glavni projekt

gradst.hr

glavni projekt

1GRAĐEVINSKA REGULATIVA(ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJINN 76./07.)1/12/2010 voditelj kolegija: doc. dr.sc. Nives Ostojić Škomrlj, dipl. ing. građ.


edoslijed izrade dokumentacije i ishođenja dozvola21. investicijski program / feasibilty study2. idejno rješenje / idejni projekt3. lokacijska dozvola4. glavni projekt5. rješenje /Građevinska dozvola6. troškovnici7. izvedbeni projekt8. projekt unutrašnjeg uređenja9. projekt opreme10. projekt hortikulture i okoliša11. građenje12. uporabna dozvola13. tehnički pregled građevine1/12/2010


Građevinska regulativa - skup pravila struke, zakona, uredbi, propisa i drugih akatakojima se uređuju i usklađuju odnosi između svih sudionika u projektuPravila struke (priznata pravila tehnike) - skup znanstvenih i zanatskih Iskustava koja su sepotvrdila u praksi i postala obvezatnim dobrom u određenoj stručnoj djelatnostiDržavna regulativa –ZakoniUredbePropisiPravilniciStatutiPlanski dokumenti(Sa zakonskom snagom donose ih tijela državne uprave, javna i komunalna poduzeća)


Autonomna regulativaUgovorna dokumentacijaPreporuke i ostali akti znanstvenih, strukovnih i drugih udrugaMetodologije izrade raznih dokumenataTehničke specifikacijeMetode kalkulacijeNormativi i standardiOstala regulativaSudska praksaPropisi međunarodnog pravaLokalno običajno pravoUzance o građenju


Neki pojmovi …..Građevinsko zemljište je zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje jeizgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje javnih površinaElaborat iskolčenja građevine je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine naterenu i način kojim su stabilizirane točke planirane građevine,Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevinekoju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar građevne česticeOprema su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastojipostrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu jenamijenjena građevinaGeodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (situacija) za izgrađenu građevinu je nacrt koji je,prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanjeposlova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,


Gradilište je zemljište ili građevina, uključivo i privremeno zauzetedruge površine, potrebno za izvedbu građevinskih radova ili primjenuodgovarajuće tehnologije građenja i zaštitu, na kojemu se gradi,rekonstruira, uklanja, odnosno izvode radovi održavanja građevine,Građenje je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski,završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina,rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina,Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova kojima se utječe naispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost postojećegrađevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje,uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ilitehnološkog procesa i sl.),Složena građevina je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina,


Dijelovi (etaže) i visina građevine:• Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosnonajviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uzpročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),• Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da jenajmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,• Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,odnosno suterena,• Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,• Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposrednoispod kosog ili zaobljenog krova,• Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevinena njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrhanadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m1/12/20107


Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svihdijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine lođe, balkone i terase, određenihprema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide,parapete i ograde,Parcelacija zemljišta:Promjene glede položaja, oblika, oznaka (broja), načina uporabe i površinakatastarskih čestica, a provodi se u odgovarajućim dijelovima katastarskog operata natemelju parcelacijskog elaborata, a na zahtjev stranke kako bi se oblikovalagrađevinska parcela


Bitni zahtjevi za građevinuSvaka građevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja moraispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisaneZakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim natemelju Zakona, lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju Zakona, tedrugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su odutjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.Bitni zahtjevi za građevinu jesu:1. Mehanička otpornost i stabilnost2. Zaštita od požara3. Higijena, zdravlje i zaštita okoliša4. Sigurnost pri korištenju5. Zaštita od buke6. Ušteda energije i toplinska zaštita9


Bitni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevinesu:Mehanička otpornost i stabilnost tako da predvidiva djelovanja tijekomgrađenja i uporabe ne prouzroče: rušenje građevine ili njezina dijela, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.Zaštita od požara tako da se u slučaju požara: očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnimpropisom, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, spriječi širenje vatre na susjedne građevine, omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da seomogući njihovo spašavanje, omogući zaštita spašavatelja.


Higijena, zdravlje i zaštita okoliša tako da ih posebice ne ugrožava:oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari (onečišćenje zraka i sl.),opasno zračenje,onečišćenje voda i tla,neodgovarajuće odvođenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova te tekućeg otpada,nepropisno postupanje s krutim otpadom,sakupljanje vlage u dijelovima građevine ili na površinama unutar građevine.sigurnost u korištenju tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnikagrađevine koje mogu nastati uslijed poskliznuća, pada, sudara, opeklina, električnog udara ieksplozije,Zaštita od buke tako da zvuk što ga zamjećuju osobe koje borave u građevini ili u njezinojblizini bude na razini koja ne ugrožava zdravlje i osigurava noćni mir i zadovoljavajućeuvjete za odmor i rad,Ušteda energije i toplinska zaštita tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike,potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje budejednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje borave u građevini buduosigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti.


Prije građenja investitor mora imati:Glavni projektUgovor(e) o građenjuZemljište (vlasništvo, pravo građenja, koncesija, ortakluk)Građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projektaOsiguran nadzor nad izvođenjemFinancijska sredstva


PROJEKTNA DOKUMENTACIJAIdejno rješenjeIdejni projektGlavni projektIzvedbeni projektProjekt izvedenog stanja


idejno rješenje▪idejno rješenje1. M 1 : 200 ili M 1 : 5002. pokazuje temeljne prostorno organizacijske i oblikovne elemente zgrade3. koristi se kod ishođenja lokacijskih dozvola za zgrade koje trebaju ipotvrdu glavnog projekta (građevinsku dozvolu)1/12/201014


idejni projekt(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 190. i 191.)▪ M 1:200 (iznimno u M 1: 100)▪ skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovnaoblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine te smještaj građevine nagrađevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi▪ služi za ishođenje rješenja o uvjetima građenja ili je sastavni diolokacijske dozvole u skladu s kojom se izdaje potvrda glavnog projekta(građevinska dozvola)▪ idejni projekt sadrži1. nacrte2. izvadak iz katastarskog plana i geodetski elaborat s ucrtanom situacijomgrađevine i ucrtanim susjednim građevinama3. tehnički opis4. podatke iz geotehničkih i drugih istražnih radova5. pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja(mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, opskrbevodom, odvodnje, način priključenja na prometnicu,promet u mirovanju i slično)1/12/2010 15


