Chcete eura - schváleno! - Euroskop.cz

euroskop.cz
  • No tags were found...

Chcete eura - schváleno! - Euroskop.cz

Chcete eura? Schváleno!Přehled schválených projektů v Libereckém kraji se spolufinancovánímze strukturálních fondů Evropské unieOldřich ČepelkaStanislav JägerTima Liberec 2005


OBSAHÚVOD 1PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 7Program CBC PHARE 8Program EQUAL 14Program GABRIEL 14Program INGERREG IIIA 15Program LEONARDO DA VINCI 17Operační program INFRASTRUKTURA 20Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 20Operační program PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ 24Operační program ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 26Program PHARE 28Program SAPARD 30Program SOCRATES 32SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 35Program TRANSITION FACILITY 2004 37PREZENTACE VYBRANÝCH PROJEKTŮ 39Názory v této publikaci reprezentují stanovisko zpracovatele Tima Liberec a nemusí v některých částech textuodpovídat pozici a stanovisku Úřadu vlády ČRAutoři: Oldřich Čepelka, Stanislav Jäger, Vydavatel: Tima Liberec, s. r. o., Kontakt na vydavatele: tel.: 485 152 791, e-mail: tima@tima-liberec.cz,Tisk: TISKÁRNA LOSMAN, e-mail: info@tisklosman.cz, Rok vydání: 2005


ÚVODEMCo jsme chtěli a jak se to vyvíjeloV této publikaci zveřejňujeme údaje o projektech schválenýchk financování z veřejných zdrojů na území Libereckého kraje,v nichž se účastní strukturální fondy Evropské unie.Publikace je součástí širšího projektu, jehož cílem bylo zvýšitpovědomí o dopadech členství ČR v EU mezi subjekty, které působív Libereckém kraji - zejména na venkově a mimo veřejnou správu -a povzbudit další, aby se zajímali o možnost podpory svých záměrůze strukturálních fondů EU. Proto jsme se pustili do shromažďováníinformací o schválených projektech, vydali tento sborník a v době vydánípřipravili dva semináře k využití strukturálních fondů.Naší snahou bylo získat informace o všech projektech, které veřejnéfi nancování s účastí EU získaly. Šlo tedy o informace, které mají být plněveřejně přístupné, nebrání-li tomu důvod výslovně uvedený v zákoně.Jak jsme došli k předkládanému výsledku? Těžko. Jak jsme se přesvědčili,veřejně přístupné informace nejsou vždy veřejně přístupné.Snažili jsme se o úplnost databáze na úrovni programů, projektů i údajůo projektech. Přesto zůstaly některé programy (např. starší PHARE),projekty v některých programech a řada údajů o schválených projektechnedostupné.Kontaktovali jsme tzv. zprostředkující subjekty, příp. platební jednotkya neformálně i řídící orgány některých programů. Pracovníci tam někdyneměli dostatečně ujasněno, jaké informace by (s)měly vlastně poskytovat.Pro databázi jsme je požádali o tyto údaje:●●●●●●●●●název programu a opatření, název grantového schématunázev projektudatum předpokládaného zahájení a ukončení projektunázev/jméno žadatele (příjemce pomoci)kontaktní údaje na zástupce žadatele (odpovědná osoba, adresa,telefon, e-mail)místo realizace projektucelkové náklady projektuvýše dotacepodle možností rovněž anotaci (stručný popis) projektuVšechny tyto údaje implementační orgány znají. Nemohly by jinakposoudit ani schválit žádost a komunikovat s příjemcem pomoci.Jak čtenář jistě uzná, bez názvu projektu, jména příjemce a výše dotaceby zařazení projektu do databáze nemělo smysl. Přesto ani tyto údajenebyly v některých případech k dispozici. Rovněž výše celkových (nebotzv. uznatelných) nákladů na projekt a výše dotace se často ukázaly jakonedostupné, a to i při urgencích a využívání náhradních informačníchzdrojů.1


Místo realizace se zdálo být zřejmé: buď určitá lokalita, nebo celé územíkraje, anebo jeho část. V řadě případů byl v poskytnutých údajích uvedenpouze „Liberecký kraj“ jako celek. Avšak například mnohamiliónovýprojekt ministerstva pro vzdělávání pracovníků úřadů práce se týkal celéČR, nejen Libereckého kraje. Dostali jsme tím do databáze příspěvek,který jsme nemohli využít, neboť příjemcem byl ústřední orgán v Prazea dopady projektu byly celostátní. Ledaže bychom znali, jak velká dotacešla za pracovníky úřadů práce v Libereckém kraji… Podobně napříkladprojekt MPSV ČR „Poskytování servisních a konzultačních služeb přiužívání SW produktů MSSF-MONIT a MSSF-BENEFIT“ nebo „Úpravavzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčovýchkompetencí žáků“ MŠMT ČR za 164 mil. Kč. Při započítání takovýchprojektů by se Liberecký kraj stal hodně úspěšným bumbrlíčkem.Většinu se nám nakonec podařilo vyjasnit.Proč jsme potřebovali kontakty na příjemce a bližší popis projektu,tzv. anotaci?Kontakty jsme nezamýšleli zveřejnit, potřebovali jsme je kvůli tomu,abychom si mohli v případě potřeby (vyskytla se aspoň stokrát) doplnitči upřesnit informace získané z veřejných zdrojů a abychom mohli vybranýmpříjemcům nabídnout širší prezentaci jejich úspěšného projektu.Bohužel v řadě případů jsme tyto kontakty nezískali. Museli jsme protonad obchodním rejstříkem (http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index)hádat, kdo z osmi osob stejného jména a příjmení je vlastně příjemcedotace. Ještě horší to pak bylo s telefony, neboť řada příjemců má pouzemobilní.Anotaci či stručné shrnutí projektu (což bývá stabilní součástí projektovéžádosti) jsme potřebovali proto, abychom se dozvěděli více o obsahusamotného projektu a mohli tak usoudit, zda se vůbec realizuje na územíLibereckého kraje a zda je principiálně zajímavý pro bližší prezentaci.Tedy o čem vůbec projekt je. Z názvu jako „Stáže“ nebo „Interteam“ tohomoc nevyčtete.Jak jsme pořizovali seznam projektůČtenář by se nad databází projektů neměl chmuřit, ale spíše bavit. Takto raději popíšeme stylem pouťového kupletu. Všechny popsané případyjsou však reálné.Někde věděli, jaký je celkový rozpočet projektu, ale nevěděli, kolikúspěšnému příjemci na dotacích (již) dali. Jiní naopak věděli, kolik činídotace, ale nemohli nám říci, kolik je celkový rozpočet projektu. Dalšínám neposkytli kontakty na příjemce, protože by prý museli jít do archívua „hrabat“ se tam v projektových žádostech. (Zvlášť pikantní!) Další násubezpečili, že všechno je na internetu, ale – ouha, chyběly tam podstatnéúdaje, bez nichž jsme nemohli řádně identifi kovat příjemce – nehleděna to, že tam nebyly k dispozici všechny již schválené projekty. Někdena nás dokonce vyzkoušeli oblíbené úřednické kolečko (A: „Informacemá B.“ B: „Informace má C.“ C: „Informace má A.“). V jiné institucipředali naši žádost své tiskové mluvčí. Ta nám pochopitelně žádné údajenezajistila, jen „o tom“ s námi mluvila a až dodatečně jsme dostali požadované.A údaje o projektech podpořených v rámci některých programů(zejména starší PHARE) jsme nezískali vůbec žádné. Asi jsou někdev eurobažině.V jiném případě jsme nesouhlasili s tím, zaplatit relativně vysokoučástku za informace vytříděné z jinak vhodné, zveřejněné a dostatečněširoké databáze. Rozhodli jsme se tedy, že si informace „vyzobeme“z www.iriscrr.cz sami, avšak v té době byla náhle z webu stažena…Čtenáři to může připadat, že jsme se při přípravě výborně bavili. Bohuželnikoliv. A názor odborníků je, že ve většině případů se dotyčné orgánya jejich pracovníci dopouštěli úmyslného nebo neúmyslného porušenízákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.Přečtěte si ho.Pokud vám – oprávněně – v přehledu schválených projektů chybí některéúdaje, máte k dispozici seznam implementačních orgánů, s nimižjsme komunikovali.2


Název programuPHARE, ISPA, INTERREGSocratesPHARE, ISPA, SAPARDPHAREINTERREG, SROP, OP RLZSROP, OP RLZ, OP InfrastrukturaOPPPPHAREEQUAL, LeonardoSAPARD, OPRVMZ, HRDP, přímé platbyImplementační orgánCentrum pro regionální rozvoj, PrahaCentrum pro studium vysokého školství, PrahaCentrum pro zahraniční pomoc MF ČR, PrahaEuroregion Nisa, LiberecKrajský úřad Libereckého krajeMinisterstvo pro místní rozvoj, PrahaMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechInvest, LiberecNadace rozvoje občanské společnosti, PrahaNárodní vzdělávací fond, PrahaStátní zemědělský intervenční fond, Hradec KrálovéPár ukázek z poskytnutých informacía) Ministerstvo průmyslu a obchodu: chybí název projektu a protoženení kontakt na příjemce, těžko se dohledávají (jak se to bude dělatpři kontrole? kontakty se přece jen najdou?)OPPP Start Jiří StrnadOPPP Kredit Jitka CeeováOPPP Kredit Ladislav SoukupOPPP Start Lukáš KrejčíOPPP Start Magdalena MrkvičkováOPPP Start Martin Hofmanb) Ministerstvo zemědělství: sice zveřejňuje projekty a také vás nato odkáže, ale po celé měsíce vidíte na webových stránkáchwww.mze.cz jen kódy úspěšných žadatelů s číslem žádosti, kteréovšem znají jen oni sami…Schválené projekty v opatření 2.1.5:CZ05.1.04/2.1.00.2/0005CZ05.1.04/2.1.00.2/0006CZ05.1.04/2.1.00.2/0013CZ05.1.04/2.1.00.2/0016CZ05.1.04/2.1.00.2/0019CZ05.1.04/2.1.00.2/0023CZ05.1.04/2.1.00.2/0036CZ05.1.04/2.1.00.2/0038CZ05.1.04/2.1.00.2/0039CZ05.1.04/2.1.00.2/00403


Co v seznamech je a co neníSoubor projektů stejně tak jako údajů o některých uvedenýchprojektech je tedy bohužel neúplný - nepodařilo se je získat odpříslušných implementačních orgánů. V seznamu chybějí tzv.náhradníci, i když někteří nakonec rovněž mohli dotaci obdržet. V případěoperačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) jsou zařazenyi projekty, na něž byl poskytnut zvýhodněný úvěr. Čísla ve sloupci „Částkaze SF EU (Kč)“ ve všech ostatních programech znamenají dotaci,tj. nevratný příspěvek.Všechny částky jsou v Kč a protože některé rozpočty a dotace byly uváděnyv eurech, přepočetli jsme je podle kurzovního lístku České národníbanky z 25. 11. 2005 kurzem 29,09 Kč/€ a označili pomocí *.k našemu překvapení – příliš mnoho. Ostatně získat tyto údaje se nedaříani zájemcům v jiných zemích EU – srov. http://www.farmsubsidy.org/o zjišťování dotací zemědělcům v zemích EU (nejsnazší to bylo zřejměv Dánsku, Švédsku a Nizozemí).V Libereckém kraji se podle našeho odhadu (údaje za r. 2005 ještěnejsou k dispozici) vynaložila téměř miliarda Kč na přímé platby naplochu zemědělské půdy (SAPS), na kompenzace hospodařenív méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními(LFA), na agroenvironmentální opatření (AEO) a na podprogramLesnictví (LES).Souhlasili jsme s tím, že v databázi neuvedeme příjemce přímých plateb(na plochu zemědělské půdy) a příjemce příspěvků v Horizontálnímprogramu rozvoje venkova, protože jsme sami uznali, že bych jich bylo –Rok Dotace v mil. KčPočet žádostíSAPS LFA AEO LESCelkem žádostí2004 481,7 828 581 568 14 19912005 500*) 869 534 586 27 2016*) odhad pro rok 20054


A takhle to dopadloPustili jsme se do celé práce s bohatými zkušenostmi, neboť běžnězpracováváme projekty pro rozmanité žadatele, vyhodnocujemejiné projekty a celé programy, navrhujeme odstraňování nedostatkůa zlepšování programů pro současné i budoucí (2007-2013) období.Přesto nás nedostupnost, neúplnost a chybovost řady údajů o projektechpřekvapila.Nakonec je tedy výsledek takový, jaký vidíte. Seznam obsahuje 460schválených projektů různých typů žadatelů v celém sortimentuprogramů fi nancování. Z fondů EU může být příjemcům, kteří jsouv přehledu uvedeni, vyplaceno celkem 1 287 132 253 Kč. K tomumůžeme připočítat cca 981 mil. Kč pro příjemce přímých plateb naplochu zemědělské půdy a plateb z Horizontálního plánu rozvojevenkova. Celkem tedy do Libereckého kraje přišlo – podle ne zcelaúplných podkladů – ze strukturálních fondů Evropské unie zhruba2,268 mld. Kč. Pro srovnání – celý rozpočet Libereckého kraje v r. 2005je 2,366 mld Kč.Vyjdeme-li z údajů Českého statistického úřadu (3 163 km 2 a 427 096obyvatel ke konci r. 2003), pak z výše uvedeného vyplývá, že na 1 km 2Libereckého kraje připadá v průměru příjem 24 658 € a na 1 000obyvatel 182 614 €.Z geografi ckého hlediska je nápadné, že velmi málo projektů pocházíz regionů Tanvaldsko, Železnobrodsko, Jilemnicko, Semilskoa z jihozápadní poloviny Českolipska. Nejen že z těchto míst pocházímálo příjemců, ale pravděpodobně odtud přichází i málo žádostí. Příčinmůže být víc, v každém případě právě tyto regiony – a potenciálnížadatelé v nich - by si zasloužily největší pomoc od státních, krajskýchi soukromých poradenských agentur. (To může být cenná informacepro realizátory projektu v opatření 3.3 SROP v Libereckém kraji, jehožúčelem je připravit budoucí zájemce na využívání příspěvků ze strukturálníchfondů EU.)Poučné je také vidět, jak pilnými žadateli jsou některé subjekty. NapříkladVenkovský prostor, o.p.s., se stal v posledních letech úspěšnýmpříjemcem 14x (celkem v pěti programech), město Jablonec nad Nisou22x, Liberec 19x, Hrádek nad Nisou 8x a jeho ZŠ v Lidické ulici 6x,Krajská správa silnic Libereckého kraje 8x, SPŠ stavební v Liberci 5x,společnost RAVY Liberec 3x atd. U těchto se můžeme jen učit.Jak jsme prováděli výběr projektů pro podrobnější prezentaci?Stanovili jsme si tři kritéria: 1. vybrat příjemce pokud možno rovnoměrněz celého území kraje, 2. vybrat je ze všech programů, které se v krajipoužily, 3. vybrat všechny typy žadatelů (města a obce, nestátní neziskovéorganizace, obchodní společnosti a fyzické osoby). Vytvořit tak conejrozmanitější soubor příjemců. Pak už šlo jen o to, kdo z oslovenýchodpoví dříve, resp. kdo dodá úplnější soubor informací (včetně fotografi ía odpovědí na anketní otázky).Hovořili jsme však i s řadou dalších příjemců dotací a zjistili tak dalšízkušenosti s přípravou a realizací projektů financovaných ze strukturálníchfondů. Oceňovali většinou to, že bylo nebo je vůbec možné,aby byl jejich záměr podpořen ze společných prostředků Unie. A na cosi stěžovali?● že někdy existuje střet zájmů: např. v grantovém schématu OP RLZ3.3 je kraj subjektem, který poskytuje zájemcům poradenství, přijímážádosti, nechává je vyhodnocovat a rozhoduje o jejich schválení(i když to jsou někdy jiní lidé a dokonce jiná oddělení), avšak v tomtéžprogramu je i žadatelem - nezvýhodňuje ho to před ostatnímižadateli?● že nejsou vypláceny zálohy či dohodnuté splátky (EQUAL), takželidé z neziskových organizací „chodí po příbuzných a půjčují si od nichpeníze“, aby mohli krýt plánované výdaje projektu,5


