racionalna i selektivna zaštitna carinska politika

fms.tivat.me

racionalna i selektivna zaštitna carinska politika

POJAM, ULOGA I VRSTE CARINSKEPOLITIKE•Carinska politika jedne zemlje predstavlja svjesnousmjeravanje od strane društva instrumenata i institutau vezi sa carinskom zaštitom, razvoja domaćeproizvodnje i drugim vitalnim pitanjima koja su odinteresa za privredu jedne zemlje.Carinska politika može e da bude različita: ita: aktivna ipasivna.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


*Aktivna carinska politika-njome se pomaže e izvoz. Umjere aktivne carinske politike spadaju sve vrstesubvencija i premija kao i razne poreske olakšice,transportne olakšice, kreditne olakšice, koje se dajukada su u pitanju izvozni poslovi. Domaća a valuta,odnosno njen kurs moze da odigra vrlo važnu ulogu uvoñenju aktivne carinske politike.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


*Pasivna zaštitna politika obuhvata sve mjere carinskepolitike koje se sprovode u cilju ograničavanja avanja uvoza ,kao i vancarinska ograničenja uvoza u obliku taksi ,poreza i sl. Pasivna zaštitna politika može e biti:nominalna, realna i efektivna.a)nominalna carinska zaštita predstavlja nominalnoopterećenje enje po Carinskoj tarifi, kada je u pitanju uvozrobe po carinskim stopama.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


INSTRUMENTI ZAŠTITNE CARINSKEPOLITIKEOSNOVNI (dugoročni):Carinska tarifa,Carinski zakon,Carinska osnovica,Carinska stopaPOMOĆNI (kratkoročni):Carinski kontigenti-kvote,kvote,Antidampiške carine,Sezonske carinske stope,MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


CARINE SU KLASIČNI INSTRUMENTPROTEKCIONIZMA (ZAŠTITE),kojim jedna zemlja ostvaruje prednost na teret drugezemlje.Označava ava se i kao “TARIFNA ZAŠTITATITA”.Carina je instrument pasivne i aktivne zaštite:Pasivno dejstvo: opterećenje enje cijene uvoza (najčešćioblik),Aktivno dejstvo: uticaj na formiranje izvoznih cijena ikoličinu inu izvoza.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


ELASTIČNI INSTRUMENTI CARINA ICARINSKE ZAŠTITEElastični (fleksibilni) instrumenti carina su oni kojipostoje u carinskom sistemu koji mogu da se mijenjaju ida se uspješno prilagoñavaju privrednim potrebamakoje mogu da se jave u odreñenom vremenskomtrenutku.Oni ne zahtijevaju duži i vremenski period izmjena, zanjihovu primjenu je potrebna vrlo kratka procedura.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


Glavni elastični (fleksibilni) instrumenti carina i carinske zaštite sucarinski kontigenti. . Pomoću u njih može e da se vrši i smanjivanjecarinske stope iz Carinske tarife za određeni procenat, , može e da sedesi da se carinska zaštita svede čak na nulu. Carinski kontigenti sepojavljuju u više e carinskih sistema, a postoji i više e vrstakontigenata, i to: količinski, inski, vrijedonosni, namjenski, neograničen,en,vremenski ograničen itd. Vrijedonosni je limitiran određenimnovčanim iznosom. Kod vremenski ograničenog kontigenta secarinska stopa, koja je snižena, primjenjuje slobodno doodređenog vremenskog perioda.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


Namjenski ograničen carinski kontigent je onaj kod kogase stopa carine slobodno primenjuje na sav uvoz i zatačno odreñene korisnike. . Vremenski neograničenienisu oni koji nemaju nikakvo vremensko ograničenje, anjihov rok trajanja je sve dok se ne opozovu, dok se neukinu.Pored carinskih kontigenata postoje ipreferencijalne carine koje država predviña zakonomili na osnovu meñunarodnih ratifikovanih ugovora.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


Glavni cilj je da se unaprijedi robna razmjena, da sekoriste razne pogodnosti, koje čak mogu da budu ineplaćanje anje odreñenih carina pri nekim robnimrazmjenama.U najvećem em broju carinskih sistema preferencijalnecarine predstavljaju oblik ugovorne carine. Oni bi trebaloda i u budućnosti budu jako fleksibilno sredstvo iinstrument carinske politike.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


DRUGI FLEKSIBILNI INSTRUMENTICARINSKE ZAŠTITE•Dodatna carina - uvodi se kao protivmjera, kao oblikborbene ili ratničke carine•Sezonske carinske stope - uvode se za odreñenepoljoprivredne proizvode u odreñenom perodu u ciljuobezbjeñenja stabilnosti domaće e proizvodnje i domaćegtržišta. ta. Npr. Vlada neke države može e pored postojećihstopa uvesti i sezonske stope , koje ne mogu biti većeod 20%.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


•Ramplasman--carinski ramplasman podstiče e uvozomogućavajuavajući i domaćoj oj privredi uvoz bez plaćanjaanjacarina, pod uslovom uda u odreñenom vremenskom roku,npr. do godinu dana , taj uvoznik izveze robuu istoj vrijednosti.•Povraćaji aji carina ( drawback) i drugih uvoznih dažbina- ovaj instrument omogućava povrat naplaćenecarine na robu koja je uvezena ( sirovine i reprodukcionimaterijal) ,pod uslovom da je ista upotrebljena uproizvodnji robe za izvoz.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


INSTRUMENTI VANCARINSKE ZAŠTITNE POLITIKE -- “NETARIFNE MJERE” (NTM)Netarifne mjere predstavljaju sva trgovinska ograničenjakoja nastaju pored carine, ali i mjere koje unaprjeñujutrgovinu.•Kontigentii kvote (kvant. ograničenje uvoza ili izvoza)•Dobrovoljnoograničenjeizvoza•Otvaranjetržištata pregovorima•Sanitarne, fitosanitarne i tehničkeprepreke trgoviniMONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me


Kontigenti predstavljaju količine ine ili vrijednosti odreñenerobe koje se u neku zemlju mogu uvesti u odreñenojgodini. Kada se oni iscrpe, roba se dalje ne može e izvozitiili uvoziti bez propisivanja novih kontigenata.Kvote su slične kontigentima, sa jednom bitnom razlikomkoja se odnosi na to da kad se one iscrpe robu jemoguće e i dalje uvoziti ali uz plaćanje anje mnogo veće e carinekoja može e biti i više e puta veća a od carine u carinskojtarifi.MONTENEGRO - CUSTOMS ADMINISTRATIONwww.carina.co.me

More magazines by this user
Similar magazines