Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: 1 (24-07-2008)ČR revize/datum: 1 / 28.08.20093t30235 - GEL A TEINTE (COLLECTION BETON A CIRER)1. Identifikace přípravku a společnostistrana: 1/4Version 2 (02-07-2009)1.1 Identifikace přípravku GEL A TEINTE (COLLECTION BETON A CIRER)Kód výrobku3t302351.2 Použití: Nátěrová hmota.1.3 Identifikace výrobce: MATERIS PEINTURESSídlo:71, Boulevard du General Leclerc. 92583. CLICHY CEDEXTelefon / Fax: 01 41 27 62 00 / 01 41 27 62 01Nouzový telefon: +33 (0)1 45 42 59 59Elektronická adresa:Fds.support@materispaints.comDodavatel ČR: DPC Systems, s. r. o.SídloKšírova 120, 619 00 BrnoTelefon:Fax:543 250 300, 543 250 302, servisní 602 770 398543 252 301, 543 250 302Elektronická adresa:marek.prosecky@tollens.cz1.4 Telefonní číslo pro naléhavésituace:Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefonnepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, (nebo pouze ve dne 224 914 575)2. Identifikace nebezpečí2.1 Klasifikace přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS(vyhláška 232/2004 Sb.)2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání přípravku:Viz klasifikace a body: 3, 8, 9, 11, 12 a 15.2.3 Další rizika: Viz klasifikace jednotlivých složek3. Složení / informace o složkách3.1 Chemická charakteristika (popis): přípravek3.2 Údaje o nebezpečných složkách ve smyslu směrnice 67/548/EHS (vyhláška 232/2004 Sb.):Chemický název:Číslo:CAS / Einecs / IndexObsah v %hm.:2-dimethylaminoethanol108-01-00 ≤ x < 2,5 C; Xn(2-(Dimethylamino)ethan-1-ol)203-542-8R10-20/21/22-34Klasifikace látky:výstražný symbol, R větyúplné znění R vět - viz bod 16, expoziční limity jednotlivých látek, pokud jsou k dispozici - viz bod 8;přípravek neobsahuje složky v koncentraci, která by z toxikologického hlediska zapříčinila jeho klasifikaci jakonebezpečný4. Pokyny pro první pomoc:4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy zajistit lékaře.Při bezvědomí nikdy.nevyvolávejte zvracení4.2 Při nadýchání: -4.3 Při styku s kůží: -4.4 Při zasažení očí: -4.5 Při požití: -5. Opatření pro hašení požáru:5.1 Vhodná hasiva Není relevantní5.2 Nevhodná hasiva -5.3 Zvláštní nebezpečí -5.4 Zvláštní ochrannéprostředky pro hasiče:Vzhledem ke vzniku toxického dýmu při tepelném rozkladu je třeba, aby hasící personálpoužíval samostatný dýchací přístroj se stlačeným vzduchem.6. Opatření v případě náhodného úniku6.1 Bezpečnostníopatření na ochranuosob:6.2 Bezpečnostníopatření pro ochranuživotního prostředíProstředky osobní ochrany, viz body 7 a 8.Zachyťte uniklý materiál do vhodného nehořlavého absorpčního materiálu, např. písek,zemina, vermikulit (škvára), křemelina a uložte do vhodného kontejneru k likvidaci..Zamezte vniknutí do kanalizace a vodních toků. Pokud dojde k úniku do vodních toků,


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: 1 (24-07-2008)ČR revize/datum: 1 / 28.08.20093t30235 - GEL A TEINTE (COLLECTION BETON A CIRER)6.3 Doporučené metodyčistění a zneškodněnístrana: 2/4Version 2 (02-07-2009)řek neb odpadů informujte příslušné úřady (hasiči 150, policie 158, správce povodí).Kontaminované místo čistěte přednostně detergentem, nepoužívejte ředidla.Shromážděné zbytky přípravku likvidujte dle příslušných předpisů (viz bod 13).7. Zacházení a skladování7.1 Pokyny pro zacházení:Předpisy, které se uplatňují při skladování, dodržujte i v místech kde se s přípravkem nakládá.Nepovolaným osobám přístup zakázán.Obecné pokyny pro opatření na ochranu životního prostředí: postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší,vodním zákonem, zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Zamezte úniku přípravku do kanalizace a životníhoprostředí.7.2 Skladování:-7.3 Specifické (určené) použití: Nátěrová hmota. Další informace viz technický list.8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky8.1. Limitní hodnoty expozice: ČR: 361/2007 Sb.; EU: 98/24/ES (ve zn. 2000/39/ES, 2006/15/ES)Látka PEL NPK-P jednotka poznámkaExpoziční limity nejsou dle nařízení 361/2007 Sb. stanovenyExpoziční limity dle údajů dodavatele (2003-2006):108-01-0 UK/WELs TWA: 2 ppm STEL: 6 ppm Horní mez: -Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není stanoven8.2 Omezování expozice: Používejte osobní ochranné prostředky (nařízení vlády 21/2003 Sb., směrnice8.2.1 Omezování expozicepracovníků:a) Ochrana dýchacích cest -b) Ochrana rukou -c) Ochrana očí -d) Ochrana kůže -8.2.2 Omezování expoziceživotního prostředí:9. Fyzikální a chemické vlastnosti89/686/EHS)Personál musí mít pravidelně praný pracovní oděv.-9.1 Obecné informace:Skupenství (při 20°C):viskózní kapalinaBarva: -Zápach (vůně): -9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:Hodnota pH (při 23°C):slabě zásaditýpokud je pH měřitelné, hodnota je : neuvedenoTeplota (rozmezí teplot) varu (°C) nespecifikovánoTeplota (rozmezí teplot) tání (°C) nespecifikovánoBod vzplanutí (°C)není relevantníHořlavostSamozápalnost) (°C) (Teplota vznícení) nespecifikovánoTlak par (kPa):není relevantníHustota (g/cm 3 ) > 1Rozpustnost ve voděmísitelnýRozdělovací koeficient-n-oktanol/vodaViskozita (při 20 o C) (s) -VOC (g/l) -


