Seletuskiri kooli maa-ala detailplaneeringule

rongu.ee

Seletuskiri kooli maa-ala detailplaneeringule

PROJEKTI SISUKORDA. Tekstiline osa.1. Tiitelleht2. Projekti sisukord3. Kooskõlastused4. Seletuskiri5. Kruntide andmed6. Seletuskirja lisad 1-77. LähteülesanneB. Graafiline osa.1. Asukohaskeem joonis GP-12. Alusplaan joonis GP-23. Põhijoonis joonis GP-34. Krundijaotusplaan joonis GP-45. Liiklusskeem joonis GP-56. Tehnovõrgud joonis GP-6


2SELETUSKIRI1. Planeeringu koostamise alusedTartu maakonnas Rõngu alevikus Rõngu kooli maa-ala detailplaneeringu(edaspidi DP) koostamise lähtematerjalideks on:Rõngu vallavolikogu otsus nr.47, 18.detsembrist 2003. Leping nr. 06/2004 22.jaanuar 2003.a. RõnguVallavalitsuse ja K&M Projektbüroo vahel.2. Planeeringu eesmärkPlaneering on koostatud vastavalt Rõngu vallavalitsuse soovile määratakrundi ehitusõigus, hoonestusala, kujad, hoonete ja rajatiste kõrgused,liikluskorraldus ja parkimine, paigutada maa-alale kooli juurdeehitused jamänguväljakud.3. Olemasolevad uurimis- ja projektmaterjalidDigitaalne geodeetiline alusplaan, K&M Projektbüroo, 2004.a.4. Olemasolevad geoloogilised uurimismaterjalidEi ole teada5. Planeeritava ala iseloomustusPlaneeritav maa-ala paikneb Rõngu aleviku põhjapoolses osas Hiugemäemetsapargist lõunas, Puiestee, Kooli ja Pargi tänava vahel. Planeeritav ala onRõngu Keskkooli maa-ala, alajaama ja riigiteede maa-alad.6. Servituudid. Piirangud ja kitsendusedServituudid:Puudub vajadus kehtestada servituute.Piirangud ja kitsendused:Puurkaevu kaitsevööndis tegevuspiirangud vastavalt eriettekirjutustele.Puurkaev likvideerida vastavalt keskkonnakaitse nõuetele, alles pealepuurkaevu likvideerimist hakkab kehtima ehitusõigus krundil Puiestee 19Rõngu kooli maa-ala detailplaneering


3ja kaovad kitsendused Pargi tänavamaal ja Puiestee 19 puurkaevusanitaarkaitse alal.Kaevamistööde piirangud maa-aluste kaablite, vee- jakanalisatsioonitrasside kaitsetsoonides Puiestee tn 19 krundil ja tänavamaa-aladel.Tegevuspiirang kõrgepingeliini kaitsevööndis Puiestee tn 19 krundil,Kooli ja Puiestee tänaval.Liikluspiirangud kooli maa-alal (õueala)Piirangud riigitee kaitsevööndis vastavalt seadustele.7. Kavandatud lahendused7.1. KrundijaotuskavaDetailplaneeringuga hõlmatav ala on üldplaneeringu järgi suures osas,40814m², sotsiaalmaa (Üh), Kooli tänava ääres Rõngu kooli alajaamatootmismaa(T), transpordimaad (L), Rõngu kooli tee kõrvalmaantee jaRõngu pargi tee kõrvalmaantee. Lähimas naabruses on elamumaad jajätkuvalt riigimaa. Kui jõutakse kokkuleppele tegevuste ja rajatiste osaskaitsevööndites, siis jääb kehtima väljakujunenud krundijaotuskava.7.2. Hoonestuskava ja ehitusõiguslikud nõudedPlaneeritaval alal asuvad õppehoone, puukuur, puurkaev, alajaam,staadion aiamaad. Krundi olemasolev hoonestus on ühe- jakahekorruseline, ümbritsev hoonestus valdavalt ühekorruseline. Plaanilon antud uute võimalike ehitusalade, võimla juurdeehituse,õppehoonejuurdeehituse, staadioni abihoone ja pargi varjualuse asukohad. Krundilejäävatele tehnorajatistele tuleb tagada vajalikud tingimused hooldamiseks,ehitusalasse jäävad kommunikatsioonid tuleb ümber paigutada.7.3.Keskkonnakaitseline osaPlaneeritav ala on põhja pool asuvast kaitsealusest Hiugemäe metsapargisteraldatud riigiteega. Käesoleva planeering ei hõlma Hiugemäe metsapargimaa-ala. Planeeritaval alal asub puurkaev. Puurkaevu sanitaarkaitseala on30 m puurkaevust. Vastavalt veeseadusele kehtivad veehaardesanitaarkaitsealal kitsendused, mis keelavad majandustegevuseväljaarvatud: veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine,heintaimede niitmine ja veeseire. Kuna sanitaarkaitsealal asuvad hoonetenurgad ( puukuur ja võimla laiendus), kuulub puurkaev likvideerimiseleseadusega ettenähtud korrasRõngu kooli maa-ala detailplaneering


