Lucija Škvarča

zrss.si
  • No tags were found...

Lucija Škvarča

Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa doznanjaSpodbujanje branja z razumevanjem in bogatenje besediščaučencev z migrantskim ozadjem na OŠ PivkaLucija ŠkvarčaOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo in šport.


Zakaj projekt bralna pismenost?• niţji rezultati pri NPZ-jih, učenci z migrantskimozadjem, spodbuda in poudarek branju• cilji: dvig bralne motivacije, uporaba bralnih učnihstrategij• oblikovanje šolskega projektnega tima• kaj lahko naredimo učitelji• pričakovanja niso bila previsokaOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Aktivnosti, ki smo jih izvedli vokviru projektaBralna vila• pribliţati otrokom knjigeOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Bralni zajtrk• dvig bralne motivacije• razvijati spretnost branja• razvijati zavest – branje je uţitekOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Urice slovenščine s psičko Ojo• izboljšati branje in pisanje pri učencih s teţavami• urjenje sodelovalnih in socialnih veščin• izboljšati vidno in slušno pozornostOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Učenke prostovoljke berejo mlajšim učencem v OPB• razvijati sodelovalno učenjeOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Noč branja• dvig bralne motivacije• spodbujanje branja• dvig bralne kulture• razmišljanje o prebranih knjigah• število prijavljenih preseglo naša pričakovanja- 8 noči branja (od 1. do 7. razreda, 189učencev)Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Poletne bralne aktivnosti• branje v nadaljevanju – 6. razred• predavanje dr. Sonje Pečjak o uporabi bralnih učnih strategijOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Učenci z migrantskim ozadjem• na OŠ Pivka 18 % učencev z migrantskim ozadjem:Bošnjaki, Srbi, Makedonci, Albanci, Kitajci• 15 učencev, ki so se nedavno preselili v našo drţavoTEŢAVE: neodzivnost nekaterih učencev, zavračanje pomoči,nespodbudno druţinsko okolje, nesprejetost med vrstnikiSTANJE: teţave pri izraţanju v slovenščini,nerazumevanje/slabše razumevanje govornih in pisnih sporočilOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Kaj lahko naredimo za učence zmigrantskim ozadjem?• ideja o delavnici, ki bi potekala izven poukaCILJI:• bogatenje besednega zaklada• spodbujanje natančnega branja• branje z razumevanjem• uporaba primerov v praksi• urjenje vidnega zaznavanja• učenje skozi igro• druţenjeOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Priprava in izvedba• sodelovanje s šolsko svetovalno sluţbo in razredniki• priprava seznama povabljenih učencev• končen seznam: 30 otrok od 1. do 7. razreda• oblikovanje vabila• odzvalo se je 15 učencev• izvedba delavnic: „Bralna sadna kupa“, 13. junija in 9.julija (v okviru poletnih bralnih dejavnosti)• podoben potek aktivnosti na obeh delavnicahOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


!Juhu! Poletje je pred vrati. Zadnji šolskidnevi so pravi čas za veselo druženje, zatote vabimo na »Bralno sadno kupo«!Kdaj? 13. junija od 15. do 19. ure.Kje? Na OŠ Pivka (v primeru lepega vremena – zunaj, vprimeru dežja – v šoli).Kaj bomo počeli? Preizkusili se bomo v zabavnih miselnihigrah, brali, pokazali svojo moč in vztrajnost pri športnihigrah ter si pripravili svoj piknik.Zakaj moraš priti? Ker boš na zabaven način uril svojemožgančke, se družil z vrstniki, si pripravil čisto svojkoktejl in se posladkal s sadno kupo!Veseli te bomo!Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Pivka, 4. junij 2012Spoštovani starši,vašemu otroku ţelimo ponuditi dodatno spodbudo – utrjevanje branja inizraţanja v slovenskem jeziku. Če otroci obvladajo slovenski jezik, so v šolibolj uspešni. Zato v okviru projekta »Bralna pismenost« na šoli pripravljamodelavnico »Bralna sadna kupa«, s katero bodo otroci preko igre in zabaveurili branje in si bogatili besedni zaklad. Na delavnico vabimo tudi vašegaotroka. Delavnico bodo vodile učiteljice Nadja Černetič Lucija Škvarča inJana Špilar, pedagoginja Nina Ahčin ter knjiţničarka Mirjam Francetič.S prijaznim pozdravomAlenka Tomšič, ravnateljicaJana Špilar, vodja projekta Bralna pismenostOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Spoznavni krog, igra spoznavanja –navodila na lističihCILJ: branje z razumevanjem - ţrebanje lističev z navodili invprašanji• Katera barva je tvoja najljubša?• Vstani, skoči v zrak, zaploskaj in zakriči: „hura“!• Kam bi šel/šla na počitnice?• Opiši se s tremi besedami.• Petkrat zaploskaj in naredi tri počepe.• Katera je tvoja najljubša barva?• Katera je tvoja najljubša risanka/film?Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Razvijanje besednega izražanjaCILJ: razvijanje govornih sposobnosti• Vsak dobi sličico predmeta, ki je del našega vsakdanjika,sličico opiše, ostali ugibajo, kaj je na njej.• Učenec v svojem maternem jeziku poimenuje predmet nasličici.Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


