/|O tl:t thanh rY tai san c6 dinh(Lei)/16 tu hoat dong deu tu khdc(Lei)/16 tu c6ng ty lien ket, liCn doanhPhan b6 lqith6 thLrong m?iChi phl lei vay49.202.848.21702 10,11 10.133.534.09403 6, 14.3 751.59523005 356.748.03205 (149.551.419)05 33 1.387.543.68907 4.008.494.34306 30 17.279.413.22687 ,332.720.0939.537.610.604'1.439.210_970274.654_467(49.941.971.534)(7.595.500)3.173.624.4248.467.540.7803.LEi nhuan t& ho?t dong klnh doanhtrtfoc thay d6lv6n luu dong08 82.971.02s.41360.275.799,104(Teng)/giam c6c khoen phii thu(Tdng)/giem hdng l6n khoT6ng/(gidm) cec khoan phaitra (khong ke laivay phai tra, thud thu nhap phai nop)(Tang)/giam chi phl tre lru6cen tar vay oa raThug thu nhap doanh nghiCp da nopTiOn chi khAc tir hoat dong kinh doanh09 (100.153.693.687)(129.323.2s9.648)10 48.294.527.539 (29.395.560.676)11 50.986.182.330(39.736.915.799)12'1314'164.503.832.526 (625.517.785)(95.698.986.364) 1138 .482.179.291)(6.162.178.035) (12.503.503.262)(3.717.006.480)(7.655.336.151)Luu chuyen tian thuen b) ho?t dongkinh doanh20(18.976.376.759) (297.446.473.508).L5.6.7.8_9.Luu chuy6n tiCn t& ho?t dong dAu tuTi6n chi d6 mua s6m, xay dung tai sdn c6dinh va c6c tei sen dai han kh6cTien thu tlr thanh ly, nhugng ben tai sdn c6dinh va cac tai san dai h?n kh6cTien chi dau iu g6p v6n vao ddn vi khdcMua lai khoan v6n g6p crla c6 dong thi6u s6kong c6ng ty conTiAn thu hdi dAu iu g6p v6n vao aton v! khacTien thu & lai cho vay, c6 tLl'c vA |qi nhuandugc chiaTi6n thu tu chuydn qLrydn g6p v6n veo du 6nLrlu chuydn tjdn thuAn tip hoet dongdau tu21 l7.544.D46.127)22 3.724.899.09125 (3.384.696.676)25 (100.000.000)26 292727149.551.419(13.903.818.187)531.172.728\1.354.797.2-151'10.000.000.0002.757.331.53437.184.640.00030 17.154.292.293135.214.528.860


GONG TY cO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAo cAo Luu cHUYeN TIEN TE HgP NHAT (u6p rheo)(Thoo phuong phSp gian tl6p)Mau s6 B 03 - DN/HNChi tiauMEsriTl} ngAy Tt} ngayo1lo1l2o126tn 01l01l2o11ditnThuyi6t nsey 30/09/20'12 ngAy 30/09/2011mlnhVNDVNDlll.Luu chuyAn tidn t+ ho?tdOng til chlnh1. Ti6n thu tCr nhan v6n g6p crla c6 d6ngthi6u s6 trong cong ty con7. IlAn chitu vAn, dich vu phat hanh cO phi6o8. TiAn vay ngrn h?n, dAi han nhan dugc9. TiAn chi tra nq g6c vay11. Cd tuc, lqi nhuen dA tre cho chrl sd hOLLrPu chuyAn tidn thuAn tr! ho?t dongtalchlnh3132333436 25.340- 1.430.000.000- (2.551.000.000)91.519.668.9'19 2'10.695.776.909(52.631.493.996) ('i26.749.841.998)(26.81 8. s60.000) (22.31 6.392.000)12,089.614.523 60.508.542.9't'lLwu chuydn tlin thuAn fong kyTldn ve tt'ong it0ong tldn diu ktAnh hudng cda thay d6itt gia h6idoaiquy d6i ngo?i te60461(14.061.054.129)18.702.679.393 223.228-977.330Tldn va tuong duong tlAn cu6l ky4.641.625,264 21.605.575.593Z""9ou\\1,?i i'-7'.:!'fiiJ tcj prir \\!i; i oAu rr.r I ifi"\rrAu nir nlvV8KA toan trutngooin Tulng T.l9uci6m d6c dliu hanhThanh ph6 H6 chlMinh, ngay 13 theng 11 ndm 2012


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MrNH BAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAreuv t NAM 2012 KET TH0c r4r NGAY 30 rHANG 09 NAM 2012Mau sO B 09- DN/HN1. THONG TIN DOANH NGHIEPHinh thirc si h&u v6nc6ng ty C6 phAn DAu tu Nim aay Bey (sau day ggi tlt E 'COng ty) la mot don vi thanh vi6n cia TdngC6ng ty Xay dLpng COng irinh Giao thdng 5, duqc thanh lap theo Nghi quyet 1584/NO-HDOT ngay 26thang 5 nim 2005 vA vigc g6p v6n dAu tu dA thenh lap cong ry c6 phan oau tu Nam Bay Bay va Quy6tdinh s6 3666/QD-HDQT ngey 12 th6ng 08 nam 2005 ve viec chuyen giao nguyen tr?ng nguon v6n, teisan, c6ng nq, thi6t bi, c6n bO, cong nhen lao dong, cdc hgp d6ng kinh d va nhiem vq san xuet kinhdoanh dang lhuc hi$n cia Chi nhCnh T6ng COng ty Xay dung Cdng trinh Giao thong 5 t?i Blnh Thuansang Cong ty C6 phAn DAu tu Nam Bay Bay cia Hoi ddng quan lri T6ng C6ng V Xay dung COng trinhGiao th6ng 5.cdng ty hoqt dang theo Gjay chU"ng nhan ding ki kinh doanh s6 4103003556 do Sd K6 hoach va DAutu Thanh ph6 Hd Chl Minh c6p lAn dAu vao ngay 4 fiang 7 nem 2005, va ddng ki sia d6i lAn tho 5,ngay 26 th6ng 05 ndm 201f.C6 phi6u cia Cong ty da duqc niem y6t tai sd giao dich chung kho6n Thanh ph6 Hd Chi [4inh theoquy6t djnh s6 121lQo-sGDHcM do Tdng gidm d6c sd giao dich chdhg kho5n Thanh ph6 Hd chl Minhki ngay 20 theng 11 nem 2008.Tru sd chlnh Cong ty dit t?i 5601 Nguy6n Vnn OAu, Phudng 5, QuAn Ph[ Nhuan, Tp. Hd chl [4inh.NgAnh nghi kinh doanh ve ho?t dong chlnhHoEt dong kinh doanh cia Cong ty bao g6mi> NI6i gidi bal dong san. Kinh doanh nha (phei d6p ung khoan 1 , diAu 1 O luat Kinh doanh Bet DOngSan). Xay d\rng c6ng trinh dudng giao thong, cAu pha, dudng thiy, duong b0, dudng srt, c6ngkinh thUy dien,.nhiet dien.> San lap mal bdng, xay dung c6ng lrlnh, hang muc c6ng trinh den dung, kt lhuat, k6t cau c6ngtrinh.Lrp dAl lhi€i bi c6ng trlnh xay d(rng: dien, nudc, dieu hda kh6ng khl (trir gia c6ng co khl, xima dren t6iche phe theilaitru sd).> Trang lri noi, ngoai lhAl cong lrinh. San xuat drgn. Truyen lai dlen, phan ph6i va krnh doanh dign.san xuet sen phem b;ng g6m. sd". vat lieu chiu lua. san xuat g?ch ng6i. g6m, su xey dung khongchiu l&a San xudt bC t6ng va c6c s6n ph6m tr/ xi mang, voa, sen ph6m tLr kim lo?i dlc s5n,thirng, bC ch0a. Cit, tao deng va hoan lhien da.> Kinh doanh luu td du lich: khach san, nhe nghi, kinh doanh nha heng 5n u6ng (kh6ng hoat dongt?i trq sd va vigc cung cep dich W can phei fi6n hanh songsong vdi dau tu xay dwng, nang cap,cai tao hoic mua hi kh6ch san). Du lich lO henh noi dia, qu6c t6. Kinh doanh khu du lich sinh th5i(kh6ng ho?t d0n9 tai tru sd)> Ddo lao lu vAn giam sel xey dvng cong lrinh giao th6ng.Ddo tao d?y nghB. Tu ven vA quen It kinhdoanh. TLr van deu tu {tru tu vAn lai chlnh, k6 to6n). Khaithac de, cat, s6i, dat s€i, cao lanh. Xaydvng c6ng trlnh ngim dooi dAt, drroi nu0c. Trdng rung, ch5n nuoi, trdng trQtheo m0 hinh tranglrai (khong chdn nu6itai trv sd).co ceu doanh nghl0pCdng ty c6 ciechl nhbnh sau :Ten chi nhenhChinhanh Binh ThuanChi nhdnh Tay NamChi nhanh Mign TrungChi nhanh [4]6n BecDla chls6 47 Tran Hung oao, Thanh ph6 Phan Thi6t, Tlnh Binh Thuan36817-19TT thuong mqi, PhLrdng 3, Tp. Bac Lieu, T. Bac Li6u5654, Eudng 10, Phr/dng 8, Thanh phd Tuy Hba, Tinh Phd YenT6 5, Khu A9, Ha Long, Bei Chey, Tp. H? Long, T. Olang Ninh


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAr cHiNH HqP NHAT (ti6p theo)Mau sa B 09 - DN/HN1. THoNG TrN DOANH NGHTFP (ri8p rheo)co cAu doanh nghiep ( 6p theo)C6ng ty c6 cac COng ty con sau:COng ty TNHH Xey dvng - Thrwng m?i - Dichvtt - Sen xuat Hdng Thanh (C6ng ty Hnng Thanh)Cdng ty Hnng Thanh la mot C6ng ty TNHH duqc thenh lap theo giAy chung nhan ddng ky kinh doanh s6a102003918, deng ki'lan deu ngay 01 thang 03 ndm 2001 va deng ki lhay d6i len thoI ngay 23 th6ng12 n6m 2010 do Sd K6 ho?ch va DAu lu Tp. Hd Chi lrinh c6p, vdi v6n di6u le la 41,2 ti ddng. Cong tyc6 dia chi dAi hi s6 01 Nguy6n vin Dau, Phudng 5, QuAn Pho NhuAn, Thanh ph6 Hd chl lvinh. Ho?ldong kinh doanh chlnh la Xay dung c6ng nghiep, dan dUng, cau du'dng, kinh doanh nhe, bat dong san,van l6i hdng h6a dudng thiy b6-...T?i ngay 30 thang 09 nem 2012 C6ng ty nem 95% quy€n bi6u quy6tva 95% ty le lqi lch trong COng ty nay.COng ty Cd phen Cong nghiep NBB (C6ng ty NBBIC6ng ty NBBI ld mot COng ty C6 phan duqc lhanh lap lheo giay chLrng nhan dAu tu s6 32221000105,churg rhen len deu ngey 31 lheng 10 nam 2008 do trrdng ban qu6n li cbc khu Cdng ngh.Cp va Ch6xuat Da Nrng cAp. vdrv6n drAu e a 30li ddrq. C6rg ty c6 dia chldAr hi LO G, Dudrg sd 10 KCN HdaKh6nh, Quan Lien Chidu, Thanh ph6 Da NAng. Hoat ilong kinh doanh chinh crla C6ng ty la san xu,t vakinh doanh c6c loai lec dung cho 6 16, ...Tai ngay 30 th6ng 09 ndm 2012 COng ty ndm 74% quyen bi6uquy6l (lr!,pc ti3p 67,33% gi5n ti6p 6,67% qua COng ty Hirng Thanh) vd 73,66% ti le lqi lch (tnJc ti6p67.33% gidn trep 6 33% qJa C6rg ty HJng Thanh) lrong Cdng iy ndy.COng ty CA phln Dlu lt Kho'ng sen Queng NgAi (COng ty AMI)c6ng ty Qlvll la rnot c6ng ty C6 phAn duqc thenh lap theo giAy chEng nhan ddng ki kinh doanh s64300368'176, deng ki'len dau ngay 24 th6ng 12 ndm 2007 va ddng ki thay d6i lan thu 4 ngay 14 thSng07 nam 2010 do Sd K6 hoach va OAu tu Tinh Qudng Ngaicep, vdiv6n dieu le le 40 ry ddng. cong ty c6dia chi dAt t?i LO C 1'3, KCN Tinh Phong, Xa Tinh Phong, Huyen Son Tinh, TInh Quang Ngei. Ho?t dongk nh doanh chlnh cara cdng ry le b6n bu6n vet lieu, thiet bi l5p dat khec trong xay dvng, b6n bu6n xdngdAu va cac san phem lren quan, khai thac da, cdt, sdi, d6t s6t, khai lh6c dAt cao lanh,..-T?i ngay 30lheng09 n6m 2012 c6ng ty nim 90% quydn bi6u quy6t vi 90% ti le lqi lch trong cong ty nay.c6ng ty TNHH MTV NBB Qudng Ngei (C6ng ty NBB-QN)(TAn tnrbc dAy lA Cdnll ty TNHH An NhAt Ten)@6u lv gi6n li6p qua COng ty Cd phAn DAu tu Kho\ng sdn Queng Ngei)C6ng ty NBB-QN la mot C6ng ty TNHH dugc thanh ap theo 9i6y giey chunq nhen_deng ky kinh doanhs6 4300319588, deng ki lAn dau ngay 30 lhdng 07 ndm 2003 va deng ky thay d6j lan thu 7 ngay 20lh6ng 09 n5m 2012 do Sd K6 ho?ch ve DA'r lu Tinh Qudng NgSr c6p. vdi von di6u le la l0 ti d6ng.Cong ly c6 dia chl dAt t?i L6 C 1-3, KCN Tinh Phong, X6 Tinh Phong, Huyen Son Tinh, T'nh Quang Ngai.Hoat dong kinh doanh chinh cia COng ty la trdng rtng, ch6m s6c rung, khailhac 96 rirng trdng, khaith6c dd cat s6i d5t sdt, c6t tao d6ng hoan thien da, xey dqng c6ng trinh dan dung, giao th6ng (ca_u,dudng, c6ng), dau lu, I('nh doanh co sd ha lang cl6 thiva khu c6n9 nghiep, benbu6n_val lieu thiet bi lapdit trong xay d\rng,...T?i ngiy 30 th6ng 09 nam 2012 cong ty n5m 100% quyAn bi6u quy6t (gi6n ti6p100% qua cdng ty Khoang san Quang Ngai) va 90% ty le lqi ich (gien ti6p 90% qua cong ty Kho6ng sanQuang Ngai) trong C6ng ry ney.COng ty TNHH Huong TA (Cong ty Huong Tre)@Au tvgi6n ti6p qua COng Iy C6 phAn Deu nr KhoAng sen Queng Ngei)Cdng ty Huong Tra le m6t Cdng ly TNHH duqc lhanh lAp theo giAy chung nh?n d6ng ki kinh doanh s6430034036a, deng ki lan dau ngey 21 thanq 06 narm 2006 ve ddng ki lhay d6' len thn 2 ngay 16 thang04 nam 2010 do SJo kA ho?ch vi bAu tu nnh ouang Ngai cap, vdiv6n drAu le ld 20 t'i d6ng. cong ty c6diacl-ldattai L6c1-3,KCNttnhPhongxeTilhPhong.HuyenSonTinh,TInhQuangNgSiHoat dongkinn doanh chlnh coa C6ng ry la Khai lh5c va che bi6n kho6ng sdn san lep mat bang. dau lu kinh doanhh? tAng ky thuat, s6n xuAt ii;h doanh bao bi c6c lo?i...Tai ngty 30 lh6ng 09 n5m 2012 COng tv nrm 99%quyAn bi6! qLrydt (q an ti6p 99% qua C6ng ty Khoang san Queng Ngai) va 89,1olo t le lgi lch (gi6n ti6p89,1% qua COng ty Khodng san Quang Ngai)kong C6ng ty nay.l0


