עמודים 1 - האגודה למלחמה בסרטן

cancer.org.il
  • No tags were found...

עמודים 1 - האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון 2011תוכן העניינים1דברים לזכרה של סוזי אבן ז"ל,‏ הנשיאה המייסדת של האגודה.....................................................................‏ 2דבר היו"ר............................................................................................................................................................................‏ 3פריסת תקציב המאבק בסרטן לשנת 2011........................................................................................................ 4שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן..........................................‏ 5שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים הנתמכים עלידי האגודה.............................................................‏ 8הסברה והדרכה לציבור ................................................................................................................................................. 10גילוי מוקדם........................................................................................................................................................................‏ 19שיקום ורווחה....................................................................................................................................................................‏ 23‏"חזקים ביחד"‏ מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן לחולים,‏ למחלימים ולבני משפחותיהם..........‏ 36שירות טיפול ביתי תומך ‏(הוספיס בית)..................................................................................................................‏ 40המעון ע"ש סר צ’ארלס קלור.....................................................................................................................................‏ 41ימי עיון וכנסים מקצועיים.............................................................................................................................................‏ 42הדרכה מקצועית.............................................................................................................................................................‏ 47כינוסים בינלאומיים.........................................................................................................................................................‏ 51מחקר .................................................................................................................................................................................. 53קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה...............................................................................................................................‏ 62רישום ומעקב,‏ בנייה ומכשור ...................................................................................................................................... 64מתנדבים ואירועים..........................................................................................................................................................‏ 66ידידי האגודה בחו"ל ........................................................................................................................................................ 71יובל למבצע ‏"הקש בדלת"‏ ............................................................................................................... 20112010 74יושבי ראש ‏"הקש בדלת".............................................................................................................................................‏ 80עזבונות והנצחות.............................................................................................................................................................‏ 81חברי ועדות.........................................................................................................................................................................‏ 82סניפי האגודה....................................................................................................................................................................‏ 91עריכה:‏ אורטל חורי * עיצוב גרפי:‏ סטודיו בילט © כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן,‏ 2011


האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש בצער על פטירתה של הנשיאה המייסדת סוזי אבן ז"לאשה אצילה,‏ בעלת חזון ורבתפעלים,‏ אשר בדרכה הייחודיתוההחלטית הובילה בהצלחה במשךשנים ארוכות את האגודה.‏הנשיאה המייסדת של האגודה למלחמה בסרטן,‏שהפכה קבוצת מתנדבים קטנה לעמותהההתנדבותית הגדולה ביותר בישראל,‏ המובילהאת המאבק במחלות הסרטן ובעלת הישגיםברמה הלאומית והגלובלית הלכה לעולמהבשיבה טובה.‏ תרומתה הייחודית למדינה ולחברההישראלית לגווניה והיותה שותפה פעילה גםבערוב ימיה ייזכרו בליבנו לעד.‏סוזי ‏(שושנה)‏ אבן נולדה במצרים להוריה שמחהולאה אמב"ש ‏(אני מאמין באמונה שלמה)‏ולאחיותיה צילה ואורה ‏(לימים אלמנתו של נשיאהמדינה המנוח,‏ חיים הרצוג).‏בעלה של סוזי,‏ אבא אבן ז"ל,‏ כיהן בתפקידי מפתחבמדינת ישראל,‏ בין היתר כשר החוץ ושגריר ישראלבארה"ב.‏ לאורך השנים,‏ סוזי ליוותה אותו בפעילותוהדיפלומטית הענפה.‏באמצע שנות החמישים נענתה סוזי אבן לקריאתושל פרופ'‏ יצחק ברנבלום,‏ ראש המחלקההראשון לחקר הסרטן במכון ויצמן וממייסדיהאגודה למלחמה בסרטן שהוקמה ב‎1952‏.‏פרופ'‏ ברנבלום ביקש את עזרתה במינוף פעילותהאגודה,‏ שפעלה עד אז כארגון קטן ומצומצם,‏לעשייה נרחבת ברמה הלאומית.‏ב‎1959 הפכה סוזי אבן רשמית לנשיאת האגודהלמלחמה בסרטן.‏ היא כיהנה בתפקידה בנחישותובמסירות,‏ מתוך אמונה עמוקה ודבקות במטרה,‏עד לפרישתה מנשיאות פעילה,‏ בשנת 1998,לאחר 40 שנות עשייה ענפה.‏מאז פרישתה ועד ליומה האחרון המשיכה סוזי,‏מתוקף תפקידה כנשיאה מייסדת,‏ להיות שותפהפעילה ונאמנה לאגודה למלחמה בסרטן.‏ היא נטלהחלק באירועים הרבים,‏ התעדכנה באופן שוטףבפעילות האגודה וסייעה לה ככל יכולתה.‏עם היבחרה לנשיאת האגודה,‏ גייסה סוזי מספראנשי מקצוע ואנשי ציבור,‏ אשר סייעו בידה להפוךאת האגודה למלחמה בסרטן לארגון מוביל ברמההלאומית.‏ ארגון ששם לו כיעד את הפחתתהתחלואה והתמותה מסרטן בישראל,‏ עלידיקידום המאבק בכל החזיתות קידום המחקר,‏דרכי המניעה והאבחון המוקדם,‏ שיפור דרכיהטיפול והשיקום,‏ כאשר הפעילות מכוונתברמה הלאומית לכלל האוכלוסייה חולים,‏מחלימים והציבור הרחב.‏כאשת שגריר ושר החוץ,‏ עשתה סוזי אבן שימושמושכל בשמה,‏ במעמדה ובקשריה האישייםהרבים בארץ ובעולם,‏ מול אנשי מפתח בתחומיהעסקים,‏ הרפואה והכלכלה,‏ ובזכות דבקותהבמטרה ואישיותה הסוחפת,‏ מינפה את האגודהלמלחמה בסרטן והפכה אותה לראש החץ במאבקבמחלות הסרטן בישראל.‏היעדים שניצבו בפני האגודה הצעירה היו אדיריםוהמחסור במימון רק הדגיש את גודל המשימה.‏כאשר הועלה הרעיון למבצע ‏"הקש בדלת"‏ סוזינטלה את המושכות והיתה הרוח החיה של ארגוןויישום הפרויקט.‏ בשנת 1960 סוזי יישמה לראשונהאת מבצע ‏"הקש בדלת",‏ שהפך מאז אבןדרךלחינוך הנוער לנתינה ומשלב גם מסע הסברהבנושא חינוך ובריאות בקרב בתי הספר והציבורהרחב.‏ לשםכך היא רתמה את כלי התקשורתלפרסום הנושא ושכנעה את נשיא המדינה דאז,‏יצחק בן צבי ז"ל,‏ להיות פטרון האגודה.‏ הודותלה,‏ מאז ועד היום,‏ ממשיכים נשיאי ישראל לאורךהשנים,‏ לפתוח רשמית את מבצע ‏"הקש בדלת"‏המסורתי של האגודה למלחמה בסרטן בטקס חגיגיומרגש במשכן נשיאי ישראל בירושלים.‏עם מינויה לנשיאה,‏ סוזי החלה בגיוס כספים מידידיהבחו"ל והקימה בעזרתם אגודות ידידים של מתנדביםבארצות שונות,‏ שגייסו משאבים להפעלת תוכניותופרויקטים במרכזים האונקולוגיים ברחבי הארץ,‏לרווחת חולי הסרטן.‏ תחת הנהגתה,‏ זכתה האגודהלהפוך לארגון התנדבותי מוביל בארץ,‏ בעל מוניטיןמקצועי ברמה הלאומית והבינלאומית.‏ב‎1999 זכתה סוזי ב"מגן קידום ההתנדבותבישראל לשנים 19991998" מטעם המועצההלאומית להתנדבות בישראל,‏ על מנהיגותהתנדבותית למופת בהקמה ובפיתוח האגודהלמלחמה בסרטן בישראל,‏ בהיותה נשיאת האגודהבמשך 40 שנה.‏ב‎2009 זכתה סוזי בפרס ‏"מגן שר הבריאותלמתנדבים מצטיינים"‏ על פועלה המסור לאורךהשנים בקידום פעילות האגודה למלחמה בסרטןוהפיכתה לעמותה העומדת בחוד החנית שלהמאבק במחלות הסרטן בישראל.‏גם לאחר פרישתה מתפקיד נשיאת האגודה,‏המשיכה סוזי אבן כנשיאה מייסדת,‏ להיות פעילהמסורה ושותפה נאמנה לדרכה של האגודה,‏כיהנה כחברה בחבר הנאמנים,‏ היתה שותפהלכל פעילויותיה,‏ אירחה בביתה אישים חשוביםבתחום הסרטן,‏ גייסה תרומות וסייעה בקידוםיעדיה.‏ פעילותה ההתנדבותית,‏ ופועלה לקידוםהמאבק במחלת הסרטן בישראל,‏ למען החוליםונגד המחלה,‏ ראויים להוקרה ולהערכה רבה.‏יהי זכרה ברוך.‏2


דין וחשבון 2011דבר היו"רעם סיכומה של שנת היובל למבצע ‏"הקש בדלת"‏ של האגודה למלחמה בסרטן עתירת הפעילות וההישגים,‏ אנויכולים להביט אחורה בסיפוק ולסכם עוד שנה פורייה,‏ מוצלחת ומלאת פעילות לטובת החולים ונגד המחלה.‏גם במציאות החיים המורכבים של מדינת ישראל,‏ מחלת הסרטן ממשיכה להוות גורם המוות המוביל.‏ המאבקבמחלות הסרטן הינו מערכה מתמשכת וחסרת פשרות,‏ המחייבת פעולה במספר חזיתות בו זמנית:‏ בקידוםהמחקר,‏ במניעה ובאבחון מוקדם,‏ בשיפור דרכי הטיפול והשיקום של חולי הסרטן ובני משפחותיהם ובקידוםזכויות החולים ושיפור איכות חייהם.‏המשכנו לקיים עשרות ימי עיון וכנסים ברחבי הארץ,‏ קידמנו תוכניות ופרויקטים חדשים בתחום השיקום והרווחה,‏ערכנו מסעי הסברה חדשים לקידום המודעות הציבורית לנושא ‏"מאזן האנרגיה"‏ ולשמירה על אורח חיים בריאוציינו את חודשי המודעות למחלות הסרטן השכיחות.‏פרופ'‏ אליעזר רובינזון,‏יו"ר האגודהליאון רקנאטי,‏סגן יו"ר האגודההשנה היתה האגודה למלחמה בסרטן שותפה לעצומה בינלאומית אותה הוביל ארגון הסרטן הבינלאומי הUICC‏,‏לקידום נושא המלחמה במחלות הסרטן והפיכתו למאבק גלובלי חוצה גבולות.‏ הישגים רבים כבר נרשמו,‏ ברמההארצית והעולמית,‏ כגון הפחתת שיעורי העישון ושיפור שיעורי ההישרדות ממחלות הניתנות לאבחון מוקדם.‏במהלך השנה נערכו אירועים מרגשים רבים,‏ כגון טקס חניכת תחנה חדשה לבדיקת שד ע"ש עליזה טימורז"ל,‏ שהקדישה שנים רבות לטובת קידום המודעות בקרב נשות נווה מונסון למחלת סרטן השד,‏ הודות לעזבוןישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל נחנך בטקס חגיגי מבנה חדש בירושלים,‏ אשר ישמש כמתחם האגודה למלחמהבסרטן בעיר וכמרכז תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם מאזור ירושלים ועוד.‏הודות לפעילותם ולתמיכתם המסורה והנמרצת של מתנדבי האגודה ברחבי הארץ,‏ תומכינו היקרים בארץובתפוצות,‏ עשייתנו הפורייה והענפה מדי שנה והמגע הישיר עם החולים,‏ המחלימים ובני משפחותיהם,‏ אנויכולים להמשיך ולפעול במלוא המרץ,‏ בתקווה לעתיד בו נצליח למגר את מחלות הסרטן.‏פרופ'‏ אהרן צ'חנובר,‏חתן פרס נובלנשיא כבודבברכה,‏פרופ'‏ אליעזר רובינזוןיו"ר האגודה למלחמה בסרטן3


פריסת תקציב המאבק בסרטןלשנת 2011רישום ומעקב1,000מחקר ופרוטוקוליםקליניים3,440שירותים רפואייםוסוציאליים7,656תוכניות חדשות בדיון2,7959%6%15%2%7%ארגון,‏ מינהל וסניפים4,777בינוי וציוד1,090הדרכהמקצועית1,0002%2%24%33%שיקום ורווחה‏(כולל הוספיס והמעוןע"ש סר צ'ארלס קלור)‏16,499הסברה והדרכה לציבורוגילוי מוקדם12,378שימושיםפירוט הסכום באלפי ₪פירוט באחוזים157,656שירותים רפואיים סוציאליים21,000רישום ומעקב73,440מחקר ופרוטוקולים קליניים332416,49912,378שיקום ורווחה ‏(כולל הוספיס והמעון ע"ש סרצ'ארלס קלור)‏הסברה והדרכה לציבור,‏ מניעה וגילוי מוקדם21,000הדרכה מקצועית21,090בינוי וציוד94,777ארגון,‏ מינהל וסניפים62,795תוכניות חדשות בדיון10050,635סך הכל שימושים4


