12.07.2015 Views

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

Stáhnout - Buderus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 720 612 152 – 10/2008 CZ Pro odbornou firmuNávod k instalaci a údržběNástěnný plynový kotelLogamax U054-24KLogamax U054-246 720 612 229-00.1OProsím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst


ObsahObsahBezpečnostní pokyny 3Použité symboly 31 Údaje o kotli 41.1 Účel použití 41.2 Prohlášení CE 41.3 Přehled typů 41.4 Přehled skupin plynů, které se mohou použít 41.5 Typový štítek 41.6 Popis kotle 41.7 Rozsah dodávky 51.8 Příslušenství (viz. také ceník) 51.9 Rozměry a minimální odstupy 61.10 Konstrukce kotle Logamax U054-24K 71.11 Konstrukce kotle Logamax U054-24 81.12 Funkční schéma Logamax U054-24K 91.13 Funkční schéma Logamax U054-24 101.14 Elektrické zapojení Logamax U054-24a Logamax U054-24K 111.15 Technické údaje 122 Předpisy 133 Instalace 143.1 Důležitá upozornění 143.2 Volba místa instalace 153.3 Namontování závěsné konzoly 163.4 Montáž kotle 173.5 Instalace potrubí 193.6 Kontrola připojení 193.7 Zvláštní případy 194 Elektrické zapojení 204.1 Připojení síového kabelu 204.2 Připojení ovládacího panelu 214.2.1 Otevřít rozvaděč 214.2.2 Připojení Easyswitch Tele-Control (230 V) 214.2.3 Připojení regulátoru RC10, RC20 nebo RC30(sběrnice EMS) 214.2.4 Připojení venkovního čidla (pro RC30) 224.2.5 Připojení modulů MM10, WM10, SM10, EM10,VM10 nebo Easycom (sběrnice EMS) 224.2.6 Připojení zásobníku 234.2.7 Výměna síového kabelu 245 Uvedení do provozu 255.1 Před uvedením do provozu 255.2 Zapnutí/vypnutí kotle 265.3 Zapnutí vytápění 265.4 Regulace vytápění 265.5 Po uvedení do provozu 265.6 Kotle se zásobníkem teplé vody:Nastavení teploty teplé vody 275.7 Logamax U054-24K: Nastavení teplotyteplé vody 275.7.1 Teplota TV 275.7.2 Množství/teplota teplé vody 285.8 Letní provoz (pouze příprava TV) 285.9 Ochrana proti zamrznutí 295.10 Poruchy 295.11 Ochrana blokování čerpadla 296 Individuální nastavení 306.1 Mechanické nastavení 306.1.1 Kontrola objemu expanzní nádoby 306.1.2 Změna charakteristiky oběhového čerpadla 306.2 Nastavení na UBA H3 316.2.1 Obsluha UBA H3 316.2.2 Nastavení maximálního nebo minimálníhojmenovitého výkonu 326.2.3 Nastavení otopného výkonu(servisní funkce 1.A) 336.2.4 Nastavení výkonu ohřevu teplé vody(servisní funkce 1.b) 346.2.5 Volba způsobu spínání čerpadla pro provozvytápění (servisní funkce 1.E) 356.2.6 Nastavení maximální teploty výstupní vody(servisní funkce 2.b) 366.2.7 Tepelná dezinfekce (servisní funkce 2.d)(Logamax U054-24) 376.2.8 Nastavení omezení počtu startů(servisní funkce 3.b) 386.2.9 Nastavení diference spínání(servisní funkce 3.C) 396.2.10 Časový posun spuštění ohřevu vody(servisní funkce 9.E) (Logamax U054-24) 406.2.11 Odečtení hodnot z UBA H3 417 Seřízení plynu dle místních podmínek 427.1 Nastavení plynu(zemní a kapalný plyn) 427.1.1 Metoda nastavení přetlaku na tryskách 437.1.2 Volumetrická metoda nastavení 458 Měření emisí 469 Ochrana životního prostředí 4710 Prohlídka/údržba 4810.1 Seznam kontrol pro prohlídku/údržbu(protokol o prohlídkách a údržbě) 4910.2 Uvedení rozvaděče do servisní pozice 5010.3 Popis různých pracovních postupů 5011 Dodatek 5411.1 Poruchy 5411.2 Speciální zobrazení displeje 5511.3 Hodnoty nastavení plynu 5612 Protokol o uvedení do provozu 57Rejstřík 58Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!2Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Bezpečnostní pokynyBezpečnostní pokynyPři zápachu plynu• Uzavřít plynový kohout (strana 25).• Otevřít okna.• Nemanipulovat s elektrickými spínači.• Uhasit otevřené ohně.• Zvenku okamžitě zavolat servisní firmu neboplynárenskou pohotovostní službu.Při zápachu spalin• Vypnout kotel (strana 26).• Otevřít okna a dveře.• Informovat servisní firmu.Instalace, přestavba• Instalaci a přestavbu svěřit pouze autorizovanéodborné firmě.• Používat pro odvod spalin pouze originálníkomponenty Buderus.• Při provozu kotle, který je závislý na vzduchumístnosti: neuzavírat nebo nezmenšovat větracía odvětrávací otvory ve dveřích, oknech nebozdech. Při vestavbě oken s nízkou spárovouprůvzdušností, je nutné zajistit přívod čerstvéhovzduchu.Použité symbolyBezpečnostní pokyny jsou v textuvyznačeny výstražným trojúhelníkem.Zvýrazněná slova symbolizují výši nebezpečí, kterémůže vzniknout, pokud opatření pro zabránění škodnejsou respektována.• Pozor znamená, že mohou vzniknout menší věcnéškody.• Varování znamená, že mohou vzniknout lehké újmyna zdraví osob nebo těžké věcné škody.• Nebezpečí znamená, že mohou vzniknout těžkéújmy na zdraví osob. V mimořádných případech jeohrožen život.Upozornění v textu jsou označena vedlezobrazeným symbolem.Upozornění obsahují důležité informace v takovýchpřípadech, kde nehrozí nebezpečí pro člověka nebokotel.Údržba• Doporučení pro zákazníka: uzavřít smlouvuo pravidelné údržbě s autorizovanou odbornoufirmou. Údržbu nechte provádět jednou ročně!• Provozovatel je zodpovědný za bezpečnost a vlivkotle na životní prostředí.• Používat pouze originální náhradní díly!Výbušné a snadno vznětlivé materiály• V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádnévýbušné a snadno vznětlivé materiály, resp. hořlavéa těkavé látky (papír, ředidla, barvy atd.).Vzduch pro spalování/vzduch místnosti• K zabránění koroze musí být vzduch pro spalování/vzduch v místnosti/prostý agresivních látek (jakonapř. halogenových uhlovodíků, které obsahujíchlorové nebo fluorové sloučeniny). Tím se zabráníkorozi.Instruktáž zákazníka• Informovat zákazníka o způsobu činnosti kotlea proškolit v obsluze.• Upozornit zákazníka, že nesmí provádět žádnézměny nebo opravy.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/20083