CONG TY CO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo rAt cHiNH Hop NHAT (ti6p theo)Mau s6 B 09 - DN/HN2. co sd LAP BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT2.1 Chu{n mu,c vi h€ th6ng kli toen ap dungC6c beo ceo tai chinh hEp nhAt crla C6ng ry da dugc soan t€p theo c6c Chuan muc Kd toen Viei Nam,Che d0 Ke to5n ViCt Nam va c6c quy dinh phAp li c6 li6n quan t?i nudc CHXHCN Viet Nam. 8eo ceo taichinh hqp nh6t duqc soan thao dua theo qui udc gi6 g6c.cac beo c6o tai chinh hgp nhAt kCm lheo kh6ng nham vao vigc finh bay tinh hinh tii chtnh, k6t que kinhdoanh va luu chuyen tign te theo cac nguyan t6c va th\Ic henh kg todn thudng dugc ch6p nhAn d c6cnudc ve cec the ch6 kh6c ngoai nLr6c CHXHCN Viet Nam. C6c nguyen t5c va thlrc hanh kA to6n s&dung t?i nutc CHXHCN Viet Nam c6lh6 khec voi c6c nguyen tac va lh6ng te ke toen bi c6c nupoc vac6c the che khac.2.2 He th6ng vA hinh th{}c sd k6 tdbn 5p dungC6ng ty 6p dUng hinh thr/c kd toAn nhat ki chung dd ghi s6 c6c nghitp vU kinh te phat sinh.2.3 NAm tai chinhNam ei chinh cia C6ng ty b6t dAu ta} ngay 01 th6n9 01 va kdt thrlc vao ngay 31 thAng'i2 hdng ndm.2.4 Oon vi ticn tg srl dung trong k6 toenEc'n vi ti6n le s|} dung kong ke toin la li6n ddng Viel Nam va duoc trinh bay tren beo ceo tai chlnh hgpnhal theo d6ng Viet Nam.2.5 CC'sd hop nhatBao c6o tdi chlnh hqp nhdt duqc hgp nh6tn'cec bAo c6o tdi chlnh cia COng ty me va b6o c6o tdi chinhcrla c6c c6ng ty con (COng ty con le nh0ng doanh nghrep ma COng ty cd quyan chi ph6i cic chinh s6chtdi chlnh va ho?t dong cia doanh nghiep thudng dr kdm la viec nim gr(i hon mot n|}a quyAn biAJ quyet.Su tdn t?i va tlnh hou hieu cia quyAn bi6u quy6tiAm teng alang duqc thlrc thi ho4c dugc chuyAn ddi sgclrro. c xem x6l khi danh gia lieu C6n9 ty c6 quyAn kiem soet doanh nghiep hay khong) duqc lap d€n ngayket thUc ki ke toan.K6t qua hoat dong kinh doanh cUa c6c c6ng ty con duqc mua lai hodc bAn Cli trong ndm ClLrgc trlnh beyirong beo cao kdt que hoat irong kinh doan hqp nh6tu ngdy mua hoac cho d6n ngay ban khoan dau tuo cong ty con d6.Trong truong hqp cAn thi6t, beo ceo tai chinh cia cec c6ng ty con cluqc cti6u chlnh d6 cac chinh sach k6to6n dLpqc 6p dung tai Cdng ty va c5c cong ly con kh6c la gi6ng nhau.T6l cd cac nghiep v! va s6 du gii?a COng ty me va c6c COng ty con dugc loai b6 khi hgp nh6t bdo caoteichlnh.Loi lch cia c6 d6ng thi6u s6 trong tai sdn thuAn crla c6ng ty con hqp nh6t duqc xec dinh E mot chi euriCng biCt6ch kh6i phAn v6n chi sd h(ru cUa c6 d6ng crla c6ng ty me.Lqi lch cr.la c6 d6ng thitu s6 bao gdm gia t cac loi lch crla c6 d6ng thi6u s6 tai ngay hop nhAt kinhdoanh ban dau va phAn loi lch cia c6 d6ng thr6u s6 trong su bi6n d6ng c0a tdng v6n chi so hou k6 tungay l-gp nnAl n nh ooanl'. C6c khodn 16 tLrong i1g vdi phAn v61 cia c6 ddng ll^i6u s6 vuot qua phAnv6n crla ho trong t6ng v6n chrl sd hou cua c6ng ly con duqc llnh giam vao phAn lqi lch cLla C6ng ty t.i/khi cd dong thi6u s6 c6 nghia vu rang buoc va c6 kha neng bn d6p khoAn 16 d6.Tai ngdy 30 th6ng Og nim 2012, cong ty c6 5 cdng ty con. 860 c6o tai chinh hqp nhAt duqc lap tren cosd c6c bAo ceo Bi chlnh rieng cia c6ng ty me va c6c c6ng ty con ndy.T6M TAT cAc cHiNH sAcH KE ToAN cHO YEUSau dey la cac chlnh sAch k6 toan chi y6u duqc Cong ty 6p dUng trong viec lap bAo cao lai chlnh h?pnhallit


GONG IY cO PHAN DAU TLT NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hop NHAT (ri6p theo)Meu s6 B og - DN/HN3.1 U6c tinh ke toanVigc lap bdo c6o tAi chlnh hqp nhetuan lhrl theo cdc ChuAn muc K6 to6n Viet Nam, He th6ng Kd todnViei Nam va cac quy dinh hien hanh khec vA kO toen t?i Viel Nam yeu ceu Ban ci6m d6c phai c6 nhonguoc tinh va gra dinh anh hudng d6n s6 lieu b6o cao vd c6ng no, tai san va viec trinh bAy cac khoenc6ng no ve tar sdn tiCm tang tai ngey lep beo c6o Bi chlnh hqp nhSt clng nhlr c6c s6 lieu b6o c6o vddoanh thu va chi phi trong su6t ndm lai chlnh KAt qua ho?t dong kinh doanh thpc t6 co thd khdc vdi cacLrOciinh, gia dnh dil ra.3.2Hqp nhet klnh doanhHqp nh6l kinh doanh alLrEc h?ch toan theo phuong phep gi6 mua. Gi6 phi hqp nhet kinh doanh baog6m gi6 lri tAi sAn, c6ng nq va c6ng nq li6m tang cia c6ng ty con aluoc x6c dinh theo gi6 tri hgp li t?ihgay mua c6ng ty con. Aat ki khoen phq koi nao gi&a gi5 mua ve t6ng gia tri hqp l, crla Bi san duqcmua dugc ghi nhan le lgi the thuong m?i. 86l ky khoen thie! hqt nao gi0a gi6 mua va t6ng gia n hqp licia t;i san duqc mua duqc ghi nhan vao k6t qla hoqt dong kinh doanh coa ky kd toen ph6l sinh ho?tal6ng mua c6ng ty con-Lqi ich cda c6 dong lhiau s6 t?i ngiy hqp nhAt kinh doanh ban tliu alr?Ec xAc dinh lren co sd ii le ciacd d6ng lhieu s6 irong tdng gid trihqp ly cia taisan, c6ng ng vA c6ng nqtiAm lang dLrqc ghi nhAn.Lq;the thuong m?iLgi th6 thLrong mai tren bao cao tai chlnh hgp nhAt la phAn phu troi gioa mfc gid phi hqp nhAt kinhdoanh so vdi phan lqiich cia COng ty trong l6ng gia tr!hqp ly cia taisen, cong nq vt c6ng nq liOm l5n9cia c6rg ty con. cdng ty lien ket. hoiic don vi g6p v6n liCn doanh hi ngay lhvc hien nghiep vU deu tu.Lqi lhd linh doanh c6 dr/qc tL/ viec mua cdng ty lien k6t ctuqc tlnh vao gia tri ghi sd cia cdng ty lien k6t.Lqr ihe krnh doanh tu v ec mua cac c6ng ly con va c6c co sd kinh doanh ddng kiem sodt duEc trlnh bayri6ng nhu mol lo?i tai san v6 hlnh tren bang cAn d6i k6 to6n.Khi bAn c6ng ty con, c6ng ty lien k6t hoac don vi g6p v6n lien doanh, gia tri cdn lai cia khoan bi th6thuong mai chua kh6u hao h6t dugc tinh vao khoen lei/16 do nghiep vu nhuqng b5n cong ty tuong Ong.D6i vfi khoen l9i th6lhudng m?i tLr C6ng ly HUng Thanh: lgi nhuan thu dugc li 02 dLp in Carina va CiryGate Towers la rel ldn. vi vay Conq ty sE phAn b6 lqi th6lhuong mai c6 dinh d mLi,c 3% lEi nhuan sauthuA hang nem cia Cdng ty Hung Thanh tuong ung voi giaj doAn lqi nhuan lhu cluqc ttr 02 dv en ney.D6i vri khoan lgi th6 thuong mai tu Cong ty Qlvll: vi C6ng ty ney chLl yeu kinh doanh khai thec t& cacmo da, qu6ng, md det Titan, nern dau ti6n le giai do?n phap l, tri6n khai du an nen C6ng ty kh6ng phAnb0 lqi the thuong m?i,.Cdng ly s6 phen b6 tr:r ndm tho 02. l\IU'c phan b6 theo dudng theng, thdi gianph6n b6la I nem bet dau lu nam 201 L3.43.6Tiin ve c6c khoan tuong duong tldnTiSn mat va cec khodn luong atuong lidn mat bao gdm tiBn mat t?r quy, c6c khoan tidn g|}i kh6ng ky han,cec khoan dau tu ngSn h?n, c6 khe n5ng thanh khoan cao, dE dang chuy6n d6ithenh lidn va lt nli ro licnquan dCn viec bien dong gie tri.Cac khoan phaithu ve dp phdhg nq kh6 ddlCdc khoan phdi thu khech hang duqc th6 hign lheo gia tri cia h6a don g6c trir dq phdng cac khoan pheilhu kh6 ddi.D\r phdng phai thu kh6 ddi du,qc trich lap cho nho'ng khoan phei thu da qud h?n thanh to6n tir 6 thangtrd l6n, hoac cdc khoan thu mA nguoi nq kh6 c6 khe ning tra do bi thanh lt, ph6 san hay cec kh6 khinrLrong ru.Heng tdn khoHAng tdn kho duqc x6c dinh ten co sd gid thAp hon gioa 9i6-gdc va gra trl thuAn c6 lhA thvc hign duqc.C 6 a6c hano t6n kho bao qdm chi phl nquven vAt li6u lruc liep, cl^i phi lao dong kuc ti6p vA chi phl sanxuiichung, ;hr ph' ddn bu;6u cd, d6 c6 duoc heng l6n kho d dia di6m va ttang th5i hien t?i Gi5 tri cdahang tdn kho xuAt dr)ng duqc xac dinh theo phuong phAp blnh quan gia quy€n


CONG TY cO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hgp NHAT {ti6p reo)Meu sd B oe-DN/HNHang tdn kho (ti6p theo)Gid tri lhuAn c6 thE thqc hien dugc drrqc x6c 6jnh bing gi6 bdn u6c tlnh tr} c6c chi phl dd hoan thanhcirng chi phl titp lhi, b6n hang va phan phdi phat sinh.COng ty 6p dung phuong phap ke khai thudng xuyen dg hach toen heng tdn kho vdi gi6 tri duqc xdcdinh nhu sau:> Nguyen vat lie!, hang h6a: gie xuet kho tinh theo phuong phap binh quan gia quyAn;> Thanh pham vd chi phl san xu6t kinh doanh dd dang: chi phi nguyen vat ligu va lao dong tryc li6pdLrqc phan bO dqa tren cdng suat hoat dong blnh lhudng.Dr.phdng giam gia hang t6n kho cUa C6n9 ty duqc trich lap theo c6c quy dinh kd to6n hjen hanh. Theod6, C6ng ty duqc ph6p trich lap duphdng 9i5m gi6 heng tdn kho l6iftdi. hdng, kem phAm chSl tronglrudng hqp gi6 ki thuc le cia hang t6n kho cao hon giA ki rhuen c6 rhe rh\rc hien duqc tai thdi di6m kotthic ni6n d0 ke toen.Talsan cii dinh va kh{u haoTai sen c6 dinh h(ru hinh va khiu haoTai san c6 dinh hou hinh duqc trlnh bay theo nguyen giA trir gi6 tri hao mdn l0y k6.Nguyen gjA tdi san cO dinh hou hlnh bao gdm gia mua vd toan bO cec chi phl khdc li€n quan trvc ti6pdAn vigc dua tei sen vao kang lh6i s5n sang sri dung. Nguyen gi6 tdi sen cd dinh h0u hlnh do c6c nhathau xay dlrng bao gdm gia tri c6ng trlnh hoan thanh ban giao, chi phl lai vay di dieu kien v6n ho6, chiphl lien quan hvc tj6p khac va lg phllru6c ba (n6u c6).Tai sen c6 dinh hou hlnh duqc khAu hao theo phuong phep dodng thing dga tren lhdi gian hou dunguoc tlnh, hoac th6o phuong phep kh5u hao theo san lugng phlr hgp vdi vdi Quy6t dinh 203/2009/QO-BTC ngay 20/10/2009 do B0 Tai chlnh ban hanh.Thdj glan s& dung udc tinh cia c6c loai tai sen nhu sau:Nha c&a va vat ki6n irdclvl6y m6c vd thi6t biPhuong tien v4n tdiThi6t bi. d_qng cU qudn liTei san c6 dinh khicS0 n5m05-5004-1506-0803-1403-08lvlot s6 tai san c6 dinh hiru hinh khec la cdc may m6c thi6t bi nlm {rong dey chuyan san xuet c6ng dugckhAJ hao theo sdn luqngTai sen c6 djnh vO hlnh va khiu haocie fl quydn s0 dung d6t kh6ng c6 thdi h?n dugc trinh bay theo nguyen gi6. Phan mgm quan ly, giAyph€p nhuEng quydn thuEng hieu, giAy ph6p chuytn giao cong nghe ch6 bien da Gfanite clLrgc trinh baytheo nguyen gie trt:r gia tri hao mdn liry k6, duqc khau hao lheo phuong phap dudng theng. Ouyen sdhiru d\f an City Gate Tower duqc lrinh bay theo nguyen gid trtr gie U hao mdn loy ke, doqc khau haotheo ry lg gifa doanh thLr thuc hien so v6i doanh thu dv ki6n toan dq en City Gate Tower.3.8 Chi phl xay dpng co ben dd dangC6c tei sen dang trong que flnh xay dung phuc w muc cllch san xudt, cho thuC, quan fi hoac cho bAl kimuc dlch neo khec dugc ghi nhan theo gi5 g6c. Chi phl nay bao g6m chi phl dich vu va chi phi lai vay c6li6n quan phir hqp vdi chlnh s6ch ke toAn cia C6ng ty.ViCc tlnh kheu hao cia cac tai san nay dugc ap dlng gi6ng nhu voi c6c tai san kh6c, b5t dau ti} khi laisdn d vao trang thAi s5n sang sri dvng.


c6NG IY cO PHAN DAU TU NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAT (ti6p rheo)tuSu s6 B 09 - DN/HN3.9 Batdong sen dau tuBet dong san dAu tu bao gdm gj6 tri quy6n s& dung d5l va nhi xudng vat ki6n lnjc do c6ng ty ndm gjonhim muc dlch thu lEi tu viec cho thuC hoic chd t6ng gia duqc trinh bdy lheo nguyen gia trtr gia tri haoNgLryen gi6 cia bAt dong san dAu tu drroc mua bao g6m gid mua va c6c chi phi lien quan trvc ti6p nhuphi dich vu lu van vA luat phap li6n quan, thu6lru6c b? va chi phi giao dich lien quan khac. Nguy€n gi6bAt dong san dau tu tu xay la gia tri quy6toAn c6ng trlnh hoic cic chi phl li€n quan lryc tgp cia betdong san dAu tu.3.10 C6c khoan diu tu tal chlnh ve chi'ng kho6nCong ty fien k6tCong ty lien kdt la mot c6ng ty ma.C6ng ty c6 anh huong-dang kd nhLrng khdng ph6i ll c6ng ly con hayc6ng ty lien doanh cia Cong ly. Anh hudng deng ke the hien d quyen tham gia vao viec dua ra cAcquy6r dinh vA chrnh sech Ei chlnh va hoat along cr.la ben nhan dau tu nhung kh6ng c6 enh hudng vendt krem soer ho6c d6ng k em so6l nhorg chlrh s6ch ney.K6t qua hoat dong kinh doanh, $i sen ve c6ng nq crla cac c6ng ty liCn kdt duoc hgp nhet irong Beo ceolai chinh hEp nhal sD dlng phuong phep v6n chi sd hou.C6c khoen g6p v6n li6n k6t duqc trinh bay trong Beng Can d6i k6 toan theo gi6 g6c du?c digu chinhtheo nhDng lhay ddi trong phen v6n g6p cia COng ry vao phAn ter san thuirn cia c6ng ly lien k6t saungay mua khoan dau lu.Cec khoan 16 cia c6ng ty liCn k€t vugt qu5 khodn g6p v6n crla Cong ty t?i c6ng ty lien kgt d6 (bao g6mbAt k6 c6c khoen g6p v6n dai han mA vA thuc chAtao thenh dAu tu thuan cira c6ng ty tai c6ng ty lienk6t d6) khong duqc ghi nhan.Trong trudng hop mot c6ng ly thanh vien c(]a COng ty thvc hien giao dich vdi mot cong ty lien k6l vdiCOng ty, lei/16 chua thlfc hien toong $ng voi phAn gdp v6n cia C6ng V vao cdng ty lien ket, duqc loaibd kh6i beo c6o Hi chlnh hEp nhAt.Cec khoen alAu te chtnlg khoAncAc khoan dAu tLr ch&ng khoen duEc ghi nhAn b6t dAu tu ngay mua khoan dAu tu chung kho6n vadu'qc xec dinh gia tri ban dau theo nguycn giA vA c6c chi phl liCn quan den giao dich mua cAc khoen daLrtu chL?ng kho5n.Tai cdc ki'ke to6n ti6p theo, cec khoan dau tu chfng kho6n duEc xec dlnh th6o nguyCn gie tru ceckhoen g;6m gia dau tu chLl"ng khoen.DLr phdn giem gia dAu tu chi/ng kho6n duEc trlch lap theo c6c quy dinh ve ke toan hiCn hanh. Theo d6.Cdng ty duqc ph6p trlch lap dlr phdng cho c6c khoan dAu tu chung kho6n t!, do trao d6i c6 gi6 hi ghi sdcao hon gid thi trudng t?i ngdy k6t thoc ni6n dO k6 toen.3.11 Chl phltra trutcCec chi phl tfti truoc chi lien quan ddn chi phi san xuel kinh doanh cia mol nam Bi chlnh hoAc mot chuki' kinh doanh dL)oc ghi nhan ia chi phl tra iru'6c ngen han va dugc tlnh vao chi phl san xuAt kinh doanhtrong nAm laichlnh.Cac chi phl de ph6l sinh irong nem ldi chinh nhong liCn quan d6n k6t qua hoal dong san xuet kinh doanhcrla nhldu ni6n dO k6 to6n alu-gc h?ch to6n vao chi phi ta trudc dai han d6 phan b6 dAn vao ket que ho?tdOng klnh doanh kong cAc nien d0 ke to6n 6au.Viec tinh ve phen b6 chi phi ire trudc ddi han vag chi phl san xuet kinh doanh ttlng ky h?ch toan clugccAn cu veo linh chAt, ml?c dO ltrng loai chi phl dB chqn phuong ph6p vd ti6u thuc phan b6 hqp ly. Chiphitra tru'dc clugc phan bd den veo chi phl san xu6t kinh doanht4


