Barierová péče

szsmb.cz

Barierová péče

Cíl bariérové péče• prevence rozšíření infekce mezi pacienty• prevence přenosu patogenních mikroorganismůmezi pacienty nebo na personál• prevence šíření polyrezistentních kmenův nemocničním zařízení• ochrana vnímavých pacientů


Bariérová ošetřovací technika• → rovněž bariérový režim →soubor lege artis postupů, jež cíleněminimalizují riziko vzniku a šířenínozokomiálních nákaz


Základní pravidla BOP I.• mytí a dezinfekce rukou zdravotnickéhopersonálu před a po manipulaci s pacientem• používání předepsaných ochranných pomůcek(ochranný oděv, ústenky, rukavice)• dodržování zásad při manipulaci s prádlem(čistým i použitým)• dekontaminace biologického materiálu,použitých pomůcek, nástrojů, zdravotnickéhomateriálu ..• hygienická manipulace se stravou (transport,podávání, provoz čajových kuchyněk)


Základní pravidla BOP II.• zabránění vzniku infekčních aerosolůa infekčního prachu vhodnými ošetřovacímia úklidovými postupy• používání individuálních pomůcek pouze prokonkrétního N• izolace infekčního pacienta nebo naopak N,který je infekcí významně ohrožen• důsledná sterilizace instrumentária, pomůceka zdravotnického materiálu• úklid a dezinfekce prostředí a pomůcek


Bariérový režim na izolaci I.• infekční pokoj řádně označit• dodržovat zásadu zavřených dveří izolace – pokoje• minimalizace vstupů na izolaci – vyčleněnýpersonál• při rutinních posloupných činnostech (vizita,roznášení stravy, úklid) ponechat izolaci jako poslední• označit chorobopis N• dodržovat zásady bariérového způsobu ošetřování


Bariérový režim na izolaci II.• individualizovat pomůcky a přístroje k ošetřováníN a ponechat je na izolačním pokoji (teploměr,tonometr, převazový materiál)• individualizovat všechny pomůcky pro osobníhygienu, včetně podložní mísy, močové láhve• před vstupem na pokoj provést hygienickoudezinfekci rukou• vstup na pokoj pouze v ochranných pomůckách→ jednorázový empír, ústenka, čepice, rukavice,návleky na obuv


Vstup na izolaci v ochranných pomůckáchvybavení stolku před izolací: dezinfekce na ruce s dávkovací pumpou rukavice pláště ústenky čepice návleky na obuvoblékat v tomto pořadí:1. návleky na obuv2. plášť3. čepice4. ústenka5. rukavice


Bariérový režim na izolaci III.• veškerý materiál, pomůcky na pokoji považovatza infekční• veškerou činnost u N na pokoji provádětv jednorázových rukavicích a dle potřeby jeměnit• před odchodem z pokoje odložit použitý oděv dokontejneru na jednorázový odpad umístěný přivýchodu z pokoje• před odchodem z pokoje N nutná dezinfekcerukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem• použité jednorázové pomůcky se odkládají donádoby s víkem a jsou označeny jako infekčníodpad


Bariérový režim na izolaci IV.• z izolace nevynášíme žádné pomůcky (zařízení)pokud nebylo dekontaminováno – dezinfikováno• nástroje se dekontaminují dezinfekčnímiprostředky přímo na izolačním pokoji• individuální ošetřovatelské pomůcky (např.podložní mísa) se ihned po použití dezinfikují vpřipraveném 4 % roztoku Chloraminu, který semusí nejméně 3x denně měnit• osobní prádlo a lůžkoviny N se ukládají doviditelně označených nepropustných obalů(igelitových pytlů), označených jako „INFEKČNÍ“


Bariérový režim na izolaci V.• nádobí před vynesením z pokoje musí býtdezinfikováno, zbytky jídla jsou podkládány za infekčníodpad!!• průběžný úklid, včetně dezinfekce povrchů, se provádí3x denně• osoby provádějící úklid musí být poučeny o nutnémrežimu a manipulaci s odpadem z infekčního pokoje– infekční odpad!!!• uvnitř izolačního pokoje musí být k dispozicijednorázové rukavice, dávkovač s dezinfekčnímprostředkem na ruce, dezinfekční postřikový prostředekna plochy a prádlo• vyčleněny musí být i úklidové prostředky a pomůcky


