Naše 4 - říjen 2010.pdf - TOP 09

top09.cz
  • No tags were found...

Naše 4 - říjen 2010.pdf - TOP 09

4VAŠEnašeMĚSTO / ZAJÍMAVÉ AVÉ INFORMACE/KAUZY / UŽITEČNÉ TIPY / ZÁBAVAŘíjen 2010"Přijďte15. a 16. říjnak volbám"Naše čtyřka 1


[volby][volby]Zelené Trojmezí jeta pravá volba proSpořilovPouze pár metrů od hraniceměstské části Prahy 4, respektivev těsném sousedství městskéčtvrti Spořilov, se nachází územíznámé pod názvem Trojmezí.Tato dosud nezastavěná lokalita na rozhraní městskýchčástí Prahy 10, 11 a 15 o rozloze kolem 250hektarů se stala tématem, které by nemělo nechatv klidu ani obyvatele čtvrté městské části a předevšímSpořilováky.Lokalita Trojmezí je velmi cennou přírodně-rekreačníoblastí, jež se nachází mezi Spořilovem, Záběhlicemi,Zahradním Městem, Hostivaří, Košíkema Chodovem. Trojmezím, které je zahrnuto do tzv.Přírodního parku Hostivař-Záběhlice, protéká známýpražský potok Botič a jeho břehy zároveň patří k významnéPřírodní památce Meandry Botiče. Přírodně-rekreačníráz této lokality má však narušit záměrdeveloperů, například ORCO nebo Central Group, počítajícís výstavbou bytů a rodinných domů pro vícenež deset tisíc nových obyvatel. Tato aktivita bylanavíc podpořena výše zmíněnými městskými částmi,které podporují změnu územního plánu ve prospěchinvestorů. Co by zastavění Trojmezí znamenalo proSpořilováky?Kromě zastavění jedné z mála posledních zelenýchploch i další nárůst automobilové dopravyv bezprostředním okolí. Studie Úseku dopravníhoinženýrství TSK hl. města Prahy za rok 2008 uvádínásledující údaje intenzity v okolí lokality Trojmezí:ulice Práčská 14 079, ulice Mírového hnutí 16 028,ulice Výstavní od Petrovic 19 270 a ulice K Horkám20 049 všech vozidel za 24 hodin pracovního dne,přičemž při intenzitě nad 20 000 vozidel denně seKateřina Chalupníková je místopředsedkyníregionální organizace TOP 09 Praha 4. Pracujejako vědecká pracovnice v základním výzkumuzaměřeném na studium post-transkripčníchzměn v procesu reprodukce na Ústavu molekulárnígenetiky Akademie věd České republikya jako odborná konzultantka na Přírodovědeckéfakultě Masarykovy univerzity. Absolvovala Fakultupotravinářské a biochemické technologieVysoké školy chemicko-technologické v Prazea Basilejskou univerzitu, kde obdržela doktorskýtitul v oboru molekulární biologie. Ve volnémčase se ráda věnuje tanci, cyklistice, beachvolejbalu, cestování a lyžování. Před vstupem doTOP 09 nebyla členkou žádné politické strany.Trojmezí představuje zachovanouzbytkovou částpříměstské krajinyPetr Kučera se narodil v roce 1983, je svobodný.Po studiu na Gymnáziu Ohradní (v Michli)vystudoval Metropolitní univerzitu Praha, oborMezinárodní vztahy. V současné době pracujejako PR specialista ve státní správě. Je členemKomise pro životní prostředí TOP 09 Praha 4.Před vstupem do TOP 09 nebyl členem žádnépolitické strany. V Praze 4 žije přes 20 let.Mezi jeho zájmy patří sport, kultura, cestovánía aktuální dění.již navrhují čtyřproudové silnice. Všechny jmenovanéulice se nacházejí v těsném sousedství Trojmezí,ani jedna z nich není čtyřproudá. V posledním tzv.konceptu celoměstsky významných změn, vypracovanémodborem územního plánování hl. města Prahy,se zároveň můžeme dočíst, že hlavní dopravnínapojení celého území Trojmezí je navrženo na stávajícíKlapálkovu ulici (červená šipka na obrázku),případně na ulici Práčskou. Pokud dojde k plánovanévýstavbě spojené s přivedením další dopravydo míst, kam ústí Klapálkova ulice, znamená to, žekaždodenní dopravní situace v okolí Spořilova (Spořilovskáspojka) bude naprosto neúnosná.Otevřením jihozápadní části vnějšího pražskéhookruhu, společně se zákazem vjezdu kamionů na Jižníspojku od sjezdu na Spořilovskou ulici ve směruPraha 5, se výrazně zhorší již v současnosti kolabujícítranzitní doprava v okolí Spořilova. Proto se regionálníorganizace TOP 09 Praha 4 zcela jednoznačněstaví proti zastavění a znehodnocení přírodně-rekreačnílokality Trojmezí a podporuje záměr vymezenítéto oblasti pro rekreaci a sportovní využití pro obyvateleSpořilova a sousedních sídlišť. Pokud Vámnení lhostejná budoucnost Trojmezí, doporučujemeVám navštívit i stránky Koalice občanských sdruženíTrojmezí HYPERLINK "http://trojmezi.info/" http://trojmezi.info/, kde máte možnost získávat aktuálnízprávy o průběhu kauzy Trojmezí, ale také se aktivnězapojit do projektu „Naplánujte si Trojmezí sami!“.Každý z nás tak může přispět k zelenějšímu Trojmezívíc, než si myslíte!Mgr. Petr Kučera a Ing. Kateřina Chalupníkovákandidáti TOP 09 v obvodu č. 44 Naše čtyřka Naše čtyřka 5


