Jak připravit projekty financované z evropských fondů ... - Euroskop.cz

euroskop.cz
  • No tags were found...

Jak připravit projekty financované z evropských fondů ... - Euroskop.cz

3. Postřehy, rady a chyby škol při podávání projektůZpětná vazba od škol, které mají zkušenosti s vypracováním a realizací projektu, přinášínesmírně cenné informace pro nás i pro každého, kdo se chystá projekt podat. V této kapitolejsme proto zpracovali jednak výsledky dotazníkového šetření mezi odbornými školami(podkapitola 3.1), jednak zkušenosti z projektů NÚOVu, z projektového poradenství provzdělávací instituce a seminářů k přípravě projektů (podkapitola 3.2).3.1. Otázky a odpovědiOtázky a odpovědi jsou zpracovány na základě dotazníkového šetření mezi 20 odbornýmiškolami, jež předkládaly své projekty do grantového schématu v rámci OP Rozvoj lidskýchzdrojů (2004-2006).Co bylo na celé přípravě projektu nejnáročnější?Nezkušenost, neznalost zdrojů informací, řešení problémů bez týmové spolupráce.Krátký čas od získání kvalitních informací, přes zpracování hrubého projektového záměru, po konečnédopracování projektu. Vystihnout přesně a srozumitelně cíl projektu tak, aby se i nezávislíčlenové hodnotící komise snadno v projektu zorientovali.Stanovení klíčových aktivit a jejich uvedení do souladu s rozpočtem a harmonogramem prací,analýza rozpočtu z hlediska uznatelnosti nákladů a zachování správného obsahu jednotlivýchpoložek v návaznosti na účetní legislativu.Vyplnění žádosti v Benefitu – bez pomoci externího spolupracovníka, který měl zkušenosti z jinýchprojektů, bychom žádost zřejmě nedali dohromady, a pokud ano, tak ne podle požadavků.Sladit zpracovaný návrh projektu s požadavky příručky pro žadatele, odstranit zjištěné rozporya dopracovat chybějící nebo nedostatečné formulace.Co naopak nedělalo žadatelům problémy?Zpracování hlavního cíle, přizpůsobení obsahu projektu příslušné výzvě a podmínkám operačníhoprogramu.Stanovení cíle a výstupů projektu, stanovení návaznosti na dlouhodobý záměr kraje (východiskaprojektu), oslovení spolupracujících škol a partnera.Při zpracování žádosti o finanční podporu pro nás byly bezproblémové kapitoly týkající se vlastníchklíčových aktivit, stanovení cílových skupin, výstupů, výsledků, zapojení partnerů, rozpočetprojektu, opatření pro zajištění publicity.Čeho by se v přípravě projektu vyvarovali?Příště bychom se určitě vyhnuli zapojení více cílových skupin v jednom projektu a zaměřili bychomse na každou cílovou skupinu odděleně v samostatném projektu.23

More magazines by this user
Similar magazines