Kurier Powiatowy nr 2(87) - Powiat koniński

powiat.konin.pl

Kurier Powiatowy nr 2(87) - Powiat koniński

2… z Kroniki Powiatu20-lecie działalnościPowiatowego Urzędu Pracy w KoninieW 2010 roku publiczne służby zatrudnieniaobchodzą 20-lecie swojejdziałalności. W związku z tymPowiatowy Urząd Pracy w Koninie18 maja 2010 roku zorganizowałGalę, której celem było podsumowaniedwóch dekad działalnościurzędu, w tym 10 lat funkcjonowaniaw strukturach StarostwaPowiatowego w Koninie. PodczasGali wykład z zakresu rynku pracyw województwie wielkopolskim wygłosiłprof. dr hab. Józef Orczyk.Ponadto nagrodzeni zostali pracodawcywspółpracujący z PUP w Koninie,jak również pracownicy PUPKonin.Początkowo biura pracy znajdowałysię w strukturach Urzędu Miejskiegow Koninie. Bezrobociem zajmowało siętam kilku pracowników zatrudnionychw Wydziale Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.Dopiero 1 kwietnia 1990 r. utworzonezostało Rejonowe Biuro Pracy.Najpierw funkcjonowało w ramach UrzęduWojewódzkiego w Koninie, następnieznalazło się w strukturach Urzędu Rejonowegow Koninie funkcjonując jakoRejonowe Biuro Pracy do końca 1992 r.W latach 1993-1999 funkcjonował SystemUrzędów Pracy i w skali województwakonińskiego z bezrobociem zmagałsię Wojewódzki Urząd Pracy w Koninie,a w skali rejonu konińskiego RejonowyUrząd Pracy w Koninie. W wyniku reformyadministracyjnej kraju w styczniu1999 r. województwo konińskie zostałozlikwidowane, a rejony koniński, słupecki,kolski i turecki stały się powiatami.Natomiast Rejonowy Urząd Pracyw Koninie przekształcił się w PowiatowyUrząd Pracy w Koninie podlegając do31 grudnia 1999 roku WojewódzkiemuUrzędowi Pracy w Poznaniu.W 2000 roku Powiatowy Urząd Pracyw Koninie został wcielony do zespolonejadministracji samorządowej jako jednostkiadministracyjnej samorządu terytorialnego.W wyniku porozumienia zawartegow dniu 20 grudnia 1999 r. pomiędzyStarostą Konińskim Elżbietą Streker-Dembińską a Prezydentem Miasta KoninaKazimierzem Pałaszem, PowiatowyUrząd Pracy w Koninie wszedł w strukturyStarostwa Powiatowego. Ta zmianapozwoliła na zainteresowanie lokalnychśrodowisk problemem bezrobocia w regioniekonińskim i pełne ich zaangażowaniew tę problematykę.Od 15 października 2001 r. siedzibąPowiatowego Urzędu Pracy jest biurowiecprzy ulicy Zakładowej 4. Placówka zajmujetam parter, I piętro oraz część II piętrai piwnicy. Sala obsługi została zaprojektowanaw taki sposób, aby klienci urzędumieli bezpośredni kontakt z urzędnikiem.Poprzez usunięcie barier architektonicznych(podjazd, winda) siedziba urzędustała się przyjazna osobom niepełnosprawnym.W 2009 roku w Powiatowym UrzędziePracy w Koninie powołane zostało CentrumAktywizacji Zawodowej, któregogłównym zadaniem jest realizacja usługoraz instrumentów rynku pracy. Celemzmian jest większe niż dotychczas ukierunkowaniedziałalności PUP na realizacjępodstawowych usług rynku pracyi wzmocnienie prymatu działań aktywizującychnad działaniami pasywnymi.Wyodrębnienie CAZ ma także ułatwićkoncentrację na potrzebach coraz trudniejszychklientów. Jednocześnie nowerozwiązanie ma sprzyjać poprawie wizerunkuurzędu.Od początku działalności Urzędu, ażdo 2004 r. działania podejmowane przezUrząd finansowane były wyłącznie ześrodków krajowych. Środki pochodziłyprzede wszystkim z Funduszu Pracystworzonego specjalnie na potrzeby aktywizacjiosób pozostających bez pracy.Przeznaczane były w znacznej większościna różne formy pasywnej walki z bezrobociem,takie jak zasiłki dla bezrobotnychczy świadczenia i zasiłki przedemerytalne.Wydatki na aktywne formy nie przekraczaływówczas 20% ogółu wydatkowychśrodków.Od kilku lat obserwujemy duże zainteresowaniezarówno pracodawców, jaki osób bezrobotnych targami i giełdamipracy. Celem targów i giełd pracy jeststworzenie możliwości kontaktu międzyprzedsiębiorcami i osobami szukającymipracy. Jest to nie tylko dobra okazja dlaprzedsiębiorców do identyfikacji potrzebpotencjalnych pracowników, ale równieżdoskonały sposób na promowaniewłasnej marki. Poprzez targi osoby poszukującezatrudnienia mają szanse naznalezienie interesującej pracy, stażu,a także na weryfikacje swoich kwalifikacjiw stosunku do oczekiwań. W targachi giełdach pracy organizowanych przezPowiatowy Urząd Pracy w Koninie każdy,zarówno pracodawca, jak i kandydatdo pracy, może liczyć na profesjonalnąpomoc pośredników pracy i doradcówzawodowych.Pośrednictwo pracy polega na pomocyosobie poszukującej pracy w jej znalezieniuoraz pracodawcy w pozyskaniu odpowiednichpracowników. Główne działaniaukierunkowane są na pozyskiwanie ofertpracy oraz aktywizację osób bezrobotnychi poszukujących pracy. Liczba ofert