Dekontaminace izolačního pokoje• po propuštění N se provede důkladnádekontaminace celého pokoje a veškerýchpředmětů, pomůcek a přístrojů v němpřípravky pro plošnou dezinfekci• po závěrečné dezinfekci se místnost ponechá24 hod. uzavřená• poté se provedou kontrolní stěry kritickýchmíst pokoje


Bariérová ošetřující technika I.• komplex ošetřovatelských postupů s materiálními,technickými a stavebními opatřeními, které vedouk zabránění přenosu nákaz• patří sem: stavebně technické a technologické řešenízdravotnického zařízení• čisté a nečisté zóny, izolační pokoje, operační sály, centrálnísterilizace, klimatizace, apod. osobní ochranné pomůcky u personálu• oděv, obuv, ústenky, rukavice


Bariérová ošetřující technika II. individualizace pomůcek pro pacienty hygienické mytí a dezinfekce rukou, používáníjednorázových rukavic osobní hygiena personálu a důslednost při dodržovánírežimových opatření• převlékání pracovního oděvu, dezinfekce rukou, zákaz nošeníhodinek, šperků a prstenů, dlouhých nehtů, konzumace stravya nápojů a nošení osobních věcí do čistých provozů předsterilizační příprava materiálu, důslednásterilizace, transportní obal sterilního materiálu


Bariérová ošetřující technika III. plánování operačních programů jednorázový operační krycí materiál nepropustný protekutiny a mikroorganismy• až o 65% méně pooperačních exogenních časných infekcí sanitace• zabezpečování zdravotně nezávadné výroby a spotřebypotravin


Asepse• naprostá nepřítomnost mikroorganismů achoroboplodných zárodků• v praxi se jedná o opatření a postupy bránícíkontaminaci sterilního prostředí mikroorganismy• nutný předpoklad pro většinu chirurgických ajiných invazivních lékařských či ošetřovatelskýchvýkonů• dosáhneme jí pomocí sterilizace• aseptický = sterilní


Základní aseptická opatření• rozdělení pracovišť na aseptickou a septickoučást• používání sterilních nástrojů, pomůcek, léčiv ..• zajištění sterilního prostředí při invazivníchvýkonech• dezinfekce, používání ochranných pomůcek,sterilních rukavic ..


Antisepse I.• soubor postupů a opatření, které mají za cílodstranit patogenní mikroorganismy z povrchukůže, sliznic nebo tkání• má mít nízkou tkáňovou toxicitu, nesmí býtkarcinogenní, mutagenní, teratogenní a nemávyvolávat alergie• společně s asepsí důležitý předpoklad prochirurgické výkony• dosahuje se pomocí dezinfekce


Antisepse II.• rozlišujeme antiseptické postupy: fyzikální - omývání, drenáž chemické - antiseptika mechanické - odstranění nekrotických tkání,cizích těles


Antiseptika a dezinficiencia• látky, které usmrcují mikroorganismy a používajíse k dezinfekci a asepsi• mají málo selektivní účinek → toxicky působínejen na mikroorganismus, ale i na buňkyhostitelského organismu, proto se používají dezinficiencia → v neživém prostředí antiseptika → lokálně na tkáně, sliznice• mají omezené spektrum účinnosti → závisí nakoncentraci, době expozice, teplotě, atd.


Sterilizace a dezinfekce• sterilizace → souhrn opatření, kterými se vdaném prostředí usmrtí všechny životaschopnémikroorganismy včetně spor a helmitů s jejichvajíčky a dojde také k nezvratné inaktivaci virů• dezinfekce → ničení většiny mikroorganismů(dříve se uvádělo choroboplodných zárodků) naneživých předmětech, materiálech, površích, vevzduchu nebo ve vodě• cílem je přerušit cestu nákazy od zdroje kvnímavému jedinci