idejni projekt(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 190. i 191.)▪▪▪▪zgrade složene prostorne organizacije i tehnološke opremljenosti (npr.bolnice, fakulteti, muzeji i slično) rješavaju se na razini idejnog projekta kojiodređuje1. raspodjelu prostora i namjena2. osnovni oblikovni karakter zgrade3. idejno-tehničko-tehnološko rješenje u skladu s objedinjenim uvjetimazaštite okolišaispituje i usklađuje različite moguće tehničke podsustave zgrade1. konstrukcija i instalacije u odnosu na prostorno oblikovno rješenje2. unutrašnja struktura zgrade i odnos prema datostima lokacijeidejni projekt omogućava točno određenje projektnog zadatka igrađevinskog programa za izradu glavnog projektaidejni projekt u skladu s kojim se izdaje rješenje o uvjetima građenja mora sadržavatipodatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima1/12/201016


Građevinska dozvola/potvrda glavnog projektaDokument kojim se od strane nadležnog organauprave potvrđuje da se objekt koji se namjeravagraditi, uklapa u okruženje.Građevinskoj dozvoli/potvrdi glavnog projektaprethodi lokacijska dozvola (ako ne postoji DPU kojiodređuje uvjete uklapanja građevine u prostor).Lokacijskom dozvolom određeni su uvjetidobivanja građevinske dozvole odnosnopotvrde glavnog projekta.


lokacijska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 103., 105. i 116.)▪izdaje se u skladu sa urbanističkim planovima višeg reda i posebnim propisima(zakoni, urbanistički plan uređenja, generalni plan uređenja, prostorni planovi)▪ izdaje upravno tijelo nadležno za poslove prostornog uređenja - županijski /gradski ured u roku od 30 dana (60 dana) od dana uredno podnesenogzahtjeva▪za novogradnje na području za koje je donesen detaljni plan uređenjaprostora nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, budući da su oblikovni itehnički uvjeti građenja definirani planom pa se može odmah pristupiti izradiglavnog projekta temeljem tih uvjeta1/12/201018


lokacijska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 107.)▪stručni elaborat za lokacijsku dozvolu sadrži (arhitekt)1. situaciju prikazanu na odgovarajućoj i ovjerenoj posebnoj geodetskojpodlozi - M 1:1000 i M 1 : 5002. programsku skicu / idejno rješenje - M 1:500 ili 1:2003. obrazloženje projekta sa opisom funkcionalnih rješenja, osnovnimenergetskim, telekomunikacijskim i infrastrukturnim parametrima▪zahtjevu za lokacijsku dozvolu prilaže se (investitor)1. izvadak iz katastarskog plana ▪ preslika katastarskog lista2. tri (3) primjerka idejnog projekta + idejni projekt privremene građevine utri (3) primjerka3. izjava projektanta o usklađenosti s planskom dokumentacijom višeg reda4. potvrda o nostrifikaciji (za strane projektante)5. dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva ▪ dokazi o vlasništvuzemljišta / građevine ▪ punomoći1/12/201019


lokacijska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 106.)▪lokacijskom dozvolom se utvrđuje1. oblik i veličina građevne čestice / obuhvat zahvata u prostoru prikazani naodgovarajućoj geodetskoj podlozi / katastarskoj karti ▪ M 1 : 10002. namjenu, veličinu i građevinsku (bruto) površinu s brojem funkcionalnihjedinica3. prikaz smještaja jedne ili više građevina na čestici / unutar obuhvatazahvata u prostoru na odgovarajućoj geodetskoj podlozi / katastarskoj karti ▪ M1 : 10004. uvjete za oblikovanje građevine5. uvjete za nesmetani pristup, kretanje, rad i boravak osoba smanjenepokretljivosti6. uvjete za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina7. način i uvjete priključenja građevne čestice / građevine na prometnu površinu,komunalnu i drugu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, elektrika, PTT, plin,toplo-vod, kolni pristup, pješački pristup)1/12/201020


lokacijska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 106.)8. uvjeti zaštite prirode i mjere zaštite okoliša utvrđene procjenom utjecaja naokoliš / ocjenom prihvatljivosti zahvata za prirodu / načinom sprječavanjanepovoljna utjecaja na okoliš (način odvoženja smeća, protupožarni uvjeti iuvjeti vatrozaštite ▪ graditeljsko nasljeđe, spomenici prirode, vodotoci i podzemnevode, ostali problemi sanitarne i higijenske zaštite)9. posebni uvjeti tijela i osoba određeni prema posebnim propisima (istražniprostori)10. ostali uvjeti iz dokumenata prostornog uređenja od utjecaja na zahvat uprostoru11. uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojećihgrađevina, sanacija terena građevne čestice, fazno građenje pojedinih cjelinazahvata u prostoru, obveza ispitivanja tla)12. uvjeti za gradnju privremene građevine u funkciji organizacije gradilišta i rok zauklanjanje (asfaltna baza, separacija agregata, tvornica betona, dalekovod itransformatorska stanica, prijenosni spremnik za eksplozivne tvari)1/12/201021


lokacijska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 110., 111. i 118.)▪pred-suglasnosti / tehničke uvjete za projektiranje daju nadležne službe1. gradske / općinske stručne službe2. komunalna poduzeća3. zavodi za urbanizam4. zavodi za zaštitu spomenika kulture i prirode5. vodoprivredne organizacije6. MUP - vatrogasna brigada7. zavodi za zaštitu zdravlja, i tako dalje▪▪uvid u lokacijsku dozvolu / izjašnjenje stranaka u postupku izdavanja dozvole(nositelj prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju seizdaje građevinska dozvola) ▪ pravo žalbe u roku od 8 od dana uvidavrijedi 2 godine od dana izdavanja s mogućnošću jednokratnog produljenja naslijedeće 2 godine1/12/201022


