Návod na obsluhu - Buderus

buderus.sk

Návod na obsluhu - Buderus

6302 1330 – 07/2000 SK Pre odborných pracovníkovNávod na obsluhuNastavenie funkciíregulátora KR 02051 Tmax. 2 Tmax. 1 2 3Zásobník 1 54°CPred začatím obsluhy prosím pozorne prečítat’


PredslovDôležité všeobecné pokyny pre použitiePoužitie technického zariadenia len podľa pokynovuvedených v návod na obsluhu. Údržbu a opravyvykonávajú len odborný pracovníci autorizovanej firmy.Technické zariadenie používajte iba v kombináciis prístrojmi, náhradnými súčiastkami a príslušenstvom,ktoré je uvedené v návod na obsluhu. Iné kombinácie,príslušenstvo a súčiastky možno použit’ iba vtedy, ak súvýslovne určené pre predpokladaný spôsob použitiaa nemajú negatívny vplyv na výkonové atribúty a ani nabezpečnostné požiadavky.Technické zmeny vyhradené!V dôsledku neustáleho ďalšieho vývoja sa môžuobrázky, funkčné postupy a technické údaje nepatrneodlišovat’.Označenie snímačovNové označenie snímača FSS zodpovedá starémuoznačeniu FRS.Nové označenie snímača FSK zodpovedá starémuoznačeniu FKS.V tomto návode sa vo všeobecnosti používajú staréoznačenia FRS a FKS.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!2Ersatzteil-Service • Justus-Kilian-Straße 1 • 35457 LollarNávod na obsluhu regulátora KR 0205 • vydanie 07/2000


Návod na obsluhuVšeobecneRegulátor KR 0205 sa používa na reguláciuv kompletných staniciach typu KS 02... R.Nastavenie a ovládanie regulátora KR 0205 je opísanév tomto návode.Kompletné stanice sú vybavené dvoma obehovýmičerpadlami, ktoré môžu regulovat’ dva rozličnéspotrebiče. Regulácia dvoch plôch kolektorov nie jemožná.POKYN!Prestavenie snímačov z NTC na KTY jeopísané na strane 7.Ovládacie funkcieJeden zo spotrebičov môže byt’ predradený. Tentospotrebič sa bude ohrievat’ prednostne, vždy keď tobude pri danom výkone kolektorov možné.Ak už výkon kolektorov nebude postačovat’ na zohriatiepredradeného zásobníka alebo ak sa dosiahnenastavená teplota T max , tak regulátor prepne zariadeniena ohrev druhého zásobníka.Typ: KR 0205Temperatur-Sensoren2 3 4 5 6 71 8102ATRelais010011 12 13 14 15 16Každých 15 minút sa ohrievanie druhého zásobníkanakrátko preruší, aby regulátor mohol skontrolovat’, čiaktuálna teplota kolektorov neumožňuje opätovnéohrievanie predradeného zásobníka.1 2 S4 1 2 3 N N LAnschluss lt. Klemmplan desjeweiligen SystemsFKS FRS1 FRS2 FSX RS485Netz230 V AC50–60 HzPERegulácia riadi v závislosti od prevádzkového stavupočet otáčok obehových čerpadiel tak, aby bolnastavený teplotný rozdiel podľa možností konštantný.POKYN!Obehové čerpadlá sa vypínajú, keďteplota kolektorov presiahne 120 °C(výrobné nastavenie: 120 °C).Obr. 1Regulátor KR 0205 – zadná strana so schémouzapojenia1 2 3 4 5 6Obr. 2 zobrazuje ovládacie prvky na čelnej strane:1 = LED maximálna teplota T1 max , zásobník 1.2 = LED maximálna teplota T2 max , zásobník 2.3 = LED obehové čerpadlo 1 na plnenie zásobníka 1.4 = LED obehové čerpadlo 2 na plnenie zásobníka 2.5 = LED obehové čerpadlo 3 na odvádzanieprebytočného tepla.6 = Jednoduché ovládanie prostredníctvom tlačidielplus, mínus a enter.7 = Displej1 Tmax. 2 Tmax. 1 2 37Obr. 2 Regulátor KR 0205Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Návod na obsluhu regulátora KR 0205 • vydanie 07/2000Ersatzteil-Service • Justus-Kilian-Straße 1 • 35457 Lollar3


