Delo pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS - Carinska ...

carina.gov.si

Delo pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS - Carinska ...

Delo pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS1. Katere minimalne pogoje je potrebno izpolniti za osnovno delo pooblaščenca?Vsako uporabnik (podjetje, državni organ, občina), ki želi skleniti dogovor, mora predsklenitvijo dogovora razpolagati z najmanj eno delovno postajo (PC - osebni računalnik), nakateri je nameščen spletni brskalnik MS Internet Explorer (trenutno aplikaciji ustreza samo tabrskalnik). Delovna postaja mora imeti povezavo z internetom. Uporabniki iz Slovenije, zakaterega bo delal pooblaščenec, morajo imeti slovensko davčno številko. Uporabnik mora,razpolagati z najmanj enim digitalnim potrdilom, ki je izdano v Sloveniji. Nosilec digitalnegapotrdila mora biti fizična oseba, ki postane uporabnikov pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS. CURS vsem uporabnikom, ki poslujejo oziroma nameravajo poslovati znjo, svetuje, da za potrebe elektronskega poslovanja s CURS, v Sloveniji naročijo digitalnapotrdila za fizične osebe, zaposlene pri pravni osebi oziroma za osebe, ki smejo v imenuuporabnika elektronsko poslovati s CURS, lahko pa tudi z drugimi subjekti. To priporočiloima čisto praktičen namen, saj samo tisti, ki naroči digitalno potrdilo, lahko to potrdilo tudiprekliče (če uporabnik naroči digitalno potrdilo, ga lahko tudi prekliče). To je nekakšenvarnostni mehanizem v primeru nesoglasja med uporabnikom in nosilcem digitalnegapotrdila.CURS tudi odsvetuje uporabo digitalnih potrdil, ki jih posamezniki uporabljajo za bančnoposlovanje. CURS teh potrdil sicer ne zavrača, a vseeno, iz varnostnih razlogov, imetnikomteh potrdil njihovo uporabo močno odsvetuje.Pred sklenitvijo dogovora uporabnik izbere oziroma imenuje enega od nosilcev digitalnihpotrdil za pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS. Ta oseba najprej poskrbi, da seizpolni, nato pa izpiše obrazec za prijavo pooblaščenca za urejanje E-poslovanja s CURS indogovor, ki ju podpisana s strani upravičene osebe naslovi na Generalni carinski urad. Koprejme geslo za dostop do portala e-Carina, vstopi v portal, izbere zavihek Pooblastila in natoUrejanje podjetij, kjer vnese v aplikacijo EPOS parametre, ki so pomembni za elektronskoposlovanje uporabnika (podjetja) s CURS. Pooblaščenec je v prvi faz samo administrator, kiima neposredno ali posredno pooblastilo osebe, ki je v sodnem registru navedena kot osebapooblaščena za zastopanje pravnega subjekta. To pooblastilo ga pooblašča, da lahko to svojepooblastilo prenaša tudi na druge osebe oziroma da v imenu uporabnika (podjetja) vnašaparametre za izmenjavo podatkov in prijavlja digitalna potrdila, s pomočjo katerih se sme vimenu uporabnika (podjetja) podpisovati dokumente v elektronskem poslovanju s CURS.Uporabnik, ki ni znotraj HKOM in sklepa dogovor z namenom, da bo s CURS izmenjevalopodatke, ki jih bo v ustrezni obliki pripravilo s pomočjo programov, ki jih razvije samo ali pajih kupi od razvijalcev programske opreme, si mora predhodno zagotoviti naslov zaizmenjavo podatkov pri enem od posrednikov za prenos podatkov. Trenutno lahko podjetjaprosto izbirajo med sledečimi, po abecednem vrstnem redu navedenimi posredniki prenosapodatkov:http://www.actual.si/http://www.panteongroup.com/http://www.planet9.si/http://www.trinet.si/http://www.zzi.si1