lokacijska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 209.)▪građevine za koje nije potrebna lokacijska dozvola već se mogu graditi samona temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja1. jednostavne građevine2. zgrade čija je bruto građevinska površina manja od 400 m²3. zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čijagrađevinska površina nije veća od 600 m²▪zahtjevu za gradnju putem lokacijske dozvole se prilaže1. idejni projekt2. dokaz o pravu vlasništva zemljišta / građevine1/12/201023


jednostavne građevine(određeno Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima NN 101./07. i NN 93./08., članak 1.)▪građenju pristupamo bez lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja,potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole (bez akata kojim se odobravagrađenje) za jednostavne pomoćne građevine koje se grade na čestici postojećezgrade1. cisterne za vodu i septičke jama zapremine do 27 m 32. podzemni i nadzemni spremnici goriva zapremine do 10 m 33. vrtne sjenice i nadstrešnice tlocrtne površine do 15 m 24. bazeni tlocrtne površine do 24 m 2 i dubine do 2 m5. solarni kolektori6. privremene građevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija s najdužimrokom trajanja do 90 dana7. kiosci i druge građevine gotove konstrukcije na javnoj površini građevinske(bruto) površine do 12 m 28. dječja igrališta1/12/201024


jednostavne građevine(određeno Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima NN 101./07. i NN 93./08., članak 1.)9. nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu10. reklamni panoi oglasne površine do 12 m 211. ograde građevinske visine do 1,6 m i potpornog zida građevinske visine do0,8 m12. priključci kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturneinstalacije (nisko naponsku električnu i telekomunikacijsku mrežu, vodovod,kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju)13. grobnice i spomenici na groblju14. spomeničko ili sakralno obilježja građevinske površine do 4,00 m 2 i visine do4,0 m15. privremene građevine za potrebe građenja građevine kada se izvode unutargrađevne čestice16. pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do 6 m17. građevine i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji na otvorenom prostoru1/12/201025


ješenje o uvjetima građenja(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 212., 213. i 215.)▪ rješenje o uvjetima građenja izdaje županijski ured (nadležno upravno tijelo),odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove graditeljstva▪ stranka u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja je investitor -podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja▪stručni elaborat za rješenje o uvjetima građenja sadrži (arhitekt)1. situaciju prikazanu na odgovarajućoj i ovjerenoj posebnojgeodetskoj podlozi - M 1:500 i M 1 : 2002. idejno rješenje - M 1:200 ili 1:1003. obrazloženje projekta sa opisom funkcionalnih rješenja,osnovnim energetskim, telekomunikacijskim i infrastrukturnimparametrima1/12/201026


ješenje o uvjetima građenja(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 209., 210., 213. i 219.)▪zahtjevu za rješenje o uvjetima građenja prilaže se (investitor)1. izvadak iz katastarskog plana ▪ preslika katastarskog lista2. tri (3) primjerka idejnog projekta3. konzervatorske uvjete za građevinu koja se nalazi u naselju ili dijelunaselja koje je upisano u Registar kulturnih dobara RH4. potvrda o nostrifikaciji (za strane projektante)5. dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva ▪ dokazi o vlasništvuzemljišta / građevine ▪ punomoći6. dokaz o plaćanju takse za izdavanje rješenja o uvjetima građenja7. dokaz o plaćanju vodnog i komunalnog doprinosa za uređenjezemljišta (za komunalno opremanje - razvoj infrastrukturne mrežegrada: ceste, kanalizacija, vodovod, elektrifikacija, plinofikacija,telekomunikacije, škole, vrtići i tako dalje)1/12/201027


ješenje o uvjetima građenja(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 125., 126., 215., 216., 217. i 219.)▪▪u roku od 8 dana po zaprimanju zahtjeva za rješenje o uvjetima građenja, a poučinjenom očevidu, nadležno upravno tijelo poziva investitora, projektanta iostale zainteresirane stranke (susjede) na uvid u idejni projekt (veći brojstranaka - javni uvid)županijski ured (nadležno upravno tijelo), odnosno ured Grada Zagrebanadležan za poslove graditeljstva, u roku od 30 dana od dana primitkaurednog zahtjeva za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, ovjerom idejnogprojekta potpisom službenika i odgovarajućim pečatom izdaje rješenje ouvjetima građenja potvrđujući kako je idejni projekt izrađen u skladu s▪ prostornim planom,▪ posebnim zakonima i propisima▪ predviđa uređenu građevinsku česticu▪ predviđa mjesto i način priključenja na prometnu, komunalnu i druguinfrastrukturu1/12/201028


ješenje o uvjetima građenja(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 220., 221. i 222.)▪▪ukoliko se pri uvidu u idejni projekt ili u roku od najviše 8 dana od dana uvida uidejni projekt utvrdi (temeljem žalbi) kako nije usklađen s odredbama posebnihzakona i propisa, pisanim zaključkom će se investitoru odrediti primjereni rok zanjegovo usklađenje, ne duži od 30 danarješenje o uvjetima građenja, odnosno rješenje o odbijanju izdavanja rješenja ouvjetima građenja dostavlja se investitoru s idejnim projektom, strankama upostupku i građevinskoj inspekciji bez idejnog projekta▪ nakon izdavanja rješenja o uvjetima građenja i nakon njegove pravomoćnosti (15dana) može se započeti građenje u razdoblju od 2 godine, odnosno produžitipočetak gradnje na razdoblje od još 2 godine1/12/201029


glavni projekt(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 190., 192. i 193.)▪ M 1: 100▪ skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine idokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva premazakonima, propisima i tehničkim specifikacijama▪ ne smije u pogledu lokacijskih uvjeta biti u suprotnosti s idejnim projektom▪▪sastavni dio glavnog projekta1. lokacijska dozvola ili izvod iz detaljnog plana i2. posebni uvjeti građenjaglavni projekt sadrži1. arhitektonski projekt2. građevinski projekt konstrukcije3. građevinski projekt instalacijaI. I građevinske hidrotehničke instalacije-vodovod (sanitarni, tehnološki, hidrantska mreža)-kanalizacija (fekalna, oborinska, tehnološka)1/12/201030