Návod na obsluhuMenu ovládania KR 0205Pri nastavovaní regulátora KR 0205 Vám pomôžediagram na obr. 3, strana 6.V nasledujúcom texte sú opísané jednotlivé položkyv menu:01 Teploty02 NastaveniaTeplotné hodnotyKolektorZobrazovanie teplotných hodnôt.Snímač T4í ?T3...°CPrídavný snímač.Regulácia počtu otáčokZásobník Kolektor...°C 1 ...°CZásobník 2 ...°CNasledovné nastavenia môže menit’ iba odbornýpracovník!Minimálna teplota kolektorovTmin T1 10 – 80°CNastavovaná hodnota zodpovedá minimálnej teplotekolektorov a mala by byt’ nastavená na 20 °C. Abymohlo solárne zariadenie plnit’ svoju funkciu, teplotamusí byt’ vyššia ako táto hodnota. Pozor! Ak tútohodnotu zmeníte, môže to mat’ za následok zníženieefektivity solárneho zariadenia.Otáčky Č1 0 - 30?Regulácia riadi v závislosti od prevádzkového stavupočet otáčok obehových čerpadiel (P1 = obehovéčerpadlo 1; P2 = obehové čerpadlo 2) tak, aby bolnastavený teplotný rozdiel podľa možností konštantný.Počet otáčok sa pohybuje medzi 0 (najmenší početotáčok) a 30 (najväčší počet otáčok).Prevádzkové hodinyZobrazovanie počtu prevádzkových hodín obehovéhočerpadla 1 alebo 2Indikácia poruchyOtáčky Č1 0 - 30Chod Č1 ...h Chod Č2 ...hČíslo chyby ......Číslo chyby 1 = pokazený snímač. Skontrolujtejednotlivé teploty. Na základe zobrazenia teplotnýchhodnôt možno zistit’, ktorý snímač je pokazený.Maximálna teplotaTmax T2 20 – 95°CPre každý zásobník možno osobitne nastavit’maximálnu teplotu. Ak teplota nameraná snímačomzásobníka dosiahne nastavenú hodnotu, tak saobehové čerpadlo vypne a rozsvieti sa príslušná diódaLED.Aby nedochádzalo k zbytočným prestojom solárnehozariadenia, musí byt’ druhý zásobník (spotrebič)nastavený na 90°C. Výnimka: Ak špecifický spôsobpoužitia umožňuje nižšie maximálne teploty, tak by sapri nastavovaní mali použit’ tieto nízke hodnoty.T2 = teplota zásobníka 1 doleT3 = teplota zásobníka 2 doleTmax T3 20 – 95°CNEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!Pri teplotách zásobníka nad 60°C musí byt’za prípojom teplej vody (zásobníka)nainštalovaný zmiešavací ventil (dodáva sana požiadanie).Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!4Ersatzteil-Service • Justus-Kilian-Straße 1 • 35457 LollarNávod na obsluhu regulátora KR 0205 • vydanie 07/2000


