Specifika řízení lidských zdrojů v neziskových ... - Neziskovky

neziskovky.cz
  • No tags were found...

Specifika řízení lidských zdrojů v neziskových ... - Neziskovky

1 Cíle projektu a použité metody1.1 Cíle projektuHlavním cílem projektu bylo zmapovat specifika řízení lidských zdrojů v malých astředních podnicích (MSP) a neziskových organizacích (NO) a zformulovat doporučení prozlepšení úrovně řízení lidských zdrojů v tomto typu organizací.Dílčí cíle jsou stanoveny následující:• zjistit, jaké personální činnosti jsou v MSP a NO prováděny a jaké metody jsou při tomvyužívány,• zjistit míru využívání informačních a komunikačních technologií při vykonávánípersonálních činností v MSP a NO,• zjistit, jaká je míra flexibility v organizaci pracovní doby a způsobech zaměstnání u MSPa NO.1.2 Použité metody 1V rámci řešení projektu byla využita řada metod, jež byly uplatněny v různých krocíchza účelem dosažení hlavního a dílčích cílů.Vědecké metody jsou základem každé vědecké práce. Jsou aplikovány k objevenífaktů, zákonů, či k vypracování vědeckých teorií. Bez nich nelze získat poznání skutečnosti,jež by bylo pravdivé, přesné, vzájemně souvislé a systematické.Metody bývají rozlišovány na specifické a obecné podle toho, zda jsou používané jenurčitými vědami nebo všemi vědami. Dále pak existují metody, jež lze považovat zauniverzální. Při vědecké práci jsou však upřednostňovány spíše metody obecné a specifickénež univerzální, poněvadž nalézt univerzální metodu bývá nesnadné či dokonce nemožné.Specifika postupů, které je nutné při konkrétní vědecké práci uplatňovat, souvisí vždy sesamotným předmětem zkoumání.K metodám obecným (využívaným všemi vědami) lze zařadit:• pozorování,1 zpracováno podle PSTRUŽINA, K.: Atlas filosofie vědy. Praha, 1999. E - Logos – Electronic Journal for Philosophy.7

More magazines by this user
Similar magazines