glavni projekt(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 193.)II Elektrotehnički projekte- jaka struja- slaba struja (zvono, interfon, portafon, telefon, kompjuterska instalacija)- antenski sustavi (zemaljski, satelitski, kabelski ) i tehnička zaštita- gromobranIII Strojarske projekte termo-tehničkih instalacija:- grijanje i priprema tople vode- ventilacija- klimatizacijaIV. PlinV. Dizala (osobna, teretna i malo-teretna)VI. Ostali instalacijski radovi4. projekt ugradnje opreme5. projekt hortikulturnog uređenja6. troškovnik projektiranih radova1/12/201031


glavni projekt▪▪svaki od gore navedenih projekata izrađuje se na osnovi projektnog zadatka kojiodređuje stručna služba investitora, odnosno, investitor u dogovoru sprojektantimaprojekti zadatak sadrži popis zahtijevanih priloga1. izvadak iz katastarskog plana sa ucrtanom situacijom građevine iucrtanim susjednim građevinama2. nacrte3. proračune– fizikalnih svojstava– mehaničke otpornosti i stabilnosti– hidrauličke– energetske ... i tako dalje, već prema vrsti projekta4. tehnički opis1/12/201032


glavni projekt▪tehnički opis mora sadržavati1. projektni zadatak2. opis lokacije (tlo, priključci, zelenilo, arhitektonske podatke ogeotehničkim i drugim istražnim radovima za konstrukciju projekta)3. obrazloženje projektnog rješenja (npr. u arhitektonskom projektu:oblikovanje zgrade, dispozicija prostora, funkcionalne veze, iskazpovršina, itd.)4. opis primijenjenih tehničkih rješenja (npr. u arhitektonskomprojektu: nosiva konstrukcija, pregradni zidovi, podovi, prozori, vrata,pročelja, pokrov, izbor instalacijskih sustava, izbor opreme)5. popis zakona, normi i propisa primijenjenih kod projektiranja6. procjenu troškova izvedbe7. program kontrole i osiguranja kakvoće1/12/201033


glavni projekt(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07., članak 194.)▪▪▪▪osim gore navedenog glavni arhitektonski projekt treba imati1. posebne tehničke uvjete i način zbrinjavanja građevnog otpada2. plan posebnih dijelova zgrade (projekt etažiranja)svi ti projekti trebaju biti izrađeni prema tehničkim uvjetima iz lokacijske dozvole,kao i zakonima i normama koje se odnose na pojedino tehničko područje(Eurokodovi, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Hrvatske norme isl., Pravilnici za projektiranje zdravstvenih objekata, ugostiteljskih, trgovačkih,školskih, predškolskih, i tako dalje)usklađenost glavnog projekta sa zakonima i normama ovjerava projektantizjavom koja je sastavni dio glavnog projektaprojekte međusobno usklađuje glavni projektant - ovlašteni projektant (kodzgrada redovito je odgovorni projektant arhitekt, a kod projekata niskogradnjeodgovorni projektant je projektant građevinskog projekta)1/12/201034


glavni projekt(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 193. i 194.)▪ glavni projekt za građevine na koje se odnosi obveza utvrđivanja objedinjenihuvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, sadrži i tehničko-tehnološkorješenje▪ ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata(geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.)▪ projekti moraju sadržavati i podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga zanjihovu izradu, te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje▪ građevinski projekt mora sadržavati i geotehnički projekt za građevine za koje jepotreban dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine u dijelu koji se odnosina međusobno djelovanje građevine na temeljno tlo i stijenu a za koje je propisanarevizija ovlaštenog revidenta▪ u glavnom projektu projektant može zahtijevati pregled radova u određenoj fazigrađenja, o čemu piše izviješće u građevinski dnevnik▪ investitor je dužan projektantu pravodobno omogućiti pregled radova1/12/201035


potvrda glavnog projekta(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 223. i 226.)▪▪potvrdu glavnog projekta izdaje županijski ured (nadležno upravno tijelo),odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove graditeljstvastranka u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta je investitor - podnosizahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta1/12/201036


potvrda glavnog projekta(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 209., 223., 224. i 226.)▪zahtjevu za potvrdu glavnog projekta prilaže se (investitor)1. preslik teksta konačne lokacijske dozvole2. tri (3) primjerka glavnog projekta3. pisano izvješće o kontroli projekta ovisno o obilježjima građevinemora sadržavati pozitivne revizije pojedinih projekata iz glavnog projektaprema Pravilniku o kontroli projekata NN 89/00▪ mehaničku otpornost i stabilnost▪ zaštitu od buke▪ uštedu energije i toplinsku zaštitu▪ higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, u dijelu zaštite okoliša4. potvrda o nostrifikaciji (za strane projektante)5. dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva ▪ dokazi o vlasništvuzemljišta / građevine ▪ punomoći6. elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke,prometne i druge elaborate koji su poslužili za izradu glavnog projekta1/12/201037


potvrda glavnog projekta(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 209., 223., 224. i 226.)▪zahtjevu za potvrdu glavnog projekta prilaže se (investitor)7. parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru ikatastar nekretnina i uz potvrdu nadležnog tijela uprave koje je izdalolokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima oblika i veličinenove građevne čestice8. dokaz o plaćanju takse za izdavanje potvrde glavnog projekta9. dokaz o plaćanju vodnog i komunalnog doprinosa za uređenjezemljišta (za komunalno opremanje)10. suglasnosti svih komunalnih i gradskih / općinskih stručnih službi▪ službe za promet▪ konzervatorske službe▪ službe za zaštitu spomenika prirode▪ vodovoda, kanalizacije, čistoće, elektrike, PTTa, plinara,vodoprivrede▪ zavoda za zaštitu zdravlja, MUPa (vatrogasni uvjeti)1/12/201038