דין וחשבון 2011שירותים רפואיים ופרויקטים חדשנייםלשיפור השירות והטיפול בחולי סרטןמתאמות הטיפול בסרטן השד האגודה ממשיכהלממן תקנים מיוחדים לאחיות ולעובדות סוציאליות,‏הפועלות כמתאמות טיפול בחולות סרטן שד,‏ בכלשלבי האבחון,‏ הטיפול והמעקב.‏ מטרת הפרויקטשיזמה האגודה היא ללוות את האישה בכל שלביהאבחון והטיפול,‏ להעניק לה מידע,‏ תמיכה וסיוע,‏ובכך להקל משמעותית על התמודדותה עם מחלתה.‏שירות זה ניתן כיום במרכזים רבים ברחבי הארץ.‏ בחלקמהמרכזים שירות זה כבר נקלט והאגודה ממשיכהבעדכון הצוותים.‏ בזכות האגודה נוצרה רשת ארציתשל אנשי מקצוע הנמצאים בקשר מתמיד עם חולותסרטן השד,‏ לרווחתן.‏5בנק הדם הציבורי הארצי הוקם בשיתוף שירותיהדם של מגן דוד אדום יחד עם המרכז הרפואי ע"שוולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה,‏ בסיוע תרומהנכבדה של אגודת הידידים של האגודה למלחמה בסרטןבלונדון בראשות ורד אהרון.‏ השירות הארצי מופעלעלידי שירותי הדם של מד"א בסיוע האגודה למלחמהבסרטן.‏ במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם טבורילזכרה של נטלי שעיה ז"ל וממומנת מחצית התקן שלמנהלת המעבדה,‏ ד"ר רונית גולדמןלוי.‏תוכניות שירותי רווחה האגודה ממשיכה לממןתקנים של עובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים הבאים:‏מרכז שניידר לרפואת ילדים,‏ מרכז רפואי רבין קמפוסבלינסון,‏ בי"ח מאיר,‏ מרכז רפואי וולפסון,‏ בי"ח לגלילמערבי נהריה,‏ מרכז רפואי העמק,‏ מרכז רפואי בני ציון,‏מרכז רפואי פוריה,‏ שירותי בריאות כללית,‏ מכבי שירותיבריאות,‏ מעגן,‏ מרכז רפואי סוראסקי תלאביב,‏ מרכזרפואי הדסה הר הצופים,‏ מרכז רפואי הדסה עין כרם,‏מרכז רפואי ברזילי,‏ מרכז רפואי רמב"ם.‏שירותים פסיכולוגיים האגודה ממשיכה במימוןתקנים של פסיכולוגים במכונים האונקולוגיים הבאים:‏מרכז רפואי הדסה עין כרם בירושלים,‏ מרכז רפואיבחודש יולי הוענקה תעודת הוקרה מיוחדת לאגודהלמלחמה בסרטן,‏ כאות הוקרה על תמיכתהרבת השנים בפעילות בנק הדם הטבורי הארצי.‏התעודה הוענקה עלידי מנהלת שירותי הדםבמד"א,‏ פרופ'‏ אילת שנער ‏(בתצלום,‏ מימין),‏למנכ"ל האגודה הגב'‏ מירי זיו.‏רמב"ם בחיפה,‏ מרכז רפואי רבין קמפוס בלינסוןבפתחתקווה,‏ בי"ח לגליל מערבי בנהריה,‏ מרכז רפואימאיר בכפרסבא,‏ מרכז רפואי אסף הרופא בצריפין,‏מרכז שניידר לרפואת ילדים בפתחתקווה,‏ מרכז רפואיתלאביב ע"ש סוראסקי,‏ מרכז רפואי העמק בעפולהומרכז רפואי בני ציון בחיפה.‏


שירותי סיעוד האגודה מממנת תקנים לאחיותלטיפול בבעלי סטומה,‏ לאחיות לטיפול תומך ותקניםלאחיות המתאמות השתלות מח עצם במרכזים הבאים:‏בי"ח לגליל מערבי בנהריה,‏ מרכז רפואי תלאביב ע"שסוראסקי,‏ מרכז רפואי שערי צדק,‏ מרכז רפואי הדסההר הצופים ומרכז רפואי הדסה עין כרם בירושלים,‏ מרכזרפואי רמב"ם ומרכז רפואי כרמל בחיפה,‏ הוספיס גלילעליון,‏ מרכז רפואי סורוקה בבאר שבע,‏ מרכז רפואי פוריהבטבריה,‏ מרכז שניידר לרפואת ילדים בפתחתקווהושירותי בריאות כללית.‏שירות דיאטניות שירות הדיאטניות ממשיך לפעולבסיוע האגודה במרכזים הרפואיים הבאים:‏ מרכז רפואיהעמק בעפולה ומרכז רפואי אסף הרופא בצריפין.‏השתלת מח עצם האגודה משתתפת במימון כוחהאדם הנדרש לטיפול המורכב של השתלת מח עצםעצמית והשתלת מח עצם מתורם זר,‏ בילדים חוליסרטן במרכז לפדיאטריה אונקולוגית במרכז שניידרלרפואת ילדים בפתחתקווה.‏ האגודה סייעה במימוןהפעלתה של היחידה מאז הקמתה,‏ וממשיכה לסייעבמימון כוח האדם ובהכשרתו.‏ סיוע ניתן גם למחלקותלפדיאטריה אונקולוגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם,‏במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר,‏ במרכז הרפואיתל אביב ובמרכז הרפואי רמב"ם,‏ שבו הוקמה המחלקהלפדיאטריה אונקולוגית בסיוע האגודה.‏תוכניות לטיפול תומך בחולי סרטן בשלביםמתקדמים של המחלה האגודה למלחמה בסרטןממשיכה לתמוך בתוכניות המשלבות טיפול רפואיפליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכוחברתי,‏ הניתנים עלידי צוות מקצועי מיומן.‏ המדובר בהוספיסים ובשירותיהוספיס בית.‏ כמוכן,‏ האגודה ממשיכה להפעיל אתהוספיס הבית מתוך ההוספיס במרכז הרפואי ע"ששיבא בתל השומר,‏ שהוקם בסיוע האגודה.‏ המדוברבשירותים שנועדו להעניק טיפול תומך בחולי סרטןבתחילת ספטמבר 2011 נערך כנס בוגרותסדנת הריפוי בתנועה,‏ בהשתתפות כ‎70בוגרות.‏ הפרויקט פועל מזה ארבע שניםבמכון האונקולוגי בבית החולים גלילמערבי,‏ בריכוזן של ד"ר הדסה גולדברג,‏מנהלת המכון האונקולוגי בבית החולים,‏ואלכנסדרה בלין,‏ עו"ס המכון.‏ בכנסהמרגש חגגו המשתתפות את תרומתהשל שיטת הטיפול בתנועה וריקוד לאיכותחייהן.‏ הכנס נפתח בדברי ברכה שלד"ר ברהום מסעד,‏ מנהל בית החולים,‏וגב'‏ מירי זיו,‏ מנכ"ל האגודה.‏ ד"ר הדסהגולדברג,‏ מנהלת המכון האונקולוגי,‏סיפרה על הפרויקט הייחודי ועל המחקרשנעשה בעקבותיו,‏ ד"ר דליה נבותמלצר,‏ רופאת משפחה וספורט,‏ הרצתהעל ‏"פעילות גופנית וסרטן"‏ וד"ר דינהאייזן,‏ מומחית ברפואה פנימית וסופרת,‏הרצתה על ‏"הדרך אל בריאות שיש בהשמחת חיים".‏ הפרויקט בשיתוף חב'‏רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.‏6


דין וחשבון 2011בשלבי מחלה מתקדמים.‏ התוכניות מופעלות במרכזיםרפואיים ובמרפאות קהילתיות ברחבי הארץ.‏האגודה למלחמה בסרטן משקיעה בפיתוח ובקידוםתוכניות חדשות ופרויקטים חדשניים לשיפור השירותלחולי סרטן,‏ תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודייםהנוגעים ישירות לטיפול בחולים ובבני משפחותיהם.‏להלן הפרויקטים בהם תומכת האגודה השנה:‏• מפגשים קבוצתיים לחולים בנושא ‏"תזונה,‏ אורח חייםוסרטן"‏ במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.‏• טיפול תומך בחולי סרטן הנוטים למות במרכז הרפואיהעמק בעפולה.‏• הרחבת השירות הפסיכולוגי במכון האונקולוגי במרכזהרפואי מאיר בכפר סבא.‏• מחקר על תרומת ההשתתפות בסדנת ריפוי בתנועה,‏על איכות חייהן של נשים עם סרטן שד,‏ שטופלובכימותרפיה משלימה בשנתיים האחרונות,‏ במכוןהאונקולוגי במרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה‏(להלן במסגרת נפרדת).‏• שירות פסיכולוגי לנשים העוברות כריתת שד עקבסרטן ושחזור,‏ במחלקה לכירורגיה פלסטית במרכזהרפואי תלאביב ע"ש סוראסקי.‏• ‏"לתמוך בתומכים"‏ קבוצת תמיכה למלווים חוליסרטן,‏ במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי סורוקהבבארשבע.‏• למידה ושילוב מחדש של הילד חולה הסרטן במערכתהלימודים,‏ במחלקה ההמטואונקולוגית במרכזהרפואי רמב"ם בחיפה.‏• פרויקט לליווי חולים קשישים בודדים,‏ דוברי רוסית,‏ במכוןהאונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.‏• סדנאות תקשורת בינאישית עם החולה הנוטה למות,‏לעובדי המערך האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ששיבא בתלהשומר.‏• ביבליותרפיה תוכנית לתמיכה בחולי סרטן ובבנימשפחותיהם בבית מעגן בבארשבע.‏• טיפול פליאטיבי בהיבט הפסיכוסוציאלי לחוליםאונקולוגיים המאושפזים במחלקות הפנימיות,‏ במרכזהרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.‏• ליווי משפחות אבלות עד שנה לאחר האובדן,‏ במרכזהרפואי רמב"ם בחיפה.‏• סרט הדרכה מכין לילד ולמשפחתו לקראת השתלתמח עצם,‏ ככלי הדרכה במחלקה במרכז הרפואירמב"ם בחיפה.‏• קידום ושיפור הטיפול הניתן לחולים עם גידולי ריאה,‏במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.‏• שימור פוריות ושימור גינקולוגי למטופלים בסרטן,‏במרכז הרפואי הדסה בירושלים.‏• תוכנית תמיכה במחלימות מסרטן שד,‏ במרכז מעגןבבארשבע.‏• טיפול ארוךטווח בבני משפחה של ילדים חולי סרטן,‏במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.‏• תמיכה ושיקום למשפחות שכולות,‏ במרכז הרפואיהדסה בירושלים.‏• קבוצת תמיכה לחולים עם סרטן המעי הגס ‏(בעליסטומה או ללא),‏ במרכז רפואי רמב"ם בחיפה.‏• קליטה וליווי פסיכוסוציאלי ראשוני,‏ במרכז הרפואיתל אביב ע"ש סוראסקי.‏• שירות הדרכה בנושא תזונה ורפואה ערבית מסורתיתלתמיכה במטופלים מהאוכלוסייה הערבית החוליםבסרטן,‏ במרפאת לין בחיפה.‏7


שירותים אונקולוגיים במוסדותרפואיים ובקהילה הנתמכיםעל-ידי האגודה• מרכז רפואי ע"ש זיו,‏ צפת:‏ תחנה לבדיקת שד,‏רישום ומעקב יח'‏ אונקולוגית.‏• מרכז רפואי ממשלתי,‏ נהריה:‏ רישום ומעקב יח'‏אונקולוגית,‏ תחנה לבדיקת שד,‏ שירותי סיעוד,‏ שירותסוציאלי,‏ שירות פסיכולוגי.‏• מרכז רפואי פוריה,‏ טבריה:‏ שירות סיעוד במכוןהאונקולוגי,‏ שירות סוציאלי.‏• מרכז רפואי העמק,‏ עפולה:‏ יח'‏ אונקולוגית,‏ שירותיתזונה,‏ שירות פסיכולוגי.‏• מרכז רפואי כרמל,‏ חיפה:‏ שירות סוציאלי וסיעודי.‏במרכז הארצי לבקרת סרטן:‏ מרפאה לייעוץ למשפחותבסיכון וניטור התוכנית הארצית של סרטן השד.‏• מרכז רפואי רמב"ם,‏ חיפה:‏ מכון אונקולוגי,‏ מכוןהמטולוגי,‏ מח'‏ המטואונקולוגית ילדים,‏ מח'‏ גניקואוקולוגיה,‏ מח'‏ להשתלות מח עצם,‏ תחנה לבדיקתשד,‏ שירותי סיעוד,‏ שירות סוציאלי.‏• מרפאה מחוזית של שירותי בריאות כללית,‏חיפה:‏ יח'‏ לטיפול בית,‏ שירות סוציאלי.‏• מרכז רפואי בני ציון,‏ חיפה:‏ תחנה לבדיקת שד,‏שירות פסיכולוגי.‏• מרכז רפואי מאיר,‏ כפרסבא:‏ מכון אונקולוגי,‏יחידת ריאות אונקולוגיה,‏ מרפאה המטולוגית,‏ שירותסוציאלי,‏ שירות פסיכולוגי.‏• מרכז רפואי רבין,‏ קמפוס בלינסון,‏ פתחתקווה:‏המערך האונקולוגי,‏ שירות סוציאלי,‏ מח'‏ המטואונקולוגית,‏ מכון אורולוגיה,‏ מכון גסטרו.‏• מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל,‏ פתחתקווה:‏שירותי סיעוד,‏ שירות סוציאלי במח'‏ להמטואונקולוגיתילדים,‏ אונקולוגיה ילדים.‏• מרכז רפואי תלאביב ע"ש סוראסקי:‏ מכון אונקולוגי,‏מח'‏ המטואונקולוגית ילדים,‏ מרכז לבריאות השד,‏מח'‏ המטולוגית,‏ מרפאה גניקואונקולוגית,‏ אשפוזיום אונקולוגי,‏ שירות סוציאלי.‏• מעון צ'ארלס קלור,‏ גבעתיים.‏• מרכז רפואי אסף הרופא,‏ צריפין:‏ מח'‏ אונקולוגית,‏שירות פסיכולוגי,‏ שירותי תזונה.‏• מרכז רפואי הדסה עין כרם,‏ ירושלים:‏ מח'‏ אונקולוגית,‏יח'‏ לטיפול יום באונקולוגית ילדים,‏ מערך כירורגי,‏ שירותיסיעוד,‏ מרפאת שד,‏ שירות סוציאלי,‏ שירות פסיכולוגי.‏• מרכז רפואי הדסה הר הצופים,‏ ירושלים:‏ הוספיס,‏תחנה לבדיקת שד,‏ שירותי סיעוד.‏8


