BOZP - Vítejte na stránkách BOZP a PO

vfn.cz
  • No tags were found...

BOZP - Vítejte na stránkách BOZP a PO

UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍmůžete získat podrobnější informace o rizicích, která jsou spojena s výkonem vašípráce a o opatřeních přijatých k jejich odstranění nebo alespoň k zmírnění jejichpůsobení, též i o osobních ochranných pracovních prostředcích (zkráceně OOPP),které při své práci musíte používat, o preventivních lékařských prohlídkách, kterémusíte absolvovat u lékaře závodní preventivní péče VFN, do které kategorierizikovosti je vámi vykonávaná práce zařazena a případně též o tom, zda výkonpráce, jež budete provádět je zakázána těhotným či kojícím ženám nebo matkám dokonce devátého měsíce po porodu.Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZPZákladní práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP stanoví Zákoník prácev § 106. Každý zaměstnanec má právo na zajištění BOZP, na informace o rizicích jimvykonávané práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením. Všechnyzaměstnanci poskytované informace mu musí být srozumitelné. Dále mázaměstnanec právo odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, žebezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípaděživot nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí není možné posuzovatjako nesplnění povinnosti zaměstnance.Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdravíneohrožujícího prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelempřijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP prostřednictvímodborové organizace. Tu Zákoník práce vybavuje širokými pravomocemi v oblastizajištění BOZP. Po zaměstnavateli může požadovat odstranění závad v provozu nastrojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohroženíživota nebo zdraví zaměstnanců může další práci zakázat. Též může zakázat prácipřes čas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Tytopravomoci, i když někteří zaměstnanci se domnívají opak, Útvar BOZP a PO nemá.Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost,o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýkájeho jednání. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisůk zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí jeho kvalifikačních předpokladů.Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zaměřených na BOZP, a to přinástupu do VFN, při přechodu na jiné pracoviště a opakovaně nejpozději do dvou letod posledního školení. Každé školení, vyjma při přechodu na jiné pracoviště, seskládá ze dvou částí. Část A se absolvuje na počítači formou e-learningu a část Bformou přednášky na pracovišti. Při přechodu na nové pracoviště se provádí pouzečást B.Zaměstnanec je dále povinen:– podrobit se lékařským prohlídkám u lékaře závodní preventivní péče VFN (tytoprohlídky jsou vyňaty z volby lékaře),– dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP,– při práci dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovníprostředky, osobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP) a ochrannázařízení.Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍDále je též povinen nepožívat alkoholické nápoje (na pokyn kteréhokoliv nadřízenéhozaměstnance nebo zaměstnance Oddělení vnitřního auditu a kontroly je povinenpodrobit se zjištění zda není pod vlivem alkoholu) a nezneužívat jiné návykové látkyna pracovišti a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejichvlivem na pracoviště (proto není možné o přestávce na jídlo a oddech si dát k obědupivo). V prostorách nemocnice dodržovat zákaz kouření, jenž se vztahuje na všechnyjejí prostory. Zaměstnanec je též povinen oznamovat svému nadřízenémunedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit BOZP.Poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochrannýchnápojůOsobní ochranné pracovní prostředky (zkráceně OOPP),kterými jsou ochranné prostředky, jež chrání zaměstnancepřed riziky, musí být poskytnuty vždy, pokud není možné rizikaodstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivníochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce (tedy ažjako poslední možnost