potvrda glavnog projekta(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 125., 126., 225. i 226.)▪▪▪ako je za organizaciju gradilišta na kojem će se graditi građevina za čijegrađenje se izdaje potvrda glavnog projekta, potrebna privremena građevina,uz zahtjev se prilažu tri (3) primjerka glavnog projekta za tu građevinuu roku od 15 dana po zaprimanju zahtjeva za potvrdu glavnog projektanadležno upravno tijelo poziva investitora, projektanta i ostale zainteresiranestranke (susjede) na uvid u glavni projekt (veći broj stranaka - javni uvid)županijski ured (nadležno upravno tijelo), odnosno ured Grada Zagrebanadležan za poslove graditeljstva, u roku od 30 dana od dana primitkaurednog zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta, ovjerom glavnogprojekta potpisom službenika i odgovarajućim pečatom izdaje potvrdu glavnogprojekta potvrđujući kako je projekt izrađen u skladu s▪ lokacijskom dozvolom,▪ posebnim zakonima i propisima▪ predviđa uređenu građevinsku česticu1/12/2010 39


potvrda glavnog projekta(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 220., 226. i 227.)▪▪▪ukoliko se pri uvidu u glavni projekt ili u roku od najviše 30 dana od danazaprimanja zahtjeva utvrdi kako nije usklađen s odredbama posebnih zakona ipropisa, pisanim zaključkom će se investitoru odrediti primjereni rok za njegovousklađenje, ne duži od 30 danapotvrda glavnog projekta, odnosno rješenje o odbijanju izdavanja potvrdeglavnog projekta dostavlja se investitoru s glavnim projektom, strankama upostupku i građevinskoj inspekciji bez glavnog projektanakon izdavanja potvrde glavnog projekta i nakon njene pravomoćnosti (15 dana)može se započeti građenje u razdoblju od 2 godine, odnosno produžiti početakgradnje na razdoblje od još 2 godine1/12/201040


građevinska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 228., 230., i 231.)▪▪▪građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornoguređenja i graditeljstva (nadležno upravno tijelo)stranka u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta je investitor - podnosizahtjev za izdavanje građevinske dozvolestručni elaborat za građevinsku dozvolu sadrži (arhitekt)1. preslik teksta konačne lokacijske dozvole2. situaciju prikazanu na odgovarajućoj i ovjerenoj posebnojgeodetskoj podlozi - M 1 : 2003. glavni projekt - 1:1004. obrazloženje projekta sa opisom funkcionalnih rješenja,osnovnim energetskim, telekomunikacijskim i infrastrukturnimparametrima1/12/2010 41


građevinska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07., članak 202., 209., 228. i 229.)▪zahtjevu za građevinsku dozvolu prilaže se (investitor)1. preslik teksta konačne lokacijske dozvole i posebni uvjeti2. tri (3) primjerka glavnog projekta3. pisano izvješće o kontroli projekta ovisno o obilježjima građevinemora sadržavati pozitivne revizije pojedinih projekata iz glavnog projektaprema Pravilniku o kontroli projekata NN 89/00▪ mehaničku otpornost i stabilnost▪ zaštitu od buke▪ uštedu energije i toplinsku zaštitu▪ higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, u dijelu zaštite okoliša4. potvrda o nostrifikaciji (za strane projektante)5. dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva ▪ dokazi o vlasništvuzemljišta / građevine ▪ punomoći6. elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke,prometne i druge elaborate koji su poslužili za izradu glavnog projekta1/12/201042


građevinska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07., članak 202., 209., 228. i 232.)▪zahtjevu za građevinsku dozvolu prilaže se (investitor)7. parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru ikatastar nekretnina i uz potvrdu Ministarstva koje je izdalo lokacijskudozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima oblika i veličine novegrađevne čestice8. dokaz o plaćanju takse za izdavanje potvrde glavnog projekta9. dokaz o plaćanju vodnog i komunalnog doprinosa za uređenjezemljišta (za komunalno opremanje)10. suglasnosti svih komunalnih i gradskih / općinskih stručnih službi▪ službe za promet▪ konzervatorske službe▪ službe za zaštitu spomenika prirode▪ vodovoda, kanalizacije, čistoće, elektrike, PTTa, plinara,vodoprivrede▪ zavoda za zaštitu zdravlja, MUPa (vatrogasni uvjeti)1/12/201043


građevinska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 125., 126., 231. i 232.)▪▪▪ako je za organizaciju gradilišta na kojem će se graditi građevina za čijegrađenje se izdaje građevinska dozvola, potrebna privremena građevina, uzzahtjev se prilažu tri (3) primjerka glavnog projekta za tu građevinuu roku od 15 dana po zaprimanju zahtjeva za građevinsku dozvolu nadležnoupravno tijelo poziva investitora i projektanta te druga tijela državne uprave nauvid u glavni projektžupanijski ured (nadležno upravno tijelo), odnosno ured Grada Zagrebanadležan za poslove graditeljstva, u roku od 60 dana od dana primitka urednogzahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, ovjerom glavnog projekta potpisomslužbenika i odgovarajućim pečatom izdaje građevinsku dozvolu potvrđujućikako je projekt izrađen u skladu s▪ lokacijskom dozvolom,▪ posebnim zakonima i propisima▪ pribavljenim potvrdama tijela i osoba određenih posebnim propisima1/12/2010 44


građevinska dozvola(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 231. i 232.)▪▪▪ukoliko se pri uvidu u glavni projekt ili u roku od najviše 15 dana od dana uvidau glavni projekt utvrdi (i temeljem žalbi) kako nije usklađen s odredbama posebnihzakona i propisa, pisanim zaključkom će se investitoru odrediti primjereni rok zanjegovo usklađenje, ne duži od 30 danagrađevinska dozvola, odnosno rješenje o odbijanju izdavanja građevinskedozvole dostavlja se investitoru s glavnim projektom, strankama u postupku igrađevinskoj inspekciji bez glavnog projektanakon izdavanja građevinske dozvole i nakon njene pravomoćnosti (15 dana)može se započeti građenje u razdoblju od 2 godine, odnosno produžiti početakgradnje na razdoblje od još 2 godine1/12/201045


