Sprawozdanie merytoryczne TPD Olsztyn 2006.pdf

bopp.pozytek.gov.pl

Sprawozdanie merytoryczne TPD Olsztyn 2006.pdf

25. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności,samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego.Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:1.Współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami,związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkamimasowego przekazu2.Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniachtowarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci3.Promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawachdzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo –wychowawczą, sądem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem4.Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu,leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę5.Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielnianiadziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności6.Upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym7.Rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizacje samorządowych grup dziecięcych,sejmików i innych akcji dziecięcych8.Organizowanie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myślii praktyki pedagogicznej towarzystwa9.Prowadzenie działalności charytatywnej10.Placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – Rodzinne Domy Dziecka11.Placówki interwencyjne – Pogotowia i Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze12.Realizacja zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Towarzystwa13.Rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizacje ustawicznego kształcenia, pomocyi wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowankówPlacówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Rodzin Zastępczych14.Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególnościalkoholizmu i narkomanii15.Organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dladzieci16.Wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację17.Upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii18.Organizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy międzyspołeczeństwami19.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy medycznej wzbogacającej pracena rzecz dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa20.Wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno – pedagogicznych, wzbogacających pracę narzecz dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa21.Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci iwskazywanie możliwości ich zaspokajania, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez innepodmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych22.Placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, przedszkola integracyjne,specjalne i inne) dziecińce wiejskie (z ust. 4 pkt. A)23.Szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno – wychowawcze (w tym specjalne) ośrodki terapii isocjoterapii24.Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy dokształcania dorosłych25.Placówki wsparcia dziennego jak: świetlice socjoterapeutyczne, klub, ogniska wychowawcze26.Ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencjikryzysowej27.Placówki wypoczynku i rekreacji inne28.Placówki wypoczynku i rekreacji, place gier i zabaw, ogrody jordanowskie

More magazines by this user
Similar magazines