דין וחשבון 2011• מרכז רפואי שערי צדק,‏ ירושלים:‏ שירותי סיעוד,‏ מח'‏המטואונקולוגית,‏ קונסורציום,‏ מכון אונקולוגי.‏• מרכז רפואי וולפסון,‏ חולון:‏ שירות סוציאלי במכוןאונקולוגי והמטולוגי,‏ תחנה לבדיקת שד.‏• מרכז רפואי ברזילי,‏ אשקלון:‏ מכון אונקולוגי,‏ שירותסוציאלי.‏• מרכז רפואי סורוקה,‏ באר שבע:‏ מכון אונקולוגי,‏שירותי סיעוד.‏• שירותי בריאות כללית:‏ שירותי סיעוד ושירותסוציאלי בהנהלה הראשית ובמחוזות:‏ מרכז,‏צפון,‏ חיפה וגליל מערבי,‏ דרום,‏ דן פתחתקווהוירושלים.‏• הוספיס גליל עליון:‏ שירותי סיעוד.‏• מרפאות מכבי שירותי בריאות:‏ מחוז צפון.‏• מעגן:‏ שירות פסיכוסוציאלי,‏ מרכז מעגן בארשבע.‏9


פרסומים חדשיםהסברה והדרכה לציבורחוברת חדשה לנשים בריאותבנושא סרטן שד ‏"לבחור בריא בריאות השד נתונה בידייך".‏לרגל חודש המודעות לסרטן השד2010 השיקה האגודה למלחמהבסרטן את גרסתה העברית שלהחוברת,‏ שהופקה במקור עלידיאירופה דונה DONNA) (EUROPA הקואליציה האירופית של סרטןהשד.‏ החוברת מיועדת לנשיםבריאות ומכילה מידע על הקשר ביןתזונה ואורח חיים לבין סרטן השד,‏כמו גם עצות מעשיות לשמירה עלבריאות השד.‏ החוברת הופקהבאדיבות חב'‏ רוש פרמצבטיקהישראל בע"מ.‏חודש המודעות לסרטן השדחודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד מתקיים בכלשנה באוקטובר,‏ במטרה להעלות את המודעות לחשיבותהאבחון המוקדם,‏ שבכוחו להציל חיים,‏ ולהתמודדות שלנשים רבות עם המחלה.‏ בזכות חשיפת הנושא נשברקשר השתיקה והופרכו מיתוסים רבים.‏ האגודה למלחמהבסרטן יוזמת את הפעילויות של חודש המודעות בישראלמזה כ‎15 שנה.‏מסע הסברה לרגל חודש המודעותלסרטן השדגם השנה יצאה האגודה במסע הסברה רחב היקף,‏ בכלכלי התקשורת,‏ שהתמקד בחשיבות הגילוי המוקדםובדרכי הטיפול בסרטן השד.‏ אירועים שונים התקיימולהעלאת המודעות למחלה ולחשיבות הגילוי המקודם,‏כגון:‏ ‏"להאיר בורוד"‏ ביוזמת חברת אסתי לאודרובשיתוף האגודה,‏ צעדת הילה בגליל הפנינג והפעלות10האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאביםרבים במטרה לצמצם את התחלואה ואת התמותהממחלות הסרטן.‏ זאת,‏ עלידי העברת הידע הקיים כיוםלציבור בכל הקשור למחלות הסרטן,‏ ובמיוחד לאפשרויותהמניעה והאבחון המוקדם של מחלות סרטן נפוצותכסרטן השד,‏ סרטן המעי הגס וסרטן הערמונית;‏ מניעתנזקי העישון;‏ מניעת נזקי השמש והאבחון המוקדםשל סרטן העור;‏ תזונה נכונה ואורח חיים בריא.‏ כמוכן,‏ האגודה פועלת בקרב הציבור הרחב לאימוץ סגנוןחיים השומר על ‏"מאזן האנרגיה"‏ הימנעות מהשמנהוביצוע סדיר של פעילות גופנית,‏ העשויים להפחית אתהסיכון לחלות במחלות הסרטן.‏פעילות ההסברה כוללת מסעי הסברה;‏ כתיבה והפקת חומרהסברה המופץ במאות אלפי עותקים,‏ בעברית,‏ בערביתוברוסית;‏ שימוש באמצעי התקשורת,‏ תוך שימת דגש עלמגזרים מיוחדים באוכלוסייה ועל אזורי פריפריה;‏ ארגון ימיעיון וכנסים;‏ סדנאות הדרכה,‏ הרצאות והכשרות מקצועיות.‏פעילויות ההסברה מגוונות וניתנות במסגרות שונות:‏ בבתיספר,‏ במתנ"סים,‏ במקומות עבודה,‏ בקופות החולים,‏ בבסיסיצה"ל,‏ בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ועוד.‏האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות מידע טלפונימיוחד טלמידע,‏ הפועל בשפות עברית,‏ ערבית ורוסית.‏במסגרת השירות ניתן לקבל מידע בכל הקשור למחלותהסרטן,‏ לדרכי מניעתן ולגילוי מוקדם.‏ כמו כן,‏ באגודהפועל מרכז מידע,‏ הכולל ספרות מקצועית עדכניתוחיבור למאגרי מידע רבים בארץ ובעולם.‏ במרכז המידעניתן לקבל סיוע ממידעניות המיומנות בחיפוש במאגרימידע ממוחשבים בינלאומיים ומעודכנות במידע החיונילחולים.‏ כך למשל,‏ ישנו מידע לגבי כל הפרוטוקוליםהקליניים הנערכים בישראל.‏יום המודעות לסרטן הערמוניתהאגודה למלחמה בסרטן ציינה בספטמבראת יום המודעות לסרטן הערמוניתכמדי שנה ציינה האגודה בחודש ספטמבר את יוםהמודעות לסרטן הערמונית.‏ במהלך החודש נערך מסעהסברה ברדיו ובעיתונות,‏ פורסמו ממצאי מחקריםחדשים,‏ התקיימו הרצאות בנושא ויום עיון לחולי סרטןהערמונית ולבני משפחותיהם.‏


דין וחשבון 201111למשפחות ועוד.‏ במקביל,‏ ערכה האגודה מספר ימי עיוןלחולות ולבני זוגן:‏ לחגוג את החיים יום עיון לנשיםהמתמודדות עם סרטן השד;‏ יום עיון לנשים צעירות‏(עד גיל 40) המתמודדות עם סרטן השד;‏ ויום עיוןלנשים בריאות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד.‏כמדי שנה,‏ גם הפעם זכה חודש המודעות לחשיפהרבה במדיה.‏‏"להאיר בוורוד"‏ 2010השנה חגגה היוזמה העולמית להארת אתרים אתשנתה ה‎11‏,‏ כאשר למעלה מ‎200 בניינים,‏ אנדרטאותואתרים מפורסמים בעולם הוארו באורות ורודים זוהרים,‏כסמל בינלאומי לתקווה,‏ להעצמה ולחיזוק מיליוני נשיםברחבי העולם.‏ בישראל הוארה השנה בוורוד צלליתהעיר יפו העתיקה,‏ ביוזמת חב'‏ אסתי לאודר ובשיתוףהאגודה למלחמה בסרטן.‏ בטקס ההארה החגיגי נכחומר אורן רווח,‏ מנכ"ל חב'‏ אלקליל,‏ המייצגת בין השאראת חב'‏ אסתי לאודר בישראל,‏ והגב'‏ מירי זיו,‏ מנכ"להאגודה.‏ במסגרת הפעילות המשותפת חולקו במהלךחודש אוקטובר מאות אלפי סרטים ורודים בסניפי רשתהסופרפארם,‏ לציון המאבק בסרטן השד.‏דו"ח סיכום התוכנית הלאומית לאבחוןסרטן השד בישראל לשנת 2010התוכנית הלאומית לגילוי סרטן השד בישראל,‏שיזמה האגודה,‏ עורכת ניטור של כל הפעילותבתחום בדיקות השד בארץ במימון האגודה למלחמהבסרטן ובחסות משרד הבריאות.‏ במסגרת התוכניתמתקיים מעקב אחר בדיקות האבחון הרדיולוגיותבכלל האוכלוסייה הישראלית,‏ הפעולות הכירורגיות,‏האבחון הפתולוגי וניטור כניסת הנשים שאובחנו עםממאירות למכונים האונקולוגיים.‏ פערים בהיענותלסריקה,‏ שזוהו בעבר בין תתאוכלוסיות בישראל,‏צומצמו ושיעורי ההיענות הנוכחיים באוכלוסיותהעולות והחרדיות נמוכים רק בכ‎5 עד 10 אחוזיםמשיעורי ההיענות בנשים היהודיות הותיקות.‏שיעור הבדיקה בנשים ערביות כיום זהה כמעטלזה של נשים יהודיות.‏ הממצאים החשוביםמוכיחים את חיוניותה של התוכנית הלאומיתואת יעילותה בצמצום שיעורי התמותה מסרטןשד בישראל.‏התוכנית הלאומית מתחילה לנטר גם אתפעילות ה-‏MRI בישראלבשנים האחרונות התגבר השימוש בבדיקת MRI שד לגילויסרטן השד בקבוצות סיכון.‏ בדיקת MRI משמשת לגילוימוקדם בנשים,‏ שהן נשאיות של תקלות גנטיות ‏(מוטציות)‏בגנים BRCA1 וBRCA2‏,‏ אצלן בדיקת הממוגרפיה בעלתערך מוגבל.‏ התוכנית הלאומית מתחילה לנטר גם אתפעילות הMRI בישראל.‏ מאגרי המידע של התוכניתהלאומית מאפשרים כיום,‏ ביתר קלות,‏ לזהות דיווח של‏'סיפור משפחתי'‏ אצל הנשים הנבדקות.‏ כמוכן,‏ המעקבמאפשר לצוות התוכנית לפנות לרופאי המשפחה ולהתריעעל מטופלות,‏ שלא נסרקו במועד.‏למידע נוסף בנושא פעילות התוכנית הלאומית הארציתלאבחון סרטן שד ראה פרק ‏"גילוי מוקדם"‏ בעמ'‏ 19גילוי מוקדם של סרטן השד בכנסתבתחילת ינואר נערכו בכנסת בדיקות לגילוי מוקדם שלסרטן השד עלידי ד"ר תניר אלוויס,‏ בשיתוף פעולהבין מרפאת הכנסת בראשות ד"ר יצחק ליפשיץ לביןהאגודה למלחמה בסרטן.‏ במסגרת זו הוקם דוכן הסברהבנושא גילוי מוקדם של סרטן השד.‏פרסומים חדשים‏"רדיותרפיה באזור הראש ‏(מוח)."‏חוברת המספקת מידע על הטיפולהקרינתי ‏(רדיותרפיה)‏ באזורהראש ‏(מוח)‏ ותופעות הלוואי שלו,‏וכן מספקת תשובות על כמהמהשאלות הרווחות בקרב חוליםהנזקקים לטיפול.‏ את המידע כתבהאחות הקרינה,‏ הגב'‏ שרה גרדין,‏מהמרכז הרפואי רבין וסייע בידהפרופ'‏ אברהם קוטן,‏ מנהל המכוןהאונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם.‏