izvedbeni projekt(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 190. i 198.)▪▪▪▪▪▪M 1:50 i iznimno u drugom primjerenom mjerilurazrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom - u načelu samo arhitektonski ikonstruktivni izvedbeni projekt za gradilišteizrađuje se u skladu s glavnim projektom, sukladnost izvedbenog projekta sa glavnimprojektom potvrđuje projektant glavnog projektanije obvezan za građenje zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m², zgradeza obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od600 m² i jednostavnih građevinaarhitektonski izvedbeni projekt (arhitekt)1. planovi oplate2. ostali nacrti potrebni za izvedbu građevinskih i zanatskih radova (detalji,izvedbeni projekt metalnih fasada, montažnih pregradnih stijena, opločenja,stolarije, bravarije, itd.)izvedbeni projekt konstrukcije (inženjer građevine)1. planovi savijanja armature sa iskazom količina2. izvedbeni nacrti metalnih / drvenih konstrukcija1/12/201046


projekt opreme, projekt hortikulture i okoliša, građenje▪▪▪projekte opreme isporučuje proizvođačprojekt hortikulture i okoliša izrađuje pejzažni arhitektgrađenje▪▪prije početka gradnje potrebno je ograditi gradilište radi sprečavanja nekontroliranogpristupa gradilište i označiti tablom koja sadrži1. ime / tvrtku investitora, projektanta i izvođača2. naziv i vrstu građevine3. podatke o dozvoli na temelju koje se gradiza privremeno zauzimanje javnih prometnih površina investitor ili izvođač moraishoditi odobrenje1/12/201047


građenje▪na gradilištu treba predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja, zaštitu odprekomjerne buke, zaštitu tla i podzemnih voda od onečišćenja i ostale mjere zazaštitu zdravlja ljudi.▪na gradilištu izvođač mora imati slijedeću dokumentaciju1. rješenje o upisu u sudski registar2. akt o imenovanju odgovorne osobe3. građevnu dozvolu sa glavnim projektom4. izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama5. građevni dnevnik6. dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih materijala, građevnih proizvoda i opreme7. elaborat o iskolčenju građevine1/12/201048


uporabna dozvola, tehnički pregled građevine▪▪uporabna dozvola▪ izdaje se temeljem tehničkog pregleda kojim se utvrđuje da je zgradaizgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom, zakonima i propisimatehnički pregled građevine▪ vrši povjerenstvo čiji članovi su stručni djelatnici tijela graditeljstva ipredstavnici onih tijela državne uprave koja su izdala posebne uvjete ipotvrde o usklađenosti glavnog / idejnog projekta sa posebnimuvjetima1/12/2010▪▪tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu sgrađevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolomnakon uporabne dozvole (kad je povjerenstvo ustvrdilo da je zgradadovedena u uredno stanje) slijedi primopredaja zgrade i upis u zemljišneknjige49


sudionici u gradnji(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 177.)1. investitor2. projektant3. revident4. izvođač5. nadzorni inženjer1/12/201050


investitor(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 178.)▪▪▪▪▪▪▪pravna ili fizička osoba u čije ime se gradi građevinaprojektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzorgrađenja mora povjeriti osobama registriranima za obavljanje tihdjelatnostiosigurava stručni nadzor građenja građevineosigurava projektantski nadzor građenja građevine kada je to predviđenoglavnim projektominvestitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja građevinepovjeriti drugoj osobiosnovni uvjet da bi neka pravna osoba mogla biti investitor je, u smislu Zakona oprostornom uređenju i gradnji, da je vlasnik ili od vlasnika ovlašteni korisnik /posjednik nekretnine na kojoj se gradi (parcele ili zgrade)najodgovornija osoba (financijski, prekršajno i krivično) u postupku građenja1/12/201051


investitor(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 178.)Fizička osoba koja je investitor stambene i stambeno-poslovne zgradečija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m 2 ili jednostavnegrađevine za svoje potrebe može jednom u pet godina sama projektiratii obavljati stručni nadzor građenja ako je diplomirani inženjerodgovarajuće struke ili inženjer odgovarajuće struke i ima položenistručni ispit.


Investitor mora ...Imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova kada u gradnjisudjeluju dva ili više izvođača (taj imenuje glavnog inženjera gradilišta)Prije početka građenja ishoditi akt kojim se odobrava građenje i prijaviti početakgrađenja (elaborat iskolčenja + (ne)potvrđeni glavni projekt);Prijaviti početak gradnje tijelu graditeljstva i građevnoj inspekciji najkasnije u roku od 8dana prije početka radova ili nastavka radova nakon prekida dužeg od tri mjesecaOsigurati stručni nadzor građenja ili rekonstrukcijeimenovati glavnog nadzornog inženjera (kad postoji više nadzornih inženjeraodgovarajućih struka za pojedine vrste radova)Mora omogućiti pravovremeni pregled radova, a na zahtjev projektantaPribaviti elaborat iskolčenja građevine najkasnije do početka građenjaOsigurati građevinu, susjedne građevine


projektant(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 179. i 180.)▪▪▪▪▪fizička osoba koja ima ovlaštenje za poslove projektiranjanaziv kojim ovlaštena arhitektica / arhitekt ili ovlaštena inženjerica / inženjerstječe pravo na samostalno obavljanje poslova projektiranja jest upis u Imenikovlaštenih arhitekata inženjera Hrvatske komore arhitekata ili Hrvatskekomore inženjera u graditeljstvuprojektant neke građevine ne može biti uposlenik izvođača građevineukoliko u projektiranju sudjeluje više projektanata, investitor je dužan imenovatiglavnog projektanta, koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenostprojekataprojektant je odgovoran da projekti koje izrađuje ispunjavaju propisane uvjete,da su izrađeni u skladu s lokacijskom dozvolom, da ispunjavaju bitne zahtjeveza građevinu, da su usklađeni sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN76/07. i drugim propisima1/12/201054