CONG TY CO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hgp NHAT (iiip rheo)MEu s6 B 09 - DN/HN3.12 Chi Dhi ohaitraCac_khoan chi phllhrrct6 chua phet sjnh nhung duqc trlch tru6c veo chi pht san xudt, kinh doanh trongki'de dem bao khi chi phi phet srnh thvc tC kh6ng gay d6t biAl cho cl-i phi sdn xuAt kinh doanh tren cosd dam b6o ngJyen t6c phu lop gir:/a doanh rlu va cli pl.i. Khi cAc chi pht d6 p16t sinh, neu co chenhlech voi s6 da trich, k6loan li6n hdnh ghi b6 sung noac ghr grdm cni phttrlong ung vdi phAn ch6nh tgch.3.13 C5c khoan dp phdngCec khoan du phdng duqc ghi nhen khi: C6ng ty c6 nghra vu nq hien tai, phip ly hoic li6n ddi, phdt sinhl.I c6c sV kign da xay ra; sU giam sot nh0ng lqi ich kinh t6 c6 thd xdy ra dan dAn viec y6u cAu pheilhanh toan nghia vlr no; vd gie tri crla nghia vV nq d6 duqc u6c tlnh mot c6ch deng tin cay. D|/ phdngkh6ng duqc ghi nhan cho c6c khoen 16 ho?t dong lrong tuong lai.DV phong drgc tlnh lren co sd c6c kl-odn chi phi dlr tlrh ohd thalh to6n nghia vu no. N6u iilh hu6ngvt gie lri lhdi gian cia ti6n la trong y6u thi dp phdng duEc llnh trCn co sd gie tri hien bi v6i ti le chi6tkheulruoc thue va phen 6nh nh0ng d6nh gia ten thitrudng hien lAivg gi6 trithdi gian cia ti6n va rii rocU thd cia hhoan nq d6 GiA tri tSng len do anh hudng cia y6u t6 thdi gian duqc ghi nhan la chi phl di3.14 C6c nghlCp vu bing ngoalCCong iy ep dung xrl ly ch€nh lech ry gie theo hudng den cia Chuan muc k6 ban Viet Nam s6 10 (VAS10)'Anh hudng cia viCc thay d6i ti gie h6i do6f. Theo d6, cac nghi6p vir phet sinh bing clc loai ngoaite duqc chuy6n d6i theo ti gia t?i ngay phat sinh nghiCp vU. Ch6nh lech ty gie phdt sinh lu cac nghigp vUnay dugc h?ch loan vdo Bao c5o Kgt que ho?t dong kinh doanh.56 du c6c tai sen bang ti6n va cOng nq phdi thu, phai ha c6 g6c ngo?i g tai ngay k6t ihoc niCn dO k6toen duqc chuyen d6ilheo ty gi6 tqi ngey nay. ChCnh lech ty gid phel sinh do d6nh gia lai cdc tai khoennay dugc hach to6n vao bao cao k6t qua hoat dong kinh doanh. L5i chenh lech ti gi6 do dAnh giA hl c6cs6 du lai ngdy k6t thic ni6n d0 k6 todn khdng doqc dung cr6 chia cho chri sd hou.3.15 Ghl nh6n v6n chd sO hFuV6n chi sd hou dugc ghi nhan theo s6 v6n lhvc g6p crla chrl sd hou.Thang du v6n c6 phAn du,gc ghi nhan theo s6 chenh lgch ldn hon hoac nhd hon gila gie th\"c t6 ph6tsinh va menh giii cd phi6u phat hanh lAn dAu, phat hanh b6 sung hoic lai ph6t hanh c6 phi6u ngan quy.V6n kndc cda chrl sd h&u du0c ghi nhan fteo gi6 tri cdn lai gifa gi6 tri hgp li cia c6c tai sen nhan duqcdo bi6u, tang, sau khi tru di thuC phai nop lien quan ddn cec tai sen nay. Ngoai ra, cac khoan nhan g6pv6n lien doanh cing aluoc ghi nhen veo khoen muc nay. V6n nhan g6p v6n li6n doanh cia mot bCn kh6ccirng lhtc hien viec xey dung khu cao 6c va kh6ng thanh lap ph6p nhen mdi dLlEc hach toan lheohu6ng dan cia B0 Tai Chlnh l?i c6ng ven s6 12563/BTC-CoKT ngay 18 th6ng I nem 2007.C6 phi6u ngen qu9 duoc ghi nhan theo gie tj ihuc t6 s6 c6 phi6Lr do Cong ty ph6l henh sau d6 mua laiclugc trr/ vao v6n chi sd hou crla COng ty. C6ng ty khong ghi nhan c6c khoen lei/(16) khi mua, ben, phAthanh c6c cong cu v6n chi sd hriu.Nguy6n t6c ghi nhan lqi nhuan chua phan ph6i le s6 lqi nhuan (hoic 16) ttr k6t qua hoat dong kinh doanhcda c6ng ty trir G) chi phl thu6 thu nhAp doanh nghrgp cia ki,hrgn hanh va cec khoan diou chinh do 5pdung hdi t6 thay d6i chinh s6ch k6 to6n va drAu chinh hdi t6 sai sdt trQng y6u cda cec n6m trudc-Nguyen l5c trich lqp cdc hhoAn dv tr[, c6c quy ta] lqi_nhuan sau thue can cu vao Digu lC cla C6ng V vaquyer dinh cia Hor d6rg Qudn rri th6ng qua Dai hoi ddng cO d6ng3.16 Chl phi divayChi phl ci vay lien quan trlrc ti6p d6n viCc mua, alau lu xay dung hoec sen xu5t nhi/ng €i san cAn motthdi gian tuong d6i dai dA hoen thanh dua vao s0 dung hoac kinh doanh dugc cong vao nguyen gie taisen cho den khi tdi sdn cl6 dogc alua vao s& dung hoic kinh doanh. Cac khoan thu nhap phat sinh ttrviec deu tu'tam thdi cac khoan vay duqc ghi g em nguyen gia tai san c6 lien quan.TAt ce cac chi phi lai vay khdc dugc ghi nhan vao€6o c6o k6t qua hoat dong kinh doanh khi phat sinh.IJ


CONG TY CO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAO CAO TAt CHINH Hqp NHAT (rii4p rheo)Mau s6 B os - DN/HN3.17 Ghl nhan doanh thuD6i v6i doanh thu ban hengDoanh lhLr b6n hang dluoc ghi nhan khi ddng lhdi thda man dt cA nam (5) di6u kien sau:> C6ng ty da chuyan giao phAn l6n rii ro vd loi ich g6n lidn vdi quydn sd h0Lr sdn phAm hoic hangh6a cho ngudimua;> COng ty kh6ng cdn nem giii quyAn quan ly hang h6a nhu ngudi sd h0u hang h6a hoic quyenki6m so6t hang h6a;> Doanh thu du'gc x6c dinh iuong d6i ch6c chSn;> Cong ty se thu duoc lqi lch kinh i6 tu giao dich ben hang; vA> Xec dinh dugc chi phl lien quan den giao dich ban hang.O6i v'i doanh thu cung cAp dlch vpDoanh lhu dugc ghi nhan khi ktt que giao dich cl6 duqc xac dinh mot cech deng lin cay. Trudng hgpglao dich vA cung cAp dlch vq li-an quan d6n nhiAu giai Cloan thi doanh thu duqc ghi nhan trong giaidoqnlheo k6t qud phan c6ng viCc da hoan thanh tai nqay k6t thuc giai do?n. KAt qua cia giao dich cung capdich vU iluqc xdc dinh khi thoe m6n tAt ca b6n (4) di6u kien sau:> Doanh thu du'Ec x6c dinh iuong d6i chrc chrnl> C6 kha n6ng thu duqc lqi lch kinh tt tr/ giao dich cung cap dich vU d6;> Xdc dinh duqc phan c6ng viec d5 hoan thanh tai ngay k€t thtc nien d0; va> X6c dinh duqc chi phl phat sinh va chi phl dC hoan lhenh giao dich cung cap dich vq d6.D6i voi doanh thu bet dang senD6i vdi c6c dv 6n bat dong sen ma COng ly lem chi dgu lu cluqc ban ludc khi vigc xay dung duqchoan thanh ve Cong ty c6 nghia vu phei xay dung va hoan thanh dfr 6n, doanh thu anrgc ghi nhan Irenco sd s6 tiAn thuc thu trong ki' tu khAc hang theo ti6n d0 g6p v6n c0a cdc hEp ding da ky. Ddng thdigr5 v6n chuyan nhugng bAt dong s,n c0ng Clugc xec dinh tsong &ng dqa tren t6ng chi phl xay dqngudc tlnh dA hoan di dq 6n phbn bd cho doanh thu ghi nhan trong ki'. C6ng ty tin tudng rAng khi kh6chhang nop tiAn lheo ti6n d0 thl Cdng ty de chuyBn giao phAn ldn rui ro va lqi ich ph6t sinh c6 lien quancho khdch hang.D6i v6i cdc khoen EiLai tiAn gi'i dugc ghi nhan lren co sd d6n tich, duqc x6c dinh ten s6 du cac tei khoan ten goive i5isuat 6p dvng.Laitu cec khoan deu tu duqc ghi nhan khi C6ng ty c6 quyCnhan khoan lei.3.18 Hgp tl6ng xAy dgngKhi k6l que thuc hign hgp ddng xay dtlng co the duqc udc linh mol cach ddng tin cay, doanh thu ve chiphi li6n quan d6n hqp d8ng dugc ghi nhan tuong r1n9 vdi phAn cong viec da hoen thanh t?i ngay k€tthtc nien d0 kg to6n duqc tlnh beng ty le phAn trdm gioe chi phl phat srnh cia ph6n cong vigc da hoanthanh l?i thdi didm k6t thic ki k6 todn so vdr t6ng chr phl du toAn coa hgp ddng, ngoai tru truong hqpchi phi nay kh6ng tuong duong vdi phAn kh6i loqng xay lep da hoan thinh.Khoen chi phi nay c6 th6 bao gdm cdc chi phl phu th6m, cac khoan b6ilhudng ve chi thudng thLrc hlenhqp ddng theo lhda thuan v6i khech hdng.3.19 Thu6Thu6 thu nhap doanh nghiEp th6 hign t6ng gid tri crla s6 thu6 phdi te hien tai vi s6 thu6 hoan l?i.s6 thu6 hi,an i?i phai te dLrgc tinh dua tran thu nhap chiu th!6 trong nem. Thu nhap chru thue.hh6c vdi lginhuen thuAn duqc trinh bay t€n 860 cao K& que hoal dong kinh doanh vl lhu nhap chiu thuA kh6ng baoqdn cac khoan inu nhep hay cht phi tlnh ll_u6 hoac duqc khAu vu trong c6c nem khac (bao gdm cd 16;anq sarq, n6u co) va rgoaiG d61g bao q6m cdc chltictl khdng cl_ J thL6 hoac khong drgc khAu tri


C6NG TY CO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo TAt cHiNH Hop NHAT (ri6p theo)tu5u s6 B 09 - DN/HN3.19 ThuC (tiep theo)Thu6 thu nhap hoin lai duoc tlnh tr6n cltc khoen chCnh lech giiia gi6 tri ghi s6 vd co sd tlnh lhu6 thunh6p cia cac khoan mvc tai san hoac c6ng nq tren b5o c6o tai chinh va duqc ghi nhan theo phuongphap bang can d6i kA to6n. Thug thu nhap hoen tai phai te phai dugc ghi nhAn cho t& ca c6c khoanchCnh lCch tAm thoi cdn tei san thu6 thu nhAp ho6n lai chl dL/qc ghi nhan khi chSc chen c6 di lqi nhuanllnh thu6 trcng tLrong lai dt khdu tri/ c6c khoAn chCnh lech l?m thdi.Thu6 thu nhAp hoan hi dugc xdc djnh theo thuA suSt dp llnh sE ap dvng cho nam Ui san duqc thu hdihay no phei tra du,qc thanh loan. Thue thu nhap hoen hi dLrqc ghi nhAn vao bdo c6o k6t qua ho?t donghinh doann tru truong hop khodn thu6 d6 c6 lien quan dl6n c6c kho6n mJc duqc ghi rhing vao v6n chisd hou. Trong truong hgp d6, thu6 lhu nhap hoan lai clng duqc ghi lh,ng veo v6n chrl sd hou.Tai san thue thu nhap hoan hi vA ng thu6 thu nhap hoen lAi phaitra duqc bi tru khi C6ng ty c6 quyenhqp phep dA bu iru gi0a tai sen thue thu nhap hign hanh vdi thu6 thu nhap hign hanh phainop vd khicdc tai san thue thu nhap hoan l?i va nq lhug thu nhap hoan lai phei lra liCn quan toi thuE thu nhApdoanh nghiep duoc quan li' bdi cirng mot co quan lhud va C6ng ty c6 dU dlnh ihanh ben lhu6 thu nhaphign hanh tren co sd thuan.cac lo?i lhu6 khac duqc dp dung theo cdc luat thue hien hanh bi Viet Nam.3.20 BCn lien quanC6c doanh nghiep, c6c cd nhan tru'c ti6p hay gi6n ti6p qua mot hoAc nhi6u trung gian, c6 qLrydn ki6mso6t cong ly hodc chiu slr ki6m so6t cia C6ng ty, hoAc cung chung 5p ki6m soat vdi Cdng ty, bao g6mce cong ty me, c6ng ty con ve cong ty li6n kdt B cac ben lign quan. Cdc ben lien kdt. c6c ce nh3n trycli6p ho6c gien t6p nim quyBn biBu quy6t cia cong ty me c6 enh hudng d6ng kA d6i vti cong ty, nhongnhen su quan ly chi ch6t bao gdm gidm d6c, vien chuc crla C6ng ty, nh0ng thenh vien mat lhi6l lronggia dinh cia cdc c6 nhan nay ho6c c6c bCn lien ket nay hoAc nh0ng cOng ly li6n ktt vdi cec cd nhan nayc0ng duqc coi li bCn lien quan.Trong viec xem x6i ttrng m6i quan he cia cdc ben liCn quan, can chU y tdi ban ch6t cia m6j quan hochLt kh0n9 chi hinh thuc ph6p li cia c6c quan he d6.3.21 860 cao b0 phanl,,4or bO phan lA mot hqp phAn c6 thA xac dinh rieng bret cia Cong ty tham gia.v6o viec cung. cAp cec sanpham hoAc dich vU lien quan (b0 phan theo linh v9c kjnh doanh) hoAcung cAp cac san phAm hoic dichvu lrong pham vi mot m6it.uong kinh t6 cu thA (b0 phan lheo khu vr/c dta ly), mdi b0 phan nay chiu rdiro vd thu cluqc loi ich kh6c biet vdi c6c b0 phan kh6c.860 cao b0 phan chlnh ydu cia C6ng ty dlfa theo linh vvc kinh doanh bao gdm 5 llnh vqc ld kinh doanhbet dong san, hoai dong xay ldp, kinh doanh val lieu xay dung, kinh doanh mAy m6c phv tlng 0 t6,kh:ic. 860 ceo b0 phan thu y6u cta Cong ty dua theo khu vtrc dia l, bao gdm 5 khu v!rc: Thanh ph6 H6Chi l inh, Tinh Bac Lieu, Tinh Blnh Thu?n, Tinh Qudng Ngai, Tinh Da Ngng.3.22 chia cd t&cLoi nhuan sau thu6 cia c6ng ty ifuqc trich chia c6 tfc cho ciic c6 d6ng sau khi duqc D?i hoi ddng c6d6ng phg duyet va sau khida trlch lAp c6c quy du lr0theo oi6u lC cia C6ng ty.3.23 C6ng cV tel chinhGhi nhan ban dau ve Hnh beyTeisan taichinhTheo Th6ng tu 210I2009[T-BTC, lAi sen lai chlnh du?c phen loai mol c6ch phtr hop cho muc alichlhuy6t minh trong cec b6o c6o tei chlnh hqp nhathenh Ei san tai chlnh duqc ghi nhan theo gia t.i hqpl!, thOng qua b6o cao kdt qua kinh doanh hqp nhAt, c6c khoan cho vay, phai thu, cec khodn dAu tu giod6n ngay dao han vA tdi sd-n tai chlnh sen sang dA b6n. Nh6m c6ng ty quy6t dinh viec phan lo?i c6c taisdn lar chlnh nay tai thdi di6m qhi nhAn lan daut7


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUyeT M|NH BAo cAo rAt cHiNH Hgp NHAT (ticp theo)Meu s6 B os - DNiHNC6ng c! tal chlnh (fl6p theo)Ghi nhAn ban atAu vafinh bey (i6p theo)Tai thdi di6m ghi nhan lAn dAu, lai sen lAi chlnh crLrqc x6c dinh lheo nguyen gi6 cong vfi chi phi giaodich truc tiep c6lien quan.Cac tai san tai chlnh cia nh6m c0n9 ty bao gdm tidn ve cAc khoan iien gl}i ng6n han, c6c khoan phiitho khach hang, phAi thu khac, tign q&i dAl h?n, cac cong cu tai chlnh tluqc niem yet vA chua dLrqcniem yet.Nd oh6i trd Gi chinhNq phai tre tai chlnh theo ph?m.vi cia Th6ng lu 210/2009[T-BTC, cho muc dlch lhuy6t minh aong cacbao cao tai chlnh hgp nhAt dLrqc phan lo?i mot cdch phir hqp thanh cac nq phai tra tai chlnh duqc ghinhAn thdng qua b6o c6o [6] qu6 kinh doanh hqp nhAl va cAc khoA nq phdi tra tai chlnh duqc xdc dtnhtheo gie ri phan bO. Nh6m c6ng ly quydt dinh vigc phan loai cdc ng ph6i ke tai chlnh nay t?i thdi di6mghinhan lan dau.T?ilhdi diEm ghi nhan lAn dAu, nq pheilra lAi chlnh cluqc xac djnh lheo nguyen gi5 cong vta chi phigiao dich lrvc li6p c6 li6n quan.C6c nq phel ta lai chinh crla nh6m c6ng ty bao gdm c6c khoen phai ta ngudi ben, c6c khoan phai traGla ti sau khi ghi nhAn hn 6AuHlen tqi khdng 66 yeu cau x6c 6inh lai gia ti cua c6c cdng cu tei chlnh sau khl ghi nhan ban dAu.Bi tir cec cOng cg Ai chlnhC6c tai san taichlnh va nq phaika taichhh duqc b! tr} va gie lrithuan se dugc trinh bay tren b6o c.totlnh hinh iai chlnh hqp nhAi nAu va chi n6u, iton vi c6 quyen hqp ph6p thi hanh viec bn tr0 cdc gia ti dedu'Ec ghi nhan nay va c6 i dinh bi tri trgn cd sd thuan hoic lhu dt?E cdc tai sdn vd lhanh to6n nqphditra d6ng ihdi.TIEN VA CAC KHOAN TUONG OUONG TIEN30t09t2012VNO01t01t2012VNDTiAn matTien goi ngan hangTien gti kY h?n dudi 3lh6ngcQns2.938.287.135 1.714.201.9591.547.120.313 16.649.908.972156.217.816 338.568.4624,6t1,625,264 18.702,679.393t8


