Česká pravidla hry (překlad Ondřej Haněl) - Hrajeme.cz

hrajeme.cz

Česká pravidla hry (překlad Ondřej Haněl) - Hrajeme.cz

FBI InformátorIkonaVendettyNázevNový cílTyto karty reprezentují změnu hráčova cíle a nové podmínky pro vítězství ve hře.HněvIkonaVendettyNázevPřipomenutípravidelTyto karty reprezentují hněv hráče, který je získá. Nemají žádný přímý efekt na hru(pouze přimět ostatní myslet si, že něco skrývá). Pokud je hráč jednou získá,nemohou být odkryty, zahrány ani odstraněny ze hry.Mezi kartami Vendetty je také jeden Gangster (Anthony Gota) a jeden Rajon(Atlantic City).Karty Bankovek a Policejní razieHodnotaÚplatkuIkonaVinyHodnotaPolicejní razieTyto karty reprezentují obnosy peněz užívané hráči během hry. Bankovky v hodnotě10,000$ a více mají také ikonu Viny (vinný nebo nevinný) a Hodnotu úplatku, kterýmůže být užit pro ovlivnění Konečného verdiktu SOUDNÍHO PROCESU.V dobíracím balíčku Bankovek je také jedna karta Policejní razie, která nemá žádnouhodnotu, ale způsobuje efekt během Inkasování.


Karty titulůBonusrespektuNázevPodmínkajak získatkartuTyto karty reprezentují pozice na nejvyšších stupních v „Rodině“. Poskytují bonusRespektu a přicházejí do hry po druhém Měsíci.Karty největšího úplatkářeIkonanejvětšíhoúplatkářeNázevBonusRespektuPřipomenutípravidelTyto karty reprezentují hráče, kteří mají největší podíl na změně Verdiktu SOUDU.Přinášejí bonus Respektu a přicházejí do hry během čtvrtého Měsíce, dubna.Karty bonusu na konci hryBonusRespektuNázevPodmínkajak získatkartuTyto karty poskytují bonus Respektu těm hráčům, kteří během KONĚČNÉHOVERDIKTU splní dané podmínky.


Karta začínajícího hráčeIkonaprvníhohráčeNázevPřipomenutípravidelTato karta určuje, který hráč začíná každou z fází daného Měsíce. Může být předánajinému hráči během fáze BYZNYS. Tento hráč se stává Začínajícím hráčemna začátku další fáze.PŘÍPRAVA HRYKarty Gangsterů a Rajonů musí být roztřízeny do dvou odlišných balíčků.20 karet Gangsterů je zamícháno. Před každého hráče jsou položeny tři kartyGangsterů lícem nahoru.14 karet Rajonů je zamícháno. Před každého hráče je položena jedna karta Rajonulícem nahoru, pod karty Gangsterů.Souhrn všech Gangsterů, Rajonů a karet Respektu před každým hráčem určuje jehoTeritorium.Každý hráč si vybere žeton Kápa, který umístí na pole 0 na ukazateli Respektu. Hráč potédostane sadu čtyř karet Lokací stejné barvy, jako má jeho žeton Kápa.Každý hráč poté dostane své počáteční finance: dvě bankovky 5 000$, jednu 10 000$bankovku Nevinen a jednu 10 000$ bankovku Vinen, které jsou položeny lícem dolůpřed každého hráče. Tyto Bankovky se stávají jeho Bankem.