Obveze projektantaProjektant je odgovoran da projekti koje izrađuje zadovoljavaju uvjete Zakona oprostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona te drugih propisaAko u projektiranju sudjeluje više projektanata investitor imenuje glavnogprojektanta koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekataPravo na obavljanje poslova projektiranja prema Zakonu o prostornom uređenju igradnji ima samo osoba koja nosi strukovni naziv ¨ovlašteni arhitekt¨ ili ¨ovlašteniinženjer¨, a koji stječe upisom u imenik ovlaštenih arhitekata odnosno inženjeraHrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvuProjektant ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građeviniOdgovarati da su idejni i glavni te svi drugi projekti izrađeni sukladno zahtjevimagraditeljske regulative, poštujući Bitne zahtjeve za građevinu, postojeća prostornaplanska rješenja na području građevinskog zahvata, uvjete posebnih propis kojiutječu na projektna rješenja te tehničke propise (tehnička pravila i norme)


evident(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 20., 188. i 189.)▪▪▪▪▪1/12/2010fizička osoba ovlaštena za kontrolu projekataovlaštenje za obavljanje kontrole projekata može se dati osobi koja jeregistrirana za obavljanje poslova projektiranja u području kontrole projekta,koja je diplomirani inženjer s najmanje 10 godina radnog iskustva uprojektiranju, koja je projektirala u svojstvu odgovorne osobe građevine osobiteinženjerske složenosti i koja je na drugi način unaprijedila tehničku struku upodručju kontrole projektaovlaštenje daje ministarstvo i potpisuje ministar prema Pravilniku o uvjetima imjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata NN 2/00.revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ilidjelomično sudjelovao osobno ili njegova tvrtkaRevident je odgovoran da projekt ili dio projekta za koji je proveo kontrolu i daopozitivno izvješće udovoljava zahtjevima iz ovoga Zakona, posebnih zakona ipropisa donesenih na temelju zakona, tehničkih specifikacija i pravila strukeglede kontroliranog svojstva.56


evident(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 202.)▪ kontrola glavnog projekta prema Pravilniku o kontroli projekata NN 89/00.1. mehanička otpornost i stabilnost▪ zgrada većih od 800 m² (bruto), zgrada s rasponima većim od 10 m,zgrada visine 20 m i više (mjereno od dna temelja do vijenca),industrijskih i javnih građevina2. zaštita od buke▪ akustičkih svojstava zgrada većih od 800 m² (bruto), ili onih u kojihradni proces izaziva buku veću od 72 dB,3. ušteda energije i toplinska zaštita▪ toplinske zaštite zgrada većih od 800 m² i svih manjih koje sunamijenjene prodaji na tržištu˛ i više koja se grije na 120°C i više, kojase hladi na manje od 0°C bez obzira na veličinu4. higijena, zdravlje i zaštita okoliša, u dijelu zaštite okoliša1/12/201057


evident(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 202. i 203.)▪▪▪▪revident je dužan o obavljenoj kontroli projekta sastaviti pisano izvješće i ovjeriti dijeloveprojekta na propisani načinu izvješću o obavljenoj kontroli revident može zahtijevati1. prije početka izvođenja određenih radova obavi kontrolu dijela izvedbenog projekta kojise odnosi na te radove2. obavi pregled radova u određenoj fazi građenjainvestitor je dužan revidentu pravodobno omogućiti provedbu kontrole dijela izvedbenogprojekta odnosno pregled radova, koji izvješće o pregledu radova upisuje u građevinskidnevnik, a po pregledu izvedbenog projekta izrađuje dodatak izvješća o kontroli projektasadržaj, način i opseg obavljanja kontrole projekta, način i značenje ovjere kontroliranogprojekta od strane revidenta, način izračuna naknade za obavljenu kontrolu, te popisgrađevina, odnosno radova za koje je obvezatna kontrola projekta i način verifikacije podatakaznačajnih za kontrolu tih građevina, odnosno radova propisuje ministar pravilnikom1/12/201058


izvođač(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 181., 182. i 183.)▪▪pravna ili fizička osoba registrirana za poslove građenja ili izvođenja pojedinihradova na građeviniizvođač je dužan1. graditi u skladu s uvjetima građenja i potvrđenim glavnim projektom(građevinskom dozvolom) na način da ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti zagrađevinu2. povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama kojeispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanjeposlova3. ugrađivati građevne proizvode i opremu zakonski i projektom propisane kvalitete4. osiguravati dokaze o: uporabljivosti ugrađenih građevinskih proizvoda, dokaze osukladnosti ugrađene opreme, isprave o sukladnosti određenih dijelovagrađevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane dokazekvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrolekvalitete, atesti)1/12/201059


izvođač(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 181., 182. i 183.)▪izvođač je dužan:5. propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu6. sastaviti pismenu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine▪izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta (vss + 5 godina radnog iskustva+stručni ispit),odnosno inženjera gradilišta ( vss+3 godine radnog iskustva +stručni ispit ) ili voditelja gradilišta ( sss + 5 godina radnog iskustva + stručni ispit)u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnju, odnosno pojedine radove▪ako u gradnji sudjeluje više izvoditelja investitor imenuje izvođača odgovornog zakoordinaciju, koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova▪glavni inženjer odgovoran je za primjenu zakona i propisa kojima se uređujegrađenje, ali i sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova1/12/201060


Izvođač mora ...Propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištuIzraditi elaborat zaštite na radu i urediti gradilišteOgraditi gradilište i spriječiti nekontrolirani pristup nezaposlenimaObilježiti gradilište propisanim oznakama i prometnim znakovimaZa privremeno zauzimanje javnih prometnih površina dužan je prethodno ishoditiodobrenje nadležnih upravnih tijela i poduzećaZa privremeno zauzimanje susjednih terena dužan je prethodno ishoditi suglasnostvlasnika, sukladno posebnim zakonimaPrivremene objekte graditi u skladu sa propisima o mjerama zaštite od požara ieksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okolišaUkloniti sve privremene građevine prije dobivanja uporabne dozvoleObavijestiti nadležna tijela ispekcije rada o početku radova (8 dana prije početkaradova), tj. o: vrstama namjeravanih radova, broju djelatnika i planiranom roku iodgovornim osobamaVoditi građevinski dnevnik


nadzorni inženjer(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 1854. i 185.)▪▪▪fizička osoba registrirana kao ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u imeinvestitora stručni nadzor građenja ako za to ispunjava uvjete građenja premaposebnom zakonu i propisimanadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevininadzorni inženjer je dužan1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja,potvrđenim glavnim projektom (građevinskom dozvolom), zakonima i propisima2. utvrditi je li glavni projekt u pogledu horizontalnih i vertikalnih gabarita i namjenegrađevine izrađen u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, odnosnolokacijskom dozvolom za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čijagrađevinska (bruto) površina nije veća od 600 m²3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslovadržavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu1/12/201062


