1% - Lidia Geringer de Oedenberg

lgeringer.pl
  • No tags were found...

1% - Lidia Geringer de Oedenberg

NARODZINY UNII EUROPEJSKIEJProces integracji Europy trwał wiele lat.Obecnie Unię zamieszkuje niemal pół miliarda mieszkańców.Unia Europejska (UE) to międzynarodowa organizacja polityczno-gospodarcza, której głównym celem jest rozwój gospodarczy i podnoszeniestandardów życia społeczeństw do niej należących. W tej chwili 27 krajów członkowskich Unii osiąga łączny drugi, największyprodukt krajowy brutto, zaraz po Stanach Zjednoczonych.KALENDARIUM POWSTAWANIA UNII EUROPEJSKIEJ1949 utworzenie Rady Europy1951 podpisanie Traktatu Paryskiego1952 utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali(EWWiS)1957 podpisanie Traktatów Rzymskich przez Belgię,Francję, Holandię, Luksemburg, RepublikęFederalną Niemiec i Włochy - utworzenieEuropejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG)oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej(Euratom)1958 pierwsze obrady Parlamentu Europejskiego1967 podpisanie Traktatu Fuzyjnego1986 ratyfikowanie Jednolitego Aktu Europejskiego(JAE) – plan utworzenia Rynku Wewnętrznego1973 przystąpienie Wielkiej Brytanii, Danii i Irlandii;Norwegia odmówiła wstąpienia po sprzeciwieobywateli1981 przystąpienie Grecji1985 jedyny przypadek opuszczenia wspólnoty:wystąpienie Grenlandii (autonomicznej częściDanii)1986 przystąpienie Hiszpanii i Portugalii1990 Układ z Schengen; byłe NRD stało się częściąUnii w momencie przywrócenia jednościz ówczesnym RFN1991 utworzenie korpusu wspólnych sił wojskowychkrajów Wspólnot1992 podpisanie Traktatu z Maastricht1993 ustanowienie Unii Europejskiej - na mocyTraktatu z Maastricht1995 przystąpienie Austrii, Szwecji i Finlandii;Norwegia ponownie odmówiła wstąpienia1997 sygnowanie Traktatu Amsterdamskiego2000 podpisanie Traktatu Nicejskiego – reformainstytucji unijnych i przygotowanie UniiEuropejskiej do rozszerzenia, proklamowanieKarty Praw Podstawowych (prawa człowiekai swobody obywatelskie)2002 wprowadzenie do obiegu waluty eurow 12 państwach członkowskich UE2003 ratyfikowanie Traktatu Akcesyjnego w Atenachrozszerzającego Unię o 10 nowych państwczłonkowskich (największe rozszerzenie Unii);rozpoczęcie prac nad Traktatem ustanawiającymKonstytucję dla Europy (Traktat Konstytucyjny)2004 zatwierdzenie projektu konstytucjiprzez Radę Europejską;największe w historii rozszerzenie UE o 10krajów: Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy,Słowację, Węgry, Słowenię, Maltę oraz Cypr2007 przystąpienie Bułgarii i RumuniiŹródło: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej3


