program wychowaczy - Zespół Szkół im. Władysława Szybinskiego ...

cieszyn.pl
  • No tags were found...

program wychowaczy - Zespół Szkół im. Władysława Szybinskiego ...

Zespół Szkółim. Władysława Szybińskiego43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11tel. 0338520184, fax. 0338520284PROGRAM WYCHOWACZYna rok szkolny 2012/2014„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest,nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. „Jan Paweł IIProgram jest zgodny z:· Konstytucją RP z 17.X.1997 r.,· Ustawą o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi zmianami,· Kartą Nauczyciela z 26.I.1982 r. z późniejszymi zmianami,· Konwencją o prawach dziecka,· Statutem szkoły


Postanowienia wstępne:Społeczność szkolną Zespołu Szkół im. W.Szybińskiego w Cieszynie stanowią:uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum nr 1, ichrodzice oraz pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.Każdy członek społeczności szkolnej jest człowiekiem wolnym, który dokonał świadomegowyboru wstąpienia do tej wspólnoty zdecydował się na tworzenie jej zgodnie zobowiązującymi zasadami.Program wychowawczy określa pracę wychowawczą jako zgodne współdziałanieuczniów, rodziców i nauczycieli.Założenia i cele Programu WychowawczegoRodzice/prawni opiekunowie posiadają największe prawa wychowawcze w stosunkudo swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.Działania wychowawcze szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców. Szkoławspiera ten proces, wspomagając rodzinę w procesie wychowawczym.Szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu osobowości, uwzględniając ich indywidualnecechy, podejmuje działania aby uczniowie znajdowali w szkole środowiskowszechstronnego rozwoju osobowego we wszystkich wymiarach: intelektualnym,psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.Czuwa nad rozwojem umysłowym ucznia, , wspieranie ucznia w jegoposzukiwaniach prawdy, dobra i piękna. Wskazuje na rzetelną pracę i uczciwośćjako wartości prowadzące do realizacji wymarzonych celów życiowych.Uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego orazprzygotowania do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazudziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych.Pomaga w nawiązywaniu więzi przyjaźni, wspólnoty i koleżeństwa w ramachintegracji europejskiej z zaprzyjaźnionymi uczniami w szkołach w Czechach,Niemczech, Anglii na Węgrzech.Program zakłada spójność działań wychowawczych rodziny i szkoły oraz integralnośćwychowania z nauczaniem.


1.Nasze priorytety to:- wysoka jakość nauczania i uczenia się- przyjazna atmosfera wychowawcza- efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym- tradycja i obrzędowość szkoły- nowoczesne programy, metody i formy nauczania- wykwalifikowana kadra- promocja szkoły w środowiskuModel absolwenta2. „ CZASY SA TAKIE, JACY MY JESTESMY”Św. Tomasz z AkwinuNasz absolwent jest człowiekiem:wszechstronnie wykształconym,zdolnym do twórczego myśleniawrażliwym, tolerancyjnym, otwartym na potrzeby drugiego człowieka,nieustannie pracującym nad własnym rozwojem,konsekwentnie realizującym wytyczone cele,aktywnie tworzącym rzeczywistość wokół siebie,zrównoważonym, panującym nad emocjami,odpowiedzialnym za siebie, innych i za własne działaniagotowym służyć pomocą i wsparciem młodszym, słabszym, niepełnosprawnym,bezinteresownie angażujący się, inicjującym działania służące dobru innego człowieka,świadomym swoich przyszłych zadań w rodzinie i społeczeństwie,szanującym tradycje narodoweswobodnie komunikującym się w społeczności międzynarodowej