nadzorni inženjer(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 185. i 187.)4. utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisaneposebnim zakonom5. odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosnodokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe uslučajevima kada je zakonima, propisima ili projek-tom određena takva obveza6. bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostimakoje uoči tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije opoduzetim mjerama7. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine▪▪u slučaju izvođenja više vrsta radova ili radova većeg opsega na određenoj građevini,nadzorni inženjer mora angažirati više nadzornih inženjera ili nadzorne inženjereodgovarajuće struke za te radoveglavni nadzorni inženjer, kojeg imenuje investitor, odgovoran je za cjelovitost imeđusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završnoizvješće1/12/201063


nadzorni inženjer(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 185. i 186.)▪nadzorni inženjer određuje način na koji se otklanjaju nedostaci odnosnonepravilnosti građenja građevine:1. ako izvođač ne osigura rješenje o uvjetima građenja i potvrđeni glavniprojekt, odnosno građevinsku dozvolu2. ako nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta radova sukladnozahtjevima ZoPUiG, propisa donesenih na temelju ZoPUiG, posebnihpropisa ili glavnog projekta3. ukoliko izvođač ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom4. iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslovadržavne izmjere i katastra nekretnina▪način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u građevinskidnevnik1/12/201064


nadzorni inženjer(određeno Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76./07., članak 188.)▪▪stručni nadzor građenja zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti čijagrađevinska (bruto) površina nije veća od 600 m² provodi se samo za:▪▪ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnostiuštedu energije i toplinske zaštitestručni nadzor građenja ne provodi se za jednostavne građevine1/12/201065


Učesnici – međusobni odnosiDRŽAVNA UPRAVAUrbanisti, kom.službeGrađevna dozvolaPravo korištenja zemljištaINVESTITORKonzultantiUvjeti za projektiranjezakoniugovorugovorPROJEKTANTTehnička kontrolaIZVODITELJPodizvođači


Prva faza - projektiranjeDRŽAVNA UPRAVAUrbanisti, kom.službeUvjeti za projektiranjePROJEKTANTTehnička kontrolaGrađevna dozvolaPravo korištenja zemljištaugovorINVESTITORKonzultanti


Druga faza – realizacijaINVESTITORKonzultantiugovorugovorPROJEKTANTTehnička kontrolaMOGUĆNOSTUGOVARANJAINŽENJERINGAIZVODITELJPodizvođači


Treća faza – kontrolaDRŽAVNA UPRAVAUrbanisti, kom.službeINVESTITORKonzultantizakoniugovorInspekcijskinadzorStručninadzorPROJEKTANTTehnička kontrolaProjektantskinadzorIZVODITELJPodizvođači


NN 152./08. ZAKON O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA UPROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJIIzvođač može započeti obavljati djelatnost građenja samo ako imasuglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (udaljnjem tekstu: suglasnost), osim ako ovim Zakonom nije propisanodrukčije.Suglasnost izdaje Ministarstvo za građenje građevina, odnosno zaizvođenje radova različite zahtjevnosti i vrijednosti, razvrstane u 7skupina (skupine građevina A, B, C, D, E, F i G te skupine radova Hi I).Suglasnost se daje na rok od 5 godina od dana njezina davanja, anjezino važenje se na zahtjev izvođača može produžavati za 5godina.


NN 152./08. ZAKON O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA UPROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJISuglasnost za obavljanje poslova građenja nije potrebna zagrađenje građevina, odnosno izvođenje radova čija ugovorenavrijednost ne prelazi 150.000,00 eura pri čemu vrijednost pojedinihradova ne prelazi 30.000,00 eura, niti za građenje, odnosnoizvođenje:zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²,zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska(bruto) površina nije veća od 600 m²,jednostavnih građevina i radova za koje se prema posebnom propisu neizdaje akt kojim se odobrava građenje,Suglasnost nije potrebna niti za građenje građevina i izvođenje radova kojegrade, odnosno izvode za vlastite potrebe gospodarski subjekti određeniposebnim propisom.


NN 152./08. ZAKON O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA UPROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJIIzvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika zazapočinjanje obavljanja djelatnosti građenja određene skupine građevina i zaizvođenje radova na tim građevinama ako zapošljava:za skupinu A – građevine javne namjene čija je ugovorena vrijednost veća od7.000.000,00 eura, najmanje 300 zaposlenika, od kojih najmanje 10 zaposlenikaispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona,za skupinu B – građevine koje nisu javne namjene čija je ugovorena vrijednostveća od 7.000.000,00 eura, najmanje 200 zaposlenika, od kojih najmanje 10zaposlenika ispunjava uvjete za inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 2. ovogaZakona,za skupinu C – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 7.000.000,00 eura,najmanje 120 zaposlenika, od kojih najmanje 3 zaposlenika ispunjava uvjete zainženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,


NN 152./08. ZAKON O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA UPROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJIza skupinu D – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 6.000.000,00eura, najmanje 80 zaposlenika, od kojih najmanje 2 zaposlenika ispunjava uvjeteza inženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,za skupinu E – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 5.000.000,00eura, najmanje 60 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete zainženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,za skupinu F – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 3.000.000,00eura, najmanje 30 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete zainženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona,za skupinu G – građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 1.500.000,00eura, najmanje 15 zaposlenika, od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete zainženjera gradilišta iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona.


NN 152./08. ZAKON O ARHITEKTONSKIM I INŽENJERSKIM POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA UPROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJIIzvođač ispunjava uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika zazapočinjanje izvođenja određenih radova na svim građevinama ako zapošljava:za skupinu H – pojedini radovi, uključujući i radove uklanjanja građevina, najmanje8 zaposlenika od kojih najmanje 1 zaposlenik ispunjava uvjete za voditelja pojedinihradova iz članka 49. stavka 1. ili 2. ovoga Zakona,za skupinu I – manje složeni radovi, najmanje 2 zaposlenika od kojih najmanje 1zaposlenik ispunjava uvjete za poslovođu ili predradnika.


Hvala na pažnji!

More magazines by this user
Similar magazines