FQMS - Keskkonnaministeerium

envir.ee

FQMS - Keskkonnaministeerium

Euroopa Liidukütusedirektiividerakendamise jakütusekvaliteediseiresüsteemi juhtimiseüldpõhimõtted14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 1


Sisukord• 1. Üldist, , olulisemad õigusaktid (Direktiiv 98/70/EÜ,Direktiiv 2003/17/EÜ, DIN EN 14274, Otsus2002/159/EÜ)• 2. Rakendamise võtmeülesanded nagu kavandamine &hindamine – seadusandlus & järelevalve,kütusekvaliteedi seiresüsteem (FQMS) – jälgimine jaaruanne– Hetkeseis Eestis• 3. Direktiiv 1999/32/EÜ, mis käsitleb väävlisisaldusevähendamist teatavates vedelkütustes– Direktiiv 2003/30/EG, millega edendatakse biokütuste jamuude taastuvkütuste kasutamist transpordisektoris14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 2


ÜldistLiikmesriigid tagavad, et nõuete rakendamiseks siseriiklikusõiguses on pädevatel asutustel olemas ressursid, vajalikkompetents ja protseduurid.Mõnikord puuduvad direktiivide rakendamiseks vajalikudasutused ning struktuurid või puudub realiseerimiseksvajalik tööjõuressurss.KOOLITUSSEMINAR14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 3


ÜldistJuba 1994. a. võttis Euroopa KomisjonProgrammide Auto-OIL I ja II raameskoostöös mootorikütuste- ning mineraalõliõlitööstusega tarvituselemeetmedtänavaliiklusest tingitud õhusaaste vähendamiseksning Euroopa Liidu välisõhukvaliteedi standardist kinnipidamiseks.Meetmed hõlmavad muuhulgas järgmisi valdkondi:kütusekvaliteet (direktiiv 98/70/EÜ),emissioonide piirväärtused ning tehnokontroll (direktiiv 98/69/EÜ).14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 4


ÜldistKütusekoostise muutmine vastavalt direktiivile98/70/EÜ viib kohesele emissioonidevähendamiseleMootoriga seotud meetmed, mis tulenevad direktiivist98/69/EÜ, hakkavad mõju avaldama alles sõidukipargijärkjärgulisel uuenemiselÕhukvaliteedisektoris leidub veel mitmesuguseid õigusinstrumente….. Loetelu kõigist asjassepuutuvatest direktiividest jne. lisana14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 5


Direktiiv 98/70/EÜ 13. oktoobrist 1998bensiini ja diislikütuse kvaliteedi janõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohtavähendab keskkonda saastavaid emissioone sõidukitest14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 6


Direktiiv 98/70/EÜkehtestab tehnilised nõuded bensiinile ja diislikütusele ningsisaldab kütusekvaliteedi spetsifikatsioone – Lisad I - IVbensiin2000Lisa I2005Lisa IIIdiiselLisa IILisa IV14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 7


Direktiiv 98/70/EÜbensiinalates 2000alates 2005Artikkel 3- veelgi madalama pliisisaldusega bensiin- ainult Lisas 1 toodud keskkonnaspetsifikatsioonidele vastavbensiin- pliivaba bensiin liikmesriigi territooriumil peab vastama LisasIII toodud keskkonnaspetsifikatsioonidele- tasakaalustatud geograafilisel alusel tuua müügile bensiinväävlisisaldusega 10 mg/kgKeskkonnaspetsifikatsioonid:oktaanarv, aururõhk, keemispunkt, , aromaataromaatsed süsivesinikud, , benseen, , olefiinidid,hapnikusisaldussisaldus, orgaanilised hapnikuühendiduühendid, väävlisisaldusning pliisisaldus14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 8


Direktiiv 98/70/EÜDiiselalates 2000alates 2005Artikkel 4- riigi territooriumil ainult Lisas II toodud keskkonna-spetsifikatsioonidele vastav diisel- ainult Lisas IV toodud keskkonna-spetsifikatsioonidele vastav diisel- tuua tasakaalustatud geograafilisel alusel müügilediisel, mille maksimaalne väävlisisaldus on 10 mg/kgKeskkonnaspetsifikatsioonid:tsetaanarv, tihedus, keemispunkt, , polütsüklilised aromaatsedsüsivesinikud ning väävlisisaldus14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 9