1Údaje o kotli1 Údaje o kotliKotle s typovým označením Logamax U054-24 jsoukotle s integrovaným trojcestným ventilem propřipojení nepřímo vytápěného zásobníku. Mohou sepoužít také pouze jako kotle bez přípravy tepléužitkové vody.Kotle s typovým označením Logamax U054-24K jsoukombinované kotle pro vytápění a přípravu teplé vodyprůtokovým principem.1.1 Účel použitíKotel smí být instalován jen do uzavřených otopných ateplovodních soustav podle normy EN 12828.Jiné použití je nesprávné. Za škody, které by vznikly vdůsledku nesprávného použití, se neručí.1.2 Prohlášení CETyto kotle odpovídají platným předpisům a evropskýmsměrnicím 90/396 EWG, 2/42 EWG, 73/23 EWG, 89/336 EWG a popisu konstrukce uvedeném vkonstrukčním vzoru EU a je k nim vydán certifikát CE avýrobcem vystaveno prohlášení o shodě.Kotel je odzkoušen podle normy EN 297.ID číslo výrobkuKategorieTyp kotleTab. 11.3 Přehled typůCE 87BM35II 2H 3PB 11BS• Logamax U054-24K, kotel pro ústřední vytápění sintegrovaným ohřevem vody průtokovým principems výkonem 24 kW• Logamax U054-24, kotel pro ústřední vytápění strojcestným ventilem pro připojení nepřímovyhřívaného zásobníku s výkonem 24 kW1.4 Přehled skupin plynů, které semohou použítÚdaje testovacího plynu s ukazatelem a skupinouplynu podle EC 437:Index Wobbe (15˚C)1.5 Typový štítekTypový štítek (418) se nachází vpravo dole nakonstrukci kotle (Obr. 3).Zde naleznete údaje o výkonu kotle, objednací číslo,údaje o osvědčení a zakódované datum výroby (FD).1.6 Popis kotleSkupina plynů12,7-15,2 kWh/m 3 Zemní plyn, typ 2H20,2-24,3 kWh/m 3 Kapalný plyn 3PTab. 2• Zařízení pro montáž na stěnu a připojení na komín• Kotel pro provoz se zemním plynem nebo kapalnýmplynem• Multifunkční displej• Možnost připojení UBA H3 na sběrnici EMS• Automatické zapalování• Plynulá regulace výkonu (PCL)• Automatická kontrola pojistných ventilů• Plné jištění přes UBA H3 s kontrolou ionizace amagnetickými ventily podle EN 298• Není nutný minimální průtok oběhové vody kotlem• Teplotní čidlo a regulátor teploty otopné vody• Čidlo teploty na výstupu• Omezovač teploty v 24 V elektrickém obvodu• Třístupňové oběhové čerpadlo, automatickýodvzdušňovač• Pojistný ventil, manometr, expanzní nádoba• Možnost připojení čidla teploty (NTC) zásobníku TV• Přednostní ohřev teplé vody• Trojcestný ventil s motorem (pouze Logamax U054-24)• Síový kabel bez síového konektoru• Integrované zařízení pro doplňování (pouzeLogamax U054-24K)Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!4Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Údaje o kotli 11.7 Rozsah dodávky123456 720 612 230-01.1OObr. 11 Plynový kotel pro ústřední vytápění2 Závěsná konzola3 Sklopný kryt (s materiálem pro upevnění)4 Materiál pro upevnění (šrouby s příslušenstvím)5 Dokumentace ke kotli1.8 Příslušenství (viz. také ceník)• Sifon s odtokovou trubkou a adaptérem• Regulace vytápění• Zásobník teplé vodyZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/20085


1Údaje o kotli1.9 Rozměry a minimální odstupymin.100min.300Ø130min.10023036072573510010010062338100400≥ 2206 720 612 230-02.2OObr. 2338 Pozice pro výstup elektrického kabelu ze stěnyZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!6Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Údaje o kotli 11.10 Konstrukce kotle Logamax U054-24K1206.139636203210233564134336.33876364296.2271818.1361.1154188.14295Obr. 33 Měřící hrdlo (přetlak na tryskách)4 UBA H36 Omezovač teploty - výměník6.1 Kontrola odtahu spalin (přerušovač tahu)6.2 Pojistka zpětného tahu spalin (spalovací komora)6.3 Čidlo teploty teplé vody7 Měřící hrdlo připojovacího přetlaku plynu8.1 Manometr15 Pojistný ventil vytápění18 Oběhové čerpadlo18.1 Přepínač otáček čerpadla20 Expanzní nádoba27 Automatický odvzdušňovač29 Hořák s držákem trysek32 Ionizační elektroda6 720 612 230-03.2O33 Zapalovací elektroda36 Čidlo teploty na výstupu teplé vody38 Zařízení pro doplňování39 Přerušovač tahu43 Výstup kotle pro vytápění56 Plynová armatura63 Stavěcí šroub pro max. množství plynu64 Stavěcí šroub pro min. množství plynu102 Kontrolní okno120 Lišty pro zavěšení295 Samolepící typový štítek kotle361.1 Odtok vypouštěcího kohoutu413 Průtokoměr (turbína)418 Typový štítekZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/20087


1Údaje o kotli1.11 Konstrukce kotle Logamax U054-241206.13963620321023356363647437172296.22718.1188815361.14188.14295Obr. 43 Měřící hrdlo (přetlak na tryskách)4 UBA H36 Omezovač teploty - výměník6.1 Kontrola odtahu spalin (přerušovač tahu)6.2 Pojistka zpětného tahu spalin (spalovací komora)7 Měřící hrdlo připojovacího přetlaku plynu8.1 Manometr15 Pojistný ventil vytápění18 Oběhové čerpadlo18.1 Přepínač otáček čerpadla20 Expanzní nádoba27 Automatický odvzdušňovač29 Hořák s držákem trysek32 Ionizační elektroda33 Zapalovací elektroda6 720 612 230-04.3O36 Čidlo teploty na výstupu teplé vody39 Přerušovač tahu43 Výstup kotle pro vytápění56 Plynová armatura63 Stavěcí šroub pro max. množství plynu64 Stavěcí šroub pro min. množství plynu71 Výstup do zásobníku72 Výstup ze zásobníku88 Trojcestný ventil102 Kontrolní okno120 Lišty pro zavěšení295 Samolepící typový štítek kotle361.1 Odtok vypouštěcího kohoutu418 Typový štítekZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!8Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Údaje o kotli 11.12 Funkční schéma Logamax U054-24K6.1394113435626ϑ3329 306.23236206.3ϑ441646357.1353566957413406271875515114 8.1381443 44 45 46 47 486 720 612 230-06.1OObr. 53 Měřící hrdlo (přetlak na tryskách)4 UBA H36 Omezovač teploty - výměník6.1 Kontrola odtahu spalin (přerušovač tahu)6.2 Pojistka zpětného tahu spalin (spalovací komora)6.3 Čidlo teploty teplé vody7 Měřící hrdlo připojovacího přetlaku plynu8.1 Manometr11 Bypass14 Sifon (příslušenství)15 Pojistný ventil vytápění18 Oběhové čerpadlo20 Expanzní nádoba26 Ventil pro plnění dusíku27 Automatický odvzdušňovač29 Trysky injektoru30 Deska hořáku32 Ionizační elektroda33 Zapalovací elektroda34 Trubky výměníku pro TV35 Výměník36 Čidlo teploty na výstupu teplé vody38 Zařízení pro doplňování39 Přerušovač tahu43 Výstup z kotle pro vytápění44 Výstup teplé vody45 Vstup plynu46 Vstup studené vody47 Zpátečka vytápění48 Odtok53 Regulátor tlaku55 Sítko56 Plynová armatura57 Pojistný magnetický ventil 157.1 Pojistný magnetický ventil 263 Stavěcí šroub pro max. množství plynu64 Stavěcí šroub pro min. množství plynu69 Regulační ventil406 Vodní filtr411 Komora hořáku413 Průtokoměr (turbína)441 Otvor pro vyrovnání tlakuZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/20089