[volby]TOP 09 podporujesport pro všechnyPřed pár týdny prohráli reprezentanti Českérepubliky v semifinále tenisového Davisovapoháru se Srbskem, a neobhájili takloňskou finálovou účast. Jako mnoho dalšíchČechů jsem i já našim tenistům fandil u televizníobrazovky a jejich porážkamě zamrzela.Sport se již stal neodmyslitelnousoučástí naší kultury. Aťchceme nebo nechceme, sportje společenský fenomén a jakotakový je schopen ovlivňovatřadu věcí. Slavná vítězství českýchreprezentantů posilujínárodní hrdost, která je jinakv českých poměrech téměř neviditelná.Musel bych asi dlouhopřemýšlet a hledat jiný důvod,který by Čechy přiměl běhats vlajkami po náměstích, nežje hokejový titul mistrů světa čiobdobné sportovní vítězství. Dnešní vrcholovýsport je v podstatě součástí zábavníhoprůmyslu. Baron Pierre de Coubertin by se asidivil současnému pojetí vrcholového sportui podobě dnešních olympijských her.V pohnutějších dobách nedávné české historievšak sport nebyl pouhou zábavou. Dá seříct, že zápasy se sovětskými hokejisty v roce1969 nebo zápas protektorátní hokejové reprezentaceproti Němcům v roce 1940 představovalyjakýsi zástupný symbol válečnéhostřetnutí. Ke skutečnému ozbrojenému střetutehdy nedošlo a lidé ve svých hokejových reprezentantechviděli víc než pouhé sportovce.Sport hrál také významnou roli v politicenacistických okupantů. Měl poskytnout potřebnouzábavu a uvolnění, čímž by odchýlilčeskou pozornost od pro nacisty nevhodnéhopolitického angažování. Prostřednictvímsportovní výchovy pak nacisté chtěli infiltrovatčeské děti nacistickou ideologií.Dnes naštěstí můžeme na vrcholový sportpohlížet jako na zábavu. Sport však není pěknýpouze při pohledu na televizní obrazovkuči z ochozů stadionu. Aktivně provozovaný rekreačnísport je ideální volnočasovou aktivitou.Pravidelné sportování se projeví na lepšífyzické kondici a zábavu poskytne také velicedobrou. Sám rád hraji tenis a stolní tenis,proto si snad tato slova mohu dovolit.TOP 09 si uvědomuje význam sportu a chcepodporovat sportovní vyžití občanů Prahy 4.Dětem tak chceme poskytnout možnost aktivníhotrávení volného času. Hraní počítačovýchher je jistě také zábavné, ale uzavírání se dovirtuálního světa nepokládám za nejšťastnější.Podle dostupných statistik naše děti čímdál více tloustnou, k čemuž sezení u počítačebez odpovídajícího pohybu jistě přispívá. Na-[volby] [recept]víc tyto děti mohou mít v budoucnu problémyi se začleňováním do společnosti a s navazovánímvztahů. Pochopitelně pouhá snadnádostupnost sportovišť děti od počítačů nezvedne.Jedná se však o základ, na kterémse dá dále stavět. Mladí lidé i starší generacelepší podmínky pro aktivní odpočinek jistětaké ocení. Nesmíme zapomínat ani na seniory.I ti by rádi sportovali, často je však bohuželtato aktivita pro ně finančně nedostupná.Právě finanční dostupnost aktivního sportubývá problém, a to nejen u seniorů. TOP 09Potrefená husa se vždycky ozveVážení čtenáři,je až s podivem, jak hystericky reagovalaODS v Praze 4 na předvolební hesloTOP 09 o TOP adrese. Je otázkou, jestlispíše než vyjadřovat sek heslům jiných stran by seneměli zamyslet nad vlastnímiprohlášeními. Prezentovat,co všechno udělalaradnice pod vedením ODSpro občany, je sice hezké,ale je to stejné, jako kdyžse pekař bude chválit slovy„podívejte se, já jsemupekl housky“. Zvelebovatměstskou část a starat se ozáležitosti občanů je přecejejich práce, za kterou jsouplaceni, a tak nechápu,proč se tím chlubí.Doufám, že voliči rozhodnou ve volbáchtak, že TOP 09 bude moci splnit priority,4našechce tuto situaci zlepšit takovým způsobem,že by finanční podpora městské části Praha 4směřovala pouze do těch míst, které by bylyotevřené pro širokou veřejnost. Sportovišť,tělocvičen a dalších prostorů vhodných prosportovní aktivity máme dostatek. Jejich zpřístupněníposkytne příležitost ke sportovánívšem skupinám občanů.které si dala pro případné působení naradnici. Zejména jsem velmi zvědavý navýsledky auditu, který chce TOP 09 provéstna úřadu městské části. Abychom nakonecnezjistili, po provedenía zveřejnění auditu, že siceradnice pod vedením ODSpostavila a zrekonstruovaladesítky dětských hřišť,základních a mateřskýchškol, jak se chlubí ve svýchpředvolebních sloganech,ale městskou část to stáloaž o desítky procentvíc, než jsou ceny obvyklénebo u srovnatelných akcí.Vydává: občanské sdružení Naše čtyřka, IČO 26565901Redakce: BOREMI invest, a.s., Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 11000Příspěvky na: nase4@centrum.czPovolení MK ČR E19357Ladislav Kunertkandidát TOP 09,volební obvod č. 2Jan Petrkandidát TOP 09,volební obvod č. 36 Naše čtyřka Naše čtyřka 7