Program obejmuje następujące bloki tematyczne:Blok tematyczny zadania do realizacji formy i sposoby realizacjiEdukacjafilozoficzna,moralność, etyka· Kształcenie postawy współuczestnictwa wmyślowych i kulturalnych dylematach swojejepoki· Ukazywanie konieczności doskonaleniasamego siebie w aspekcie moralnym ietycznym· Zachęta do refleksji nad własnymi wyboramimoralnymi i zasadami, którymi uczeńposługuje się w życiu· Dojrzałość moralna jako konsekwencjakomunikacji prowadzonej z innymi watmosferze zaufania i otwartości· Rodzina, miłość przyjaźń· Budzenie wrażliwości na drugiego człowieka,uświadomienie potrzeby istnienia sensu, ładumoralnego· Wspieranie uczniów w poszukiwaniu wartości· Wskazywanie, iż tradycyjne wartości sądecydujące w ocaleniu człowieczeństwa(współczucie, altruizm, odwaga,prawdomówność, miłość)· Tolerancja wobec innych· Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za losykraju, budzenie postaw patriotycznych,· Upowszechnianie świadomości prawnej ikultury politycznej, wskazywanie wzajemnejzależności praw i obowiązków uczniowskich iobywatelskich, Przygotowanie do aktywnegouczestnictwa w życiuspołecznym,· Kształtowanie motywacji do zdobywaniawiedzy i umiejętności oraz wpajanie poczuciakonieczności nieustannego rozwoju zawodowegoi społecznego w aspekcie dobra osobistego ipublicznego· lekcje do dyspozycji wychowawców klas,· przedmioty humanistyczne· katecheza· WOS (zapoznanie z wybranymifragmentami prawa międzynarodowego m.in. Deklaracja Praw Człowieka; analizaKonstytucji, zapoznanie ze StatutemSzkoły, organizowanie spotkań zprzedstawicielami policji, sędzią,prokuratorem),· biologia· udział konkursach o tematyceprofilaktycznej i rodzinnej,· praca pedagoga szkolnego· przygotowywanie programówartystycznych na imprezy szkolne ipozaszkolne o charakterzepatriotycznym.· Prelekcje zaproszonych gości· Przygotowanie uczniów do przyjmowaniaodpowiedzialności za swoje zachowanie nie tylko


w szkole i poza szkołą, ale również zaplanowanieswojej przyszłej kariery· Etyka w biznesieEdukacjaprozdrowotna ibezpieczeństwo· Wyrabianie nawyków właściwego spędzaniawolnego czasu,· Popularyzowanie zasad racjonalnegoodżywiania.· Grypa AH1/N1 zalecenia profilaktyka· Jestem wolny, nie chcę się zniszczyć· Rozwój kultury fizycznej, turystyki iwychowania w zdrowiu· Zwalczanie negatywnych zjawisk społecznych(pornografia) przeciwdziałanie patologiispołecznej, przestrzeganie zakazu paleniapapierosów, spożywania alkoholu i innychśrodków odurzających· Prowadzenie zajęć z edukacjikomunikacyjnej· Uczenie asertywnego postępowania wwypadku agresji, proponowaniaszkodliwych używek, psychomanipulacji.· Prawidłowa organizacja przerwśródlekcyjnych· Obserwacja monitoringu wizyjnego przezuprawnionych do tego pracowników,reagowanie na zdarzenia zarejestrowane awymagające interwencji ( dyrektora szkoły,odpowiednich służb),możliwośćwykorzystania nagrań zgodnie zobowiązującymi procedurami· Przeprowadzanie ankiet dotyczącychbezpieczeństwa w szkole· Wyrabianie właściwej organizacji czasu pracyoraz bezpieczeństwa i higieny pracy.· Zdobywanie umiejętności organizowaniaaktywnych form wypoczynku.· Kształtowanie nawyków higienicznych dbałośćo higienę osobistą, hartowanie organizmu.· lekcje do dyspozycji wychowawców klas· lekcje wychowania fizycznego (udziałreprezentacji szkoły w zawodachmiędzyszkolnych w wybranychdyscyplinach i konkurencjach ujętych wkalendarzach imprez· cykl zajęć z zakresu wychowaniaprozdrowotnego, prelekcje, akcjeupowszechniania wiedzy o przeciwdziałaniuzakażeniem wirusem HIV, wychowanieseksualne młodzieży· Uczestniczenie w spektaklach otematyce profilaktycznej. Udział iorganizowanie konkursów wiedzy(np. o AIDS)· program profilaktyczny wg szkolnegoprogramu profilaktyki· Akcja krwiodawstwa,· udzielanie pomocy materialnej młodzieżyznajdującej się w trudnych warunkach· zapewnienie bezpieczeństwa uczniom wczasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,· Przekazanie informacji uczniom omiejscach zainstalowania monitoringuwizyjnego, poinformowanie o możliwościjego wykorzystania· spotkania Dyrekcji z rodzicami, RadąSzkoły,· kontakty z kuratorem sądowym, komendąpolicji , gabinetem lekarskim.