Karty Ulice, které nebyly rozdány, jsou zamíchány a položeny lícem dolů na balíčekvedle hrací desky. Čtyři karty z tohoto balíčku jsou sejmuty a položeny, lícemnahoru na čtyři Místa Ulice. Jakékoliv Vyšetřování tažené při této přípravě hry jeodloženo a zamícháno zpět do balíčku.Bankovky, které nebyly rozdané a karta Policejní razie jsou zamíchány a položenylícem dolů na balíček vedle hrací desky. Bankovky odložené během hry se budouodkládat na vedlejší balíček lícem nahoru. Tento odkládací balíček nesmí býtprohledáván.Karty Vendetty jsou zamíchány a položeny do balíčku lícem dolů vedle hrací desky.Tři karty Bonusu na konci hry jsou položeny lícem nahoru do nového balíčku vedlehrací desky. Na ně jsou položeny tři karty Největšího úplatkáře. Na balíček jsounakonec položeny tři karty Titulů, všechny lícem nahoru (nejprve se tedy vynesoukarty Titulů, poté se zpřístupní karty Největšího úplatkáře a až poté přijdou na řadukarty Bonusu na konci hry, akorát před KONEČNÝM VERDIKTEM).Žeton Verdiktu je položen na ukazatel Verdiktu na následující pole:pro hru 3 hráčůpro hru 4 hráčůpro hru 5 hráčůŽeton Data je položen na první Měsíc kalendáře, leden.Nejstarší hráč se stává Začínajícím hráčem díky respektu, který z něho vyzařuje.Ihned obdrží kartu Začínajícího hráče, kterou položí do svého Teritoria. Ta hooznačuje jako Začínajícího hráče.


CÍL HRYNa začátku je cíl všech hráčů stejný. Zprostit Kmotra viny pokládáním Bankovek Nevinyna Korupční balíček a získání většího počtu bodů Respektu než ostatní hráči.Pokud je na konci hry Kmotr Nevinen, vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodůRespektu.Jestliže si hráč dobere Vendetta kartu FBI Informátor, jeho cíl hry se mění – tento hráčmá šanci zvítězit jen tehdy, pokud je Kmotr shledán Vinným. Aby skutečně vyhrál, musímít více bodů Respektu než druhý možný FBI Informátor (FBI odmění jen tohonejlepšího).HERNÍ KOLOBěhem hry proběhne 6 kol zvaných Měsíce. Měsíc je rozdělen na čtyři rozdílné fáze:BYZNYS, PORADA, SOUDNÍ PROCES a RECEPCE.Začínající hráč začíná každou fázi Měsíce. Každá fáze musí být zahrána všemi hráči předtím, než začne další fáze. Hráči hrají v pořadí od Začínajícího hráče postupně dál posměru hodinových ručiček.Každá fáze (kromě RECEPCE) umožňuje hráči provést určitou akci. Aby mohl provéstakci, musí hráč vybrat jednoho ze svých Volných Gangsterů a otočit jeho kartu doVyužité pozice. Tomu se říká Využít Gangstera. Stejným způsobem je možené využít iRajon během fáze BYZNYS.V každé fázi se může hráč rozhodnout nevyužít svůj tah a neprovést žádnou akci, abyzanechal své Gangstery volné pro další fáze. Hráč se může také rozhodnout provést víceakcí najednou. Musí však mít dostatek Gangsterů, kteří mohou být ještě Využiti.Gangster, který byl Využit v jakékoliv fázi, zůstane využitý až do konceMěsíce. Tento Gangster tedy nebude schopen provést žádnou jinou akciv pozdějších fázích Měsíce.Občas bude text na kartách v rozporu s pravidly obsaženými v tétoknize. V tom případě vždy platí text napsaný na kartách.


BYZNYSBěhem této fáze se může hráč rozhodnout nevyužít svůj tah a neprovést žádnouakci, aby tak zanechal své Gangstery volné pro další fáze. Hráč se může takérozhodnout provést danou akci vícekrát. Musí však mít dostatek Gangsterů, kteřímohou být ještě Využiti.Tato fáze umožňuje hráči provést akciInkasování, díky níž získávají hráčiBankovky a stávají se tak bohatšími.Tato akce se skládá z výběru ikony Kšeftu z těchto tří možností ( , ,) nebo výběru barvy Oblasti z těchto čtyř možností ( Staten Island BrooklynQueens Bronx ), sečtení všech Rajonů ve hře s ikonami či barvamiodpovídajících hráčově výběru a dobrání množství Bankovek odpovídacícíchvýsledku součtu. Tyto Bankovky jsou (ale nemusí být) rozděleny mezi ty hráče, kteřímají jeden nebo více sčítaných Rajonů.V následujícím pořadí, hráč:1. Využije jednoho ze svých Volných Gangsterů;2. Využije jeden ze svých Rajonů;3. Oznámí ostatním hráčům, který druh Inkasování Rajonuzahraje. Oblast (barva) nebo Kšeft (ikona);4. Zjistí počet všech Rajonů s vybranou ikonou či barvou, a tov Teritoriích všech hráčů. Rajony umístěné na polích Ulice senepočítají;5. Dobere tolik Bankovek, jaký je součet danýchRajonů;6. Každému hráči dá z dobraných karet tolik Bankovek, kolikRajonů má hráč s vybranou ikonou Kšeftu nebo barvou Oblasti.Toto dělení je nepovinné (viz Podvedený hráč);Sčítáme vždy všechny rajony v Teritoriích hráčů, i ty Rajony, které jsou již Využité.S již Využitým Rajonem však nelze začít akci Inkasování.Během rozdělování financí získaných Inkasováním nelze použítBankovky ze svého Banku.