UNIA EUROPEJSKA, stan na 2007 rokJak się ma Unia po rozszerzeniach?Ostatnie dwa lata dla Unii Europejskiej to był dobry okres.Nadspodziewanie płynnie przebiegło rozszerzenie z 2004 rokuo 10 nowych państw, do których bez większych problemów dołączyływ 2007 także Bułgaria i Rumunia.Realizujemy właśnie ambitny budżet na 2007 rok, pierwszyz serii budżetów nowej perspektywy finansowej aż do 2013 rokui pierwszy o zupełnie nowej strukturze, (mający być niejakowzorem dla następnych). Kwota 126,5 miliardów euro przewidzianana 2007 r. jest o prawie 4 mld wyższa od wydatkówz 2006 roku!Rozsądnym kompromisem zakończono również wieloletnieprace nad dyrektywą usługową i REACH, sfinalizowano7 Program Ramowy, z największym jak do tej pory budżetem nabadania i rozwój (wzrost o 40 %!), przyjęto nowatorski projektstworzenia Europejskiego Instytutu Technologicznego (wydajesię, że nareszcie zapisy strategii lizbońskiej przestaną istniećtylko na papierze). Dodatkowo, co było szczególnie ważne dlanowych krajów Unii, zakończono prace nad nowym systememdla Schengen 1 .Nie wszystko jednak udało się zrealizować. Utknął projekttraktatu ustanawiającego konstytucję europejską. Traktatu, bezktórego Unia nie może się dalej rozwijać. Odrzucenie przezobywateli Francji i Holandii tekstu może na wyrost nazwanego„kostytucją”, tłumaczone było jako niechęć zachodnich społeczeństww stosunku do rozszerzenia UE, i to nie tylko tegoz 2004 r., ale także każdego następnego. Tym niemniej do chwiliobecnej 2 już 18 państw traktat ratyfikowało, siedem się zastanawiai jednocześnie szuka salomonowego wyjścia z patowej sytuacji.Jedno jest pewne – Traktat ani przez chwilę nie był martwy,jak tego chcieli przeciwnicy integracji.Miejsce Polski w Unii EuropejskiejDwa i pół roku temu, kiedy przystępowaliśmy do Unii, wszyscybyli przekonani, że Polska obejmie przewodnictwo nad nowymikrajami członkowskimi i będzie „głównym rozgrywającym”nowej 10-tki, równorzędnym partnerem dla największychkrajów UE jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy czyHiszpania. To w tej grupie szykowano nam miejsce. Nie staliśmysię jednak wielkim graczem, polski rząd preferuje samoizolację,z trudem przełykamy słowo kompromis, rozumiane u nasjako porażka, gdy tymczasem kompromis w Brukseli to sukces(zważywszy na to, że obecnie negocjują i szukają wspólnej drogireprezentanci 27-miu bardzo różnych krajów, bogatych i biednych,mających różne problemy, różne tradycje, religie etc. – byskorzystać w pełni z oferty Unii musimy umieć to zrozumieć.Co się wydarzyło po 2004 r.Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się absolutniewyjątkowy okres w historii naszego kraju. Po raz pierwszyza sąsiadów mamy samych przyjaciół i po raz pierwszy oferowanajest nam finansowa pomoc, której wysokość przyprawia o zawrótgłowy. Szacuje się, że w okresie 2004-2013 wysokość transferówz budżetu Unii do Polski wyniesie ponad 110 mld euroa to mniej więcej połowa rocznego dochodu narodowego Polski 3 .W dodatku, ta trudna do wyobrażenia suma, to nie żadna pożyczka,którą trzeba spłacać, ale „żywy” publiczny pieniądz wypracowanyw innych krajach.Dotychczasowy bilans dla PolskiBędąc dopiero na początku unijnej drogi w realizacji politykispójności, widzimy już na przykładzie Polski, że słabo poradziliśmysobie z wydatkowaniem nawet stosunkowo skromnychfunduszy, jakie przysługiwały nam do końca 2006 roku(12,8 mld euro) 4 . Według Komisji Europejskiej wydaliśmy zaledwieokoło połowy tego, co mogliśmy!Jako kraj słabo przygotowany do wydawania europejskichpieniędzy, możemy stracić nie tylko jakąś bliżej nieokreśloną„szansę”, ale bardzo realne pieniądze. Jesteśmy obecnie na pozycjibeneficjenta netto, co oznacza, że środki, które otrzymujemyz Unii znacznie przewyższają sumy, jakie wpłacamy dowspólnego budżetu. Jesteśmy największym i najbiedniejszymkrajem UE (Rumunia i Bułgaria, mając wyodrębnione środki,nie są brane pod uwagę w unijnych statystykach dotyczącychbudżetu do 2013 roku).Co się dzieje z pieniędzmi niewykorzystanymi? – Wracająw największych kwotach do krajów najbogatszych w postaci refundacjiskładki, czyli środki przyznane np. Polsce na wybudowanieautostrady, w momencie, gdy ich nie wykorzystamy jaknależy, zmuszeni będziemy oddać (np. otrzymaną zaliczkę) dobudżetu Wspólnoty, a Unia niewykorzystane fundusze zwróciprzykładowo do brytyjskiego czy holenderskiego budżetu.4