● že kraj vyžaduje na nezávislých subjektech víc povinností včetnědoložení dostatečných fi nančních prostředků než u vlastních,příspěvkových organizací, které tím jsou údajně zvýhodněnyv době přípravy i realizace (SROP),● že není k dispozici zálohové (průběžné) financování projektůnestátních neziskových organizací (ale i malých obcí a drobnýchpodnikatelů), které však jsou kapitálově slabé, nemají dostatekvlastních prostředků a bankovní úvěry jsou pro ně drahé nebonedostupné (např. ve SROP 3.2 – mezitím začal kraj řešit),● že dochází k prodlužování lhůt ze strany implementačníchorgánů včetně ministerstev a platebních agentur: zatímco žadatelémusí dodržet termíny přesně (např. minutu po uzávěrce příjmu žádostimá být jeho projekt z dalšího projednávání vyřazen), ti, kteří projektovoužádost kontrolují, projednávají a schvalují, nedodržují lhůty,které sami veřejně oznámili,● že příjemci jsou již v době posuzování jejich žádostí a pak i předpodpisem smlouvy o spolufi nancování a dále v průběhu realizacezavalováni množstvím dodatečných požadavků, podmínek,kontrol, dokladování atd., takže celkový efekt pomoci se rozplýváv podstatně zvýšených nárocích na čas a peníze úspěšných žadatelů(to se týká snad všech programů),● že se rozhoduje nikoliv podle kvality projektů, ale přednostně podlezájmů politiků, kteří se rozhodování účastní (např. INTERREGIIIA).Jak už to v životě bývá, výsledek odpovídá plánu z větší části, avšaknikoliv úplně. Publikace však ani nechce být „růžovou výkladní skříníúspěchů“ České republiky ve využívání fondů Evropské unie.Je hlavně zprávou o skutečném stavu věcí na konci druhého rokunašeho členství. Svědectvím o tom, jak se daří a jak se nedaří. Jakse učíme. Zda někam směřujeme.Oldřich ČepelkaStanislav Jäger6


PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮSeznam zkratekCBCCSDPCross Border Co-operation (Program přeshraničníspolupráce)Civil Society Development Programme (PHARE2000)EQUAL 3.1 Podpora celoživotního učení = 3.1 - Podpora celoživotníhoučení a postupů umožňujících zaměstnáníosob ze znevýhodněnýcha diskriminovaných skupin na trhu práceEQUAL 4.1 Slaďování rodinného a pracovního života = 4.1- Slaďování rodinného a pracovního života, rozvojfl exibilnějších a účinnějších forem organizace prácea podpůrných služebERDF Evropský fond pro regionální rozvojERNEuroregion NisaESFEvropský sociální fondFMPFond malých projektůHRDP Horizontální plán rozvoje venkovak. ú. katastrální územíLEADERNNOOPOPPPIniciativa Evropských společenství pro rozvoj venkovanestátní nezisková organizaceoperační programoperační program Průmysl a podnikáníOPRLZ operační program Rozvoj lidských zdrojůOPRLZ 2.1 Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v obl. SS =2.1 Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblastisociálních služeb a Integrace specifi ckých cílovýchskupinOPRLZ 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách = 3.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách a školských zařízeních arozvoj podpůrných systémů ve vzděláváníOPRVMZ operační program Rozvoj venkova a multifunkčnízemědělstvíOPRVMZ 1.1 Investice do zemědělského majetku = 1.1 Investicedo zemědělského majetku/zemědělských podnikůPÚPozemkový úřadRLZrozvoj lidských zdrojůSAPARD Speciální akční program pro předvstupní pomocv oblasti zemědělství a rozvoje venkovaSAPARD 2.2 Rozvoj a diverzifi kace = 2.2 Rozvoj a diverzifi kacehospodářských činností zajišťující rozmanitost aktivita alternativní zdroje příjmůSFMP Společný fond malých projektů (součást programůPHARE CBC a INTERREG)SROP Společný regionální operační program7


PROGRAM CBC PHARENázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníSFMP - people to peopleHorské spolky - historie nebo budoucnostpříhraniční krajiny *Jizersko-ještědský horský spolek 177 062 Liberecký krajSFMP - People to People Konference „Čistá Nisa 2004” * Liberecký kraj 181 664 Liberecký krajSFMP - People to PeopleSFMP - People to PeopleZákladní informace k provozu na silnicích vERN - leták,panel, web *Řada vzdělávání pro vedoucí pracovníky kproblematice ESF *Liberecký kraj 61 891 Liberecký krajLiberecký kraj 286 175 Liberecký krajSFMP - People to People Statistická ročenka (turistická data a jiné) * Liberecký kraj 228 560 Liberecký krajSFMP - People to People Kapesní rádce v nouzi * Liberecký kraj 188 503 Liberecký krajSFMP - People to People Jazykový průvodce pro život v příhraničí * Liberecký kraj 155 515 Liberecký krajSFMP - People to People Matiční centrum na Krásné * Matice děkanstvíŽeleznobrodského, o. s.206 830 Pěnčín (ŽB) 1.12.2003 31.5.2005SFMP - People to People Tři země na Trojzemí-vstup do EU k 1.5.2004* Město Hrádek nad Nisou 203 487 Hrádek nad NisouSFMP - People to PeopleSFMP - People to PeopleSFMP - People to PeopleProjektový management při tvorbě regionálnírozvojové koncepce svazku měst “Maléhotrojúhelníku” *Sportovní hry mládeže partnerských měst2004 *Společná prezentace subjektů cestovníhoruchu v Euroregionu Nisa - mezinárodní veletrhcestovního ruchu EUROREGION TOUR 2004 *Město Hrádek nad Nisou 176 565 Hrádek nad NisouMěsto Jablonec nad Nisou 216 543 Hrádek nad NisouMěsto Jablonec nad Nisou 180 917 Jablonec nadNisouSFMP - People to People Pohádkové putování Českým rájem * Město Turnov 260 265 TurnovskoSFMP - People to People Dílny mladých ekologů * Město Turnov 122 658 TurnovskoSFMP - People to People Česko-polské cvičení v krizových situacích * Nová Ves u Chrastavy 84 477 Nová Ves uChrastavySFMP - People to People Zkvalitnění turistické nabídky v obcích JosefůvDůl a Paszowice *Obec Josefův Důl 196 619 Josefův DůlSFMP - People to People Vedle sebe, ale spolu * Obec Višňová 106 138 Višňová8


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníCyklistické stezky, II. etapa Liberec – Hrádeknad NisouStatutární město Liberec 22 000 000 14 960 000 LibereckoČistá Nisa, kanalizace * Město Jablonec nad Nisou 50 034 800 Jablonec nadNisou1999ZŠ Husova –nové školící centrum * Statutární město Liberec 8 400 145 6 300 109 Liberec 2005Lanterna futuri Euroregionální centrum Lemberk LemberkKrajina podstávkových domů/Umgebindeland Liberecký kraj Liberecký krajPraktický průvodce pro život v příhraničí Liberecký kraj Liberecký krajOhlédnutí - výstava * Město Česká Lípa 195 107 175 587 Česká Lípa 2005Koncepce přizpůsobení středního školstvíČeskolipska potřebám trhu s využitímzkušeností saské agentury PONTES *Českolipsko-prostor pro Vás - vícejazyčnáwebová prezentace *Město Česká Lípa 319 554 232 720 ČeskolipskoMěsto Česká Lípa 148 941 134 047 Liberecký kraj 2005Společný management hospodářských ploch(mezinárodní průmyslová zóna)Studie proveditelnosti - modelová sanacehistoricky cenného domu čp. 71 v Trojzemí/Hrádek n. NisouMěsto Hrádek nad NisouMěsto Hrádek nad NisouHrádeckoHrádek nad NisouMosty 2005 Město Jablonec nad Nisou Jablonec nadNisouSpolečná akce cyklistů Jablonce n. Nisou,Bautzen a Jelení Góry 2005Město Jablonec nad NisouLiberecký krajKrajina mnoha tváří Město Semily SemilyStudie proveditelnosti - Sportovně-odpočinkovýareál v městském lesoparkuZa pověstmi Českého ráje - vydání Almanachua zahájení turistické sezónyCyklovýlety v mikroregionu Hrádecko-ChrastavskoMěsto SmržovkaMěsto TurnovMikroregion Hrádecko-ChrastavskoSmržovkaLiberecký krajLiberecký kraj10


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníHrádecko-Chrastavsko na starých pohlednicíchTuristický průvodce mikroregionem Podralsko- německá mutaceMikroregion Hrádecko-ChrastavskoMikroregion PodralskoHrádecko -ChrastavkoPodralskoDny přeshraničního sportu Obec Okrouhlá OkrouhláKontaktní centrum česko-saské spolupráceČesko-saské dny orientačního běhu SAXBO2005Okresní hospodářská komoraLiberecOrientační klub ChrastavaLiberecChrastavaZa pohádkou a pověstmi Euroregionem Nisa Sdružení Český ráj Liberecký krajStará poutní cesta - Žitava-Oybin-Jablonné vPodještědí-Mimoň-Zákupy-Česká Lípa-Jezvé-Horní PoliceSdružení pro rozvoj cestovníhoruchu v Libereckém krajiLiberecký krajOdborná zahraniční stáž studijního oboru“Mechatronika” v rámci projektu VIA GRENSISInterpretační hudební dílna dětí a mládeže“Hudba je lék”Praktika regulační a informační techniky - TULiberec/Hochschule Zittau/GorlitzSOŠ a SOU Jablonec nad NisouSpolek přátel hudebního festivaluDvořákův Turnov a SychrovTechnická univerzita v LiberciJablonec nadNisouTurnovskoLiberec6. Ročník LOKOTUR TJ Lokomotiva Liberec LiberecSpolečný dialog o odpadovém hospodářstvív ERNPotlačování výskytu invazních druhů v českéčásti ERNVenkovský prostor, o. p. s.ZO ČSOP ArmillariaLiberecký krajLiberecký krajŠ:schkola 2 ZŠ Lidická, Hrádek n. Nisou 177 600 124 320 Hrádek nad Nisou 1.3.2005 31.8.2005Euroregion Nisa – Centrum obchodníspolupráce *Historické skvosty v knihovnách EuroregionuNeisse-Nisa-NysaMěsto Jablonec nad Nisou 65 452 500 Jablonec nadNisouKrajská vědecká knihovna v LiberciLiberecKrajina podstávkových domů Liberecký kraj Liberecký kraj200212


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníZimní turistická mapa Liberecký kraj Liberecký krajSpolupráce mezi hasiči a záchranáři Město Desná Desná v Jiz. h.Společná propagace a prezentace atraktivitEuroregionu NisaMěsto Jablonec nad NisouLiberecký krajKrakonošova cesta Město Nové Město pod Smrkem Nové Město podSmrkemTři země-tři dny-tři pochody Město Nové Město pod Smrkem Nové Město podSmrkemSpolupráce partnerských měst Město Raspenava RaspenavaPropagace letních turistických autobusů amotivační slevový systémPartnerstvím k naplňování společné vize českopolskéhocyklokoridoruMěsto TurnovMikroregion TanvaldskoTurnovTanvaldskoZlepšení bezpečnosti na území EuroregionuNeisse-Nisa-NysaSpolečná regionální prezentaceSbor dobrovolných hasičů vJilemniciSdružení pro rozvoj cestovníhoruchu v Libereckém krajiLiberecký krajLiberecký krajE.Konvent: Setkání předních politiků ERN Venkovský prostor, o. p. s. Liberecký krajInvazní rostliny v povodí Nisy - osvěta ZO ČSOP Armillaria Liberecký krajVýměnný pobyt školních dětí ZŠ Koberovy KoberovyInternetový rozcestník Liberecký kraj Liberecký krajMalý trojúhelník Město Hrádek nad Nisou HrádeckoDílny mladých ekologů Město Turnov TurnovVýměnný pobyt školních dětí Město Železný Brod Železný BrodMagistrála-webová prezentace NISA, o.p.s. Liberecký kraj13


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníMládež poznává společnou historii EuroregionuNisaObec Jiřetín pod BukovouLiberecký krajRozvoj partnerství Josefova Dolu a Wleně Obec Josefův Důl Josefův DůlRezervační a plánovací systém pro turisty vČeském rájiSdružení Český rájTurnovskoMultifunkční turistická magistrálaEkologicky šetrný přeshraniční rozvojcestovního ruchuSdružení pro rozvoj cestovníhoruchu v Libereckém krajiSpolečnost pro Jizerské hory,o. p. s.Liberecký krajFrýdlantskoPoznej zvyky svého souseda ZŠ Hrádek nad Nisou, Donín HrádeckoProgram EQUALNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení4.1 Slaďování rodinného apracovního života3.1 Podpora celoživotníhoučení3.1 Podpora celoživotníhoučeníPodpora sociálního a pracovního začleněnímatek dětí se zdravotním postiženímModulární systém celoživotního vzdělávánív Euroregionu Nisa umožňující odstraněníinformační negramotnosti a zaměstnání osobze znevýhodněných a diskriminovaných skupinna trhu práce.Modulární systém celoživotního vzdělávánív Euroregionu Nisa umožňující odstraněníinformační negramotnosti a zaměstnání osobze znevýhodněných a diskriminovaných skupinna trhu práce.Společnost pro ranou péči -Středisko rané péče v Liberci439 940 329 955 Liberecký krajÚřad práce v Semilech 799 676 599 757 SemilskoÚřad práce v Semilech 20 961 304 15 720 978 SemilskoProgram GABRIELNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníPodpora otevřených aktivitvolného časuInternetový klub-spolupráce s partnerskouškolou v německém Olbersdorfuprostřednictvím InternetuUnie rodičů – Sdružení rodičů dětía přátel školy při ZŠ Český Dub30 000 Český Dub14