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: 1 (24-07-2008)ČR revize/datum: 1 / 28.08.20093t30235 - GEL A TEINTE (COLLECTION BETON A CIRER)10. Stálost a reaktivita:Podmínky, za nichž je přípravekstabilní:Podmínky, kterých je nutno sevyvarovat:Látky a materiály, s nimižpřípravek nesmí přijít do styku:strana: 3/4Version 2 (02-07-2009)Při použití doporučených předpisů ke skladování a manipulaci (viz bod 7) jepřípravek stabilní.--Nebezpečné produkty rozkladu: -11. Toxikologické informace:Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku:O vlastním přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.12. Ekologické informace:Ekologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispozici.Pokud přípravek unikne do vodních toků, řek nebo kanaliace informujte příslušné úřady dle místních předpisů.13. Pokyny pro odstraňování:Způsoby zneškodňování zbytků přípravu a kontaminovaného obalu:Nevylévejte do kanalizace a vodních toků.Dodržujte místní předpisy pro ochranu vod.Odpad a obaly likvidujte dle místních předpisů.Odpad: Při recyklaci nebo likvidaci odpadu postupujte dle platných předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., ve zněnípozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy).Zamezte kontaminaci půdy nebo vody a zabraňte úniku do životního prostředí.Znečištěný obal: Vyprázdněte zcela obal. Nestrhávejte nálepku (štítek) z obalu. Předejte osobě oprávněnék likvidaci odpadů.14. Informace pro přepravu :Vyjmuto z povinností klasifikace a značení pro přepravu.Přepravu výrobku zajistěte v souladu s opatřeními ADR (silniční), RID (železniční), IMDG (námořní) a ICAO/IATA(letecká) -ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009.15. Informace o předpisechInformace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic67/548/EHS a 1999/45/ES (v jejich aktuálním znění) uvedeny na štítku:Symbol nebezpečnosti: -R věty -S věty: S 29 Nevylévejte do kanalizacePrávní předpisy vztahující se k přípravku:Předpisy EUSměrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označovánínebezpečných látek ve znění aktuálních změnSměrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících seklasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ve znění aktuálních změnNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (oprava)Směrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředkův aktuálním zněníRozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadů


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: 1 (24-07-2008)ČR revize/datum: 1 / 28.08.20093t30235 - GEL A TEINTE (COLLECTION BETON A CIRER)strana: 4/4Version 2 (02-07-2009)Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činitelipoužívanými při práci, v platném zněníNárodní předpisyZákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění a jeho prováděcí předpisyZákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisyZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisyZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisyZákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisyZákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisyZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisyZákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisyZákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy16. Další informaceJelikož neznáme pracovní podmínky uživatele tohoto přípravku, jsou informace uvedené v tomto bezpečnostním listuzaloženy na našich současných znalostech a na legislativě Společenství a předpisech v ČR.Přípravek nesmí být bez obdržení písemných instrukcí používán jinak, než je uvedeno v bodu 1. Je vždy povinnostíuživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna v souladu s platnými právními předpisy.Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu musí být považovány za popis bezpečnostních opatření vztahujícímise k našemu výrobku a nepředstavují záruku jeho užitných vlastností.Při klasifikaci se vycházelo z vyhlášky č. 232/2004 Sb. a údajů poskytnutých výrobcem (SAFETY DATA SHEET3t30235 - GEL A TEINTE (COLLECTION BETON A CIRER); Révision 1 (24-07-2008) Version 2 (02-07-2009).Úplné znění R vět z bodu 2: R 10 Hořlavý, R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití,R 34 Způsobuje poleptáníVydáním tohoto bezpečnostního listu pozbývají všechny předchozí bezpečnostní listy platnost.Tento bezpečnostní list formálně a obsahově odpovídá požadavkům nařízení (ES) 1907/20069.Poznámka pro následné uživatele / distributory: Informace o případném jiném použití, než uvedeném v tomtobezpečnostním listě a nové poznatky o možném nebezpečí při používání tohoto přípravku sdělte na adresu:marek.prosecky@tollens.cz

More magazines by this user
Similar magazines