פרסומים חדשים‏"מילון מונחים באונקולוגיה"‏חדש בשפה הערביתהודות לתמיכתה של חב'‏ רושפרמצבטיקה ישראל בע"מ.‏חוברת ‏"במה"‏ ביטאון מקצועילעובדי בריאות בנושא מחלתהסרטן והשלכותיה,‏ של האגודהלמלחמה בסרטן,‏ יצא בחודשמאי לאור.‏ השנה עסקה החוברתהמקיפה בנושא סרטן הערמונית דרכי האבחון,‏ הטיפול,‏ ההתמודדותוהשיקום.‏ את הביטאון ערכו מדעיתפרופ'‏ אבישי סלע,‏ מנהל המכוןהאונקולוגי במרכז הרפואי אסףהרופא ופרופ'‏ יעקב רמון,‏ מנהלהמכון האורולוגי במרכז הרפואיע"ש שיבא.‏תמונת מצב עדכנית בישראל*,‏ בנושאי עישון,‏ השמנה,‏צריכת אלכוהול וביצוע פעילות גופנית,‏ שהכינה ד"רליטל קינןבוקר,‏ סגנית מנהל המרכז הלאומי לבקרתמחלות של משרד הבריאות וחברת ועדת עדכון למניעתסרטן של האגודה למלחמה בסרטן:‏השמנהבישראל כ‎15% מהאוכלוסייה הבוגרת סובלים מהשמנה.‏כבר בגילאי 1812 סובלים מהשמנה 7% מהבניםהיהודיים,‏ 3.6% מהבנות היהודיות,‏ 9.3% מהבניםהערביים ו‎5.2% מהבנות הערביות.‏היעדים שהוצבו לשנת 2020: הפחתה של 36% בשיעוריהשמנת יתר בבני 21 ומעלה בכלל האוכלוסייה;‏ הפחתהשל 20% בשיעור העלייה בסיכון למשקל יתר בקרבילדים ומתבגרים.‏אלכוהולבישראל כ‎23.5% מבני (!) 1511 צורכים אלכוהול,‏לפחות פעם בחודש.‏ אחוז השותים,‏ לפחות פעם בחודש,‏גבוה בקרב בנים יהודיים 37.4% ובקרב בנות יהודיות 20.1%. 13.7% מהילדים בגילאים אלה שתו חמש מנותמשקה בתוך מספר שעות.‏ 21% מהישראלים בני 18ומעלה צרכו חמש מנות משקה אלכוהולי בתוך מספרשעות.‏ 37.3% שתו לפחות משקה אחד בשבוע.‏ חשובלהדגיש,‏ משקאות אלכוהוליים מוגדרים כמסרטניםוודאיים בבני אדם;‏ שתייה מופרזת נמצאה כמעלהאת הסיכון לתמותה מסוגי סרטן שונים וכן ממחלותאחרות,‏ בעיקר מחלות כבד.‏היעדים שהוצבו לשנת 2020: הפחתה משמעותיתבצריכת אלכוהול,‏ בעיקר בקרב ילדים ובמיוחד בקרב‏"השתיינים הכבדים".‏פעילות גופניתבישראל 24.7% מהילדים היהודיים בני 1511 עוסקיםבפעילות גופנית,‏ לפחות 4 פעמים בשבוע ולא פחות מ‎2.5שעות.‏ 55.9% מהילדים בגילאים אלה צופים בטלויזיהיותר מ‎3 שעות ביום.‏ רק 35.3% מהאוכלוסייה היהודיתעוסקים בפעילות גופנית לפחות 3 פעמים בשבוע.‏היעדים שהוצבו לשנת 2020: העלאת שיעור המתבגריםהעוסקים בפעילות גופנית,‏ הפחתת שיעור המתבגריםהצופים בטלוויזיה שעתיים או יותר ביום,‏ וכן העלאת שיעוריהאוכלוסייה הבוגרת העוסקים בפעילות גופנית.‏12יום הסרטן הבינלאומייום הסרטן הבינלאומי אותו מוביל ארגוןהסרטן הבינלאומי (UICC) צוין בישראלבחודש פברואר על-ידי האגודה למלחמהבסרטן,‏ בברכת משרד הבריאותיום הסרטן הבינלאומי מדגיש בכל שנה מסר חדש,‏שנועד למניעת סרטן ולקידום יעדי אמנת המלחמהבסרטן,‏ שיזם ארגון הסרטן הבינלאומי .(UICC) השנהפורסמו נתונים קשים:‏ מחלות הסרטן הורגות מדישנה ברחבי העולם מספר אנשים הגבוה יותרממספר אזרחי מדינת ישראל.‏ כ‎12 מליון אישמאובחנים כחולים במחלה ברחבי העולם ו‎7.6 מליוןאיש מתים ממנה.‏ בישראל,‏ במיוחד במחלות הסרטןהשכיחות,‏ שיעורי הריפוי עולים,‏ כתוצאה מהטיפוליםהמתקדמים ומתוכניות הסריקה לגילוי מוקדם,‏ שיזמההאגודה.‏מטרת יום הסרטן הבינלאומי היא להעלות אתהמודעות לצורך בתגבור המאבק ברמה הגלובליתולהעביר את המסר לכל אזרחי ישראל והעולם:‏ ניתןלצמצם את נתוני התחלואה והתמותה עלידי שמירהעל אורח חיים בריא:‏ הימנעות מעישון,‏ שמירה על תזונהנכונה,‏ פעילות גופנית,‏ משקל תקין וצריכת אלכוהולמוגבלת.‏ לזאת,‏ יש להוסיף התנהגות חכמה בשמש,‏הימנעות מחשיפה לעישון כפוי ולגורמים מסרטניםאחרים,‏ ביצוע חיסונים ובדיקות לחיידקים ולזיהומיםהעלולים לגרום סרטן וכן עריכת בדיקות לגילוי מוקדםשל סרטן השד וסרטן המעי הגס.‏ סקירת מחקרים,‏שפרסמה האגודה למלחמה בסרטן,‏ הדגישה אתהקשר המוכח בין שתיית אלכוהול לבין תחלואהבמחלות סרטן השד,‏ המעי הגס והחלחולת,‏ הלוע,‏הגרון והוושט.‏ בהמשך למחקרים אלה,‏ פרסמה האגודה


דין וחשבון 2011עישון12.5% מהילדים בגילאי 1812 מעשנים סיגריות אונרגילה.‏ 5% מהילדים באוכלוסייה היהודית בני 1413 מעשניםמדי פעם ו‎1.6% עושים זאת באופן קבוע.‏ בגיל גיוס עוליםשיעורי העישון בקרב הצעירים ולאחר הצבא הם עולים עודיותר.‏ 22.6% מעשנים מתוך כלל האוכלוסייה בישראל,‏31.8% מהגברים הערביים בישראל מעשנים מעל 20 סיגריותביום!‏ 40.2% מהאוכלוסייה חשופים לעישון כפוי,‏ שכלול גםבישראל ברשימת המסרטנים הוודאיים בבני אדם.‏היעדים שהוצבו לשנת 2020: הפחתת השימוש במוצרי טבק‏(נרגילות וסיגריות)‏ והפחתה משמעותית בשיעורי העישוןבקרב מתגייסים,‏ משוחררים ומבוגרים מעל גיל 18.* הנתונים נלקחו מתוך סקרי משרד הבריאות,‏ פרויקט ‏"לעתיד בריא2020", סקרי צה"ל וסקר הרשות למלחמה בסמים .13עצומה בינלאומית למאבק גלובלי במחלותהסרטן - גם ישראל מתחייבת!‏במסגרת פעילות האגודה ביום הסרטן הבינלאומיפורסמה עצומה הקוראת לעולם ללא סרטן,‏ שהינה כלישמטרתו להניע ממשלות להשקיע במאבק במחלותהסרטן,‏ הגובות מחיר כבד בחיי אדם ומטילות נטל כלכליכבד.‏ העצומה אורגנה עלידי ארגון הסרטן הבינלאומי,(UICC) שהאגודה למלחמה בסרטן היא נציגתו בישראל.‏העצומה קוראת למקבלי ההחלטות לפעול לקידוםהמאבק במחלות הסרטן,‏ עלפי יעדים אותם מומלץלמעצבי המדיניות לאמץ,‏ כגון:‏• לדאוג לשיפור מתמיד של מדידת שיעורי הסרטןברמה הלאומית והגלובלית,‏ ולבדוק את השפעתןשל תוכניות התערבות על שיעורים אלה ‏(תחלואה,‏תמותה,‏ הישרדות וכד');‏• להביא לירידה משמעותית בצריכת מוצרי טבק,‏בשיעורי השמנתיתר וברמות צריכה של אלכוהול;‏• לשפר את הגישה הציבורית ביחס למחלות הסרטן;‏• לשפר את שיעורי האבחון המוקדם של מחלות הסרטן ועוד.‏מטרת ארגון הסרטן הבינלאומי היתה החתמת כמליוןאיש על העצומה ‏(מתוכם הוצב יעד של לפחות 10,000חתימות בישראל),‏ שהוגשה למנהיגי העולם,‏ בישיבהראשונה מסוגה שערך האו"ם בנושא מחלות שאינןמדבקות,‏ NCD'S ובכללן סרטן,‏ בספטמבר 2011. האגודהלמלחמה בסרטן בישראל החתימה כ‎20,000 איש,‏כלומר היעד שהוצב לה הוכפל.‏מסע הסברה חדש לרגל ‏"יום הסרטןהבינלאומי"‏לרגל ‏"יום הסרטן הבינלאומי"‏ יצאה האגודה למלחמהבסרטן במסע הסברה חדש באמצעי התקשורת,‏ שהתמקדבחשיבות השמירה על ‏"מאזן האנרגיה"‏ ועל אימוץ אורחחיים בריא.‏ מסע ההסברה הופק בהתנדבות עלידי גיתם.BBDO SOHO לקמפיין הופקו שני תשדירים שונים:‏ גרסהגברית,‏ בה השתתף בהתנדבות השחקן חליל יצחק וגרסהנשית,‏ בה השתתפה בהתנדבות השחקנית מיכל כחלון.‏בתשדיר נראים השחקנים המזניחים את גופם הזועקכי יקשיבו לו.‏ המסר ‏"אם תמשיך להתעלל בגוף שלך,‏אתה עלול לאבד אותו".‏ תזונה נכונה,‏ פעילות גופנית,‏משקל תקין,‏ שמירה על אורח חיים בריא,‏ הימנעותמעישון וצריכת אלכוהול מוגבלת,‏ מפחיתים את הסיכוןלחלות בסרטן בלמעלה מ‎50%‏.‏ מסע ההסברה התקייםבעיתונות,‏ ברדיו ובטלויזיה.‏דף האגודה למלחמה בסרטן ב"פייסבוק":‏‏"האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים"‏עלה לאוויר דף הפייסבוק החדש של האגודה.‏ הפעילותברשת החברתית מתמקדת בחשיבות השמירה עלאורח חיים בריא,‏ ובהעלאת המודעות בציבור לדרכיהמניעה ולאבחון מוקדם במחלות בהן הוא עשוי לשפרמשמעותית את שיעורי הריפוי.‏


פרסומים שעודכנוחוברת ‏"הטיפול התזונתי התומךבילד חולה סרטן".‏חוברת שעודכנה ועברה הפקהמחודשת.‏ בהפקת החוברת החדשהשותפים הגב'‏ נועה לייטרר,‏דיאטנית ילדים קלינית,‏ מחלקתתזונה קלינית במרכז הרפואי רמב"ם,‏הגב'‏ אירית פורז,‏ דיאטנית ראשיתבשירותי בריאות כללית ומנהלתהיחידה לתזונה ודיאטה במרכזשניידר לרפואת ילדים,‏ וד"ר גילהרוזן,‏ מנהלת המחלקה לתזונהקלינית במרכז הרפואי רמב"ם.‏חוברת ‏"שיחזור שד".‏חוברת שעודכנה ועברה הפקהמחודשת.‏ בהפקת החוברת החדשהשותפים ד"ר יואב ברנע,‏ מנהלהשירות לניתוחי שד במחלקהלכירורגיה פלסטית במרכז הרפואיתלאביב ע"ש סוראסקי,‏פרופ'‏ ירון הרשי,‏ מנהל היחידהוהמחלקה לכירורגיה פלסטית,‏מרכזים רפואיים כרמל ולין בחיפה,‏וד"ר אייל וינקלר,‏ סגן מנהלהמחלקה לכירורגיה פלסטית במרכזהרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.‏14בעמוד החדש מעדכנת האגודה למלחמה בסרטן מידעעל הדרכים המסייעות להפחתה משמעותית של הסיכוןלחלות בסרטן:‏ הימנעות מעישון,‏ הקפדה על ביצוע פעילותגופנית ועל תזונה נכונה,‏ חשיפה ‏"חכמה"‏ לשמש,‏ הימנעותממסרטנים סביבתיים והגבלה של צריכת אלכוהול.‏הגולשים גם נחשפים למידע כיצד אבחון מוקדם שלהמחלות השכיחות בישראל,‏ עשוי להציל חיים.‏ בעמודניתן לענות על שאלון הערכה עצמי ולגלות מה ניתןלשפר באורח החיים עלמנת לצמצם את הסיכוןלחלות בסרטן.‏ כמו כן,‏ מועלים באופן יומיומי עדכוניםשוטפים רלוונטיים;‏ ד"ר ליטל קינןבוקר יועצת לאגודהומומחים נוספים עונים לשאלות הגולשים;‏ ומשולבותפעילויות להעלאת המודעות לאבחון מוקדם ולחשיבותהמניעה.‏ את הדף מפעיל ומעדכן באופן שוטף זיו דוכן,‏אחראי תחום האינטרנט של האגודה.‏ הצטרפו לדף:‏‏"האגודה למלחמה בסרטן לחיים בריאים"‏ ושמרועל אורח חיים בריא שבכוחו להציל חיים!‏חודש המודעות לסרטן המעי הגסמסיבת עיתונאים לפתיחת חודש המודעותלסרטן המעי הגסהגב'‏ מירי זיו,‏ מנכ"ל האגודה,‏ הכריזה על פתיחת חודשהמודעות,‏ שנערך במהלך חודש מרץ בישראל,‏ במקביללמדינות נוספות בעולם.‏ המטרה לעורר את המודעותלמחלה ולאפשרויות למניעתה ולגילויה המוקדם.‏ בכל יוםמאובחנים בישראל 9 חולים בסרטן המעי הגס וכ‎4 נפטריםבכל יום מהמחלה.‏ מדובר במחלת הסרטן השנייה בשיעורמקרי המוות הנגרמים ממנה בשנה.‏ חשוב לזכור,‏ כי מדוברבמחלת סרטן הניתנת למניעה ולגילוי מוקדם,‏ שעשוי להצילחיים.‏ סריקה לאבחון מוקדם מאפשרת איתור נגעים קדםממאירים כלומר מניעת התפרצות המחלה,‏ והיא מעלהאת סיכויי הריפוי ל‎90% ויותר.‏ במהלך חודש המודעות,‏האגודה למלחמה בסרטן ערכה מסע הסברה בכליהתקשורת האלקטרוניים ובעיתונות הכתובה,‏ שהתמקדבחשיבות הגילוי המוקדם כמציל חיים.‏בישיבת קונצנזוס הוסכם:‏ בדיקת דם סמוי הינההבדיקה המוכחת והמומלצת לסריקה המוניתלאנשים בסיכון רגיל ‏(נשים וגברים בגיל 7450).למעלה מתשעים מומחים מובילים מרחבי העולם התכנסולישיבה מטעם רשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאותהעולמי ,(IARC) הגיעו לקונצנזוס ופרסמו קווים מנחיםמעודכנים לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.‏ ההמלצותאומצו עלידי הפרלמנט האירופאי .(EU) המומחים מדגישיםאת חשיבות בקרת האיכות של הבדיקות,‏ כדי למקסםאת התועלת ולצמצם את הסיכונים.‏ד"ר מיכה ברחנא,‏ מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרדהבריאות,‏ דיווח על שיעורי התחלואה והתמותה מהמחלה:‏כ‎3,400 נשים וגברים מאובחנים מדי שנה בסרטןהמעי הגס והחלחולת וכ‎1,240 נפטרים מדי שנהמהמחלה.‏ שיעורי התחלואה נמצאים במגמת ירידהמתחילת שנות ה‎2000‏,‏ בעיקר בקרב נשים יהודיות.‏באוכלוסייה הערבית התחלואה במגמת עלייה.‏מבדיקה מגזרית,‏ שנערכה עלמנת לבדוק את שיעוריהגילוי המוקדם בקרב מגזרי אוכלוסייה מארצות מוצאשונות,‏ עלה כי בכל המגזרים שיעורי הגילוי המוקדםדומים ובכולם שיפור משמעותי בשיעורי הגילויהמוקדם מתחילת שנות ה‎2000‏.‏ יש לציין,‏ כיהאגודה למלחמה בסרטן הגבירה בתקופת זמן זואת מסעי ההסברה,‏ במקביל לפעילות נרחבת בכלהארץ בנושא גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.‏פרופ'‏ גד רנרט,‏ מנהל התוכנית הלאומית לגילוימוקדם של סרטן המעי הגס,‏ דיווח על שיעורי תוכניתהסריקה:‏ כ‎36% מאוכלוסיית היעד לבדיקת סקרלסרטן המעי הגס מבצעים כיום את הבדיקות!‏מדובר בעלייה של כ‎10% יחסית לשנה שעברה,‏התואמת את ממצאי רישום הסרטן,‏ שמצביעים על