Poté, co všichni hráči provedou Inkasování, Začínající hráč začíná fázi PORADA.Příklad: Martin Vužije jednoho ze svých Gangsterů a oznámí, že provádíkšeftování v Bronxu . To může udělat díky tomu, že má kartu Rajonu Bronxa že ji Využije. Poté sečte všechny karty Rajonu Bronx ve hře, v tomto případějednu svoji (tu, kterou právě Využil) a jednu kartu z Lukášova Teritoria. Ve hřejsou tudíš dvě karty Rajonů s barvou Bronx , což mu umožňuje dobrat dvě kartyBankovek. Poté, co se na karty Bankovek podívá, může dokončít své Inkasovánítak, že jednu z nich buď dá, nebo nedá Lukášovi.Policejní raziePokud se během Inkasování objeví na vrcholu dobíracího balíčku Bankovek kartaPolicejní razie, žádná další Bankovka v tomto Inkasování není sejmuta. Tato situacemůže způsobit to, že jeden hráč je přinucen jiného Podvést při dělení vydělku, neboťnesmí použít Bankovky ze svého Banku.Podvedený hráčKdyž hráč rozděluje Bankovky získané Inkasováním, může být donucen nebo se sámrozhodnout nedát některé Bankovky jednomu nebo více hráčům, kteří na ně mají nárok.Hráč, který neobdržel přesný počet Bankovek, které měl získat, je považovánza Podvedeného. Za každou neobdrženou kartu Bankovky si tento Podvedený hráčdobere jednu kartu Vendetty.Hráč, který nevyplatí jednu nebo více bankovek sám sobě, není nikdy považovánza Podvedeného.Příklad: Martin se rozhodne provést Inkasování v Kšeftu . Sečte všechny rajonys ikonou . Sám vlastní jednu a Lukáš, jeden ze soupeřů, vlastní dvě. To dává celkemtři Rajony s . Martin proto postupně sejme tři Bankovky. Nyní se musí rozhodnout,zda se rozdělí s Lukášem. Ví, že Lukáš má nárok na dvě Bankovky neboť má dva Rajonys .Pokud dá dvě Bankovky Lukáškovi, rozdělil peníze správně a Inkasování je ukončeno.Pokud dá Lukášovi pouze jednu Bankovku, poté ho Podvedl a Lukáš si dobere jednu kartuVendetty.Pokud Lukášovi nedá žádnou Bankovku, poté ho Podvedl a Lukáš si dobere dvě kartyVendetty.Karta Začínajícího hráčeMajitel karty Začínající hráč může během Inkasování při dělení Bankovek předat tutokartu jinému hráči místo jedné Bankovky. Tento hráč poté není považován zaPodvedeného.