Direktiiv 2003/17/EÜ 3. märtsist 2003, millegamuudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini jadiislikütuse kvaliteedi kohtatäiendavate spetsifikatsioonide sisseviimineLisadesse III ja IVbensiini ja diisli väävlisisalduse alandaminemaksimaalse 10 mg/kg peale14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 10


Direktiiv 2003/17/EÜ - SeireArtikkel 8• Nõuetest kinnipidamise tuvastamineArt. 3bensiinEN 228Art. 4diiselEN 590vastavate analüüsimeetoditeabil14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 11


Direktiiv 2003/17/EÜ - SeireLiikmesriigid peavad sisse viima kütusekvaliteedi seiresüsteemi kooskõlas vastava Euroopa standardinõuetega -Samaväärse usaldatavaatava süsteemi juurutamine on lubatudArtikkel 8DIN EN 14274:2003 – Mootorikütused – Bensiini ja diisli kvaliteedi hindamine –Kütusekvaliteedi seiresüsteem (FQMS)DIN EN 14275:2003 – Mootorikütused – Bensiini ja diisli kvaliteedi hindamine - Proovivõtttanklatest ning kütuseterminalidest14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 12


Direktiiv 2003/17/EÜ - AruanneArtikkel 8Aruanne Euroopa Liidule• esitada iga aasta 30. juuniks eelnenud kalendriaasta kohta• Komisjoni otsusega kindlaksmääratud vormi aluselesitada andmed müüdud kütusekoguse kvaliteedi kohtaalates 2004. a.– … liikmesriigi territooriumil turustatud kütustekogumahud14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 13


DIN EN 14274 - Kütusekvaliteedi seiresüsteem(FQMS)Kehtestab statistilistel kaalutlustel kütusekvaliteedi seiresüsteemibensiini ja diisli kvaliteedi jälgimiseks seoses direktiiviga98/70/EÜ -FQMS – kütusekvaliteedi seiresüsteemEuroopa Liidu nõuded kütustele on sätestatud standarditega EN 228ning EN 590. Rea kütuseparameetrite puhul kehtivad geograafilisklimaatilisederinõuded, mida nimetatakse riigispetsiifilisteksnõueteks14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 15


DIN EN 14274 - Kütusekvaliteedi seiresüsteem(FQMS)Kütusekvaliteedi seiresüsteemi (FQMS) loomiseks vajalikinformatsioon (4)• Igal aastal täiendatav loetelu (4.2):tanklatest (3.3.1)kütuseterminalidest ((3.3.2)andmetest regiooni kohta (5.2)• Kütusekoguste jagunemine üle riigi (4.3)– sissetoodud kütuste kogumaht (4.3.1)– bensiini ja diisli kogumaht kütuseliikide kaupa (4.3.2 und 4.3.3)– rahvastikuarv, sõidukite arv (4.5 und 4.6) jne.• Akrediteeritud laborite nimekiri, kes analüüse teevad (4.7)14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 16


DIN EN 14274 – Kütusekvaliteedi seiresüsteem(FQMS)Kütusekvaliteedi seiresüsteemi (FQMS) loomine (5)• Tarbitud kütusekoguse põhjal liigitatakse riik suureks võiväikeseks riigiks (5.1)• Regioonid peavad olema kindlaks määratud (5.2)• Võetavate proovide arv kütuseliigiti, mille turuosa on ülevõi alla 10% (5.3 und 5.4) vastavalt– mudelregioonile A – Makroregioonid (5.5.2)– mudelregioonile B – Mitte-makroregioonid (5.5.3)– mudelregioonile C – Regioonivaba mudel (5.5.4)•14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 17


DIN EN 14274 – Kütusekvaliteedi seiresüsteem(FQMS)Kütusekvaliteedi seiresüsteemi (FQMS) loomine (5)• Kütuseproove tuleb võtta igast kütuseliigist nii suve- kuitalveperioodil!!!Saksamaa näideKliimast sõltuvad kütused – perioodid on sätestatudstandardis• Organisatsioonide volitamine– proovivõtuks - kvalifitseeritud organisatsioonid/laborid– analüüside tegemiseks– tulemuste koondamiseks ja lõpparuande koostamiseks14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 18