CONG IY cO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT (ti6p theo)Mau sd B 09 - DN/HN5. CAC KHOAN PHAITHU KHAC30109t2012VND011o112012VNDOng Ng6 IU?nh Han (a)Tien g6p v6n (b)C6ng ty C6 phan DAu tu XD & TM 5920ng Nguy6n Hdng Son0ng TrAn Ven Khiemung Hnam Inann |-|unguong ryuo pnan LongIItnn utaomong cuJTam ong 1i6n dCn bi du 6n Binii ch6nh (c)T?m fng lian ddn bir dp an khu d6 thi ddn diAn Ha Long (d)ung rran rrQng uunqtam ung Iren oen Du ov an 5on tlnnTAm l}ng tidn d6n bii UBND Xe Son TinhTam Ong tidn dAn bt UBND Xe Tinh An DOngTam ung ti6n dCn bit UBND Xa Tinh ThQung rran uong rir9nPhdi thu kh6cc0ng31.000.000.000 31.000.000.000800.000.000600.000.000200.000.000200.000.000500.000.00048.688.132.540315.775.0001.804.760.0001.510.507.40044S.683.46410.000.0003.117.531.8842.031.564.895800.000.000600.000.000200.000.000200.000.000500.000.00045.168.749.63321.708.519.000315.775.000'1.804.760.000'1.510.507.400449_643.464562.721.6923.704.111 .284870.841.48991.227.955.183 109.395.668.962(a) Khoan phai thu vd chi phi thUc hiCn dlt an(b) Phai thu tien quydn g6p v6n vdo cong ty c6 phAn Cong nghiep NBB.(c) Khoin cho 6ng Pham VAn Deu t?m i,ng dA thuc hien ddn bir d\r 6n khu phuc hqp Binh Chanh (NBB4)theo hqp d6n9 hqp tac deu ttr.(d) Tam Ong tiAn dAn bn cho lrung t6m phetri6n quy drl Thanh ph6 Ha Long, Tinh Qlang Ninh thlrc hiendv en khu d6lhi sinh thaio6n Di6n, Ha Long.DV PHONG PHAITHU NGAN HAN KH6 DdITlnh hlnh bien dong drr phdng phai thu ng5n h?n kh6 ddi nhLr sau:TD ngay TD ngay0110112012den 0110112011dCnngay 30/09/2012 ngay 30/09/20'11VNDVNDSri du,dA'r kyTrlch lap trong ki'Hoan nhap trong kYs6 du cudi kY1.324.140.8351228.4O4.77O)1.095.736.065918.599.373269.210_97DL,187.810.34319


c6NG TY cO PHAN oAU TU NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HEP NHAT (Iiiip theo}M5U s6 B 09, DN/HN7. HANG TON KHO30t0912012VND01to1t2012VNDNguyen liEu, vAt lieuCOng cu, dvng cuChi phl sx kinh doanh dd dang san xu5thanh phAmchi phl sx kinh doanh dd dang c6c du an dang dau iu (")Inann pnamcong gi5 g6c hang tdn kho13.436.180.873 4.997.823.14024s.661.324 362.135.97312.556.386.580 L234.443 .8411 .907.964.836.9871.864.342.266.86210.133.508.345 12.535.025.6641.944.336.574.r09 1.891.47',|.695.480(J Chi ti6t chi phl sen xuAl kinh doanh dd dang cdc dq an dang dau lu30t09t2012VND01t0'I2012VNDDu 6n TTTM BAc Phan Thi6tDq 6n khu dAn cu Phrldng 2, Thanh ph6 Bac LieuDu an ddi Thui San - Quang NjnhDr-p an khu TTTM Hirng Vuong l, Phan Thi6tDu en khu du lich Ocean Golf - LagiDlr 6n tLry6n tfanh Phan Rang " Thdp ChdmDq 6n khu d6lhi sinh th6i Odn OiAn, H? longDq an khu cdn hO cao tang NBBIDu an khu cdn h0 cao tang NBB2Du en khu cen h0 cao tang NBB3Dq en khu phuc hqp Blnh Ch6nh NBB4Du 6n Ruby lsland - Quang NgeiD* an khu dan cu Son Tinh - Qu6ng NgaiDu an khu dn hO cao tAng Carina PlazaDLI en khu can h6 cao tang Cily Gate TowersDq an kh6ivSn phdng NBBc0ns980.681.69481.768.561.8868.308.113.7944706.768.79410.211 .305.31125 .407.591.725188.843.7 44.173540.775.263.620354.754.967.002128 .666.731.444LO26.315 .467124 .684.162.577183.880.505.923252.416.620.0011.533.503.576980.68'1.694114.823.036.8996.324.307.70439.'128.250.0003.324.486 .6477.895.629.5852.655.617.742184.885.678.041499.466.176.889329.237.902.018127.372.915.225366.454.55799.300.550.70'1231.522.539.008215.524.556.5761.533.503.5761.907.964.836.987 \464.342.266.462THUE vA cAc KHOAN PHAI THU NHA NUdC30t09t2012VND01t01t2012VNDInue €r nguyenThu6 thu nhap c6 nhanc0ng265.30011.332.84691.122265.30015.044.99511.689.268 15.310.295TAI SAN NGAN HAN KHAC30t09t2012VND01t01t2012VNDTam ung crla c5c doi ihi c6ng xay l6PTam ung khacc0ns206 .561.226.462L372.444 .2097.933.230.67114 .542.047 .544180.995 28614.723.042.830


CONG TY cO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HoPNHAT (tiiip theo)Meu s6 B 09 - DN/HN10. TANG. GIAM TAI sAN C6 OINH HOU HiNHChiti6ul. Nguyen gi5 TSCO hiiu hinhNh,r clra May m6c PhPonq tienvat kian hfcthiCt bi van talVND VND VNDThii5t bid'lng cVquan ryVNDTSCOhiru hinh khacVNDT6ng congVNDT?i ngay 01/01/2012Mua trong kiDau tu XDCB hoan thanhChuygn tU hang t6n khoThanh li, nhugng b6nTai ngey 30/09/2012'l11.730.070-11342.148.624.8126.552.341.00598.086.981.648 21.573.935.3621.52't.11a.2a580.600.000(117.372.0O0)1.197 -O17 .440120.431.036.251 98.086.98'1.648 21.573.935.362 1444346.285 1.'197 .O'17 .440234-109.123.16980.600.0002.144.624.8126.552.341.005(117.372.000)242_773.316.986ll. Gia tr! hao mdn liiy kClai t\gey O'11O112012KhAu hao trong kYThanh ly, nhuqng ben8,334.423.0952.565.055.78126.sO3.249,'t445_596.758.8578.383.612.2791 .574.948.9111.363.411.887148.080.776l.117 .372.004)157.957,409 44.742.653.81453.950.406 9.938.794.731(117.372.000)Tai ngay 30/09/201210.899.478.876 32.100.008.001 9.958.561.1901.394.120.6632t 1.907.81554.564.076.545lll. Gia tri cdn laicia TSCD hou hinhTei ngay 01/0'1/2012103.395.647.339 71.543.732-SO4 '13.190.323.083 157.706.398 1.039.060.031 189.366.469.355Tqi ngay 30/09/2012 t09.531_557.375 65.986.973.647 11-6'15-374-172 90.225.622 985.109.625 144.209.240.44121


CONG TY cO PHAN DAU TU NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hctp NHAT (ticp theo)MAu s6 B 09 - DN/HN1't.TAr sAN cO DINH vO HiNHChi ti6uI - Nguyen gi5 TSCD v6 hinhPhAn mdmVNDGiay ph6pnhuqng quy0nthuong hieuVNDQuyen sd"dqnq datVNDGiay ph6p c6ng Quy6n sd hFunghC chii biiin du en cityala Granit Gate {r) I onq conqVNDVNDVNDTti ngay 0't/01/2012Gidm kh6c40.750.2342.042.457 .1437.358.485.659(332.129.658)600.000,00030.802-500.00040.844.593.036TAi ngay 30/09/201240.750.234 2.042-457 .143 7.026.356.001 600.000.000 30.802.500.000 40.512-463.374ll- Gl5 tr! hao mdn luY kii14 ngay O1lO1l2O'12Khau hao trong ki'Tai ngAy 30/09/201232.444.6773.24S.999213.069.911191.489.364600.000.000 724.343.574 1.573.858.262194_739.36335.694.676 404.559.275 600.000.000 724.343.674 '1.768.597.625lll- Giie t.! cdn hicia TSco v6 hlnhT?l ngAy 0l/01/20128.305.557 't.829.787.232 7.358.485.659 30-o7 4.156.326 39-270.734.774Tei ngay 30/09/2012 1.638.297.868 7.026.356.001 30.074.156.326 38.743.865.753t) Khoan chi phi chuy6n nhuong 3oo/. quy6n v6n g6p vao dq an City Gate Towers theo Hqp ddng chuy6n nhuqng s6 77lHo-Cll ngay 04/08/2009 gioa C6ng tycd phAn Dau tu Nem Bay Bey va cong ry c6 phan oau tu H? tang Ki thuatThanh ph6 Hd chiMinh.22


GONG TY cO PHAN DAU Tt/ NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAO TAI CH|NH HgP NHAT (tiiip theo)Meu s6 B os - DN/HN12. CHt PHi XAY DUNG CO BAN Dd DANG30t09t2012VND01to1t2012VNDXay dung khu khaithac m6 da Taz6nXay dung nhe mdy thiy dign Dil DenXay dvng h0 boi, sgn tennis du 5n CarinaLO C1-4 khu cong nghiep Tjnh Phong[16 d6 Tinh HigpXay dvng khu khai th5c m6 TiTan M0 DLlcXay dgng md nudc kho6ng Tfa Bdngc0ng3.982.880.93931.249.417 .425e2.ooo.;oo11.427.388.9771 .435.7 52.6131.519.255.86530.455.613.0261 .243.123.1414.165.'162.48692.000.00011.179.581.795932.752.47348,t87.439.954 49.587.488.786Tlnh hinh bi6n dong chi phl xay dung co bdn dd dang nhu sau:T& ngay T|} ngayo1lo1l2ol2d'n 01/01/2011416nngay 30/09i2012 ngdy 30i09/2011VNDVNDs6 du dAu kiT6ng lrong kiK6t chuyBn vao TSco trong kiK6t chuydn giam khac trong kis6 du cudl ki49.587.488.786 49.860.468.0094.830.223.103 16.740.557.46012.148.624.812) (12413.335.612)14.081.647.123) (7.167.410.992)48.187.439.954 47-020.274.46513.TANG, GIAM BAT oQNG sAN DAU TUChi tiCusd dAu kYVNDsi5 cuiSl kiVNDl. Nguygn 916 bdt dong san deu tuQuyen sl} dung d6tNhaNha va quyen si/ dung datco sd ha dngll. Gl6 trlhao mdn lut ki6Quygn s0 dung d6tNhaNhe va quygn s|} dung d6tco sd ha tAnglll. Gi6 trl cdn hl cia BDS diu tuQlyen sD dung datNheNha vd quyen s& dung datCo sd ha teng1.500.000.000 1.600.000.0001.600.000.000 1.600.000.0001.600,000.000 1.600.000.000'1.600.000.000 1.600.000-000< Bet dong sAn dau iu la gia triquyAn s|} dung del lau daicr]a thia del s6 MPT (19,57), dien tich 160,0m2 t?i dia chl38/1 Nguy6n Son, Phudng Phi Thq Hda, Quan Tan Phi, Thanh ph6 H6 Chi [,'linh theotd ban dd s6 95, 97 (BDc) ve Gi6y chupng nhAn quyBn s& dung det s6 H00086 do UBND Quan TanPhrl, Thanh ph6 Hd chl lvlinh cap ngay 08 th6ng 01 ndm 2007. c6ng ly d{ ki6n cho $ue hoec b6nirong tuong lai


CONG rY CO PHAN oAU TI.P NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hgp NHAT (tii6p rheo)Mau s6 B 09 - DN/HN.14. cAc KHoAN DAU TtJ TAI cHiNH DAI HAN30t09t2012VND01t01t2012VNDDau tu veo c6ng ty li6n k6t (huy6t ninh s614.1)Deu tu veo c6 phj6u f&u#t minh s614.2)TiCn glri dai hanc0nsOu phdn giam gia dAu tu vao c6 phi6u(huyet minh sd 14.3)Gia triftuan24.119.810.96425 .692.134.61529.793.'18825.412.657 .97722.402.134 .61529.793.18849.841.738.767 47.844.585.780(2.940.000.000) (1.960.000.000)46.901.738.767 45.884.585.78014,1 DAu tu vao cec cdng ty llen k6tTh6ng tin chi ti6t c6c khodn dau tu vdo cec Cdng ty li6n kdt t?i ngay 30 th6ng 09 n5m 2012 duqc trinh baynhu sau:COng ty c6ng tyBOT R?ch Mieu Tam PhtVNDVNDGia triv6n g6p dau tuIai ngey A1lO1l2Q12G6p v6n trong ki'32.779.162.056 4.239.797.21594.696.676Taingay 30/09/201232.779.162.056 4.334.493.891Phen tuy k6 ld4l6) ti cdng ty li6n k6t sau khi g6p v6n'fai ngAy 011o112012PhAn ldi/(16) ph6t sinh trong kirai ngAy 3010912012GlatithuAnf4ingey 0110112012I?i ngey 3010912012C6ng ty TNHH BOT cAu Rech Ml6u (C6ng ty AOT R?ch Mi6u)01.619.522.931)(1.382.919.028)(13.002.441.959)21,159.639, t2513.221.637(4.624.661)8.596.9764,253,0't8.85219.776.720.O97 4.343.090.867C6ng ty BOT Rach MiEu Ia mot COng ty TNHH doqc thanh lap theo giSy chung nhan deng kt kinh doanhs6 5502-000031, ddng ki lan dAu ngay 26 thang 04 ndm 2002 va d6ng ky lai len thu 1 ngAy 02 thang 06ndm 2010 do Sd KA hoach va DAu tu Tinh B6n Tre cAp, vdi v6n didu 16 ld 460.028.720.000 ddng. COng tyc6 dia chl dit taiAp 8, X6 Tan Thach, Huyen Chau Thanh, Tinh Ben Tre. Hoat dong kinh doanh chinh ladeu tu xay d\"ng cong trinh giao lh6ng lheo hlnh lhuc BOT, BT, BOO, xey dqng k6t cAu ha tAng khu cdngnghiep,...Tai ngay 30 thAng 09 nam 2012 Cong ly .6m 25olo quyen bieu quy6t ve 25% ti le hi lch trongC6ng ty nay.C6ng ty TNHH oau tuva Xay dpng Tam Pho (c6ng ty Tam Phi)C6ng ty Tam PhLj la mot C6ng ty TNHH duqc thanh lAp theo gi6y chU'ng nhan ddng ky kinh doanh s64000696585, dang ky lAn dAu ngey 16lheng 10 ndm 20Og vA deng kt thay ddi lAn thl} 1 ngay 11 th6ng 12nem 2OOg do Sd K6 ho?ch va OAu tu Tinh Qudng Nam cep, voi v6n diAu lg B 20 V dEng. Cdng ty c6 diachi dit hi L6 1488 Dudng T6n otc Th6ng, Phudng An Son, Tp. Tam Ky, Tinh Quang Nam. Ho?t dongkinh doanh chlnh Ia dAu tu xay dung kinh doanh bet dong san, khao sdt dia chat cong trinh, dja hlnh c6nghinh giao th6ng va dan dung, tu vAn dau tu xay dUng dien, dich vu kh6ch s?n,...Tai ngay 30 th6ng 09 nem2012 COng V nem 49a/o quydn biAu quy6t va 49%o ly le lqi lch trong C6ng ty nay.


GONG TY cO PHAN oAU TI.f NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hgp NHAT (tii6p theo)MAu s6 B 0s - DN/HN14. cAc KHoAN oAu Tu rAr cHiNH oAt HAN (fl6p rheo)14.2 OAu tu veo cd phl6uC6ng ty30t09t201201t01t2012s6 s6c6 phl6u c6 phliiu30togt2012s6 tiinVND01to1t2012sii tlCnVNDC6ng ty Cp ET & XD Ninh ThuanCOng ty Cp Oau U SG HighlandCong ty Cp Ckho6n Viet ThanhCong ty Cp Co khi dien Lrl GiaC6ng ty Cp TLI vAn Xay dung 533Cong ty Cp DV Nhip cAu Dia 0cc0n91.078.41380.000175.000'100.000482.540238.800749.41380.000175.000100.000482.500238.80010.784.134.615 7 .494.134.815800.000.000'800.000.0001.750.000.000 1.750.000.0004.500.000.000 4.500.000.0005.470.000.000 5.470.000.0002.388.000.000 2.388.000.00025.692.134.615 22.402.134-615DU phdn giam gie deu tu vao c6 phi6u(huydI minh s614.3)Gla trl thuan(2.940.000.000) 0.960.000.000)22.752-'t34.615 20.442-134.61514.3 D\.rphdng giam 916 dau tutAlchlnh dai h?nTinh hlnh bien dong cac khoan du phdn giCm gie dAu tulaichlnh dai han nhu sau:TO ngay T& ngay0110112012dCn 0110112011denngay 30/09/2012 ngay 30/09/2011VNDVNDs6 du deu kiTrich lap trong ki's6 du cudi kt f)1.960,000.000 1.620.000.000980.000.0001.'170.000.000,002.940.000.000 2.690.000-000(1 Oay la khoan dv phdng cho khoan dau tu vao COng ty Cd phAn Co khi dien Lf Gia.25


CONG TY CO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo rAt cHiNH Hqp NHAT {ti6p theo)M'U s6 B 09 - DN/HNI5. CHI PHITRA TRUdC DAIHAN30togt2012VND01t01t20,t2VNDChi phl lSilrai phiAu chd phan b6 vao du an City cates (')Chiphl nhugng quyAn thu'ong hieu chd phan b6Chi phl d\r 6n khu den cu Tp B?c Lieu chd phan b6chiphltim kiCm du an BoT CAu C6 Chi6nChiphltlm ki6m dv an BOT CAu R?ch MiCuChl phl nha mAu DA City Gate Towers cho phan b6Chl phl nhe meu DA Canna Plaza chd phen b6Chi phl mua quydn chd phAn bd crla KSQNChi phlthanh lap doanh nghiep chd phan b6C6ng cv, dlrng cv, chi phi khec chd phan b6c0ng29.600.839.8364.047.786.307150.000.0004.017 .722.4739.133.387.8731.856.821.9247 .191.777.6221.409.867.9542.333.233.79125.2D4.418.852545.454.5454.60',I.454.436150.000.0003.659.420.O219.079.186.5102.256.923.5157.26'1.589.4832.027.495.4203.176.040.60059.781.237.780 57.965.983.382f) Khoen lei kdi phi6u phat hanh rieng cho dv 6n City Gates Tower sa duqc C6ng ty lhu hdi dAn theodoanh thu cia dv 6n.16. TAISAN DAI HAN KHAC30t09t2012VND01to1t2012VNDKt quy Sd TN&M Tlnh Ph! Yen - dq an thiy dien Oa denKi qut, ki cuqc dai h?n khacc0ns2.400_000.000222.447.5202.400.000.000222.847.5202,622.847 .520 2.622.847 .52017. Lq| THE THIfONG MAITinh hlnh bi6n dong lqithe thuong mainhu sau:Tu ngiy T& ngeyo1tott2o12d'n o1to1t2o1l/'6nngey 30/09/2012 ngay 30/09/2011VND' VNDs6 du deu kY56 phan b6 vao trong ki's6 ducudiki52.929.5X5.174 59.821.904.761(4.508.494.343) (3.173.628.824)48.421.040.830 56.648,275.93726