Pořadí hráčů se během probíhající fáze nemění. Hráč, který kartu obdržel, se stáváZačínajícím hráčem až na začátku další fáze.Karta Začínajícího hráče nesmí změnit majitele vícekrát nežjedenou během Měsíce.Příklad: Pokud v předchozím případě dá Martin Lukášovi jednu Bankovku a kartuZačínajícího hráče, Lukáš není Podvedený a satane se Začínajícím hráčem na začátkuPORADY.Dvoubarevné RajonyMezi kartami Ulice se nacházejí dvě karty Dvoubarevných Rajonů: Connecticut aNew-Jersey. Tyto karty nemají ikonu Kšeftu a nejsou tedy nikdy počítány mezi tentodruh Inkasování. Při Inkasování pomocí Oblastí se však počítají za obě ze dvou barev.Atlantic CityAtlantic City je karta Vendetty, která je ihned po získání umístěna do hráčovaTeritoria.Poté je s ní nakládáno jako s kartou Rajonu, která se počítá při každém Inkasovánípomocí ikon Kšeftů, ale nikdy pomocí barev Oblastí. Tato karta však nikdy nemůžebýt využita k tomu, aby začala Inkasování.Příklad: Aleš má ve svém Teritoriu tyto tři karty Rajonů:Queens , New Jersey a Atlantic City .Díky svým Rajonům může provést následující druhy Inkasování:oblast Queens , oblast Staten Island a kšeft .Během Inkasování ostatních hráčů má navíc ještě právo na podíl při těchto druzích Kšeftů:a, oba díky Atlantic City, ale nikdy je nemůže provést sám.Maximální počet Inkasování během jedné fázeHráč nemůže provést více než jedno Inkasování za každou ikonu Kšeftu a může provéstpouze jedno Inkasování pomocí Oblasti. Celkem tedy může provést 4 Inkasování vjednom tahu:jednou , jednou , jednou a pouze jedenou kšeftovat v nějaké Oblasti.Samozřejmě musí mít dostatek volných Gangsterů.Během jedné fáze však Inkasování stejného druhu může provést více hráčů.


Příklad: Lukáš má následující 2 karty Rajonů ve svém Teritoriu:Queens a Bronx .Užitím svých Rajonů může provést tato Inkasování: Bronx , Queens a Kšeft .Avšak v jedné fázi nemůže provést Inkasování v Bronxu a QueensStejně tak nemůže během jedné fáze provést dvě Inkasování Kšeftem .zároveň.PORADABěhem této fáze se může hráč rozhodnout nevyužít svůj tah a neprovést žádnou akci,aby tak zanechal své Gangstery volné pro další fáze. Hráč se může také rozhodnoutprovést danou akci vícekrát. Musí však mít dostatek Gangsterů, kteří mohou být ještěVyužiti.PORADA je sešlost, kde hráči podávají nabídkyna příležitosti nacházející se ve městě. Na začátku fázeje hráčům povoleno diskutovat a jedat mezi sebouo tom, jak si „teoreticky“ rozdělí karty na Ulici.Tato fáze umožňuje hráčům provést akci Aukce, díky níž budou moci hráči získatjednu nebo více karet nacházejících se na Ulici.Tato akce se skládá z tajného výběru jedné karty z Ulice a učinění tajné nabídky(určité množství Bankovek) na tuto kartuV následujícím pořadí, hráč:1. Použije jednoho ze svých Volných Gangsterů;2. Na zvoleného Gangstera položí lícem dolů kartu Lokace, kteráodpovídá místu na Ulici s kartou, o kterou má zájem;3. Na stejného Gangstera, pod kartu Lokace, položí lícem dolů takovýpočet Bankovek ze svého Banku, který odpovída jeho nabídce(minimálně však jednu Bankovku).


Karty Lokací a Bankovek jsou pokládány lícem dolů. Počet Bankovek v nabídkáchhráčů může být přepočítán.Hráč nesmí oznámit hodnotu bankovek ve své nabídce ani nabídcejiného hráče.Počet Aukcí, které může hráč provést, je limitován počtem jeho karet Lokací apočtem Volných Gangsterů nacházejících se v jeho teritoriu.Příklad: Martin má zájem o kartu na poli Ulice s číslem 2. Využije tedy jednoho zesvých Gangsterů a položí na něj lícem dolů kartu Lokace s číslem 2, stejně tak i takovýpočet Bankovek, jejichž hodnota je podle něho dostatečná k tomu, aby aukci vyhrál.Poté, co Začínající hráč provedl všechny svoje nabídky, učiní tak další hráč. Topokračuje, dokud nazahrají všichni hráči.V tomto okamžiku jsou odkryty všechny karty Lokací. Každý může tedy vidět,o co měli spoluhráči i on sám zájem.Aukce jsou vyhodnoceny v pořadí jako na Ulici: od místa s číslem 1 až po 4.Vyhodnocení AukcíPokud byl hráč jediný, který o kartu projevil zájem, vyhrává jiautomaticky. Může si vybrat jednu kartu Bankovky ze svénabídky, kterou si ponechá. Zbytek odloží. Tento hráč nemusíprozradit hodnotu své nabídky.Pokud o kartu projevilo zájem více hráčů, odkryjí hodnotuvložených Bankovek. Ten kdo nabídl nejvíce, vyhrává. VšechnyBankovky jsou odloženy.V případě, že Aukce skončí remízou, nikdo kartu nazískává avšechny Bankovky jsou odloženy. Tato karta zůstává na místěna další PORADU.Karty vyhrané během PORADY jsou okamžitě umístěny tímto způsobem:Gangsteři, ve Volné pozici, do hráčova Teritoria vedle ostatníchGangsterů.Rajony, ve Volné pozici, do hráčova Teritoria vedla ostatníchRajonů.Karty Respektu, lícem vzhůru, vedle karet Gangsterů. Skórerespektu je aktualizováno na ukazateli Respektu.Poté, co jsou všechny Aukce provedeny, začíná Začínající hráč SOUDNÍPROCES.