Korraldus (6)DIN EN 14274 – Kütusekvaliteediseiresüsteem (FQMS)• Proovivõtt juhuvalimi alusel (6.1)• Proovivõtt peab vastama standardile EN 14275 (6.3)• Analüüsimine akrediteeritud laborites (6.4)• Analüüsitulemused liikmesriigi valitsusasutustele lõpparuandekoostamiseksLõpparuanne (7) peaaegu identne Lisas E toodud Komisjoniaruandevormiga14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 19


Komisjoni otsus – 2002/159/EÜ2002/159/EÜ 18. veebruarist 2002riigi kütusekvaliteedi koondandmete esitamiseühise vormi kohtaühine vorm riigi kütusekvaliteedi koondandmete esitamiseksEuroopa Liidule (Direktiivi 98/70/EÜ artikkel 8)14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 20


Komisjoni otsus – 2002/159/EÜSISU• Üksikasjad aruande koostaja kohta• Kütusekvaliteedi seiresüsteemi kirjeldus• Bensiini ja diisli kogumüük• Väävlivabade kütuste geograafiline kättesaadavus• Aruandevorm nii bensiini kui diisli kohta14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 21


Komisjoni otsus – 2002/159/EÜMõõtmistulemusProovide arv14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 22


Euroopa Komisjoni 1. aastaruanne 2001.-2002. a. ELtänavatransporti toodud bensiini ning diisli kvaliteedi kohta14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 23


Euroopa Liidus 2002. a. kütuseseire raames võetudproovide arv (läbilõikes iga kütuseliigi kohta)14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 25


Meetmed rakendamiseksMEETMEDdirektiivide nõuete täitmiseks sõltuvadiga riigi erioludest, institutsioonidest,haldusstruktuuridest ningressurssidest.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 26


Meetmed rakendamiseksKAVANDAMINE&HINDAMINESEADUSANDLUS &JÄRELEVALVESEIRE& ARUANNE• Tähtaegu tuleb varakult silmas pidada• Luua süsteem kütusestandardite sisseviimiseks vastavaltdirektiivis nõutule• Määrata pädev asutus, kes vastutaks kütusekvaliteedi jälgimisening koostöö eest huvigruppidega• Nimetada riiklikud ja/või eralaborid/tehnikud, kes vastutavadetteantud katsemeetodite juurutamise ning analüüside teostamiseeest14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 27


Meetmed rakendamiseksKAVANDAMINE&HINDAMINESEADUSANDLUS &JÄRELEVALVESEIRE& ARUANNE• Määrata pädev haldusorgan, kes töötab välja protseduuri riiklikekütuseandmete kogumiseks• Luua keskne andmebaas või protseduur, mille abil koguda andmeidmüüdud kütusekoguste kohta• Määrata pädev asutus aruande koostamiseks nende andmete põhjal ningkoondaruande edastamiseks Euroopa Liidule14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 28


Meetmed rakendamiseksKAVANDAMINE& HINDAMINESEADUSANDLUS&JÄRELEVALVESEIRE& ARUANNE• Vestluste läbiviimine ettevõtjatega, vältimaks probleeme nõuetejärgimisel• Trahvimissüsteemi juurutamine rikkumiste puhuks direktiivinõuete rakendamisel• Koostöö ettevõtjate ning kohalike ametkondade vahel, saamaksteavet raskustest kütuste kvaliteedinõuete rakendamisel ja kütustetarnimisel ning teateid õigusrikkumiste kohta14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 29


KAVANDAMINE& HINDAMINEMeetmed rakendamiseksSEADUSANDLUS&JÄRELEVALVESEIRE& ARUANNE• Nõuete kehtestamine bensiinile ja diislile, samuti katsemeetoditekindlaksmääramine vastavalt Euroopa Standardikomiteenõudmistele. Kõnealusteks standardstandarditeks on EN 228/590.• Koostada loetelu huvigruppidest (nt kütusemüüjad) aruandetarvis vajalike andmete kogumiseks. Eriti olulised on seejuuresneed huvigrupid, kes valdavad andmeid kütusemahtude ningväävlivabade kütuste geograafilise kättesaadavuse kohta.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 30