1Údaje o kotli1.13 Funkční schéma Logamax U054-246.13941135626ϑ3329 306.2323620441646335356692757.1571875588114 8.115M14844843 71 4572476 720 612 230-05.1OObr. 63 Měřící hrdlo (přetlak na tryskách)4 UBA H36 Omezovač teploty - výměník6.1 Kontrola odtahu spalin (přerušovač tahu)6.2 Pojistka zpětného tahu spalin (spalovací komora)6.3 Čidlo teploty teplé vody7 Měřící hrdlo připojovacího přetlaku plynu8.1 Manometr11 Bypass14 Sifon (příslušenství)15 Pojistný ventil vytápění18 Oběhové čerpadlo20 Expanzní nádoba26 Ventil pro plnění dusíku27 Automatický odvzdušňovač29 Trysky injektoru30 Deska hořáku32 Ionizační elektroda33 Zapalovací elektroda35 Výměník36 Čidlo teploty na výstupu teplé vody39 Přerušovač tahu43 Výstup z kotle pro vytápění45 Vstup plynu47 Zpátečka vytápění48 Odtok53 Regulátor tlaku55 Sítko56 Plynová armatura57 Pojistný magnetický ventil 157.1 Pojistný magnetický ventil 263 Stavěcí šroub pro max. množství plynu64 Stavěcí šroub pro min. množství plynu69 Regulační ventil71 Výstup do zásobníku72 Zpátečka ze zásobníku84 Pohon trojcestného ventilu88 Trojcestný ventil411 Komora hořáku441 Otvor pro vyrovnání tlakuZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!10Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Údaje o kotli 11.14 Elektrické zapojení Logamax U054-24 a Logamax U054-24K+ST19–315U054-24KAF6.3302ST15M18ST17334.1136328328.1LR LsNLST5ST4310+ST19–315AFU054-24432ST10161 ST8319ST9ST15303151MST17 845668135230 V9V/25 V230V/AC1533135252.13126463300324136.16.2366 720 612 230-07.3OObr. 74.1 Trafo zapalování6 Omezovač teploty - výměník6.1 Kontrola odtahu spalin (přerušovač tahu)6.2 Pojistka zpětného tahu spalin (spalovací komora)6.3 Čidlo teploty teplé vody (Logamax U054-24K)18 Oběhové čerpadlo32 Ionizační elektroda33 Zapalovací elektroda36 Čidlo teploty na výstupu teplé vody52 Cívka magnetického ventilu 152.1 Cívka magnetického ventilu 256 Plynová armatura68 Regulační magnet84 Pohon trojcestného ventilu (Logamax U054-24)135 Tlačítko zap/vyp136 Regulátor teploty otopné vody151 Pojistka T 2,5 A, AC 230 V153 Transformátor161 Můstek300 Kódovaná zástrčka302 Přípojka ochranného vodiče303 Přípojka zásobníku NTC (Logamax U054-24)/teplá vodaNTC (Logamax U054-24K)310 Regulátor teploty teplé vody zásobníku312 Pojistka T 1,6 A, DC 24 V313 Pojistka T 0,5 A, DC 5 V315 Svorkovnice pro regulátor (sběrnice EMS) a připojenívenkovního čidla (AF připojení pro venkovní čidlo)317 Displej319 Svorkovnice pro termostat zásobníku nebo externíomezovač328 Svorkovnice AC 230 V328.1 Můstek413 Průtokoměr (turbína) (Logamax U054-24K)463 Diagnostické rozhraníZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200811


1Údaje o kotli1.15 Technické údajeU054-24JednotkaU054-24KVýkon Zemní plyn Kapalný plynMax. jmenovitý tepelný výkon kW 24 22,8Max. jmenovitý tepelný příkon kW 27,6 25,5Min. jmenovitý tepelný výkon kW 7,8 7,8Min. jmenovitý tepelný příkon kW 8,2 8,2Max. jmenovitý tepelný výkon teplá voda kW 24 22,8Max. jmenovité tepelné zatížení teplá voda kW 27,6 25,5Jmenovitá spotřeba palivaZemní plyn H (H iS = 9,5 kWh/m 3 ) m 3 /h 2,89 -Kapalný plyn (H i = 12,9 kWh/kg) kg/h - 1,89Jmenovitý připojovací přetlak plynuZemní plyn H mbar 20 -Kapalný plyn - propan mbar - 37/50Expanzní nádobaVstupní přetlak bar 0,5Celkový objem l 8Teplá voda (u Logamax U054-24K)Max. množství teplé vody při 60 ˚C(10 ˚C vstupní teplotě) l/min 7,0Teplá voda - komfortní třída podle EN 13203 l/min **Teplota výstupní vody ˚C 40-60Max. přípustný tlak teplé vody bar 10,0Min. přetlak bar 0,25Specifický průtok podle EN 625 l/min 11,4Hodnoty spalinPotřebný tah mbar 0,045Teplota spalin při max. jmenovitém tepelném výkonu ˚C 124 118Teplota spalin při min. jmenovitém tepelném výkonu ˚C 82 87Hmotnostní průtok spalin při max. jmenovitém tepelnémvýkonu g/s 21 20,2 - 20,7Hmotnostní průtok spalin při min. jmenovitém tepelnémvýkonu g/s 16,4 14,7 - 15,1CO 2 při max. jmenovitém tepelném výkonu % 5,1 5,8CO 2 při min. jmenovitém tepelném výkonu % 1,8 2,0NO x -třída podle EN 297 3NO x mg/kWh 137 141VšeobecněElektr. napětí AC ... V 230Frekvence Hz 50Max. příkon W 100Hladina akustického tlaku dB(A) 46,2Stupeň el. krytí IP X4DOdzkoušeno podle EN 297Max. teplota na výstupu (Logamax U054-24K/Logamax U054-24) ˚C 82/88Max. příp. provozní tlak (vytápění) bar 3,0Přípustné teploty okolí ˚C 0-50Jmenovitý objem (vytápění) l 0,8Hmotnost (bez obalu) kg 37,5Hmotnost (bez opláštění) kg 32Tab. 3Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!12Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Předpisy 22 PředpisyPři plánování a instalaci otopné soustavy je nutnododržet všechny aktuální normy a předpisy prozapojeni plynových spotřebičů, pitné vody,elektrických zařízení a připojení kouřovodu - odtahuspalin platných v ČR.Přístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsouurčeny výhradně pro připojení na teplovodní otopnýokruh a pro připojení na rozvod teplé užitkové vody přidodržení parametrů dle údajů v tabulce technickýchhodnot.Přístroj nesmí být využit jako zdroj tepla k ohřevuroztoků jiných než voda nebo směs vody aprotizámrazového prostředku a rovněž nesmí býtpřístroj provozován jako zdroj páry. Přístroj nesmí býtkonstrukčně upravován. Nesmí být měněno vnitřníelektrotechnické ovládání a automatika.Nesmí být měněny a vyřazovány pojistné azabezpečovací prvky.U přístroje nesmí být nastaven vyšší výkon, než jeuveden v nastavovacích tabulkách.Poruchy a nedostatky musí být okamžitě odstraněny.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200813