Budżet Unii 5Budżet Unii Europejskiej jest przyjmowany każdego roku przezczłonków Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej(27-miu ministrów finansów ze wszystkich krajów członkowskichUnii).Komisja Europejska przedstawia projekt budżetu, ale to Eurodeputowanii rządy poszczególnych krajów członkowskich podejmująostateczną decyzję, co do jego kształtu. Posłowie mają„ostatnie zdanie” w sprawie około 65% wydatków, pozostałączęść zatwierdza Rada.Rada i Parlament Europejski, przyjmując budżet muszą braćpod uwagę wieloletnie pułapy wydatków określone w porozumieniuinstytucjonalnym w ramach tzw. „Perspektywy finansowej”na lata 2007- 2013.Od 1988 r. zgodnie z decyzją rządów poszczególnych państwczłonkowskich, wysokość europejskiego budżetu została ustalonana poziomie 1.24% Dochodu Narodowego Brutto (DNB)całej Unii.Budżet Unii Europejskiej w wysokości 126,5 miliardóweuro dla 495 milionów obywateli Europy z 27 państw członkowskichjest odpowiednikiem budżetu narodowego Austrii!Wykres 1. Struktura budżetu UE w 2007 6WYDATKI ADMINISTRACYJNEZapewniają płynny przebiegprac w Instytucjach Europejskichdla 495 milionów obywateliEuropy. Z każdego eurowydanego z budżetu UE około5,5 centa wydatkowane jest nazapewnienie, że opracowywanei wdrażane polityki służąinteresom obywateli UE oraz,że dokumenty im towarzyszącesą dostępne w 23 oficjalnychjęzykach wspólnoty.W instytucjach Unii Europejskiejw Brukseli pracuje mniejurzędników niż w administracjipublicznej Paryża czy Berlina!5% 43%WZROST GOSPODARCZY, ROZWÓJ REGIONÓW,INNOWACJE I ZATRUDNIENIEWspieranie wzrostu oraz spójności gospodarczej w regionach;Inwestycje w badania, rozwiązania innowacyjne i spójność społeczną1%OBYWATELSTWO,WOLNOŚĆ,BEZPIECZEŃSTWOi SPRAWIEDLIWOŚĆOchrona zdrowia i prawkonsumenckich;Promocja kultury europejskiej;Ochrona podstawowych praw;Działania na rzecz wspólnejpolityki imigracyjnej i integracyjnej45%6%ZASOBY NATURALNEWspieranie rozwoju wsii ochrony środowiskaUNIA JAKO GLOBALNY GRACZDziałania na rzecz pokoju, stabilizacji orazzrównoważonego rozwoju na całym świecie5


Wykres 2. Źródła dochodów budżetu Unii Europejskiej 7SKĄD POCHODZĄ UNIJNE PIENIĄDZE?Podatki urzędnikówunijnych i in.1%Krajowe składki państw członkowskichproporcjonalne do ich dochodunarodowego brutto (DNB)69%Dochody z tytułu podatku VATpaństw członkowskich15%15%Cła na artykuły przemysłoweoraz opłaty rolnicze i cukroweCZY WIESZ, żeOd 1996 r. unijny budżet wzrósł zaledwieo 8,2%, pomimo tego, że Europa powiększyłasię z 15 do 27 państw członkowskich! Dlaporównania, w tym samym czasie wydatkipubliczne w państwach członkowskich wzrosłyśrednio o 23%.Budżet Unii Europejskiej jest oparty na zasadzierównowagi budżetowej. Traktaty założycielskieUnii Europejskiej zakazują posiadaniadeficytu i pożyczek.Budżet Unii Europejskiej zarządzany jestprzez Komisję Europejską, monitorowanyprzez Europejski Trybunał Obrachunkowy,a Parlament Europejski jest odpowiedzialnyza ostateczną kontrolę.Zarządzając budżetem Komisja Europejskanie działa samodzielnie: administracjekrajowe, regionalne i lokalane z 27 państwczłonkowskich są odpowiedzialne za 80%wydatków, głównie tych przeznaczonych narolnictwo oraz politykę regionalną. KomisjaEuropejska musi polegać na ich wydajnościi skuteczności.Zawsze istnieją możliwości ulepszenia budżetu!Na przykład, w 2006 r. planowano nawydatki około 112 miliardów euro. Pod koniecgrudnia 2006 r. po poprawkach liczbata zmniejszyła się do około 107 miliardóweuro, co oznacza, iż 4,5 miliardów euro niespożytkowano, a szkoda! I rok 2006 nie należytu do wyjątków... takie sytuacje stają sięwłaściwie normą!Parlament dokonuje corocznie przegląduwydatków, aby dokładniej określić obszary,w których można ulepszyć wykorzystaniebudżetu w kolejnych latach. W taki oto sposób,przyczyniamy się do jeszcze skuteczniejszegowykorzystania unijnych funduszyna korzyść obywateli Unii Europejskiej.1Układ z Schengen - zawarty w miejscowości Schengen (Luksemburg), 14 czerwca 1985 roku. Porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwamiUnii, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Układ dotyczy również współpracy przygranicznej policji.2Stan na 20 maja 2007.3Im szybciej w strefie euro, tym lepiej dla Polski, Gazeta Prawna, 7 maja 2007, nr 87.4Na podstawie broszury Komisji Europejskiej - „Europejskie Fundusze Strukturalne - Polska (2004-2006)”5, 6, 7Na podstawie broszury „Budżet UE 2007 - socjalistyczna perspektywa” opublikowanej przez Grupę Socjalistyczną w PE.6


