Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: 1 (24-07-2008)ČR revize/datum: 1 / 28.08.20093t30235 - GEL A TEINTE (COLLECTION BETON A CIRER)10. Stálost a reaktivita:Podmínky, za nichž je přípravekstabilní:Podmínky, kterých je nutno sevyvarovat:Látky a materiály, s nimižpřípravek nesmí přijít do styku:strana: 3/4Version 2 (02-07-2009)Při použití doporučených předpisů ke skladování a manipulaci (viz bod 7) jepřípravek stabilní.--Nebezpečné produkty rozkladu: -11. Toxikologické informace:Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku:O vlastním přípravku nejsou k dispozici žádné údaje.12. Ekologické informace:Ekologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispozici.Pokud přípravek unikne do vodních toků, řek nebo kanaliace informujte příslušné úřady dle místních předpisů.13. Pokyny pro odstraňování:Způsoby zneškodňování zbytků přípravu a kontaminovaného obalu:Nevylévejte do kanalizace a vodních toků.Dodržujte místní předpisy pro ochranu vod.Odpad a obaly likvidujte dle místních předpisů.Odpad: Při recyklaci nebo likvidaci odpadu postupujte dle platných předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., ve zněnípozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy).Zamezte kontaminaci půdy nebo vody a zabraňte úniku do životního prostředí.Znečištěný obal: Vyprázdněte zcela obal. Nestrhávejte nálepku (štítek) z obalu. Předejte osobě oprávněnék likvidaci odpadů.14. Informace pro přepravu :Vyjmuto z povinností klasifikace a značení pro přepravu.Přepravu výrobku zajistěte v souladu s opatřeními ADR (silniční), RID (železniční), IMDG (námořní) a ICAO/IATA(letecká) -ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009.15. Informace o předpisechInformace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic67/548/EHS a 1999/45/ES (v jejich aktuálním znění) uvedeny na štítku:Symbol nebezpečnosti: -R věty -S věty: S 29 Nevylévejte do kanalizacePrávní předpisy vztahující se k přípravku:Předpisy EUSměrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označovánínebezpečných látek ve znění aktuálních změnSměrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících seklasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ve znění aktuálních změnNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (oprava)Směrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředkův aktuálním zněníRozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadů

More magazines by this user
Similar magazines