דין וחשבון 201115עלייה בגילוי המוקדם של המחלה.‏ עלפי הערכותרשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי ,(IARC)ישראל נמצאת בין המקומות הגבוהים בעולם בשיעוריהתחלואה בסרטן המעי הגס.‏ משרד הבריאות,‏ בשיתוףהאגודה למלחמה בסרטן,‏ מפעיל מזה מספר שניםתוכנית לאומית לגילוי סרטן המעי הגס והחלחולת,‏שביסודותיה ניטור הביצוע הארצי של הבדיקות ומעקב.‏בנוסף,‏ האגודה למלחמה בסרטן מסייעת מזה למעלהמעשור למכונים גסטרואנטרולוגים לפתח וליישם תוכניותלאיתור אוכלוסיות בסיכון גבוה ולהגביר את היענותםלבדיקות.‏ עבור אוכלוסיות אלו,‏ בדיקת הקולונוסקופיהכלולה בסל.‏ כמו כן,‏ דיווח פרופ'‏ רנרט על מחקר חדשאותו ערך,‏ במסגרתו אובחנה מוטציה גנטית לסרטןהמעי בקרב יהודי צפון אפריקה.‏ בעקבות התוצאות,‏המליצו עורכי המחקר לכלול את הבדיקה הגנטית בכללהבדיקות למטופלים ממוצא צפון אפריקאי,‏ שיש להםהיסטוריה משפחתית של המחלה.‏‏"היום הבינלאומי ללא עישון"‏התחרות השנתית למניעת עישון בין בתיספר מרחבי הארץ ע"ש ד"ר מרקוס ז"לבשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,‏ שפ"י -שירות פסיכולוגי של משרד החינוך והליגהלמניעת מחלות ריאהגם השנה התקיימה בסוף חודש מאי התחרות השנתיתשל בתי הספר,‏ המציגה עבודות שונות בנושא מניעתעישון,‏ לרגל ‏"היום הבינלאומי ללא עישון".‏ התחרותשנפתחה בדברי ברכה של דוברת האגודה,‏ ד"ר נאוהכהןאביגדור התקיימה בבית מטי לזכרה של מטילדהרקנאטי ז"ל,‏ מטה האגודה בגבעתיים.‏ לאחר מכן הרצהפרופ'‏ אברהם אלירז,‏ יו"ר הליגה למניעת מחלותריאה,‏ בנושא ‏"עישון ובריאות".‏ 20 בתי ספר מרחביהארץ הגישו את מועמדותם לועדת השיפוט ומתוכם7 בתי ספר הגיעו לשלב הגמר וקיבלו פרסים.‏ במסגרתהתחרות הכינו התלמידים פרויקטים מגוונים,‏ שנושאםמניעת עישון והגברת המודעות לנזקי העישון,‏ ובמהלךהטקס הוצגו עבודותיהם באמצעות מצגות,‏ סרטונים,‏כרזות ועוד.‏ כל המשתתפים בתחרות קיבלו תעודותהוקרה על פעילותם בנושא.‏ התחרות החלה בשנת1999, כאשר את הרעיון הגה ד"ר מרקוס,‏ שכיהן כיו"רהליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת,‏ ומאז פטירתו,‏לפני שמונה שנים,‏ נקראת התחרות לזכרו.‏מסע הסברה במדיה לרגל ‏"היום הבינלאומיללא עישון"‏ 2011לרגל ‏"היום ללא עישון"‏ יצאה האגודה במסע הסברהבתקשורת וציינה את התאריך 31/5/11, במטרהלהעלות על סדר היום העולמי את נגע העישון ונזקיו.‏מסע ההסברה נועד גם להגביר את המודעות בציבורהרחב למניעת תחלואה ותמותה ממחלות הנגרמותבעקבות עישון טבק ועישון פסיבי.‏ יום זה מתקיים בישראלבמקביל ל"יום ללא עישון"‏ המצוין ברחבי העולם,‏ מאזשנת 1987. האגודה פועלת בכל ימות השנה נגד נגעהעישון גורם המוות מספר אחד בעולם הניתן למניעה.‏‏"היום הבינלאומי ללא עישון"‏ נועד להגביר את המודעותבכל העולם וליידע מבוגרים וצעירים כאחד,‏ מה ביכולתםלעשות כדי להגן על עצמם מפני עישון פסיבי ולעמוד עלפרסומים שעודכנוחוברת ‏"בחילות והקאות הנלוותלטיפול כימי".‏חוברת שעברה עדכון והפקה מחודשתבשיתוף עמותת הסיעוד האונקולוגי,‏הכוללת מידע חיוני רב עבור החוליםהמתמודדים עם בחילות והקאותבתקופת הטיפולים,‏ כגון:‏ מידע עלטיפול תרופתי,‏ פירוט על דרכים שאינןתרופתיות לטיפול בבחילות והקאות,‏המלצות לתפריט תזונתי מיוחד ועצותנוספות.‏ בהפקה המחודשת שותפיםהגב'‏ שרה בן עמי יו"ר עמותתהסיעוד האונקולוגי ופרופ'‏ פסחשוורצמן מהחטיבה לבריאות הקהילהבאוניברסיטת בן גוריון בנגב.‏ החוברתהופקה באדיבות חב'‏ .MSDחוברת ‏"זכויות ושירותים 2011".חוברת הבסיס לחוליםולמחלימים מסרטן,‏ מתעדכנתבאופן שוטף.‏ השנה הופקה החוברתבאדיבות חב'‏ רוש פרמצבטיקהישראל בע"מ.‏


16פרסומים חדשיםחוברות ‏"מיניות האישה"‏בשפות רוסית וערביתחוברת ‏"קולוסטומיה"‏בשפה הרוסיתזכותם לאוויר נקי ולחיים בריאים.‏ המחקרים המפרטיםאת נזקי העישון מתרבים והולכים,‏ וביום זה,‏ במקביללפעילויות ההסברה הרבות והמגוונות,‏ יוצאת האגודהגם בקריאה למעשנים רבים המעוניינים להפסיק לעשן לנצל תאריך מיוחד זה להפסקת העישון.‏האגודה למלחמה בסרטן קראה לממשלת ישראללאמץ את דו"ח הועדה הציבורית לצמצום העישוןונזקיו.‏ דו"ח הועדה,‏ בראשות סגן שר הבריאותח"כ יעקב ליצמן ומנכ"ל המשרד פרופ'‏ רוני גמזו,‏שהוגש לאחרונה לשולחן הממשלה,‏ נועד להביאליישום דרישות האמנה הבינלאומית למלחמהבעישון,‏ אליהם התחייבה ממשלת ישראל.‏ אחתהבעיות המרכזיות ביישום החוק,‏ הלכה למעשה,‏הינה היעדר אכיפה מספקת.‏ אין ספק,‏ כי יש לדאוגלאכיפה משמעותית כנדרש וכפי שעולה ממחקרחדש,‏ שחלקים ממנו פורסמו עלידי האגודה לרגל‏"היום הבינלאומי ללא עישון".‏ממצאי מחקר ישראלי חדש הוצגו לתקשורת עלידיהאגודה לרגל ‏"היום הבינלאומי ללא עישון",‏ מתוך עבודתהדוקטורט של גב'‏ כרמית סטרן,‏ בהנחיית פרופ'‏ אורנהבראוןאפל וד"ר ענת דרךזהבי מבית הספר לבריאותהציבור בפקולטה לרווחה ובריאות של אוניברסיטת חיפה.‏המחקר נערך במימון האגודה למלחמה בסרטן.‏ מטרתהמחקר היתה לבחון מהי רמת העישון הכפוי בפאבים בעריםבישראל ומה נעשה בנושא בתחום האכיפה.‏ במהלך השניםפאבים הפזורים ב‎29 נאספו נתונים מ‎72 20092010ערים בעלות רוב יהודי ברחבי הארץ.‏ במרבית הפאביםנמצא ניקוטין באוויר.‏ בשישה פאבים בלבד (8.33%)נמדד ריכוז ניקוטין העומד בדרישות החוק.‏ באופןכללי ממוצע הניקוטין שנמדד היה בינוני.‏ במרביתהפאבים הסביבה הפיזית ‏(שטח הפאב)‏ תומכת בעישוןואינה עומדת בדרישות החוק:‏ במרבית הפאבים לאהוקצה אזור עישון נפרד לחלוטין לעישון בתוך הפאב,‏ לאהוצב שילוט ‏"אסור לעשן",‏ וכן הוצבו מאפרות רגילות אומאולתרות.‏ עם זאת,‏ במרבית הפאבים שנדגמו לא הוצבומכונות אוטומטיות לממכר סיגריות,‏ ולא הוצבו פרסומותו/או תמונות הקשורות לחברות טבק ברחבי המקום.‏ עודנמצא כי במחצית הערים מתבצעת אכיפה מועטה,‏בחמישית מהערים לא מתבצעת כלל אכיפה שלהחוק,‏ ב‎16% מהערים מתבצעת אכיפה בינונית,‏ב‎12% אכיפה רבה של החוק ובעיר אחת בלבד נעשיתאכיפה רבה מאוד של החוק.‏ על אף שהתיקון האחרוןלחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים קיים מזה 3שנים וחצי,‏ הוא אינו מיושם במרבית הפאבים ואינונאכף עלידי מרבית העיריות בישראל.‏מניעת סרטן העור ונזקי שמשמסיבת עיתונאים לרגל פתיחת שבועהמודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדםמסיבת העיתונאים לפתיחת שבוע המודעות למניעתסרטן העור ולגילויו המוקדם נערכה השנה בתחילתחודש מאי בקמפוס אוניברסיטת תלאביב.‏ בין הדובריםהיו חוקרי קונסורציום ה"גנומל"‏ GenoMEL) פרויקטבינלאומי לחקר המלנומה),‏ אשר התארחו בישראל לרגלהכינוס השנתי,‏ שהתקיים ביוזמת פרופ'‏ אסתר עזיזי,‏חוקרת מאוניברסיטת תלאביב החברה בפרויקט חשובזה,‏ ובחסות האגודה למלחמה בסרטן.‏במסגרת מסיבת העיתונאים הוצגו נתונים עדכניים עלמלנומה ממאירה של העור ‏(שיעורי היארעות,‏ תחלואה,‏הישרדות ותמותה)‏ עלידי ד"ר ליטל קינןבוקר,‏ סגניתמנהלת המרכז לבקרת מחלותוחברת ועדה לגילוי מוקדם שלהאגודה;‏ ד"ר מיכל לוטם,‏מנהלת המרכז למלנומהואימונותרפיה של סרטן במרכזהרפואי הדסה עין כרם וחברתועדת עדכון לנושא סרטן עורשל האגודה,‏ דיווחה על כיווןחדש ומעודד בטיפול במלנומהגרורתית,‏ שזכה לסיוע האגודהלמלחמה בסרטן;‏ פרופ'‏אנתוני יאנג,‏ מחוקריקונסורציום הGenoMEL‏,‏סקר בקצרה את בעייתיות השמירה על רמות ויטמין Dתקינות בעידן ההגנה משמש;‏ פרופ'‏ ג'וליה ניוטון בישופ,‏יו"ר קונסורציום הGenoMEL‏,‏ דיווחה על ממצאים מפרויקטהגנום האנושי;‏ נתונים על התנהגויות החשיפה לשמשוההגנה מפניה מסרה פרופ'‏ אורנה בראון אפל מביתהספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה;‏ ומידע עלתזונה המגינה עלינו מפני נזקי השמש וממצאי מחקריםחדשים בתחום דווחו עלידי ד"ר ניבה שפירא,‏ תזונאיתקלינית מהמכון לחקר התזונה בבלינסון ויועצת האגודהלמלחמה בסרטן.‏