3Instalace3 InstalaceNebezpečí: Exploze!• Před pracemi na plynovém přístroji vždyuzavřít plynový kohout.Montáž kotle na stěnu, připojení odtahuspalin a připojení k elektrické a plynovésíti smí provést odborná instalační firma.Úkony: připojení kotle k el. síti, připojeníregulace, uvedení kotle do provozu,seřízení, přestavbu na jiný druh plynu, smíprovést pouze autorizovaná servisní firmaa mechanik se musí před započetímpráce prokázat platným servisnímprůkazem Buderus.3.1 Důležitá upozorněníObsah vody v kotli je nižší než 10 litrů.• Před instalací je třeba získat stanoviskoplynárenského podniku a kominické firmy.Otevřené otopné soustavyOtevřené otopné soustavy musí být přestavěny nasystémy uzavřené.Samotížné otopné soustavyKotel připojit přes termohydraulický rozdělovač(anuloid) s odkalovačem na stávající potrubní sí.Pozinkovaná otopná tělesa a potrubíNepoužívat pozinkovaná otopná tělesa a potrubí. Tímje zabráněno tvorbě plynu.Antikorozní prostředkySchválené jsou následující prostředky:Výrobce Označení KoncentraceCillitWassertechnikCillit HSCombi 20,5 %Fernox Copal 1 %Ondeo Nalco Nalco 77 381 1 - 2 %Schilling Chemie Varidos KK 0,5 %Schilling Chemie Varidos AP 1 - 2 %Schilling Chemie Varidos 1+1 1 - 2 %Betz Dearvorn Sentinel X 100 1,1 %Tab. 5Těsnicí prostředkyPřidání těsnicích prostředků do otopné vody můževést dle našich zkušeností k problémům (usazeniny vevýměníku tepla). Z tohoto důvodu jejich použitínedoporučujeme.Hluk v otopné soustavěAby se zabránilo hluku v otopných soustavách, musíse namontovat přepouštěcí ventil nebo udvoutrubkových otopných soustav trojcestný ventil nanejvzdálenějším otopném tělese.Použití pokojového regulátoru teplotyNa otopné těleso v řídící místnosti nemontovat žádnýtermostatický ventil.Protizámrazové prostředky, antikorozní prostředkySchválené jsou následující prostředky:Výrobce Označení KoncentraceBASF Glythermin NF 20 - 62 %Hoechst Antifrogen N 20 - 40 %Schilling Chemie Varidos FSK 22 - 55 %Tyforop Chemie Tyfocor L 25 - 80 %Tab. 4Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!14Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Instalace 33.2 Volba místa instalacePředpisy k místu instalaceKotel není vhodný k instalaci vně vnitřníchprostor.Pro zařízení do 50 kW se řite platnými předpisy (iČSN, EN, TPG).• Dbejte místních vyhlášek pro předepsané limityškodlivin ve spalinách.• Dbejte instalačních návodů příslušenství odvoduspalin kvůli předepsaným minimálním montážnímrozměrům a max. přípustným délkám.• Při instalaci v místnosti s vanou nebo sprchou: Vdosahu vany resp. sprchy nesmí být žádný spínačresp. regulátor kotle.Při vestavbě do skříně:• Dodržte rozměry větracích otvorů a odstupů.≥1400cm 2Spalovací vzduchK zabránění koroze musí být spalovací vzduch prostýagresivních látek.Za korozně působící platí halogenové uhlovodíky,které obsahují chlorové nebo fluorové sloučeniny. Tytomohou být obsaženy např. v rozpouštědlech, barvách,lepidlech a pohonných plynech sprejů a domácíchčistících prostředcích atd.Povrchová teplotaNejvyšší povrchová teplota kotle je nižší než 85˚C. Tímnejsou podle TRGI příp. TRF nutná zvláštníbezpečnostní opatření pro hořlavé konstrukčnímateriály a vestavný nábytek. Je třeba dbát odlišnýchpředpisů jednotlivých zemí.Kotle na kapalný plyn umístěné pod úrovní terénuKotel splňuje požadavky TRF 1996, odstavec 7.7 přiinstalaci pod úrovní terénu. Doporučujeme vestavbumagnetického ventilu (není součástí dodávky),připojení na VM 10. Tím je zajištěna dodávkakapalného plynu pouze při požadavku na teplo.≥100≥550≥75≥600cm 26 720 610 357-05.10Obr. 8Větrací otvory při montáži do skříněZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200815


3Instalace3.3 Namontování závěsné konzolyPozor: Kotel nikdy nechytejte nebonepodpírejte za rozvaděč.• Odstraňte obal a dbejte přitom pokynů na balení.Připevnění na stěnu• Není třeba žádná zvláštní ochrana stěny. Stěna musíbýt rovná a musí unést váhu kotle.• Na stěnu upevněte montážní šablonu, která jepřiložena k dokumentaci, přitom dodržujteminimální postranní odstupy 100 mm (obr. 2).• Vyvrtat díry pro upevňovací šrouby (Ř 8 mm).• Pokud je potřeba: Prorazit stěnu pro příslušenství apro odvod spalin.6 720 612 230-08.1OObr. 9Montážní šablonaOdstraňte montážní šablonu, předtím nežinstalujete závěsnou konzolu pro zavěšenía příslušenství.• Závěsnou konzolu upevněte na stěnu čtyřmi šroubya hmoždinkami, které jsou přiloženy ke kotli.• Zkontrolujte vyrovnání závěsné konzoly a dotáhnětešrouby.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!16Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Instalace 33.4 Montáž kotlePozor: Důsledkem nečistot v potrubnísoustavě může dojít k poškození kotle.• Potrubní sí propláchněte a nečistotyodstraňte.• Odstranit upevňovací materiál na potrubí teplévody.Odstranit plášPláš je zajištěn proti neoprávněnémusejmutí dvěma šrouby (elektrickábezpečnost).• Pláš vždy zajišujte těmito šrouby.2.• Odstranit dva bezpečnostní šrouby na spodnístraně kotle.• Směrem dopředu sejmout pláš kotle.1.1.6 720 612 229-08.1OObr. 10Zavěsit kotel• Kotel nasadit na stěnu a zavěsit do závěsné konzoly.!6 720 612 230-09.1OObr. 11 Zavěšení kotle do závěsné konzoly1 Závěsná konzola2 Kotel3 Závěsný plech se zajišovacími okyZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200817


3InstalaceNamontování sklopného krytu• Nasadit sklopný kryt do zářezů na ovládacímpanelu.• Namontovat dva kolíčky vpravo a vlevo.• Zavřít sklopný kryt.Kryt zapadne.• Otevření sklopného krytu: Stisknout a pustit krytnahoře uprostřed.Sklopný kryt se otevře.6 720 612 230-10.2OObr. 12 Namontování sklopného krytu1 Sklopný kryt2 Zajišující kolíčekVedení odvodu spalinKouřovod smí být proveden pouzeodborným podnikem a to z materiálů av provedení vyhovujícím ČSN. Odtahspalin řádně utěsněte.• Průřez komínu musí odpovídat ČSN 73 4201. Přiuvedení do provozu je nutná revize komína.V případě potřeby nechte provést vyvložkováníkomína.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!18Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Instalace 33.5 Instalace potrubíBezpodmínečně dbát na to, aby potrubínebylo připevněno v blízkosti kotlepomocí objímek trubek tak, aby tímnebyla zatížena šroubení.• Dimenzovat plynové potrubí dle platných předpisů(ČSN, EN a TPG).• Všechny trubkové spoje musí být vhodné pro tlak3 bar v otopném systému a 10 bar v systému teplévody.• Kohouty pro údržbu 1) a plynový kohout 1) resp.membránový ventil 1) namontovat.• K napouštění a vypouštění soustavy nainstalovat nanejnižším místě napouštěcía vypouštěcí kohout.• Na nejvyšším místě umístit odvzdušňovací ventil.3.7 Zvláštní případyProvoz kotlů Logamax U054-24 bez zásobníkuteplé vodyPokud jsou kotle s typovým označením LogamaxU054-24 provozovány bez zásobníku teplé vody, takse musí uzavřít přípoje zásobníku (71 a 72, strana 10)pomocí příslušenství obj. č.19928 715.• Namontovat nasazovací uzávěry na přípoje studenéa teplé vody.3.6 Kontrola připojeníVodovodní připojení• Otevřít kohouty údržby pro výstup a zpátečku anaplnit otopnou soustavu.• Zkontrolovat těsnost šroubení a utěsněných míst(zkušební přetlak: max. 2,5 bar na manometru).• U Logamax U054-24K: Otevřít uzavírací ventilstudené vody a naplnit okruh teplé vody (zkušebnípřetlak: max. 10 bar).• Zkontrolovat těsnost všech spojů.R 3 / 4 R 1 / 2 R 3 / 4 R 1 / 2 R 3 / 465 65 65 65400Plynové vedení• Uzavřít plynový kohout za účelem ochrany plynovéarmatury před škodami způsobenými přetlakem(max. přetlak 150 mbar).• Zkontrolovat plynové potrubí.• Snížit přetlak.1586 720 612 229-44.1OObr. 13 Rozměry přípojů1) Namontovat příslušenstvíZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200819