Návod na obsluhuZapínací teplotný rozdiel∆T Č1 zap. 6 – 18KAk sa dosiahne medzi zásobníkom 1(2) a plochoukolektorov zapínací teplotný rozdiel ∆T, tak začneobehové čerpadlo plnit’ zásobník 1(2). Rozsvieti sapríslušná dióda LED.Štandartná hodnota: 8KVypínací teplotný rozdielVypínací teplotný rozdiel je pevne stanovený na základezapínacieho teplotného rozdielu.Ak počas automatickej prevádzky obehového čerpadladôjde k poklesu zapínacieho teplotného rozdielu o viacako polovicu z nastavenej hodnoty a regulátor už znížiljeho počet otáčok na minimálnu hodnotu, tak saobehové čerpadlo vypne.Regulácia počtu otáčokOtáčky Č1áno/nieObzvlášt’ hospodárne pracuje solárne zariadeniev prípade regulácie otáčok. U regulátorov KR 0205môže byt’ táto funkcia zapnutá resp. vypnutá. Zanormálnych okolností by mala byt’ regulácia počtuotáčok zapnutá (áno).Funkcia predradeniaPrednost’ T2/T3∆T Č2 zap. 6–18KOtáčky Č2 áno/nieProstredníctvom funkcie predradenia možno pridelit’jednému zásobníku prednost’ pri plnení (ohreve).T2 = zásobník 1 je predradený. Keď sa dosiahnupodmienky zapnutia, bude sa zásobník 1 plnit’(ohrievat’) prednostne.T3 = zásobník 2 je predradený. Keď sa dosiahnupodmienky zapnutia, bude sa zásobník 2 plnit’(ohrievat’) prednostne.Teplotný rozdielSol. tepl. Č3: 0 – 10KTáto funkcia sa využíva iba vo výnimočných prípadoch.Ak je ohraničená aj teplota druhého zásobníka(spotrebiča), tak bude hlavne počas letných mesiacovčasto k dispozícii viac solárnej energie ako dokážuzásobníky využit’.Táto prebytočná energia sa môže odvádzat’ cezchladiaci okruh. Táto funkcia je zabezpečovanáprostredníctvom prídavného obehového čerpadla,ktoré sa pripojí k svorkám 12 a 14 (obr. 1) - ako otváračk svorkám 13 a 14. Vychádzajúc z nastavenejmaximálnej teploty zásobníka sa prostredníctvom tohtonastaviteľného teplotného rozdielu určí teplota, naúroveň ktorej sa druhý spotrebič bude ochladzovat’v prípade, že oba zásobníky dosiahnu maximálnuteplotu (0K: vypnutá funkcia).03 Manuálna prevádzkaManuálne zapínanie/vypínanieR1: zap./vyp.Manuálne zapínanie/vypínanie obehových čerpadiel 1a 2. Ak je nainštalované aj tretie obehové čerpadlo(pozri sol. tepl. Č3), tak ho možno taktiež manuálnezapínat’/vypínat’.Zobrazovanie teplotných hodnôt...... ...... ...... ......Kolektor...°CR2: zap./vyp. R3: zap./vyp.Zobrazované sú všetky teplotné hodnoty.Zľava: teplota kolektorov, teplota zásobníka 1 dole,teplota zásobníka 2 dole, voľný senzor.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Návod na obsluhu regulátora KR 0205 • vydanie 07/2000Ersatzteil-Service • Justus-Kilian-Straße 1 • 35457 Lollar5


Návod na obsluhuHlavné menu: 01 Teploty 02 Nastavenia 03 Ručná prev. 04 Ochranná fun.Kolektor ... °CTmin T1 10-80 °C R1: zap./vyp. Ochrana soláru áno/nieZásobník 1 ... °CTmax T2 20-95 °CR2: zap./vyp.120 °C (zmenateplotných hodnôt)Zásobník 2 ... °CTmax T3 20-95 °CR3: zap./vyp.Uloženie údajovSnímač T4 ... °CT C1 zap. 6-18 K(hodnoty teploty)Hlavné menu01 TeplotyOtáčky Č1 0-30T C2 zap.6-18 KKoniec manuál. prevOtáčky Č2 0-30Otáčky Č1á/nHlavné menu01 TeplotyChod Č1.....hOtáčky Č2a/nChod Č2.....hPrednost’T2/T3Číslo chyby ......Sol. tepl. Č3:0-10 KHlavné menu sHlavné menu01 TeplotyHlavné menu01 TeplotyHlavné menu: 05 Špec. funkcia06 Prídavná f. Verzia programu KR0205/(Verz.prog.)Nie je k dispozíciiHlavné menu01 TeplotyVýber programu Progr. KR0205.1Hlavné menu01 TeplotyManu. zosúladenie Presun (1-4): -20..20Hlavné menu01 TeplotyPozor!Žiadne zmeny!Auto. zosúladenieReset počítadloLen pre výrobcuReset: áno/nieHlavné menu01 TeplotyVážne:áno/nieHlavné menu01 TeplotyVýber jazykaNemecky/Ang./Fra.Hlavné menu01 TeplotyVýber snímačaT1-T4:NTC/KTYHlavné menu01 TeplotyObr. 3 Menu ovládania - regulátor KR 0205Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Ersatzteil-Service • Justus-Kilian-Straße 1 • 35457 Lollar6Návod na obsluhu regulátora KR 0205 • vydanie 07/2000