דין וחשבון 201117מסיבת העיתונאים נערכה בהנחיית הגב'‏ מירי זיו,‏מנכ"ל האגודה,‏ ולאחריה התקיימה סדנא בנושא:‏חשיפה לשמש,‏ ויטמין D ואבחון מוקדם של מלנומה.‏הסדנא נערכה עלידי הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,‏אוניברסיטת תלאביב ובית הספר לבריאות הציבור,‏ בשיתוףאוניברסיטת חיפה,‏ חוקרי קונסורציום הGenoMEL‏,‏ובחסות האגודה למלחמה בסרטן.‏במהלך מסיבת העיתונאים דווח כי שיעורי התחלואההמתוקננים לגיל ‏(לפי אוכלוסיית העולם)‏ של מלנומהחודרנית נשארו יציבים בעשור האחרון.‏ לעומתזאת,‏ נרשם גידול משמעותי בשיעורי מלנומהממוקדת של העור.‏ בקרב הנשים חלה עלייהשל כ‎40% בשיעור המאובחנות מוקדם:‏ בשנת2000 אובחנו 117 מקרים חדשים (3.9/100,000)לעומת (5.6/100,000) 228 בשנת 2008. אבחוןשל מלנומה ממוקדת מאפשר סיכויי ריפוי גבוהיםביותר.‏ עלייה בשיעור מקרי המלנומה המאובחניםבשלב מוקדם זה עשויה לנבוע מהפעילות שיזמהומקיימת האגודה,‏ בברכת משרד הבריאות ובשיתוףקופות החולים,‏ האיגוד הישראלי לרפואת עור והאיגודהישראלי לכירורגיה פלסטית.‏ לדברי ד"ר ליטל קינןבוקר,‏סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות וחברת הועדהלגילוי מוקדם של האגודה,‏ שמסרה את הנתוניםהעדכניים,‏ בשנת 2008 ‏(השנה האחרונה שנבדקה)‏אובחנו 1,330 חולים חדשים עם מלנומה ממאירהשל העור ‏(חודרנית וממוקדת).‏ שיעורי התחלואהבילידי מדינות אסיה ואפריקה דומים,‏ ונמוכיםבמחצית,‏ או יותר מכך,‏ מהשיעורים בילידי אירופהואמריקה.‏ רוב מקרי המלנומה הממוקדת הינםבילידי ישראל,‏ אירופה ואמריקה.‏ שיעורי ההישרדותהיחסית ממלנומה ממאירה חודרנית של העור לחמששנים עלו אצל גברים יהודים ל‎84% ואילו אצל נשיםירד השיעור ל‎87%‏.‏ שיעורי התמותה בקרב יהודיםירדו בעשור האחרון,‏ מ‎2.42 ל‎100,000 בשנת2000 ל‎2.05 ל‎100,000 בשנת 2008.עוד דווח במסיבת העיתונאים על שאלון בנושא התנהגויותלמניעת סרטן עור,‏ שהוצג באינטרנט,‏ במסגרת מחקרהGenoMEL הבינלאומי.‏ התשובות לשאלון העלו ממצאיםמעניינים:‏ יחסית למדינות האחרות,‏ הישראלים הגנועל עצמם מפני השמש בתדירות גבוהה יותר;‏ואחוזים נמוכים תכננו להשתזף בשמש,‏ בדומהלאוסטרלים ולאמריקאים.‏גם השנה דאו מצנחי רחיפה מעל חופי הארץבשעות הלוהטות והזכירו למתרחצים:‏ ‏"שיזוף ללאהגנה נזק ללא תקנה!"‏פעילות הסברה ייחודית יצאה לדרך מטעם האגודהבחודש יולי.‏ מצנחי רחיפה,‏ שנשאו את הסיסמא:‏‏"שיזוף ללא הגנה נזק ללא תקנה"‏ בשפות עברית,‏רוסית וצרפתית,‏ נעו מעל חופי הארץ בשעות ה"לאבטוחות"‏ והזכירו למתרחצים,‏ כי הם מסכנים את עצמםואת בריאותם.‏ לצד מצנחי הרחיפה,‏ רתמה האגודהלמלחמה בסרטן את ארגון המצילים הארצי.‏ המציליםליוו את מסע ההסברה באמצעות כריזה בתחנות ההצלהבחופים,‏ שכללה את המסר המוביל ‏"היו חכמים בשמש"‏וכן המלצות מעשיות כיצד להגן על הגוף מפני השמש.‏האגודה למלחמה בסרטן וערוץ הילדים יצאובקמפיין הסברה לחשיפה זהירה לשמשבכיכובה של רוני דואני,‏ מנחת ערוץ הילדיםהקמפיין עלה בערוץ הילדים בתחילת חודש יולי.‏ הסרטוןשודר פעמים אחדות ביום בערוץ הילדים ובערוץ לוגי.‏הסרטון הינו גרסה חדשנית לקליפ המיתולוגי של‏"חכם בשמש",‏ שנכתב לראשונה בשנת 1995.בגרסה המחודשת שרה הזמרת רוני דואני,‏ כשלצדהטל מוסרי,‏ דון לני גבאי,‏ מושיק גלאמין ולהקתהילדים ‏"קצברס",‏ המורכבת מילדים בגילאי 1410המתופפים על חפצים שונים וסוחפים אחריהם אתהסובבים לחוויה קצבית,‏ תוך העברת מסרי ההגנהמפני השמש של האגודה.‏צילום:‏ רן אליהו


פרסומים חדשיםעלון ‏"בלוטת הערמונית מתי להיבדק?"‏ חדש בשפה הערביתהאגודה למלחמה בסרטן וערוץ דיסני יצאובקמפיין הסברה חינוכי משותף ‏"חכם בשמש"‏להגנה מפני נזקי השמשקמפיין ההסברה המשותף עסק בהתנהגות חכמהבשמש בכיכובם של הדמויות האהובות:‏ מיקי מאוס,‏דונלד דאק,‏ גופי ודייזי.‏ במסגרת הקמפיין שידר ערוץדיסני במהלך חודשי הקיץ,‏ לאורך היום,‏ קליפים מצוייריםשלימדו את הילדים הקטנטנים אודות התנהגות נכונהבשמש ועסקו בשעות הבטוחות לשהייה בשמש,‏בחשיבות השימוש בקרם הגנה,‏ בשתייה מרובה ובביגודמתאים.‏ השנה הופקו גם סרטונים חדשים עם כוכביהסדרה האהובה ‏"מאחורי הצלצול",‏ נטע ויהלי,‏שעסקו בנושא חשיפה נבונה לשמש ומיועדים לצופיהערוץ הבוגרים יותר.‏ימי הדרכות,‏ הרצאות ופעילויות קידום בריאותבמהלך השנה החולפת נערכו אירועי הסברה וימי בריאותוהתקיימו שיתופי פעולה עם גורמים שונים:‏ רשויותמקומיות,‏ מוסדות אקדמיים,‏ חברות ועוד.‏ במסגרתאירועים אלה הוקמו דוכני הסברה לקהל הרחב וחולקחומר הסברה בנושאים הרלבנטיים.‏ כמוכן,‏ התקיימוהרצאות בנושאי קידום בריאות:‏ מניעת עישון,‏ ‏"מאזןהאנרגיה"‏ ו"חכם בשמש".‏ בנוסף,‏ האגודה מכשירה מדישנה עשרות סטודנטים הפוקדים את בתי הספר ברחביהארץ ומרצים בנושאים אלה,‏ ובגני הילדים מתקיימתפעילות בנושא ‏"חכם בשמש".‏ כמוכן ממשיכות להתקייםסדנאות גמילה מעישון במקומות עבודה.‏חוברת ‏"כל מה שרצית לדעתעל הסרטן"‏ בשפה הערבית18


דין וחשבון 2011גילוי מוקדם19סרטן השדהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השדהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד,‏ שיזמה האגודהלמלחמה בסרטן ומפעילה אותה בשיתוף עם משרדהבריאות וקופות החולים מזה כ‎18 שנה,‏ מופקדת עלניטור כל הפעילות בתחום בדיקות השד בארץ החלבבדיקות האבחון הרדיולוגיות בכלל האוכלוסייה בישראל,‏דרך הפעולות הכירורגיות,‏ האבחון הפתולוגי ועד לניטורבמכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם ממאירות.‏בראש התוכנית עומד פרופ'‏ גד רנרט,‏ מנהל המח'‏ לרפואתהקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל.‏סיכום התוכנית הלאומית לאבחוןסרטן השד לשנת 2010מאז הופעלה התוכנית,‏ עלה מספר יחידות הממוגרפיההפועלות בישראל מ‎20 ל‎58‏.‏ מכלל היחידות הפועלותבישראל,‏ 50 יחידות מנוטרות כיום עלידי התוכניתהלאומית לגילוי סרטן השד.‏ ניטור זה כולל פעילות תחתהכללים הלאומיים והבינלאומיים שנקבעו,‏ הפעלת אמצעימחשוב המספקים מידע הכרחי ומאפשרים ניטור שלאיכות האבחון.‏ המכונים הנמצאים תחת תהליך בקרתהאיכות במימון האגודה,‏ מקבלים מידע מלא על שיעורהגילוי של נשים שנבדקו בהם,‏ על מאפייני הגידוליםשהתגלו ועל מדדי כשל אפשריים.‏מטרת התוכנית היא להבטיח ירידה בשיעורי התמותהמסרטן השד בישראל,‏ מה שהוכח השנה עלפי נתוניהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.‏ פערים בהיענותלסריקה,‏ שזוהו בעבר בין תתאוכלוסיות בישראל,‏צומצמו ושיעורי ההיענות הנוכחיים באוכלוסיות העולותוהחרדיות נמוכים רק בכ‎5% עד 10% משיעורי ההיענותבנשים היהודיות הותיקות.‏ שיעור הבדיקה בנשים ערביותזהה כמעט היום לזה של נשים יהודיות.‏השנה נמשך זימון מתוכנן לבדיקת ממוגרפיה,‏ המתבצעבשיתוף פעולה הדוק עם קופות החולים.‏ הזימון שלכל אוכלוסיית הנשים בגיל 7450 הוא אחת לשנתיים.‏פעילות תוכנית הממוגרפיה והזימון הביאו לעלייה בשיעורההיענות לבדיקה והוא עומד כיום על כ‎72%‏.‏ סך הכלנוטרו בישראל למעלה מ‎4 מיליון בדיקות הדמיית שדבכמיליון נשים שונות,‏ מתוכן מעל ל‎60,000 בדיקותבניידת הממוגרפיה וכ‎370,000 בדיקות ממוגרפיה.‏ד"ר מיכה ברחנא וגב'‏ ציונה חקלאי ממשרד הבריאות,‏הציגו במסגרת המועצה הלאומית לאונקולוגיה אתמיקומה הגבוה של ישראל בשיעורי ההישרדות שלהחולות בסרטן השד,‏ בקרב מדינות אירופה.‏ להלן הגרףהמציג את ישראל במקום 4/5:*Figure 3: Five-years telative survival of patients Diagnosed with breast center (%) in 2000-200210095908580757065605550SLKLATCZEHUNPOLSLOMALIREPORDNKTURKORFNGSGPGERBELNZLSPANDLFRAITANORSWIAUSFINJPNISRCANSWEUSAICEישראל* מקור:‏ מחקר ,4-EUROCARE שערך רישום הסרטן האירופימגמת ירידה משמעותית בשיעוריהתמותה מסרטן השדעלפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל(2011) שיעורי התמותה המתוקננים של סרטן השד,‏בשנת 1998 ל‎17.4 ירדו מ‎22.6 20091998:בשנת 2009. כלומר,‏ ירידה של כ‎30%‏!‏ המוכיחהכי הודות לתוכנית הסריקה הלאומית שיזמה האגודהלמלחמה בסרטן ולמאמצי ההסברה שלה,‏ הנשיםמאובחנות בשלב מוקדם יותר,‏ המאפשר טיפול מהירויעיל יותר,‏ ומסייע בהצלת חייהן.‏


ניידת הממוגרפיה הארציתניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן פועלתזו השנה העשירית ברחבי הארץ.‏ מטרת פעילותה היאלאפשר לנשים המתגוררות ביישובים מרוחקים,‏ כמו גםלנשים שאינן מודעות לחשיבות הבדיקה,‏ לבצע אותה קרובלביתן.‏ כל זאת במטרה לשפר את הנגישות ואת ההיענותלבדיקה שבכוחה להציל חיים.‏ פרויקט ניידת הממוגרפיהפועל בשיתוף קופות החולים ‏"שירותי בריאות כללית",‏‏"מכבי שירותי בריאות"‏ וקופת חולים ‏"לאומית".‏זו השנה השנייה בה מופעלת הניידת עלידי הצוותהמקצועי של המרכז הרפואי ‏"אסותא".‏ בחודשיםהקרובים תחל לנוע ברחבי הארץ ניידת חדשה שנרכשהעלידי ‏"אסותא שירותים רפואיים"‏ ובסיוע האגודהלמלחמה בסרטן.‏בכל יישוב שאליו מגיעה הניידת נשלח מכתב זימון אישילנשים בגיל המתאים ומתפרסמות מודעות בעיתונותהמקומית על מועד פעילות הניידת באזור.‏טקס חנוכת התחנה לבריאות השדע"ש עליזה טימור ז"ל בנווה-מונוסוןבתחילת חודש יוני נערך טקס חגיגי של חנוכת התחנהלבריאות השד ע"ש עליזה טימור ז"ל בנווהמונוסון,‏בהשתתפות ראש עיריית יהודמונסון,‏ מר יוסי בןדוד,‏ יו"ר המינהלת,‏ מר איתן פולק,‏ מנכ"ל האגודההגב'‏ מירי זיו,‏ משפחת טימור,‏ ד"ר שלמה איילון,‏כירורג שד ועשרות מתושבי היישוב.‏ עליזה ז"ל,‏ ניהלהאת התחנה בהתנדבות במשך 29 שנים,‏ עד שנפטרהממחלת הסרטן.‏ התחנה נדדה בין מספר מבנים ועדיומה האחרון נאבקה עליזה על מציאת מבנה קבעלתחנה.‏ ראש עיריית יהודמונוסון,‏ בשיתוף מינהלתמונוסון,‏ חברות אשדרעינב והאגודה למלחמה בסרטןהנציחו את שמה של עליזה ז"ל בהקמת מבנה קבעלתחנה.‏ המקום שופץ והתחנה מנוהלת עלידי בתהשל עליזה ז"ל,‏ גב'‏ גילי עירוןטימור,‏ שלקחה עלעצמה להמשיך את מפעל חייה של אמה.‏20התחנות האזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השדהאגודה ממשיכה לסייע בהפעלת תחנות אזוריותלגילוי מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ.‏ תוכניתההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד ולחשיבותהאבחון המוקדם של סרטן השד נערכת לכלל הנשיםבישראל.‏ מאמצים רבים בנושא מושקעים במגזריםשונים באוכלוסיה,‏ כגון במגזר הערבי,‏ בקיבוצים,‏ בקרבעולות חדשות,‏ במגזר החרדי ועוד.‏ חומר הסברה מופץבמאות אלפי עותקים בעברית,‏ בערבית וברוסית,‏ ועודכנהערכת ההרצאות בנושא לאחיות השד,‏ המרצות ברחביהארץ מטעם האגודה.‏