4Elektrické zapojení4 Elektrické zapojeníNebezpečí: Úrazu elektrickým proudem!• Před pracemi na elektrické instalacivždy odpojit kotel od elektrické sítě(pojistka, jistič).Všechny regulační, řídící a bezpečnostní prvky kotlejsou propojeny k okamžitému provozu a odzkoušeny.4.1 Připojení síového kabeluKotel se dodává s napevno připojeným síovýmkabelem s síového konektoru.• Namontujte na síový kabel vhodný konektor-nebo-• Síový kabel napevno připojte na rozdělovač.• Dbát ochranných opatření podle platných předpisů(např. VDE 0100, a příp. dalších zvláštních předpisů- TAB - místních energetických společností).• Elektrické připojení zrealizovat pomocírozpojitelného zařízení s min. 3 mm odstupemkontaktů (např. pojistky, jističe).• Připojení kotle provést dle platných předpisů (např.VDE 0700, část 1 - přes rozdělovací zařízení s min.vzdáleností kontaktů 3 mm. např. pojistky, spínačLS). Nesmí být připojeny žádné další spotřebiče.Dvoufázová sí (IT) - v ČR se zpravidla nevyskytuje• U dvoufázových sítí (IT-sí):Pro dostatečný ionizační proud vestavět mezi vodičN a připojení ochranného vodiče odpor (obj.č. 19928 719).-nebo-• použít příslušenství rozdělovacího transformátoruobj. č. 19928 720.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!20Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Elektrické zapojení 44.2 Připojení ovládacího paneluKotel lze provozovat pouze s regulátorem Buderus.4.2.1 Otevřít rozvaděčElektrické připojení se provede po vyklopenírozvaděče se provedou po vyklopení rozváděče aotevření v místě přípojů.• Sejměte kryt ( strana 17).• Vyšroubovat šrouby a rozvaděč vyklopit dopředu.• Vyšroubovat tři šrouby a sejmout víko.Z důvodů ochrany před postříkáním (IP)zvolit otvor průchodky kabelu dleprůměru kabelu.B6 720 612 229-13.1OObr. 14 Otevření rozvaděče4.2.2 Připojení Easyswitch Tele-Control (230 V)Pomocí modulu Easyswitch se může kotel zapínat avypínat přes telefon.• Kabelovou průchodku s tahovým odlehčenímuříznout podle průměru kabelu.• Kabel protáhnout průchodkou s tahovýmodlehčením a Easyswitch připojit na ST10 takto:– L na L S– S na L R– N na N S .• Kabelovou průchodku opět nasadit a kabel zajistit.ST10Obr. 15 Připojení Easyswitch6 720 612 229-14.1O4.2.3 Připojení regulátoru RC10, RC20 nebo RC30(sběrnice EMS)Vhodný je tento typ kabelu:• 2 x 0,5 mm 2• max. délka kabelu: 50 m pro RC20 a RC30,30 m pro RC10• Kabelovou průchodku s tahovým odlehčenímuříznout podle průměru kabelu.• Kabel protáhnout průchodkou s tahovýmodlehčením a modul připojit na ST19 takto:– + (svorka 7), kladný pól– - (svorka 6), záporný pól.• Kabelovou průchodku opět nasadit a kabel zajistit.Obr. 16 Připojení regulátoru76ST196 720 612 229-15.2OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200821


4Elektrické zapojení4.2.4 Připojení venkovního čidla (pro RC30)• Použít tyto průměry vedení:– délka do 20 metrů 0,75 až 1,5 mm 2– délka do 30 metrů 1,0 až 1,5 mm 2– délka přes 30 metrů 1,5 mm 2• Kabelovou průchodku s tahovým odlehčenímuříznout podle průměru kabelu.• Kabel pro připojení venkovního čidla protáhnoutprůchodkou s tahovým odlehčením a připojit naST19 na svorky A (svorka 1) a F (svorka 2).• Kabelovou průchodku opět nasadit a kabel zajistit.FAST19Obr. 17 Připojení venkovního čidla6 720 612 229-16.2O4.2.5 Připojení modulů MM10, WM10, SM10,EM10, VM10 nebo Easycom (sběrnice EMS)Vhodný je tento typ kabelu:• 2 x 0,5 mm 2• max. délka kabelu: 50 mModuly mohou být připojeny bu přímo na UBA H3nebo na sběrnici EMS v rozdělovači. Montáž modulůse provádí mimo kotel.Pokud má být modul připojen přímo na UBA H3:• Kabelovou průchodku s tahovým odlehčenímuříznout podle průměru kabelu.• Kabel protáhnout průchodkou s tahovýmodlehčením a modul připojit na ST19 takto:– + (svorka 7), kladný pól– - (svorka 6), záporný pól.• Kabelovou průchodku opět nasadit a kabel zajistit.Obr. 18 Připojení modulů sběrnice EMS76ST196 720 612 229-15.2OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!22Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Elektrické zapojení 44.2.6 Připojení zásobníkuNepřímo ohřívaný zásobník s čidlem NTCTeplotní čidla zásobníků Buderus se připojují přímo nařídicí desku kotle.Čidlo teploty zásobníku s kabelem je přiloženo kzásobníku. Konektor potřebný k připojení je zasunut nařídící desce přístroje.• Vylomit umělohmotný jazýček.• Vložit kabel NTC čidla zásobníku.• Kabel s konektorem připojte na řídicí desku.Obr. 19 Připojení teplotního čidla zásobníku (NTC)Nepřímo ohřívaný zásobník s termostatem• Kabelovou průchodku s tahovým odlehčenímuříznout podle průměru kabelu.• Kabel protáhnout průchodkou s tahovýmodlehčením a termostat zásobníku připojit na ST8takto:– L na L S– S na L R• Kabelovou průchodku opět nasadit a kabel zajistit.ST86 720 612 229-37.2OObr. 20 Připojení termostatu zásobníkuZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200823


4Elektrické zapojení4.2.7 Výměna síového kabelu• Z důvodů ochrany před postříkáním (IP) zvolit otvorprůchodky kabelu dle průměru kabelu.• Vhodné jsou následující typy kabelů:• NYM-I 3 x 1,5 mm 2• CYKY 3 x 1,5 mm 2 /C případně• CYKY 3 x 1,0 mm 2 /C.• Kabelovou průchodku s tahovým odlehčenímuříznout podle průměru kabelu.• Kabel protáhnout průchodkou s tahovýmodlehčením a připojit násleujícím způsobem:– Svorkovnice ST10, svorka L (červená, resp.hnědá žíla)– Svorkovnice ST10, svorka N (modrá žíla)– Uzemnění (zelená, resp. zelenožlutá žíla).• Kabel zdrojového napětí zajistit tahovýmodlehčením.Žíla pro uzemnění musí být ještě volná, když ostatníjiž jsou napnuté.NLST106 720 612 229-17.1OObr. 21 Svorkovnice ST10 - napájení napětímZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!24Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Uvedení do provozu 55 Uvedení do provozu366135363310476317618.1367Reset273651362956050 70805045 5540601538170171172 173 1706 720 612 229-12.2OObr. 228.1 Manometr15 Pojistný ventil vytápění27 Automatický odvzdušňovač38 Zařízení pro doplňování (Logamax U054-24K)61 Tlačítko pro odblokování poruchy (Reset)135 Tlačítko zap/vyp136 Regulátor teploty otopné vody170 Kohouty údržby náběhového a zpětného potrubí171 Přípoj TV172 Plynový kohout (uzavřen)173 Uzavírací ventil studené vody (Logamax U054-24K)295 Samolepící typový štítek kotle310 Regulátor teploty teplé vody zásobníku317 Displej363 Indikace provozu hořáku365 Tlačítko „Kominík“ - pro měření spalin servisním technikem366 Servisní tlačítko367 Servisní funkce „Dolů“476 Servisní funkce „Nahoru“5.1 Před uvedením do provozuVarování: Provoz bez vody v otopnésoustavě může mít za následek poškozeníkotle!• Kotel neprovozovat bez vody.• Nastavte předtlak expanzní nádoby na statickouvýšku otopné soustavy ( strana 30).• Otevřít ventily otopných těles.• Otevřít kohouty pro údržbu (170), naplnit otopnýsystém na 1 - 2 bar (u Logamax U054-24K přesvestavěné zařízení pro doplňování, poz. 38) a uzavřítplnicí kohout.• Odvzdušnit otopná tělesa.• Otopný systém opět naplnit na 1 až 2 bar.• Otevřít (a nechat otevřený) automatickýodvzdušňovač (27) otopného okruhu.• Otevřít uzavírací ventil studené vody (173) (LogamaxU054-24K).• Zkontrolovat, zda druh plynu uvedený na štítkuodpovídá plynu odebíranému.Seřízení na jmenovitý tepelný příkon nenípotřebné.• Otevřít plynový kohout (172).Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200825