FUNDUSZE UNIJNE DLA POLSKI 2007-2013W okresie 2007-2013 główne środki finansowe Unii Europejskiej przeznaczane na wsparcie różnegorodzaju projektów podzielić można na trzy grupy: 1. środki realizujące założenia politykiregionalnej Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne, 2. środki realizujące założenie WspólnejPolityki Rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji orazEuropejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 i 3. środki Wspólnej Polityki Rybołówstwa– Europejski Fundusz Rybacki 2 .Aplikowanie po środki finansowe z poszczególnych funduszyunijnych wymaga przygotowania przez poszczególne państwaczłonkowskie dokumentów programowych. W Polsce absorpcjafunduszy strukturalnych odbywać będzie się w oparciu o ProgramyOperacyjne (PO), środków Wspólnej Polityki Rolnej oraz rozwojuobszarów wiejskich w oparciu o Program Rozwoju ObszarówWiejskich (PROW), a środków Wspólnej Polityki Rybołówstwa woparciu o Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.Programy Operacyjne (PO) są podstawą do uruchomieniaprocesu wykorzystywania środków unijnych w Polsce. Dokumentyte zawierają szczegółowy opis priorytetów i działań, jakiesą możliwe do realizacji w ramach poszczególnych środkówfinansowych, wskazując jednocześnie ogólne kryteria i procedurynaboru i wyboru projektów, rodzaje kwalifikujących siękosztów oraz typy beneficjentów.Tabela 1. Fundusze unijne w Polsce na lata 2007-2013polityki Polityka Regionalna Wspólna Polityka Rolnaoraz rozwój obszarówwiejskichWspólna PolitykaRybołówstwadokumentyNarodowe StrategiczneRamy OdniesieniaNarodowa StrategiaRozwoju ObszarówWiejskichNarodowa StrategiaRozwoju RybołówstwafunduszeEuropejski FunduszRozwoju Regionalnego(EFRR)Europejski FunduszRolniczy RozwojuObszarów WiejskichEuropejski FunduszRybackiEuropejski FunduszSpołeczny (EFS)Fundusz Spójności (FS)Źródło: opracowanie własne7


Tabela 2. Dokumenty programowe w PolsceNarodowe Strategiczne Ramy OdniesieniaNarodowa Strategia RozwojuObszarów WiejskichNarodowa Strategia RozwojuRybołówstwaPO Zrównoważony rozwój sektorarybołówstwa i nadbrzeżnych obszarówrybackich 2007-2013Program Rozwoju Obszarów Wiejskich2007-2013PO Pomoc TechnicznaPO Europejska Współpraca TerytorialnaPO Rozwój Polski WschodniejPO Kapitał LudzkiPO Innowacyjna GospodarkaPO Infrastruktura i środowisko16 Regionalnych Programów OperacyjnychŹródło: opracowanie własneW ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej w okresie2007-2013 realizowane są trzy następujące cele:1. cel – Konwergencja – w ramach którego wspierane są działaniamające za zadanie zwiększenie spójności najsłabiej rozwiniętychregionów UE;2. cel – Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie – który, pozaregionami celu 1. zmierza do wzmacniania potencjału konkurencyjnegoi atrakcyjności regionów, jak również do wzrostu zatrudnieniapoprzez przewidywanie zmian gospodarczych i społecznych;3. cel – Europejska współpraca terytorialna – w ramach któregodziałania mają wzmacniać współpracę między regionami poprzezwspólne inicjatywy lokalne i regionalne.Wykres 1. Źródła finansowania celów polityki regionalnej w okresie 2007-2013cel 1 – 78,54%(EFRR, EFS,FS)cel 2 – 17.22%(EFRR)cel 3 – 3.94 %(EFRR)8Źródło: opracowanie własne


Priorytety i obszary wykorzystania funduszy unijnych(EFRR, EFS i Funduszu Spójności) oraz system wdrażaniaw Polsce na lata 2007-2013 są określone w Narodowych StrategicznychRamach Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności).Celem strategicznym tego dokumentu jest tworzenie warunkówdla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej nawiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnieniaoraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczeji terytorialnej.Cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia realizowanebędą za pomocą Sektorowych Programów Operacyjnych(PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnegooraz Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanychprzez Zarządy poszczególnych Województw.PROGRAMY WDRAŻAJĄCE FUNDUSZE STRUKTURALNEW POLSCE 2007-2013 3 :• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – (27,8 mld euro) EFRR i FS• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – (8,3 mld euro) EFRR• Program Operacyjny Kapitał Ludzki – (9,7 mld euro) EFS• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – (2,3 mld euro) EFRR• Program Operacyjny Pomoc Techniczna – (0,5 mld euro) EFRR• Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – (0,7 mld euro) EFRR• 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – (15,9 mld euro) EFRRWykres 2. Procentowy podział środków finansowych w układzie programów operacyjnychPO Rozwój Polski Wschodniej3,4%PO Pomoc Techniczna 0,8% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1%PO Innowacyjna Gospodarka12,3%PO Kapitał Ludzki 14,4%16 Regionalnych Programów Operacyjnych 23,8% PO Infrastruktura i Środowisko 41,3%Źródło: opracowanie własne9