· Troska o czystość i estetykę pomieszczeń iotoczenia szkoły· Ochrona zdrowia psychicznego· Przygotowanie uczniów do konkursów iolimpiad promujących zdrowie.· Akcja „ Podaruj życie”


Edukacjaekologiczna· Kształtowanie współodpowiedzialności za stanśrodowiska naturalnego i gotowość doaktywnego uczestnictwa w jego odnowie· Uwrażliwienie na piękno przyrody ikonieczność jej ochrony· Dbałość o czystośći upiększanie terenów wokół szkoły.· Zapoznanie młodzieży ze strukturą idziałalnością samorządu lokalnego w gminie,powiecie, województwieWdrażanie uczniów do życia· lekcje biologii· lekcje geografii, chemii· język polski, język angielski, j. niemiecki· akcja "Sprzątanie Świata", obchodyŚwiatowego Dnia Ziemi,· organizacja międzyszkolnego konkursuekologicznego· zorganizowanie gazetek ekologicznych /;prowadzenie akcji związanych z ekologiąi ochroną przyrody· w społeczności lokalnej i uczestniczenia wważnych wydarzeniach społecznopolitycznych,np. wyborach do organówwładzy państwowej i samorządowych,referendach, działalności organówsamorządowych itp.Edukacjaregionalna· Wychowanie w duchu przekazukulturowego regionu· Wskazywanie, iż gwara jest składnikiemkultury "małej ojczyzny"· Poznawanie ciekawych turystycznie miejsc naŚląsku Cieszyńskim, zabytków architektury,muzyki i sztuki ludowej, lokalnych iregionalnych tradycji świąt, obyczajów.· Sprawowanie opieki nad Miejscami PamięciNarodowej, znajdującymi się na terenieCieszyna· lekcje wos· lekcje historii· lekcje j. polskiego· geografii· organizowanie klasowych i szkolnychwigilijek· uwzględnienie w programach nauczaniainformacji o osobach zasłużonych dla ZiemiCieszyńskiej, poznanie historii regionuCzytelnictwo iedukacja medialna· Edukacja medialna jako fundament edukacji· Budzenie wrażliwości na kulturę i sztukę,zapoznanie uczniów z różnymi jej formami· Wyrabianie nawyków uczestnictwa wbieżącym życiu kulturalnym· lekcje j. polskiego· wyjścia na koncerty, spektakle teatralne,filmy, uczestnictwo młodzieży wwarsztatach teatralnych· redakcja gazety szkolnej


· Inspirowanie uczniów do kreatywności.· Wyrabianie nawyków czytania· Prenumerata czasopism fachowych przezbibliotekę szkolną.· Korzystanie z edukacji zawodowejprowadzonej przez TV.· Dziwna choroba-wpływ mediów nazachowania człowieka· współpraca z mediami w zakresie promocjiszkoły (Radio Katowice, "Głos ZiemiCieszyńskiej", "Dziennik Zachodni","Gazeta Wyborcza")· udział w sympozjach naukowych,debatach młodzieży· organizowanie wycieczek przedmiotowych,· biblioteka szkolna,Edukacjaproeuropejska· Moja szkoła w Europie· Wszyscy starajmy się dla ZjednoczonejEuropy -rozwijanie tolerancji, otwartości orazgotowość do komunikacji· Rozwijanie wrażliwości na dobytki kulturalneinnych narodów· Przeciwdziałanie zjawisku ksenofobii ipowstawaniu stereotypów myślowych· prelekcje, ankiety· lekcje j. angielskiego· organizowanie Dni Kultury Europejskiej· Wymiana międzynarodowa uczniów· lekcje wos - ("Europa - wspólna przestrzeń- wspólne dziedzictwo", "Europa w drodzeintegracji", "Polska w Europie")· Wycieczki zagraniczne gronapedagogicznegoPreorientacjazawodowa· Diagnozowanie zainteresowań i predyspozycjizawodowych uczniów.· Przygotowanie uczniów do prawidłowegowyboru kierunku studiów i zawodu· Kształtowanie umiejętności dokonywaniasamooceny – predyspozycje zawodowe· Lekcje przedsiębiorczości· Spotkania z przedstawicielami uczelni, targiedukacyjne· Warsztaty z doradcami zawodowymi w PPP· Udostępnienie poradników – bibliotekaszkolna

More magazines by this user
Similar magazines