5Uvedení do provozu5.2 Zapnutí/vypnutí kotleZapnutí• Kotel zapnout tlačítkem zap/vyp.Displej po chvíli zobrazí teplotu výstupní otopnévody.Vypnutí• Kotel vypnout tlačítkem zap/vyp.• Pokud má být přístroj delší dobu mimo provoz:Dodržujte protimrazovou ochranu ( strana 29).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-18.2OObr. 235.3 Zapnutí vytápění• Pootočit regulátor teploty , aby se max. teplotavýstupní otopné vody přizpůsobila otopnémusystému:– Minimální, otočný knoflík v poloze horizontálnívlevo: cca 45 ˚C– Maximální, otočný knoflík doprava na doraz:Logamax U054-24K:Teplota výstupní vody do cca 82˚CLogamax U054-24:Teplota výstupní vody do cca 88˚CPři provozu hořáku svítí kontrolka zeleně.Obr. 246050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-19.2O5.4 Regulace vytápěníV Německu je podle §12 Vyhlášky o úspoře energie(EnEV) předepsaná časové řízená regulace vytápěnípomocí regulátoru teploty v místnosti nebo pomocíregulátoru podle venkovních teplot a termostatickýmiventily na otopných tělesech.Podle návodu na obsluhu zajistětesprávné nastavení použité regulacevytápění a nastavení režimu kotle.• Regulátor řízený podle venkovních teplot (RC30)nastavit na odpovídající otopnou křivku a způsobprovozu.• Regulátor řízený podle teploty místnosti (RC10/20)nastavit na požadovanou teplotu místnosti.6 720 612 229-32.1OObr. 25 Příklad: Regulátor teploty místnosti RC205.5 Po uvedení do provozu• Zkontrolujte připojovací průtočný tlak plynu(strana44).• Vyplňte protokol o uvedení do provozu ( strana 57).Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!26Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Uvedení do provozu 55.6 Kotle se zásobníkem teplé vody:Nastavení teploty teplé vodyZ výroby je automaticky nastavenaaktivace tepelné dezinfekce jednou týdně.Přes servisní funkci 2.d se může tepelnádezinfekce deaktivovat.Pokud je tepelná dezinfekce aktivní,zobrazuje displej střídavě s teplotouvýstupní vody.Varování: nebezpečí opaření!• Obsah zásobníku se po tepelnédezinfekci zase tepelnými ztrátamipostupně ochladí na nastavenouteplotu teplé vody. Proto může býtteplota teplé vody krátkodobě vyšší,než je nastavená teplota.• Nastavit teplotu teplé vody na regulátoru teploty .U zásobníku s teploměrem se teplota teplé vodyzobrazí na zásobníku.PoloharegulátoruTeplota teplé vodyReset• (levý doraz)cca 40 ˚C6050 705045 5540 až 60 Hodnota na stupniciodpovídá požadovanéteplotě výstupní teplé vody804060• (pravý doraz)Tab. 6cca 60 ˚CObr. 266 720 612 229-20.2O5.7 Logamax U054-24K: Nastaveníteploty teplé vody5.7.1 Teplota TVU těchto kotlů se může teplota teplé vody nastavit naregulátoru teploty mezi cca 40 ˚C a 60 ˚C .Nastavená teplota nebude na displeji zobrazena.PoloharegulátoruTeplota teplé vody6050 7080Reset5045 554060• (levý doraz)cca 40 ˚C40 až 60 Hodnota na stupniciodpovídá požadovanéteplotě výstupní teplé vodyObr. 276 720 612 229-20.2O• (pravý doraz)Tab. 7cca 60 ˚CZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200827


5Uvedení do provozu5.7.2 Množství/teplota teplé vodyTeplota teplé vody se může nastavit od 40˚C do 60˚C.V případě většího množství teplé vody klesá teplotateplé vody odpovídajícím způsobem obr. 28.T[°C]656055504540353012 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13Q[l/min]6 720 612 230-16.1OObr. 28 Graf při teplotě vstupní studené vody +15˚C1 Kotel taktuje (střídání ZAP/VYP)5.8 Letní provoz (pouze příprava TV)• Poznamenat si polohu regulátoru teploty pro režimvytápění .• Otočit regulátor teploty zcela doleva.Oběhové čerpadlo vytápění a související topnýprogram je vypnutý. Ohřev teplé vody a napájeníregulace a spínacích hodin proudem je zajištěno.Varování: Nebezpečí zamrznutí otopnésoustavy.V letním režimu je aktivní jen ochrana protizamrznutí přístroje.6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-41.2ODalší pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluzeregulátoru vytápění.Obr. 29Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!28Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Uvedení do provozu 55.9 Ochrana proti zamrznutíOchrana proti zamrznutí otopné soustavy:• Nechte vytápění zapnuté, regulátor teplotyminimálně v poloze horizontální vlevo.• Při vypnutém vytápění přimíchejte do topné vodyprostředek proti zamrznutí ( strana 14) a okruh teplévody vypuste.Další pokyny jsou uvedeny v návodu k obsluzeregulátoru vytápění.Ochrana proti zamrznutí zásobníku:• Otočte regulátor teploty do levého dorazu(40 ˚C). Obr. 306050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-40.2O5.10 PoruchyPřehled poruch je uveden v tabulce nastr. 54.UBA H3 kontroluje všechny bezpečnostní, regulační ařídicí prvky. Pokud se během provozu vyskytneporucha, zobrazí se na displeji. Navíc může blikattlačítko ‘Reset .Pokud bliká tlačítko ‘Reset :• Držet tlačítko ‘Reset cca 3 sekundy stisknuté.Kotel se opět uvede do provozu a na displeji jezobrazena náběhová teplota.Pokud nebliká tlačítko ‘Reset :• Kotel vypnout a opět zapnout.Kotel se opět uvede do provozu a na displeji jezobrazena výstupní teplota.Pokud nelze poruchu odstranit:• Zavolejte schválený autorizovaný servis a sdělte muporuchu a data přístroje ( strana 4).5.11 Ochrana blokování čerpadlaTato funkce zabraňuje zablokováníoběhového čerpadla po delší provoznípřestávce.Po každém vypnutí čerpadla následuje načítání časuza účelem krátkého protočení čerpadla ve24 hodinových intervalech.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200829