Łączna suma środków zaangażowanych w realizacjępolityki regionalnej w latach 2007-2013 wyniesie około85,6 mld euro. Z tej sumy; 67,3 mld euro będzie pochodziłoz budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków publicznych(w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), a ok. 6,4 mld euro zostaniezaangażowanych ze strony podmiotów prywatnych. Procentowypodział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polscew układzie poszczególnych programów operacyjnych kształtujesię w sposób zaprezentowany na poniższym wykresie 4 .Wydatki polityki regionalnej będą koordynowane z wydatkamiprzeznaczonymi na instrumenty strukturalne WspólnejPolityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.W ramach Narodowej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,Ministerstwo Rolnictwa przygotowało Program RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).Dokument ten określa podstawowe założenia oraz zakres, celei działania wspierające rozwój obszarów wiejskich ze środkówEuropejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju ObszarówWiejskich. Łączna kwota środków na okres 2007-2013 to ok.17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzićz budżetu UE, a około 4 mld stanowić będą krajowe środkipubliczne 5 .Strategia współfinansowania rozwoju sektora rybołówstwaoraz sektora rybackiego w Polsce oraz wykorzystania środkówfinansowych pochodzących z Europejskiego FunduszuRybackiego w okresie 2007-2013 zostały zawarte w NarodowejStrategii Rozwoju Rybołówstwa oraz Programie Operacyjnym„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnychobszarów rybackich”. Na ten okres programowaniałączna kwota środków to ok. 0,7 mld euro, z czego 0,6 mld eurobędzie pochodzić z budżetu UE, a około 0,1 mld stanowić będąkrajowe środki publiczne 6 .Wydatki w ramach polityki spójności w Polsce w okresie2007-2013 będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymina instrumenty finansowe Wspólnej Polityki Rolnej,Wspólnej Polityki Rybackiej oraz z działaniami europejskimiujętymi w sferę wzmacniania konkurencyjności. Łącznawielkość tych środków w Polsce wyniesie ok. 107,9 mld euro.Z tej sumy 85,6 mld euro zostanie przeznaczone na współfinansowaniepolityki regionalnej, 17,2 mld euro na realizację ProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, 0,7 mld eurona finansowanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwójsektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.Europejski Bank Inwestycyjny zagwarantował ok. 2,5 mld euro nadziałania związane z badaniami i rozwojem (B&R), siecią transeuropejskąoraz wsparciem MŚP. Dodatkowo, ok 173,3 mln europrzeznaczono na realizację programów współpracy transgranicznejw ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwaz udziałem Polski. Pozostałe środki ok. 1,967 mld euro zostanąprzeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania 7 .Z uwagi na to, iż obecnie nadal trwają prace nad przygotowaniemprogramów operacyjnych, ich obraz jest bardzo niepełny.Widać już jednak kierunki, w których zmierzają proponowanepriorytety rozwojowe oraz wielkości przeznaczonegona nie wkładu finansowego pochodzącego zarówno z funduszyunijnych jak i ze środków krajowych.Z dotychczasowych informacji udzielanych przez ministerstwaodpowiedzialne za wdrażanie funduszy unijnych w Polscewynika, iż pierwsze środki finansowe na okres 2007-2013 uruchomionezostaną w drugiej powołowe bieżącego roku.WIĘCEJ INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH APLIKOWANIA O ŚRODKI FINANSOWEZ FUNDUSZY UNIJNYCH NA STRONACH:Ministerstwa Rozwoju Regionalnegowww.mrr.gov.plAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwawww.arimr.gov.plMinisterstwa Rolnictwawww.minrol.gov.plSerwisu informacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnegowww.funduszestrukturalne.gov.pl1Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zastąpił dotychczasową Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,a Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji zastąpił dotychczasową Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.2Dotychczasowy Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa został zastąpiony Europejskim Funduszem Rybackim.3Na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego umieszczonych na stronie http://www.funudszestrukturalne.gov.pl/NSS/INFORMACJE+PODSTAWOWE.4Na podstawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2007, s.115.5Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa grudzień 2006, s. 114.6Na podstawie Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawalistopad 2006, s. 32.7Na podstawie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2007, s. 116.10