Meetmed rakendamiseksKAVANDAMINE& HINDAMINESEADUSANDLUS &JÄRELEVALVESEIRE&ARUANNEDirektiiv ei kehtesta detailseid nõudeid seiresüsteemile.Liikmesriigid võivad valida samaväärse usaldatavasüsteemi (seda küll kooskõlas vastava Euroopanormiga), , kui nende seiresüsteem suudab efektiivselttagada müüdavatekütustete vastavuse direktiivis s toodudspetsifikatsioonidele14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 31


Meetmed rakendamiseksKAVANDAMINE& HINDAMINESEADUSANDLUS &JÄRELEVALVESEIRE&ARUANNE• Järelevalvefunktsioonidega ametid/organisatsioonidapeavadomama vajalikku haldusvõimu, tehnilisi, tööjõu- ning rahalisiressursse proovide võtmiseks ning analüüsimiseks. Laboriteroll seirekohustuse elluviimisel on oluline.• Saavutamaks nõuete järgimist peab hulgi- ja jaemüüjaidkontrollima. Seda saab teha juhuvalimi alusel võetud proovivõtuteel.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 32


KAVANDAMINE &HINDAMINEMeetmed rakendamiseksSEADUSANDLUS &JÄRELEVALVESEIRE&ARUANNEAruande koostamine Euroopa Liidule:• Kütusekvaliteedi andmete koondamine vastavalt komisjoni pooltetteantud vormile• Aruanne annab ülevaate siseriiklikest õigusaktidest, miskajastavad muudatusi EL direktiivides• Aruanne sisaldab informatinformatsiooni raskustest kütustekvaliteedinõuetest kinni pidamisel (probleemid tarnimisel,õigusrikkumised)14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 33


Rakendamine EestisEL õigus Rakendamine EestisDir. 98/70/EÜDir. 2003/17/EÜDIN EN 14274Vedelkütuse seadusMäärus, mis kehtestabnõuded vedelkütusteleDIN EN 14275OtsusDir. 1999/32/EÜDir. 2003/30/EÜVälisõhu kaitse seadusMääruse eelnõuMajandus- jakommunikatsiooniministeeriumKeskkonnaministeerium14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 34


Rakendamine EestisVedelkütuse seadusSeadus sätestab (…)enamkasutatavate mootorikütuste kvaliteedinõuded,vedelkütuste käitlemise alused ja korra,vastutuse rikkumise eest ningnimetab riiklikku järelevalvet teostavad asutused (§ 1 (1)).1. juulist 2003. a.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 35


Rakendamine EestisVedelkütuse seadus§ 7 Kütuse käitlemise aruanne(…) Kütusemüüja peab teavitama Maksu- ja Tolliametit t käideldudkütuste ja nende jääkide kohta– võimalik alus kütuseandmete väljaselgitamiseks ???14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 36


Rakendamine EestisVedelkütuse seadusNõudedbensiinile, diislile, kergele ning raskele kütteõlilepeavad olema kehtestatud majandus- jakommunikatsiooniministeeriumi määrusegapeaksid põhinema kütuste kasutamiseeesmärkidel ning keskkonnanõuetel (vedelkütuseseadus, § 8).14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 37


Rakendamine EestisVedelkütuse seadusMäärus“Nõuded vedelkütustele” – määrus, mis kehtestab nõuded sellistelevedelkütustele nagu bensiin, diisel, kerge ja raske kütteõli11. juunist 2003. a.Nõuded põhinevad kütusekasutust silmas pidades standarditega EN 228 ning EN590 kehtestatud keskkonnanõuetel14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 38


Rakendamine EestisVedelkütuse seadus9. märtsisttsist 2005. . a.§ 23 lg. 9 - andmete statistilise kokkuvõtte vormi kehtestabmajandus- ja kommunikatsiooniministeerium.► Euroopa Liidu aruandeks vajalike andmete alus14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 39


Rakendamine EestisVälisõhu kaitse seadusSeadus reguleerib tegevust, mis põhjustab saasteaineteemissioone välisõhku, osoonikihi hõrenemist ningkliimamuutusi tingivaid tegureid.30. septembrist 2004. . a.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 40