řešení). Poskytovány mohou být pouzeOOPP označené symbolem CE, pokud pocházejí z Evropskéunie, nebo u kterých bylo vydáno Prohlášení o shodě, pokudpocházejí z jiných zemí. Poskytování OOPP nelze nahrazovatfinančním plněním.Za OOPP nejsou mimo jiné považovány výstroj a vybavení záchranných sborů,výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích (např.ochranné vesty), ochranné prostředky určené pro sebeobranu a prostředky prozjišťování a signalizaci rizik a škodlivin na pracovišti (např. osobní dozimetry).Naopak za OOPP jsou též považovány pracovní oděv a obuv, pokud oděv neboobuv podléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění či plní ochrannou funkci.OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky musí být poskytovány bezplatně.Potřebné OOPP musí být přiděleny před zahájením výkonu práce pro kterou mají býtpřiděleny.OOPP musí být po celou dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům ajejich používání nesmí představovat další riziko. Pokud dojde k poškození, v dosledkukterého OOPP ztratí účinnost, je nutné si „nafasovat“ nový. Bez OOPP se prácepro kterou je vydán nesmí vykonávat. OOPP musí odpovídat podmínkám napracovišti a též musí být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance, který jejpoužívá a musí respektovat jeho ergonomické požadavky a zdravotní stav (např.dioptrická skla v ochranných brýlích či kukle).Poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (pro osobníochranu proti vzniku a šíření infekčních onemocnění) v jednotlivých organizačníchjednotkách VFN (kliniky, ústavy, oddělení atd.) řeší konkrétní seznamy, které určují imnožství prostředků, která mají být zaměstnancům poskytnuta. Tyto seznamy máu sebe pověřený zaměstnanec BOZP na pracovišti.Pokud je při trvalé práci, která je zařazena jako riziková nezbytné nepřetržitěpoužívat OOPP a pokud to povaha OOPP vyžaduje, musí být během práce zařazenybezpečnostní přestávky, při kterých může zaměstnanec OOPP odložit. Po dobuZpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍtěchto přestávek však nesmí být exponován rizikovým faktorům překračující hygienickélimity.Nárok na ochranné nápoje (teplé i studené) nemají zaměstnanci na všechpracovištích. Jejich poskytování se týká jen některých profesí či výkonu jen některýchprací. Automatický nárok na ně není ani v době extrémních letních či zimních teplot.Avšak všechny objekty určené pro pracovní činnost musí být zásobeny pitnou vodouv dostatečném množství, které pokryje potřebu pití zaměstnanců a zajištění prvnípomoci a též teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců.Informaci zda máte a za jakých podmínek nárok na ochranné nápoje vám opětposkytne váš pověřený zaměstnanec BOZP na pracovišti.Pracovní úrazy a nemoci z povoláníZa pracovní úraz je považováno poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlonezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plněnípracovních úkolů. Naopak pracovním úrazem není úraz, ke kterému došlo při cestědo zaměstnání a zpět.Pokud se vám stane pracovní úraz nebo budete svědkempracovního úrazu, je vaší povinností jej nahlásit příslušnémuvedoucímu zaměstnanci. Nahlášen musí být každý, a to i drobnýúraz – například říznutí se do prstu, které bylo ošetřeno pouzeprostředky z příruční lékárničky.Za škodu vzniklou pracovním úrazem při plnění pracovníchúkolů nebo v přímé souvislosti s ním odpovídá zaměstnavatel,pokud se nemůže v souladu se Zákoníkem práce § 367 zprostitsvé odpovědnosti (zaměstnanec porušil právní nebo ostatnípředpis k zajištění BOZP, s kterým byl seznámen; byl opilý; jednallehkomyslně). Pokud se zprostí odpovědnosti z části (uvedenéporušení nebylo jediným důvodem vzniku pracovního úrazu), krátíse o tuto část poškozenému náhrady škod. Pokud se zprostí zcela, nemá poškozenýnárok na žádnou náhradu škody.Podrobný popis postupu při ohlášení a evidenci pracovního úrazu zaměstnanceVFN a postupu při poskytování náhrad škod vzniklých v důsledku pracovního úrazuuvádí pracovní postup „Pracovní úrazy“ PP-VFN-016Zaměstnanci, pokud se zaměstnavatel nezprostí své odpovědnosti v souladu seZákoníkem práce § 367, vzniká nárok na náhradu škod (ztrátu na výdělku [rozdílmezi nemocenskými dávkami a průměrnou mzdou], bolest a ztížené společenskéuplatnění [určuje ošetřující lékař], účelně vynaložené náklady spojené s léčením[např. doplatky za léky] a věcnou škodu [např. roztrhané dámské punčocháče]) bezohledu na to, zda pracovní úraz podléhá či nikoliv sepsání záznamu o úrazu. Tedy,i v případě úrazu zapsaného pouze do knihy drobných úrazů.Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍPožadavky při výkonu některých pracíPracovní místa, u nichž je základní pracovní poloha trvale v sedě, tj. déle než 4 hodiny,musí být vybavena pracovním sedadlem s nastavitelnou výškou sedáku a sezádovou opěrkou. Pracovní místa, u nichž je základní pracovní poloha trvale v stoje anevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být vybavena sedadlemjednoduché konstrukce pro krátkodobý odpočinek.Pokud jsou vykonávány monotónní práce (činnost, pro níž je charakteristickéopakování stále stejných úkonů pohybových či úkolových s omezenou možnostízásahu zaměstnance do průběhu této činnosti), musí být v zájmu omezení jejichnepříznivého vlivu na zdraví zaměstnanců tyto práce přerušovány bezpečnostnímipřestávkami v trvání alespoň 5 až 10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité prácenebo musí být zajištěno střídání činnosti, popřípadě zaměstnanců. Doba bezpečnostníchpřestávek se započítává do pracovní doby.Sociální zařízeníNařízení vlády 178/2001 Sb. řeší mimo jiné i sociální zařízení na pracovištích. Šatnymusí být zřízeny pro ty zaměstnance, kteří musí nosit pracovní nebo ochranný oděva nemohou se z hygienických, epidemiologických nebo etických důvodů převlékatv jiném prostoru. Šatny musí být oddělené podle pohlaví, vyjma pracovišť do 5 osob,kde lze používání šaten oddělit časově. Na pracovištích, kde zaměstnanci nemusípoužívat speciální pracovní nebo ochranný oděv a obuv musí být vyčleněn prostorpro ukládání občanských oděvů případně i obuvi (šatní skříň apod.).Zaměstnanci, jejichž činnost vyžaduje po ukončení práce očistu celého těla,musí mít k dispozici odpovídající počet sprch. Pokud není celková očista nutná, musímít k dispozici dostatečný počet umývadel s tekoucí teplou vodou.Záchody musí být zajištěny pro všechny zaměstnance tak, aby nebyly odpracoviště vzdáleny více než 120 m (při ztíženém přístupu 75 m). Nařízení vládystanovuje počty záchodů v závislosti na pohlaví a počtu zaměstnanců v nejsilnějšípracovní směně. Též záchody se zřizují oddělené podle pohlaví. I zde však platívýjimka pro pracoviště do 5 zaměstnanců. Zde je možné zřídit jeden společnýzáchod. Záchody pro ženy musí být vybaveny uzavíratelnou nádobou na odkládánívložek.Místnost pro odpočinek se zřizuje, pokud to vyžaduje BOZP, zejména s ohledemna vykonávanou činnost (například riziková práce). Místnost pro odpočinek musíbýt dostatečně velká, větratelná, osvětlená denním světlem a vytápěná nejméně na20 °C. Pokud má tato místnost sloužit i pro konzuma ci jídla a pití, musí mítv dostatečném množství zajištěnu tekoucí pitnou vodu a teplou vodu připravenouz vody pitné. Dále musí být vybavena umývadlem, kuchyňským dřezem a zařízenímna ohřívání jídel a na jejich uchovávání.Používání elektrických spotřebičůZaměstnanec, který elektrický spotřebič přímo používá k činnosti je povinen předjeho použitím provést zevní prohlídku tohoto spotřebiče (zda nejsou poškozeny kryty,Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍdržadla, ovládací prvky, připojené pohyblivé přívody, prodlužovací přívody atd.) azkoušku chodu (ověření zda ovládací a bezpečnostní prvky plní svou funkci).Zaměstnanec, který nemá příslušnou odbornou způsobilost v elektrotechnicesmí pouze ovládat elektrické spotřebiče pomocí ovladačů a u zařízení nízkého napětívyměňovat pojistky, pokud jsou uloženy v přístroji chránícím osobu před přímýmdotekem a možnosti účinku zkratu, a též vyměňovat světelné zdroje (žárovka,zářivka) a výměnné příslušenství (startéry apod.). Vždy však za vypnutého stavu.Výměna nesmí být provedena tak jako v úvodu ukázky. (klepnutím myši na „ukázky“ji spustíte; po jejím ukončení se do tohoto textu vrátíte klepnutím myši na šipku Zpětv levém horním rohu obrazovky). Jakékoliv další práce na elektrických spotřebičích(opravy, úpravy, výměny atd.) jsou těmto osobám zakázány.Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravkyNebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky jsou látky, které majíalespoň jednu z nebezpečných vlastností, které uvádí zákon č. 356/2003 Sb. – hořlavost,výbušnost, toxicita atd.Základním pravidlem při zacházení s nimi je dodržovat povinnost chránit zdravílidí a životní prostředí.Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být na svých obalechkromě piktogramu (ukázky níže) a názvu, případně vzorce, označeny též tzv. R a S-větami (vzorové ukázky níže). R-věty popisují specifická nebezpečí pro manipulaci slátkou a S-věty bezpečnostní opatření nutná k ochraně zdraví. Podrobnější informaceo chemických látkách jsou uvedeny v bezpečnostním listě každé látky. Ty lze naléztna webových stránkách „Lékárna VFN“ (přístup z intranetu – zelený kříž v záhlaví /informace pro kliniky / odborné údaje; pravým tlačítkem myši kliknout na Bezpečnostnílisty a poté v menu na Otevřít).Pro nakládání s některými chemickými látkami platí určitá omezení napříklads vysoce toxickými chemickými látkami může nakládat pouze osoba k tomu odbornězpůsobilá nebo zaměstnanec, kterého odborně způsobilá osoba prokazatelnězaškolila (periodické proškolení musí být zopakováno nejdéle do jednoho roku). Tytolátky musí být skladovány v uzamykatelných prostorách, zabezpečených protivloupání a vstupu nepovolaných osob.Příklady R-vět:R 10 HořlavýR 11 Vysoce hořlavýR 12 Extrémně hořlavýR 14 Prudce reaguje s vodouR 15 Při styku s vodou uvolňujeextrémně hořlavé plynyR 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování,styku s kůží a při požitíPříklady S-vět:S 21 Nekuřte při používáníS 22 Nevdechujte prachS 23 Nevdechujte plyny/dýmy//páry/aerosolyS 24 Zamezte styku s kůžíS 3/9/14 Uchovejte na chlad-ném, dobře větranémmístě odděleně od…R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží S 20/21 Zamezte stykua při požitís kůží a očimaZpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍUKÁZKA NĚKTERÝCH VÝSTRAŽNÝCH SYMBOLŮ NEBEZPEČNOSTIRuční manipulace s břemenyTéměř při každé pracovní činnosti dochází k ruční manipulaci s břemeny. Vzhledemk tomu, že se jedná o velmi rizikovou činnost, měla by všude, kde je to možné býtnahrazována mechanizací či jinými vhodnými způsoby. Pokud je nevyhnutelná, musíbýt pracoviště uspořádáno tak, aby byla co nejbezpečnější a neohrožovala zdravízaměstnanců (vhodná organizační opatření, OOPP atd.).Pro ruční manipulaci s břemeny jsou právními předpisy (nařízení vlády č.178/2001 Sb. a vyhláška č. 288/2003 Sb.) stanoveny maximální hmotností limity. Promuže je tento limit 30 kg. Při občasnou manipulaci pokud jsou dobré úchopovémožnosti břemene je limit 50 kg.Pro ženy je stanoven základní limit 15 kg. Při dobrých úchopovýchmožnostech a pouhém občasném zvedání a přenášeníbřemen je maximální limit 20 kg. Toto však nejsou jediné limity,které nesmí být překročeny, ale jsou to ty základní. Další, nižší(10 kg, 5 kg), limity vycházejí s délky dráhy zvedání břemene atd.U těhotných a kojících žen a matek do konce devátéhoměsíce po porodu je problematika též složitá. Hmotnostní limityjsou opět stanoveny v závislosti na délce dráhy atd. Nutné je pamatovatsi, že maximální limit je 7,5 kg.Hmotností limity jsou stanoveny i pro mladistvé (15 až 18 let).Zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce a ještě v závislosti na věku.Tyto limity jsou uvedeny ve vyhlášce č. 288/2003 Sb.Při ruční manipulaci s břemeny je nutné dbát nejen hmotnostních limitů, ale téžsprávných technik.Při zvedání nebo pokládání břemene se postavte s nohama rozkročenýma asina vzdálenost ramen. Záda mějte rovná, hlavu vzpřímenou a ohýbejte se jenpokrčením v kolenou s osou otáčení v kyčelních kloubech (při ohnutých zádech apropnutí kolen může na páteř působit až sedminásobná síla oproti vhodnémuzpůsobu). Břemeno zvedejte nebo pokládejte v podřepu v tzv. pracovním sektoru,který je vymezen úhlem, který svírají stehna. Paže mějte stále natažené. Nemluvte,zadržte dech a zvedněte břemeno co nejrychleji, ne však švihem. Nikdy nezvedejtenebo nepokládejte břemeno při pouhém pootočení trupu do příslušného směru. Vždyse otočte celou svou postavou. K zvedání břemene využívejte silné svaly nohou.Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍBřemeno drže co nejblíže trupu, aby vaše těžiště a těžiště břemene byly co možnánejblíže.Popsaný způsob plně vyhovuje mužům. Ženy mají těžší břemena zvedat čiukládat nikoliv z podřepu, ale z přikleknutí k břemenu jednou nohou. Při zvedání sibřemeno opírají o koleno druhé nohy. Břemeno poté zvednou zvrácením váhy celéhotěla vzad. Ostatní výše uvedené zásady platí i pro ženy.Pokud nesete těžší břemeno na boku, nemá se nosit pouze na jedné straně, aleobě strany mají být zatíženy rovnoměrně. Není-li možné toto pravidlo dodržet, má býtbřemeno co nejblíže ose trupu. V tomto případě je však lépe, je-li opřeno o trupvpředu.Ruční ukládání břemen do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděnoz bezpečných pracovních zařízení, například žebříku, schůdků či manipulačníchplošin. Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládánímanipulačních jednotek, avšak musí být široká minimálně 1 m. Musí být trvale volnáa nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezdmanipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačníhovozíku nebo nákladu a během manipulace musí být vymezen manipulačníprostor se zákazem vstupu nepovolaných osob.Pro popis pravidel manipulace s pacienty bylo použito obrazové galerieuvedené v článku Kateřiny Hrubé „Správná manipulace s břemeny, aneb sezení nadSbírkou zákonů je mnohdy jako detektivka“ uveřejněném na oborovém portáluBOZPinfo.Při zvedání pacienta ze sedadla jednou osobou jevýhodné použít podložku obepínající pánev a při mírnémpokrčení dolních končetin a zaklonění využít vlastní hmotnost(protiváhu) k postavení pacienta do vzpřímené polohy.Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍObrázek znázorňuje zvedání pacienta ze sedadla jednouosobou, při jeho spolupráci pomocí pohybů (kývání) hlavou, apolohu paží, jež sníží úsilí ošetřovatelky. Nejvhodnější uchopenípacienta je za obě jeho předloktí.Při větší hmotnosti pacienta je nutná součinnost dvouosob, které podvléknou paže pod obě ramena pacienta. Taktojej lze případně přenést na lůžko.Zvedání pacienta z lůžka by v součinnosti měly vždy provádětdvě osoby po pokleknutí na lůžko a s použitím podložkypod pánev pacienta.Někdy musí pacienta přenášet dvě až tři osoby v závislostina tělesné hmotnosti pacienta. Pokud pacient může spolupracovat,měl by se přidržovat oběma pažemi ošetřovatelky.ZákazyPři výkonu pracovní činnosti je zakázané nevhodné chování – například škádlení,žertování apod. Také je zakázáno používat jiných než určených vstupů do areáluVFN, jakož i provádění prací, pro které je předepsána odborná kvalifikace, pokud jinemáte – například opravy elektrospotřebičů, používání tlakových nádob s plyny(např. kyslíková láhev).Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze


UKÁZKA VÝUKOVÉHO TEXTU – OBSAH NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍPo důkladném seznámení s tímto textem (klepnutím myši na zvýrazněnýpodtržený text se dostanete k podrobnějším informacím) přejděte na test (klepnětemyší na křížek vpravo nahoře a poté zpusťte test klepnutím myši na tlačítko OK).Pozor, na jeho absolvování je stanoven časový limit.Pokud máte nějaký dotaz, připomínku či podnět k obsahu výukového textu,předneste jej, prosím, školícímu části B tohoto školení nebo přímo na Útvar BOZP aPO (l. 6327, e-mail: tomas.neugebauer@vfn.cz).Ve zmíněné části B tohoto školení se dozvíte o konkrétních podmínkáchzajištění BOZP na vašem pracovišti, zejména o:– specifických podmínkách pracoviště včetně rizik a přijatých opatřeních k omezeníjejich působení a kategorie, do které je vámi vykonávaná práce zařazena,– požadavcích návodů na obsluhu zařízení, která budete při své práci používat,– osobních ochranných pracovních prostředcích, které musíte při výkonu prácepoužívat,– pracích zakázaných těhotným ženám, případně mladistvým,– pracovních úrazech a nemocech z povolání na pracovišti.Zpracoval Tomáš Neugebauer, Útvar BOZP a PO Všeobecné fakultní nemocnice v Praze