1.1. Seznam osnovnih pogojev.Delovna postajaPovezava do internetaElektronski naslovKvalificirano digitalno potrdiloKomponenta za elektronski podpisNaslov pri posredniku za prenos podatkov (pogojno)2. Dogovor2.1. Kako poteka postopek sklepanja dogovora?Imenovani pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS poišče spletno stranwww.carina.gov.si in na njej povezavo na E-carina. Ko se mu odpre nova stran, poiščepovezavo na e-poslovanje in na novi strani povezavo na dogovor. Na novi strani se prikažedogovor. Če se strinja z vsebino dogovor, klikne »Se strinjam«. Odpre se nova stran na katerije spletni obrazec Prijava pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS. Vnese podatkein nato obrazec podpiše z uporabo digitalnega potrdila. Izpiše dogovor in prijavopooblaščenca. Oba dokumenta da podpisati upravičeni osebi (pravnega subjekta v imenukaterega se sklepa dogovor). Če ima izbrana upravičena oseba omejitve pri zastopanju, topomeni, da mora dogovor hkrati podpisati še ena ali več oseb pooblaščenih za zastopanje. Vtem primeru je potrebno na dokumenta dopisati tudi ime in priimek vsake dodatne upravičeneosebe, ki se nato na dokument tudi podpiše. Ime in priimek dodane upravičene oseb se lahkodopiše ročno ali z ustrezno pripravo. Ko sta dokumenta podpisana tako, da je glede na sodniregister zastopanje popolno, se na oba dokumenta odtisne še žig, nato se ju brez spremnegadopisa da v kuverto in pošlje na naslov:Carinska uprava RSGeneralni carinski uradŠmartinska cesta 551523 Ljubljana2.2. Kako poteka postopek prijave pooblaščenca?Če se uporabniku po sklenitvi dogovora pripeti kakršen koli problem s pooblaščencem zaurejanje e-poslovanja s CURS oziroma z njegovim digitalnim potrdilom (veljavnostdigitalnega potrdila pooblaščenca je potekla ali pa pooblaščenec več ne sodeluje zuporabnikom), takrat je potrebno napraviti novo prijavo pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS. Postopek prijave je popolnoma enak kot tisti pri sklepanju dogovora.Razlika je le v tem, da je dogovor že bil sklenjen in je veljaven, zato se ga ne prilaga k prijavipooblaščenca. Ko se izpišeta oba dokumenta, se dogovor takoj zavrže, s prijavo pooblaščencapa se ravna tako, kot v primeru pred sklenitvijo dogovora.Tu je potrebno vse uporabnike še posebej opozoriti, da je pri sklepanju dogovora dovolj, da seprijavi samo en pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS. Ko ta pooblaščenec prejme2


geslo, lahko sam prijavi še dodatne pooblaščence(če je sploh smiselno). Dokler ima uporabnikvsaj enega pooblaščenca z veljavnim digitalnim potrdilom, do takrat se dodatnihpooblaščencev ne prijavlja preko papirnih formularjev ampak jih pooblaščenec prijavlja prekoaplikacije EPOS.Še posebej pa je tu potrebno poudariti, da je nujno potrebno ločiti med pooblaščencem zaurejanje e-poslovanja s CURS in osebo, katere digitalno potrdilo je prijavljeno zapodpisovanje elektronskih dokumentov v poslovanju s CURS. Kot je že bilo napisano, jepooblaščenec samo administrator, če pa želi, da v imenu podjetja podpisuje elektronskedokumente v poslovanju s CURS, mora tako kot za vse ostale, v okviru EPOS, evidentiratisvoje digitalno potrdilo v seznam digitalnih potrdil, ki se smejo v imenu uporabnikauporabljati v postopkih podpisovanja elektronskih dokumentov, ki so namenjenielektronskemu poslovanju s CURS.2.3. Kaj se vnaša v spletni obrazec?Prijava pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURSPodatki o uporabnikuDavčna številka:Naziv podjetja:Naslov:Pošta in kraj:Špediter:DaNePodatki o upravičeni osebiIme in priimek:Elektronski naslov:Komunikacijski kanal:PoštaElektronska poštaPodatki o pooblaščencu za urejanje e-poslovanja s CURS (podpisnik tega dokumenta)Davčna številka:Ime in priimek:Elektronski naslov:Potrdi Nazaj3