Przerost biurokracji, czyli na jakie trudności natrafiają organizacje pozarządowe starające się o środki unijneDUŻY MA WIĘKSZE SZANSERozmowa z Renatą Berent-Mieszczanowicz, Przewodniczącą Krajowej Rady DemokratycznejUnii Kobiet (DUK) oraz prezesem Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych „WROS”– Organizacja, na której czele Pani stoi, skorzystała jużz dotacji unijnych. Jakie projekty zyskały poparcie?– Przede wszystkim skorzystaliśmy z dotacji przedakcesyjnychpochodzących z PHARE i z Europejskiego FunduszuSpołecznego, a następnie z dotacji Urzędu Komitetu IntegracjiEuropejskiej.– Czy organizacjom pozarządowym łatwo jest zyskać takiefundusze?– Im bardziej się w to zagłębiam, a jestem ekspertem w obszarzeniektórych programów operacyjnych oraz innych, a takżetrenerem organizacji pozarządowych, tym bardziej dostrzegamprzeszkody, na jakie natrafiają polskie organizacje pozarządowew drodze do pozyskania funduszy europejskich. Są to przedewszystkim nieprzejrzyste, skomplikowane i mało konkretne procedury,które powinny zostać uproszczone (to dotyczy zresztąwszystkich podmiotów ubiegających się o środki unijne). Bardzodużo w nich teorii, która w praktyce nie ma zastosowania.Mamy ewidentny przerost biurokracji. Istnieje też ogromnapotrzeba kampanii informacyjnej, ponieważ ci, którzy ubiegająsię o dotacje, często posiadają zbyt małą wiedzę na temat zasadaplikowania.– A kiedy uda się już przedrzeć przez gąszcz przepisówi wypełnić wniosek, to najtrudniejsze już za nami?– Niestety nie. W Polsce nie ma ustalonych jasno kryteriów,co dopuszcza do nadużyć, takich jak przyznawanie dotacji „zaprzyjaźnionym”firmom i korupcja. Poza tym już na poziomiepodpisywania umów i korygowania kosztorysów brakuje kompetentnejobsługi, ludzie są przyjmowani na korytarzu, w biegu.Do tego dochodzą opóźnienia w rozstrzygnięciach i istotne opóźnieniaw wypłacaniu dotacji, co jest bardzo istotne dla organizacji.Taki obraz zupełnie odbiega od poziomu europejskiego, choćmuszę podkreślić, że procedury europejskie są również bardzozagmatwane... Dostrzegam też jakąś zadziwiającą niechęć instytucjiwdrażających procedury do środowiska pozarządowego.Oczywiście, kiedy się przetrze szlaki, jest już łatwiej, ale początkisą naprawdę trudne.– Można by sądzić, że nie warto ubiegać się o dotacje...– Ależ nie. Oczywiście, że warto. Organizacja, której jestemprzewodniczącą (DUK – przyp.red.), jest najlepszym przykłademna to, że – mimo trudnej drogi – można otrzymać wsparcie ześrodków unijnych. Przede wszystkim nie należy się zniechęcać!– Co by Pani doradziła organizacjom, które starają sięo fundusze unijne?– Małe organizacje, zwłaszcza te ze środowisk wiejskich, musząwspółdziałać z większymi o podobnym profilu działalności,które umieją się już poruszać w gąszczu przepisów. Duży mawiększe szanse. Dlatego takie „małżeństwa” są dobre: duże organizacjeposiadają z reguły szerszą wiedzę, mają już przetarteszlaki i dysponują zasobniejszymi środkami finansowymi. PrzyDUK-u istnieje taki ośrodek wsparcia, pomagamy w pisaniuaplikacji, możemy być również partnerem dla innej organizacji,sami szukamy też współpracowników.– Dziękuję bardzo za rozmowę.Rozmawiała Dominika WesołowskaRenata Berent-Mieszczanowicz– Przewodnicząca Krajowej Rady Demokratycznej DUK,Prezes Dolnośląskiego Związku Organizacji Pozarządowych „WROS”Krajowa Rada Demokratycznej Unii Kobiet (DUK)ul. Ofiar Oświęcimskim 17, 50-069 Wrocławtel./fax. (071) 341 71 43, e-mail: DUK-Wroclaw@wp.pl11


