Clearfield broszura techniczna 210x210 BASF JW ... - BASF Polska

basf.pl
  • No tags were found...

Clearfield broszura techniczna 210x210 BASF JW ... - BASF Polska

Przykład programu herbicydowego (z uwzględnieniem substancji aktywnych o różnym mechanizmie ochrony)pozwalającego na skuteczną kontrolę samosiewów rzepaku odmian Clearfield w uprawach następczych.Następstwo roślinSezon nRzepak Clearfield ®Okres międzyuprawowySezon n + 1Pszenica ozimaOkres międzyuprawowySezon n + 2Jęczmień ozimyCzas aplikacji Jesień Jesień Wiosna Jesień WiosnaPrzykład programuochrony (przykładdoboru substancjiaktywnych)CleravisMetazachlor ( K3 )Imazamox ( B )Chinomerak ( O )w razie koniecznościFocus Ultra 100 ECCykloksydym ( A )Komplet 560 SCDifl ufenikan ( F1 )Flufenacet ( K3 )lubSnajper 600 SCDifl ufenikan ( F1 )Chlorotoluron ( C2 )lubLegato PlusDifl ufenikan ( F1 )Izoproturon ( B )Chwastox Extra 300 SLMCPA ( O )lubMustang 306SE2,4-D ( O )Florasulam ( B )lubAminopielik Tercet 500 SL2,4-D ( O )Mekoprop ( O )Dikamba ( O )Axial 100 ECPinoksaden ( A )lubAtlantis 12 ODJodosulfuron metylosodowy ( B )Mezosulfuron metylowy ( B )lubAttribut 70 SGPropoksykarbazon sodowy ( B )Komplet 560 SCDifl ufenikan ( F1 )Flufenacet ( K3 )lubLegato PlusDifl ufenikan ( F1 )Izoproturon ( B )Chwastox Extra 300 SLMCPA ( O )lubMustang 306 SE2,4-D ( O )Florasulam ( B )lubAminopielik Tercet 500 SL2,4-D ( O )Mekoprop ( O )Dikamba ( O )KomentarzeKombinacja 3 substancji aktywnycho różnych mechanizmach działaniaW przypadku konieczności wykonaniadodatkowego zabiegu na chwasty jednoliścienne(np. w sytuacji nierównomiernychwschodów samosiewów zbóż)Nie wykonywać zabiegówuprawowych bezpośrednio pozbiorze rzepaku. Pozwolić nawykiełkowanie nasion rzepakui zwalczyć samosiewy chemicznielub mechanicznie.Jesienią zastosuj programoparty na herbicydach o mechanizmachdziałania innychniż inhibicja ALS (grupa Bwg klasyfi kacji HRAC) w celuzwalczenia chwastów,w tym również samosiewówrzepaku Clearfi eld.Jeśli to konieczne, wiosnąuzupełnij program herbicydemnalistnym skutecznymprzeciwko samosiewomrzepaku Clearfi eld.Jeśli to konieczne, interweniuj,jeżeli są obecne wyczyniec, miotłazbożowa, stokłosa lub życica.Poczekaj na wschodychwastów (w tym samosiewówrzepaku) - w raziekonieczności zastosuj mechanicznelub chemicznemetody ich zwalczania.Jesienią wdróż program oparty na herbicydacho mechanizmach działaniainnych niż inhibitory ALS (grupa Bwg klasyfi kacji HRAC) w celu skutecznegozwalczenia samosiewów rzepakuodmian Clearfi eld.Jeśli to konieczne, wiosną uzupełnijprogram herbicydem nalistnymskutecznym przeciwko samosiewomrzepaku Clearfi eld.W razie konieczności stosuj produktydo zwalczania chwastów jednoliściennych,takich jak wyczyniec, miotłazbożowa itp. (patrz zaleceniew pszenicy ozimej)Powyższe opracowanie zawiera przykładowe produkty i substancje aktywne. W celu skutecznej kontroli samosiewów rzepaku odmian Clearfield zalecasię stosowanie substancji aktywnych o mechanizmie działania innym niż inhibitory ALS (grupa B wg klasyfikacji HRAC)Stosując wymienione produkty zawsze przestrzegaj etykiet rejestracyjnych i zaleceń producentów a także regulacji prawnych dotyczących mieszanin.Komplet 560 SC, Atlantis 12 OD, Attribut 70 SG – zastrzeżone znaki towarowe firmy Bayer CropScienceSnajper 600 SC – zastrzeżony znak towarowy firmy F&N AgroLegato Plus 600 SC – zastrzeżony znak towarowy firmy Makhteshim AganChwastox Extra 300 SL – zastrzeżony znak towarowy firmy Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna”Mustang 306 SE – zastrzeżony znak towarowy firmy Dow AgroScienceAminopielik Tercet 500 SL – zastrzeżony znak towarowy firmy Makhteshim AganAxial 100 EC – zastrzeżony znak towarowy firmy Syngenta8 9