Vyhláška MZ ČR č. 195/2005 sb. I.• upravuje podmínky předcházení vzniku a šířeníinfekčních onemocnění a hygienické požadavky naprovoz zdravotnických zařízení a ústavů sociálnípéče• podrobně specifikuje: způsob a rozsah hlášení infekčních onemocněnís výjimkou nemocničních nákaz způsob hlášení nemocničních nákaz, seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizujeizolace na lůžkových odděleních nemocnic neboléčebných ústavů a u nemocí, jejichž léčení je povinné


Vyhláška MZ ČR č. 195/2005 sb. II. lékařské prohlídky u fyzických osob vykonávajícíchčinnosti epidemiologicky závažné, zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálua náležitosti žádanky příjem a ošetřování fyzických osob ve zdravotnickýchzařízeních a ústavech sociální péče úklid prostor zařízení léčebně preventivní péčea ústavů sociální péče


Body z vyhlášky č.195/2005 I.• při ošetřovatelských činnostech se dodržují zásadyaseptické manipulace, dekontaminace pomůcek aprostředí v souladu s platnými předpisy• při práci se používají předepsané ochranné pracovníprostředky a pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti(kalhoty, košile, obuv), jednorázové rukavice, ústní rouška• k vyšetření každého pacienta personál přistupuje až pomechanickém mytí rukou a ruce si utírá do jednorázovéhomateriálu, který je uložen v krytém zásobníku• před parenterálním výkonem, po vyšetření pacienta, pokontaktu s biologickým materiálem, použitými pomůckaminebo použitým prádlem se provádí hygienická dezinfekcerukou virucidním dezinfekčním přípravkem


Body z vyhlášky č.195/2005II.• na pokrytí vyšetřovacích stolů a lehátek, kde dochází kestyku s obnaženou částí těla pacienta se používájednorázový materiál, který je měněn po každém pacientovi• k parenterálním výkonům se používají pouze sterilnínástroje a pomůcky a při manipulaci s nimi se dodržujízásady aseptické manipulace• při manipulaci se sterilními pomůckami se dodržují zásadyasepse a sterility• vysterilizované nástroje se uchovávají ve sterilizačníchobalech (případně ještě v ochranných obalech) s dodrženímvyznačené exspirační doby• odběr a manipulace s biologickým materiálem se provádína vyčleněném odběrovém místě


Body z vyhlášky č.195/2005III.• jednorázové pomůcky se nesmí opakovaně používat aniresterilizovat• na pracovišti platí zákaz nošení šperků na rukou, zákazkouření, konzumace potravin a nápojů• po mimořádné expozici zdravotníka krví pacienta, připoranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic sepostupuje dle Metodického pokynu – Prevence virovéhozánětu jater č. 2/2008, článek 5, odstavec 2, 3• při výskytu infekčních onemocnění nebonozokomiálních nákaz jsou prováděna nezbytnáprotiepidemická opatření a hlášení orgánu ochranyveřejného zdraví


Děkuji za pozornost …


Použitá literatura, zdroje:• Vokurka M., Hugo J., PRAKTICKÝ SLOVNÍK MEDICÍNY, Praha, Maxdorf, 2004,ISBN 80-7345-009-7• http://www.zdn.cz/clanek/sestra/nozokomialni-nakazy-a-hygienicko-epidemiologickyrezim-447343• http://www.zdn.cz/clanek/sestra/mrsa-problem-medicinsky-i-manazersky-298054• http://www.wikiskripta.eu/index.php/Asepse• http://www.khsbrno.cz/katalog/souodkaz/provoz_rad_2010.pdf• http://www.akutne.cz/res/publikace/23-centralizace-intenzivni-pece-v-podminkachvelke-fn.ppt• http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=195/2005&PC_8411_p=7&PC_8411_l=195/2005&PC_8411_ps=10#10821• http://www.kntb.cz/userfiles/file/Sterilizace/standard_prevnn(2).doc• http://www.supervize-poradenstvi.cz/images/ke-stazeni/doporuceni-hs-hlm-prahy.pdf• http://www.khsova.cz/01_obcanum/mrsa.php?datum=2004-11-25• http://vnl.xf.cz/chi/chi-asepse.php• http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb05195• http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=195/2005

More magazines by this user
Similar magazines