Rakendamine EestisVälisõhu kaitse seadus§ 58 Kütusele esitatavad keskkonnanõuded(…) Saasteainete heitkoguste piiramise eesmärgil kehtestabkeskkonnaminister määrusega vedelkütustele esitatavadkeskkonnanõuded.§ 60 Mootorikütuste kvaliteedi ja koguste seireEestis müüdavate mootorikütuste kvaliteedi ja koguste seiretkorraldab ning andmeid koondab Keskkonnaministeerium.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 41


Rakendamine EestisVälisõhu kaitse seadusUue määruse võimalik sisuMääruse eelnõu- Bensiini ning diislit saab müüa tarbijatele vaid siis, kui needkütused vastavad standardites EN 228 ning EN 590 (mõlemadnormid 2004. . a. seisuga) toodud spetsifikatsioonidele- Järelevalve korraldamine läbi keskkonnainspektsiooni- Proovivõtt peab vastama standardile EN 14275- Õigusrikkumised- Kütuste tähistamine tanklates14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 42


Rakendamine EestisKeskkonnajärelevalve seadus• Määrab kindlaks pädevate asutuste õigused jakohustused keskkonnajärelevalve osas.• Järelevalvet teostavad keskkonnainspektsioon, Maa-amet ning kohalikud omavalitsused ja ametid.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 43


Rakendamine EestisKohaldatavad standardid:• Eesti standard EVS-EN 14274:2003Automotive fuels – Assessment of petrol and diesel quality – Fuel qualitymonitoring system (FQMS)(Mootorikütused – Bensiini ja diisli kvaliteedi hindamine – Kütusekvaliteediseiresüsteem (FQMS))• Eesti standard EVS-EN 14275:2003Automotive fuels – Assessment of petrol and diesel quality – Sampling fromretail site pumps and commercial site fuel dispensers(Mootorikütused – Bensiini ja diisli kvaliteedi hindamine – Proovivõtttanklatest ning kütuseterminalidest)14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 44


Direktiiv 1999/32/EÜÕhukvaliteedi parandamine –eeskätt kaitstes õhku vääveldioksiidi (SO 2) emissioonide eest- keskkond ja tervis saavad tugevasti kahjustadamille näiteks on hapestumise tagajärjel tekkinud happevihmad ninginimeste hingamisteede haigused- see on piiriülene probleem –Lahendus rahvusvahelisel, riiklikul ning regionaalsel tasandilkehtestab madalamad väävlisisalduse piirmääradmäärad raskele kütteõlile,gaasiõlile ning laeva kergelekütteõlileleei kohalda väävlisisalduse piirmäärasidmerelaevalaevadelkasutatavateletelerasketelekütteõlidele14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 45


Direktiiv 1999/32/EÜRaske kütteõli maksimaalne väävlisisaldusArt. 3• Alates 2003. aastast keeld kasutada riigi territooriumil raskeidkütteõlisidsid, , milleväävlisisaldus ületab 1 % massistst• Erisäte põletusseadmete seadmete kohta, mis kasutavad rasket kütteõliGaasiõlidKasutamiskeeld (laieneb ka laeva kergetele kütteõliõlidele):• alates 2000. a. juulist, kui kütuse väävlisisaldus ületab 0,2 % massistst,• alates 2008. aastast, kui kütuse väävlisisaldusületab 0,1 % massiststMuutused vedelkütuste tarnimiselArt. 5Art. 414.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 46


Direktiiv 1999/32/EÜProovivõttArt. 6• Kontrollimine proovivõtu teel, kas kütuse väävlisisaldus vastabartiklite 3 ja 4 nõuetele• Proovivõtminealgab6 kuud pärast päeva, mil vastavväävlisisalduse piirmäärjõustus• Vastavad analüüsimeetodid on toodud14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 47


Direktiiv 1999/32/EÜAruandlus ja seireArt. 7• Komisjoni ja avalikkuse teavitamine kõrvalekaldumistest kütusteväävlisisalduse nõuete osasIga-aastane aruanne Euroopa Komisjonile enne 30. juunitkäsitleb:• proovivõtu- ja analüüsitulemusi artikli6 kohaselt• erandeid põletusseadmeteleseadmetele• jõustunud seadusi, määrusi ning haldusakteKomisjon väljastab 2006. a. lõpus aruande, mis põhineb liikmesriikideaastaaruannetel vaadeldud õhukvaliteedi paranemise ja hapestumisevähenemise osas14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 48