… z Kroniki Powiatu3pracy zgłaszanych do Powiatowego UrzęduPracy w Koninie od początku jegofunkcjonowania systematycznie rosła.Różnica między rokiem 1990, w którymwpłynęło najmniej ofert pracy a rokiem2007, kiedy pracodawcy zgłosili największąliczbę wolnych miejsc pracy, wynosi9309 ofert.Poradnictwo zawodowe polega na pomocybezrobotnym i poszukującym pracyw wyborze odpowiedniego zawodu,a pracodawcom w doborze kandydatówdo pracy. Działania skupiają się na udzielaniuinformacji zawodowej i poradachzawodowych realizowanych indywidualniebądź grupowo. Szczególną formąwsparcia dla osób, które mają problemyze znalezieniem zawodu są indywidualnerozmowy doradcze. Ze wszystkich formpomocy oferowanych w ramach poradnictwazawodowego korzysta rocznie powyżej1,5 tys. osób.Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracypolega na przygotowywaniu bezrobotnychi poszukujących pracy do lepszegoradzenia sobie na rynku zatrudnienia.Liderzy Klubów Pracy prowadzą zajęciaaktywizacyjne, szkolenia uczące jakskutecznie poszukiwać pracy, informująo możliwości podjęcia samozatrudnienia.Realizowane są zajęcia z zakresu techniksporządzania dokumentów aplikacyjnych,obsługi komputera, budowania własnegowizerunku, przygotowania do rozmowykwalifikacyjnej.Szkolenia przeprowadzane są w celupodniesienia kwalifikacji zawodowychoraz innych kwalifikacji organizowane sąw formie grupowej i indywidualnej. W latach1996-2008 zorganizowano szkolenia,dzięki którym kwalifikacje podniosło7759 osób, liczba osób bezrobotnych,które kończyły szkolenia na przestrzenibadanego okresu zwiększyła się ponadsześciokrotnie.Istotą prac interwencyjnych jest zatrudnianieosoby bezrobotnej przez pracodawcęnastępujące w wyniku umowy zawartejmiędzy starostą powiatu (reprezentowanymprzez Powiatowy Urząd Pracy)a pracodawcą.Celem jest wsparcie osób pozostającychw szczególnej sytuacji na rynku pracy.Rola prac interwencyjnych znaczniezmalała w okresie ostatnich kilkunastu lat,podczas gdy w roku 1998 zaktywizowanow ten sposób 1117 osób, w roku 2009było ich już tylko 128.Roboty publiczne polegają na zatrudnianiubezrobotnych przy pracach, które organizujągminy, organizacje pozarządoweoraz spółki wodne i ich związki. Ta formaaktywizacji skierowana do osób znajdującychsię w trudnej sytuacji na rynku pracy.W latach 1996 – 2008 na roboty publicznePowiatowy Urząd Pracy w Koninie wydałponad 14 mln zł, dzięki czemu zaktywizowanow ten sposób 3862 osoby.Staże dają osobom bezrobotnymmożliwość nabycia praktycznych umiejętnościzwiązanych z wykonywaniempracy, odbywają się w miejscu pracy,ale między pracodawcą a osobą bezrobotnąnie dochodzi do nawiązania stosunkupracy. Wydatki na ten cel w roku2008 były 61 razy większe niż w roku1997, podobnie jest z liczbą osób zaktywizowanych,która wzrosła ponad7-krotnie.Jednorazowe środki na podjęcie działalnościgospodarczej instrument przeznaczonyjest dla osób bezrobotnychzdecydowanych na prowadzenie własnejdziałalności gospodarczej przez conajmniej dwanaście miesięcy. W ciąguostatnich 5 lat ze środków pozyskanychz Powiatowego Urzędu Pracy w Koninieutworzono 1216 firm, z czego 69,82% tofirmy usługowe.Doposażenie lub wyposażenie miejscapracy dla bezrobotnego pomoc polegającana refundacji kosztów poniesionychprzez pracodawcę tworzącego miejscepracy dla osoby bezrobotnej kierowanejprzez Powiatowy Urząd Pracy. Najczęściejtworzonymi stanowiskami były:pracownik biurowy, sprzedawca, przedstawicielhandlowy, kierowca, robotnikbudowlany, murarz, tynkarz, mechanik,lakiernik samochodowy, ślusarz i spawacz.Wiesława MatusiakDyrektor Powiatowego Urzędu Pracyw Koninie


4Pomoc społecznaZ Fontainebleau dopowiatu konińskiegoWspółpraca PowiatuKonińskiego z organizacjamipozarządowymiMinione półrocze było kolejnym ważnymokresem we współpracy naszegopowiatu z podmiotami trzeciego sektorapublicznego. Bogatsi o doświadczenia latubiegłych, wyposażeni w znowelizowanąustawę o działalności pożytku publicznegoi wolontariacie poszerzyliśmy płaszczyznęwspółpracy o nowe organizacjei nowe zadania.W tym roku po raz pierwszy ogłoszonyzostał otwarty konkurs ofert na zadaniaz zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbkultury, upowszechniania kultury fizyczneji sportu wśród dzieci i młodzieży orazekologii, ochrony zwierząt i ochronyi ochrony dziedzictwa przyrodniczego.Dzięki konkursom dofinansowanie narealizację zadań z wymienionych wyżejdziedzin działalności publicznej otrzymało30 uprawnionych podmiotów, w tymdziesięć uczniowskich klubów sportowych,które przeznaczą je na rozwój fizycznyuzdolnionych sportowo dziecii młodzieży.Zadania publiczne z zakresu kultury realizowanew tym roku przez organizacjepozarządowe przy wsparciu finansowympowiatu dotyczą między innymi: edukacjikulturalnej dzieci i młodzieży, prowadzenieamatorskiego ruchu artystycznegooraz upowszechnianie i ochrony tradycji,organizacji imprez mających znaczeniePrzedstawiciele francuskich ośrodkówopieki społecznej z Fontainebleau od 10do 14 maja gościli w powiecie konińskim.Sześcioosobowa delegacja, któraprzyjechała na zaproszenie Starosty Konińskiego,w ciągu tygodnia odwiedziłam.in. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie,Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyw Rychwale, Szkołę IntegracjiTwórczej w Milinie oraz Warsztaty TerapiiZajęciowej w Mielnicy. Goście spotkalisię z przedstawicielami lokalnegosamorządu, dyskutowali z pracownikamiorganizacji pozarządowych i instytucji,które działając na polu pomocyspołecznej, zajmują się poradnictwemi pomagają osobom w trudnej sytuacjiżyciowej. Francuscy goście spotkali sięrównież ze Starostą Konińskim StanisławemBielikiem.Podczas konferencji prasowej (13 maja)podsumowującej pobyt francuskiej delegacjiswoimi wrażeniami podzieli sięprzedstawiciele Stowarzyszenia AnneMarie Javouhey oraz Zespołu TerapeutycznegoLa Sittelle z Fontainebleau.Dyrektor generalny Stowarzyszenia –Jean Pierre Venault podczas