6Individuální nastavení6 Individuální nastavení6.1 Mechanické nastavení6.1.1 Kontrola objemu expanzní nádobyNásledující diagramy umožňují přibližný odhad, zdavestavěná expanzní nádoba dostačuje, nebo zda jepotřebná dodatečná expanzní nádoba (ne propodlahové vytápění).Pro zobrazené charakteristiky byly zohledněnynásledující klíčové údaje:• 1% určeného množství vody v expanzní nádoběnebo 20 % jmenovitého objemu v expanzní nádobě• Rozdíl pracovního přetlaku pojistného ventilu0,5 bar, podle DIN 3320.• Přetlak expanzní nádoby odpovídá statické výšcesoustavy nad kotlem• Maximální provozní přetlak: 3 barObr. 31IIIIIIIVVABtVVAtv ( °C )9080757060555040300A50100150B200 250 300350 4006 720 610 421-07.1OPřetlak 0,2 barPřetlak 0,5 bar (Nastavení z výrobního podniku)Přetlak 0,75 bar (Nastavení ze závodu)Přetlak 1,0 barPřetlak 1,2 barPracovní rozsah expanzní nádobyV tomto rozsahu je nutná větší expanzní nádobaVýstupní teplotaObjem zařízení v litrech450 500VA ( l )• V hraniční oblasti: Přesnou velikost nádoby zjistítepodle DIN EN 12828.• Pokud průsečík leží vpravo vedle křivky: instalovatdodatečnou expanzní nádobu.6.1.2 Změna charakteristiky oběhového čerpadlaOtáčky oběhového čerpadla lze měnit na skříničerpadla.Nastavení z výrobního závodu: poloha spínače 3.H(bar)0,50,40,30,20,100200 400 600 800 1000 12001400Q (l/h)Obr. 32 Charakteristiky čerpadla u LogamaxU054-24K1 Charakteristika pro polohu spínače 12 Charakteristika pro polohu spínače 23 Charakteristika pro polohu spínače 3H Zbytkový dopravní tlak čerpadlaQ Průtok otopné vodyH(bar)0,50,40,30,20,10011Obr. 33 Charakteristiky čerpadla u Logamax U054-241 Charakteristika pro polohu spínače 12 Charakteristika pro polohu spínače 23 Charakteristika pro polohu spínače 3H Zbytkový dopravní tlak čerpadlaQ Průtok otopné vody22336 720 612 229-34.1O200 400 600 800 1000 12001400 1600Q (l/h)6 720 612 229-35.1OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!30Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Individuální nastavení 66.2 Nastavení na UBA H36.2.1 Obsluha UBA H3Ovládací prvky1 2 3 45 6 7 8Servisní funkce Ukazatel StranaMaximální tepelný výkon 1.A 33Výkon ohřevu teplé vody 1.b 34Způsob spínání čerpadla 1.E 35Max. teplota výstupní vody 2.b 36Obr. 346050 70801 Tlačítko ‘Kominík ,Servisní funkce ‘Zobrazení/uložení hodnoty2 Servisní tlačítko3 Indikátor provozu hořáku4 Tlačítko zap/vyp5 Tlačítko reset6 Displej7 Servisní funkce „Nahoru“8 Servisní funkce ‘Dolů9 Regulátor teploty otopné vody10 Regulátor teploty teplé vodyZměněná nastavení jsou účinná teprve pouložení.Volba servisní funkceServisní funkce jsou rozděleny do dvou úrovní: 1.úroveň zahrnuje servisní funkce do 7.F, 2. úroveňzahrnuje servisní funkce od 8.A.Pro vyvolání servisní funkce 1. úrovně:• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.Displej zobrazí číslo.písmeno, např. 1.A.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se objevípožadovaná servisní funkce.• Tlačítko stisknout a pustit.Po jeho puštění se rozsvítí tlačítko , displej zobrazíhodnotu zvolené servisní funkce.40Reset5045 559 10606 720 612 229-11.2OTepelná dezinfekce(Logamax U054-24)2.d 37Omezení počtu startů 3.b 38Diference spínání 3.C 39Tab. 8 Servisní funkce 1. úrovněPro vyvolání servisní funkce 2. úrovně:• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.• Tlačítka a současně stisknout a držet3 sekundy stisknuté (displej zobrazí ), až displejopět zobrazí číslo.písmeno, např. 8.A.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se objevípožadovaná servisní funkce.• Tlačítko stisknout a pustit.Po jeho puštění se rozsvítí tlačítko , displej zobrazíhodnotu zvolené servisní funkce.Servisní funkce Ukazatel StranaČasový posun spuštěníohřevu vody(Logamax U054-24K)Tab. 9Servisní funkce 2. úrovně9.E 40Nastavení hodnoty• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se objevípožadovaná hodnota pro servisní funkci.Uložení hodnoty• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.Opuštění servisní funkce bez uložení hodnotPokud svítí tlačítko :• Krátce stisknout tlačítko , aby se opustila servisnífunkce bez uložení.Po puštění zhasne tlačítko . Servisní úroveň jedále aktivní.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200831


6Individuální nastaveníOpuštění servisní úrovně (bez uložení hodnot)• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.-nebo-Přechod z druhé do první úrovně:• Pokud svítí tlačítko : Krátce stisknout tlačítko ,aby se opustila servisní funkce bez uložení.Po puštění zhasne tlačítko . Servisní úroveň jedále aktivní.• Tlačítka a současně stisknout a držet3 sekundy stisknuté (displej zobrazí ), až displejzobrazí servisní funkci první úrovně, např. 1.A.Po 15 min. bez stisku tlačítka se servisníúroveň automaticky opustí.6.2.2 Nastavení maximálního nebo minimálníhojmenovitého výkonu• Stisknout tlačítko a držet stisknuté cca 5 sekund(displej zobrazí ).Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = maximální jmenovitý výkon.• Znovu stisknout tlačítko .Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = maximální nastavenýjmenovitý výkon (viz servisní funkce 1.A).• Znovu stisknout tlačítko .Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = minimální jmenovitý výkon.• Znovu stisknout tlačítko .Po puštění zhasne tlačítko, display ukazuje teplotuvýstupní vody = normální provoz.Maximální nebo minimální jmenovitývýkon je aktivní na maximálně 15 minut.Potom se kotel automaticky přepne donormálního provozu.Provoz s maximálním nebo minimálnímjmenovitým výkonem kontroluje teplotníčidlo na výstupu. Pokud je překročenapřípustná výstupní teplota, sníží kotelvýkon a příp. vypne hořák.• Zajistit předání tepla otevřenými ventilyna otopných tělesech nebo otevřenýmmístem odběru teplé vody.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!32Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Individuální nastavení 66.2.3 Nastavení otopného výkonu(servisní funkce 1.A)Otopný výkon lze mezi min. otopným výkonem ajmenovitým otopným výkonem omezit na specifickoupotřebu tepla.Také při omezeném výkonu vytápění je kdispozici při ohřevu teplé vody neboohřevu zásobníku max. jmenovitý tepelnývýkon.Nastavením z výrobního závodu je max. jmenovitýtepelný výkon, zobrazení na displeji 99.• Povolte těsnicí šroub na měřicím hrdle tlaku natryskách (3) ( strana 42) a připojte manometrstrubicí U.• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.6050 70Reset5045 558040606 720 612 229-21.2OObr. 35• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadipleji objeví 1.A .• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , display ukazujenastavený topný výkon.• Výkon v kW a příslušný tlak trysek zvolit z tabulky nastraně 56.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se objevípožadovaný tlak trysek.• Tepelný výkon v kW a údaj zobrazený na displejizaznamenejte do protokolu o uvedení do provozu(strana57).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-22.2OObr. 36• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 558040606 720 612 229-23.2OObr. 37Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200833


6Individuální nastavení6.2.4 Nastavení výkonu ohřevu teplé vody(servisní funkce 1.b)Výkon ohřevu teplé vody, resp. výkon ohřevuzásobníkového ohřívače, může být podle požadavkůnastaven mezi min. jmenovitým tepelným výkonem amax. jmenovitým tepelným výkonem teplé vody (např.výkon přenosu zásobníku teplé vody).Nastavením z výrobního závodu je max. jmenovitýtepelný výkon teplé vody: 99.• Povolte těsnicí šroub na měřicím hrdle tlaku natryskách (3) ( strana 42) a připojte manometrstrubicí U.• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.Reset6050 705045 558040606 720 612 229-21.2OObr. 38• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadispleji objeví 1.b.• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , display ukazujenastavený výkon akumulace zásobníku.• Tepelný výkon ohřevu teplé vody v kW a příslušnýtlak trysek zvolit z tabulky na strana 56.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se objevípožadovaný tlak trysek.• Tepelný výkon v kW a údaj zobrazený na displejizaznamenejte do protokolu o uvedení do provozu(strana57).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-24.2OObr. 39• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 558040606 720 612 229-23.2OObr. 40Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!34Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Individuální nastavení 66.2.5 Volba způsobu spínání čerpadla pro provozvytápění (servisní funkce 1.E)Při připojení ekvitermního regulátoru jeautomaticky nastavován způsob spínáníčerpadla 3.Možná nastavení jsou:• Způsob spínání 1 (v Německu nepřípustné)pro vytápěcí zařízení bez regulace.Regulátor teploty výstupní vody spíná čerpadlovytápění. Při potřebě tepla se spouští čerpadlo ahořák.• Způsob spínání 2 (nastavení z výrobníhopodniku) pro otopné systémy s prostorovýmregulátorem.• Způsob spínání 3 pro otopné systémy s ekvitermněřízeným regulátorem vytápění.• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-21.2OObr. 41• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadispleji objeví 1.E.• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , displej ukazujenastavený způsob spínání čerpadla.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až displejzobrazí požadovaný způsob 1, 2 nebo 3.• Způsob spínání čerpadla zaznamenejte doprotokolu o uvedení do provozu ( strana 57).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-25.2OObr. 42• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 558040606 720 612 229-23.2OObr. 43Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200835