דין וחשבון 2011האגודה מממנת מדי שנה,‏ למשך שנתיים,‏ פעילותייעודית במרכזים,‏ שהציגו תוכנית של מצוינות לאיתוראוכלוסייה בסיכון גבוה,‏ תוך קיום הדרכה לאנשי מקצועוהסברה לציבור הרחב.‏המרכזים הרפואיים לשנת 2011 ‏(שנה שנייה)‏ הם:‏המרכז הרפואי סורוקה בבארשבע והמרכז הרפואיקפלן ברחובות.‏מרכזים אלה התבקשו לפעול עלפי ההמלצות,‏ שגובשובישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד הבריאות,‏האגודה למלחמה בסרטן,‏ ההסתדרות הרפואיתובהשתתפות מומחים מחו"ל.‏ המלצות אלו קיבלו חיזוקהשנה ברשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי,(IARA) שריכז כ‎90 מומחים לקביעת קווים מנחיםלאבחון מחלות הסרטן בכלל וסרטן המעי הגס בפרט.‏ההמלצות ניתנו גם לגבי הצורך בביצוע סריקה ייעודיתלגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס באוכלוסייה בריאהמגיל 50, וגם לגבי הצורך לקיים פעילות הסברה לציבורהמקצועי ולציבור הרחב.‏התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטןהמעי הגסמשרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטןומפעיל מזה שש שנים תוכנית לאומית בשיתוף כלקופות החולים,‏ לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.‏תוכנית זו,‏ המנוטרת עלידי פרופ'‏ גד רנרט,‏ דומהלזו הקיימת לאיתור סרטן השד,‏ ונחוצה לאור העובדהשמחלת סרטן המעי הגס גורמת לשיעורי תמותה גבוהים.‏המחלה ניתנת למניעה וגילוי מוקדם שלה עשוי להעלותמשמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה.‏במסגרת התוכנית,‏ המבוצעת עלידי קופות החולים,‏מוזמן כל אדם מעל גיל 50 לבצע אחת לשנה בדיקותדם סמוי בצואה.‏ חולים הנמצאים בסיכון גבוה,‏ זכאיםלבדיקת קולונסקופיה בהתאם להמלצות הרופא.‏הדיווח והמעקב נעשים עלידי המרכז לגילוי מוקדםשל סרטן המעי הגס בראשותו של פרופ'‏ גד רנרט,‏המרכז את המידע.‏התוכנית הלאומית עוסקת בניטור בדיקות הגילוי המוקדםהמתבצעות בארץ ומפתחת מסדי נתונים.‏ אלה כולליםמידע על הפעולות הקולונוסקופיות המתבצעות בארץוממצאיהן,‏ פעולות האבחון הרדיולוגי,‏ כולל בדיקותחוקן בריום וקולונוסקופיה וירטואלית,‏ כל הדו"חות21סרטן במשפחה - מערכת ייעוץ למשפחותבסיכון גבוהאנשים שיש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה,‏ שחלהבסוגי סרטן מסוימים,‏ כמו מעי גס,‏ שד,‏ שחלה,‏ ערמוניתומלנומה,‏ מצויים בסיכון גבוה לחלות בסרטן.‏ בביתהחולים כרמל בחיפה פועלת מספר שנים מרפאת ייעוץלאוכלוסייה בסיכון גבוה.‏ פרויקט זה מתבצע בשיתוףהאגודה למלחמה בסרטן,‏ אשר ממשיכה לסייע במימוןהצוות המקצועי שמפעיל את השירות במרכז הרפואיכרמל,‏ המנוהל עלידי פרופ'‏ גד רנרט ומהווה יחידהארצית בנושא.‏סרטן המעי הגסאיתור אוכלוסייה בסיכון גבוהלמעלה מעשור מאמצים באגודה את המלצות ארגוןהבריאות העולמי והארגון הבינלאומי למלחמה בסרטן,‏בנוגע לחשיבות הסריקה של אוכלוסייה הנמצאתבסיכון גבוה לפתח סרטן במעי הגס.‏ התוכנית משלבתהדרכה לציבור הרחב במסגרת הקהילה ובמקומותעבודה.‏ כדי לקדם את המודעות לחשיבות הגילויהמוקדם ולהעלות את אחוז הנענים לביצוע הבדיקות,‏


ההיסטולוגיים של רקמת המעי ‏(הן נגעים שפירים והןנגעים ממאירים)‏ ומידע מהמכונים האונקולוגיים.‏ כלהמידע מנוטר עלמנת להבטיח תהליך לאומי באיכותגבוהה,‏ שבסופו צפויה ירידה בשיעור ההיארעות והתמותהמסרטן המעי הגס בישראל.‏שבוע המודעות לסרטן העורמזה כעשרים שנה נערך המבצע להגברת המודעותלחשיבות מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם שלסרטן העור.‏ במבצע ניתן דגש על הדרכת הציבור בכלהנוגע להימנעות משהייה בשמש בשעות המסוכנות,‏לשימוש באמצעי ההגנה שיאפשרו חשיפה ‏'חכמה'‏לשמש,‏ ומודעות לחשיבות האבחון המוקדם.‏ במהלךהמבצע יוצאת האגודה במסע הסברה לציבור,‏ מופץחומר הסברה של האגודה במחנות צה"ל,‏ בבתי ספרועוד,‏ ועומד לרשות הציבור הרחב,‏ מערך ארצי שלכ‎300 תחנות בדיקה המאוישות עלידי רופאי עורוכירורגים פלסטיים בכל קופות החולים ברחבי הארץ.‏אלפי ישראלים השתתפו השנה במבצע ונקבעו תוריםרבים לבדיקות גם בהמשך השנה.‏ במסיבת העיתונאיםדווחו נתוני המחלה העדכניים,‏ הוצגו מחקרים חדשיםועוד ‏(מידע נוסף על פעילות האגודה במסגרת זו בפרק‏"הסברה והדרכה לציבור").‏פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי מוקדםהאגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים אולמחקרים בתחום הגילוי המוקדם.‏ במסגרת פעילותהוועדה לגילוי מוקדם אושרו השנה למימון הפרויקטיםהבאים:‏• ד"ר גולדברג הדסה מבית חולים גליל מערבי בנושא‏"הגברת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן שד בקרבנשים ערביות באזור הגליל המערבי".‏• ד"ר ירושלמי רינת מהמרכז הרפואי בילינסון בנושא‏"דינמיקה ותפקוד מערכת הטלומרים והטלומראזבנשאיות מוטציות גנטיות ."BRCA 1,2• ד"ר סקליירלוי מירי מהמרכז הרפואי ע"ש שיבאבנושא ‏"השוואה בין בדיקת אולטרה סאונד של השדבאמצעות אולטרה סאונד אוטומטי בתלת מימד(ABVS) לבין בדיקת MRI של השדיים בנשים נשאיותשל מוטציות בגנים CRCA1 וBRCA2‏".‏• ד"ר פלד ניר מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא בנושא‏"אבחונים בלתי פולשניים של סרטן הריאות".‏22


דין וחשבון 2011שיקום ורווחה23ימי עיון לחולים ולבני משפחותיהםמחלקת שיקום ורווחה מארגנת ימי עיון רבים,‏המתמקדים במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטןולהשלכותיהן,‏ כגון:‏ דרכי הטיפול העדכניות ביותר,‏תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדותהחולה ובני המשפחה עם המחלה.‏ המשוביםהחיוביים והתגובות החמות,‏ שאנו מקבלים בתוםימי העיון,‏ ממחישים את חשיבותם ומחזקים אתהצורך להמשיך לקיים מדי שנה ימי עיון לחוליהסרטן ולבני משפחותיהם.‏כנסים ארצייםיום עיון בנושא סרטן הערמונית התקיים באמצעספטמבר 2010 בכפר המכביה ברמת גן בהנחיית פרופ'‏יעקב רמון,‏ מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואיע"ש שיבא בתל השומר.‏ יום העיון נפתח בדברי ברכה שלהגב'‏ מירי זיו,‏ מנכ"ל האגודה ולאחר מכן נערכו הרצאותמעשירות בנושאי גורמי סיכון,‏ מניעה ואבחון,‏ הטיפולהניתוחי,‏ טכנולוגיות עדכניות,‏ קשיים בתפקוד המיני שלחולי סרטן הערמונית ועוד.‏ הרצו בהתנדבות:‏ ד"ר אילןליבוביץ,‏ פרופ'‏ עופר נתיב,‏ ד"ר אלי רוזנבאום,‏ ד"רזוהר דותן,‏ פרופ'‏ אריה לינדנר,‏ ד"ר מרק שילקרוטוד"ר רן כץ.‏ בסוף היום נערך פאנל לשאלות ותשובותבהשתתפות המרצים.‏ יום העיון נערך באדיבות חב'‏נובארטיס וסאנופיאוונטיס.‏יום העיון המסורתי ‏"לחגוג את החיים"‏מאות נשים מכל רחבי הארץ,‏ שחלו בסרטן השד והתמודדועם המחלה,‏ נפגשו בתחילת אוקטובר 2010 במסגרתיום העיון החגיגי המסורתי ‏"לחגוג את החיים",‏ שנערךבכפר המכביה לרגל חודש המודעות לסרטן השד.‏ יוםהעיון נפתח בדברי ברכה של הגב'‏ מירי זיו,‏ מנכ"להאגודה ולאחר מכן הרצו בהתנדבות על מגוון חידושיםועדכונים בתחום סרטן השד:‏ ד"ר נאוה זיגלמן,‏ ד"רנועה אפרת ‏(בן ברוך),‏ ד"ר שולמית ריזל,‏ ד"ר שניפאלוךשמעון,‏ ד"ר יואב ברנע,‏ ד"ר גיל ברסלעוד"ר דינה אייזן.‏ בסוף יום העיון התקיים פאנל מומחיםלשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים והפיזיותרפיסטיתהגב'‏ דפנה פוליטי.‏ יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רושפרמצבטיקה ישראל בע"מ.‏יום עיון לחולי סרטן הריאההתקיים בתחילת נובמבר 2010 בכפר המכביה ברמת גןבהנחיית ד"ר שושנה קרןרוזנברג,‏ אונקולוגית בכירהבמרכז הרפואי לין.‏ יום העיון נפתח בדברי ברכה של הגב'‏מירי זיו,‏ מנכ"ל האגודה ולאחר מכן נערכו הרצאותמעשירות בנושאי עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן הריאה,‏הטיפול הכירורגי,‏ הטיפול התומך ועוד.‏ הרצו בהתנדבות:‏ד"ר מיה גוטפריד,‏ ד"ר מילטון סאוטה,‏ ד"ר אמיראון ופרופ'‏ עינת אבן ספיר.‏ בסוף יום העיון נערך פאנללשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.‏ יום העיון נערךבאדיבות רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.‏יום עיון לחולי סרטן המעי הגסהתקיים בתחילת מרץ 2011 בכפר המכביה ברמת גןבהנחיית ד"ר ברוך ברנר,‏ מנהל היחידה לאונקולוגיהשל מערכת העיכול,‏ מרכז רפואי רביןקמפוס בילינסון.‏יום העיון נפתח בדברי ברכה של הגב'‏ מירי זיו,‏ מנכ"להאגודה ולאחר מכן נערכו הרצאות מעשירות בנושאיגורמי סיכון,‏ מניעה,‏ גנטיקה ומנגנון התהוות המחלה,‏עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן מעי גס ממוקם ומתקדם,‏וכן התמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים.‏ הרצובהתנדבות:‏ ד"ר אלכסנדר בני,‏ ד"ר עינת שחםשמואלי,‏ ד"ר אילה הוברט וד"ר סופיה מן.‏ בסוףיום העיון נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפותהמרצים.‏ יום העיון נערך באדיבות רוש פרמצבטיקהישראל בע"מ.‏יום עיון לחולי לימפומות ו-‏CLLהתקיים בתחילת חודש מאי 2011 בכפר המכביהברמת גן בהנחיית פרופ'‏ אליעזר רחמילביץ,‏ מנהלהמכון ההמטולוגי במרכז הרפואי וולפסון.‏ יום העיון נפתח