Program INGERREG IIIANázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníDopravní infrastruktura2.2 Podpora iniciativmístních komunit (Fondmikroprojektů)2.3 Rozvoj a podporapřeshraničníchorganizačních struktur a sítí1.1 Podpora infrastrukturypřeshraničního významuAktualizace dopravního generelu města-návrhměstského vnitřního okruhuFond malých projektů Interreg IIIA ČR-Polsko vEuroregionu NisaAdministrace Fondu malých projektů InterregIIIA ČR-Polsko v Euroregionu NisaZlepšení dopravního propojení měst Frýdlant- Nové Město p.S. - hraniceZlepšení dopravního propojení měst Frýdlant- Nové Město pod Smrkem - hraniceStatutární město Liberec 538 000 403000 Liberec 2005Euroregion Nisa 10 734 000 Liberecký krajEuroregion Nisa 2 147 000 1 610 200 Liberecký krajKrajská správa silnic LibereckéhokrajeKrajská správa silnic Libereckéhokraje35 684 000 26 755 500 Frýdlantsko26 763 000 Frýdlantsko1.3 Zajištění infrastrukturyna podporu podnikání acest. ruchuJizerská magistrála pro pěší turistiku Liberecký kraj 18 689 000 14 016 750 Liberecký krajTerminál přeshraniční veřejné dopravy Město Hrádek nad Nisou 12 172 687 Hrádek nad Nisou2.1 Rozvoj cestovníhoruchuVnitřní turistický okruh v Jablonci nad Nisou Město Jablonec nad Nisou 927 325 695 493 Jablonec nadNisouRozvoj příhraničního dopravního centra vTanvaldu - část 1. - stavba zastávek MHDMěsto Tanvald 1 762 815 1 322 111 Tanvald1.2: Infrastrukturazaměřená na ochranu ŽP ana prevenci povodníZlepšení protipovodňové ochrany městaTurnovaMěsto Turnov 10 960 000 8 220 000 TurnovJ3 spolupráceJ3 spolupráceKontaktní centrum Česko - polské hospodářskéspolupráce při OHK v Jablonci nad NisouS lamami přírodou po starých obchodníchcestáchAdministrace FMP INTERREG IIIA vEuroregionu NisaFond malých projektů INTERREG IIIA vEuroregionu NisaŠkolský informační portál Euroregionu Neisse-Nisa-NysaOkresní hospodářská komora vJablonci nad Nisou878 100 658 575 Jablonec nadNisouBORUDO, o.s. 225 186 166 650 Liberecký kraj 1.11.2005 31.10.2006Euroregion Nisa 2 350 420 1 762 815 Liberecký krajEuroregion Nisa 12 036 595 Liberecký krajEuroregion Nisa 295 000 221 250 Liberecký kraj 15.5.2005 28.2.2006H1 dopravní infrastrukturaZlepšení dopravní infrastruktury v Lužickýchhorách (silnice Nová Huť - Dolní Světlá)Krajská správa silnic Libereckéhokraje29 990 000 22 492 500 Lužické hory15


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníMistrovství Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa vházené juniorů *Dejme křídla fantazii - přeshraniční předškolnívzdělávání formou “her a prožitku”LIBEREC HANDBALL 45 985 Liberec 20.5.2005 31.10.2005Mateřská škola Klíček Nový Bor 130 000 97 500 Nový Bor 10.10.2005 30.6.200616G2 cestovní ruchG2 cestovní ruchG1 hospodářský rozvojG2 cestovní ruchG2 cestovní ruchFond malých projektůG2 cestovní ruchG2 cestovní ruchI2 rozvoj venkovaZlepšení infrastruktury cestovního ruchuv oblasti Máchova jezera (oprava lávky aobslužných cest v areálu Máchova jezera)Rekonstrukce Zámecké ulice jako hlavnípřístupové komunikace z centra města k areáluhradu a zámku ve FrýdlantuPříprava přeshraniční průmyslové zóny Svazkuměst “Malý trojúhelník” Bogatynia - Hrádek nadNisou - ZittauProjekt parkoviště a Informační centrum- PrácheňPřístupová komunikace k lyžařskému vleku veStruháchSpolečná prezentace Přírodní park Žitavskéhory - Lužické hory/ mikroregion Podralsko„Evropská turistická trasa” - Přírodní parkŽitavské hory (D) - Lužické hory a okolí (CZ)*Nová Hřebenovka - tři země, jeden cíl (ČR- Sasko)*Město Doksy 9 422 825 7 067 118 DoksyMěsto Frýdlant 13 148 778 9 861 584 FrýdlantMěsto Hrádek nad Nisou 1 145 000 858 750 Hrádek nad NisouMěsto Kamenický Šenov 18 449 760 13 837 000 Kamenický ŠenovMěsto Turnov 1 460 187 1 095 140 TurnovMikroregion Podralsko 211 560 158 670 Lužické hory 1.11.2005 30.10.2006Mikroregion Podralsko 149 033 Podralsko 1.8.2005 1.8.2006NISA, o.p.s. 295 923 212 624 Liberecký kraj 1.10.2005 30.6.200610. jubilejní slavnost Hamerského jezera * Obec Hamr na Jezeře 99 355 Hamr na Jezeře 1.6.2005 15.9.2005Zlepšení úrovně služeb v rekreačním areálu Obec Hamr na Jezeře 854 874 622 406 Hamr na JezeřeHamerský rybník v rámci příhraniční spolupráces městem Kurort OybinCykloturistická stezka Oldřichov v Hájích– Albrechtice – 1.část„Evropská turistická trasa” - Přírodní parkŽitavské hory (D) - Lužické hory a okolí (CZ)*Obec Oldřichov v Hájích 1 132 500 849 370 Oldřichov v HájíchSvazek obcí Novoborska 156 511 Lužické hory 1.8.2005 31.7.2006S chutí do školní jídelny * Venkovský prostor, o. p. s. 97 016 Liberecký kraj 1.1.2006 31.7.2006Výchova ke zdravé výživě a zdravémuVenkovský prostor, o. p. s. 6 989 601 5 242 201 Liberecký krajživotnímu stylu dětí a mládeže v EuroregionuNisaS: schkola ZŠ Lidická, Hrádek n. Nisou 201 182 Hrádek nad Nisou 1.9.2005 31.7.2006


Program LEONARDO DA VINCINázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníEvropské partnerství a historická řemesla *Mezinárodní učňovský tábor květen 2003 *Další vzdělávání ve speciálních technologiích *Za řemeslnými dovednostmi do EU *Zdokonalování řemeslných dovednosti v SRN *Zdokonalování znevýhodněných stavařů vSRN *Nové poznatky o sanaci dřevěných konstrukcív SRN *Nové poznatky o stavebních technologiích astavebním vzdělávání v SRN *Na zkušenou a za odborností do EU *ISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště LiberecISŠ stavebních a řemeslnýchoborů a učiliště Liberec317 459 247 265 Liberec 1.6.2000 27.7.2001253 537 169 362 Liberec 1.6.2002 30.8.2003219 803 197 899 Liberec 8.12.2003 7.3.2004193 211 178 176 Liberec 21.7.2003 11.11.2003226 181 178 322 Liberec 12.8.2004 23.12.2004208 174 191 121 Liberec 24.1.2005 23.6.2005313 300 257 447 Liberec 3.1.2005 29.5.2005621 217 523 620 Liberec237 229 175 995 Liberec 2.9.2005 22.2.2006Stáže * Obchodní akademie Liberec 501 861 423 027 Liberec 1.6.2005 31.12.2006INTERTEAM *Odborná stáž žáků oboru Mechanik opravářHarrachov - Walbrzych *Odborná praxe studentů SPŠ stavební vLiberci *Stáž studentů SPŠ stavební *Učíme se víc - zahraniční praxe v oborustavitelství *Inovace technik výtvarného zpracování skla přistáži na partnerské škola *Inovace technik výtvarného zpracování skla přistáži na partnerské škole *SPŠ strojní a elektrotechnická aVOŠ, LiberecStřední odborné učiliště lesnické aUčiliště HejniceStřední průmyslová škola stavební,LiberecStřední průmyslová škola stavební,LiberecStřední průmyslová škola stavební,LiberecStřední uměleckoprůmyslová školasklářská, K. ŠenovStřední uměleckoprůmyslová školasklářská, K. Šenov33 541 13 091 Liberec 29.9.1999 31.12.1999252 647 214 684 Hejnice 28.7.2005 30.5.2006271 160 243 920 Liberec 1.10.2003 11.8.2004300 209 262 974 Liberec 1.2.2005 20.8.2005297 009 249 010 Liberec243 600 221 084 Kamenický Šenov 6.3.1998 27.5.1998393 180 347 626 Kamenický Šenov 9.1.1999 31.3.199917


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníInovace technik výtvarného zpracování skla *Inovace technik výtvarného zpracování skla *Stáže studentů v povoláních zemědělství,zahradnictví a práce v domácnosti *Exchange of professors for the alternativtraining of european accountant systems *FACE (FORMATION EN ALTERNANCE AUXCOMPTABILITES EUROPEÉNES) MOBILITY *Získání nových dovedností a znalostí na polizaměstnávání osob zdravotně postižených *Rozvoj dovedností v oblasti práce shandicapovanými *Přiblížení kvality pracovní síly v ČR standardůmEU v oblasti terciární sféry *Usnadnění přístupu mladých nezaměstnanýchna trh práce získáním dovednosti a zkušenosti *Střední uměleckoprůmyslová školasklářská, K. ŠenovStřední uměleckoprůmyslová školasklářská, K. Šenov280 922 285 082 Kamenický Šenov 7.2.2000 26.4.2000176 024 193 885 Kamenický Šenov 1.6.2000 25.4.2001SZeŠ a OA, Frýdlant 291 685 296 136 Frýdlant 27.3.2000 14.6.2000Technická univerzita v Liberci 288 282 255 992 Liberec 1.2.1999 25.6.1999Technická univerzita v Liberci 823 829 548 347 Liberec 1.6.2000 31.7.2002Úřad práce v České Lípě 252 938 252 938 Česká Lípa 1.6.2005 31.12.2005Úřad práce v Jablonec nad Nisou 1 119 441 944 494 Jablonec nadNisou17.10.2005 31.1.2007Úřad práce v Semilech 619 501 555 823 Semily 1.6.2002 14.2.2003Úřad práce v Semilech 1 352 886 1 034 586 Semily 1.7.2004 11.5.2005Na zkušenou v Evropě * Úřad práce v Semilech 924 393 828 541 Semily 1.7.2005 8.2.2006Zvyšování kvalifi kace mládeže středníchodborných učilišť se specializací “lesnictví”a “gastronomie”, obzvlášť pro obyvatelevenkovského prostoru v rámci odborných praxív Sasku *Zvyšování kvalifi kace mládeže středníchodborných učilišť se specializací “zemědělství”a “gastronomie” *Sasko - Inspirace pro mladé zemědělce azahradníky *Venkovský prostor, o. p. s. 454 718 388 991 Liberecký kraj 1.6.2001 30.1.2003Venkovský prostor, o. p. s. 573 987 420 205 Liberecký kraj 7.6.2004 24.11.2004Venkovský prostor, o. p. s. 758 696 632 795 Liberecký kraj 10.6.2005 31.12.2005Výměna zkušeností a inovace metod v odbornéjazykové přípravě *Vyšší odborná školamezinárodního obchodu aObchodní akademie, Jablonecnad Nisou72 224 58 035 Jablonec nadNisou2.9.2004 20.4.200518


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníZahraniční podnikové stáže studentů VOŠmezinárodního obchodu v Jablonci nad Nisou *Evropská síť pro školní v oblasti technologiíobalůFibronet – rozvoj nástrojů výuky o textilníchvláknech s využitím nových informačních akomunikačních technologií pro novou pracovnísituaci v evropských malých a středníchpodnicíchVyšší odborná školamezinárodního obchodu aObchodní akademie, Jablonecnad Nisou2 738 474 1 181 054 Jablonec nadNisou1.6.2005 26.1.2006Liberecký kraj 2000Liberecký kraj 2001Evropský školitel Liberecký kraj 2001Podpora psychoterapie v Evropě inovativnímimetodami a sjednocováním standardůELAN 2 – Evropská vzdělávací síť proautomobilový průmyslEvropské způsoby profesní integraceznevýhodněných osob – „Trans-wok Coaching“,Vyvinutí a odzkoušení výukového programu– Učení pomocí e-learninguj pro manažery aškolitele,Vývoj inovativních učebních materiálů v češtiněa polštině pro potřeby pracovníků řídících maléa střední podnikyEvropské učební materiály v oboru textiluEvropský zdroj pro inovace učení a osvojováníznalostíPrevence rizik a ochrana zdraví jako součástvzdělávání dospělýchLiberecký kraj 2001Liberecký kraj 2001Liberecký kraj 2002Liberecký kraj 2002Liberecký kraj 2003Liberecký krajLiberecký krajLiberecký kraj19


OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURANázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení3.4 A Nakládání s odpady aodstraňování starých zátěží3.2 A Zlepšováníinfrastruktury ve vodnímhospodářství3.2 A Zlepšováníinfrastruktury ve vodnímhospodářství3.1 A Obnovaenvironmentálních funkcíúzemí3.4 B Nakládání s odpady aodstraňování starých zátěží3.2 A Zlepšováníinfrastruktury ve vodnímhospodářství3.2 Zlepšováníinfrastruktury ve vodnímhospodářstvíInfrastruktura pro oddělený sběr nebezpečnýchsložek komunálního odpadu v Libereckém krajiLiberecký kraj 5 080 000 3 810 000 Liberecký krajSplašková kanalizace Ferdinandov I Město Hejnice 24 500 000 18 000 000 HejniceKanalizace a ČOV Město Semily 49 637 000 36 201 000 SemilyOdbahnění rybníku Chrastná Obec Osečná 8 612 000 6 890 000 OsečnáIntenzifi kace sanace ekologické zátěže nalokalitě HradčanyOdkanalizování Hrubého a Mého Rohozce aDaliměřicObec Ralsko 50 000 000 37 500 000 RalskoVodohospodářské sdružení Turnov 94 000 000 69 000 000 Turnov,Daliměřice, Hrubýa Malý RohozecSplašková kanalizace Ferdinandov I Město Hejnice 23 639 313 17 729 484 HejniceOPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení2.3 Posílení kapacityposkytovatelů sociálníchslužeb4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizacíPosílení personální kapacity Občanské poradnya Poradny pro oběti trestné činnosti v LiberciTrénink metod a nástrojů k zefektivněníprocesů - výcvikově vzdělávací program prozaměstnance společnosti Aktivit s. r. o. NovýBor„D“ 650 000 487 500 Liberec 1.8.2005 31.7.2007Aperta, s. r. o. 1 964 080 1 473 060 Nový Bor 1.10.2005 2.4.20071.1 Podpora aktivní politikyzaměstnanosti1.1 Podpora aktivní politikyzaměstnanostiAktivní systém posílení politiky zaměstnanosti Krajská hospodářská komoraLiberecRekvalifi kační a poradenské centrum Kašpar Občanské sdružení CentrumKašpar5 067 000 3 800 250 Liberecký kraj 1.9.2005 31.10.20062 605 700 1 954 275 Liberecký kraj 22.8.2005 22.10.200620