Wykaz substancji aktywnych herbicydów zarejestrowanych w Polsce i ich mechanizmdziałania (wraz z grupami wg klasyfikacji HRAC – Herbicide Resistance Action Committee)Clearfi eld ®Rzepak – zaleceniaGrupa Mechanizm działania Substancja aktywnaGrupa Mechanizm działania Substancja aktywnaABC1C2C3inhibitory enzymu ACCazyinhibitory enzymu ALSinhibitory fotosystemu IIchizalofop-P-etylowychizalofop-P-tefurylowycykloksydymfenoksaprop-P-etylowyfluazyfop-P-butylowykletodympinoksadenpropachizafoptepraloksydymtralkoksydymamidosulfuronchlorosulfuronetametsulfuron metylowyflazasulfuronflorasulamforamsulfuronimazamoksjodosulfuron metylosodowymetosulammetsulfuron metylowymezosulfuron metylowynikosulfuronpiroksysulampropoksykarbazon sodowyrimsulfuronsulfosulfurontienkarbazon metylowytifensulfuron metylowytriasulfurontribenuron metylowytriflusulfuron metylowytritosulfuronchlorydazondesmedifamfendemifamlenacylmetamitronmetrybuzynaterbulyloazynachlorotoluronizoproturonlinuronbentazonbromoksynil oktanowypiridatD inhibitory fotosystemu I dikwatEinhibitory enzymu PPObifenokskarfentrazon etylowyoksyfluorofenF1beflubutamiddiflufenikanflurochloridonF2inhibitory syntezy barwnikówizoksaflutonmezotrionsulkotriontembotriontopramezonF4chlomazonG inhibitory enzymu syntazy EPSP glifosatH inhibitory enzymu syntetazy glutaminowej glufosynatI inhibitory enzymu DHP asulamK1K2K3NOZinhibitory tworzeniai funkcjonowania mikrotubuliinhibitory biosyntezykwasów tłuszczowycho długich łańcuchachinhibitory syntezy lipidów(w inny sposób niż grupa A)syntetyczne auksyny - regulatory wzrostunieznany mechanizm działaniapendimetalinapropyzamidchloroprofamacetochlordimetachlordimetenamid-Pflufenacetmetazachlormetolachlor-Snapropamidpetoksamidetofumesatprosulfokarb2,4-Daminopyralidchinomerakchlopyraliddichloroprop-PdikambafluroksypyrMCPAMCPBmekoproppikloramtrichlopyrchinochlaminasiarczan żelazaWyniki skuteczności działania Cleravis + DASH HC(2 l/ha + 1 l/ha) w odniesieniu do wybranychgatunków chwastówKomosa białaMaruna bezwonnaPrzytulia czepnaPrzetacznik polnyPrzetacznik perskiJasnota różowaJasnota purpurowaTasznik pospolityTobołki polneGwiazdnica pospolitaFiołek polnyChaber bławatekBodziszek drobnyMak polnySamosiewy zbóż*Gorczyca polnaStulicha psiaPrzetacznik bluszczykowyRumian polnyRumianek pospolityRzodkiew świrzepaRzepako i rzepikochwastyCleravis ® (2 l/ha) + Dash ® HC (1 l/ha)BBCH rzepaku 10-12 BBCH rzepaku 12-14* W przypadku samosiewów zbóż, na skuteczność działania produktu mogą wpłynąć ichnierównomierne wschody (np. w uprawie bezorkowej). Może się wtedy okazać koniecznezastosowanie dodatkowego zabiegu z zastosowaniem graminicydu.skutecznośćpowyżej85%skuteczność70-85%1. Wykonaj zabieg herbicydowy ok. 10-15 dni powschodach rzepaku, w zależności od stadiumrozwojowego większości chwastów na polu.Cleravis można stosować niezależnie od fazy rozwojowej rzepaku.Zaleca się jednak wykonanie zabiegu do około 4 tygodnia posiewie (potem może pojawić się efekt parasola – liście rzepakuzasłaniają glebę i chwasty, co może utrudnić lub uniemożliwićskuteczny zabieg).2. Uzależnij termin zabiegu herbicydowego od stadiumrozwojowego większości chwastów występującychna polu.■ Zabieg wykonaj na młode i intensywnie rosnącechwasty (stadium 2-4 liści chwastów).■ W przypadku nasilonego problemu z chwastami takimijak bodziszek, rumianek, wyczyniec lub życica– wykonaj zabieg, kiedy najbardziej rozwinięte roślinyosiągną fazę 3 liści.■ Chwasty z rodziny krzyżowych, samosiewy zbóż – sązwalczane także po fazie 3 liści.Lista na podstawie opracowania prof. Zenona Woźnicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - stan na dzień 15 stycznia 201310 Szczegółowa lista wszystkich substancji aktywnych wraz z ich mechanizmami działania dostępna jest na stronie internetowej HRAC pod adresemhttp://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx11


10 zasad odpowiedzialnego i profesjonalnego wykonywania zabiegu herbicydowegoPrzed zabiegiemPrzechowuj środki ochrony roślin w bezpiecznym miejscu, zgodnie z wymogami prawa i dobrej praktyki rolniczej.Przed użyciem środka ochrony roślin zapoznaj się z etykietą rejestracyjną i instrukcją stosowania dołączonądo produktu.Zakładaj odpowiednie ubranie ochronne (rękawice, okulary ochronne, maskę, kombinezon, buty).Regularnie sprawdzaj sprzęt do oprysku i utrzymuj go w dobrym stanie.Kontroluj stan wypełnienia zbiornika i dostosuj do niego objętość mieszaniny.Opróżnione opakowania wypłucz trzykrotnie wodą i wlej popłuczyny do zbiornika z cieczą użytkową.Podczas zabieguWykonaj zabieg podczas dobrej pogody, bez silnego wiatru, i unikaj znoszenia cieczy roboczej na rowy, cieki wodne,drogi oraz tereny w pobliżu domów i gospodarstw. Pamiętaj, że prawidłowy dobór końcówek opryskiwaczaminimalizuje straty cieczy i zwiększa skuteczność wykonywanego zabiegu.Po zabieguRozcieńcz resztki pozostałe w zbiorniku i użyj na polu.Dokładnie wymyj użytą aparaturę. Umyj ręce. Weź prysznic.Unikaj zanieczyszczeń w miejscach napełniania.Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko dozalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosiżadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tychproduktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanieproduktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie,terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów(np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnychwarunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takieprzypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.plZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacjedotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

More magazines by this user
Similar magazines