VyšetřováníStejně jako Gangsteři, Rajony a karty Respektu (viz RECEPCE) se mohou na Ulici objevitkarty Vyšetřování. S těmi je však potřeba naložit jiným způsobem.Počínaje Měsícem, ve kterém se Vyšetřování objevilo na Ulici, působí tato karta Efekt navšechny hráče, a to po celou dobu své přítomnosti na Ulici. Efekt samotný je popsán nakaždé z karet.Aby se hráči Vyšetřování zbavili, musí jeden nebo více hráčů provést Aukci o jeho místona Ulici tak, jak je popsáno výše. V těchto Aukcích se však jednotlivé nabídky hráčůneporovnávají, ale sčítají.Pokud je Nabídka hráčů větší nebo rovna Hodnotě úplatku na kartě Vyšetřování, tato kartaihned mizí z Ulice a její efekt končí. Kartu vyhrává ten hráč, který Nabídl nejvíc. Umístí si jido svého Teritoria vedle karet Respektu a posune svůj Žeton respektu o jedno pole naUkazateli respektu. Pokud jsou si nejvyšší Nabídky rovny, nikdo ji nevyhrává a karta jeodstraněna ze hry.Pokud je součet Nabídek nižší než Hodnota úplatku, karta zůstává na svém místě. VšechnyBankovky z této aukce jsou odloženy jako obvykle.Pokud Nabídku na Vyšetřování učinil pouze jeden hráč, nezíská zpět žádné Bankovky z tétoNabídky.Každé vyšetřování, které se nepodaří v této fázi odstranit z Ulice, přinese na konci Měsícejeden Bod Viny (viz RECEPCE)Čím více Vyšetřování se na Ulici objeví, tím těžší to hráči mají. Dávejte sipozor, ať vás nezahltí.Karty Podšéf, Poradce a Primo KápoKarta Podšéfa je umístěna na první volné pole Ulice na konci druhého Měsíce (vizRECEPCE). Hráči ji budou moci získat během následující PORADY.Hráč, který vyhraje kartu Podšéfa, získá tři body Respektu a musíihned dát libovolnému hráči kartu Poradce.Hráč, který dostane kartu Poradce, získá dva body Respektu a musíihned dát libovolnému hráči, jinému než Podšéfovi, kartu PrimoKápo.Hráč, který dostanu kartu Primo Kápo, získá jeden bod Respektu.