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení2.3 Posílení kapacityposkytovatelů sociálníchslužebProgram resocializace mladých obviněnýchnebo odsouzenýchREP - občanské sdružení 649 725 487 294 Turnov 1.9.2005 1.10.20061.1 Podpora aktivní politikyzaměstnanosti1.1 Podpora aktivní politikyzaměstnanosti3.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách3.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizací4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizací2.3 Posílení kapacityposkytovatelů sociálníchslužebProjekt na administraci opatření 1.1 OP RLZ Úřad práce v Liberci 3 059 000 2 294 250 Liberecký kraj 10.1.2005 31.12.2008Vzděláním k pracovnímu zařazení -pečovatelství a osobní asistencePrůběžné vzdělávání pedagogickýchpracovníků zejména v oblasti zájmovéhovzdělávání a odborné přípravyVzdělávací centrum Turnov, o.p. s.Dům dětí a mládeže Větrník,Liberec4 644 360 3 483 270 Turnov 1.9.2005 31.8.20071 331 021 1 331 021 Liberec 2005Emoční a sociální rozvoj osobnosti ENNEA ČR, o. p. s. 9 088 097 9 088 097 Liberec 2005Zvýšení adaptability pracovníků fi rmy JCRspol.s r.o.Znalostmi k prosperitě – Liberecký krajPosílení kapacity Libereckého romskéhosdruženíJCR, s.r.o. 1 084 800 813 600 LiberecKrajská hospodářská komoraLiberec2 877 636 2 158 227 Liberecký krajLiberecké romské sdružení 394 560 295 920 Liberec 1.9.2005 31.3.20074.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizací3.3 Rozvoj kapacit dalšíhoprofesního vzděláváníZavedení moderních forem řízení do zakázkovéstrojírenské výroby a plnohodnotné využitízaváděného informačního systémuLiberecký Energomont, s.r.o. 1 550 800 LiberecAdministrace GS - Liberecký kraj Liberecký kraj 2 908 770 2 181 578 Liberecký kraj 28.5.2005 31.12.20083.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školáchPříprava vzdělávacích programů pro vyššíodborné školy Libereckého krajeLiberecký kraj 9 237 150 2 000 000 Liberecký kraj 20053.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizacíVSTUP Liberecký kraj 2 679 270 2 679 270 Liberecký kraj 2005Centrum profesního vzdělávání Staré Splavy MC Com, s.r.o. 2 672 320 2 004 240 Staré Splavy21


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení2.3 Posílení kapacityposkytovatelů sociálníchslužebRovné příležitosti Občanské sdružení D. R. A. K. 448 580 336 435 Liberecko 7.9.2005 6.7.20073.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách aškolských zařízeních3.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách1.1 Posílení aktivní politikyzaměstnanosti2.3 Posílení kapacityposkytovatelů sociálníchslužeb4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizacíVzdělávací, poradenské a relaxační centrumpro zdravotně znevýhodněné osoby a jejichrodiny v Libereckém kraji.Vzdělávací, poradenské a relaxační centrumpro zdravotně znevýhodněné osoby a jejichrodiny v Libereckém krajiProgram dlouhodobé péče o uchazeče ozaměstnání propojením rekvalifi kace - praxe- zaměstnáníBudování kapacity neziskové organizace Revao. p. s.Instalatéři v Libereckém kraji a jejich profesnírozvojObchodní akademie Česká Lípa 1 753 999 1 315 499 Česká Lípa 1.10.2005 31.8.2007Obchodní akademie Česká Lípa 1 753 999 1 753 999 Česká Lípa 2005REGIOINFO, spol. s r. o. 121 734 Liberecký krajREVA, o. p. s. 649 893 487 420 Liberec 1.9.2005 31.8.2006Sanitec, s. r. o. 2 372 480 1 779 360 Liberecký kraj4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizacíProgram vzdělávání zaměstnanců a.s. Seba T Seba T, a. s. 2 726 920 2 045 190 Tanvald1.1 Podpora aktivní politikyzaměstnanosti4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizací4.2 Síť enviromentálníchinformačních aporadenských center2.1 Vzděláváníposkytovatelů a zadavatelův obl. SS3.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách3.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školáchKrokem přes Most - zvýšení zaměstnatelnostimladistvých a mladých nezaměstnanýchInformační společnost – cesta ke zvýšeníadaptability a konkurenceschopnostiStřediska udržitelného rozvoje venkova vLibereckém krajiVčas - komplexní systém odborného vzdělávánípro poskytovatele služby rané péče na územíČRRozvoj jazykových kompetencí učitelůodborných předmětůProjekt pro zdokonalení pedagogů anglickéhojazyka v Libereckém krajiSOŠ, SOU a Učiliště, Česká Lípa 1 730 008 1 297 506 Česká Lípa 22.8.2005 21.8.2007Soukromá střední podnikatelskáškola Česká Lípa, v. o. s.Společnost pro Jizerské hory,o. p. s.601 354 451 015 Česká Lípa16 016 000 11 982 000 Liberecký krajSpolečnost pro ranou péči 2 476 300 1 981 040 Liberecký krajSPŠ strojní a elektrotechnická aVOŠ, Liberec1 453 800 726 900 Liberec 2005Swallow School of English, s. r. o. 2 744 360 2 744 360 Liberec 200522


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení3.2 Podpora terciárníhovzdělávání, výzkumu avývoje3.2 Podpora terciárníhovzdělávání, výzkumu avývojeInovace a realizace studijního oboruMechatronika v kontextu požadavků průmysluSystém celoživotního vzdělávání v oblastitextilního materiálového a technologickéhovýzkumuTechnická univerzita v Liberci 7 885 608 5 914 206 Liberec 1.7.2005 31.10.2007Technická univerzita v Liberci 1 789 600 1 342 200 Liberec 1.10.2005 1.11.20073.2 Podpora terciárníhovzdělávání, výzkumu avývoje3.2 Podpora terciárníhovzdělávání, výzkumu avývojeInovace a realizace studijního oboruMechatronikaPregraduální a rozšiřující vzdělávání učitelů napedagogických fakultáchTechnická univerzita v Liberci 9 068 442 7 885 608 Liberec 2005Technická univerzita v Liberci 7 933 000 7 933 000 Liberec 20053.2 Podpora terciárníhovzdělávání, výzkumu avývoje1.1 Podpora aktivní politikyzaměstnanosti4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizací4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizací1.1 Podpora aktivní politikyzaměstnanosti2.1 Vzděláváníposkytovatelů a zadavatelův obl. SSSystém celoživotního vzdělávání v oblastitextilního materiálového a technologickéhovýzkumuRekvalifi kační program pro uchazeče o prácidělníka v průmysluKonkurence a adaptabilita nestátníchneziskových organizacíTechnická univerzita v Liberci 1 789 600 1 789 600 Liberec 2005TP Consulting 4 638 583 3 478 937 Liberecký kraj 22.8.2005 22.10.2006Trojzemí, o. p. s. 3 846 750 2 885 062 Liberecký krajProjekt na administraci GS 4.1 - Liberec Úřad práce v Liberci 3 181 000 2 385 750 Liberecký krajNávrat do práce v Libereckém kraji Úřad práce v Liberci 50 724 757 38 043 567 Liberecký krajPříprava na práci v Libereckém kraji Úřad práce v Liberci 13 440 081 10 752 064 Liberecký kraj4.1 Adaptabilita a podporakonkurenceschopnostipodniků a organizací3.1 Zkvalitňovánívzdělávání ve školách aškolských zařízeních arozvoj podpůrných systémůve vzděláváníAdaptace zaměstnanců fi rmy Vista Semily nazměny výrobního programu za účelem zvýšeníkonkurenceschopnostiVista Semily, spol. s r. o. 931 278 SemilyMultikultura - Máme k sobě blíž ZŠ, Liberec 1 578 551 1 578 551 Liberec 200523


OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníKredit (úvěr) ALPHACOR, v. o. s. 600 000 Lučany nad Nisou 11.7.2005Rozvoj Rekonstrukce zinkovny Brniště Apollo Metal, spol. s r. o. 5 616 000 Brniště 13.4.2005Kredit (úvěr) ART METAL Bohemia, s. r. o. 1 800 000 Smržovka 25.5.2005MarketingRealityDynamické rozšíření obchodních aktivitspolečnosti ARTGLASS s.r.o. zejména vRuské Federaci a na UkrajiněProjekt vyhotovení stavební projektovédokumentace regenerace objektu bývalépřádelny na slévárnuARTGLASS, spol. s r. o. 441 000 Dolní Černá Studnice 10.10.2005BENEŠ a Lát, slévárna a strojírna,a.s.667 000 Liberecký kraj 7.2.2005Marketing LASER 2005 Crytur, spol. s r. o. 207 000 Turnov 1.7.2005Start (úvěr) Dagmar Svatíková 120 000 Liberec 20.10.2005Kredit (úvěr) DOV, s. r. o. 1 800 000 Jablonec nad Nisou 20.5.2005Start (úvěr) Dušan Sedláček 350 000 Liberecký kraj 31.1.2005MarketingExpanze docházkového systému Aktionuna zahraniční trhEFG CZ, spol. s r. o. 1 000 000 Liberecký kraj 11.10.2005Marketing Zvýšení výroby a exportu ELITEX OK, s. r. o. 115 000 Jablonec nad Jizerou 13.4.2005MarketingUvedení technologie Nanospider nasvětové trhyElmarco, s. r. o. 970 000 Liberec 7.11.2005Start (úvěr) EMJ, s. r. o. 300 000 Frýdlant 21.7.2005Start (úvěr) Eva Müllerová 120 000 Liberecký kraj 6.9.2005Kredit (úvěr) FKS LEVEL, s. r. o. 6 000 000 Liberecký kraj 10.12.2005Kredit (úvěr) Gisela Macounová 200 000 Turnov 21.7.2005Start (úvěr) Ing. Jitka Kučerová 450 000 Liberecký kraj 22.11.2005Start (úvěr) Ing. Tomáš Hrubý 500 000 Liberec 15.3.2005Kredit (úvěr) INTERBYT - KAPEK, s. r. o. 530 000 Nové Město pod Smrkem 24.2.2005Kredit (úvěr) Ivan Šporer 300 000 Železný Brod 2.11.2005Start (úvěr) Ivo Mizera 500 000 Lomnice nad Popelkou 5.11.2004Start (úvěr) Jan Hák 350 000 Liberec 23.5.2005Start (úvěr) Jiří Strnad 200 000 Jablonec nad NIsou 11.4.200524Kredit (úvěr) Jitka Ceeová 1 500 000 Mírová pod Kozákovem 6.12.2004


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníKredit (úvěr) KOBRA HB, s. r. o. 2 000 000 Horní Branná 8.12.2004Kredit (úvěr) Ladislav Soukup 450 000 Desná 27.5.2005Start (úvěr) Lukáš Krejčí 500 000 Liberec 4.4.2005Start (úvěr) Magdalena Mrkvičková 230 000 Příšovice 8.11.2004Start (úvěr) Martin Hofman 330 000 Liberec 24.8.2005InovaceKontinuální výroba laminovaných ionexovýchmembrán a jejich další zpracován pro potřebymembránových procesůMEGA, a. s. 6 746 000 Stráž pod Ralskem 31.8.2005Start (úvěr) MM - Česká Lípa s.r.o. 900 000 Dubice 15.4.2005Start (úvěr) MM-SERVIS CZ, s. r. o. 450 000 Dubice 14.4.2005Kredit (úvěr) MY HOUSE Liberec, s. r. o. 450 000 Liberec 11.8.2005Kredit (úvěr) Pavlína Jindrová 254 000 Držkov 18.4.2005Marketing Výstava Eclat de Mode - Bijorhca, září 2006 Pearl Bohemica, s. r. o. 138 000Jablonec nadJizerou7.11.2005Kredit (úvěr) Petr Návesník 400 000 Hejnice 16.9.2004Kredit (úvěr) PROVYS CZ, s. r. o. 1 000 000 Jablonec nad Nisou 14.9.2004MarketingMarketingové tištěné propagační materiály,propagace prostřednictvím internetu, účast naveletrhu, inzerce v zahraničních periodikáchSinging Rock, s. r. o. 920 000 Poniklá 16.2.2005Marketing Účast na mezinárodních veletrzích SkloAtelier Evans, s. r. o. 1 000 000 Liberec 1.7.2005Rozvoj Nákup technologie ke zlepšení kvality odlitků Slévárna hliníku, s. r. o. 1 380 000 Nový Bor 25.2.2005Start (úvěr) Šárka Vlachová 350 000 Liberec 20.7.2005MarketingRozvojPrezentace fi rmy Technosklo s.r.o. nazahraničních trzíchRozšíření kapacit výroby za účelem rozvojeexportu konektorů na trhy USATECHNOSKLO, s. r. o. 137 000 Držkov 4.2.2005TENEO 3000, s. r. o. 4 968 000 Smržovka 15.8.2005Start (úvěr) Tomáš Hošek 200 000 Semily 23.9.2005Inovace Inovovaná svítidla z Trevosu TREVOS, a. s. 40 480 000 Turnov 1.11.2005InovaceZavedení výroby pneumatických tkacích strojůCAMELVýzkumný ústav textilních strojůLiberec, a. s.12 796 000 Liberec 27.6.200525


OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku2.1 Posílení přizpůsobivostia rozvoje venkovskýchoblastí2.1 Posílení přizpůsobivostia rozvoje venkovskýchoblastíZastřešení zimoviště KBTPM s naháněcíuličkouAGRO Český ráj, a. s.Traktor o výkonu 285k s kejdovačem AGRO RUBÍN, a. s. 6 680 660 1 964 900 Svijanský Újezd 1.8.2004 31.12.2004Obnova strojového parku pořízenímsamojízdného postřikovačeObnova strojového parku pořízením strojů prosklizeň pícnin a zakládacího krmného vozuNákup zemědělských strojůVšeňAGRO SYCHROV, a. s. 1 151 088 805 761 PaceřiceAGROKOMPLET 2000, spol. s r. o. 1 476 000 861 000 OsečnáAVENA, výrobně obchodnídružstvo295 400 206 780 KravařeNákup neseného žacího mačkače František Petružalek Čiská u HorekObnova strojového vybavení na údržbu luk apastvinIng. Jan Chytil 1 097 100 639 975 FrýdlantskoNákup zemědělské techniky Ing. Štěpán Brodský 2 100 000 1 130 640 Hrádek nad NisouNákup linky na sklizeň pícnin a postřikovač Ivan Krátký 500 500 350 350 CvikovModernizace strojového vybavení farmy Jindřich Kněbort 878 500 512 516 Mírová podKozákovemNákup technologie pro údržbu luk a pastvin astrojů pro sklizeň pícninRacionalizace a přestavba stávajících zařízenív chovu skotu - rekonstrukce dojírny VKKPulečnýObnova strojového parku pořízenímsvinovacího lisu s integrovanou baličkouVznik partnerství za účelem ekonomickéhorozvoje území a šetrného využití krajinyJiří Řehořek 325 000 189 605 Horní BrannáKokonínská zemědělská, a. s.Přístupová komunikace VC-7 v k.ú. Bezděčín Ministerstvo zemědělství ČR -Pozemkový úřad HodonínPulečnýLuděk Šimáček 856 350 499 537 LiberecMikroregion Český ráj 530 000 424 000 Vyskeř1 110 188 888 150 Bezděčín26