konferencjiprasowej w Starostwie Powiatowympodkreślił i pochwalił polski systemfinansowania leczenia i pobytu osóbniepełnosprawnych w placówkach terapeutycznych.Z kolei dyrektor zespołuterapeutycznego Jean Chenivesse podkreśliłwysoki standard i wyposażenieplacówek, w których wizytował wrazze współpracownikami. W spotkaniuuczestniczyli również: Dominique Michel– dyrektor placówki edukacyjno-terapeutycznejprowadzonej przez Stowarzyszenie,kierownik wydziału i internatu– Regis Rolaud oraz Barbara Gruszecka-Pereglini, pomysłodawczyni i inicjatorkaprzyjazdu francuskiej delegacji do powiatukonińskiego.Wicestarosta Koniński Małgorzata Waszakdziękując delegatom Stowarzyszeniaza przyjazd do Polski, wyraziła nadziejęna dalszą współpracę, doradztwo orazwymianę rozwiązań stosowanych w opiecei edukacji osób niepełnosprawnych.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy Starostwadla rozwoju kultury i integracji społecznościpowiatu w zakresie folkloru i rękodziełaartystycznego oraz ludowego, wydawanianiekomercyjnych, niskonakładowychwydawnictw.Z zakresu ekologii dotacje otrzymały testowarzyszenia, które zajmą się edukacjąekologiczna dzieci i młodzieży, organizacjąi prowadzeniem zielonych szkół orazochroną zwierząt.Z satysfakcją należy odnotować fakt, żew gronie ubiegających się o realizację zadańpublicznych jest coraz większa ilośćnowopowstałych lokalnych organizacjipozarządowych z powiatu konińskiego.Świadczy to niewątpliwie o rosnącej aktywnościśrodowisk lokalnych i corazwiększej chęci pełniejszego uczestnictwaw życiu powiatu.Romualda NawrockaNaczelnik Wydziału SprawSpołecznych i Organizacyjnych


Pomoc społeczna / Rolnik KonińskiTworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstwWięcejna opiekęnaddzieckiemi rodzinąPowiat koniński otrzymał 170 tysięcyzłotych na realizację tegorocznychzadań z zakresu opieki nad dzieckiemi rodziną.Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Koninie, w wyniku otwartegokonkursu ogłoszonego przez MinisterstwoPracy i Polityki Społecznej, otrzymałośrodki finansowe na wspieranieprogramów z zakresu opieki nad dzieckiemi rodziną.Spośród 773 nadesłanych na konkursprojektów, na dofinansowanie ichrealizacji mogło liczyć zaledwie 231 najlepszych.Wniosek powiatu konińskiegouzyskał bardzo dobrą ocenę i najwyższąw województwie dotację - w wysokości170 tysięcy złotych.Zgodnie z celem dotacji, 150 tysięcy złprzeznaczone zostanie na rozwój powiatowegosystemu rodzinnej opieki zastępczej,w tym na kontynuację wdrażaniamodelu Indywidualnej Asysty Rodzinnej,który służyć ma pomocą rodzinom zagrożonymodebraniem dzieci oraz rodzicom,którzy chcą odzyskać dzieci umieszczonew opiece zastępczej.Pozostałe 20 tysięcy zł dofinansowaniawykorzystane zostanie na realizacjękolejnego etapu warsztatów pn. „DobryRodzic – Szczęśliwe Dziecko”, którychpomysłodawcą i realizatorem ich pilotażowejczęści był, zmarły w tym roku, konińskipsycholog Piotr Jucyk.Prowadzone przez Ośrodek PoradnictwaRodzinnego i Interwencji Kryzysowejw Ślesinie warsztaty skierowanesą do rodziców z powiatu konińskiegoi mają na celu poprawę relacji i kontaktóww rodzinie, nabycie umiejętnościwyrażania emocji i właściwego komunikowaniasię, poznanie prawidłowegowypełniania ról życiowych oraz zdobycieumiejętności radzenia sobie w życiucodziennym.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy StarostwaOd 28 czerwca do 9 lipca br. będzietrwał nabór wniosków na „Tworzeniei rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Do rozdysponowaniajest 1,2 mld zł.Prezes Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa Tomasz Kołodziej, ogłosił,że wnioski o pomoc z działania „Tworzeniei rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanegoz PROW 2007 - 2013, będąprzyjmowane przez Oddziały RegionalneARiMR od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r.Na realizację inwestycji finansowanychz tego działania przeznaczono w tegorocznymnaborze około 1,2 miliarda złotych.ARiMR przygotował łatwiejszy do wypełnieniawniosek o przyznanie wsparciadla „mikroprzedsiębiorstw”. Nowy formularzbędzie łatwiejszy dla wnioskodawców,ponieważ w trakcie jego wypełniania będąwyświetlane informacje o popełnianychbłędach, np. wpisaniu nieprawidłowegonumeru PESEL czy daty. Dużą wygodąjest także to, iż formularz ten, gdy zachodzitaka konieczność, pozwala na automatyczneprzeniesienie informacji pomiędzyposzczególnymi pozycjami we wniosku.Ponadto, formularz został tak przygotowany,że wymusza wypełnienie wszystkichwymaganych rubryk. Ich niewypełnieniespowoduje bowiem, że takiego wnioskunie będzie można wydrukować i złożyćw ARiMR. Dzięki wprowadzeniu takiejfunkcjonalności wnioskodawcy uniknąodrzucenia ich wniosków z powodu niewypełnieniawymaganych pól, co w zeszłymroku, gdy obowiązywały tradycyjne wnioskizdarzało się niestety bardzo często.O wsparcie mogą ubiegać się osobyfizyczne i prawne planujące utworzenielub rozwinięcie firm prowadzących działalnośćnie związaną z rolnictwem, naobszarach wiejskich. Możliwe jest takżeskorzystanie w pewnych warunkach z takiegowsparcia przez firmy działające lubplanujące rozpoczęcie działalności w gminachmiejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak,jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługidla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,może otrzymać pomoc na „Tworzeniei rozwój mikroprzedsiębiorstw” gdy miejscemjej działalności jest gmina miejskowiejskiejz wyłączeniem miast liczącychpowyżej 20 tys. mieszkańców lub gminamiejskich z wyłączeniem miejscowościliczących powyżej 5 tys. mieszkańców.Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planujerozpoczęcie działalności innej niżusługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,miejscem jej prowadzenia mogą byćmiejscowości należące do gmin miejskowiejskichz wyłączeniem miast liczącychpowyżej 5 tys. mieszkańców albo gminmiejskich z wyłączeniem miejscowości liczącychpowyżej 5 tys. mieszkańców.Lista działalności gospodarczych, naktóre można otrzymać pomoc obejmujeponad 350 pozycji.ARiMR może przyznać pomoc mikroprzedsiębiorstwomprowadzącym bądźpodejmującym działalność w zakresie:• usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;• usług dla ludności;• sprzedaży hurtowej i detalicznej;• rzemiosła i rękodzielnictwa;• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;• usług turystycznych oraz związanych zesportem, rekreacją i wypoczynkiem;• usług transportowych;• usług komunalnych;• przetwórstwa produktów rolnych lubjadalnych produktów leśnych;• magazynowania lub przechowywaniatowarów;• wytwarzania produktów energetycznychz biomasy;• rachunkowości, doradztwa lub usługinformatycznych.W tym roku pomoc na „Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw” będzie udzielanana korzystniejszych warunkach niż dotychczas.Na utworzenie jednego miejscapracy będzie można otrzymać 100 tys. zł,dwóch miejsc pracy 200 tys. zł - a w przypadkupowstania trzech lub więcej nowychmiejsc pracy można będzie dostać 300 tys.zł. Dotychczas, by otrzymać refundacjęw wysokości 300 tys. zł, należało utworzyćco najmniej pięć nowych miejsc pracy.Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniuoperacji. O kolejności, w jakiejprzysługuje pomoc, będzie decydowaćliczba punktów, które ARiMR przyzna napodstawie tzw. rankingu, czyli kryteriówokreślonych w rozporządzeniu MRiRW.Preferowane będą operacje z regionówuboższych, a zwłaszcza borykających sięz dużym bezrobociem.Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniającamniej niż 10 pracowników,a jej roczny obrót i/lub całkowity bilansroczny nie przekracza 2 mln euro.Źródło: www.armir.gov.pl5


6Z życia szkołyŚwiatowy Dzień Ziemiw ŻychlinieNiemal we wszystkich krajach nawszystkich kontynentach 22 kwietnia obchodzonybył Światowy Dzień Ziemi. Dorocznaimpreza zorganizowana została poraz czterdziesty na świecie, dwudziestyw Polsce i piąty w Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych im. Fryderyka Chopinaw Żychlinie. Patronem tej uroczystości,podobnie jak w poprzednich latach, byłoStarostwo Powiatowe w Koninie. Hasłoprzewodnie tegorocznych obchodów to:„Różnorodność w nas, bioróżnorodnośćwokół nas”. Tegoroczne działania miałyzwrócić uwagę na problemy związanez działaniami człowieka, które wpływająna stałą tendencję zmniejszania się różnorodnościbiologicznej oraz zachęcenie dopodejmowania wzmożonych wysiłków narzecz przeciwdziałania jej utracie. Co najmniej20 gatunków zwierząt i roślin giniez naszej planety każdego dnia w wynikuzanieczyszczeń i przekształceń w ich naturalnymśrodowisku. Szacuje się, że po2000 r. tempo to wzrosłodo 100 gatunków dziennie.Czerwona lista gatunkówzagrożonych wymarciem,opublikowanaprzez MiędzynarodowąUnię Ochrony Przyrodyi jej Zasobów wskazuje naalarmujące tempo, w jakimginie różnorodnośćgatunków zwierzęcychi roślinnych na Ziemi. Zagrożonywymarciem jestco czwarty gatunek ssaków,co piąty ptaków, co trzeci płazówi 70 procent roślin.Aby uczulić na ten problem uczniówgimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,organizatorzy zaprosili ich do 6 konkursów:na prezentację multimedialną przedstawiającągatunki wymarłe i wytępione,albumy roślin chronionychw Polsce, na karmnik lubbudkę lęgową dla ptaków,na żywą reklamę produktuekologicznego, na plakat„Świat kolorem malowany– cztery pory roku”i fotograficzny „Różnorodnepiękno naszychdrzew w obiektywie”.Do wspólnej zabawywłączyli się uczniowieszkół gimnazjalnych(Gimnazjum nr 1, 3, 5, 6, 7 w Koninie,w Golinie, w Żychlinie, w Liścu Wielkimi Rychwale, Starym Mieście, Sławsku, Tuliszkowie)i ponadgimnazjalnych powiatukonińskiego (w Żychlinie i Kleczewie),którzy wzięli udział w konkursach.We wszystkich konkursach wzięło udział520 uczniów. Według organizatorów: JoannyWierzbowskiej i Żanetty Śledzińskiej,świadczy to zainteresowaniu uczniów otaczającymnas światem i słuszności kontynuowaniapodobnych akcji promującychideę zdrowej, zielonej planety.W Dniu Ziemi zaprezentowane zostałyich efekty oraz rozdane nagrody ufundowaneprzez Wydział Ochrony ŚrodowiskaStarostwa Powiatowego. Nagrody wręczylilaureatom i ich opiekunom StarostaKoniński Stanisław Bielik, NaczelnikWydziału Ochrony Środowiska HalinaDąbrowska oraz Dyrektor Zespołu SzkółEkonomiczno-Usługowych w ŻychlinieAnna Matczak-Gaj.Uroczystość zakończyła część artystyczna,którą stanowiło przedstawienieteatralne pt. „Zielona afera, czyli ostatnieśledztwo inspektora Zgrozy”.