Největší úplatkářPočínaje čtvrtým Měsícem (dubnem), hráč který provede během SOUDNÍHOPROCESU jako jediný jednu nebo více akci Úplatek, získá kartu Největšího úplatkáře.Karta mu přinese jeden bod Respektu.Pokud akci Úplatek provede více hráčů než jeden, Největším úplatkářem se nestávánikdo.Karty Největšího úplatkáře, které nikdo během hry nezíská, jsou při Konečném Verdiktuodstraněny ze hry.RECEPCEHráči v této fázi nemohou provádět žádné akce. Tato fáze slouží pouze jako údržba, přikteré se hrací deska připraví pro nadcházející Měsíc.V následujícím pořadí:1. Hráči vrátí své Gangstery a Rajony do Volné pozice;2. Každý hráč zkontroluje počet Bankovek ve svém Banku. Pokud mávíce než 6 Bankovek, musí jich odložit tolik, aby mu zbylo právě 6.Hráč si může vybrat, které Bankovky odloží.3. Za každou kartu Vyšetřování, která je stále na některém z polí Ulice,posune Začínající hráč žeton Verdiktu o jedno pole doprava. Avšak jentehdy, pokud již žeton není na posledním místem vpravo.4. Pokud jsou na Ulici nějaká pole volná, Začínající hráč jenásledujícím způsobem doplní: Sejme novou kartu Ulice z balíčku aumístí ji lícem nahoru na volné pole.5. Žeton Data je posunut na pole následujícího Měsíce.Během RECEPCE druhého Měsíce (února) je karta Titulu Podšéf ihned položena naprvní volné pole Ulice, počínaje místem 1. Může být získána během příští PORADY.Pokud na Ulici nejsou žádná voná místa, tato karta nahradí první kartu Rajonu, Gangsteranebo Respektu. Nahrazená karta je ihned odstraněna ze hry .RECEPCE šestého měsíce je nahrazena KONEČNÝM VERDIKTEM.


7. Je určen vítěz hry.VERDIKT & KONEC HRYPrvní VerdiktNa konci RECEPCE třetího měsíce (března) Začínající hráč Vyhodnotí Korupčníbalíček.Začínající hráč v následujícím pořadí:1. Vezme Bankovky z Korupčního balíčku;2. Zamíchá je;3. Po jedné je odkrývá a oznamuje jejich ikonu Viny (Vinnýnebo Nevinný) a Hodnotu Úplatku. Jiný hráč ihned posunujeŽetonem verdiktu doprava (Vinný) nebo doleva (Nevinný) naUkazateli verdiktu o oznámený počet polí.Během Vyhodnocování Korupčního balíčku musí být započítány všechnyBankovky. Pokud z jakéhokoliv důvodu Žeton Verdiktu skončí na konci jedné zestran ukazatale, Bankovky způsobující posun na danou stranu ztrácejí svůj efekt.Po tomto Vyhodnocení jsou všechny Bankovky (Korupční balíček, Dobíracíbalíček, Policejní razie a Odkládací balíček) zamíchány, aby tak vytvořily novýDobírací balíček bankovek.Konečný verdiktBěhem posledního Měsíce se místo fáze RECEPCE uskuteční KONEČNÝVERDIKT.V následujícím pořadí:1. Postupně od Začínajícího hráče proběhne poslední kolo hry,aby je ti, kteří ještě mají karty Vendetta, mohli zahrát, pokudchtějí.2. Karty Největšího úplatkáře, které dosud nikdo nevyhrál, jsounadobro odstraněny ze hry.3. Hráči zkontrolují, zda naplnili podmínky k získání karetBonus na konci hry. Po získání karty je ihned aktualizován jejichRespekt. Pokud podmínku k získání karty splní více hráčů,nevyhrává ji nikdo.4. Vyhodnocení Korupčního balíčku proběhne stejně jako přiPrvním Verdiktu.3. Za každou kartu Vyšetřování, která je stále na některém z políUlice, posune Začínající hráč žeton Verdiktu o jedno poledoprava (Vinný). Avšak jen tehdy, pokud již žeton není naposledním místě vpravo.6. Všichni FBI informátoři odhalí svou totožnost.