[volby][volby]09 priorit TOP 09 pro Prahu 4Kvalitní a dostupné vzdělání01) Zvýšíme efektivitu financování a správy škol s vědomím,že méně žáků ve třídách nesmí být záminkou pro neuváženéslučování nebo rušení škol, ale důvodem pro výuku s více individuálnímpřístupem.Sportovní a kulturní vyžití02) Podpoříme alternativní sportovní a kulturní vyžití proobčany Prahy 4. Využijeme stávající budovy a ostatní plochypro volnočasové sportovní aktivity občanů Prahy 4 (školy,Sokol, Orel atd.). Poskytnutí finanční podpory městské částiPraha 4 bude podmíněno jejich otevřením pro volnočasové aktivity dětí,mládeže a široké veřejnosti.Důstojné a aktivní stáří03) Zasadíme se o zřízení komunitního centra pro senioryjako místa pro sdílení informací a kontaktů a pro vzdělávání,s poradnou pro seniory v nouzi.Vyrovnaný rozpočet04) Budeme vydávat finanční prostředky z rozpočtu maximálněefektivně, hospodárně a transparentně, abychom nezadlužovalisvoji budoucnost.Audit hospodaření05) Provedeme ekonomický a procesní audit městské částiPraha 4 a všech subjektů zřizovaných městskou částí.Metro06) Podpoříme budování a rozšířenímetra o novou trasu „D“.Parkování pro občany Prahy 407) V zájmu ochrany rezidentů, občanů Prahy 4, a místníchpodnikatelů podpoříme provedení auditu stávajícího systémuparkovacích zón a zavedení regulace dopravy v klidu navybraném území Prahy 4.Zdravější a zelenější čtyřka08) Budeme usilovat o zdravější a hlavně zelenější čtyřku;současně rozšíříme počet kontejnerů na tříděný odpad. Zohlednímenázory občanů k návrhu územního plánu při formulovánístanoviska městské části, aby neubývala zeleň veprospěch developerských projektů.Bezpečná čtyřka a klid v ulicích09) Zasadíme se o zvýšení počtu strážníků Městské policies důrazem na zefektivnění jejich práce přímo v ulicích a koordinacespolupráce s Policií ČR. Vytvoříme ucelený systémpreventivních programů pro děti a mládež zaměřených předevšímna prevenci drogových a kriminálních rizik.8 Naše čtyřkaNaše čtyřka 9