24בדברי ברכה של מנכ"ל האגודה,‏ הגב'‏ מירי זיו,‏ ולאחרמכן נערכו הרצאות מעשירות בנושאי התקדמות בטיפולבCLL‏,‏ עדכונים וחידושים בטיפול בלימפומות,‏ השתלתמח עצם וטיפול תומך.‏ הרצו בהתנדבות:‏ פרופ'‏ דינהבן יהודה,‏ פרופ'‏ אלה נפרסטק,‏ ד"ר משה ישורוןוד"ר דינה אטיאס.‏ יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רושפרמצבטיקה ישראל בע"מ.‏יום עיון לחולי גידולי ראש-צווארהתקיים בסוף מאי 2011 בבית מטי,‏ בית האגודהבגבעתיים,‏ בהנחיית ד"ר אהרון פופוביצר,‏ מנהלהמרפאה לגידולי ראש צוואר במרכז הרפואי רבין קמפוסבילינסון.‏ במהלך היום נערכו הרצאות מעשירות בתחום,‏שניתנו בהתנדבות עלידי:‏ ד"ר אבירם נצר,‏ פרופ'‏ רפאלפיינמסר,‏ הגב'‏ ג'יליאן ברכה,‏ ד"ר איריס גלוק וד"ראילנה קפלן.‏ לקראת סיום נערך פאנל מומחים לשאלותותשובות בהשתתפות המרצים ופרידה קורנברוט,‏קלינאית התקשורת של האגודה למלחמה בסרטן.‏ יוםהעיון נערך באדיבות חב'‏ מרק סרונו.‏יום עיון לחולי סרטן מסוג מלנומההתקיים באמצע יוני 2011 בבית מטי,‏ בית האגודהבגבעתיים בהנחיית פרופ'‏ חיים גוטמן,‏ מנהל השירותלכירורגיה אונקולוגית במרכז הרפואי רביןבילינסון.‏ במהלךהיום נערכו הרצאות בנושאי גורמי סיכון,‏ אבחון ומנגנוןהתהוות המחלה,‏ טיפול כירורגי,‏ טיפול ביולוגי ממוקדמטרה ועוד.‏ הרצו בהתנדבות:‏ פרופ'‏ אסתר עזיזי,‏פרופ'‏ רפאל שפיר,‏ ד"ר מיכל לוטם ופרופ'‏ יעקבשכטר.‏ לקראת סיום נערך פאנל לשאלות ותשובותבהשתתפות המרצים.‏ יום העיון נערך באדיבות חב'‏רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.‏יום עיון לחולי סרטן הכליה ושלפוחית השתןהתקיים באמצע יולי 2011 בכפר המכביה ברמת גןבהנחיית פרופ'‏ חיים מצקין,‏ מנהל המח'‏ האורולוגיתבמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.‏ במהלך היוםנערכו הרצאות על עדכונים וחידושים בתחום,‏ על הטיפולהניתוחי בסרטן הכליה ושלפוחית השתן,‏ על טיפולתומך ועל התמודדות בבעיות בתפקוד המיני.‏ הרצובהתנדבות:‏ פרופ'‏ אבישי סלע,‏ פרופ'‏ עופר נתיב,‏פרופ'‏ יעקב רמון,‏ ד"ר אביבית נוימן וד"ר רענן טל.‏יום העיון נערך באדיבות חב'‏ פייזר.‏יום עיון לחולות סרטן שד גרורתיהתקיים באמצע יולי 2011 בבית מטי,‏ בית האגודהלמלחמה בסרטן בגבעתיים,‏ בהנחיית ד"ר מירב בן דוד,‏מנהלת היחידה לקרינה בשד במערך האונקולוגי בתלהשומר.‏ במהלך היום נערכו הרצאות בנושאי היבטיםרפואיים,‏ שיפור איכות החיים ואינטימיות בזמן מחלה.‏הרצו בהתנדבות ד"ר נעה אפרת ‏(בן ברוך),‏ ד"ר רינתירושלמי ולנה קורץ.‏ לקראת סיום נערך שיעור צ'יקונג עלידי מר סיני הראל,‏ והגב'‏ יעל פזואלו סיפרהאת סיפורה האישי.‏ יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רושפרמצבטיקה ישראל בע"מ.‏ימי עיון אזורייםיום עיון בנושא סרטן השד בחיפההתקיים בסוף יולי 2010 במרכז הרפואי רמב"םבהשתתפות 180 איש.‏ פרופ'‏ אברהם קוטן,‏ מנהלהמערך האונקולוגי של בית החולים ברך את המשתתפים.‏ד"ר פריד גאוגרטה,‏ ד"ר קרן דרומאה,‏ גב'‏ חנה זהרומר עדי עמית העשירו את הקהל בידע מקצועי חדש.‏את יום העיון הנחתה גב'‏ ליאורה גרוייסמן,‏ ראש הצוותהסוציאלי של המערך האונקולוגי.‏ מתנדבות האגודהלמלחמה בסרטן הגב'‏ חנה סלומון והגב'‏ אלונהלירז סייעו לגב'‏ אריאלה ליטביץשרמן עו"ס מחוזצפון.‏ יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רוש פרמצבטיקהישראל בע"מ.‏יום עיון בנושא סרטן המעי הגס בחיפההתקיים בסוף אוקטובר 2010 במרכז הרפואי רמב"ם.‏ביום העיון נכחו כ‎120 משתתפים.‏ פרופ'‏ אברהםקוטן ברך את המשתתפים.‏ ד"ר דניאל דואק,‏ ד"ריקטרינה שולמן,‏ ד"ר אלכסנדר בני,‏ מר עדי עמיתוגב'‏ אלהם סואןבדארנה העשירו את הקהל בידעמקצועי.‏ מתנדבות האגודה גב'‏ חנה סלומון,‏ גב'‏דינה מנשס וגב'‏ אלונה לירז סייעו לגב'‏ אריאלהליטביץ שרמן עו"ס מחוז צפון בארגון יום העיון.‏יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רוש פרמצבטיקהישראל בע"מ.‏יום עיון בנושא סרטן ריאות בחיפההתקיים בסוף דצמבר 2010 במרכז הרפואי רמב"םבנוכחות למעלה מ‎100 משתתפים.‏ פרופ'‏ אברהם


דין וחשבון 2011קוטן ברך את המשתתפים.‏ ד"ר שושנה קרןרוזנברג משירותי בריאות כללית מכון אונקולוגילין,‏ ד"ר אמיליה חרדאק,‏ ד"ר דן פבר,‏ ד"ר עבדאגבריה,‏ ד"ר מריאנה וולנר,‏ גב'‏ מיכל הבררברזילי וגב'‏ אורית צורר העשירו את הקהל בידעמקצועי חדש.‏ מתנדבות האגודה למלחמה בסרטןגב'‏ חנה סלומון וגב'‏ דינה מנשס סייעו לעו"ס מחוזצפון גב'‏ אריאלה ליטביץשרמן בארגון האירוע.‏יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רוש פרמצטביקהישראל בע"מ.‏יום עיון בנושא גילוי מוקדם של סרטןהמעי בטבריהנערך באמצע דצמבר 2010 במלון ‏"לאונרדו פלאזה"‏בטבריה בתרומת המלון.‏ ביום העיון השתתפו חולים,‏בני משפחותיהם,‏ קהל מתעניין ואנשי מקצוע.‏ ד"ר בןציון איתן,‏ סגן מנהל המחלקה הכירורגית ממרכז רפואיפדה,‏ פוריה,‏ הרצה על חשיבות הגילוי המוקדם,‏ ענהעל כל שאלות הקהל והניע אנשים להגיע לבדיקות.‏ גב'‏רינת משה,‏ דיאטנית קלינית,‏ מרכז רפואי ע"ש פדה,‏פוריה,‏ המליצה על תזונה בריאה שבכוחה להפחית אתהסיכון לחלות בסרטן.‏יום עיון בנושא בריאות העצם בחולי סרטןבמרכז הרפואי רמב"םנערך בתחילת חודש מרץ 2011 ונפתח בדברי ברכהשל פרופ'‏ אברהם קוטן,‏ מנהל המערך האונקולוגיבבית החולים.‏ לאחר מכן הרצו רופאי בית החולים,‏ד"ר אורית קידרפרסון,‏ ד"ר גיל בר סלע,‏ ד"ר קרןדרומאה,‏ ד"ר טל ברג וד"ר שירלי שפירא בנושאיםהקשורים בבריאות העצם.‏ יום העיון נערך באדיבותחב'‏ נובארטיס.‏יום עיון לחולי סרטן מעי גס וריאה בנצרתבתחילת יוני 2011 התכנסו חולי סרטן מעי גס וריאהעם בני משפחותיהם ליום עיון בנושא ‏"סרטן המעי הגסוהריאה גילוי מוקדם וגורמי סיכון",‏ שהתקיים במלון‏"רימונים"‏ בנצרת.‏ על חידושים,‏ טיפולים,‏ מגמות תחלואהוהתמודדות הרצו בהתנדבות:‏ ד"ר אוסאמה אבו חאטום,‏ד"ר סאלם בלאן,‏ גב'‏ אלהאם בדארנה סואן,‏ ד"רג'לאל טרביה,‏ ד"ר אג'באריה עבד וגב'‏ אמל דראושה.‏בסוף היום נערך פאנל מומחים בהשתתפות המרצים.‏יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רוש פרמצטביקה ישראלבע"מ.‏ היום סוקר בהרחבה בתקשורת.‏יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטןומרכז ‏"מעגן"‏ באר-שבענערך בתחילת פברואר 2011 בבית ‏"מעגן"‏ בבארשבע.‏ המפגש עסק בזכויות חולי סרטן והשתתפובו הגב'‏ סימה אברהם,‏ מנהלת ועדות רפואיותבמוסד לביטוח לאומי סניף בארשבע,‏ הגב'‏ איריסוייס,‏ מנהלת מח'‏ נכות כללית במוסד לביטוח לאומיסניף בארשבע וגב'‏ רחל אופיר,‏ עו"ס מחוז דרוםבאגודה למלחמה בסרטן.‏25יום עיון בנושא לימפומה ו-‏CLLבמרכז הרפואי רמב"םהתקיים בסוף חודש מרץ 2011 וניתנו בו הרצאותמעשירות בנושא עלידי רופאי המרכז,‏ פרופ'‏ בנימיןברנר,‏ ד"ר עירית אביבי וד"ר צילה צוקרמן.‏ על ‏"לימפומהשקטה"‏ הרצתה ד"ר תמר תדמור מהמרכז הרפואיבני ציון וגב'‏ רותי חי ערכה למשתתפים פעילות יוגהצחוק.‏ יום העיון נערך באדיבות חב'‏ רוש פרמצבטיקהישראל בע"מ.‏


סדנאות למתנדבות ‏"יד להחלמה"‏במהלך השנה נערכו מגוון סדנאות רענון לעשרותמתנדבות ‏"יד להחלמה"‏ ברחבי הארץ.‏ בסדנאותנערכים דיונים פתוחים בנושאים הרלבנטיים למתנדבות,‏בהנחיית עו"ס.‏ בסוף ינואר הוקמה קבוצת מתנדבות‏"יד להחלמה"‏ דוברות השפה הרוסית,‏ בבית החולים‏"ברזילי"‏ באשקלון.‏ את פעילות מתנדבות ‏"יד להחלמה"‏מרכזת יונינה רנדלרמלר.‏26חנוכת מרכז היל"ה החדש בכרמיאלוצעדת היל"ה בגלילבתחילת ינואר נחנך מבנה חדש למרכז היל"ה,‏ המספקשירותים,‏ כגון טיפולי יופי והתאמת פיאות,‏ לנשים חולותסרטן תושבות הצפון.‏ המרכז פועל בשיתוף עם פורוםנשים כרמיאלמשגב,‏ שותפות 2000 ‏(פיטסבורג),‏עיריית כרמיאל,‏ מועצה אזורית משגב והאגודה למלחמהבסרטן.‏ מדי שנה נערכת צעדה מיוחדת ביוזמת המרכזלהעלאת המודעות הציבורית לחשיבות הגילוי מוקדםשל מחלת סרטן השד ‏"צעדת היל"ה בגליל".‏ הצעדההתקיימה בסימן עשור לפעילות,‏ בנוכחות נציגות הקהילההמלווה מפיטסבורג,‏ בהשתתפות רוכבי אופניים בשנימסלולים ובהפנינג משפחתי ענק וחגיגי.‏מפגש מתנדבות ‏"יד להחלמה"‏עם סטודנטים לרפואה באוניברסיטתבן-גוריון בבאר-שבעבתחילת מאי,‏ התקיים זו השנה השלישית,‏ מפגש ביןסטודנטים שנה א'‏ לרפואה מאוניברסיטת בןגוריוןלבין מתנדבות ‏"יד להחלמה".‏ המפגש נערך מדי שנהבמטרה לחשוף את הסטודנטים לעולמן של חולותסרטן השד ולתהליך התמודדותן האישית.‏ המתנדבותסיפרו את סיפורן האישי בדגש על נושאים החשוביםלסטודנטים לרפואה כרופאים לעתיד.‏ המפגש המרתקהונחה עלידי גב'‏ רחל אופיר,‏ עו"ס מחוז דרום באגודהלמלחמה בסרטן.‏הכנס השנתי של ארגון ‏"יד להחלמה"‏הכנס השנתי של מתנדבות ‏"יד להחלמה"‏ התקייםהשנה בסמוך לחג השבועות במרכז הכנסים שלהמועצה לארץ ישראל יפה,‏ בפארק גני יהושע בתלאביב.‏ לכנס הגיעו עשרות מתנדבות ‏"יד להחלמה",‏ותיקות וחדשות,‏ מכל רחבי הארץ.‏ הכינוס החל בשיעור‏"זומבה"‏ בהדרכת אירית קורץ.‏ לאחר דברי ברכהשל מירי זיו,‏ מנכ"ל האגודה ועו"ס אורית שפירא,‏מנהלת מח'‏ השיקום והרווחה,‏ הרצה פרופ'‏ אילן רון

More magazines by this user
Similar magazines