Żanetta ŚledzińskaNauczyciel Zespołu SzkółEkonomiczno-Usługowych w ŻychlinieLaureaci kKonkurs na plakat „Świat koloreSzkoły gimnazjalneI miejsce – Gruszczyńska Paulina – nr 7 ex quoII miejsce – Katulska Magdalena – GolinaIII miejsce – Gulczyńska Monika – nr 7 ex quo WWyróżnienia – Nowak Justyna – Tuliszków, BartoSzkoły ponadgimnazjalneI - Niedzielska Patrycja – Zespół Szkół PonadgimII - Śrubas Daria – Zespół Szkół Ekonomiczno-UsIII - Kowalska Aleksandra – ZSE-U w Żychlinie kWyróżnienie – Szymczak Anna ZSE-U III LO euroKonkurs fotograficzny „PięknoSzkoły gimnazjalneI miejsce – Wolicka Edyta – GolinaII miejsce – Kwiryng Julita – RychwałIII miejsce – Cieślarska Dominika – nr 6Wyróżnienie – Stolarek Aleksandra – Lisiec Wielki, DSzkoły ponadgimnazjalneI - Szymczak Magdalena – ZSP w KleczewieII - Szymczak Kamila – ZSE-U ŻychlinIII - Karnecka Małgorzata – ZSE-U ŻychlinWyróżnienie – Burda Natalia – ZSP w Kleczewie,Konkurs na karmnikSzkoły gimnazjalneI miejsce – Kobierska Natalia – GolinaII miejsce – Krzyżak Szymon – Lisiec WielkiIII miejsce – Janiak Sebastian – Lisiec WielkiWyróżnienia – Torzecka Natalia – Golina, WiatroSzkoły ponadgimnazjalneI - Mróz Karolina – ZSE-U II TEII - Marciniak Magdalena – ZSE-U III TAIII - Kowalewski Mariusz – ZSE-U I TAWyróżnienie – Michalak Joanna – ZSE-U II TŻKonkurs na album „RoślSzkoły gimnazjalneI miejsce – Szejna Patrycja – nr 7II miejsce – Łukowska Natalia – nr 7III miejsce – Kaszuba Magdalena – Zespół SzkółWyróżnienia – Robak Marek – nr 1, Łuczak PatrSzkoły ponadgimnazjalneI - Walczak Adrianna – ZSP w KleczewieII - Woźniak Martyna – ZSP w KleczewieIII - Błaszczak Agnieszka – ZSE-U w ŻychlinieWyróżnienie – Majewska Paulina – ZSE-U w ŻychKonkurs na prezentacje multimediaSzkoły gimnazjalneI - Szymczak Radosław – GolinaII - Kaszuba Szymon – Zespół Szkół w ŻychlinieIII - Kurz Aleksander – nr 3Wyróżnienie – Grala Karolina – nr 1, Nowicka MSzkoły ponadgimnazjalneI - Kowalewski Kamil – ZSE-U kl. 3 TEII - Ziółkowska Agnieszka – ZSE-U kl. III THIII - Matuszak Łukasz – ZSE-U kl. II TAWyróżnienie Rzepecka Monika – ZSE-U kl. 2 TH


onkursówm malowany-cztery pory roku”Tylkowska Grażyna – nr 7róbel Patrycja – Lisiec Wielkiszewska Klaudia – nr 5nazjalnych w Kleczewieługowych w Żychlinie kl. III TEl. I II THpejskienaszych drzew w obiektywieZ życia szkołyMłodzież ze Słowacjina stażu w Żychlinie7worzyńska Ewa – Sławsk, Jankowska Oliwia – nr 3Hochenza Natalia – ZSE-U w Żychlinielub budkę lęgowąwski Mateusz – Lisiec Wielkiiny chronione w Polsce”w Żychlinieycja – Golina, Loch Magdalena – Rychwałlinie kl. I TŻlną „Gatunki wymarłe i wytępione”artyna – nr 5„Ryby i ich rola w żywieniu człowieka”to tytuł projektu realizowanego przezsłowacką szkołę w ramach programu Leonardoda Vinci.14 uczniów ze Strednej Odbornej SkolyObchodu a Slużieb w Puchovie podopieką dwóch nauczycielek: LudmiłyHamsikovej i Viery Filovej uczestniczyłow trwających od 11 do 31 maja praktykachzawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowychim. F. Chopinaw Żychlinie.Słowacką grupą opiekowały się nauczycielkiprzedmiotów zawodowych z Zespołuw Żychlinie: Jolanta Knapkiewicz,Elżbieta Sell, Halina Michnicka, TeresaBetlejewska-Muzykiewicz, Iwona Smarżoraz Ewa Wilczewska. Panie w trakciepobytu młodzieży dzieliły się z nimi swojąwiedzą i umiejętnościami oraz dbałyo właściwą realizację zakładanych celówzawodowych projektu. Ponadto praktyczneumiejętności beneficjenci zdobywaliw zakładach gastronomicznych miastaKonina jak: „Hutnik”, „Grodzka”, „Kresowianka”,„Nautia” i „Pałacyk”, gdzie poznaliregionalną kuchnię pod względemsposobu doboru produktów, przygotowaniapotraw oraz obsługi konsumenta oraznauczyli się przygotowywać słodkowodnei morskie ryby oraz sporządzać z nich potrawy,uwzględniając zasady stosowanew technologii gastronomicznej.Ale słowacki projekt to nie tylko praktyki.Goście wzięli udział w wielu wycieczkacho charakterze zawodowymi kulturowym, m.in.: w Hotelu „Magda”w Licheniu, gospodarstwach rybackichw Gosławicach i na Mazurach. ZwiedziliToruń i poznali jego historię, byli w Planetarium,widzieli Krzywą Wieżę. Odwiedzilirównież Muzeum Fryderyka Chopinaw Szafarni, Wilczy Szaniec – kwateręAdolfa Hitlera z czasów II wojny światowej,wojskowe lotnisko w Wilamowie,Giżycko, cerkiew prawosławną w Wojnowie,Bazylikę w Świętej Lipce, Mikołajki,Kętrzyn, skansen w Olsztynku, PolaGrunwaldu, a także Poznań.Uczestnicy zwiedzili również ZiemięKonińską: Muzeum w Gosławicach, gospodarstwoagroturystyczne w Trójce,specjalizujące się w hodowli koni orazMini Zoo w Izabelinie. Pozostałe wolnechwile młodzi Słowacy spędzali na pływalniw Koninie, grając w piłkę nożnąz uczniami ZSE-U w Żychlinie oraz naspotkaniach z polskimi rówieśnikami.28 maja w Centrum Dydaktyczno –Gastronomicznym Zespołu Szkół Ekonomiczno– Usługowych im. F. Chopinaw Żychlinie odbyło się uroczyste pożegnaniemłodzieży słowackiej, podczasktórego Starosta Koniński Stanisław Bielikwręczył wszystkim uczestnikom Certyfikatzaświadczający o odbyciu stażu.Żanetta Śledzińskanauczyciel Zespołu SzkółEkonomiczno-Usługowych w Żychlinie