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení2.1 Posílení přizpůsobivostia rozvoje venkovskýchoblastíGeodetické práce pro vytvoření návrhu KPÚ vk.ú. Ohrazenice a v k.ú. LažanyMinisterstvo zemědělství ČR -Pozemkový úřad Hodonín324 870 259 896 Ohrazenice,Lažany1.2 Zlepšení zpracovánízemědělských výrobků ajejich marketingModernizace technologie mletíMLÝN PERNER SVIJANY, spol.s r.o.7 200 000 5 400 000 Příšovice1.2 Zlepšení zpracovánízemědělských výrobků ajejich marketingPřístavba obilních zásobníků pro míchání obilípřed mletímMLÝN PERNER SVIJANY, spol.s r.o.3 960 000 2 772 000 Svijany1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku/zemědělských podniků1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetkuInvestice na nákup strojů pro sklizeň píce Pavel Sixta 412 189 288 532 Tuhaň (CL)Nákup žacího stroje Petr Miler 232 500 125 178 TurnovStavební úpravy K-174 s vestavbou dojírny Petr Zeman Nové Město podSmrkemObnova strojového parku pořízenímsvinovacího lisu s integrovanou baličkouRevitalizace Hradčanských rybníků, Obnovarybníka StrážovskýNákup stroje pro zemědělskou výrobu -kejdovačeSkladování kejdy na farmě chovu dojnic v ZODBrništěRacionalizace a přestavba chovu skotu v ZODBrništěVybudování pastevního areálu s dřevěnousalaší k ustájení jalovic nebo krav bez tržníprodukce mlékaLuděk Šimáček 2 276 470 856 350 Radčice 1.11.2004 15.12.2004Vojenské lesy a statky ČR, s. p.RalskoZemědělské obchodní družstvo 533 750 373 625 BrništěZemědělské obchodní družstvoZemědělské obchodní družstvoZEMEX, spol. s r. o.BrništěBrništěRokytnice nadJizerouJímky ZETKA Strážník, a. s. Studenec27


PROGRAM PHARENázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníVýstava cestovního ruchu – EUROREGIONTOUR 22.-24.3.2001 *Společná prezentace subjektů cestovníhoruchu v Euroregionu Nisa -mezinár. veletrhcestovního ruchu EUROREGION TOUR 20.-22.3. 2003 *Město Jablonec nad Nisou 174 104 146 177 Jablonec nad Nisou 2001Město Jablonec nad Nisou 323 743 272 282 Jablonec nad Nisou 2002 2003Mosty 3.-10.4.2003 * Město Jablonec nad Nisou 135 065 121 567 Jablonec nad Nisou 2002 2003Mezinárodní ekoseminář 1998 Město Jablonec nad Nisou 69 037 62 061 Jablonec nad Nisou 1998Sportovní hry mládeže partnerských měst- 2000Město Jablonec nad Nisou 222 867 165772 Jablonec nad Nisou 2000Jablonecké podzimní slavnosti - 1998 Město Jablonec nad Nisou 268 300 186700 Jablonec nad Nisou 1998Informační systém ERN Město Jablonec nad Nisou 300 000 240 000 Liberecký kraj 2000 2001Příprava a tisk barevné kreslené mapyvýznamných turistických atraktivit EuroregionuNisa-Neisse-Nysa *Město Jablonec nad Nisou 302 420 261 810 Liberecký kraj 2002 2003Bulletin přeshraniční spolupráce * Město Jablonec nad Nisou 195 630 176 082 Liberecký kraj 2002 2003Rekonstrukce turistické stezky Drábovna * Město Jablonec nad Nisou 974 922 731 206 Liberecký kraj 2002Podpora rozvoje občanskéspolečnostiPrůvodce neziskovým sektorem Evropskéunie *Zlepšení dostupnosti sociální péče seniorům zvenkovských oblastí okresů Liberec, Jablonecnad Nisou a Česká Lípa *Vzdělávání pracovníků a dobrovolnýchpracovníků nevládních organizací na regionálníúrovni *OMEGA Liberec 608 650 486 908 LiberecREVA, o. p. s. 1 419 127 1 274 142 Liberecký krajVenkovský prostor, o. p. s. 1 084 330 843 901 Liberecký krajInternet pro třetí generaci * Venkovský prostor, o. p. s. 1 391 957 1 223 235 Liberecký krajŠkola internetu pro třetí generaci * Venkovský prostor, o. p. s. 1 435 592 1 277 633 Liberecký krajPosílení NNO v ČRChráněné bydlení pro dlouhodobě duševněnemocné v Libereckém regionu *Zapojení NNO do přípravy venkova navyužívání strukturálních fondů EU *Fokus Myklub, sdr. pro duševněnemocné1 534 672 1 127 412 Liberecký krajOMEGA Liberec 813 560 573 073 Liberecký krajProgram malých projektů Rural Voice* OMEGA Liberec 1 381 222 669 070 Liberecký kraj 08/2004 07/200528


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníPosílení NNO v ČR1.1 Posílení aktivní politikyzaměstnanosti2.1 Integrace skupinobyvatelstva ohroženýchsociálním vyloučením2.1 Integrace skupinobyvatelstva ohroženýchsociálním vyloučenímVzdělávání pracovníků a dobrovolnýchpracovníků nevládních organizací na regionálníúrovni *Zlepšení postavení žen na trhu práce *Venkovský prostor, o. p. s. 1 084 330 843 901 LiberecAkademie Jana AmoseKomenského2 767 533 Česká LípaVzdělaní mladí lidé Úřad práce v Jablonci nad Nisou Jablonec nad NisouSpolečná šance k zapojení do společnosti anávratu na trh práceÚřad práce v Jablonci nad NisouJablonec nad NisouNisainvest´99 Statutární město Liberec 1 075 000 860 000 Liberec 1999Euromanažer Statutární město Liberec 974 000 652 580 Liberec 1999Studie proveditelnosti, cyklostezka Statutární město Liberec 340 000 289 000 Liberec 2001Průvodce Libercem nejen pro postižené Statutární město Liberec 358 000 322 200 Liberec 2002 2003Almanach literární a výtvarné soutěže „Nisa– řeka, která nás spojuje“Statutární město Liberec 136 000 96 560 Liberecký kraj 2001Akreditace ekonomického rozvoje Statutární město Liberec 1 375 000 1 237 500 Liberecký kraj 1999Katalog investičních příležitostí Statutární město Liberec 810 000 567 000 Liberecký kraj 1999Nisa – Rozvoj turistických stezek – PoutnístezkaPutovní část projektu „Nisa – řeka, která násspojuje“Značení a propagace cyklotrasy propojujícícyklostezku ze Žitavy přes Hrádek nad Nisoudo Liberce a připravovanou cyklotrasu z Ostritzpřes Andělku do Hejnic s Turnovem a ČeskýmrájemStatutární město Liberec 900 000 648 000 Liberecký kraj 2000Statutární město Liberec 130 000 85 800 Liberecký kraj 2000Statutární město Liberec 293 000 196 310 Liberecký kraj 2000Propagační materiál „Z Liberce všemi směry“ Statutární město Liberec 290 000 261 000 Liberecký kraj 2001Vlastním vozem tam i zpět Statutární město Liberec 51 000 42 840 Liberecký kraj 2001Regiotram Nisa –studie proveditelnosti Statutární město Liberec 600 000 348 000 Liberecký kraj 2001Studie proveditelnosti Regiotram Nisa Tanvald– Jelenia GoraStatutární město Liberec 933 000 345 210 Liberecký kraj 200229


PROGRAM SAPARDNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení2.1 Obnova a rozvoj vesnica venkovské infrastruktury1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetku1.1 Investice dozemědělského majetkuStředisko ekologické výchovy, dostavbahospodářského zázemíObec Oldřichov v Hájích 5 143 851 3 417 303 Oldřichov v Hájích 1.8.2002 31.5.2003Welfare v chovu prasat AGRO RUBÍN, a. s. 4 765 950 1 531 912 Soběslavice 22.8.2003 30.6.2004Welfare v chovech hosp. zvířat Farma Slunečná, v. o. s. 1 284 571 458 775 Kamenický Šenov 15.9.2003 30.1.2004Skladovací kapacity pro vedlejší produktyživočišné výrobyFarma Slunečná, v. o. s. 1 078 497 384 225 Kamenický Šenov 15.9.2003 30.1.20042.2 Rozvoj a diverzifi kace Oživení hotelu u arcivévody Štěpána Ing. Vítězslav Hofman 5 239 500 1 849 950 Boskovice nadMohelkou1.4.2004 30.7.20042.2 Rozvoj a diverzifi kace Rekonstrukce oken a střech Max-Moser, s. r. o. 5 248 208 1 867 488 Cvikov 1.7.2002 31.12.20022.2 Rozvoj a diverzifi kace Rekonstrukce a technologie-dřev. obaly Max-Moser, s. r. o. 4 880 000 1 498 500 Cvikov 1.3.2003 30.9.20032.1 Obnova a rozvoj vesnica venkovské infrastrukturyObec Brniště 2 540 087 1 813 471 Brniště 25.7.2002 8.5.20032.1 Obnova a rozvoj vesnica venkovské infrastruktury2.1 Obnova a rozvoj vesnica venkovské infrastruktury2.1 Obnova a rozvoj vesnica venkovské infrastruktury2.1 Obnova a rozvoj vesnica venkovské infrastrukturyObec Hamr na Jezeře 5 216 972 3 719 625 Hamr na Jezeře 10.3.2003 15.12.2003Obec Koberovy 960 792 686 280 Koberovy 1.7.2002 31.10.2002Obec Rádlo 4 405 164 3 146 545 Rádlo 1.2.2004 30.9.2004Obec Světlá pod Ještědem 5 017 100 3 520 545 Světlá podJeštědem1.3.2003 28.2.20042.2 Rozvoj a diverzifi kace Obnovená tradice Pivovar Svijany, s. r. o. 23 018 892 7 200 000 Svijany 5.9.2002 30.6.20031.2 Zlepšovánízpracování a marketinguzemědělských produktůrybolovu1.3 Pomoc při zaváděníHACCP1.3 Pomoc při zaváděníHACCPZkvalitnění výroby RAVY, s.r.o. 5 758 500 1 856 250 Liberec 1.4.2003 1.12.2003Zkvalitnění masné výroby RAVY, s.r.o. 4 322 588 1 543 781 Liberec 10.10.2002 30.11.2003Zkvalitnění masné výroby RAVY, s.r.o. 2 912 679 1 040 242 Liberec 10.10.2002 30.11.20032.2 Rozvoj a diverzifi kace Husa a její šance–přístavba haly společnostiREKUPER SYCHROV, s.r.o.Rekuper Sychrov, s. r. o. 13 187 237 4 934 673 Sychrov 2.9.2002 31.5.200330


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení2.2. Rozvoj a diverzifi kace Modernizace pilařské výroby Tardex, s. r. o. 1 455 511 500 365 Jindřichovice podSmrkem1.3.2003 31.3.20042.2. Rozvoj a diverzifi kace Paměť dřeva Tomáš Horník 7 524 000 1 987 008 Zdislava 1.8.2002 31.12.20031.1 Investice dozemědělského majetku1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravy1.4 Meliorace a pozemkovéúpravyWelfare v chovech hosp. zvířat VĚMA Štěpánovice, a. s. 5 208 000 1 860 000 Štěpánovice 1.3.2003 21.11.2003Vyměřování pozemKů v k.ú. Česká Ves vPodještědíVyměřování pozemků v k.ú. Dubnice podRalskemVyměřování lesních pozemků Jablonec nadJizerouPÚ Česká Lípa 317 510 226 793 Česká Ves vPodještědíPÚ Česká Lípa 1 902 560 1 355 580 Dubnice podRalskemPÚ Semily 586 110 418 650 Jablonec nadJizerou1.9.2002 15.11.20021.9.2002 15.11.20021.8.2002 30.10.2002Vyměřování lesních pozemků v k.ú. Kundratice PÚ Semily 363 825 259 875 Kundratice 20.5.2003 30.10.2003Vyměřování pozemků v k.ú. Kunratice uCvikovaVyměřování pozemků v kú. Skalice u ČeskéLípyPÚ Česká Lípa 537 337 383 812 Kunratice uCvikovaPÚ Česká Lípa 880 600 555 000 Skalice u ČeskéLípy1.4.2003 30.10.20031.3.2004 30.8.2004Vyměřování lesních pozemků v k.ú. Sklenařice PÚ Semily 334 425 238 875 Sklenařice 1.8.2002 30.10.2002Účelová komunikace Soběslavice PÚ Liberec 1 004 304 717 360 Soběslavice 1.9.2002 1.11.2002Účelová komunikace Soběslavice II PÚ Liberec 544 696 388 800 Soběslavice 1.7.2002 30.11.2002Vyměřování pozemků v k.ú. Velké Hamry PÚ Jablonec 511 486 365 347 Velké Hamry 15.7.2002 15.11.200231


PROGRAM SOCRATESNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníComenius Think globaly-Act localy * Církevní základní školaJ.A.Komenského68 071 Liberec 2005 2006GrundtvigGrundtvigGrundtvigGrundtvigComeniusGetting experience from applying the EuropeanLanguage Portfolio in adult education formigrants *Getting experience from applying the EuropeanLanguage Portfolio in adult education formigrants *ELTE (European Language TeachingExchange) *Getting experience from applying the EuropeanLanguage Portfolio in adult education formigrants *La frontiere: frontiere concrete, frontiereabstraite *Comenius Teen Tour - A guided tour for teenagers * Euroškola Česká Lípa Středníodborná škola, s.r.o.GrundtvigNeuro-linguistic Programming in the EnglishLanguage Classroom *Grundtvig Practical tips on Effective Management forEducational Professionals *GrundtvigSpecial Methodology Course for Teachers ofEnglish Language *EDUCA - vzdělávací centrum 241 214 Jablonec nad NisouEDUCA - vzdělávací centrum 189 841 Jablonec nad NisouEDUCA - vzdělávací centrum 184 431 Jablonec nad NisouEDUCA - vzdělávací centrum 195 776 Jablonec nad NisouEuroregionální gymnázium, s. r. o. 118 105 Liberec 2002 2003Eva Fričová, FAN, s. r. o. jazykováškolaEva Kořánová, EDUCA -vzdělávací centrumEva Poláková, SPŠSE a VOŠLiberecComenius Venedig als europaeisches Kulturerbe * Gymnázium a sportovnígymnáziumComenius Venedig als europaeisches Kulturerbe * Gymnázium a sportovnígymnáziumComenius Youth today, Society tomorrow * Gymnázium a SportovnígymnáziumComenius Youth today, Society tomorrow * Gymnázium a Sportovnígymnázium137 305 Česká Lípa 2005 200643 635 Turnov42 850 Jablonec nad Nisou43 635 Liberec130 934 Jablonec nad Nisou 2001 2002102 397 Jablonec nad Nisou 2002 2003124 651 Jilemnice 2001 2002129 451 Jilemnice 2002 2003Comenius A democratic school for a new Europe * Gymnázium Česká Lípa 60 798 Česká Lípa 2005 2006Comenius National and European Identity * Gymnázium Ivana Olbrachta 83 925 Semily 2001 2002ComeniusDie EU - Osterweiterung Ängste-Erwartungen-Vorurteile-Hoffnungen *Gymnázium Ivana Olbrachta 195 034 Semily 2001 200232