CONG TY CO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT (ti6p theo)Meu s6 B 09 - DN/HN18. VAY VA NONGAN HANVay ng6n hanNH Dau iu va PhatriSn ViCt Nam - CN Binh BinhNH TIICP Qu6c te Viet Nam - CN SAicdnNo dei hAn dCn han te (thuyet ninh 24)NH OAu tu va Ph6tnen Met Nam - CN Bac SAi GonNH OAu tu va Ph6tri6n Viet Nam - CN Blnh DinhNH TI,ICP XuAt nhap kheu ViCt Narn - CN Quang Ng6iNH TI\,ICP ViCtANH NN & PT Ndng thon Vret Nam - CN Oe NEngTrai phi6u phat hanhc0ng30togt2012VND01toIt2o12VND215.931.612.986201.846.620.17388.843.922.857 99.998.922.85775.000.000.000 50.000.000.00019.900.000.0003.435.699.402 2.834_011.9085.174.000.000 4.424.400.0002.000.000.000 1.500.000.000500.000.000.000 500.000.000.000910.2A6.235.245 860.603.554.938Th6n9 lin ve cac khoen vay ng:n hanBCn cho vayvay vay Lei su1,t cho vayd4n beoNH TMCP Qu6c te ViCt NamCN SaiGbn.t o sung vonluu dongphuc vU ho?tdong kinh00ann12 th6ngddi vdim6i kh6uoc nhanng.Taiihdidi6m gidi ngen diduchinh t6i da 3 thAng/lan benglai suAt diBu chuyen v6n hnhdoanh ki' han fng voi kY handidu chinh lai su6t l6ida03 th6ng VND + biCn d0leisuAt va chiu sV digu chinhtheo chlnh sach VIB t?itarnglhdi ki' phn hqp quy dinhcia ph6p lual.QuyAn s0 dungdat cia dv 6nkhu dan cuPhudng 2,Inann pnoBac Li6u.NH DAu tu & Ph6ttrl6n ViCt NamCN Blnh Dinhtjo sung vonluu dongphUc vV hoatdong kinhooann'12th6ngd6i vdim6i kh6u6c nhAnn9.T?i tung thdi diBm giei nganduqc di6u chinh 1 ihang/lanvao ngay 21 theo th6ng b6ol5i suatcLla BIDVt?i thdidiAm diEu chinh.Quyen s& dungd6t cLla dy enkhu dan cLPPhudng 2,Thanh ph6Bac Lieu.'I9.THUE VA GAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC30to9t2012VND01t01t20't2VNDInue gre |lt gra rangThud thu nhAp doanh nghigpInue xual nnap KfauThu6 thu nhap ce nhanInue € nquyenCac loai thu6 kh6cc0ng2'711.505.714.76744 .657.70295850 800.112650.276.497548.107.1715.703.794.23433.376.858.18635.243.75118.604.410127.774.719'19.409.68857.442.601.505 39.281.684.984


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAr cHiNH Hqp NHAT (ti6p rheo)[4:u s6 B 09 - DN/HN20. CHI PHiPHAI TR,A30t09t2012VND01t01t2012VNDTrlch truoc chi phl lai pheita (')Trich trudc chiphl m6i gioiTflch tru6c chi phl hoan lhAnh d\f 6nTrich tru6c chi phl phdi tni UBND Tinh The, An D6ngTrich trudc chi phl nhan cong, dien san xuetc0ng80.168.192.03515.242.229 .09522.211 .332.77 41.803.647.500714.239.22439.229.'166.6675.357.513.1801 801 901 000114.000.916,t 20.'t 39.640,628 46.502.581 .763C) Khoan tien lei phei tre cho cdc khoan ng vay ng6n vA dai hen.21. PHAITRA, PHA NQP t'tGAN HAN KHAC30t09t2012VND01t01t20't2VNDtsao nrem xa nQlBao hiem th& nghiepKinh phic6ng doanPhai tra cho c6c doi thi c6ngTidn c6 t['c cd d6ng chua nhanPhaitra COng ty C6 phan Xay dung Sai Gdn HighlandPhai tri 6ng Nguygn Vi6t Nam AnhPhei tA quy bao tri chung cu CarinaPhai tni, phei nop khacc0ns477.599.75374.821.06536.329_070260.055.61919.410.303.6386.646.440.0002.349.250.35141.123.35813.460.077.65013.983.382.761133.279.04710.395.6596.229.344177.245.573'12.475.903.1406.123.040.0003.062.570_92641.123.3549.787.303.622721.578.08956.739.383,265 32.538.668.798OUY KHEN THUONG PHUC LgITinh hinh bi6n dong qui khen thudng phuc lqi nhu sauTi ngAy Tu ngeyO1tO1l2O12A6n o1lo1l2o11datnngay 30/09/2012 ngiy 30/09/201'tVNDVNDs5 du dau kiS* dung qut trong kYsii dw cudi ki15.3aA.434.142 13.884,466.799(3.017.086.494) {s.655.336.151)12.371-347.648 8.229.130.64828


c6NG TY CO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo CAO TA cHiNH HEP NHAT (fi6p thEo)M,u sd B 09. DN/HN23. PHAITRA DAI HAN KHAC30t09t2012VND01101t2012VNDDOi702 va9Oi7o5 ky quy mua may m6c thi6t biDoi706 ky quy mua mAy m6cthlgt biNhan kY qut, kY cuqc dAi h?nc0ng24. VAY VA NE DAI HANVay dei hanNH Deu tu & Ph6l t dn Viet Nam - CN Blnh DlnhNH DA! tu & Phattddn Mgt Nam - CN Brc SaiGdnNH TMoP xu5t nhap khAu viet Nam - cN Queng NgaiNH TMCP Mgt A - CN Quang NgeiNH NN & PT N6ng th6n Vigt Nam - CN De NgngPhAt hanh trei phi6uvay ve nq ddi h?n d6n han A (huy6l ninh s6 18)Vay ngan hang dAn hqn traTrdi phl6u ph6t hanh d6n h?n kec0ng4.132.450.0001.743.280.1383.705.608.0004.132.450.0001 .743.280.1383.903.152.0009.581.338.138 9.778,882.13830t09t2012VND01t01t20't2VND154,363.113.04117.489.626.854107 .631.471.577106.076.207.2003.435.699.402 4.250.267.8565.974.000.000 7.130.000.00030.500.000.000 31.000.000.000650.000.000.000 650.000.000.000('105.509.699.402)(58.758.0l1 .S08)(500.000.000.000) (s00.000.000.000)345.39,1.684.618 357.188.090.00229


GONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hqp NHAT (riiip theo)Meu sd B 09 - DN/HNvAY vA Ng DAr HAN (fii5p theo)Th6ng tin chi ti6t v6 cac khoan vay ngan hangBen cho vays6 cuii kiVNDMt)cdichThdi hAn vayva ngay6A0 hanLei suAtden beoNH Oiu tn & Phat triiin Met NamCN Binh Dinh.Nq d6n han ira154.363.1'13.041 S0 dung 6ho dF an khudan cu Son Trnh,Tinh Quang Ngai.09.900.000.000) (thuygt minh sd 18)Td nq 6 neman h?n 3,5nim ttnim 2009.Beng Ei suAt fian goi ti6t kiem ca nhanky h?n 12 thang (td lai sau) + 3,5%/namnhung kh6ng vuqt que 150% l6i sudtco ban do nha nudc c6ng bd t?it'rns thdi ki.Quy€n si, dungd6t cia du 6nkhu dan cuBqc LiCu,Son Tinh.NH Deu tu & Phat tri.in ViCt NamCN B6c Sai Gbn.Nq d6n han tri107.63' .471.577 S0 dung cho du 6n NBB3hang muc dCn bU giai toava xay dlrng ha tang.(75.000.000.000) (thuy6t ninh s6 18)Tra no 3 ndman han 2nem tundm 2009.Beng lais!5itiAn gt}iti6t kiem cd nhanky han 12 theng (lra lai sau) + 3,solo/ndmnhung kh6ng vuot qua 150o/o lai suatcd bdn do nha nLr6c6ng b6 taittng thdi kY.Quy6n sri dungdet cia dq enNBB3.NH N6ng nghiep & PhAtrl6n N6ng th6n ViCt NamCN oa NSng30500.000OOO Nhap khau mey moc i,hr6tbi sx clc loai l9c. cho 6 t6.(2.000.000.000) (huy6t ninh s6 18)Nq ddn h?n trd 30Tfa ng I neman han 1nam tarnem 2009-Blng lei suAtidn Eli ti€t kiem ci nhenki' han 'l 2 thdng (ra Ei sau) + 3,6%/namnhung kh6ng Vud qu6 150% lai suatco ban do nha nu6c c6ng b6 taittng thdi ky.[,16y moc thigt binha may senxuat phu ling6 t6.


CONG w c6 PHAN DAU T[' NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo rAt cHiNH HgP NHAT (ti6p iheo)Meu s6 B 09 - DN/HN23. VAY VA Ng DAI HAN GI6p theo)Th6ng tin chiti6t vC c6c khoen vay ngan hengBCn cho vays6 cu6i klVNDMuc dlchThdi han vayve ngey660 hanLei suetTeisendam beoNH TMCP XuSt nh+p khAu Viet NamCN Oudng NgaiNq d6n h?n raNH TMCP ViCt AcN Quang Ng6i3.435.699-402 S|} dqng cho du an md de 5 nem k6 tn LaisuAtha nditheo quy dinh cia nganTha Bic, khu dan cu nem 2009. hang t?itirng lhdi kt.Sdn Tinh, Oudng Ngai.Q.435.699.4o2J $huy6t ninh s6 18)2.824.000.000 Mua s5m thi6t bi, phuong 5 nem k6 t& Laisuattha n6itheo +ry dinh cia ngantgn van tai phuc vu cho nam 2009- hang taititng thdi kidlr en Sdn Tinh.Taisan s& dunocho m6 d6 Th;Bic. Son tinhTar san si, dungcho du 6n khudan cu Son TinhNq den han ira (2.824.000.000) (thuydt minh s6 18)CN Qudng Ngei 3.150.0OO.Oo0 Tai dAu tu dv 6n nhA may 7 ndm k6 til Lai suei iha ndi theo quy dinh c0a ngan Tai sen s|], dungch6 bi6n da Granite t?i ndm 2007. hang tai tung lhdi ky beng ldi suAt co cho d\r an ch6Son Tinh, Qudng Ngai. sd + bien dO 0,3% ddn 0,55%Iheng. bi6n de Granite.Nq d€n h?n tra e3so.ooo.oool (thuy6t ninh s618)s6 ducu(ii kY167.094.5s4.61;31


CONG TY CO PHAN OAU TU NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo rAl cHiNH HqP NHAT (ti6p theo)Maus6B09-D /HNvAY vA Ng DAI HAN Gi6p theo)Th6ng tin chiti6tva traiphi6u phet hanhTrAichic6ng ty cd phenCkhoAn Bao MetCOng tyTeichinhCd phan OiCn lqcNg den han faGIatiVNDMCnh gi6VNDLoAich0ng100.000.000.000 1.000.000.000I rat pnteukh6ngchuy6n d6i200.000.000.000 1.000.000.000trat pnteukh6ngNH TMCP Qu6c tC 200.000.000.000',1.000.000.000I rat pnteuViei Namkh6ng1s0.000.000.000 1.000.000.000I rar pnreukhongchuyAn d6i(500.000.000.000) rrhuy6t ninh s6 18)Thdi han vayve ngeydeo han3 nem k6 tfngay 04th6ng 08 nem2009ngay 04thang 08 nam20093 nem ke t0ngAY 24th6ng 12 nem20094 nam kA tungeY 24thang 12 nam2009LAi suAtMucdich11,s%/ndm. Lai suat cac nem tiep theo Tai trqdrro..c tlnh blng laisuat binh quen coa v6n chotaisuat& kiem.vND ki'h?n 12 theng du ante sau c6ng b6 tai sd giao dich cda 4 CiiyNHTM t?i Ha Noi gdm: NH Ndng nghiep& Phatrian Nong thon ViCt Nam, NHC6ng thudng ViCJ Nam (sd gd 1 ), NHoau nr & Ph6t fien Vic.t Nam (sd gd 1),NH Ngo?i thudng viet Nam (sd gd 1)vao ngay xac dinh lai suet hang nem +vdi lai bien 3,5%/nam dugc xac dinhtai ngay tlnh lei ep dvng cho ndm ti6ptheo. Ngey xec dinh lei suet dugc quydinh le mnc lai suat duqc c6ng b6 truocthoi di6m tre lai 7 ngay l:rm viec cia ciicngan hang. Lai tre cu6i kt 1 n5n|/lan.14,5%/ndm cho 06 iheng dAu tien kg tirngay phet hanh. Lai suat cdc th6ng ti€ptheo tha n6i voi ki'di6u chinh lei suat 06thtng an nh blng laisuat{A kiem VNDki han 12 thang td sau cia NH TMCPou6c t6 viet Nam (vlB)" cN sai Gdn+ voi lai bien 4,Dolo/nam. Ngay x6c dinhl6i su6t duqc quy dinh la ngay dau_tiCnc0a ky tlnh lai tiep theo. Lei tra cu6i ky6 thanq/lanTei irqv6n choNBB,1.NB82,NBA4.TAi sendem baosD dungdu anPlaza.s& dungdet cLladu anN881,s6 du cu6i kt150.000.000.0001)


CONG TY cO PHAN DAU TU NAM BAY BAYBAN THUYET [{NH BAo cAo Tfu cHiNH Hop NHAT (!{ip theo)Mau s6 B 09 -DN/HN2s. v6N cHd sd HOU25.1 Thay d6i trong v6n chu sd hDuChiti6uThing dLrQuY dau tucna chri sd hi,u v6n c6 phan chn sd hou (a) c6 phieLr quV phettli6n QUYtai chinh phan ph6i T6ns consVND VNO VND VND VND VND VNDVNDd't phdng(500.00000)Taingay0l/01/2011Nhan gop v6n Lien doanhchia co itc ircng kiT ch qui lrons kiTich quitrong ktChilhir lao HOQTChilhd lao BKSTqi ngay 31/'!2,/2011Tai ngay 01/01/2012cd tLi,cO phi6u uu daiChilnir lao HEQTChithir lao BKSChl khacTai ngay 30/09/2012154.000.000.000 221,737,435.12026.000.000.000 179.449.000 000,fs5.333.832.000 (6.891.019,437) 113.477.72A.49715.245.183,5015.428.000.0002 754.816.49966,173,958.669 759.077.t18,350205.449.000005.428.000.00069.590.280.224 69.590280.224(24416.960.000) (24.416.960.000)(3.900.000.000) (3 s00 000000)(4.612.661.672) Q 457 A45 173)(1.440.000.000) (1!-10000.000)(s30000000) i530 000.000)(30.000.000) {30000.000)180_000.000.000 401.186.435,120200.761.832_000(6.891,019.437) 113.477_728_497 18.000.000.000 94.834.617.2211.001.369.593.401180.000.000.000401.185.43s.120200.761.832_000{6.89r.019.431 113.477.72A.49718.000_000.00094.434.617.2211.001.369,593,40134.304.739.169 34904739.169(24.416.960 000) (24416.96000)(2.925.000.000) (2925.000.000)(500000.000)(190.000.000) (190.000.000)(10.000.000) (1o.ooo.ooo)180_000.000,000401.186.435.120200.761.832,000 (6.891.019,437) 113_477.724.49718_000.000.000101.697.396.3901.004.232.372.570Theo nghiquyet s6 I1lNq OHDCO ngay 27 hang 04 n,m 2012 cda dai h6i dong c6 dong thsdng niCn nam 2011 de quyet dinh phan ph6i Loi nhuan sau thue nam 2011 nhu sau: trich quiduphonglbi.chinh275481649sVND.qUikhenthudngph|c|oi7857845173VND'chiac6t}cchoc6dongbchia c6 tLlc c6 ohleu uu dai 3 900000.000\ftD.(a) Khoan nhan v6n g6p iCn doanh lheo hop d6ng hop t6c itau tugioa C6ng tyva cacdditacKhoan v6n g6p crla C6ng iy c6 ph:n B:t d6ng san SaiGon: 165.987.200.000 VND (hqp lac dau tu du an NBB1).Kioir vo1gdp cia on9 orJr Var D;u: 3, /!612oooV\D(fop€cd;rludua1NBB2)33


coNG TY cO PHAN oAu ru NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hqp NHAT (ti6p theo)MAu s6 B09 - DN/HNvON cHU sO H0u (ti,4p theo)25.2Chitdt v6n dAu tu cia chi sd htlucd dong30t09t2012VNDo110112012VNDTdng c6ng ty Xay du,ng CTGT 5V6n g6p cia c6c cd d6ng kh6cc6 phi6u quyc0ns25.3 Cac glao dich vi v6n vlii chrl sd h(i,uc6 tucc6 t0'c da c6ng b6c6 ti,c de thanh toanuo Iuc co oong cnua nnan10.500.000.000 10.500.000.000168.106.000.000 168.106.000.0001.394.000.000 1.394.000.000180.000.000.000180.000.000,000Ki nayVNDKY tru,tcVND28.316.960.000 24.416.960.00026.818.560.000 22.316.392.0001.498.400.000 2.100.568.00025.4 c6 phl6usii luqng c6 phl6u duqc ph6p ph6t henhSii luqng c6 phliiu de phat hanh va g6p viSn day dnC6 phi6u thudngCd phi6u uu deis6luqng c6 phi6u qug aluqc mua l?icd phi6u thudngs6 luqng c6 phli6u dang luu henhC6 phl6u thudngC6 phieu uu dai30t09t2012SO c0 phan18.000.00018.000.00015.400.0002.600.000'139.400139.40017.860.60015.260.6002.600.00001r01t2012Sd c0 phen18.000.00018.000.00015.400.0002.600.000139.400139.40017.860.00015.260.0002.600.000cd phi6u uu dai ctia c6ng ty la loaic6 phi6u uu dei hoan lai, chuyan d6i, c6 tuc. c6 phi6u uu dai duqcquyen chuy6n d6i thenh c6 phi6u ph6 thdng sau 01 ndm k6 tr:r ngay phdt hanh vdity le 1 c6 phi6u uu deichuyAn d6ithanh 1 c6 phi6u ph6 thong, ngay d6o hqn cd phi6u uu dAi 2 nam kE trr ngay phat hanh, duEclra cd t0c beng tidn mit d mLtc 1.500 vND/c6 phi6isu daitlnh tu nem tei chlnh 2011.c6 phi6u uu dei dugc dam bao vA t6ng lqi nhuan hgp nhAt sau thu6 va sau lqi ich cd d6ng lhi6u s6 deduqc ki6m toen cia NBB (khong bao gdm khoan thu va 16 b6t thuong) cho 2 nem tai chlnh 2011 va 2012t6i ihi6u ta 345.ooo.o0o.ooo VND.< Ndu t6ng lgi nhuAn sau thue thqc hien ndm 2011 va 2012 < 345 ti VND NBB sE tra cho nha dau lLr s6tiBn mat theo t9 le giam tuong Lrng dua tren s6 luqng c6 phi6u uu dai ma nha dau tu con nam qio laithdi di6m dao han chuyen ddi.< Ngu t6ng lqi nhuan sau thug thqc hjgn nem 2011 vd 2012 > 345 ty VND nha dau tu s6 tra thCm NBBs6 tion mat theo ti lg tdng tuong ling dga tren s6 luqng cd phi6u uu dei ma nha dAu tu cdn n6m giotai thdi di6m d6o h?n chuyln d6i nhung kh6ng vuot qu6 5.000 VND/C6 phan.< N6u t6ng lEi nhuansauthu6th{chiennam2011venim2012thAphon50%cr]a345.000.0ddng Nhe dAu tu c6 thd c6 qlyAn chan yeu cau C6ng ty sE mua hitoan bO s6 c6 phan uu dei de b6ncho;ha deu tu iheo gia dat mua nhan vdi toan bO s6 cd phan uu dai cdn lai chua chuvan ddi, congvdi toan b0 c6 tuc chua chia cong d6n.[4enh gi6 c6 phi6u dang luu hanh: 10.000 ddng&0 phi6u.