[rozhovor]Otázky pro lídra TOP 09v KunraticíchProč jste se rozhodl vstoupit do komunálnípolitiky?Před parlamentními volbami to bylo hodněnapínavé a asi každý, včetně mne, čekal sezájmem, jak to dopadne. Dopadlo to nad očekávánídobře a teď, když se i mně naskytlamožnost se zapojit, rozhodl jsem se do tohojít. Navíc mě už delší dobu provokovaly řeči„u piva“, v mém okolí i u známých, jejich věčnánespokojenost a neochota něco změnit. Chciprostě dokázat, že to jde – změnit stávající situaci.Jak dlouho žijete v Kunraticích?V Kunraticích bydlím přes 12 let. Postavili jsmesi zde dům, narodily se tu obě mé děti. Od prvníchměsíců mi bylo jasné, že se jedná o výjimečnoupražskou lokalitu. Sousedům v našíulici se na jaře rodí kůzlata, mám to jen pár krokůdo ještě docela zachovalého lesa, i houbytam lze najít, 12 km od centra města! Nedalekoje nákupní centrum Chodov a metro. Každouneděli se poblíž náměstí T. G. Masaryka obchodujes domácími zvířaty a jejich produkty. Jetu i myslivecké sdružení a vůbec jsme taková„vesnice“ v hlavním městě.Máte už představy, co budete v případě vašehozvolení prosazovat?Nápady a představy už samozřejmě mám. Jednímz našich hlavních bodů volebního programuje právě zachování stávajícího unikátníhorázu Kunratic. Chtěli bychom pečlivě zvažovatkaždé rozhodnutí, které se dotýká rozvojeobce, hlavně stavebních a průmyslových projektů.Je nám jasné, že přirozený vývoj obcenelze utlumit, ale lze ho citlivě usměrňovata korigovat.Myslím, že mohu těžit ze zkušeností z jedenáctiletéhoúspěšného vedení své společnosti,a zároveň hodlám převzít některé moderní, aleuž osvědčené prvky komunální politiky, které14 Naše čtyřkase na naší radnici v Kunraticích zatím bohuželneobjevily.Jak odhadujete volební výsledek Vaší stranyv nadcházejících komunálních volbách?Jsem pevně přesvědčen o našem úspěchua také pro něj hodláme udělat maximum. Navícsi myslím, že se na naší kunratické kandidátceTOP 09 sešla výborná parta, víme, cochceme, jdeme si za tím. Hodláme prosazovatsprávné věci, které jsou v zájmu všech občanůnaší obce. Máme mezi sebou zkušené a příjemnélidi, kteří vědí, co chtějí, a nebudou sebát to prosazovat. Plánujeme řadu neformálníchsetkání s občany, kde chceme své názorya postoje představit. Myslím, že lidé rychle pochopí,že nabízíme moderní, účelné a otevřenéřešení společných problémů. Nepochybujio tom, že veřejnost