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníComenius Environmental Awareness * Gymnázium U Balvanu 133 087 Jablonec nad Nisou 2001 2002Comenius Environmental Awareness * Gymnázium U Balvanu 141 377 Jablonec nad Nisou 2002 2003Comenius D.R.A.M.A * Gymnázium U Balvanu 145 450 Jablonec nad Nisou 2005 2006Grundtvig MEDIENPASS * Irena Vlčková, TU, HospodářskáfakultaGrundtvig Methods of global learning and teaching * Jan Matějec, EDUCA - vzdělávacícentrum42 326 Liberec43 635 Jablonec nad NisouGrundtvigComeniusPenetrating Czech and Dutch extra curriculumactivities in art *Young European citizenship - Awareness andresponsibilities *Jitka Mrázková, Podještědskégymnázium43 635 LiberecObchodní akademie Liberec 141 377 Liberec 2005 2006Comenius La gestion de l´eau en Europe* Podještědské gymnázium 72 725 Liberec 2001 2002ComeniusComeniusComeniusComeniusComeniusCOMagENIUS - Comenius Magier am Werk/Literary Magicians at Work/ Communauté desmagiciens de génie littéraire *Vernetzung von zwei euroregionalenBildungseinrichtungen in Česká Lípa undGörlitz mit Hilfe neuer Informations undKomunikations Technologien *Jahreszeitliche Feste und Ihr Bezugzu Ausbildungsinhalten in Küche undHauswirtschaft *Erhaltung Europäischen Kulturerbes auf derBurg Grabstejn im Nord-Böhmen *Liberec und Bautzen - Vergleich der baugeschichtlichenEntwicklung *Podještědské gymnázium 138 178 Liberec 2002 2003Soukromá střední podnikatelskáškola Česká Lípa, v. o. s.Střední odborná škola, Středníodborné učiliště, Odbornéučiliště, Učiliště a Praktická škola,příspěvková organizaceStřední průmyslová škola stavební,LiberecStřední průmyslová škola stavební,Liberec258 482 Česká Lípa 2002 2003151 268 Frýdlant 2005 2006265 164 Liberec 2002 2003252 908 Liberec 2005 2006Grundtvig Languages through Culture * Swallow School of English, s. r. o. 301 663 LiberecErasmus Decentralizované aktivity Erasmus * Technická univerzita v Liberci 1 116 358 Liberec 2003 2004Erasmus Decentralizované aktivity Erasmus * Technická univerzita v Liberci 1 420 203 Liberec 2004 2005Erasmus Decentralizované aktivity Erasmus * Technická univerzita v Liberci 2 088 371 Liberec 2005 2006GrundtvigDEALL – Distance education on lifelonglearning *Technická univerzita v Liberci 0 Liberec33


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníGrundtvig Minority in Majority Community Integration * Úřad práce v Semilech 212 793 SemilyGrundtvigPACT (Rodiče a kultury dohromady v ohrožení Úřad práce v Semilech 142 396 Semilysociální exkluze) *Grundtvig Minority in Majority Community Integration * Úřad práce v Semilech 184 023 SemilyComeniusEconomy, ecology and environment in regionaltourism *Vyšší odborná školamezinárodního obchodu aObchodní akademie, Jablonecnad Nisou48 580 Jablonec nadNisouGrundtvig Europa - mit Methode * Vzdělávací centrum Turnov, o. p. s. 0 Turnov2002 2003ComeniusDie Ökologie im Lernprozess der SchülerökologischeProbleme in der EuroregionNeisse *ZŠ Liberec, ul. 5. Května 76 216 Liberec 2005 2006Comenius Alle Kinder sind Künstler * ZŠ Nový Bor 145 450 Nový Bor 2005 2006ComeniusRELEASING OUR CHILDREN FROM THECLASSROOM, CAGE! *ZŠ Nový Bor 154 177 Nový Bor 2001 2002Comenius Play with me * ZŠ Stráž pod Ralskem 115 487 Stráž pod Ralskem 2005 2006Comenius Traditional Festivities during the year at school * ZŠ Broumovská 95 124 Liberec 2001 2002Comenius Traditional Festivities during the year at school * ZŠ Broumovská 93 088 Liberec 2002 2003Comenius Lernen und spielen in der Euroregion * ZŠ Lidická, Hrádek n. Nisou 98 906 Hrádek nad Nisou 2002 2003Comenius School life in „CZAUFIWA“ * ZŠ se speciálními třídami promentálně postiženéComenius School life in „CZAUFIWA“ * ZŠ se speciálními třídami promentálně postižené99 488 Raspenava 2001 2002171 631 Raspenava 2002 2003ComeniusHOME AND HOUSING = Leben und Wohnen ineuropäischen Ländern *ZŠ Smržovka 157 086 Smržovka 2001 200234


SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMNázev opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech4.2 Rozvoj infrastrukturypro cestovní ruch3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech4.2 Rozvoj infrastrukturypro cestovní ruch3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech4.2 Rozvoj infrastrukturypro cestovní ruch4.2 Rozvoj infrastrukturypro cestovní ruch2.1.2 Rozvoj dopravníobslužnosti v regionech2.1.1 Rozvoj regionálnídopravní infrastruktury2.1.1 Rozvoj regionálnídopravní infrastruktury2.1.1 Rozvoj regionálnídopravní infrastruktury2.1.1 Rozvoj regionálnídopravní infrastruktury2.1.1 Rozvoj regionálnídopravní infrastruktury2.2 Rozvoj informačních akomunikačních technologiív regionechCENTRUM OBČANSKÉ POMOCI LIBEREC „D“ 4 369 248 3 145 859 Liberec 1.7.2005 31.12.2005(30. 4.2006)Přístavba hotelu Petřín Evžen Hejsek - Ermis 3 612 349 Jablonec nadNisouCentrum výchovně vzdělávacího poradenstvíse zaměřením na rovnost profesních příležitostímužů a ženMultimediální centrum pro další vzděláváníLiberecGymnázium a Střednípedagogická školaGymnázium a Střednípedagogická škola1.8.2005 30.9.20069 124 369 7 299 495 Liberec 30.11.2004 30.3.20063 193 560 1 683 665 Liberec 1.5.2005 31.12.2005Rekonstrukce a oprava penzionu Petra Ing. Jan Pokorný 1 156 864 Harrachov 1.3.2005 31.10.2006Modernizace výuky ve strojírenských oborech vnávaznosti na potřeby fi remZvýšení kvality služeb - restaurace a penzion uSalvatora v Jablonném p..J.Penzion Tábor - přestavba, přístavba amodernizace ubytovacího a stravovacíhoobjektu včetně…Zajišťování dopravního spojení okrajových ahůře dostupných částí kraje a rozvoj MHD vkrajiRekonstrukce silnice II/277 a III/27716 vČeském DubuRekonstrukce mostu č. 262-007 na silnici III/262 Dolní LibchavaRekonstrukce mostu č. 592 - 014 v oblastiChrastava - Andělská HoraVýstavba okružní křižovatky ul. Sobotecká -Palachova na silnici II/283 v TurnověRekonstrukce silnice III/2921 v úseku Záhoří-ChuchelnaIntegrovaná střední škola Turnov,p. o.8 997 341 7 193 073 TurnovJan Hemmer 1 015 544 Jablonné vPodještědíJaroslav Sobota 4 141 355 Lomnice nadPopelkou1.3.2005 30.11.200520.2.2005 15.4.2006KORID LK, spol. s r. o. 80 429 286 60 321 964 Liberecký kraj 1.1.2005 31.8.2007Krajská správa silnic LibereckéhokrajeKrajská správa silnic LibereckéhokrajeKrajská správa silnic LibereckéhokrajeKrajská správa silnic LibereckéhokrajeKrajská správa silnic Libereckéhokraje15 425 000 11 569 750 Český Dub 3.1.2005 31.12.200530 005 000 22 503 750 Dolní Libchava 3.1.2005 31.12.20069 750 096 7 800 076 Chrastava 1.5.2004 20.12.200516 439 000 12 329 250 Turnov 3.1.2005 31.12.200512 660 000 9 495 000 Záhoří-Chuchelna 3.1.2005 31.12.2005Internetizace knihoven v Libereckém kraji Krajská vědecká knihovna v Liberci 7 460 731 5 595 548 Liberecký kraj 1.8.2005 31.12.200535


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení4.2.2 Podpora regionálnía místní infrastrukturycestovního ruchuInteraktivní centrum poznávání LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 30 012 000 11 185 892 Liberec 1.5.2005 31.5.20064.2 Rozvoj infrastrukturypro cestovní ruch3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech2.2 Rozvoj informačních akomunikačních technologiív regionech2.2 Rozvoj informačních akomunikačních technologiív regionech2.2 Rozvoj informačních akomunikačních technologiív regionech2.2 Rozvoj informačních akomunikačních technologiív regionech4.2.2 Podpora regionálnía místní infrastrukturycestovního ruchu3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionechStavební úpravy objektu Lázně Libverda č.p.155RISA (Regionální Informační Systém ouplatnění Absolventů škol na trhu práce)Lázně Libverda, a. s. 4 657 627 Lázně Libverda 1.10.2005 30.6.2006Liberecký kraj 9 599 855 7 679 884 Liberecký kraj 1.1.2005 31.12.2006Místo pro život - Spolkový dům Floriánka Město Jablonec nad Nisou 24 487 820 19 590 256 Jablonec nadNisouInformační a komunikační centrum veřejnésprávy Mimoň (IKCVS)Informační a komunikační centrum pro občanylibereckých čtvrtí Radčice a Krásná StudánkaMultifunkční kabelové sítě regionu Krkonoše- vysokorychlostní internet v Horní Branné(Pilotní projekt)1.4.2005 30.12.2005Město Mimoň 1 880 343 1 410 257 Mimoň 2.5.2005 30.9.2006Občanské sdružení Rozvoj -Developement1 131 732 763 919 Liberec 1.12.2004 30.4.2005Obec Horní Branná 3 415 930 2 561 947 Horní Branná 1.4.2005 28.2.2006Vysokorychlostní internet - pilotní projekt Obec Koberovy 1 639 000 1 229 250 Koberovy 1.10.2004 15.5.2005Pěnčínský náhrdelník Obec Pěnčín 59 150 000 37 997 250 Pěnčín (ŽB) 1.8.2005 31.7.2007Místní centrum pro setkávání a pořádáníkulturních, vzdělávacích a sociálních programův RalskuKomplex multimediálních učebenVzdělávací, poradenské a relaxační centrumpro zdravotně znevýhodněné osoby a jejichrodiny v Libereckém krajiVybavení dílen pro zdravotně postižené občanyv HarcověObec Ralsko 17 689 026 14 151 221 Ralsko 1.6.2005 31.1.2007Obchodní akademie a hotelováškola Turnov3 790 000 3 032 000 TurnovObchodní akademie Česká Lípa 8 215 806 6 572 644 Česká Lípa 1.1.2005 30.3.2007Statutární město Liberec 2 106 400 1 685 120 Liberec 1.2.2005 30.4.200536


Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončení3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech2.1.1 Rozvoj regionálnídopravní infrastruktury3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionech1.1 Podpora podnikáníve vybraných regionechSpolečného regionálníhoprogramuNové strojní vybavení truhlářské dílny SOŠ,SOU a U v České LípěModernizace vozového parku a zkvalitněnídopravní obslužnosti v mikroregionuJabloneckaRozvoj kapacit pro vzdělávání ohroženýchskupin na Jablonecku na podporu jejich sociálníintegrace a pracovního uplatněníStřední odborná škola, středníodborné učiliště a Učiliště, ČeskáLípaSvazek obcí Dopravní sdruženíobcí JabloneckaVyšší odborná školamezinárodního obchodu aObchodní akademie, Jablonecnad Nisou4 688 362 3 307 540 Česká Lípa76 113 483 56 549 612 Jablonecko3 621 264 2 882 482 JabloneckoVstřikovací technologie PUR Zdeněk Pšenský 1 284 010 377 595 HejnicePROGRAM TRANSITION FACILITY 2004Název opatření Název projektu ŽadatelCelkovénákladyprojektu (Kč)Částka ze SFEU (Kč)Místo realizaceDatumzahájeníDatumukončeníPosilování činnostiNNO monitorujících aprosazujících zájmyobčanůV srdci regionální korupce * Společnost přátel přírody 1 697 838 1 454 500 Liberec37


PREZENTACE VYBRANÝCH PROJEKTŮŽADATEL NÁZEV PROJEKTU STRANAPivovar Svijany, a. s. Obnovená tradice 40„D“, o. s. Centrum občanské pomoci Liberec 41Matice děkanství Železnobrodského, Matiční centrum na Krásné 42o. s.Nisa o. p. s. Nová Hřebenovka - Tři země, jeden cíl (ČR – Sasko) 43Rekuper Sychrov, s. r. o. Husa a její šance – přístavba haly společnosti REKUPER SYCHROV, s. r. o. 44Topplast Vstřikovací technologie PUR 45ZŠ Lidická Š:schkola 2 46Fokus Myklub, sdružení pro duševně Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné v Libereckém regionu 47nemocnéMěsto Česká Lípa Revitalizace turistické stezky Česká Lípa - Pekelské údolí – Zahrádky - Provodín 48Omega Liberec Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie 49ZEMEX, spol. s r. o.Vybudování pastevního areálu s dřevěnou salaší k ustájení jalovic nebo krav bez tržní produkce 50mlékaGymnázium Ivana Olbrachta National and European Identity 51Krajská správa silnic Libereckého Výstavba okružní křižovatky ul. Sobotecká - Palachova na silnici II/283 v Turnově 52krajeMěsto Jablonec nad Nisou Místo pro život - Spolkový dům Floriánka 5339


OBNOVENÁ TRADICEPivovar Svijany a.s., PříšoviceNázev programu:SAPARD, opatření 2.2 Rozvoj a diverzifi kaceNázev projektu:Obnovená tradiceCelkové náklady v Kč:23 018 892,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):7 200 000,-KčKontakt:Pivovar Svijany a.s., Ing.Tomáš Kučera, Svijany 25; 463 46 PříšoviceMísto realizace:SvijanyDatum zahájení a ukončení projektu:5.9.2002 - 30.6.2003Stručný popis projektu:Cílem projektu bylo pořízení a rozšíření základní technologie pro výrobu pivav Pivovaru ve Svijanech, který patří k nejstarším v Čechách, neboť byl založen jižv roce 1564. Záměrem je zvětšit výrobní kapacitu o 26% a uspokojit velkou místnípoptávku po tradičním pivu. Efekty realizace projektu se projeví i u okolních zemědělskýchvýrobců a celorepublikově dojde k podpoře cukrovarnictví a chmelařství, kterédodává rovněž suroviny pro výrobu piva. Pivovar má pozitivní vliv na společenskýživot v místě a na údržbu okolní krajiny díky stálé spolupráci s okolními zemědělci.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Agentura SAPARD – regionální pracoviště Hradec Králové a firma Tima Liberec.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Získali jsme zkušenosti v rámci předvstupní spolupráce a vybudovali tým pro samostatnoupřípravu dalších projektů již v rámci SF EU.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Umístění našeho projektu mezi nejlépe hodnocenými v rámci programu SAPARD a následnézískání příspěvku z EU.S čím máte naopak negativní zkušenosti?Náročná administrativa a vliv na celkovou dobu realizace projektu, vysoké nároky na přípravužádosti a komplikované přílohy, složité mechanismy následných kontrol (blokují čas kvalifi kovanýchpracovníků).V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Ano, schválené peníze byly vyplaceny včas.40


