nosné konstrukce staveb - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

nosné konstrukce staveb - Časopis stavebnictví

aktualityOcelobetonové mosty dálnice D47: vyjádření projektantaDálnice D1, která byla dříve označena jakoD47, vyžadovala v oblasti Ostravy stavbu pětivelkých ocelobetonových mostů. Tři z nich,označené 201, 216 a 221, jsou situovány nanyní diskutovaném úseku dálnice označenémjako D4708.Mosty délek 580, 717 a 402 m majírozpětí od 28 do 102 m. Mostybyly postaveny v oblasti ovlivněnéúčinky od poddolování. Konstrukcebyly proto navrženy tak, aby odolalynejenom účinkům od rozdílnýchsvislých deformací podpěr, ale takéúčinkům vyvolaným jejich vodorovnýmpohybem a natočením.Návrh mostů byl ovlivněn nejenúčinky poddolování, ale také velmišpatnými geotechnickými poměry.Vlivem tíhy násypů se podložíznačně deformuje, někde je jehodeformace až 750 mm, přičemžv době výstavby proběhlo jen75 % této deformace, zbytek probíháza provozu. Analýza a prognózasedání opěr, provedená firmouGeostar, spol. s r.o., určila velikostsedání opěr až 210 mm. S ohledemna požadovanou dobu výstavbynebylo možné u opěr provéstkonsolidační násypy. Proto bylo podohodě s investorem dohodnuto,že mosty budou navrženy tak, abyje bylo možné výškově rektifikovat.Po dobu výstavby byly nosnékonstrukce u opěr uloženy na hydraulickýchlisech a ložiska byla osazenapřed uvedením do provozu.Je samozřejmé, že konstrukce snesouznačné rovnoměrné poklesy,jsou však citlivé na nerovnoměrnépoklesy. Podle povahy přemostěnía rozpětí polí jsou jednotlivé mostynavrženy na nerovnoměrné poklesyvelikosti +/–10 až +/–50 mm.To znamená, že konstrukce bezomezení únosnosti přenesou rozdílnýpokles sousedních podpěr20 až 100 mm. V projektu údržbymostů projektant žádal, aby přinerovnoměrném poklesu většímnež 10 mm byl o tom informován,aby mohl konstrukci posoudit a navrhnoutjejí výškovou rektifikaci.Mosty mají ocelobetonové nosnékonstrukce, jsou tedy tvořeny ocelovýminosníky spřaženými se železobetonovoumostovkovou deskou.Na základě požadavku investorabyly konstrukce mostů navrženyz patinující oceli – konstrukční ocelise zvýšenou odolností proti atmosférickékorozi. Je nutno si uvědomit,že charakteristickým rysemtéto oceli je vytváření korozníchproduktů (patiny) na svém povrchu,zpomalujících další proces koroze.Proto tato ocel na první pohledvypadá jako rezavá.ŘSD a reklamace na D4708.2Jedná se o úsek nové dálnice, kdedošlo nedlouho po uvedení doprovozu ke zvlnění vozovky. To způsobilopochybení v konstrukčníchvrstvách vozovky a násypů běhemvýstavby. Laboratorními testy natomto úseku bylo zjištěno, že se přivýstavbě hmota z tzv. studenéhoodvalu a bobtnavé ocelárenskéstrusky objevuje v aktivní zóně,což je technicky špatně. Chybí takénutné vrstvy vysokopecní struskyv zemním tělese nebo se objevujínebezpečně vysoké hodnoty jemnýchčástic ve vrstvách mechanickyzpevněného kameniva a štěrkodrtě.Zvyšuje se tím riziko namrzavosti(vše zcela mimo soulad perfektnístavby), a tedy i bobtnání mrazem.Právě uvedená pochybení způsobenápři výstavbě komunikacejsou příčinou tak velkého počtureklamací, které úřad vůči zhotoviteliuplatňuje. Z celkového počtu901 reklamovaných vad, který jena běžné poměry vysoce nadprůměrný,jich nejvíce připadá namostní objekty (460 reklamací),na hlavní trasu (343) a zbývajících98 