47.4.TervisekaitseKogu planeeritav ala kuulub üldplaneeringute jaotuse alusel IIkategooriasse, mis hõlmab laste- ja õppeasutusi.Olemasolevatel aladel II kategooria puhul on kooli spordiväljakultegevusest põhjustatud müra taotlustasemeksekvivalenttase päeval 50dB ja öösel 40dB. Öine aeg on 23.00- 7.00.Piirtasemeks ekvivalenttase päeval 55 dB, öösel 45dB.Üksikute, omavalitsusega kooskõlastatud spordi- ja meelelahutusüritustekorral võib müra piirtase olla 10 dB suurem kui taotlustaseme arvsuurusolemasolevatel aladel, s.o. antud juhul päeval 60dB ja öösel 50dB, mis onühtlasi ka kriitiliseks piiriks.Helivõimendussüsteemide helirõhu piirtasemed vabaõhuüritustel ei tohiületada järgmisi suurusi: Helirõhu ekvivalenttase L pA, eq,T, dB 100;lasteüritustel 90 helirõhu maksimaaltase LpAmax, dB 115Kuigi staadion asub osaliselt riigimaantee tsoonis ei kujuta see ohtu lastetervisele, sest sellel liigub vähe autosid.8. Tehnovõrgud8.1. Veevarustus ja kanalisatsioonSeoses juurdeehitusega on vaja ringi viia heitvete kanalisatsioonitrassid, mis jäävad hoonete alla ja ehitada uus trass ka ülejäänudosas, sest vana trass on amortiseerunud. Samuti tuleb ringi viiaveetrass, mis jääb staadioni alla. Olemasolev puurkaev kooli juureslikvideerida nõuetekohaselt. Kontrollida tuletõrje veehoidla mahtu javeepidavust ning selle täitmise võimalusi. Vajadusel ehitada uusveetrass tuletõrje veemahuti täitmiseks. Koos teede ja tänavateehitusega ehitada välja vihmavete kanalisatsioon. Samassetorustikku juhtida tänavate ja staadioni drenaaži veed. Veed suunataaleviku vihmavete kanalisatsiooni valmimiseni kas Puiestee 10 jaAia 2 vahele või Puiestee 10 krundist põhja poole riigimaalekaevatavasse tiiki või lahtisesse kraavi.Rõngu kooli maa-ala detailplaneering


8.2. Tuletõrje veevarustus5Tulekustutusvesi võtta olemasolevast tuletõrjeveehoidlast.Kontrollida veehoidla mahtu, see peab mahutama vähemalt18m³vett.8.3. Elektri- ja sidevarustusOlemasolevate maa-aluste kaablite asukohad vajavad ennekaevetööde teostamist täpsustamist. Kuna kooli territoorium jääbkõrgepingeliini kaitsetsooni tuleks kõrgepinge õhuliin asendadamaa-aluse kaabelliiniga. Samuti madalpinge liinid. Kõik uued liinidehitada kaabelliinidena. Selleks on joonisel näidatud kaabelliinidepaigaldamise võimalikud kohad.8.4. SoojusvarustusSoojavarustus toimub kohalikust katlamajast, välised soojatrassid puuduvad.9. LiikluskorraldusKuna alevike tänavate projekteerimisnormid puuduvad on lähtutudlinnatänavate projekteerimisnormidest. Rõngu on käesolevas projektisoma põhiülesandelt polüfunktsionaalne, elanike paiknemisest lähtudesliigendatud linn ja elanike arvu järgi V klassi väike keskus, milleteenditatavasse alasse kuulub lähitsoon. Territooriumi normatiivneparkimiskohtade arv tuleneb valemist: P=A x n, kus P on parkimiskohtadearv, A on suletud brutopind ja n on parkimisnormatiiv. Kooli ehitisteperspektiivne suletud brutopind on 4390m2, parkimisnormatiiv on 1/150,seega vähim parkimiskohtade arv on 4390:150=29 kohta. 20+4parkimiskohta on olemasolevas parklas õppehoone ees ja 5 parkimiskohtamajandusõues. Parkla suurendamist võimla kõrvale kogu võimla pikkusestakistab tervisekaitse normide nõue: suurem kui 25-kohaline parkla 20mkaugusele koolihoonest, alla 25 kohaline 10m kaugusele. Suuremateürituste puhul võib parkida autod tänavate ühele poolele muutes tänavadajutiselt ühesuunalise liiklusega tänavateks. Kooli ette on sisse sõitasoovitav ainult parklasse, laste kooli sõidutamisel on soovitav peatudakoolipoolsel sõidusuunal ja sõita edasi mööda tänavat, mitte kooli õuelümber pöörata. Paigaldada vastavad liiklusmärgid. Sõidutee laius onplaneeritud 4,4m ja kõnnitee laius 2,4m. Sellise laiusega tee võimaldabRõngu kooli maa-ala detailplaneering


