Prezydent Miasta Lublin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ...

lublin.eu

Prezydent Miasta Lublin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ...

Prezydent Miasta Lublin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomościpołożonej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 26, oznaczonej jako działka nr 12 o powierzchni2921 m2 (obręb 37, arkusz mapy nr 10)Działka nr 12 powierzchni 2921 m2 stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną, położonąprzy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie. Działka jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym opowierzchni całkowitej 1250 m2, podpiwniczonym, wyposażonym w instalację wod – kan, co,elektryczną, telefoniczną i gazową. Nieruchomość jest położona na terenie osiedla z zabudowąmieszkaniową wielorodzinną i usługową. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta.Dojazd do nieruchomości poprzez drogi i dojścia osiedlowe utwardzone nawierzchnią asfaltową.Nieruchomość jest wolna od użytkowników.Sąd Rejonowy prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą KW Nr LU 1I/ 00150659/8.Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.Warunki zagospodarowania:Działka jest położona w terenie oznaczonym symbolem Upo – teren usług publicznych zprzeznaczeniem gruntu pod realizację obiektów oświaty z zakazem zmiany przeznaczenia pod innefunkcje z możliwością czasowego zagospodarowania do czasu realizacji inwestycji docelowej.Termin zagospodarowania.Rozpoczęcie w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy, zakończenie w ciągu 5 lat od dnia zawarciaumowy.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).Cena wywoławcza wynosi 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100).Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę dopełnych dziesiątek złotych. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żadenz uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 260.000,00 zł(słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miasta Lublin w BankuPEKAO S.A. V Oddział Lublin nr 69 1240 1503 1111 0010 0125 4407 w terminie do dnia 29lipca 2009 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu MiastaLublin. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciemprzetargu.Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin,ul. Wieniawska 14, pok. 716.Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Wprzypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferentarejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, atakże imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowieniapełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialnie poświadczone pełnomocnictwo.Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciemprzetargu.Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywcaponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona w gotówce nie później niż na 3 dniprzed zawarciem umowy. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się napoczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który przetarg wygrałnie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.


Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w Wydziale Gospodarowania Mieniem UrzęduMiasta Lublin, ul. Wieniawska 14, pokój 703 lub telefonicznie pod nr tel. (0-81) 466-27-23.Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

More magazines by this user
Similar magazines