Podatki o uporabnikuDavčna številkaNaziv podjetjaNaslov podjetjaPošta in krajŠpediterPodatki o upravičeni osebiIme in priimekElektronski naslovKomunikacijski kanalPodatki o pooblaščencu za urejanje e-poslovanja sCURSDavčna številkaIme in priimekElektronski naslovVnese se davčna številka uporabnika.Oznaka SI se ne vpisuje. Posebno pozornostje potrebno posvetiti pravilnosti davčneštevilkeVnese se krajši ali daljši naziv podjetja, kimora biti enak tistemu iz sodnega registra.Vnese se naslov podjetja, ki mora biti enaktistemu iz sodnega registraVnese se poštna številka in naziv pošteČe podjetje dela smo za sebe, potem je NE, vnasprotnem DA.Vnese se ime in priimek upravičene osebe.Podatki se morajo ujemati s podatki vosebnih dokumentih oziroma v ustreznihuradnih evidencahVnese se elektronski naslov, na kateregaupravičena oseba prejema obvestilaKomunikacijski kanal je vedno »elektronskapošta«.Vnese se davčna številka pooblaščenca.Oznaka SI se ne vpisuje. Posebno pozornostje potrebno posvetiti pravilnosti davčneštevilkeVnese se uradno ime in priimekpooblaščenca. Podatki se morajo ujemati spodatki v osebnih dokumentih oziroma vustreznih uradnih evidencahVnesete naslov, na katerega pooblaščenecprejme gesloCURS priporoča, da se obrazec skrbno pregleda, preden se ga potrdi, podpiše in pošlje.3. Komponenta za elektronsko podpisovanjeDo uvedbe eIzvršb je CURS uporabljala samo eno komponento za podpisovanje, in sicer ZZIWeb Sign. Z uvedbo eIzvršbe, pa se samo v aplikaciji eIzvršbe uporablja komponenta zapodpisovanje ProXsign, tako da mora oseba, ki bo delala z eIzvršb in bo hkrati pooblaščenecza urejanje e-poslovanja s CURS, imeti na svoji delovni postaji hkrati nameščeni obekomponenti.4


Torej, komponenta za podpisovanje mora biti naložena na vseh delovnih postajah, na katerihse dostopa do portala e-Carina.Če potrebujete komponento ZZI Web Sign za elektronsko podpisovanje in ta še ni nameščenana vaši delovni postaji, se avtomatsko naloži samo v primeru podpisovanja Prijavepooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS. V ostalih primerih se jo lahko naloži tako, dase pokliče http://www.zzi.si/swp01/WebSign.html, nakar se klikne na preveri in nato še napodpiši. Namestitev nato poteka avtomatsko.Če potrebujete komponento proXsign in ta še ni nameščena na vaši delovni postaji, jedostopna na spletnem naslovu http://www.si-ca.si/podpisna_komponenta/.Vedno, kadar se nalaga komponenta za podpisovanje, mora tisti, ki nalaga komponento, imetina delovni postaji administratorske pravice, in sicer samo v trenutku nalaganja komponente.Ko je komponenta enkrat naložena, se jo lahko uporablja brez administratorskih pravic.4. Dostop do portala e-CarinaDostop do portala e-Carina je možen preko povezave https://ecarina.carina.gov.si/prijava/ .Kdor želi dostopati do portala e-Carina, mora imeti na delovni postaji dostop do digitalnegapotrdila, s katerim je evidentiran v EPOS. Potrebuje pa tudi geslo, ki ga je prekoedi.carina@gov.si prejel ob evidentiranju njegovega digitalnega potrdila v EPOS oziromabolj natančno v Digitalna potrdila uporabnika.Ko je izbrano ustrezno digitalno potrdilo, se vnese geslo. Po uspeli prijavi se na portalupojavijo zavihki vseh spletnih aplikacij, do katerih ima oseba, ki razpolaga s tem digitalnimpotrdilom in geslom, pravico dostopati. Te pravice so določene v okviru aplikacijskih vlog.Tisti, ki nima zaznamovanih aplikacijskih vlog in katerega digitalno potrdilo je evidentiranosamo za podpisovanje sporočil, ne prejme gesla, saj ne potrebuje portala e-Carina.4.1. Spletne aplikacijePreko e-Carine je trenutno možno uporabljati sledeče aplikacije:Pooblastilae-IzvozEMCSGarancijeeIzvršbespletna aplikacija za evidentiranje digitalnih potrdil in parametrov zaelektronsko poslovanje s CURS (EPOS)spletna aplikacija za vlaganje izvoznih deklaracijspletna aplikacija za spremljanje trošarinskega blagavpogled v garancije podjetij (Instrumenti zavarovanja)spletna aplikacija za eIzvršbeZa vse aplikacije obstajajo na spletnih straneh navodila za uporabnike, ki jih uporabnikprečita pred oziroma med uporabo. Zaradi lažjega razumevanja je tu poljudno opisano kako sedela s pooblastili oziroma z EPOS.5