- Pokud se Žeton verdiktu nachází na modrém poli (Neviny), je Kmotr prohlášen zaNevinného. Hráč s nejvyšším Respektem, který není FBI informátor, vyhrává hru. Pokuddojde k remíze v počtu bodů Respektu, vyhrává hráč s nejvyšší kartou Titulu (tou, zanejvíc bodů).- Pokud Žeton verdiktu skončí na červeném poli (Viny), je Kmotr shledán Vinným. FBIinformátor s nejvyšším Respektem vyhrává hru. Pokud dojde k remíze v počtu bodůRespektu, vyhrává hráč s nejvyšší kartou Titulu (tou, za nejvíc bodů).- Pokud je Kmotr shledán Vinným a ve hře se nenachází žádný FBI informátor, všichnihráči prohrávají. Don vstupuje do programu pro ochanu svědků a poskytuje policii takovéinformace, které znamenají totální zánik „Rodiny“.Karty bonusu na konci hryTyto karty přinášejí bonus hráčům, kteří během KONEČNÉHO VERDIKTU splnípodmínky pro jejich získání. Pokud má na danou kartu nárok více hráčů, bonus nezískánikdo.- Kartu „Skvělá parta” (Fine Team) získá hráč s největším počtem Rajonů a Gangsterů vesvém Teritoriu.- Kartu „Moudrost a ctnost“ (Wisdom and Virtue) získá hráč s největším počtemnepoužitých karet Vendetta.- Kartu „Největší boháč“ (Full of cash) získá hráč s nejvyšší hodnotou peněz ve svémBanku.ÚČINEK KARETZAČÍNAJÍCÍ HRÁČHráč, který vlastní kartu Začínající hráč, začíná každou z fází daného Měsíce.Při Inkasování během fáze BYZNYS může Začínající hráč předat tuto kartu soupeři místojedné Bankovky. Hráč, který ji odbrží, není považován za Podvedeného. Tato karta všaknahrazuje pouze jednu Bankovku. Pořadí hráčů ve fázi BYZNYSU bude odlišné až příštíMěsíc.Karta začínajícího hráče může být takto předána pouze jedenkrát za Měsíc. Hráč, který jiobdrží, si ji tedy musí nechat až do příštího Měsíce.GANGSTEŘIKaždý Gangster má Schopnost popsanou na své kartě. Některé Schopnosti se vážou naurčitou akci (Inkasování, Aukce, Úplatek). Gangster, který byl využit pro danou akci,automaticky aktivuje svoji Schopnost. Gangster nemůže být Využit pouze za účelemaktivování své Schopnosti. Takový Gangster může být využit i pro akci,


která se neváže k jeho Schopnosti, ale daná Schopnost se tak neaktivuje.Příklad: Gisella Agnello (BYZNYS: Pokud ji zasáhne Policejní razie, dober si jednukartu Vendetty.Pokud je Gisella Využita pro Inkasování, její Schopnost se aktivuje a umožní hráčidobrat si jednu kartu Vendetty, jestliže ho zasáhne Policejní razie při dobíráníBankovek.Pokud je Gisella Využita pro Aukci nebo Úplatek, její Schopnost se neaktivuje.Některé Schopnosti (Schopnosti Vendetta) se aktivují mimo akce. V tom případěGangster Využitý k aktivování dané Schopnosti nebude moci být během tohotoMěsíce Využit pro aktivování akce. Naopak, pokud je Využit k provedení akce,nebude moci aktivovat svoji Schopnost.Příklad: Francesca Donata (VENDETTA: Dober si jednu Vendetta kartu navíc, kdyžjsi Podveden.Hráč, který vlastní tohoto Gangstera, ho může Využít k provedení akce (Inkasování,Aukce nebo Úplatek) a jeho Schopnost tak v tomto kole již využít nemůže, nebo homůže Vyučít ve chvíli, kdy je Podveden. V tom případě již nebude v tomto koledostupný pro provedení žádné akce.VENDETTAKdyž je hráč Podveden, dobere si jednu kartu Vendetta.Hráč je podveden, pokud:1. Nedostane při Inkasování takový počet Bankovek, na kolikměl právo.2. Nezíská ani jednu kartu během PORADY, přestože sezůčastnil alespoň jedné Aukce.3. Nezíská ani jednu kartu Titulu při jejich rozdělování.Hráč může v kterémkoliv momentě zahrát tolik karet Vendetta, kolik vlastní. Kjejich zahrání není potřeba Využívat Gangstery. Pokud je k provedené efektupotřeba znát pořadí zahraných karet, jsou vyhodnoceny od Začínajícího hráče posměru hodinových ručiček.Karta FBI informátor mění podmínky výhry hráče, který ji získal. Tuto kartu sihráč ponechá v ruce až do KONEČNÉHO VERDIKTU.Karty Hněvu nemají přímí efekt na hru. Jednou získané již nemohou být zahrányani odloženy. Během KONEČNÉHO VERDIKTU se však počítají do bonusu„Moudrost a ctnost“.

More magazines by this user
Similar magazines