8Z życia szkołyZ Finału Wielkopolskiego KonkursuWiedzy o Samorządzie Terytorialnymw ŻychlinieDamian Malicki z powiatu słupeckiegozostał laureatem wojewódzkiego finałuXVII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzyo Samorządzie Terytorialnym.Finał Wielkopolskiego Konkursu Wiedzyo Samorządzie Terytorialnym już zanami. W piątek (11 czerwca) w ZespoleSzkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie,o miano najlepszych w województwiewalczyli laureaci powiatowycheliminacji Konkursu.Do rywalizacji przystąpiło 57 uczniówreprezentujących gimnazja z 35 powiatówWielkopolski. Tegoroczne zmaganiakonkursowe stały na wysokim poziomie.Pisemny etap Konkursu wyłonił ośmiuuczestników ścisłego finału. Z testemnajlepiej poradzili sobie Damian Malickii Mateusz Góralski z powiatu słupeckiego,Dawid Radziłowski z Wrześni, MartynaWekwert z Chodzieży, Krzysztof Bączkiewiczz powiatu poznańskiego, AleksandraGierowska z powiatu złotowskiego,Mateusz Michalski z powiatu grodziskiegoi Marcin Spiralski z Pleszewa.Poza wiedzą dotyczącą funkcjonowaniasamorządu terytorialnego wszystkichszczebli, roli organizacji pozarządowychw życiu publicznym czy możliwości korzystaniaprzez samorządy z funduszystrukturalnych, finałowa ósemka musiaławykazać się znajomością własnego samorząduoraz umiejętnością myślenia o sprawach,którymi samorząd się zajmuje.Rywalizacja była wyrównana, jednak najwyższeuznanie Komisji i zwycięstwo w finaleXVII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzyo Samorządzie Terytorialnym zdobyłDamian Malicki z Publicznego Gimnazjumw Kowalewie Opactwo z powiatu słupeckiego.Zasłużone drugie miejsce przypadłoDawidowi Radziłowskiemu z Gimnazjumnr 1 we Wrześni. W trójce najlepszych znalazłasię także Martyna Wekwert z MiejskiegoGimnazjum w Chodzieży.Wszyscy uczestnicy ścisłego finałuotrzymali atrakcyjne nagrody: kamery,telefony komórkowe, aparaty cyfrowe,monitory LCD, odtwarzacze MP4 i DVDoraz książki a ich opiekunowie nagrodyfinansowe.Wielkopolski Konkurs Wiedzy o SamorządzieTerytorialnym organizowany jestod 1994 roku przez Towarzystwo Samorządowe.Honorowy patronat nad jegoXVII edycją objął Marszałek WojewództwaWielkopolskiego.W przygotowanie tegorocznego finałuw Żychlinie włączyli się Rada PowiatuKonińskiego i Starostwo Powiatowew Koninie.Marta J. BagrowskaRzecznik Prasowy Starostwa


Kasa Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego Placówka Terenowaw Koninie informuje:Za wypadek przy pracy rolniczej uważasię nagłe zdarzenie wywołane przyczynązewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywaniaczynności związanych z prowadzeniemdziałalności rolniczej albo pozostającychw związku z wykonywaniemtych czynności:1. na terenie gospodarstwa rolnego, któreubezpieczony prowadzi lub w którymstale pracuje, albo na terenie gospodarstwadomowego bezpośrednio związanegoz tym gospodarstwem rolnym lub2. w drodze ubezpieczonego z mieszkaniado gospodarstwa rolnego, o którymmowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej,lub3. podczas wykonywania poza terenemgospodarstwa rolnego, o którym mowaw pkt 1, zwykłych czynności związanychz prowadzeniem działalności rolniczejalbo w związku z wykonywaniemtych czynności, lub4. w drodze do miejsca wykonywaniaczynności, o których mowa w pkt 3,O miano najbezpieczniejszego gospodarstwarywalizowało osiem gospodarstw:cztery z powiatu konińskiego, dwaz powiatu kolskiego, jedno z tureckiegooraz jedno z powiatu słupeckiego.26 kwietnia Komisja Regionalna składającasię z przedstawicieli: Placówki TerenowejKasy Rolniczego UbezpieczeniaSpołecznego w Koninie, i Starostw Powiatowychw Koninie, Kole, Słupcy i Turku,konińskiego Oddziału PIP, Komendy MiejskiejPSP w Koninie, Komendy PowiatowejPSP w Słupcy, Biura PowiatowegoWielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku,Powiatowego Zespołu Doradczego WielkopolskiegoOśrodka Doradztwa Rolniczegow Koninie podsumowała konkurs.Pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo:Państwa Danuty i Zbigniewa Wolickichpołożone w m. Józefowo, gmina Babiako pow.22,40 ha. Głównym kierunkiemprodukcji jest sadownictwo (uprawa porzeczki,wiśni, śliwy oraz moreli).Wyróżnienia zdobyły gospodarstwa:1. Państwa Marii i Tadeusza Rybarczyków– położone w m. Lisewo w gminieRolnik Konińskialbo w drodze powrotnej.O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczejposzkodowany, rolnik, domowniklub inna osoba są zobowiązane zawiadomićKasę bez zbędnej zwłoki, jednak niepóźniej niż w terminie 6 miesięcy od dniajego zaistnienia.Zgłoszenia wypadku może dokonaćposzkodowany lub inna osoba, bezpośredniow siedzibie KRUS lub za pośrednictwempoczty, telefonicznie albo pocztąelektroniczną.Poszkodowany lub inna osoba zgłaszającawypadek powinna w szczególności:1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejscei przedmioty związane z wypadkiem;2. udostępnić miejsce wypadku i przedmiotyzwiązane z wypadkiem;3. wskazać świadków wypadku;4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;5. udzielić informacji i wszechstronnejpomocy pracownikowi Kasy upoważnionemuprzez Prezesa Kasy do prowadzeniapostępowania dowodowegow sprawie ustalenia okoliczności i przyczynwypadku.Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:• ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi),który doznał stałego lub długotrwałegouszczerbku na zdrowiu wskutekwypadku przy pracy rolniczej lubrolniczej choroby zawodowej,• członkom rodziny ubezpieczonego, któryzmarł wskutek wypadku przy pracyrolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.Jednorazowe odszkodowanie nie przysługujeubezpieczonemu, jeżeli:• spowodował wypadek umyślnie albowskutek rażącego niedbalstwa lub• będąc w stanie nietrzeźwości, lub będącpod wpływem środków odurzających,substancji psychotropowych, lubinnych środków o podobnym działaniu,sam w znacznym stopniu przyczynił siędo wypadku.Osoba uprawniona do ubiegania sięo odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałegouszczerbku na zdrowiu albośmierci wskutek wypadku przy pracyrolniczej powinna złożyć wniosek o jednorazoweodszkodowanie na formularzuKRUS SR-23.VIII edycja etapu regionalnego konkursu „BezpieczneGospodarstwo Rolne” rozstrzygniętaSkulsk o powierzchni 28,02 ha. Głównymkierunkiem produkcji jest hodowlaopasów, uprawa warzyw.2. Państwa Małgorzaty i Tomasza Kwiecińskich– położone w m. Lisiec Wielki,gmina Stare Miasto o pow. 38 ha.Główny kierunek produkcji to hodowlaopasów i bydła mlecznego3. Państwa Agnieszki i Michała Roszak –położone w m. Ostrowite o pow. 34 ha.Główne kierunki produkcji to hodowlakrów mlecznych i trzody chlewnej.Ponadto Komisja postanowiła dodatkowowyróżnić dwa gospodarstwa:1. Państwa Agnieszki i Sławomira Grabowskichz m. Olszak, gm. Babiak2. Państwa Moniki i Grzegorza Michalakówz m. Będziechów, gm. Kawęczynzaudział w konkursie i zaangażowaniewe wdrażaniu zasad bezpiecznej pracyw gospodarstwach rolnych.Przy ocenie gospodarstw Komisja brałapod uwagę miedzy innymi ład i porządekw obrębie podwórza, zabudowań i stanowiskpracy, stan budynków inwentarskichi gospodarczych (stan schodów, używanychdrabin oraz instalacji i urządzeńelektrycznych), wyposażenie maszyni urządzeń używanych w gospodarstwiew osłony ruchomych części, podporyi inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarektarczowych i łańcuchowych, warunkiobsługi i bytowania zwierząt gospodarskichoraz stosowanie, stan i jakośćśrodków ochrony osobistej oraz estetykęgospodarstw.Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenienagród odbędzie się na TargachRolniczych w Kościelcu 27 czerwca br.Gratulujemy laureatom i wszystkimuczestnikom konkursu.W imieniu organizatorów konkursudziękujemy wszystkim instytucjom, sponsoromnagród i osobom, uczestniczącymw organizacji tego konkursu i przyczyniającymsię do krzewienia zasad bezpiecznejpracy w gospodarstwie rolnym.Ewa JakubowskaKierownik Samodzielnego ReferatuPrewencji, Rehabilitacjii Orzecznictwa LekarskiegoPlacówki Terenowej KRUS w Koninie9


10Z życia szkoły / SportWielkie sukcesy w małej klasieIV miejsce w I Ogólnopolskim Konkursiez Finansów i Rachunkowości organizowanymprzez Stowarzyszenie Księgowychw Polsce zajęli uczniowie III klasyTechnikum dla młodzieży w ZespoleSzkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.Ogólnopolski sukces młodych ekonomistówz Kleczewa, na który pracowała niewielkaklasa, warto zaakcentować z uwagina wysoki wynik – 17 punktów na 20możliwych do uzyskania. Indywidualnysukces odniosła Kinga Karnafel, któraw finale uzyskała 12 miejsce w Polsce.Należy zaznaczyć, że klasa ekonomistów,prowadzona przez panią JoannęLetniaSpartakiadaMieszkańcówWsiW drugą niedzielę czerwca tj. 13 czerwca2010 r. w parku przy Szkole Podstawoweji Gimnazjum w Brzeźnie odbyłasię „Letnia Powiatowa Spartakiada MieszkańcówWsi”. W sportowych zmaganiachwzięły udział reprezentacje czterech gmin:Kleczewa, Rychwała, Goliny i Krzymowa.O miejsca na podium rywalizowanow siedmiu konkurencjach: przeciąganieliny, sztafeta sprawnościowa, strzelaniez wiatrówki, rzut lotką, skok w dal z miejsca,trójbój dla władz samorządowychi podnoszenie ciężarka 17,5 kg.W przeciąganiu liny najlepszą ekipąokazała się być reprezentacja Kleczewaw składzie: Tomasz Socha, RadosławGoiński i Dariusz Szymański, pokonującwszystkich swoich rywali. Kolejne miejscaprzypadły Golinie, Rychwałowi i drużyniez Krzymowa.Sztafetę sprawnościową wygrała ekipareprezentująca gminę Golina. Drugiemiejsce zajęła drużyna z Kleczewa, a kolejne:Rychwał i Krzymów.W konkurencji „strzelanie z wiatrówki”zwyciężyli mieszkańcy gminy Kleczeww składzie: Joanna Michalak i PiotrSzymański pokonując kolejno Rychwał,Krzymów i Golinę.W rzutach lotką bezkonkurencyjna byładrużyna z Krzymowa w składzie: KarolinaSawińska i Jerzy Drygiel. Kolejne miejscaBiegasiewicz, wychowawcę i nauczycielaprzedmiotów ekonomicznych, wykazujesię dużą aktywnością. Uczniowietej klasy po raz trzeci zorganizowaliw kleczewskiej szkole Światowy TydzieńPrzedsiębiorczości, którego finał stanowiłkonkurs „Zostań inwestorem” orazOlimpiadę Wiedzy o Finansach podpatronatem Wyższej Szkoły Bankowejw Poznaniu.Pasjonaci finansów z tej klasy zdobywająco roku czołowe miejsca w OlimpiadzieWiedzy Konsumenckiej orazw Ogólnopolskim Konkursie BiznesJunior.PROGRAMREGIONALNYNARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI„Przebudowa drogi powiatowej nr 3181PWilczogóra – Skulska Wieś na odcinku Wturek – Skulska Wieś”Powiat Koniński podpisał umowę z firmą Skanska S.A. na wykonanieprac modernizacyjnych na drugim odcinku drogi powiatowej Wilczogóra –Skulska Wieś, tj. od miejscowości Wturek do miejscowości Skulska WieśW ramach projektu wykonane zostaną prace obejmujące:• poszerzenie jezdni• ułożenie nawierzchni• odnowienie skrzyżowań• budowę zatoki autobusowej• budowę chodników na długości 1,2 km i wjazdów na posesjeProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKIprzypadły w udziale: Golinie, Kleczewowii RychwałowiSkok w dal z miejsca był konkurencją,w której najlepiej wypadła drużyna z Goliny.Na kolejnych miejscach znaleźli sięzawodnicy z gmin: Krzymowa, Rychwałai Kleczewa.Koszt inwestycji: 6 mln 12 tys. złKwota dofinansowania: 3 mln 6 tys. złPrzebudowa odcinka Wturek –Skulska Wieś o długości 5,7 km (do drogikrajowej nr 25) zakończy się we wrześniu tego roku - w tym samymczasie co przebudowa pierwszego odcinka Wilczogóra – Wturek,na przebudowę którego umowę podpisano wcześniejZarząd Dróg Powiatowychw KoniniePotwierdzeniem wyróżniających wyników,a także nagrodą dla najlepszych sąstypendia: po raz drugi Kinga Karnafeluzyskała stypendium Prezesa Rady Ministrów,a Starosta Koniński przyznaładeptom finansów dwa stypendia zawysokie wyniki w nauce za ubiegły rokszkolny.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych niemający do tej pory ani doświadczenia,ani tradycji w kształceniu ekonomistówzabłysnął sukcesami małej klasy na forumogólnopolskim.Marietta PutzDyrektor ZespołuSzkół Ponadgimnazjalnychw KleczewieWOJEWÓDZTWOWIELKOPOLSKIEUNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZROZWOJU REGIONALNEGOPowiat KonińskiTrójbój dla władz samorządowychskładał się z rzutów lotką do tarczy, rzutówosobistych do kosza i strzałów piłkąna bramkę o wymiarach 1m x 1m.Najlepszymi zawodnikami tej konkurencjizostali Jarosław Mielcarek i AndrzejFrątczak reprezentujący gminęstr. 11


KomunikatyKonkurs „Gwiazdy Wielkopolskie”Urząd Marszałkowski WojewództwaWielkopolskiego ogłosił konkurs „GwiazdyWielkopolskie” na najciekawsze i najbardziejpopularne projekty realizowaneze środków Wielkopolskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego na lata2007 – 2013.Dzięki temu konkursowi mieszkańcyWielkopolski i potencjalni beneficjencimają okazje poznać bliżej projektyzrealizowane dzięki dofinansowaniuz Unii Europejskiej i zagłosować nanajlepsze – w ramach tzw. Dobrychpraktyk.Za pośrednictwem strony internetowejwww.wrpo.wielkopolskie.pl/gwiazdywielkopolskie można oddać swój głos nawybrany projekt. Największa liczba głosówzdecyduje o zwycięstwie. Szczegóływ regulaminie.Warto dodać, że z naszego regionu udziałw Konkursie wzięło trzech beneficjentów:Powiat Koniński – Zarząd Dróg Powiatowych– projekt: „Przebudowa drogipowiatowej nr 3181P Wilczogóra – SkulskaWieś na odcinku Wilczogóra - Wturek”oraz „Przebudowa drogi powiatowejnr 3181P Wilczogóra – Skulska Wieś naodcinku Wturek – Skulska Wieś”;Miasto Konin – projekt: „Zagospodarowanieterenów nadbrzeżnych w Koninie– Bulwar Nadwarciański”;Fundacja im. Doktora Piotra JanaszkaPODAJ DALEJ projekt: „CentrumPOŁUDNIOWA – modernizacjabudynku przy ul. Południowej w Koniniena potrzeby rehabilitacji społeczneji zawodowej osób niepełnosprawnych”.Z przedstawicielami beneficjentówbiorących udział w Konkursie „GwiazdyWielkopolskie” będzie można się spotkaćpodczas organizowanych 22 sierpnia DożynekPowiatowych w Rychwale. Już terazserdecznie zapraszamy do specjalnieprzygotowanego „Miasteczka Europejskiego– Miasteczka Pełnego Gwiazd”.Zachęcam jeszcze raz do zapoznaniasię z listą projektów biorących udziałw Konkursie i oddanie głosu.Dorota JaśniewiczPunkt InformacyjnyFunduszy Europejskichw Koninie11str. 10Krzymów zwyciężając Rychwał, Golinęi Kleczew.Reprezentacja gminy Rychwał w składziePatryk Stanisławski i Dawid Dominiaknie miała sobie równych w podnoszeniuciężarka, pokonując kolejno Golinę,Kleczew i Krzymów.W skład punktacji ogólnej weszły jeszczegry zespołowe. W piłce nożnej najlepsząokazała się być reprezentacja Goliny,drugie miejsce zajęła drużyna z Rychwała,a trzecie z Kleczewa. W piłce koszykowejkobiet zwyciężyła drużyna z Kleczewa pokonującreprezentantki gminy Rychwał (IImiejsce) i Goliny (III miejsce). W piłce koszykowejmężczyzn bezkonkurencyjna byładrużyna ze Skulska pokonując w rywalizacjiGolinę (II miejsce), Rychwał (III miejsce)i Kleczew (IV miejsce). W piłce siatkowejkobiet z kolei pierwsze miejsce na podiumwywalczyła drużyna z Rychwała, a kolejnemiejsca na podium zajęły gminy KazimierzBiskupi, Kleczew i Golina. Piłka siatkowamężczyzn okazała się być konkurencjąszczęśliwą dla drużyny z Rychwała, kolejnemiejsca przypadły w udziale reprezentacjomŚlesina, Kazimierza Biskupiego,Starego Miasta, Kleczewa i Goliny.W klasyfikacji końcowej Letniej SpartakiadyMieszkańców Wsi zwyciężyłagmina Rychwał, uzyskując 187 punktów.Na drugim miejscu z wynikiem 183 punktówuplasowała się gmina Golina. Trzeciemiejsce wywalczyła gmina Kleczew z dorobkiem177 punktów, a czwarte gminaKrzymów kończąc sportową rywalizacjęz wynikiem 105 punktów.Sebastian TołoczkoPodinspektor ds. sportuWydział Oświaty, Kultury i SportuPoznań, 5 czerwca,Stoisko WRPO na Placu WolnościKłodawa, 13 czerwca,Dni KłodawyLeszno, 19 czerwca,Dni Powiatu LeszczyńskiegoMiędzychód, 26 czerwca,Dni MiędzychoduChodzież, 31 lipca,Warsztaty JazzoweKalisz, 8 sierpnia,Powiatowe Zawody Sportowo - PożarniczeRychwał, 22 sierpnia,Dożynki GminneNowy Tomyśl, 28 sierpnia,Jarmark Chmielo - WikliniarskiŁęgowo, 29 sierpnia,Dożynki Powiatowo - GminneGniezno, 5 września,Dożynki PowiatoweJarocin, 11 września,Złote Gwiazdy Unii - II Piknik EuropejskiOstrzeszów, 19 września,Ogólnopolski Festiwal Pasztetników

More magazines by this user
Similar magazines