5. EPOS5.1. Čemu je namenjen EPOS?EPOS je namenjen evidentiranju parametrov, pomembnih za elektronsko poslovanje (naslovza pošiljanje, posrednik, področja e-poslovanja,... itd.), evidentiranju digitalnih potrdil, spomočjo katerih se sme v imenu uporabnika podpisovati elektronske dokumente v poslovanjus CURS, in pa evidentiranju posameznih uporabnikov in njihovih aplikacijskih vlog. Vsakosporočilo, ki prispe v informacijski sistem CURS, se po določenih parametrih preveri, ali je vskladu s parametri, ki so navedeni v EPOS. Če ni, se ga zavrne.EPOS omogoča evidentiranje podatkov, ki določajo pravice za uporabnika kot celoto in hkratiza posamezno osebo, ki ji uporabnik dovoljuje, da opravlja določena dejanja v njegovemimenu. Podatki, ki veljajo za uporabnika kot celoto se zajemajo v okviru Področja e-poslovanja in Dodaj organizacijsko enoto . V EPOS pa se evidentirajo tudi podatki,ki skupaj s pravicami, ki veljajo za celotno podjetje, določajo pravice posamezniku.Posameznik ne more imeti več pravic, kot jih ima podjetje. Podatki za posameznika sezajemajo v okviru Dig. potrdila za podpis in šifriranje in služijo oziroma omogočajopodjetju, da izbere samo določena potrdila, ki smejo v njegovem imenu podpisovatielektronske dokumente v poslovanji s CURS, in to tako v primeru uporabe programov zaizmenjavo podatkov kot tudi v primeru uporabe spletnih aplikacij. Podatke, ki določajopravice dostopa posameznika do spletnih aplikacij, se zajema v okviru Uporabniki . Tu sozapisani vsi posamezniki, ki imajo dostop do portala e-Carina in znotraj portala do spletnihaplikacij. Vsako uporabnik ima v okviru Uporabniki najmanj enega uporabnika, ki imadostop do portala e-Carina in znotraj portala dostop do Pooblastila. To je pooblaščenec zaurejanje e-poslovanja s CURS. On je tisti, ki evidentira v okviru EPOS vse podatke, kidovoljujejo posamezniku elektronsko poslovanje v imenu uporabnika,5.2. Kako se dostopa do EPOS?Prijavi se v portal e-Carina in izbere zavihek »pooblastila«. Nato se izbere »urejanjepodjetij«. Na ekranu se pojavi pet gumbov, ki omogočajo vnos podatkov.UporabnikiDig. potrdila za podpis in šifriranjePodročja e-poslovanjaDodaj organizacijsko enotoPodvojevanje pravic (za skupine)UporabnikiTu so oziroma morajo biti vpisani vsi posamezniki, ki jim uporabnik (podjetje) dovoljujedostop do spletnih aplikacij. Vsako uporabnik ima v okviru Uporabniki evidentiranonajmanj eno osebo. To je pooblaščenec za urejanje e-poslovanja s CURS. Njegov podatkiso vneseni oziroma preneseni iz prijave pooblaščenca za urejanje e-poslovanja s CURS.Vse morebitne ostale uporabnike je potrebno vnesti ročno. Pred imenom vsakegauporabnika se nahaja pet ikonic, in sicer:6