6segaliiklust, kus liikluskoosseisus on sõiduautod või sõiduauto javäikebuss ning jalgratturid liiguvad sõidurajal. Projektkiirus on 30 km/h.Jalakäijate jaoks on planeeritud kõikidel tänavatel kõnniteed ühelpooltänavat. Kõnniteede mitteehitamisel jätta see maa siiski tänava maa-alaks,sest hiljem on tänavamaa laiendamine märksa kulukam. Katastriüksustevahele jäetud 8m laiune tänavamaa laseb rajada 4,0m laiuse sõidutee koos2m laiuste külgvöönditega, mis on erandkorras lubatud, aga selline laiusei võimalda sõiduteede kõrvale paigutada kõnniteed ja säilitadaolemasolevat haljastust. Sellepärast tuli Puiestee tänava kõnniteepaigutada tänavaalast välja kooli krundile,et säilitada olemasolevathaljastust. Majanduspoolele sissesõite on kolm: üks katlamaja juurde,teised kaks läbisõiduga majandusõuest puukuuri juures. Kuna kivisöehoidla on praegu osaliselt teemaal,siis on seda nihutatud pisut katlamajahoone poole ja tee poole tuleks ehitada tugisein, kuigi see raskendablaadimistöid. Teemaal asuvad praegu prügihoidlad, nende jaoks on ettenähtud uus plats puukuuri kõrval.10.VertikaalplaneeriminePlaneeritav ala on looduslikult kaldega lõuna suunas. Olemasolev staadionimaa-ala on küll tasane, kuid väiksem kui planeeritud 300m jooksuraja jajalgpalliväljakuga staadion, seetõttu tuleb kooli poolset nõlva maha võtta jarajada uus nõlv koolile lähemale. Pääsuks nõlvalt staadionile ehitada trepidja treppide kõrvale tugimüür. Mujal territooriumil jätta pinnase loomulikkalle alles, ainult palliplatside ja muude väljakute osas lükata maapindtasaseks. Tänavate , staadioni ja mänguväljakute ehitamiseks on tarviskoostada projekt.11.Haljastus ja heakordSeoses staadioni suurendamisega tuleb kooli eest maha võtta kolm puud jalippuvardad. Lipuvardad viia koolimaja kõrvale. Kuna staadion on avatudläänetuultele, siis tuleb istutada Puiestee tänava äärde kaherealinekaitsehekk. Rajatavate mänguväljakute juures kooliaias teha hooldusraiet,kuid jätta tuulekaitseks siiski enamus kasvama, eriti lääne poole, sestPuiestee tänava äärde istutatav hekk ei kasva kiiresti ja tema mõjuala ei olesuur. Hiljem võib nende valdavalt viljapuudest koosneva põõsaste asemeleistutada uue heki Puud ja võserik alajaama juures maha võtta, samuti Pargitänava ääres koolipoolsel küljel. Piirata kooli territoorium metallistpiirdeaiaga ja istutada hekk. Pargi tänava poolses osas vilistlaste pargi maa-Rõngu kooli maa-ala detailplaneering


7alale rajada teed ja külvata muru, kuhu igal aastal puid juurde istutadeskujuneb aastate jooksul vabakujuline park. Jalgpalliväljakule külvata muru,jooksurajad katta võimalustele vastavalt sobiva materjaliga. Üks palliplatsehitada laudkattega, teised kaks liivakattega. Ekstreemspordi väljakulepaigaldada nõutava kvaliteediga kate. Autoteed katta asfaldi või mõne muutolmuvaba kattega, samuti tänavatel kõnniteed. Kui kõnniteedel soovitaksesõita rulluiskudega , siis sobib sile asfaltkate. Pargiteed katta killustikusäilmete või kruusaga, ekstreemspordi platsile viivad kõnniteed ja parklakatta asfaltkattega. Pargiteede asukohad antud soovituslikena, nendeasukohad võib määrata hiljem,kui on selgunud käigurajad ja seejärel andaneile ühtlane laius ja panna peale korralik kate. Majandusõues rajada uusprügikonteinerite plats ja söehoidla, sest olemasolev asub tänava maa-alal.Territooriumile ja välisuste juurde paigutada hajusalt väikesi prügikaste.Sissepääsude juurde paigaldada lukustamisvõimalusega jalgrattahoidjad.Koostas:Endla RaimeRõngu kooli maa-ala detailplaneering

More magazines by this user
Similar magazines