Ettepanek direktiivi 1999/32/EÜ muutmiseksEuroopa Komisjon on 6. Euroopa Liidu keskkonnategevusprogrammi ja mõnededirektiivide alusel nõudnud meretranspordist tingitud kasvuhoonegaasideemissioonide vähendamist- see on globaalse tähtsusega –2010. aastal vähendavad laevad SO 2emissioone tõenäoliselt 75 % ulatuses võrreldunamaismaal paiknevate emissiooniallikatega- emissioonide ulatuslik vähendamise on võimalikEesmärk – vähendada emissioone, mis põhjustavad keskkonna- ningterviseprobleeme (muuhulgas SO 2ja NO x)Tähtsaim Euroopa Liidu õigusakt on seejuures direktiiv 1999/32/EÜ, kuna seesoodustab odava väävlivaba raske kütteõli ostmist14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 49


Ettepanek direktiivi 1999/32/EÜ muutmiseks• Kehtestab muuhulgas väävlisisalduse piirmääramäärad d kõigile kasutatavatelelaevakütustele ning rasketele kütteõlidele, samuti kontrollivääveloksiidide üle MARPOL-kokkuleppe kohaselt (Lisa VI)• …• Kaotab erandid erandid nende laevade kütustele, mis ületavad kolmanda riigipiiri liikmesriigiga14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 50


Direktiiv 2003/30/EÜ 8. maist 2003,millega edendatakse biokütuste ja muudetaastuvkütuste kasutamist transpordisektorisKliimamuutustega seotud kohustuskohustuste e täitmine,keskkonnasõbralik sõbralik varustuskindlus ningtaastuvate energiaallikate soodustamine14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 51


Direktiiv 2003/30/EÜLiikmesriikide transpordisektoris biokütuste võiteiste taastuvkütuste kasutamise edendaminebensiini ning diisli asemel14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 52


RegulatsioonDirektiiv 2003/30/EÜ• Liikmesriigid peaksiksid d tagama, , et nende turgudele viiaksemiinimunimumosabiokütustesttest ning teistesttest taastuvkütustesttest• Antud eesmärkide kontrollväärtus on 2 %, arvutatunaenergiasisalduse alusel kogu transpordis kasutatavast bensiinist jadiislikütusest, mis on liikmesriikide turgudele viidud 2005. aastalõpuks. . (Art. 3 (1bi))• …Art. 3 (1)aArt. 3 (1)bi14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 53


RegulatsioonDirektiiv 2003/30/EÜBiokütused võivad esineda mitmesugusel kujul:puhaste biokütustena või kõrges kontsentratsioonis mineraalõlidederivaatidesArt. 3 (2a)• …• Liikmesriigid jõustavad dirktiivi nõuete järgimiseks iseks vajalikudõigusaktid hiljemalt 31. detsembriks2004. a.• …Art. 714.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 54


Direktiiv 2003/30/EÜArt. 4Aruanne Euroopa Liidule igal aastal enne 1. juulit, miskäsitleb:• Tarvitusele võetud meetmeid, edendamaks biokütuste või teistetaastuvkütuste kasutamist transpordisektoris bensiini ning diisli asemel (Art. 4(1))• Riiklikkevahendeid, , mis on eraldatud biomassi tootmiseks energiakasutuseksmuul otstarbel kui transpordis, samuti tarbitud kütuste kogumahtumöödunudaastal ning möödunud aastal turule toodud ning tarbitud puhaste või segatudbiokütuste osakaalu kütuste kogumahust• Esimeses aruandes pärast direktiivi jõustumist teevad liikmesriigid teatavaksoma esimese etapi siseriiklikud eesmärgid. . 2006. aastat hõlmavas aruandesteevad liikmesriigid teatavaks oma teise etapi siseriiklikud eesmärgid.14.6.05 Eesti Keskkonnauringute Keskus 55

More magazines by this user
Similar magazines