PARLAMENTARNE WIZYTYNa zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg już 777 osób z Dolnego Śląska i Opolszczyznymogło z bliska przyjrzeć się, jak funkcjonuje Parlament Europejski w swoich siedzibachw Strasburgu i Brukseli.Wyjazdy parlamentarne todoskonała lekcja wiedzy o Europie.Lidia Geringer de Oedenbergumożliwia zrozumienie zasadfunkcjonowania Parlamentu Europejskiegooraz roli, jaką spełniaUnia Europejska, przybliża takżezagadnienia nas dotyczące – np.co daje nam członkostwo w Uniii jak je mądrze wykorzystać.Uczestnicy wizyt mogą „odśrodka” zobaczyć prace posłów,komisji, w których pracują,a także uczestniczyć w obradachparlamentarnych. O tym, że takiwyjazd jest niezapomnianymprzeżyciem, można się przekonaćz relacji uczestników wyjazdówparlamentarnych, które przedstawiamyponiżej.Dominika WesołowskaBruksela – marzec 2007. Grupa „Dolnoślązacy XV”Kamila Barańska, laureatka konkursu– „Obywatel Polski. ObywatelEuropy. Co wiem o Unii Europejskiej”,(uczestniczka XV wizytyparlamentarnej w Brukseli)Bardzo wiele wyciągnęłam wnioskówz tej wycieczki. Mam nadzieję, że kiedyśuda mi się spełnić marzenie o pracyw Parlamencie Europejskim. W tym rokuzdaję maturę i staram się o miejscena Politologii. Po wizycie w Brukselipostanowiłam uczyć się francuskiego.Jestem godna podziwu dla pracy PaniPoseł. Bardzo chciałabym podziękowaćza opiekę ze strony asystentek z biuraposelskiego i za wrażenia, jakie pozostałypo wizycie w PE. Jestem wdzięczna.Dziękuję.12Bruksela – marzec 2007. Grupa „Dolnoślązacy XV”


Krystyna Bielecka, przedstawicielka Związku ŻołnierzyLWP, (uczestniczka XV wizyty parlamentarnejw Brukseli)Chciałabym bardzo podziękować Pani Poseł! To wspaniałaosoba, która nie tylko angażuje się w działalnośćorganizacji niosących pomoc innym ludziom, zwłaszczachorym i ubogim (sama działam w takiej organizacjii Pani Poseł zawsze znajduje dla nas czas, czego niestetynie mogę powiedzieć o innych politykach), alerównież stwarza możliwość zobaczenia parlamentu, cobardzo przybliża zagadnienia europejskie. Taki wyjazdto wspaniała sprawa! Pani Poseł osobiście obejmujeuczestników opieką. Wszystko było wspaniale zorganizowane,jak to się mówi – dopięte na ostatni guzik.Atmosfera była cudowna, młodzież wspaniała, Rynekw Brukseli piękny. To była niezapomniana wycieczka.Iwona Koszycka i Robert Ławski,(uczestnicy XV wizyty parlamentarnej w Brukseli)Pragniemy podziękować za opiekę oraz wszystkie miłechwile w drodze oraz w trakcie pobytu w Brukseli nazaproszenie Pani Poseł. Czujemy się tym zaproszeniemszczególnie zaszczyceni a możliwość odwiedzenia PE orazspotkanie związanych z Parlamentem osób to dla naswielkie wyróżnienie. Równie wielką atrakcją było zobaczenienajpiękniejszych i najbardziej znaczących miejscw Brukseli. Wszystkie te chwile jeszcze na długo zostanąw naszej pamięci.Strasburg – kwiecień 2007. Grupa „Dolnoślązacy XVI”Jan Zygoń, Rada PowiatowaSLD Wołów,(uczestnik XVI wizytyparlamentarnejw Strasburgu)Pragnę serdecznie podziękowaćoraz złożyćwyrazy wdzięczności zaumożliwienie mi obserwacjipracy Parlamentu.Spotkanie z PaniąPoseł jak i obecnośćw tym Urzędzie pozostawiniezatarte wrażeniajak i najwspanialszewspomnienia. Dołożęwszelkich starań, bykontakt z tak wspaniałymiludźmi, którychprzedstawicielem jestPani Poseł utrzymaći rozszerzać na rożnepłaszczyzny.Strasburg – maj 2007. Grupa „Dolnoślązacy XVII”13


KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE25 marca 2007 roku Unia Europejska skończyła 50 lat! Z tej okazji Poseł do Parlamentu Europejskiego,Lidia Geringer de Oedenberg, zorganizowała dwa konkursy: „50-ciu 50-latków do Parlamentu Europejskiego”oraz „Kartka urodzinowa dla Unii Europejskiej”. Główną nagrodą dla laureatów obu konkursówbył sponsorowany wyjazd z 3-dniową wizytą do Parlamentu Europejskiego.Wszystkim uczestnikom obu konkursówskładamy serdeczne podziękowania i gratulacjeoraz zachęcamy do brania udziałuw nowych konkursach.Lista laureatów znajduje się na stroniewww.lgeringer.pl.„50-CIU 50-LATKÓWDO PARLAMENTUEUROPEJSKIEGO”Aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczyłourodzić się dokładnie 25 marca1957 r., w dniu podpisania Traktatów Rzymskichuznawanych za datę powstania Unii.Zgłosiło się do nas kilkudziesięciu pięćdziesięciolatków,z których 13-tu spełniłowymogi regulaminu, a zatem cała trzynastkazostała zaproszona do Parlamentu Europejskiego.Kartka urodzinowa dla UE. Autor: Paulina Kosim14Kartka urodzinowa dla UE. Autor: Monika Preis„KARTKA URODZINOWADLA UNII UROPEJSKIEJ”Konkurs dotyczył wykonania własnoręczniekartki urodzinowej dla Unii Europejskieji napisanie życzeń w dowolnej formie.Nadesłano aż 186 prac! Jury brało poduwagę inwencję twórczą i pomysł, a przedewszystkim zaangażowanie włożone w wykonanieurodzinowej pocztówki. W rezultacienagrodzono aż 24 prace, których autorzymają okazję pojechać do Parlamentu Europejskiego,a 20-tu wyróżnionych twórcówotrzymało nagrody rzeczowe.Prace były tak ciekawe, że Pani Posełpostanowiła zaprezentować je na wystawiezorganizowanej wspólnie z dyrekcją DolnośląskiejBiblioteki Publicznej (DBP).Zachęcamy autorów prac oraz inne osobydo odwiedzenia wystawy w DBP im. TadeuszaMikulskiego we Wrocławiu (od 25 majado końca sierpnia 2007 r.). Zapraszamy teżna stronę www.lgeringer.pl, gdzie możnaobejrzeć wszystkie nagrodzone prace.Dominika Wesołowska


ZWYCIĘZCY WYBRANIKonkurs „Firma moich marzeń” został rostrzygnięty. Trzynastu twórców najciekawszychprojektów pojedzie do Parlamentu Europejskiego.Konkurs – ogłoszony w 5-tym numerzeInformatora „Nasz Głos w Europie”- polegał na opisaniu pomysłu na założeniei rozwój własnej dzialności z wykorzystaniemdotacji unijnych. Otrzymaliśmy37 prac. Nagrodziliśmy 13 z nich, a ich autorówPani Poseł zaprosiła do ParlamentuEuropejskiego. Dodatkowo pomysłodawcy8 wyróżnionych projektów otrzymali multimedialnekursy językowe. Lista zwycięzcówzostała zamieszczona na stronie www.lgeringer.pl.Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursuza nadesłane prace. Serdecznie gratulujemyzwycięzcom. Prace były bardzo ciekawe,a projekty na własną działalność nowatorskiei twórcze. Wiele z nich łączyło pomysł na zarabianiepieniędzy z pomocą potrzebującym.Mamy nadzieję, że uda się w przyszłości choćniektóre z nich zrealizować!Dominika WesołowskaNowy konkurs:„EUROPA 2020”To zaledwie za 13 lat! Wyobraźmy sobie,jaki będzie nasz kontynent, co się zmieni?Jak będzie wyglądać Polska, nasze miastorodzinne? Kim wtedy będziemy?Czy Europa poszerzy swoje granice?A może w ogóle już ich nie będzie?Stwórzcie wizję przyszłości i opiszcie ją w dowolnej formie(opowiadanie, esej, relacja, wiersz...).Prace – nie przekraczające dwóch stron A-4, z dołączonązgodą na przetwarzanie danych osobowych dlacelów konkursu i adresem – przyjmujemy do 30 listopadabr. Uczestnikiem konkursu – zgodnie z regulaminem(www.lgeringer.pl) – może być osoba, która ukończyła16 lat i nie była w Parlamencie Europejskim na zaproszeniePani Poseł. 5 autorów najciekawszych prac pojedziez trzydniową wizytą do Parlamentu Europejskiego!Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Liczymy naciekawe pomysły!Publikacja Delegacji Polskiejw Grupie Europejskich Socjalistóww Parlamencie Europejskim.Wydawca: Lidia Geringer de Oedenberg – Poseł do Parlamentu Europejskiego – Biuro Poselskie, Rynek 7, 50-106 Wrocław, tel./ fax 071 323 08 21.Redaktor Naczelny: Lidia Geringer de Oedenberg, redaktor prowadzący: Dominika Wesołowska.Zdjęcia: Photo European Parliament, Parlament Europejski w Brukseli: PHS (Architekt: Association des architectes du CIC: Vanden Bossche sprl,C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck), ASP (Architekt: AEL), Zofia Ulatowska, Monika Salamon, archiwum.Skład i druk: PALMApress s.c., Wrocław, pl. Hirszfelda 16/17, tel. 071 338 14 12.Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.Data zamknięcia numeru: 25.05.200715

More magazines by this user
Similar magazines