UgankeCILJA: bogatenje besednega zaklada, branje z razumevanjemČrv iz betonapod goro leţi;skozi njegov trebuhgost promet drvi;Z drvečimi nogamiprevoziš pločnike;če greš po makadamu,polomiš kočnike.Uganke avtorice Anje ŠtefanSpeljana je čez jezik,ki ne govori;v pentljo jo zaveţeš,da skačeš brez skrbi.Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


PregovoriCILJA: branje z razumevanjem, uporaba primerov v praksi• Ura teče nič ne reče.• Kdor prej pride, prej melje.• Kdor drugemu jamo kopje, sam vanjo pade.• Brez muje se tudi čevelj ne obuje.• Kdor visoko leta, nizko pade.• Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje.• Kjer se osel valja, tam dlako pusti.Pogovor o tem, kdaj določen pregovor lahko uporabimo vvsakdanjem pogovoru.Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


RebusiCILJI: črkovanje in zapis besed, spodbujanje natančnegabranja, učenje skozi igroOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Avtorica Viljenka JalovecOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Besedne skrivankeCILJI: urjenje vidnega zaznavanja, spodbujanje natančnegabranja, bogatenje besednega zakladaAvtorica Klavdija KuščerOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Športne igreCILJI: razumevanje ustnih navodil, učenje skozi igro,druţenjeOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Sadna kupa in koktejliCILJI: spodbujanje natančnega branja, branje z razumevanjem,ustvarjanje po prebranemOperacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Druženje ob mini pikniku in odzivi• „Učiteljica, ali je to zdaj kroţek? Se bomovečkrat dobivali?“ (Mohamed)• „Ali bo to vsako sredo?“ (Jelena)• „Zakaj ţe moramo domov? Kaj če bi šeprespali v šoli?“ (Sara)• „Bilo je super!“(Anel)Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Refleksija učiteljic• Učenci so bili zelo motivirani za delo, čeprav imajo teţavepri izraţanju in razumevanju v slovenščini.• Skupina je bila heterogena, vendar so se učenci takoj nazačetku - pri spoznavni igri povezali in postali prava ekipa:starejši so pomagali mlajšim, uspešnejši manj uspešnim.• Učenci so marljivo delali. Hvaleţni so bili za vse naloge inzadolţitve.• Ob koncu so s seboj vzeli liste, ki so ostali, saj so jih ţelelireševati doma.• Učiteljice smo občutile, da smo naredile nekaj koristnega.Vemo, da je delavnica veliko pomenila tudi učencem, sajsmo se posvetile samo njim, počutili so se pomembni.• Izvedba podobne delavnice 9. julija.Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.


Načrti v tem šolskem letu• Nabava knjig za učence, katerih materni jezik nislovenščina.• Delavnica ob dnevu maternega jezika: branje knjig inpripovedovanje pravljic v slovenskem jeziku in učenčevemmaternem jeziku – pripovedovanje pravljic sošolcem (šolskiradio) in zapis pravljic v njihovem jeziku – tiskana izdaja.Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,kulturo inšport.

More magazines by this user
Similar magazines