wyniki badań

wsiddata.esco.pl

wyniki badań

WyŜsza Wy sza Szkoła Szko a InŜynierii In ynierii Dentystycznej

im. prof. Meissnera w Ustroniu

WŁAŚCIWO CIWOŚCI CI STRUKTURALNE TWORZYW

TERMOPLASTYCZNYCH – NYLONÓW

NYLON

Marzena Mróz Mr

Promotor: prof. zw. dr. hab. n. tech. tech.

MACIEJ HAJDUGA


CEL I ZAKRES PRACY

�� Celem pracy jest porównanie por wnanie własno w asności ci

strukturalnych materiałów materia w termoplastycznych

z grupy NYLONÓW NYLON W oraz ocena warstwy

wierzchniej materiału. materia u.

�� Zakres pracy obejmuje wykonanie dokładnej dok adnej

identyfikacji materiału, materia u, twardości twardo ci oraz jego

nasiąkliwo nasi kliwości. ci. Ponadto wykonanie badań bada

strukturalnych mikroskopowych oraz

faktograficznych.


MATERIAŁY MATERIA Y PRZEZNACZONE

DO BADAŃ BADA

Do badań bada uŜyto yto 5 materiałów-nylonów

materia nylonów. . Materiały Materia y te pochodziły pochodzi y

od róŜnych r nych producentów producent w :

�� Próbka Pr bka I: : FLEXITE PLUS- PLUS Flexite Company (USA)

�� Próbka Pr bka II: II:

BRE-FLEX BRE FLEX- Bredent (Niemcy)

�� Próbka Pr bka III: III:

FLEXI-J- FLEXI Pressing Dental (San Marino)

�� Próbka Pr bka IV: IV:

FLEXIDENT- FLEXIDENT Dentico Group

�� Próbka Pr bka V: : VALPLAST ALPLAST- Valplast International Corporation

(USA USA)


WŁAŚCIWO CIWOŚCI CI NYLONU

�� tworzywo częś częściowo

ciowo

krystaliczne

�� temperatura topnienia ok.

200-260 200 260°C

�� największa najwi ksza wśród w d PA

elastyczność

elastyczność

�� duŜa du a twardość twardość,

, oraz

wytrzymałość

wytrzyma ść mechaniczna

�� stosunkowo mała ma a (jak dla

poliamidów) poliamid w) chłonno ch onność ść

wilgoci (do 2%)

�� dobra odporność odporność

chemiczna

na silne zasady, sole

nieorganiczne

�� przydatność przydatność

do produkcji

wyrobów wyrob w przeznaczonych

do kontaktu z Ŝywno ywności cią

oraz organizmem ludzkim

�� duŜa du a estetyka


ZASTOSOWANIE

Rys.1. Proteza częś częściowa

ciowa Rys.2. Proteza szkieletowa

Rys.3. Proteza całkowita ca kowita Rys.4. Proteza częś częściowa

ciowa


PRÓBKI PR BKI DO BADAŃ BADA

Próbki Pr bki do badań bada

otrzymano z kanałów, kana w,

poprzez które kt re

wtłoczono wt oczono nylon do

formy.

formy. Rys.5. Proteza częś częściowa

ciowa- uwolnienie z puszki

Rys.6. Proteza częś częściowa

ciowa

gotowa do obróbki obr bki

Rys.7. Kanały Kana y protezy


BADANIA WŁASNE W ASNE

�� WIDMOWA ANALIZA SKŁADU SK ADU

CHEMICZNEGO

�� BADANIA STRUKTURALNE

MIKROSKOPOWE

�� BADANIA FRAKTOGRAFICZNE

�� BADANIE TWARDOŚCI TWARDO CI MATERIAŁU

MATERIA

�� POMIAR NASIĄKLIWO

NASI KLIWOŚCI CI

MATERIAŁU

MATERIA


�� Widmowa analiza

składu sk adu chemicznego

została zosta a wykonana

metodą metod

spektrofotometrii FTIR

w celu dokładnej dok adnej

identyfikacji naszego

poliamidu.

WYNIKI BADAŃ BADA

100,0

95

90

85

80

75

70

65

60

55

%T 50

45

40

35

30

25

20

15

10

3306,64

3085,74

2851,72 1640,91

1546,49

2923,26

5,0

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 450,0

cm-1

Rys.8. Wszystkie widma naniesione na siebie

1437,91

1467,69

1372,83 1242,62

1279,27

1224,47

1160,25

1192,15

1123,86

938,23

722,27

542,67

582,22


�� Po zestawieniu

wszystkich widm z bazą baz

danych stwierdzono, iŜ i

wszystkie próbki pr bki

wykonane są s z tego

samego materiału materia u

Poliamidu 12

WYNIKI BADAŃ BADA

100,0

95

90

85

80

75

70

65

60

55

%T

50

45

40

35

30

25

20

15

10,0

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 450,0

cm-1

Rys.9. Widmo Poliamidu 12 naniesione na widmo próbki I


BADANIA STRUKTURALNE

Przygotowanie próbek: pr bek:

�� INKLUDOWANIE

�� SZLIFOWANIE

�� POLEROWANIE

MIKROSKOPOWE

Rys.15. Aparatura do szlifowania i polerowania

Rys.10.Zgład Rys.10.Zg ad próbki pr bki I

Rys.13.Zgład Rys.13.Zg ad próbki pr bki IV

Rys.11.Zgład Rys.11.Zg ad próbki pr bki II

Rys.12.Zgład Rys.12.Zg ad próbki pr bki III

Rys.14.Zgład Rys.14.Zg ad próbki pr bki V


WYNIKI BADAŃ BADA

Rys.16. Próbka Pr bka I, pow.25x Rys.17. Próbka Pr bka II, pow.25x

Rys.18. Próbka Pr bka III, pow.25x

Rys.19. Próbka Pr bka IV, pow.25x

Rys.20. Próbka Pr bka V, pow.25x


BADANIA FRAKTOGRAFICZNE

�� Badania faktograficzne przełom prze omów w zostały zosta y wykonane za

pomocą pomoc mikroskopu stereoskopowego.

Rys.21. Mikroskop

stereoskopowy

Rys.22. Przełom Prze om próbki pr bki I

Rys.24. Przełom Prze om próbki pr bki III

Rys.23. Przełom Prze om próbki pr bki II

Rys.25. Przełom Prze om próbki pr bki IV

Rys.26. Przełom Prze om próbki pr bki V


Rys.27. Próbka Pr bka I, pow.16x

Rys.29. Próbka Pr bka III, pow.16x

WYNIKI BADAŃ BADA

Rys.30. Próbka Pr bka IV, pow.16x

Rys.28. Próbka Pr bka II, pow.16x

Rys.31. Próbka Pr bka V, pow.16x


BADANIE TWARDOŚCI

TWARDO CI

�� Próbki Pr bki pocięto poci to na trzy

częś części

ci w kształcie kszta cie walca a

ich powierzchnie zostały zosta y

przeszlifowanie na

papierach. W ten sposób spos b

uzyskano 15 nowych próbek pr bek

po trzy z kaŜdego ka dego materiału. materia u.

Pomiaru dokonano z dwóch dw ch

stron kaŜdej ka dej próbki. pr bki.

�� Pomiaru twardości twardo ci

dokonano metodą metod Brinella

na twardościomierzu twardo ciomierzu HPK

763.

MATERIAŁU

MATERIA

Rys.31. Próbki Pr bki I-V I

Rys.32. Twardościomierz

Twardo ciomierz


Rys.33. Inkubator

POMIAR NASIĄKLIWO

NASI KLIWOŚCI CI

Rys.34. Waga elektroniczna

MATERIAŁU

MATERIA

�� W celu dokładnego dok adnego pomiaru

nasiąkliwo nasi kliwości ci materiału materia u

próbki pr bki zostały zosta y poddane

suszeniu w inkubatorze

przez 24 godz. w temp.50

°C. C. Po wygrzaniu próbki pr bki te

zwaŜono zwa ono na wadze

elektronicznej o dokładno dok adności ci

do pięciu pi ciu miejsc po

przecinku. Po dokładnym dok adnym

zwaŜeniu zwa eniu próbki pr bki zanurzono

w wodzie destylowanej

równie wnieŜ na 24 godz. i po

wyjęciu wyjęciu

z wody ponownie

poddano waŜeniu. wa eniu.


WYNIKI POMIARÓW

POMIAR W

TWARDOŚCI TWARDO CI I NASIĄKLIWO

NASI KLIWOŚCI CI

Twardo ś c (MPa)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Twardoś c

Nas iąkliwoś c

I II III IV V

Pró bki I-V

0,18

0,16

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

Rys.35. Wykres twardości twardo ci oraz nasiąkliwo nasi kliwości ci próbek pr bek I-V

I

0

Nas iąkliwoś c (%)


WNIOSKI

�� Flexite Company -największa największa nasiąkliwość, mała twardość,

porowata struktura - spowodowana złym procesem

wytwarzania materiału.

�� Bredent- Bredent charakteryzuje się najmniejszą nasiąkliwością-

mniejsze problemy podczas eksploatacji przez wzgląd na

mniejszą chłonność, przełom kruchy- kruchy lepsze właściwości

wytrzymałościowe, większa łamliwość materiału.

�� Pressing Dental, Dental,

Dentico Group, Group,

Valplast International

Corporation -wysoka wysoka nasiąkliwość, przełomy ciągliwe-

mniejsza łamliwość, większa zdolność materiału do

odkształceń, brak moŜliwości dłuŜszego stosowania.

�� Pressing Dental- Dental charakteryzuje się największą twardością.


DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA

UWAGĘ

More magazines by this user
Similar magazines