Views
3 years ago

Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie

Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie

Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry

ROLNICTWO EKOLOGICZNERolnictwo ekologiczne to naturalny, biologiczny sposób uprawy roślin i hodowli zwierząt,opiera się ona na podstawowych prawach rządzących przyrodą, nie stosuje nawozów sztucznych ichemicznych oraz środków ochrony roślin. Rolnictwo to w duŜym stopniu jest samowystarczalne,ekonomicznie wydolne, dające się zaakceptować pod względem etycznym i estetycznym, zapewniauzyskanie wysokich, choć nie rekordowych plonów, o najwyŜszej jakości. Charakteryzuje sięzamkniętym cyklem: gleba, roślina, zwierze.Do elementarnych zasad gospodarowania ekologicznego naleŜą:➢➢➢➢➢stosowanie wielostronnych płodozmianów z roślinami motylkowymi, strączkowymi imotylkowymi drobnonasiennymi, często uprawianych na zielone nawozydobór do uprawy gatunków roślin dostosowanych do środowiska, odpornych na choroby iszkodniki, o duŜej zdolności konkurencyjnej w stosunku do chwastów oraz ciągłestosowanie zasiewów mieszanych, mieszanki wielogatunkowedąŜenie do wzrostu Ŝyzności i biologicznej aktywności gleby dzięki stosowaniu nawoŜeniaorganicznego, wielostronnego, produkcji i odpowiedniej uprawy rolistworzenie zamkniętego obiegu materii organicznej i składników jak w ramachgospodarstwa rozumianego jako całość (równowaga paszowo - nawozowa) w przypadkuniskiej zasobności gleby lub jej zakwaszenia moŜliwe jest stosowanie rozdrobnionychminerałów lub mączek skalnych, mogą być dodawane do kompostóww ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami podstawowe znaczenie ma profilaktykatzn. Płodozmian, nawoŜenie organiczne, dobór odmian, wzrost naturalnej odporności glebyprzeciwko patogenom, dzięki duŜej jej biologicznej aktywności➢dopuszcza się stosowanie preparatów biologicznych, które wykonane są na baziematabolizmu bakterii lub grzybów oraz niektórych wywarów z wyciągów roślinnych➢w ograniczeniu zachwaszczenia podstawowe znaczenie ma płodozmian. Poprawna uprawaroli oraz rozwinięte metody mechaniczne ich zwalczaniaKaŜde gospodarstwo ekologiczne musi być corocznie atestowane. Atesty Ekolandu sąprzyznawane na określone gospodarstwo i na okres 1-ego roku. Określa się asortyment oraz ilośćprodukcji towarowej z gospodarstwa na konkretne nazwisko rolnika. Odbywa się lustracja: polowa,

Rolnictwo ekologiczne w świetle nowych uregulowań ... - KSOW
ROLNICTWO EKOLOGICZNE NA DOLNYM ŚLĄSKU - KSOW
Rolnictwo ekologiczne - Główny Inspektorat Weterynarii
Weso³ych Œwi¹t Biuletyn informacyjny Gminy Cedry Wielkie
BluRo şTuDlów - Gmina Trąbki Wielkie
Styczeń 2013 - Gmina Trąbki Wielkie
nawierzchnia z płytek betonowych - Gmina Cedry Wielkie
Ochotniczych Straży Pożarnych - Gmina Trąbki Wielkie
Sprawozdanie absolutoryjne POLICJA - Gmina Trąbki Wielkie
Załącznik Nr 7 - Gmina Trąbki Wielkie
Rolnictwo ekologiczne - Mariusz Maciejczak
20111102_prognoza_Cedry Wielkie_uwagi - Gmina Cedry Wielkie
załącznik - Gmina Cedry Wielkie
załącznik - Gmina Cedry Wielkie
PROJEKT TECHNICZNY - Gmina Cedry Wielkie
Opis techniczny - Gmina Cedry Wielkie
Kosztorys Ofertowy - Gmina Cedry Wielkie
Załącznik - Gmina Cedry Wielkie
załącznik - Gmina Cedry Wielkie
załącznik - Gmina Cedry Wielkie
KAPITAŁ LUDZKI - Gmina Cedry Wielkie
załącznik - Gmina Cedry Wielkie