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo rAl cHiNH Hop NHAT (tiilp theo)Mau s6 B og - DN/HN26. Lgt iCH CoA C0 DoNG rHrEu s0Chi ti6uT?i ngey fi thang 01 nrm 2012C6ng tyHing ThanhM{DC6ng tyNBSIVNDC6ng tyQMIVNDC6ng ty C6ng tyNBBQN HuongTra T6ng congVND VNDVNDTrong v6n dieu 196a g6pTrong th{ng du v6n cd ph}nTrong lqi nh!4n/(16) sau ihue chLraphan ph6iTrong lgi nhuan(16) giao dich noi b0chua thuc hien2.060.000.0007.800.000.0004.824 .715.005(4.174.2e4.847)4.000.000.0001.661.571.000889.943.438\212.277.386)100.000.000 200.000.000(92.533.061)8.700.84114.160.000.0001.661.571.0001 .M7.440.535(203.576.s4s)T6ng cong6.884.715.005 3.625.715.153 6.339.237.052 16.167.780 200.000.000 17.065.834.990chuy6n nhugng phAn g6p v6nTrong lqi nhuan/(16) k6t que kinh doanhTrong lqi nhuAn/(16) giao dlch noi b0chua thvc hien422.079.552 (2.662.821.737)(3.081.01s)(83.832.207)458.679_3041347.024.736')06.167.780) (99.999.987)(1 .782.062.881)(350.105.751)T?i ngay 30 theng 09 nam 20127 ,30?.713.541 962.893.417 5.367.059.413 200.000.000 14.833.666.37135


CONG TY cO PHAN DAU TU NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hqp NHAT (ti6p rheo)[4au s6 B 09 - DN/HN27. DOANH THU THUAN VE BAN HANG VA CUNG CAP DICH VUqut 3nem 2012VNDndrn 2011VNDLoy kA ti! dau nem di5n cui5i qui naynim 2012 nem 2011VNDDoanh th! vB ben hang va cung cdp dich vr,l131.345.493.06583.618.274.003333.324.267.611 307.959.473.424Doanh thl] bdn hang, cung cAp dich WDoanh thu chuyCnhuong quyAn s& dung dAtDoanh thu hqp ddng xaydqngDoanh lhu kinh doanh cen h05.424.016.53580.832.511.39210.040_380.88635.048.584.2825.044.167.85'115.130.092.99119.557.721_89943.886.291 .26214.802.436.247 24.681.538.927151.139.288.988 74.651.199.80356.962_889.327 43.951.813.235110.419.653.049 164.674.621.459C5c khoan gEm tr} doanh thu't6.781.410.659'1.332.859.50239.062.637.756 3.140.558.923Hang ban bi trd lai16.781.410.6591.332.859.50239.062.637.756 3.140.558.923Doanh thu thuAn vA ban hang va cung cap dlch vq114.564.082.40542.245.414.501294.261.629.455 304.818.914.501Doanh thu bdn hang, cung cip dich vuDoanh thu chuytn quyan s& dung d6{Doanh thu hqp ddng xay dvngDoanh ihu kinh doanh cen h05.424.016.53580.832.51't.33210.040.380.88618.267.173.5935.044.167.851'15.130.092.99119.557.721.89942.553.431 .76014.760.759.883 24.668.388.018151.139.288.988 74.651.199.80356.962.889.327 43.951.813.23571.398.631.657 161.547.513.44528. G|A VON HANG BANqlly 3nam 2012VNDnam 2011VNDLoy ki6 t! diu nim diin cuiii quy nayrem 2012 nim 2011VNDVNDcid v6n b6n hing, cung cap dich vucie v6n chuyBnhuong quyan s& dqng d6tGia v6n cia hoat dong xey d+ngGie v6n kinh doanh cen h0c0ng5.381.882.12448.525.916.a239.230.99'1.53416.884.468.05880.023.258.539365.588.564.664s.181 .437.67417 .246.332.53130.714 .583.60216.190.079.77682.121 .702.31351.924.372.84355.286.540.07124.055.208.4s848.582.182.98939.711 .571.628117.916.332.17061.790.918.471 205.522.695.003 230.265,295-245


c6NG TY cO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo rAl cHiNH Hop NHAT (ti6p rheo)Mau s6 B og - DN/HN29. DOANH THU HOAT OONG TAI CHiN}.quy 3nim 2012 nAm 2011VNDVNDL[y kit t] dau nem di6n cu6i qu, ndynlrn 2012 nAm 2011VNDVNDLaitiBn giri, tign cho vayL6i chAm thanh todn cia khdch hangL6i chCnh Ech ti gi6 da thqc hienThu tr:r chuy6n quy6n g6p v6nThu tir chuy6nhuqng du 6nc0ng20 517 833761.239.718641.513.230491.764.143375.017.913149.551.4191.6A1.132.712801.513.2301.955.818.30418.119.2161.456.579_65710.000.000.00037.184.640.000781.757.551 1.508.295.286 .t.830.684.13t s1,416,670.407CHI PHi TAt CH|NHqut 3nem 2012 nem 20{lVNDVNDLly kii t') dau nam di6n cuiiiqut nAynam 2012 nam 2011VNDVNDLaitBn vayDq phdn gidm gi6 chung khoanPhl chi,ng kho6nChi phi tei chinh khecc0ns6.662.049.975120.000.000375.06123.662.8003.184.275.28217 .279.413.226980.000.000977.55'1253.408.9098.467.540.7801.170.000.0009.800.0004.794.703.6246.806.087.836 3-184.275-242 18.5t4.199.686 14-42-044.404


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (tiiip theo)Mau s6 B os - DN/HN31. THU NHAP KHACqut 3nem 2012 nam 2011VNDVNDLny kii tu deu nem d6n cuiiiqui niynalr, 2012 nam 2011VNDVNDThu tir thanh li tai san c6 dinh, tdi san dd dangThu tir lhanh li ph6lieu, c6ng cu, dufg cuChi phi s& dqng v6n khu6n c6ngThu phi quan V, nhan b6i ihudnq, ph?t hop ddngThu nhap kh6cc0ns486.510.;33118.181.818113.283.818480.681M2.614.4732.727.2733.724.899.09137.724.3711 229 211 76A2.163.636531.172.728245.751.84827.457.497647.775.356M2_743.260486.510.333 377.292.063 4.993.998.866 1.634.460.58933.CHI PHi KHACqui 3nam 2012 nam 2011VNDVNDL'ly kii t') dau nim tti5n cu6i qui naynem 2012 nim 2011VNDVNDGia trj cdn lai iei san c6 dinh, tai san dd dangPnt pnuc vu oat not co oongPhai hanh chinh, cham n6p, truy thu thucChi phikhAcc0ng4.469.61;245.548.184166.847.139747.O45.87132.732.0574.O81.647.12324.571.14894.435.873845.684.106805.827.595116.957.113719.549.A71122.892788249.977.794 906.629.067 5.046.338.210 1"765.227 .367PHAN LOI/(LO)TRONG CONG TY LICN KET, LIEN DOANHqui 3nim 2012 nim 2011VNDVNDLly kia t') dau nam diin cu6iqut nayna,m 2012 nam 2011VNDVNDC6ng V TNHH Dau tu va Xay dqng Tam Ph[C6ng ty TNHH BOT cAu Rach [,'li6u221 219 276(4.624.661)(1.382.919.028)7.595.500cQng221.219.276(1.387.543.689)7.5S5.5003{i


CONG TY cO PHAN DAU TIT NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo cAo TAt cHiNH HqP NHAT (tii5p rheo)Mau s6 B 09 - DN/HN34.CHI PHiTHUE THU NHAP DoANH NGHIEPThu6 suet thud TNDN hien hinh crla C6ng ty me ve COng ty con C6ng ty TNHH XD TM DV SX HirngThanh, COng ty C6 phen Oau tu Khoang sdn Quang Ngai ld 250lo lqi nhuan chiu thu6.Coig ty C6 phAn Cong nghiep NBB mol c6ng ty con dugc hudng uu dei thug theo nghi dinh s62412007|NE-CP ngAy 14 th6ng 02 n6m 2007 cia chinh phi quy dinh thi hanh luathue TNDN.cong ty TNHH An Nhat Tan mot cong ty con ctugc hudng Lru dai vd thu6 suAthud TNDN la 15%.D6i vdi c5c dU 5n kinh doanh bAt dong sdn thfc hign thu tiAn theo ti6n d0, nh6m C6ng ty tam tinh thu6 thunhap doanh nghigp phei nop bdng 2% tr6n l6ng s6 ti6n thqc thu. Sau khi dU an hoan thanh C6ng ty s€quy6toan l?i s6 thu6 phei nop.34.1Chi phl thuii thu nhap doanh nghlepChi phl lhue thu nhap doanh nghrep hren hanhChi phlthu6 thu nhap doanh nghiep hoan l?ic0ngT* ngey Tu ngayO1l0ll2012den O1l01l2011denngay 30/09/2012 ngay 30/09/2011VNDVND17.473.022.807 17.090.188.075(1_042.745.127) 9.845.635.27016.430.277.640 26.935.823,34534.2 ThuC thu nhap doanh nghiCp hlCn hanhDudi day la d6i chi6u lqi nhuan (16) thuAn tru'dc thu6 tr6n b6o cao k6t que hoat dong kinh doanh crlanhom COng ty vd thu (16) nh6p chru thue:Tu ngay Tu ngayO1l01l2l12di.n O1tO1l2O11d6nnsay 30/09/2012 ngay 30/09/2011VNDVNDLql nhuan (16) k6 toan trutc tho6Clc khoan dieu chinh ting (glam)lqinhuan keto6nChi phl kh6ng duqc huKhoan 16 kh6ng tlnh thu6 sd duqc chuy6n 16 ky sauThu nhep kh6ng llnh thuCPhan b6lqith6 thuqng maiC6lu'c duqc chiaPhan ldi/(16)tu giao dich noi b0 chua thu'c hienPhan |di/(16) tJ cong ty Lien k6t, Lien doanhThu nhap (16) chtu thu6 ki hlcn hanhThu nhap (16) chiu thu6 nop 2% s6 tian thuc thu ky hien hanhThu nhap (6) chiu thu6 theo thuA suAt 25% ky hien hanhThud thu nhAp doanh nghiCphal n0pThu6 TNDN crla dv dn nop 2% s6 ti6n thqc thu ki, hien henhThu6 TNDN theo thu6 su6t 25% ki'hien hanhThud TNDN hoan lai chuy6n sang thu6 TNDN hien hanh ki nayThu6 thu nhap doanh nghiep nop bO sungThu6 thu nhap doanh nghiep dugc mi6nThuii thu nhAp doanh nghiCphal nop trong3€49.202.844-217 87.332.720.09333.t12,766.018 16.687.269.9291.559.780.768 2.487.510.00110_249.597.636 12.752.668.341(435.474.227)4.008.494.343 3.173.628.824- (801.513.230)16.342.823.809 1917.428.507)1.387.543.689 (7.595.500)a2315-614.236 104.019.990.02217.894.120.735 56.662.728.91464.421.493.541 47.357.261.10517.535.942.738 16.962.959.920694.075.590 3.966.998.76416.105.373375 11.439.315.277736.493.773 1.156.645.879169.05958 127.228.155(231.979.889)17.473,022.AO7 17.090,188,075


CONG TY cO PHAN DAU TLf NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH Hqp NHAT (ti6p rheo)M6u s6 B 09 - DN/HN34.34.3cHt PHITHU€ THU NHAp DoANH NGH|Ep (fl6p theo)Thud thu nhAp doanh nghigp hoan hlcong ly dd ghi nhan mot s6 khoan thu6 TNDN hoan tai phai tra vdi cec bi6n atong trong ky nhu sau:Talsan thu6 thu nhap ho6n lelBdnq COKT hqp nhalBeo c6o KQKO hqp nhatTfr ngayo1to112012 dtnTiI ngey0110112011 d5n30t09t2012 0110112012 ngey 3010912012 ngiy 3010912011VND VND VND VNDLeinoi b0 chua thuc hrgn7.A62.501.41't 2.977.47O.437 (4.085.030.980)Thu6 thu nhap doanh nghlgp hoan l4lphaltrdLqi nhuen tlr bAn dat nen 6.898.980.969 5.695.644.784 1.203.336.185 2.960.931.890th6o tiEn dOLqi nhuan lu b6n cdn h0 31.179.096.535 29.339.471.896 1.83S.624.639 6.655.346.253theo li6n dOL6 noi b0 chua thuc hien 353.208.469 353.883.440 (674.9711 229.357.127ThoA TNDN hoan hitlnh vao ki6t que kinh doanhLAI co BAN TREN cO PHIEUT6ng lqi nhuan ka ban sau thu6 thu nhapdoanh nghjCpcdt$c cd phl6uu deiLqi nhuan phen b6 cho c6 dong sd houc6 phi6u phd th6ngc6 phi6u ph6 thhg luu henh binh quen trong kyLtlco ban tron c6 phl6u(Mqnh gia: 10.000 VND/o6 phi6u)l.1.042.745.127\ 9.845.635.270TD ngey Ti ngayo1l01t2'12d6n O1l}1t2o11d6nngey 30/09/2012 ngay 30/09/201'lVNDVND34.904.739.16960.648.608.459(2.925.000.000) (2.925.000.000)31.979.739.16957.723.608.45915.260.600 15.260.6002.095 3.78340


