Upustvo za pripremu pristupnog predavanja - Početna stranica ...

fms.tivat.me

Upustvo za pripremu pristupnog predavanja - Početna stranica ...

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNESTUDIJE TIVATUPUTSTVO ZA PRIPREMU PRISTUPNOGPREDAVANJATivat, oktobar 2009.godine


Na osnovu člana 81. Statuta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, au vezi sa članom 7. Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja ,Naučnonastavnovijeće Fakulteta, na sjednici održanoj ____________ 2009.godinedonosiUPUTSTVO ZA PRIPREMU PRISTUPNOGPREDAVANJACiljJavnim pristupnim predavanjem utvrdjuju se pedagoške sposobnosti kandidatakod izbora u prvo akademsko zvanje na Fakultetu za za mediteranske poslovnestudije Tivat ( u daljem tekstu: Fakultet ).Prijava i izbor temePrijavu sa nazivom teme za pristupno predavanje kandidat dostavljaSekretarijatu Fakulteta u pismenom obliku, zajedno sa referatom pripremljenimza publikovanje u Biltenu Fakulteta.Tema, po pravilu,treba da bude iz oblasti naučnog,stručnog ili pedagoškoginteresovanja kandidata iz oblasti za koju se bira u akademsko zvanje i sadržidio sopstvenih naučnih ,odnosno stručnih rezultata.Kandidat može da izabere i temu iz drugih oblasti ukoliko je ocijenio danaučno-popularna prezentacija može opravdati svrhu pristupnog predavanja.Priprema predavanjaPredavanje treba da sadrži cjeline:uvod,razradu i zaključak.Pojmovi i termini koji se koriste u predavanju treba da budu pristupačni(razumljivi) širem krugu slušalaca sa Fakulteta.Neophodno je da budu izloženi na način koji će biti inspirativan za pokretanjesrodnih ideja kod slušalaca koji se tom oblašću bave.Kandidat za predavanje može koristiti potrebna nastavna sredstva ipomagala,koja ocijeni kao prikladna.Predavanje treba da traje 20 minuta.


Najava i termin predavanjaNajava predavanja sadrži:ime i prezime kandidata,oblast za koju sebira,naziv predavanja,termin i mjesto za državanje predavanja i sastav komisijeza praćenje predavanja.Najava predavanja objavljuje se u Biltenu Fakulteta u kojem je publikovanreferat kandidata.Predavanje se održava u mjesecu predvidjenom za javni uvid u referatpublikovan u Biltenu Fakulteta.Pristupna predavanja se najvaljuju i isticanjem obavještenja na oglasnoj tabliFakulteta.U jednom terminu mogu se držati do četiri pristupna predavanja.Komisija za praćenje predavanjaNaučno-nastavno vijeće imenuje komisiju od tri člana čiji je zadatak dakoordinira tok predavanja i da ocijeni predagoške sposobnosti kandidata.Komisija se imenuje na period od mjesec dana, sa mogućnošću ponovnogimenovanja.Organizacija predavanjaSva pristupna predavanja su javna.Na početku rada jedan od članova komisije najavljuje predavanja.Najavasadrži osnovne podatke o kandidatu i temi, načinu postavljanja pitanja ikomentara od strane članova komisije i slušalaca i poziv kandidatu da počnepredavanje.Nakon završetka predavanja članovi komisije mogu, u vremenu od 10minuta,postavljati pitanja,komentarisati i upućivati sugestije u vezi uočenihpedagoških elemenata predavanja.Svaki slušalac može, u vremenu koje odredi komisija ,postaviti pitanjakandidatu ili komentarisati pedagoške elemente predavanja.Komentar se možeupisati u obrazac,koji je dat u prilogu Uputstva, u slučaju kada komisija ocijeniopravdanim da o komentarima upozna Naučno-nastavno vijeće Fakulteta uproceduri odlučivanja o izboru kandidata.Izvještaj komisijeIzvještaj komisije podnosi se Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta, na obrascukoji je dat u prilogu ovog uputstva.Izvještaj može da sadrži sve pojedinosti opristupnom predavanju( interesantnost izabrane teme,strukturu predavanja,načinprezentacije,način objašnjenja pojmova,uspješnost korišćenjapomagala,uskladjenost komplikovanosti pojmova i vremena za njihovo


objašnjenje ,poštovanje predvidjenog vremena i slično) i zaključni stav komisijeili samo zaključni stav o uspješnosti predavanja.Komisija donosi zaključni stav večinom glasova.Član komisije može izdvojitimišljenje za pojedinosti ili zaključni stav o uspješnosti predavanja. Predavanjese smatra uspješnim ukoliko takvu ocjenu da većina članova komisije .Ukolikokomisija jednoglasno ocijeni da predavanje nije uspješno, Naučno-nastavnovijeće Fakulteta može odložiti izbor u zvanje na period koji predloži komisija ,akoji ne može biti duži od dva mjeseca.Kandidatu se tada odredjuje novi termin zapristupno predavanje.Broj: _______Tivat , ______________ 2009.godineNAUČNO-NASTAVNO VIJEĆE FAKULTETAPREDSJEDNIKv.d. DekanAkademik Prof. dr Rajko Vujičić


NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA ZA MEDITERANSKEPOSLOVNE STUDIJE TIVATKANDIDAT:OBLAST:NAZIVPREDAVANJA:PRISTUPNO PREDAVANJEKANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJETERMINPREDAVANJA:IZVJEŠTAJ( Mišljenje Komisije o pedagoškim elementima predavanja )KOMISIJA:1. ____________________________2. _____________________________3. ______________________________


NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU FAKULTETA ZA MEDITERANSKEPOSLOVNE STUDIJE TIVATPRISTUPNO PREDAVANJEKANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJEKANDIDAT:OBLAST:NAZIVPREDAVANJA:TERMINPREDAVANJA:KOMENTAR( Komentar slušaoca o pedagoškim elementima održanog predavanja.Komentar mora biti potpisan kada komisija ocijeni da ga prezentira Naučnonastavnomvijeću Fakulteta.)Ime i prezime:(akademski stepen,zvanje)_________________________________________________Ustanova:( u kojoj je zaposlen/a )__________________________________________________Svojeručni potpis__________________________________________________

More magazines by this user
Similar magazines