5.3. Kaj pomenijo ikonice?popravljanje podatkov v zapisubrisanje podatkovorganizacijske enote posameznikaaplikacijske vloge posameznikapodatki o digitalnem potrdilu posameznika5.3.1. Kako se vnese novega uporabnika?Vnese se ga tako, da se klikneDodaj uporabnika . Vnese se davčna številka osebeoziroma nosilca digitalnega potrdila (njegova osebna), njegovo ime in priimek,elektronski naslov (ta je zelo pomemben, saj bo nanj prejel geslo), telefonska številka,velja od in velja do (velja do se ne izpolnjuje. Pusti se prazno. Izpolni se takrat, ko seosebi odvzamejo pooblastila).5.3.1.1. Kaj, če pri vnosu nastane napaka?Če se kasneje ugotovi, da je pri vnosu podatkov nastala napaka, se kliknepopravi napačne podatke.in se5.3.1.2. Kdaj uporabljamo ?Praktično nikoli. Uporabi se lahko samo takrat, ko se vnese oseba, ki se še ni aktivirala –ni opravila še nobenega opravila. V vseh ostalih primerih se samo vpiše datum v Veljado, saj moramo hraniti zgodovino.5.3.1.3. Čemu služi ?V seznamu organizacijskih enot označimo vse organizacijske enote, ki jih posameznikrabi pri svojem delu z aplikacijami, ki so dostopne preko e-Carine.Trenutno je pomembna samo organizacijska enota 002 za delo z EMCS. Če posamezniknima označene organizacijske enote 002, ne more delati z EMCS5.3.1.4. Čemu služi ?V seznamu aplikacijskih vlog so označene vse vloge, ki jih posameznik sme izvajati.Glede na aplikacijske vloge, ki so označene v seznamu, se posamezniku v portalu e-Carina pojavijo odgovarjajoči zavihki, preko katerih je možno dostopati do posamezneaplikacije.Zelo pomembno je, da tisti, ki ima označeno aplikacijsko vlogo Pooblastila zazunanje uporabnike - Zastopnik podjetja, te vloge nikoli ne prekliče, saj vnasprotnem ne more več opravljati opravil, ki jih lahko opravlja kot pooblaščenec zaurejanje e-poslovanja s CURS.5.3.1.5. Čemu služi ?To je zelo pomembna ikonica. Omogoča vnos podatkov o digitalnih potrdilihposameznika.7


