1% - Lidia Geringer de Oedenberg

lgeringer.pl
  • No tags were found...

1% - Lidia Geringer de Oedenberg

Budżet Unii 5Budżet Unii Europejskiej jest przyjmowany każdego roku przezczłonków Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej(27-miu ministrów finansów ze wszystkich krajów członkowskichUnii).Komisja Europejska przedstawia projekt budżetu, ale to Eurodeputowanii rządy poszczególnych krajów członkowskich podejmująostateczną decyzję, co do jego kształtu. Posłowie mają„ostatnie zdanie” w sprawie około 65% wydatków, pozostałączęść zatwierdza Rada.Rada i Parlament Europejski, przyjmując budżet muszą braćpod uwagę wieloletnie pułapy wydatków określone w porozumieniuinstytucjonalnym w ramach tzw. „Perspektywy finansowej”na lata 2007- 2013.Od 1988 r. zgodnie z decyzją rządów poszczególnych państwczłonkowskich, wysokość europejskiego budżetu została ustalonana poziomie 1.24% Dochodu Narodowego Brutto (DNB)całej Unii.Budżet Unii Europejskiej w wysokości 126,5 miliardóweuro dla 495 milionów obywateli Europy z 27 państw członkowskichjest odpowiednikiem budżetu narodowego Austrii!Wykres 1. Struktura budżetu UE w 2007 6WYDATKI ADMINISTRACYJNEZapewniają płynny przebiegprac w Instytucjach Europejskichdla 495 milionów obywateliEuropy. Z każdego eurowydanego z budżetu UE około5,5 centa wydatkowane jest nazapewnienie, że opracowywanei wdrażane polityki służąinteresom obywateli UE oraz,że dokumenty im towarzyszącesą dostępne w 23 oficjalnychjęzykach wspólnoty.W instytucjach Unii Europejskiejw Brukseli pracuje mniejurzędników niż w administracjipublicznej Paryża czy Berlina!5% 43%WZROST GOSPODARCZY, ROZWÓJ REGIONÓW,INNOWACJE I ZATRUDNIENIEWspieranie wzrostu oraz spójności gospodarczej w regionach;Inwestycje w badania, rozwiązania innowacyjne i spójność społeczną1%OBYWATELSTWO,WOLNOŚĆ,BEZPIECZEŃSTWOi SPRAWIEDLIWOŚĆOchrona zdrowia i prawkonsumenckich;Promocja kultury europejskiej;Ochrona podstawowych praw;Działania na rzecz wspólnejpolityki imigracyjnej i integracyjnej45%6%ZASOBY NATURALNEWspieranie rozwoju wsii ochrony środowiskaUNIA JAKO GLOBALNY GRACZDziałania na rzecz pokoju, stabilizacji orazzrównoważonego rozwoju na całym świecie5

More magazines by this user
Similar magazines