reklamací je vedeno na dálničníchmimoúrovňových křižovatkách.Zdroj: www.rsd.czMonolitická deska působí jakoželezobetonový prvek, tedy jakoprvek, ve kterém je tah přenášenocelí a tlak betonem. To znamená,že ocel působí, až když je betonporušen trhlinami.Všechny mosty byly předány doužívání v roce 2007, přičemž mostpřes Odru byl postaven v předstihuv roce 2003, odkdy sloužil staveništnídopravě. Funkce mostů bylaověřena podrobnými zatěžovacímizkouškami. V mostě přes Odru jsouv kritických průřezech osazeny strunovétenzometry, umožňující ihnedposoudit stav konstrukce. Posledníměření provedená v roce 2008potvrdila správnou funkci mostu.Trhlinky v betonu, které vznikly přistavbě mostů 201 a 216, byly tenzometrickysledovány a nezávisleposouzeny profesorem ZdeňkemŠmerdou.Stav patinující oceli byl posouzenv roce 2009 předními odborníkyz Institutu ocelových konstrukcí(IOK), Frýdek-Místek, SVÚOM,Praha, a Vysokou školou báňskou,Ostrava. Za provozu byly prováděnyběžné prohlídky mostů, naposledyna podzim roku 2011 inženýrskoukanceláří renomovaného odborníkav oboru ocelových konstrukcíIng. Antonína Pechala, CSc. Zprávyz prohlídek uložené v databázi Ředitelstvísilnic a dálnic poukazovalyna nedodělky a na nedostatečnouúdržbu, žádná zpráva však nezpochybnilaúnosnost mostů a neurčilastav mostů jako špatný.V listopadu roku 2011 Ing. Pošvářová,Ph.D., z firmy Mott MacDonaldCZ, spol. s r.o. provedla mimořádnouprohlídku mostů a určila jejichstav jako špatný. Dále doporučilaomezit rychlost na mostech na60 km/hod. Podle její zprávy jsoudůvodem špatného stavu převážněnadměrné deformace nosnékonstrukce, koroze oceli a trhlinyv betonové desce. K tomu přistupujínedodělky ze stavby, rozkrádání prvkůmostů a nedostatečná údržba.Je samozřejmé, že nedodělky je nutnov rámci reklamace odstranit. Ostatnídůvody jsou však neopodstatněné.Podle našich výpočtů nosné konstrukcemostů bezpečně přenesou změřenédeformace, stav patinující oceliodpovídá předpokladům a trhlinkyv železobetonové desce neovlivňujíúnosnost mostů. Snížená rychlostna mostech vyvolá kumulaci vozidela jejich popojíždění. Následně se takzvýší dynamické účinky. ■Autor: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.,Stráský, Hustý a partneři s.r.o.EUROVIA CS vítá postup ŘSDSpolečnost EUROVIA CS vítáinformace Ředitelství silnic a dálnic,že budou prověřeny i další úsekyD47. Věříme, že ŘSD tímto ustupujeod nesmyslné mediální válkyproti spol. EUROVIA CS a snaží sepoctivě řešit technické problémy sevšemi dodavateli D47.Ředitelství silnic a dálnic poskytlomédiím informaci o údajných problémechna další části D47 v úsekumezi Hrušovem a Bohumínem,kde na jednom z úseků byla v doběstavby EUROVIA CS pouze členem,na druhém pak lídrem sdružení.Ukazuje se tedy, že potíže vznikléna D47 jsou problémem systémovým,který bohužel postihuje i dalšígenerální dodavatele.Předpokládáme, že tento krokŘSD přispěje ke konci dosavadníchjednostranných mediálníchútoků proti společnosti EUROVIACS a technické problémy začnouřešit opravdoví odborníci věcněa s patřičnou erudicí. Stejně jakov předešlém případě, i v tomto jeEUROVIA CS, byť jen jako člensdružení, připravena zodpovědněřešit oprávněné reklamace, pokudse jedná o námi stavěnou část.Zdroj: EUROVIA CS a.s.6 stavebnictví 02/12

More magazines by this user
Similar magazines