CONG w cO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH HgP NHAT (ti6p theo)Mau s6 B 09 - DN/HN36.CAC CAM KETTheo hqp ddng hqp t6c dau lu s6: 05/HD-HTOT ngdy 03 th6ng 03 ndrn 2008 gi0a c6ng ty C6 phan TuvAn Xay dung 533 va C6ng ty C6 phan DAu tu Ndm Bey BAy v0 viec hqp i6c deu tu khu d6 thi Tam Phu,Thanh ph6 Tam Ki, Tinh Queng Nam C6ng ty cam k6t g6p 49% v6n chi dAu tu tham gia vao du 6n ttrytheo tinh hinh s6 v6n g6p cdc b6n c6 th6lhay d6inhL?ng v6n dam beo ty lC phAn trim nCLr lren.Theo hqp ddng hgp tAc dAu tu 661596AJ2009/HD-HTDTngay 26 thang 10 ndm 2009 gir:ra 6ng Pham VdnDeu vd C6ng ty C6 phAn Oau tu Nam Bey Bay vA vigc hqp t6c dAu tu khu phLfc hop den co t?i HuyenBhh Chdnh, C6ng ty cam ket g6p 315 ti ddng tuong fng 70% v6n chrl dAu tu lham gia vao giai cloan giaiph6ng met b,ng ve hlpc hien tho tqc deLr tu, giai do?n 2 dAu lu xay dqng cac ben sE thda thuan ry rc g6pv6n sau khith6ng qua thi6t k6 kY thuAt, t6ng dfp toan c6c h?ng muc xay dung va chi philiCn quan.Theo hEp ddng hqp l6c deu lu s6: 610/2009/HD-HTOT ngay 05 ihang 11 nem 2009 gioa 6ng Pham VanoAu va c6ng ly Cd phAn oA! tu N5m Bay Bay vd viec hqp lac dAu tu xey dvng khu c6n h0 cao tAng (NBBll) lqi Huyen Blnh Ch6nh, Cong ty cam k6t g6p 322.397.600.000 ddng tuong ung 70% v6n chi diu tLrlham gia vao giai doan giai ph6ng mAt beng va thuc hien thi tuc dau tu, giai do?n 2 dAu lu xay dlrng cecben sE thda lhuan ti le g6p v6n sau khi thong qua thi6t k6 ky lhuat, tdng du to6n c6c h?ng muc xay d|'Pngvd chiDhllien ouan.Theo h9p ddng hqp t6c deu tu s6: 20|2010/NBB ngey 29 thang 06 nem 2010 gioa c6ng ly cd phan oaut(, Ha tAng BAt dong sen Sai GOn va c6ng ty C6 phan oau tu Nam Bay Bey vA viec hqp tec dAu tu xaydung khu can h0 cao tAng Diamond Riverside Cdng ty cam kdt g6p 20% v6n chi dau tu tham gia veo dpen.Theo hqp ddng hgp t6c deu lu s6: 30/2010/HDHTDT ngay 12 th6ng 10 nem 20'10 gifra COng ty C6 phAnDeu tu Dia 6c D6ng €y va COng ty C6 phan DAu tu Nim Bay Bay vi viec hqp lec dAu tu kinh doanh ddtve xay dung nhA d t?i dU An Khu den cu phu'dng 2, ihanh ph6 Bac Lieu Cdng ty cam k6t cho Cong ry Cdphen DAu tu Oia 6c D6ng tay g6p v6n hgp t6c kinh doanh dAt hoic xay dung nha & cho ben thl? ba 50(nim muol) nAn dAt thuoc du 6n khu dan cu phrldng 2, Thanh ph6 Bac Li€u.37.NGHTEP VU VA SO Dr.r VOI CAC BCN L|CN OUANTrong ki C6ng ty da c6 cec giao dich vdi cac b6n lien quan nhu sau:N,i dungM'iquan hCFi ndyVNDC6ng tyTNHH DAu tu va Xay dung Tam PhUunuye nen gop vonC6ng ty li6n k6t94-696.676Thu lao chicho hoi d6ng quan triBKS, thu kyBan li6n quan 700.000.00041


coNG TY co PHAN DAU ru NAM BAY BaYBAN THUYeT M|NH BAo cAo TAt cHiNH HqP NHAT (ri6p theo)Mau s6 B 0e. DN/HN38. BAo cAo BQ PHAND6 phvc vq 6ho muc dlch quan ly COng ty duqc td chr?cihAnh cac b0 phan khdc nhau.860 c6o bO phan chlnh y6u cia C6ng ty dua ten lo?i hinh sen phdm ve dich W cung cAp bao gdm 5 fnhvuc kinh doanh: Klnh doanh bAt dong san, hoAt dong xAy l6p, kjnh doanh vat lieu xay dvng, kinh doanhmey m6c phu tlng 0 t0, kh6c.< Kinh doanh bAt dong san bao gdm: kinh doanh cen hO, chly6n nhuqng quyen sl} dung ddt.< Ho?t dong xay lgp bao gdm: xAy dung cAu, dudng....< Kinh doanh vat lieu xay dvng bao gdmr kinh doanh de, cdt, s6i,....< Kinh doanh mdy m6c phu tt/ng 010.....< Ho?t dong khdc bao gdm: bdn khuon c6ng, cho thue nhd, thue xe, dlch vq quen ly cgn h0,...860 c6o b0 phan th0 ygu cia cong ty dva trgn khu v\rc dia ly cia nqi cung cap dlch vu bao g6m 5 khuvuc: Thenh ph6 Hd Chl lvinh, llnh B?c Lieu, Tlnh Binh ThuAn, Tinh Qudng Ngai, Tlnh oe Neng.Kgt qui bao Gio bO phan bao gdm: cec khoan muc phan b6 tryc ti6p cho mot b0 phan cong nhu cho cdcbO phan duqc ph6n chia theo mot co sd hqp ly. Cdc khoan muc khong duqc phan b6 bao gdm: lai san,nE phai tra, doanh thu ho?t dong tAl chlnh, chi phi tei chlnh, chi phl b6n hang, chl phf quAn ly doanhnghjep, laihoic 16 khacvathugthu nhap doanh nghiop.42


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAO CAO TAI CHINH HqP NHAT (tiiip theo)M5U s6 B 09. DN/HN38.BAo cAo BQ PHAN (ti6p theo)Cho giaidoan tv ngay U th6ng U nem 2012da ngey 30 theng 09 nam 2012Bao cAo bq phan theo nnh vqc klnh doanh Oeo cao b0 phan chinh y6!)ChitiCuKinh doanhbitdOng sanVNDHo?td0ngxey dpVNDKinh doanhvLxD, dit, da,c6t, s61,....VNDKinh doanhmay m6c, phgtlnq 6 t6,...KhiicVNDTdoq cOnqVNDT6ng doanh ihu ban hang cia b0 phanDoanh thu bdn hang gitra c:lc b0 phanT6ng doanh thu222.537.940.645222.537.980.64556.962.889.32716.819_538.83556.962.889.32703.031.398.325)3.788.140.5107.022.565.226 6.062.720.658 309.405.694.691(2.112.666.s11) 0s.144.064.836)7.022-565.226 3.950.054.'t47 294.261.629.855T6ng gie v6n hang ban cia b0 phancla v6n hang bdn gioa cac bO phanrong gra von137.40A.242.3A4137 .408.242.38451 .924_372.84351.924.372.84312_751 .404.444(8.577.303.626)4.'t74,104.8228.019.656.5154.541_O77 .562 214.644.757 .752(s84.7s9.123) (9.162.062.749)8.019.656.5153.996.318.439205.522.695.003Thu nhap b0 phan85.129.738.261 s.038.51 6.,184__-11!!.9!144 --__-l99Z!91?!9| _--Js4t@88.738.93,t.852Chi phi ban hangChi phi quan li doanh nghiepLqi nhuan thuan ti ho?t dong klnh doanhDoanh thu tai chlnhChi phi tai chinhThu nhap khecChi phi khAcPhan loii(16) trong c6ng ty licn ketThu6 TNDN hien hanh va thu6 TNDN hoan laiLqi nhuen sau thu6 cda c6 d6ng thi6! s6 .Tdng lqi nhuan sau thuiS1.7U.797.24619.627.890.80067.326,246.8051.830.684.13118.514.199.6864.993.998.8665.046.338.210(1.387.543.689)16.430.277.680(2.132.168.632)34.904.739.16943


CONG w cO PHAN oAU TU NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAO CAO TAI CHiNH HqP NHAT (fiiip theo)MAu s6 B 09 - DN/HN38.BAo cAo B0 PHAN (ti6p theolCho giai doAn ii.r ngAy 01 thAng 01 nan 2012 den ngAy 30 th'ng Ag nAn 2012Bao c5o bO ph4n theo khu vt,Pc dla li (bao cao bO phan thu yiiu)Chi tiCuThanh phi5H6 Chl MinhVNDB?c LieuVNDThanh phri TlnhQuang Ngai Oa Ning Binh Thuan T(ing consvNoVNDVNDuloT6ng doanh th! ben hang c'la b0 phanDoanh thu b6n hang gioa c6c b0 phanT6ng doanh thu224.A74.151.260 44.400.676.923(1.429.801.029)223-41,350.231 44.400.676.92332.645 .e82.282(13.714.263.847)18.931.618.4757.444.984.2267 .444.944-22630s.405.694.691(15.144.064.836)294.261.629.455T6ng gi6 v6n hang bin cua b0 phancie v6n hang ban gira cAc bO phanI ong gra von163.441.224.046 20.683.833.404(24.620.914)163,816.603.172 20.683.833.40422.140.043.747 8.019.656.515(9.137.441.835)13.002.60't.9t2 8.019.656.515214.644.757 .752(9.162.062.749)205.522.695.003Thu nhap b0 phan59-627 .747.O59 23.716.843.519 5.929.016.563 88.738.934.85244


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH HCrp NHAT (ti6p theo)M:u s6 B 09 - DN/HN38.BAo cAo BO PHAN (ti6p theo)Cho giaidaan ti? ngAy A1 thAng 01 ndn 2011 den ngey 30 theng 09 nen 2011Bio c6o b0 phan theo Itnh vgc kinh doanh (bao cao b6 phln chinh yiiu)Chiti6!Kinh doanh Kinh doanhKinh doanh Ho?t tlong VLXD, dat, da, mey m6c, phgbat dong san xay lip cat, s6i,.... ting 6 t6,... KhacVND VND VNDVNDVNDT6ng congVNDT6ng doanh thu ban hang cda bO phanDoanh thu ban hang gitla cec b0 phanT6ng doanh thu236.198.713248 42.59A.527.233 22.21A.431.5160.768.195.065)236.194.713.248 42.590.527.233 20.450-2X6.4614.008_956.3674_685.092.64030s.701.721.004(3.114.611.438) (4.882.806.503)4.008.955.357 1.570.441.202 304.818.914.501T6ng gid v6n hang ban cia bO phanGia v6n h:rng bdn gitra cAc b0 phanI ong gra von166.498.515.159 38.374.395.000 20.O1A.672.3A2(2.687.423.498)'f66.498.515.159 38.374.395.000 17.331.248.8846.403.547.612 1.657.588_5906.403.547.612 1.657.588.590232.952.714.7 43(2.687.423.498)230,265.295.245Thu nhap b0 phan69.700.198.089 4.216.132.233 3.118.987.567 (2.394.591.245) (87.107.388) 74.553.619.256Chi phi ban hangChi phi quan V doanh nghiepLqi nhuan thuan tD ho?t dong kinh doanhDoanh thu tai chinhChiphi taichinhThu nhap khdcChi phl khacPhAn loi/(16) trong c6ng ty Iien k6tThu6 TNDN hien hanh va thu6 TNDN hoen hiLgi nhuan sau thu6 cUa c6 d6ng thi6u s6T'ing lqi nhuan sau lhuii3.398.323.22920.674.030.75950.48t.265.26851.416.670.40714.442.O44.404'1.634.460.6891 .765227.3677.595.50026.935.823.345(251.711.711)60.648.608.45945


CONG w c6 PHAN oAU TLf NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAI cHiNH HgP NHAT (ri6p theo)MAU s6 B 09. DNiHN38.BAo cAo BQ PHAN (tiilp theo)Cho giai doan til ngey U th4ng 01 nAm 2O 1 d6n ngey 3A thAng Og nen 2O 1Beo cro bO phan theo khu vFc alia li &60 cao bO phan th&yi5u)Chiti6uThanh ph6Hdchi MinhVNDTInhB?c Li6u Queng Ngai Da Neng Binh Thuan T6ng congVNDVNDVND VNDVNDT6ng doanh thu bdn hang cia b0 phanDoanh thu ban hang gioa cac bO phanT6ng doanh thuTdng gia v6n hang ben cua b0 phancia v6n hang ban gilra cdc b0 phanI ong gra von206.573.382.408 21.538.328.732 75.352.427.460(2.991.884.165)(1.890.922.338)203-5A1.49A-243 21.53A.32A-732 73.461,505.522'156.033.994.91111.686.643.77056.856.686.876(2.687.423.498\'156.033.994.91't {1.685.643.770 54.169.263-3784.008.956.367 2.22A.625.637 309.701.-121.004(4.882.806.503)4.008.956.367 2.228,625.637 304.818.9'r4.50'r6.403.547.612 1.971.845.574 232.952.718.743\2.687_423.498)6.403.547.6'12 1.971.445.574 230.265-295-245Thu nhap b0 phan47 .547 .503.332 9.851.684.962 '19.292.242.144 256,780.063 74.553.619.25646


GONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo rAr cHiNH Hgp NHAT (n6p rheo)It4Au sd B og " DN/HN39. OUAN LV RUI RO TAI CHINHCac yriu tii ril ro tal chlnhT6ng quanCong ty chiu cdc nli ro sau khi s& dung c6c cdng cq tai chlnh:< Rrli ro thitrudng< Roi ro tin dvng< Rii ro thanh khoanBan gi6m d6c chiu tach nhiem chung d6i vdi viec thi6t lAp ve giam s6t nguyen t5c quen ly rdi ro iai chinh.Ban g em d6c thi6t lap cec chlnh s6ch nhem phfi hien va phan tlch cAc flli fo ma C6ng ty phai chiu, thi6tlap cdc biCn phep ki6m soat nli ro va c6c h?n mt}c nli ro thlch hqp, gi6m sdt c6c rii ro vA viec thpc hiencec han mi,c nli ro. HC ih6ng va chlnh sech quan ry nli ro afLrqc xem xet l?i dinh kt nh,m phan dnh nh&ngthay d6i cia cec dl6u kion thi trudng va hoal dong cia COng ty.Rilro thitrutngRLli ro thi tudng la nlj ro gi6 t.i hqp ly hoAc leu chuyAn tiSn le tudng lai crla mol c6ng cu tAi chlnh sE bi6nclong theo su biAn dong crla gi6 thi trudng. Rdi ro thi lrudng bao gdm 3 lo?i nli ro: nli ro tiBn te, nli ro laisu5t va rii ro gie. Li|vc tieu cia vjec quen li rii ro thi trudng la quen ry va ki6m so6t m0c d0 nli ro tronggidi han chap nhan duqc, trong khi van t6i da h6a lqi nhuan.Roi fo iian tO la nli ro ma gia tri hqp li ho6c cdc ludng tiAn trong tuong lai cia mot c6ng cv ei chlnh sebi6n dong theo nhirng thay d6i cUa ty giii ngoai te. c6ng ty chiu rii ro do su thay d6i crla ti gid h6i do6ili6n quan tr{c ti6p d6n cac hoat dong kinh doanh crla C6ng ty (khi doanh lhu va chi phl dugc lhlrc hiCnbdng don vi liAn tg kh6c vdi ddng lian h?ch loen crla C6ng ty).cong ty c6 nia ro ngoai te do thrrc hien mua va b6n hang ho6 bing c6c don vi tiAn te khac vdi ddng tion k6todn crla cong ty nhu duqc trinh bdy trong Thuyet ninh s6 2.4. Cong ty quen ly rii ro ngo?i tC bang cachxem x6t tinh hlnh thi trudng hien hAnh va du'kien khi C6ng ry lap kg hoach mua va b6n hdng h6a trongtvong lai beng ngoai te. Cong ty khOng s0 dung b5t ki c6ng cq iai chlnh ph6i sinh neo d0 phdng ngtla nliro ngoar lC cia mlnh.COng ty kh6ng thqc hien phen tlch dO nhay d6i vdi ngoai € cho ky k6 ioan chin th6ng kgt ihfc ngay 30th6ng 9 n;m 2012 va ngay 0l th6ng 01 nem 2012 do di ro ngoai te crla C6ng ty la khdng dang kA vl gannhu hoan toen cac giao dich cia Cong ty lhuc hien bang ddng Viet Nam.RUt to tat suatRii ro lai su6i la flli ro ma gi6 tri hqp li hoac cec ludng tien ttong tuong lai ctla mot cong clr tai chlnh sebi6n dong th6o nh*ng thay d6i cia lai suet thi kuong. Rii ro ihi tn dng do thay d6i l6i suAt cia C6ng tychi ytu li6n quan d6n cac nghia vu nq n95n va dei han c6laisuitthd n6icia COng IyCOng ty qlran ly rii ro l6i su& beng c6ch lh6o doi chit chE tinh hinh thi trudng c6 lien quan bao gdm thihrd;g-ti6n te, kinh t6 irong nLr6c va qu6c t6. Tren co sd d6, COng ty dlr tlnh va didu chlnh moc ddn bayGichinh c0ng nhr chi6n luqctdichlnh theo tlnh hinh hien €i.c6ng ty c6 c6c khoen vay l5i suAt bi6n thi6n chi y6u bAng ddng Viet Nam Tai ngay 30 th6ng 09 nim2D1t, ;Cu 6i suAt vND tdng/giam 10% trong khi tit ca cec bi6n s6 khdc (kA cd thue suet) gjo nguvenkh6ng d6i, thl lgi nhuan sau thu6 cia C6ng ty gqcao/thep hon 1808160309 d6ng Viet Nam tuong Ongv6r x; hudng lhay d6i cUs lei suAt.


CONG TY cO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH HEp NHAT (ti6p rheo)Mius6 B 09 -DN/HN39. auAN Lf Ror Ro TAr cHiNH (i6p theo)Riiro thitrudng (tli6p theo)Rti ro gi6C6ng ty c6 cAc hoat d6ng dau t/ v6n vao cAc c6ng ty niem ygt va chua niem y6t va chiu nli ro bj6n donggi6 cia cac khoiin dau tu nay. C6c y6u t6 nii ro anh hudng d6n k6t quA cia c5c khoan diu tu ney baog6m kdt qua hoat dong kinh doanh vd tinh hinh tai chlnh cla c5c c6ng ty drrqc dAu tu va dlAu kien thitrudng. Ban gi6m d6c quan li'nli ro liCn quan d6n y6u t6 k6t qua ho?t dOng kinh doanh va finh hinh tAichlnh cia ciic c6ng ty aluqc dAu tu bang cdch chqn lua cdc nganh nghA kinh doanh ve c6c c6ng ty dA dAutu ddng lhoi phan nhiem mot bO phan thudng xuyen ki6m tra, theo d6i tlnh hinh ho?t dong t?i c6c c6ng tydAu tu. HOi ddng quan lri cia COng t c0ng xem xet ve phe duyet cec quyA dinh dAu tu vao c6 phi6u. Y€ut6 rii ro lien quan d6n ditu kien thi lrudng U ban than n6 bi enh hudng bdi cec dleu kien kinh t6 chungcrla Vigt Nam va cec hanh vi cUa c6c nha dAu tu,, ndm ngoai kh6 ndng kiAm so6l cia Ban giam d6c.D6i vOi c6c khoan dAu tu veo chfng kho5n v6n niCm yet, n6u gie chfng khoan tang/giam 10% trong khit6t ca c6c bi6n s6 khac (kA ce lhu6 suet) giil nguycn kh6ng d6i, thi lgi nhuan sau lhu6 crla c6ng ly s6cao/thAp hon 73.500.000 ddng Vigt Nam tuong ung vdi xu hudng thay d6i cia gi6.Riiro tln dgngRii ro iin dung la nli ro c6ng ly bi thiCt hai vA Gi chinh ndu mot khdch hang hoac mot d6i t6c cia cong cutai chlnh kh6ng ihA thuc hien cec nghla vu th€o hEp ddng cia h9, vd nli ro nay phat sinh chi y6u tu ceckhoan phai thu kh6ch hang, phai thu khac cr.la COng ty.t ten gu ngan nangCdng iy chLl y6u duy trl s6 du tion gli iai cec ngen hang ctugc nhidu ngLfdl bi6t d6n d Viet Narn. RLli lo tlndrrng d6i voi s6 du ti6n g0i tai cac ngen hang duqc quan li bdi bO phan Tei chlnh Kt toan theo chlnhsach crla Cong ty. C6ng ty nhan they muc dO nli ro tin dvng d6i voi ti6n g&i ngan hang la th6p.C6c khoAn dAu tuC6n9 ty gioi h?n m0c d6 rii ro lin dung beng cSch hinh thAnh mot bO phan chuyen t6ch ki6m tra, thAmclinh, theo d6i cac khoan deu tu chl dau tu vao cec c6ng ty c6 ti suSt sinh ldi quy dinh. HOi ddng quan t.iva Ban giem d6c xem x6t va quygt dinh c6c khoan dau lu vao c6c c6ng ty.Pheilhu khAc hengl\Itc dO rii ro tln dung cia C6ng ty bi anh hudng chi y6u bAi cec dic digm rieng biet cia ti}ng kh6chhang. Cdng ty qudn li roi ro iin dung khach heng th6ng qua cAc chlnh s6ch, thi tuc va quy trinh kiem so5lcrla COng ty c6 lien quan d6n viec quan li nli ro th dung kh6ch hang.Phei thu khech hdng cia cdng ty bao gdm cdc khoan phei lhu t* viCc chuyo nhuqng bat dong sdn, phaithu chi dau tu do COng ty lam nhd thau, phai thu khSc hang ban cac sem pham nhu phu tr:rng 6 t6, detd4,... D6i vdi c6c khoan phailhu tl:r viec chuyonhuqng bel dong sdn C6ng ty quan li nli ro beng cechhinh thanh mot bO phen chuy6n trech ihu'dng xuyen theo dbi yeu cAu khach hang ngp tidn iheo ti6n dOhqp ddng da cam k6t chi thuc hien chuydn giao quyAn sd htiu khi kh6ch hang de lhanh todn diy dU theoti6n dO c;m k6t. o6i v6i cac khoAn phai thu khach hang do cong ry lam nhe theu, ben cac san phem congiy quen ly nli ro bang cach ihudng xuyen theo ddi, dOn d6c qua trinh nghiem thu cna hqp d6ng, thi6t lapchlnh s6ch tln dvng chl ben heng cho nhong kh6ch hang c6 que hlnh thanh 16t vdi COng ty, cec khachhang m6i phdi duqc xem x6t moc dO tln nhiem truoc khi bdn hzrng, ddng thdi hlnh thanh mot b0 Ph4nchuten trech thudng xuyen theo cj6i ycu cau kh6ch hang thanh to6n theo cam k6t trong hgp ddng CdngV nhan th6y m0,c dO rii ro tin dung d6i v6i khoen phaithu kh6ch hang la thep.48


GONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET MINH BAo CAO TAI cHiNH HgP NHAT (fi5p Iheo)MAu sd B 09 - DN/HN3s. ouAN Lf RUr Ro TAr cHiNH Cr6p theo)Rilro tln dgng (ti6p theo)Cec khoAn pheithu khbcNhu duqc trinh bey Qi thuy6t minh s6 5, C6ng ty c6 cac khoan phai thu kh6c chrl yeu la cdc khoan hmung de ddn bn giei ph6ng mAt bang va c6c khoan phei thu mot s6 d6i tuEng khdc. C6ng ty quan y nli rotin dung bing cech thuong xuyen theo doi ti6n dO ddn bir giai ph6ng mit brng, ii6n d0 thu liAn tir c6c t6chr.l'c va c6 nhan dO danh gi6 xem liCu c6 su suy giam t|ong chSt lugng tln dung cia cdc d6i tuqng t?ingAy b6o cao dA trlch lap dq phdng. Cong ty nhan they moc d0 nli ro tln dung d6i v6i khoan phii thu khAcla thdp.COng ty s6lap dlr phdng giam gie ki d6 phen enh muc dO thigt hai udc tlnh d6ivdi c6c khoen ph6i thukhach heng, phai thu kh6c ve c6c khoan dAu to. ThAnh phen chlnh cia khoan dy phdng giem gia nay lekhoiin 16 cu the c6 lien quan d6n mrrc dO thiCl hai cq th6 d6i vdi tung kh6ch hang va m&c d0 thiet hai t6ngihd crla c6c nh6m tai sen €i chlnh tuong tq, duqc xAc ctjnh khi cac nli ro nay c6 th6 de xey ra nhungchua dugc phat hien.M&c d0 rii ro tln dung t6i da d6i vdi m6i nh6m tei san tdi chlnh la gi6lri ghi sd cia nh6m c6ng cu tai chlnhdo duqc lrinh bay ten bang can d6i k6 toen. CAc nh6m lai sen tai chinh ldn cia C6ng ry la ten g&i nganhang c6c kho6n phiii thu kh6ch heng, cAc kho6n phei thu kh6c vA cac khoan dAu tu.C6c leisen ftichlnh khbng qu' h7n ctng kh'ng bisuy giAm giA tiTidn gl}i ngan hAng va cec khoan dau tu kh6ng qua hqn va kh6ng bi suy giem gie lri la cec khoen iien goibi cec ngan hang cd x6p hang tln nhiem cao d Viet Nam va c6c khoen dAu tu vao c6c c6ng ly c6 k6l quekinh doanh va llnh hinh tdi chlnh t6t. C6c khoan pheilhu khach hang va phai thu kh6c me khong qua h?ncing kh6ng bl giAm gi5 chi yAu la ta} cec khec hang c6 qu6 hinh thanh to6n t6t cho Cong ty.Cac khoen phei ihu khAc hang va phai lhu khac cia C6ng ty kh6ng qu6 han va kh6ng bi suy giem gi6 trile 230.969.580.743 ddng Viet Nam (nem 2011: 123.168.776.823 ddng Viel Nam).CActdisen hichlnh qua han ve bisuy gien gi6tici6 tri ghi s6 cda cac khoan phei lhu khec hang va phei thu kh6c duqc xac dinh la c6 suy giam gie tri vasu, l6ng giam cia dv phdn giem gi6 tri liCn quan nhu saulGi6 tri ghi sdron g9pDU phdng giem giA triGia trlthuanDu phdn giam gi6 tri56 du dAu kYTrlch lap trong kYHoan nhap tong ki's6 du cudi kY30t0st2012 01t01t2012VNDVND3.567.100.884 4.114.092.184{1.095.736.065)(1.324.140.835)2.471.364-A19 2.789.951.3491.324.140.835 918.599.3731.324.140.835(228.404.770) (918.599.373)1.09s.736.065 1.324.140.83549


GONG w CO PHAN oAU Tu NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo rA cHiNH Hgp NHAT $i6p rh.o)Miu 36 B 09. DN,HN39. euAN Lf Ror Ro rAt CHINH G|.p theo)Ril ro thanh khoAn'Rli ro thenh khoan B rdl ro COng ty s6 g{p kh6 khan va khong thd huc hien cdc nghia W ll6n quan 66ncdc khoen nq tai chhh. Chlnh €6ch cua Cong ty B thudng )oyen gldm s6t cdc y6u cAu thanh khodn hientel va tuong lai nham dgm bao cong ty c6 thA duy H dtr ffi tiAn mff va cAc khoan vay ngan hang dA c6thg ddp ong cec ygu cAu thanh khoan trong ngan h?n va trung h?n. VlQc ntm glo tlAn mit coa Cong ty veddng lu! chuydn tiAn thuAn tar hoet dong (ttrgc cho b dly drl dg c6 th6 thanh to6n cec kholn nq d6n hgnfong ndm tAi chinh tdl c|la COng ty.BAng dudl dAy phan tlch c6c khoan nq tel chlnh phi phdl 6lnh vao c6c nh6m ddo han c6 ll6n quan duatren ky hgn cdn lai tir ngay hp bang can d6i kA toan dgn ngay ddo h?n theo hqp ddng. cac s6 tAn duqctrlnh bdy bong bang sau la cec dong titn theo hqp dEng khong chi6t khAu.)U


GONG TY c6 PHAN oAU TI' NAM BAY BAYBAN THUYET M|NH BAo cAo TAr cHiNH Hgp NHAT (n6p rheo)MAu s6 B 09 . DN/HN39. auAN LV Ror Ro TAr CHINH (fl6p th6o)Ril ro thanh khoen (tllptheo)Ngay 30 th6n9 09 nlm 2012Du$ 1 nemVNDTl! 166n 2 ndmVNDTtr 2 ddn 5 nenVNDPhai tra ngudi banPhAi trd, phai nop khdcT6ng cong910.285.235.245 266,031.471.577 80.383.113.04167.712.620.689169.383.778.386 7.838.058.000 1.7$.240.138't,,t47.381.634.320 273.869.529.577 82.,|06.393,'t79Ngay 0l th6ng 0l nim 2012Phai trd ngudi banPhai tr6, phei nop khecT6ig cong860.603.554,938 246.022.255.948111.185.834.05476.372.975.58472.864.310.498- 9.505.632.538t.009.840.s45.020248,022.255.94A 120.671.466.592Tei sen dem bdoc6ng ty da sfr dung mot phAn c6c quyAn s& dung d6t tei cAc dv en, nha cira mey m6c lhigt bi lAm tai slnth6 chAp cho khoan vay ngen hen, dai h?n tir ngan hang va c6c khoen phfl hanh trai phi6u cho c6c t6chfc (thuydt minh s6 18, thuy6t mlnh s6 20). Khong c6 ccc didu khoen quan trQng khac lien quan dCn vlqcsl} dung Gi sen th6 chAp ney.C6ng ty kh6ng n6m glcr tai san dam beo cia mot ben khec vdo ngay 30 theng 9 ndm 2012 vA ngay 01th6ng 01 nam 2012.)t


CONG TY cO PHAN DAU Tu NAM BAY BAYBAN THUvET MINH BAo cAo rAt cHiNH Hqp NHAT (liiip rheo)Meu s6 B 09 - DNfiN39. auAN Li RiJr Ro rAr cHiNH (fii4p theo)Do lu&ng theo gi5 tri hqp ItBang duOi dey tnnh bay giA tri s6 sAch va gi5 tri hop ly crla c6c cOng cq tai 6hlnh dLfEc trinh bay trong b6o cao iai chinh hqp nh6t cia nh6m COng tyTai san tai chinhTiCn va tuong aluong tienPhdi thu khach hangPhai thu khacc6 phi6u ni€m yAtc6 phigu chua ni6m y6tCac khodn tj6n grii dai hanI ong cQngVND4.641 .625.264143304.726.44491.227.955.1834.500.000.00021 .192.134.61529.793.188Gla ti sB s'chGIati hw tt09 nen 2012 d 01 nen 2011 ng,y 30 th6ng 09 ngay 01 thang 01DVph6ngD'! phdng nem 2012 nem 2412VNDVNDVNDVNDVND(52.139.000)(1.043.597.065)(2.940.000.000)18.702.679.39317 .887.200.O45109.395.668.9624.500.000.00017.902.13.4.61529.793.188(212.907.45O)('!.111.233.385)0.960.000.000)4.641.625.264143.256.547 .44490.184.358.1181.560.000.00021 .192.1U.61529.793.18818.702.679.39317 .674.292.5951082U.435.5772.540.000.000'17.902.134.61529.793.188264.900.234.654 (4.035.736,065) 168.417.476-203 (3.284.{40.835} 260.864.498.629 165.133.335.368Nq phai tra tei chlnhngay 30 th^ng OgnAm 2012VNDGla ti s6 sechngey U theng 01nem 2012VNDGIali hw hingey 30 thAng 09 ngAy 01 th'ng 01nem 2012 nen 2012VNDVNDPhaira ngudi bdnPhei tre, phai nop kh6cI ong cang'1.256.679.819.8631 .217.791.644.9401.256.679.819.8631.217.791.644.94467.712.620.649178.965.116.52476.372.979.58482.369.943.03667.712.620.689178.965.116.52476.372.979.54482.36S.943.0361.503,357.557.0761.376.534.557.560 t.s03.357.557.0761.376.534.567.560Gi6 tri hqp It cia cec c6 phi6u niem y6t dugc xac dlnh dqa vao gia d6ng cila tai ngay 30 theng 09 nam 2012 va ngay 01 thdng 01 nem 2012 coa Sd giao dichchfng khorn Thenh ph6 Hd Chi Minh (HosE).Ngo?i tdr khoan duqc dC €p trong doan trcn, gie tri hgp li crla cac Ai sin tai chinh va nq phai te €i chinh chL?a duqc d6nh gie va xdc dlnh mot c€ch chinh thfcvao ngay 01 theng 01 nam 2012 va 30 thdng 09 nim 2012. Tuy nhien, Ban€jdm d6c C6ng ty danh gia. gie tri hgp It c'ia cec Ai san tai chinh va nq phai tra taichlnh ney khong c6 kh6c bi€J trong y6u so vdigaatri ghis6 vio ngay k6t thridi'y k6 toan-


coNG rY cO PHAN oAu ru NAM BAy BAyBAN THUYET M|NH BAo cAo TAt cHiNH HCrp NHAT (rii6p rheo)M5U s6 B 09. DN/HN40. so LrFu so SANHM6t vai s6 lie! cia ki b6o c6o l.lroc alndc phan lo?i va diau chinh tai d6 phij hqp vdi viec so senh v6i s6lieLl cia ki' nay, chi li6t nhu sau:Phan loel lalsii dw ddu ndmPhan b?j lai s6 ti6n 43.662.708.951 ddng tr.r khoan muc'Vay va no ng6n h?n'(me s6 311) sang khoenmuc "Vay va nE dAill?n" (me s6 334) do chlnh sdch h6trq cia cac Ngan hAng cho ph6p cec doanh nghiepcluoc gia han ng de lhao gO kh6 khen. Th€o d6 s6 vay va n9 ngdn h?n t?i ngey dAu nim 2012 giam tir904.266.263.889 ddng Viet Nam xu6ng cdn 860.603.554.938 ddng Viet Nam.oiau chlnh hdl tiiCong ty_de th{fc hien diau chinh teng chl iieu TiAn tei vay da tni (ma s6 i3) tren Bdo c6o tuu chuydn tiBn tehqp nhAt cho ki' hoat dong tal ngay 01 thdng 01 ndm 2011 ddn ngay 30 thang 09 ndm 2012 vdi sO ten129.853.889.253 ddng Viet Nam lien quan ddn tidn t6i vay duEc v6n h6a vao cec dq dn dang lri6n khai.Vi€c digu chlnh ddng tiCn neu tren dd lam dnh hudng d6n cec chl fieu "(Teng)/ciam hang tdn kho (me s610), Ting/(giam) cCc khoen phai ta (mA s6 11) nhu phAn tdng hqp drfoi day:Chi lieuLuu chuyAn ti3n tar ho?t dong kinh doanhOing)/giam hang tdn khoTdng/(giem) cac khoan phei tftiIan lai vay da tftiSO tinh bAy 36 phen S6trtnh bAynem hJOcloeilAi nln nayVND VND VND(140.861.034.004) 111.465.473.32A (29.3Ss.560.676)158.125.331 .7241 18.388.415.925 (39.736.Sl 5.799)(8.628.290.038) (129.853.889.253) 1138.482.179.251)41. CAC SlT KIEN PHAT SINH sAU NGAY KET THIJo Ki K€ ToANKh6ng c6 sU ki€n quan t.eng neo xry ra kO li} ngay k6t th[c ki' tai chinh ddi hdi phai duoc djAu chinh haythuy6t minh trong B5o cao lai chlnh nay.l/-=4lz.".ffiN>/ co PHANI l0:F\AililiJYJi€'\^o*.#Nguy6n ThlAnh ThuK6 toen trudngDodn Tudng TrlguGlSm tliic dlAu hanhThanh ph6 H6 Chl [,,linh, ngay 13 thang 1'1 ndm 201253


CONG TY cP oAU Tu NAM BAY BAYs6 :@tt2o12tcv-TcKT'V/v Gieinnh k& que hoat dAngkinh doan hqp nhet qui 3 nem 2012"coNG HOA Xi Hot cHo NGHIA V|FT NAMDoc lap - Tr,r do - H?nh phicH6 Chi Minh, ngayl, th6ng 11 nem 20126!.0l_ggi:UY BAN CHUNG KHOA NHA NLrdcsd GrAo DtcH cHliNG KHoAN Tp. HO cHi MINH> Cen c0 vdo luat ch0ng khoan s6 70/2006/QH11 coa Qu6c hoi kh6a Xt th6ng qua ngey 29thang 06 nem 2006.> CAn cO th6ng tu s6.52l2O12lTf-BTC ngdy 05 thang 04 nem 2012 c0a 86 Tai chinh huongdan ve vi6c c6ng bO thong tin trCn thitrudng chfng kho6n.Thlpc hign viec c6ng b6 th6ng tin dinh ki'- cia t6 ch&c niCm y6t t?i Sd ciao dich Chipngkho6n Thanh ph6 Hd Chi Minh, C6ng ty C6 phen Deu tu N;m Bay Bdy ('C6ng ty") gidi kinhchi tiCu doanh thu hqp nhat, lEi nhuan sau thue cda c6 dong c6ng ty mq trong quy 03 nim2012 so vdiouv 3 ndm 2011 nhu sau:Doanh thu hEp nhStai quy 3 n:m 2012 dat 114,56 ti ddng, tdng so vdi quy 3 nem 2O'11 la32,27 ti d6ng ve lqi nhuAn sau thu6 crla c6 d6ng c6ng ty me dat 16,26 ti ddng teng'130,05%so vdi cing ki do nguyCnhan sau day:C6ng ry da hoAn thanh cilc th|] tuc chuy6nhuEng dq er TTTM Hing Vuong - Phan Thi6t vdghi nhan doanh thu chuye nhugng quydn s& dung d5t tlr dH en ney, ddng thdi c6c dlp enkinh doanh dat n6n cia c6ng ty trong qui ndy c6 nhi6u thuan lEi hon qut cirng kt n;m tru6c,nen doanh thu tu linh vlrc ney t6ng len (qui 3 nam 20'12 dat 80,83 ti ddng t;ng 434,23% sovoi cr)ng ki') d5n toi lqi nhuan sau thu6 coa c6ng ty cong t;ng En tuong Ong.TrCn day la giai ftinh cia C6ng ty.Tran treng kinh chao.Dvt: VNDstt Khoan muc Qui 3l2O'12 QUY 3/2011 Chenh lCch1 Doanh thu thuAn 114 .564.082.406 82.2A5.414.501+32.278.667.9052 Lqi nhuan sau thu6 16 .263.684.276 7.069.555.778 +130,050/oNqi o&i:> Nhu trCn;> Luu TCKT.\"r.\\Y(,iCONG TYCO PHANDAU TtJiM sir n,lyN DAU Tu NAM BAY BAY)4v''C DIEU HANH

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!