Specifika řízení lidských zdrojů v neziskových ... - Neziskovky

neziskovky.cz
  • No tags were found...

Specifika řízení lidských zdrojů v neziskových ... - Neziskovky

Výzkumná zpráva je rozčleněna do několika částí. V úvodní části jsou vymezeny cíleprojektu a použité metody. Ve dvou následujících kapitolách jsou charakterizovány malé astřední podniky a neziskové organizace, přičemž důraz je kladen nejen na jejich vymezení, alerovněž na jejich postavení v ekonomice a ve společnosti. Samostatná kapitola je věnovánaproblematice informačních a komunikačních technologií v obou typech organizací.Následující tři kapitoly jsou již zaměřeny na problematiku řízení lidských zdrojů.Nejprve je pojednáváno o lidských zdrojích obecně (včetně flexibilních forem organizacepráce a způsobů zaměstnání), následně jsou pak podrobně rozepsána specifika řízení lidskýchzdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích.Předposlední kapitola zprávy se již zabývá samotnými výsledky empirickéhovýzkumu, který byl v rámci projektu realizován. Výsledky jsou přitom analyzovány zvlášť zamalé a střední podniky a zvlášť za neziskové organizace. V závěru zprávy pak lze naléztshrnutí a doporučení pro oba typy organizací.6

More magazines by this user
Similar magazines