Ko se dodajo podatki o digitalnem potrdilu, posameznik prejme geslo na elektronskinaslov, ki je naveden v njegovih podatkih. To geslo mu omogoča, da v kombinaciji zdigitalnim potrdilom vstopa v portal e-Carina.5.3.2. Dig. potrdila za podpis in šifriranjeTu so oziroma morajo biti evidentirana vsa digitalna potrdila, ki se jih uporablja velektronskem poslovanju s CURS. Tu so evidentirana digitalna potrdila za podpisovanje indigitalno potrdilo za šifriranje oziroma kodiranje. CURS določa, da se smejo zapodpisovanje evidentirati samo kvalificirana digitalna potrdila. Posameznikovo digitalnopotrdilo je lahko hkrati evidentirano pri več uporabnikih.Za šifriranje oziroma kodiranje se za posameznega uporabnika (podjetje) lahko uporabljasamo eno digitalno potrdilo. V primeru, da ima uporabnik evidentiranih večposameznikov, ki imajo pravico v njegovem imenu elektronsko poslovati s CURS, sepriporoča, da si uporabnik zagotovi tako imenovano self-sign digitalno potrdilo, ki jenamenjeno samo za šifriranje in s katerega zasebnim ključem razpolagajo vsi, ki so dotega upravičeni. To digitalno potrdilo se uporablja samo za šifriranje podatkov na potimed podjetjem in CURS.5.3.2.1. Kako dodamo digitalno potrdilo?Digitalno potrdilo je potrebno najprej izvoziti v formatu base-64. Privatnega ključa se neizvozi. Tako izvoženo potrdilo se nato odpre v ustreznem urejevalniku teksta (priporočase Notepad) in se ga shrani v spomin delovne postaje . Nato se v EPOS izbereDig. potrdila za podpis in šifriranje in nato šeDodaj digitalno potrdilo . V poljunamen se izbere ustrezen namen podpis/kodiranje. V polje Digitalno potrdilo pa seprilepi podatke o potrdilu, ki so v spominu. Ko so podatki vneseni, se glede na vnesenepodatke izbere Potrdi ali Prekliči in vnos je končan.5.3.3. Kako dodamo področje e-poslovanja?Če želi podjetje izmenjevati določene podatke, mora predhodno v EPOS izbrati želenapodročja e-poslovanja. To stori tako, da izbere Področja e-poslovanja , nato pa šeDodaj področje e-poslovanja . Izbere se želeno področje in se ga potrdi. Izbrano inpotrjeno področje e-poslovanja je možno takoj uporabljati v testnem okolju. Za uporabov produkciji pa je potrebno poklicati Pomoč uporabnikom v Novo Gorico ali pa GCU,da se dovoli uporaba določenega področja v produkciji. Za produkcijske namene se lahkouporablja samo programska oprema, ki je bila predhodno preverjena v testnem okolju.Uporabniki, ki uporabljajo programsko opremo, kupljeno od proizvajalcev, ki so za toopremo že uspešno izvedli testiranje, se lahko takoj vključijo v produkcijo. Vsi ostalimorajo pred vključitvijo v produkcijo opraviti ustrezen test programske opreme vtestnem okolju.5.3.4. Kako dodamo organizacijsko enoto?Kot vsi predhodni podatki, so tudi podatki o organizacijski enoti zelo pomembni, saj se spomočjo teh podatkov krmili tok sporočil pri izmenjavi podatkov. Oznaka organizacijskeenote je trimestna in je lahko v razponu od 000 do 999. Trenutno so za posebne namenerezervirane organizacijske enote od 000 do 009. S pomočjo rezerviranih oznakorganizacijske enote se doseže točno določen namen. Organizacijska enota 000 naprimer pomeni, da podjetje želi prejemati podatke faktur carinskega dolga v elektronskiobliki. Organizacijska enota 002 pa pomeni, da podjetje uporablja spletno aplikacijoEMCS.8


Organizacijsko enoto dodamo tako, da izberemo Dodaj organizacijsko enoto .Če ne gre za kakšno posebno preddoločeno oznako enote, potem CURS predlaga, da seza oznako organizacijske enote izbere oznaka od 100 dalje, vsekakor pa se je zaradimorebitnih kasnejših zapletov potrebno izogibati oznak organizacijskih enot od 000 do009. Vnese se vse tri znake šifre (vnašajo se tudi morebitne vodilne ničle). Naziv jelahko poljuben, saj služi samo uporabniku, da si zaradi svojega kasnejšega razumevanjaustrezno opiše organizacijsko enoto. Za posrednika podjetje izbere tistega posrednika, skaterim se je predhodno dogovoril za prenos podatkov. V primeru uporabe spletnihaplikacij pa je potrebno za posrednika izbrati C001 za e-Izvoz in C002 za EMCS in C003za eIzvršbe. V polje Naslov se vpiše niz znakov, ki jih je uporabniku, za naslov, določilposrednik prenosa podatkov. V primeru, da je posrednik C001 se naslov izpišeavtomatsko, v primeru, da je posrednik C002, pa se v polje naslov vpiše davčna številkapodjetja ( seveda brez oznake SI) isto velja tudi za C003. Označi se polje Aktivna innato še izbere ustrezen datum za polje Velja od. Polje Velja do, ostane prazno.5.3.5. Podvojevanje pravic (za skupine)Ta ikona je namenjena izkušenim pooblaščencem, zato njene uporabe tu ne bomo razlagali.9

More magazines by this user
Similar magazines