CENTRUM OBČANSKÉ POMOCI LIBERECObčanské sdružení „D“, LiberecNázev programu:Společný regionální operační program, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidskýchzdrojů v regionechNázev projektu:Centrum občanské pomoci LiberecCelkové náklady v Kč:4 369 248,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):3 145 859,-KčKontakt:Občanské sdružení „D“, Věra Šístková, Ještědská 58, 460 07 Liberec 7Místo realizace:LiberecDatum zahájení a ukončení projektu:1.7.2005 - 30.4.2006Stručný popis projektu:Rekonstrukce topného systému, sociálního zařízení, vnitřní a vnější opravy bývalézvláštní školy v Liberci ve Švermově ulici. Zahájení provozu v opraveném objektu proněkolik nestátních neziskových organizací: občanské sdružení „D“, zřizovatel Občansképoradny, Poradna pro oběti trestných činů, Dobrovolnické centrum, Preventivníprogramy pro děti a mládež a Vzdělávací programy, Regionální dobrovolnické centrumJeštěd, Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, Terénníprogramy o.p.s., Člověk v tísni a další.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Při přípravě nám pomohly partnerské nevládní neziskové organizace – Asociace NNOLibereckého kraje a Regionální dobrovolnické centrum Ještěd.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Poznání, že jedna věc jsou striktní požadavky kladené na žadatele a realizátory projektua druhá věc je nevymahatelnost deklarovaných závazků ze strany implementačního orgánu(projekt se termínově posunul, protože 5 měsíců po oznámení výsledků projektu nebyly hotovésmlouvy!)Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Překvapilo mě, jak velké množství fi nančních prostředků do ČR může plynout a také promyšlenosthlavního záměru, která není jen prvoplánovou pomocí. Přes veškerou administrativnínáročnost a komplikace bude konečný přínos pozitivní.41


MATIČNÍ CENTRUM NA KRÁSNÉMatice děkanství Železnobrodského o. s., Železný BrodNázev programu:CBC PHARE, opatření Společný fond malých projektů - People to PeopleNázev projektu:Matiční centrum na KrásnéCelkové náklady v Kč:206 830,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):Kontakt:Matice děkanství Železnobrodského o. s., F. Balatky 132, 468 22 Železný BrodMísto realizace:Pěnčín - Krásná (Železný Brod)Datum zahájení a ukončení projektu:1.12.2003 - 31.05.2005Stručný popis projektu:Hlavním cílem projektu jsou klubovéaktivity hlavně ve spolupráci s místnímiobyvateli a polskými partnery. Jednotlivéskupiny (kluby) pořádaly celodenní pouť,přednášky, shromaždovaly historickédokumenty, spolupracovaly na obnověchátrající kulturní památky, zajišťovalyprojektovou činnost, chránily okolní přírodu(čistily studánky), vydávaly tiskemprůvodce a pohledy, připravily tisk pamětníchmedailí, pořádaly vzdělávací zájezdydo oblasti Euroregionu Nisa. Kluby připravovalyprojekty pro vybudování pobytového a vzdělávacího Matičního centra proširokou veřejnost. Tyto aktivity i nadále pokračují.Se kterými subjekty jste na projektuspolupracovali? Kdo vám při přípravěa realizaci projektu nejvíce pomohl?Nejužší spolupráce byla s ČSOP Armillariaz Liberce, fi rmou Tima Liberec, s. r. o., Sdruženímzdravotně postižených ze ŽeleznéhoBrodu, FKE z polské Jelení Hory. První dvěorganizace a členové Asociace nestátníchneziskových organizací Libereckého kraje(ANNOLK), nás seznámily s možností podávatprojekty a nasměrovaly naše snažení.Co byste chtěli změnit nebo co bysteudělali jinak v etapě realizace?Rozhodně bychom prohloubili spolupráci s ostatními nestátním neziskovými organizacemiv rámci ANNOLKu při tvorbě programů. Dále by se mohly zdokonalit konzultace ohledněúčetnictví, protože mnohé pro nás bylo nové.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Např. vymyšlení a samotná realizace projektu, dodržování pravidel poskytování příspěvků,možná trochu podcenění přípravy. Velmi složité bylo konečné vyúčtování, které bylo náročnějšínež sama práce na projektu. Opakovaně se měnily pohledy na konečné zpracování zprávy zestrany kontrolních orgánů. Poučení: nejlepší je zadat celou realizaci jedné fi rmě, což možnásice zvýší náklady, ale proúčtování proběhne bez problémů.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Potěšilo nás, že byla věnovaná taková pozornost problému vzdělávání v malém regionu a penízenám byly svěřeny. Zdálo se nám totiž, že mnoho oficiálních míst státní správy nedůvěřuje„opravdové neziskovce“, pokud není zastřešena podnikatelskou fi rmou.S čím máte naopak negativní zkušenosti?Při podávání dalších projektů jsme se opakovaně dostali do problému s překlenovacím úvěremu banky, která nám nechtěla v žádném případě půjčit, pokud nezaručíme alespoň o 80% vyššíjištění, než je částka, kterou si půjčujeme. A to i v případech, kdy nám ručilo nezadlužené městoči katolická církev majetkem odhadnutým samotnou bankou. Jištění kraje či zálohování organizaceu schválených projektů u nás zatím nefunguje. Celkově lze říct, že podobné problémyvýrazně odrazují skutečně neziskové organizace a peníze z EU se pak do oblasti v mnohapřípadech nedostanou.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Vlastní kontrola dokladů z projektu probíhala velmi zdlouhavě, proplacení konečné částkypeněz se tak protáhlo o několik měsíců. Po poslední kontrole v Praze již pak byly penízevyplaceny celkem brzy.42


NOVÁ HŘEBENOVKA - TŘI ZEMĚ, JEDEN CÍL (ČR – SASKO)Nisa o.p.s., Rychnov u Jablonce nad NisouNázev programu:Fond malých projektů v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA (ČR-Sasko)Název projektu:Nová Hřebenovka - Tři země, jeden cíl (ČR – Sasko)Celkové náklady v Kč:295 923,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):212 624,-KčKontakt:Nisa o.p.s., Martin Nouza, Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad NisouMísto realizace:Euroregion Neisse – Nisa – Nysa (část ČR – Sasko)Datum zahájení a ukončení projektu:1.10.2005 - 30.06.2006Stručný popis projektu:Předmětem projektu je dosažení lepší spolupráce mezi jednotlivými obcemi a organizacemina obou stranách hranice v rámci produktu Nová Hřebenovka. Výsledkem jestanovení loga Nové Hřebenovky. Vytvoření a odsouhlasení společného memorandao spolupráci a vývoji produktu Nové Hřebenovky – strategického nástroje pro rozvojcestovního ruchu v Euroregionu Nisa.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Projekt je součástí několikaletého mezinárodního snažení o vybudování páteřního turistickéhokoridoru v rámci Euroregionu Nisa. Konkrétní jednání probíhají zejména s těmito subjekty:příslušné mikroregiony, města a obce, Lesy České republiky, orgány ochrany přírody, soukromésubjekty poskytující služby v cestovním ruchu, Klub českých turistů. Při realizaci je velikýmpřínosem skutečná neformální pomoc partnera na Saské straně - Naturschutzzentrum ZittauerGebirge.Co byste chtěli změnit nebo co byste udělali jinak v etapě realizace?Projekt v současné době úspěšně probíhá.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Projekt Nová Hřebenovka je postupně realizován již několik roků. V předchozích letech bylaproblematická koordinace na saské straně. Tento projekt zcela neformálně prověřil komunikacis novým partnerem, a to s pozitivním výsledkem.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Projekt zasahuje do tří zemí. Bez prostředků ze strukturálních fondů EU by jej nebylo možnérealizovat. Proto nás těší možnost získávání příspěvků (grantů).S čím máte naopak negativní zkušenosti?Projekt Nová Hřebenovka je svým charakterem nadregionální a zasahuje nejen do ČR a Saska,ale i do Polska. Negativní zkušeností je neuznatelnost nákladů při realizaci na polské straně.Uvítali bychom proto možnost projektů trojstranných, které by v našem případě zcela jednoznačněpřispěly k vlastní realizaci a snížily by organizační a administrativní náročnost.Na snímku je moderní lávka pro cyklisty u Rádla – součást turistické magistrály(podpořena v programu SAPARD).43


HUSA A JEJÍ ŠANCERekuper Sychrov, s.r.o.Název programu:SAPARD, opatření 2.2 Rozvoj a diverzifi kaceNázev projektu:Husa a její šance – přístavba haly společnosti REKUPER SYCHROV, s.r.o.Celkové náklady v Kč:13 187 237,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):4 934 673,-KčKontakt:REKUPER SYCHROV, s.r.o., Ing.Josef Mohelský, Marcela Marešová,Husa 28, 463 44 SychrovMísto realizace:Sychrov, Husa 28Datum zahájení a ukončení projektu:2.9.2002 - 31.5.2003Stručný popis projektu:Předmětem investičního záměru bylo rozšíření výrobních ploch formou přístavbydalší výrobní haly ze severní strany ke stávající hale, se stejnou úrovní výšky podlah,vzájemně vnitřně propojené stávajícími vraty. Nově vybudované výrobní prostoryumožnily opustit prostory pronajímané u jiných fi rem a současně snížit velký rozsahkooperací v subdodávkách. Počet nově vzniklých pracovních míst je celkem 16.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Tima Liberec s.r.o.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Úředník sedící na penězích má vždy pravdu. Nejdůležitější je formální správnost. I když to jsoujen do sebe zapadající bludy, na tom už tak nesejde. A když je problém, tak se z něj stejněmusíme dostat sami.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Po schválení došlo k velmi rychlému vyplacení schválené částky. Zřejmě proto, že jsme sepřibližovali k termínu, který byl limitní pro ukončení daného kola.S čím máte naopak negativní zkušenosti?Hlavní problém byl v tom, že jsme byli první kolo SAPARDu a že se pravidla vytvářela za pochodu,dokonce byla uplatňována zpětně, některá až při předložení žádosti o proplacení. U nás bylproblém především s rozdělením do etap a na to navazujícími výběrovými řízeními, o čemž přiodevzdávání projektu nikdo nic pořádně nevěděl.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Ano.44


VSTŘIKOVACÍ TECHNOLOGIE PURTopplast, HejniceNázev programu:Společný regionální operační program, opatření 1.1 Podpora podnikáníve vybraných regionechNázev projektu:Vstřikovací technologie PURCelkové náklady v Kč:1 284 010,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):377 595,-KčKontakt:Topplast, Zdeněk Pšenský, Lázně Libverda 207, 46362 HejniceMísto realizace:Lázně Libverda - HejniceDatum zahájení a ukončení projektu:28.2.2005 – 31.10.2005Stručný popis projektu:zavedení technologie vstřikování PUR materiálů (zakoupení vstřikovacího strojea vybudování technického zázemí), zkvalitnění výrobků, zvýšení zaměstnanosti,navýšení vývozu výrobků.Se kterými subjekty jste na projektuspolupracovali? Kdo vám při přípravěa realizaci projektu nejvíce pomohl?Firma Regioplan s.r.o. – veškerá administrativníčást projektu, paní Hana Čepičková– konzultace.Co byste chtěli změnit nebo co byste udělalijinak v etapě realizace?Technicky bychom postupovali naprostoshodně. V případě administrativy bychompravděpodobně o dotaci nežádali. Vzniklénáklady spojené s přidělením dotace(expertní, konzultační a jiné služby,fi nancování akce) jsou příliš vysoké a pravděpodobně se vyšplhají na 50 % výše dotace.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Je třeba přesně dodržovat složitá pravidla poskytování příspěvků, vysoká je i náročnost přípravya realizace. Pravidla pro přípravu, schvalování a kontrolu realizace projektu jsou přílišsložitá a stojí mnoho sil.Stroj jsem měl možnost nakoupit na splátky, bez navýšení. Z důvodu žádání o dotaci muselybýt finanční prostředky připraveny před zahájením akce na zvláštním účtu, proto úvěr spolus úroky byly navíc.Pokud slíbenou dotaci dostanu a od ní odečtu vzniklé náklady, tak nevím, zda zůstatek vynahradímé roční úsilí a strach, že v následujících pěti letech udělám administrativní chybu a budumuset dotaci vrátit.Pokud dotaci nedostanu – pak mne čeká zbytečně několik „velmi krušných let“, kdy budu splácetnejen stroj, ale k tomu ještě zmíněné náklady.Podle mého názoru je dotace výhodná pouze u větších projektů, kde je výrazně lepší poměrmezi náklady a výší dotace.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivně překvapilo,potěšilo?Přístup, ochota a vstřícné jednání státních úředníků.S čím máte naopak negativní zkušenosti?V průběhu zpracování projektu se měnila pravidla (a to i pouhých 14 dní před termínemodevzdání žádosti).V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Projekt je již dokončen a nyní čekám a doufám, že příspěvek bude vyplacen.45


Š:SCHKOLA 2ZŠ Lidická, Hrádek nad NisouNázev programu:CBC PHARE CZ-D 2003Název projektu:Š:schkola 2Celkové náklady v Kč:177 600,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):124 320,-KčKontakt:ZŠ Lidická, Školní ul. 325, 463 34 Hrádek nad NisouMísto realizace:Hrádek nad NisouDatum zahájení a ukončení projektu:1.3.2005 - 31.8.2005Stručný popis projektu:Projekt se zaměřil na vzájemné poznávání českých a německých dětí včetně pedagogůpři společném vícedenním pobytu. Děti ze ZŠ Lidická a Hartau se pravidelně1 x týdně setkávají při společné výuce a díky tomuto projektu došlo k vyvrcholenídlouhodobé spolupráce. Při společném pobytu dětí z Čech a Německa, kdy jsou dětiubytovány na společných pokojích, dochází v uvolněném prostředí k odstraňováníjazykové bariéry a tím ke zlepšení komunikace mezi českými a německými dětmi.Celý pobyt je zaměřen na plnění zajímavých dvojjazyčných úkolů a na poznávánípřírodních krás a to vše s jedním cílem - umožnit dětem bezproblémovou integraciv nově se formující Evropě.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Partner - škola v Hartau.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Nové nápady pro organizování společných volnočasových aktivit, důslednost při vyhodnocováníaktivit, čerpání prostředků apod. - bez toho bychom nebyli vůbec schopni projekt vyúčtovat.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Počet schválených projektů naší škole v minulém roce.S čím máte naopak negativní zkušenosti?I v případě malých fi nančních částek velká náročnost zpracování a vyhodnocení projektu.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Čekáme na schválení vyúčtování.46


CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉFokus Myklub, sdružení pro duševně nemocné, LiberecNázev programu:PHARE 2003, opatření Posílení nestátních neziskových organizací v ČRNázev projektu:Chráněné bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné v Libereckém regionuCelkové náklady v Kč:1 534 672,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):1 127 412,-KčKontakt:Fokus Myklub, sdružení pro duševně nemocné, Mgr. Jana Horáková,Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15Místo realizace:Kryštofovo údolí, okres LiberecDatum zahájení a ukončení projektu:1.5.2003 - 31.10 2004Stručný popis projektu:Cílem bylo vytvořit pracovní tým 4 pracovníků,který by poskytoval psychosociálníslužby duševně nemocným v Domě napůli cesty. Současně vytvořit pravidla profungování této služby (jediné v Libereckémkraji) a rozšířit spoluprácis psychiatrickou léčebnou v Kosmonosech.Projekt byl součástí širšího záměru,pod který spadala i rekonstrukce objektubývalé školy a vytvoření několika stupňůbydlení s podporou: Dům na půli cesty,podporované bydlení, chráněné bydlení. Projekt se podařilo uskutečnit, nikolivvšak nadále udržet v původním rozsahu. Vzhledem k výraznému snížení dotacez Libereckého kraje v roce 2005 cca na 40% došlo k rozpadu vytvořeného týmu(zůstali pouze dva pracovníci) a k omezení poskytovaných služeb.Se kterými subjekty jste na projektuspolupracovali? Kdo vám při přípravě arealizaci projektu nejvíce pomohl?Tento záměr jako celek byl financován současněPHARE - NROS, MPSV ČR, Libereckýmkrajem a holandskými nadacemi Civilia. Přímov projektu PHARE jsme spolupracovalis nadací NROS - projektovým manažerempro EU.Co byste chtěli změnit nebo co bysteudělali jinak v etapě realizace?Poučením pro nás bylo to, že koordinátortakto složitého projektu musí umět svékompetence skutečně delegovat. Dále jsme se poučili o tom, že je nutno o všech problémechotevřeně hovořit, podávat včas návrhy na změny projektu atd. Za velmi důležitou pokládámeotázku kontroly zodpovědných osob. Významným poučením bylo, že je nutné počítat s poměrněznačnou fi nanční rezervou - nelze mít rozpočty tzv. nadoraz…Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Administrace projektu PHARE nepředstavovala zásadní problém (nebyla neúměrně komplikovaná).Obtížnější bylo sladit fi nancování z jednotlivých zdrojů a to zejména v situaci, kdy seněkteré zdroje výrazně zpožďovaly. Kontrola projektu byla dle našeho názoru spíše podceněna.Nebylo určeno kdo konkrétně kontroluje koordinátora. O nedostatečné komunikaci řediteles NROS se pak orgán nadřízený řediteli (Rada sdružení ) dozvěděla pozdě a víceméně náhodoua nemohla včas podniknout potřebné kroky.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivně překvapilo,potěšilo?Konstruktivní jednání zástupců NROS a hledání možných cest řešení při zpožďování etap a přiřešení problémů vzniklých nedostatečnou komunikací koordinátora.S čím máte naopak negativní zkušenosti?Největším problémem projektu bylo: a) rok 2004 a přechod fi nancování NNO na kraje - penízejsme obdrželi až v v červenci 2004 a dostali jsme se tím do složité finanční situace; b) nadaceCivilia poslala platbu s několikaměsíčním zpožděním v době, kdy již byla zahájena realizacestavby; c) došlo k posunutí jednotlivých etap oproti předpokladu; d) koordinátor projektu – bývalýředitel Fokusu - o těchto problémech nedostatečně komunikoval s nadací NROS.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Příspěvky NROS byly vždy odeslány včas.47


TURISTICKÁ STEZKA ČESKÁ LÍPA - PEKELSKÉ ÚDOLÍ – ZAHRÁDKY - PROVODÍNMěsto Česká LípaNázev programu:CBC PHARENázev projektu:Revitalizace turistické stezky Česká Lípa - Pekelské údolí – Zahrádky - ProvodínCelkové náklady v Kč:1 645 360,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):1 234 000,-KčKontakt:MÚ Česká Lípa, Hana Moudrá, nám. T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká LípaMísto realizace:mezi Českou Lípou a ProvodínemDatum zahájení a ukončení projektu:od 2000Stručný popis projektu:V rámci projektu byla provedena rekonstrukce větší části turistické stezky ČeskáLípa (nádraží ČD) - Pekelské údolí – Zahrádky - Provodín (žel.stanice), vybudováníodpočinkových míst, instalace informačních tabulí, obnova turistického značení vcelém úseku stezky a obnova naučné stezky v Pekelském údolí. Do projektu bylozahrnuto i vybudování nového úseku od osady Karasy do Provodína k žel.stanici vcelkové délce 2,9km. Výsledkem projektu byla revitalizace turistické stezky v délcetéměř 16 km.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Spolupráce s ARR Nisa a Okresním vlastivědným muzeem.Co byste chtěli změnit nebo co byste udělali jinak v etapě realizace?Žádné výhrady, kromě drobných problémů při výběrovém řízení.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Domníváme se, že hlavní zkušenost spočívala v nutnosti dodržovat nejednoduchá a někdynejednoznačná pravidla EU. V pozitivním slova smyslu pak zlepšení týmové spolupráce mezipracovníky různých odborů Městského úřadu a externími partnery.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Možnost realizovat i větší projektové záměry, na které by zřejmě nebyl dostatek financíz vlastních zdrojů.S čím máte naopak negativní zkušenosti?Administrativní náročnost.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Ano.48


PRŮVODCE NEZISKOVÝM SEKTOREM EVROPSKÉ UNIEOmega LiberecNázev programu:PHARE 2000, opatření Program rozvoje občanské společnostiNázev projektu:Průvodce neziskovým sektorem Evropské unieCelkové náklady v Kč:608 650,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):486 908,-KčKontakt:občanské sdružení Omega, Markéta Benová, Erbenova 2, 460 08 Liberec 8Místo realizace:LiberecDatum zahájení a ukončení projektu:10.7.2002 – 10.7.2003Stručný popis projektu:I. díl: Co je neziskový sektor a jaké je jeho postavení ve společnosti, přehled o neziskovémsektoru v jednotlivých zemích EU, spolupráce mezi zástupci neziskovéhosektoru a Evropskou komisí a Evropským parlamentem, přehled evropských asociacía sítí neziskových organizací, co potřebuje a co očekává český neziskový sektor odnašeho parlamentu a vlády a v čem se musí proměnit sám.II. díl: Partnerství, sociální ekonomika, účast občanů ve veřejné politice: významprincipu partnerství a jeho uplatnění na mnoha příkladech, co je sociální začleněnía sociální ekonomika, ukázky sociální ekonomiky ve Skotsku, Švédsku, Anglii, účastobčanů na dění v obcích a městech, odkazy na další literaturu a internetové zdroje oproblematice neziskového sektoru a Evropské unie.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Internet. A fi nanční podpora velvyslanectví Nizozemského království.Co byste chtěli změnit nebo co byste udělali jinak v etapě realizace?Sjednali bychom si spolehlivější autorský tým. Z toho původního všichni ostatní odřekli, asinevěřili ve výsledek.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Spolupráce s Nadací rozvoje občanské společnosti včetně vyúčtování projektu byla snazší nežs úřady (při jiných projektech), kromě jiného byla postavena na vzájemné důvěře a neobtěžovalinás.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivně překvapilo,potěšilo?Rozmanitost cílů a aktivit, které EU podporuje.S čím máte naopak negativní zkušenosti?Po dvou letech zůstávají jen samé pozitivní…V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Ano. Pouze o vrácení DPH se muselo vícekrát žádat a argumentovat platnými předpisy, kteréby fi nanční úřad měl sám znát a věci vyřizovat samostatně a včas.49


VYBUDOVÁNÍ PASTEVNÍHO AREÁLU S DŘEVĚNOU SALAŠÍZEMEX, spol. s r.o., Rokytnice nad JizerouNázev programu:Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, opatření 1.1 Investicedo zemědělského majetkuNázev projektu:Vybudování pastevního areálu s dřevěnou salaší k ustájení jalovic nebo krav beztržní produkce mlékaCelkové náklady v Kč:2 723 717,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):946 608,-KčKontakt:ZEMEX, spol. s r.o., Ing. Oldřich Bachtík, CSc., Jana Bémová, 512 44 Rokytnice nadJizerou, Horní RokytniceMísto realizace:Rokytnice nad JizerouDatum zahájení a ukončení projektu:2. 6. 2005 - 30. 11. 2005Stručný popis projektu:Výstavba salaše pro ustájení jalovic nebo KBTPM, která bude plně vyhovovatpožadavkům na welfare zvířat a rovněž požadavkům pro ekologické zemědělství, vekterém naše společnost hospodaří. Realizací projektu se zvýší konkurenceschopnostpodniku.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Jaroslav Hofman, Praha – zpracování prvotního návrhu textu projektu.Co byste chtěli změnit nebo co byste udělali jinak v etapě realizace?Posunuli bychom zpět dobu zahájení prací, jenomže vlivem klimatických podmínek v našíoblasti to nebylo možné. Předešlo by se tak mnoha stresovým situacím.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Například, že dokážeme realizovat složitý záměr vlastní duševní kapacitou. Nečekali jsme taksložitý postup při získávání stavebního povolení pro realizaci investičního záměru v oblasti, kdese vyjadřuje i KRNAP. Dalším poznáním byl fakt, že pravidla pro získávání dotace jsou složitá.Podle nás jsou finanční hranice pro vyhlašování veřejné zakázky pro drobné podnikatele a maléa menší podniky velmi přísně nastaveny (vzhledem k výši projektovaných nákladů). Domnívámese, že právě toto může být jeden důvodů, proč si mnoho potenciálních žadatelů rozmyslío dotaci žádat. Složité a časově náročné bylo zajišťování velikého množství různých povolení,potvrzení a vyjádření.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Pozitivní je fakt, že i přes všechny nesnáze jsme schopni vypracovat projekt tak, že nám byladotace schválena. Velmi mile nás překvapil vstřícný přístup pracovníků SZIF Hradec Králové,kteří se nám vždy snažili poradit, když jsme si nevěděli rady.S čím máte naopak negativní zkušenosti?V některých případech s přístupem úředníků ve státní správě, kteří se nekompromisně držízákonů a příruček a nejsou schopni ani ochotni pružně reagovat.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Projekt je dokončen, kolaudační jednání proběhlo 6. 12. 2005. Předložení žádosti o proplacenímáme naplánováno na 15. 2. 2006.50


NATIONAL AND EUROPEAN IDENTITYGymnázium Ivana Olbrachta, SemilyNázev programu:Socrates, opatření ComeniusNázev projektu:National and European IdentityCelkové náklady v Kč:46 573,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):83 925,-KčKontakt:Gymnázium Ivana Olbrachta, Mgr. Aleš Zahradník, Nad Špejcharem 574, 513 01SemilyMísto realizace:SemilyDatum zahájení a ukončení projektu:2001 - 2002Stručný popis projektu:Do mezinárodního projektu byly zapojeny tři evropské střední školy, z nichž semilskégymnázium bylo školou koordinující celý projekt. Cílem bylo setkání, poznání a konfrontacerozdílných kultur, diskuze na téma národní identity. Obsahem projektu bylosetkání studentů a pedagogů všech zúčastněných škol v České republice, diskuzek tématu projektu vedené v angličtině, příprava webové stránky apod.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Projektu se účastnily tři střední školy: Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Piramatiko ScholioPanepistimiou Athinon, Řecko a Istituto di Istruzione Superiore, Itálie. Projekt byl zprostředkovánNárodní agenturou v Praze (CSVŠ – Socrates Offi ce), vlastní příprava a realizace bylazáležitostí zúčastněných škol.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Možnost získat finanční prostředky pro realizaci fi nančně jinak těžko uskutečnitelného projektu.Schopnost vypořádat se s velkým množstvím dokumentů (smlouva, zpráva o činnosti, fi nančnízpráva...) spojených s realizací projektu.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Potěšilo nás, že při kvalitním zpracování žádosti o fi nanční příspěvek z fondů EU jsme tentopříspěvek získali, a to ve výši, která pokryla téměř všechny náklady.S čím máte naopak negativní zkušenosti?Negativní zkušenost máme s nemožností využít získané fi nanční prostředky na takové věci,jako je občerstvení a stravování zahraničních hostů, kteří se účastnili projektu, a rovněž s nemožnostíjakéhokoli finančního ocenění organizátorů a všech, kteří strávili stovky hodin pracínad projektem.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Příspěvek na první rok projektu byl vyplacen v celkové přiznané výši. Na další rok však bylpříspěvek italské a řecké škole jejich národními agenturami zamítnut, a tak musel být projektpředčasně ukončen.51


OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ULIC SOBOTECKÁ - PALACHOVA V TURNOVĚKrajská správa silnic Libereckého kraje, LiberecNázev programu:Společný regionální operační program, opatření 2.1.1 Rozvoj regionální dopravníinfrastrukturyNázev projektu:Výstavba okružní křižovatky ul. Sobotecká - Palachova na silnici II/283 v TurnověCelkové náklady v Kč:16 439 000,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):12 329 250,-KčKontakt:Krajská správa silnic Libereckého kraje, František Pták, České mládeže 632/32Liberec 6, 46007Místo realizace:TurnovDatum zahájení a ukončení projektu:3.1.2005 - 31.12.2005Stručný popis projektu:Výstavba okružní křižovatky ul. Sobotecká - Palachova na silnici II/283 v TurnověSe kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Na přípravě projektu s námi spolupracovalo město Turnov, Regioplan a Investing CZ.Co byste chtěli změnit nebo co byste udělali jinak v etapě realizace?Bylo by velice prospěšné, kdyby příspěvek mohl být čerpán zálohově, neboť dosavadnímzpůsobem se realizace komplikuje a stavba se v podstatě prodražuje.S čím máte negativní zkušenosti?Za negativní považujete velmi složitý systém smluv.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?Projekt je fyzicky zrealizován, administrativně se dokončuje, příspěvek nám bude poskytnutaž v roce 2006.52


MÍSTO PRO ŽIVOT - SPOLKOVÝ DŮM FLORIÁNKAMěsto Jablonec nad NisouNázev programu:Společný regionální operační program, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvojlidských zdrojů v regionechNázev projektu:Místo pro život - Spolkový dům FloriánkaCelkové náklady v Kč:28 207 000,-KčVýše získaného příspěvku z EU (dotace v Kč):19 590 256,-KčKontakt:Město Jablonec nad Nisou, Mgr. Tomáš Macek,Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad NisouMísto realizace:Jablonec nad NisouDatum zahájení a ukončení projektu:1.4.2005 - 31.4.2006Stručný popis projektu:Předmětem projektu je vybudování centra pro činnost neziskových organizací zezdravotní a sociální oblasti s možností tuto činnost dále rozvíjet. V budově bývaléškoly vznikají prostory pro vzdělávání, praktickou činnost, konference, poradenstvípro různé skupiny obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Vzniknou zde pracovnímísta. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města v březnu 2005 byla od 1. 9. 2005zřízena příspěvková organizace, která se bude starat o chod Spolkového domu.Se kterými subjekty jste na projektu spolupracovali? Kdo vám při přípravě a realizaciprojektu nejvíce pomohl?Tima LiberecCo byste chtěli změnit nebo co byste udělali jinak v etapě realizace?Námi zvolený způsob fi nancování realizace projektu.Jakou konkrétní zkušenost vám projekt přinesl?Orientaci v přípravě projektů ze strukturálních fondů, přehled o „pružnosti“ některých subjektů.Co vás jako žadatele a příjemce prostředků ze strukturálních fondů EU pozitivněpřekvapilo, potěšilo?Ochota a spolupráce Centra pro regionální rozvoj MMR v Hradci Králové.V případě, že jste již projekt dokončili, byl vám slíbený příspěvek vyplacen řádněa včas?O peníze požádáme po dokončení akce, během května 200653

More magazines by this user
Similar magazines