Návod na obsluhu04 Ochranná funkciaOchrana soláru áno/nieVýrobné nastavenie zariadenia obsahuje blokovaniezapínania obehových čerpadiel v prípade prekročeniamaximálnej teploty kolektorov (výrobné nastavenie:120°C).05 Špeciálna funkciaVýber programuNie je možný žiaden výber.Manu. zosúladenieLen pre výrobcu.Auto. zosúladenieLen pre výrobcu.Reset počítadloLen pre výrobcu.Výber jazykaPrestavenie regulátora zo snímačov NTC nasnímače KTY Stlačením tlačidla "+" v hlavnom menu vyberteponuku "05 Špeciálne funkcie". Výber potvrďte stlačením tlačidla "enter". Stláčajte tlačidlo "+" pokým sa na displeji nezobrazíponuka "Výber snímača". Výber potvrďte stlačením tlačidla "enter".Pomocou tlačidiel "+" resp. "–" môžete teraz vybrat’snímače T1 až T4. Zvoľte požadovaný snímač a výber potvrďtestlačením tlačidla "enter".Pomocou tlačidiel "+" resp. "–" môžete teraz nastavit’typ snímača. Zvolte požadovaný typ snímač a výber potvrďtestlačením tlačidla "enter".Nastavenie príslušného snímača sa uloží do pamäte.Na displeji je zobrazený príslušný snímač.V prípade potreby môžete takto nastavit’ aj ďalšiesnímače.Keď po vykonaní posledného nastavenia stlačíte štyrikrát tlačidlo "enter", tak sa na displeji zobrazí ponukahlavného menu "01 Teploty" (pozri "Menu ovládania -regulátor KR 0205" na strane 6).Iba "Nemecky".Výber snímačaSnímače sú z výroby nastavené na NTC.Snímač kolektora NTC 20KSnímač zásobníka NTC 10KZmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Návod na obsluhu regulátora KR 0205 • vydanie 07/2000Ersatzteil-Service • Justus-Kilian-Straße 1 • 35457 Lollar7


Návod na obsluhuTechnické údajeTechnické údaje regulácie teplotného rozdielu prespotrebič 2Vlastná spotreba:Tab. 1cca. 3,5 VADruh istenia: IP 40 / DIN 40050Napätie:Rozsah merania:Spínacie kontakty:Regulácia teplotného rozdielu230V AC, 50-60 Hz-30°C... +230°C3 výstupy relé(2 zatvárací kontakt,1 prepínací kontakt)povolený celkový spínacíprúd 2ASnímač kolektora FKS Ø 6mmSnímač zásobníka 1 FRS Ø 9,7mmSnímač zásobníka 2 FRS Ø 9,7mmSnímač kolektora/snímač zásobníka (FKS/FRS)(Snímač: KTY) Ø 6mmT [°C]R [kΩ]-30 1,266-20 1,387-10 1,5130 1,64510 1,78320 1,92630 2,07550 2,39060 2,555Snímač kolektora NTC 20K (FKS) Ø 6mmT [°C] R [kΩ] T [°C] R [kΩ]-45 992,4 110 1,009-40 702,2 120 0,7677-30 364,9 130 0,5916-20 198,4 140 0,4612-10 112,4 150 0,36350 66,05 160 0,289510 40,03 170 0,232720 25,03 180 0,188830 16,09 190 0,154540 10,61 200 0,127450 7,116 210 0,105860 4,943 220 0,088670 3,478 230 0,074680 2,492 240 0,063390 1,816 250 0,0540100 1,344 255 0,0500Tab. 3 Snímač NTC 20K – koeficienty odporuSnímač zásobníka NTC 10K (FRS) Ø 9,7mmT [°C] R [kΩ] T [°C] R [kΩ]0 32,506 70 1,75310 19,860 80 1,25620 12,487 90 0,91530 8,060 100 0,67740 5,331 110 0,50950 3,606 120 0,38760 2,490 125 0,33970 2,72780 2,90390 3,086100 3,274110 3,467Tab. 4Snímač NTC 10K – koeficienty odporuTab. 2Snímač KTY – koeficienty odporuKoeficienty odporu snímačov (pozri tabuľky 2 – 4)POZOR!Pri meraní koeficientov odporu odpojtesnímače (FKS a FRS) zo svoriekregulátora!Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!8Ersatzteil-Service • Justus-Kilian-Straße 1 • 35457 LollarNávod na obsluhu regulátora KR 0205 • vydanie 07/2000

More magazines by this user
Similar magazines