Dejavnosti za spodbujanje bralne motivacije učencev pri pouku ...

zrss.si

Dejavnosti za spodbujanje bralne motivacije učencev pri pouku ...

30.8.2011BRANJE ZA ZABAVOZa učence, ki radi berejo je značilno, da:• imajo do branja zelo pozitiven odnos,• uţivajo v branju,• pogosteje obiskujejo šolsko knjiţnico,• radi berejo vse zvrsti literature,• knjige raje izbirajo sami,• radi berejo zaradi izmenjave mnenj.Učenci, ki radi berejov prostem času:Pogosteje berejo tisti učenci, ki branje cenijo, imajo interes zabranje ter se počutijo bolj sposobne za branje.KAKO LAHKO UČITELJISPODBUJAJOBRALNO MOTIVACIJO ?DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE BRALNEMOTIVACIJE UČENCEVPOSKUSITE SE SPOMNITI, KDAJSTE NAZADNJE UČENCEMBRALI PRI POUKU?1. Da bodo učenci raje brali, je treba v pouk vključitirazlične dejavnosti branja:– učiteljevo branje učencem,– glasno in tiho branje učencev,– pogovori o prebranem.4


30.8.2011DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE BRALNEMOTIVACIJE UČENCEV5. Razpršenost razvitostiučenčevih bralnihzmoţnosti je vobdobju od 8 do 18 letizredno velika, zato jepotrebno izhajati izbralnih sposobnostiučencev.S KATERIMI TEŽAVAMI PRIBRANJU SE SOOČATE PRIVAŠIH UČENCIH:• V 2. RAZREDU?• V 5. RAZREDU?• V 8. RAZREDU?DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE BRALNEMOTIVACIJE UČENCEV6. Z zanimivimi bralniminalogami osmišljamobranje (pri pouku),izgrajujemo novoznanje, pripeljemo dorazumevanjaobravnavane vsebinein razvijamospretnosti.OGLEJTE SI NALOGE NABRALNIH LISTIH.• S KATERIMI NALOGAMIPA VI NAJBOLJEMOTIVIRATE UČENCEZA ŠOLSKO DELO?DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE BRALNEMOTIVACIJE UČENCEVKAKŠNE IZKUŠNJE IMATE:• S SKUPNIM BRANJEM VRAZREDU,• Z INDIVIDUALNIM SKUPNIMBRANJEM (LASTNOBRALNO GRADIVO),• Z BRANJEM V PARU,• Z BRANJEM VNADALJEVANJIH,• Z BRANJEM NA DEŽEVENDAN …7. Za bralno motivacijo jepomembna tudisocialna komponenta,zato je potrebnoučence spodbujati ksodelovanju pri bralnihdejavnostih inomogočiti moţnostpogovora in druţenja vrazredu ob knjigah ssošolci in/ali odraslimi.6


30.8.2011DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE BRALNEMOTIVACIJE UČENCEV8. V procesu učenjamoramo razvijati tudiuporabo različnih bralnihstrategij pri različnihzvrsteh besedil.9. Interes za branje lahkopovečamo tudi tako, dabralne dejavnostinačrtujemo skupaj sšolskim knjiţničarjem.DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE BRALNEMOTIVACIJE UČENCEVKATERE SPODBUDE ZABRANJE SO ŠE UČINKOVITEPRI VAŠIH UČENCIH ?10.Nekateri učenci potrebujejo šedruge bralne spodbude kot sopohvala, nagrada, priznanje…ŽELIM VAM VELIKOZANIMIVEGABRALNEGAGRADIVA IN UŽITKAOB BRANJU.HVALA ZA POZORNOST.7

More magazines by this user
Similar magazines