získáme na svou stranu.Závěrem bych chtěl říci, že se na budoucí prácivšichni těšíme a bereme ji jako osobní výzvu.Víme, že to nebude lehké, ale za podpory conejvětšího počtu občanů Kunratic hodlámenaše stanoviska prosazovat s plným nasazením,a doufáme, že následně se budeme všichnitěšit z dobře odvedené práce.Autor N4Vladimír Horký,40 let, ženatý,podnikatel,dvě děti.Záliby – sport,člen TJ SlovanKunratice,ekonomika,obytnéautomobily.[recept]Chvála sýruČekáte přátele a přemýšlíte, co dobréhojim připravit? Sáhněte po sýrech a vybertek nim dobré víno. Tato kombinace vám zaručíúspěch, ať už nabídnete něco ze studené, čiteplé kuchyně.Sýry a vína k sobě neodmyslitelně patří – zejménave Francii si bez kousku dobrého sýranedovedou představit zakončení jídla. Sýryse k vínům servírují už od nepaměti, jejichchutě se vzájemně doplňují a tvoří skvělouharmonii. Protože i u nás je v poslední doběširoká nabídka jak sýrů, tak vín, stávají sečím dál častěji rychlým a chutným pohoštěnímpro přátele a různé oslavy.Cesta k dobrému sýru je dlouhá a jeho výrobaje hotová věda. Zjednodušeně lze říct,že sýr je vlastně sražený koncentrát, vzniklýz mléčné bílkoviny, který se dále zpracovává,lisuje, očkuje bakteriemi, aby v sýru vzniklydíry, dosoluje a zraje. To vše trvá, podledruhu sýra, od pár týdnů do několika let. Samozřejmě,že čím déle zraje a musí se o nějpečovat, tím víc za něj zaplatíme. Sýr je důležitýmzdrojem vápníku, obsahuje bílkovinyinzerce[recept]a vitaminy B, zejména B12. Jedinou vadou najeho kráse je to, že obsahuje živočišný tuk,kterého nemívá zrovna málo. Přesto bychomse sýrů neměli odříkat a připravovat se tako jedinečný gurmánský zážitek. V našem receptujsme zkombinovali typickou chuť sýrus lahodností paprik.Sýrové papriky• pro 4 osoby • doba přípravy 40 minut4 rajčinové papriky, 200 g sýra eidamskéhotypu, 250 g měkkého tvarohu, 50 g másla,100 g šunky, 4 žampiony, sůl, pepř, pažitkana ozdobuPapriky rozřízneme podél na půlky a odstranímesemeník. Nastrouháme najemnosýr a smícháme ho s tvarohem, kostičkamišunky a máslem. Osolíme, opepříme a přimíchámena plátky nakrájené žampiony.Směsí naplníme půlky paprik a dáme péctdo trouby nebo pod gril, až sýr zezlátne. Můžemepodávat teplé i studené..Naše čtyřka 15


[křížovka a sudoku]Citát: Nicnedělání (tajenka) nejlepší lék.16 Naše čtyřka

More magazines by this user
Similar magazines