6Individuální nastavení6.2.6 Nastavení maximální teploty výstupní vody(servisní funkce 2.b)Maximální teplota výstupní vody může být nastavenamezi 45˚C a 88˚C (Logamax U054-24) resp. 82˚C(Logamax U054-24K).Nastavení z výrobního závodu je 88 resp. 82.• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.Reset6050 705045 558040606 720 612 229-21.2OObr. 44• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadispleji objeví 2.b.• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , displej ukazujenastavenou teplotu výstupní vody.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až displejzobrazí požadovanou maximální teplotu vody mezi45 a 88/82.• Maximální teplotu výstupní vody zaznamenejte doprotokolu o uvedení do provozu ( strana 57).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-26.2OObr. 45• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 558040606 720 612 229-23.2OObr. 46Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!36Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Individuální nastavení 66.2.7 Tepelná dezinfekce (servisní funkce 2.d)(Logamax U054-24)Tepelnou dezinfekcí se v zásobníku usmrtí bakterie,zejména tzv. legionely. Za tímto účelem se jednoutýdně zahřeje zásobník na cca 35 minut na 70˚C.Varování: nebezpečí opaření!• Obsah zásobníku se po tepelnédezinfekci zase tepelnými ztrátamipostupně ochladí na nastavenouteplotu teplé vody. Proto může býtteplota teplé vody krátkodobě vyšší,než je nastavená teplota.V nastavení z výrobního závodu je tepelnádezinfekce aktivní (1).• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.Reset6050 705045 55804060Obr. 476 720 612 229-21.2O• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadispleji objeví 2.d .• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , displej ukazujenastavenou hodnotu.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až displejzobrazí požadovaný ukazatel 1(= zap) nebo 0 (=vyp).• Nastavení tepelné dezinfekce zaznamenejte doprotokolu o uvedení do provozu ( strana 57).6050 7080Reset5045 554060Obr. 486 720 612 229-39.2O• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 55Pokud je tepelná dezinfekce aktivní,zobrazuje displej střídavě s teplotouvýstupní vody.804060Obr. 496 720 612 229-23.2OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200837


6Individuální nastavení6.2.8 Nastavení omezení počtu startů (servisnífunkce 3.b)Při připojení ekvitermního regulátoru nenítřeba na kotli provádět žádná nastavení.Omezení startů sepnutí je optimalizovánoregulátorem.Omezení startů sepnutí může být nastaveno v rozsahuod 0 - 15 min. (seřízení z výrobního závodu: 3 minuty).Při 0 je načítání časových impulsů vypnuto.Nejkratší možné časové rozmezí spínání činí 1 minutu(doporučené u jednotrubkových a vzduchovýchvytápění).• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.Reset6050 705045 55804060Obr. 506 720 612 229-21.2O• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadispleji objeví 3.b.• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , displej ukazuje nastaveníomezení počtu startů.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až displejzobrazí požadovanou dobu omezení startu kotle od0 do 15-ti minut.• Omezení počtu startů zaznamenejte do protokoluo uvedení do provozu ( strana 57).6050 7080Reset5045 554060Obr. 516 720 612 229-27.2O• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 55804060Obr. 526 720 612 229-23.2OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!38Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Individuální nastavení 66.2.9 Nastavení diference spínání(servisní funkce 3.C)Při připojení ekvitermního regulátoru jediference spínání převzata regulátorem.Nastavení na kotli není třeba.Diference spínání je přípustná odchylka odpožadované teploty výstupní vody. Může býtnastavena v krocích po 1 K. Rozmezí nastavení je 0 až30 K (nastavení z výrobního závodu: 10 K). Minimálníteplota výstupní vody je 45 ˚C.• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.Reset6050 705045 558040606 720 612 229-21.2OObr. 53• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadispleji objeví 3.C.• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , displej ukazujenastavenou diferenci spínání.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až displejzobrazí požadovanou diferenci spínání mezi 0 a 30.• Nastavenou diferenci spínání zaznamenejte doprotokolu o uvedení do provozu ( strana 57).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-28.2OObr. 54• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 558040606 720 612 229-23.2OObr. 55Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200839


6Individuální nastavení6.2.10 Časový posun spuštění ohřevu vody(servisní funkce 9.E) (Logamax U054-24)Spontánní změnou tlaku v přívodu vody můžeprůtokoměr (turbína) signalizovat odběr teplé vody.Tím se hořák uvede na chvíli do provozu, i když neníodebíráná žádná voda. Rozmezí nastavení časovéhoposunu je mezi 0,5 a 3 vteřinami. Zobrazená hodnota(2 až 12) udává zpoždění v 0,25sek. krocích (nastaveníz výrobního závodu: 1 sec., zobrazení=4) .• Stisknout tlačítko a držet stisknutécca 5 sekund (displej zobrazí ). Jakmile setlačítko rozsvítí, puste ho.• Tlačítka a současně stisknout a držet3 sekundy stisknuté (displej zobrazí ), až displejopět zobrazí číslo.písmeno, např. 8.A.Obr. 566050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-21.2OReset6050 705045 558040606 720 612 229-29.1OObr. 57• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až se nadispleji objeví 9.E.• Tlačítko stisknout a pustit.Po puštění svítí tlačítko , display ukazujenastavené zpoždění spuštění ohřevu.• Tlačítko nebo stisknout tolikrát, až displejzobrazí požadované zpoždění spuštění ohřevu mezi2 (=0,5 sek) a 12 (=3,0 sek).• Nastavené zpoždění spuštění ohřevu se zapíše doprotokolu o uvedení do provozu (viz strana 57).6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-30.2OObr. 58• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Po puštění zhasne tlačítko a hodnota je uložená.Servisní úroveň je dále aktivní.• Stisknout tlačítko pro opuštění všech servisníchúrovní.Po puštění zhasne tlačítko , display ukazujeteplotu výstupní vody.6050 70Reset5045 55804060Obr. 596 720 612 229-23.2OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!40Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Individuální nastavení 66.2.11 Odečtení hodnot z UBA H3V případě opravy odečtení hodnot zjednodušujenastavení.• Odečtěte nastavené hodnoty ( tabulka 10)a zaznamenejte je do protokolu o uvedení doprovozu ( strana 57).1 23 4 5Reset6050 705045 558040606 720 612 229-31.2OObr. 60Servisní funkceMaximální tepelný výkon 1.AVýkon ohřevu teplé vody 1.bZpůsob spínání čerpadla 1.EJak odečíst?(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 1.A.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 1.b.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 1.E.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.Max. teplota výstupnívody2.bstisknout (2), až serozsvítí tlačítko.(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 2.b.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.Tepelná dezinfekce(Logamax U054-24)2.d(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 2.d.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.(2) stisknout.Omezení počtu startů 3.bDiference spínání 3.C(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 3.b.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 3.C.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.Časový posun spuštěníohřevu vody(Logamax U054-24)9.Estisknout (2), až serozsvítí tlačítko.(4) nebo (5) stisknout až(3) zase zobrazíčíslo.písmeno.(4) nebo (5) stisknout až (3)zobrazí 9.E.(1) stisknout. Zapsat hodnotu.Tab. 10Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200841


7Seřízení plynu dle místních podmínek7 Seřízení plynu dle místních podmínekNastavení kotlů na zemní plyn ve výrobě odpovídáEE-H.Nastavení je ve výrobním závodu zaplombováno, takženení nutné nastavení na jmenovitý tepelný výkon.Zemní plyn H• Kotel na zemní plyn skupiny H je z výroby nastavena zaplombován na Wobbe index 15 kWh/m 3 avstupní přetlak 20 mbar.Sady pro přestavbuMá-li být kotel provozován jiným druhem plynu než jeuvedeno na typovém štítku, pak je třeba použítpřestavbovou sadu.!$ !$ "Kotel Přestavba z... Obj. č.U054-24KU054-24U054-24KU054-24Tab. 11G20 na G31 19928 690G31 na G20 19928 691• Přestavbovou sadu namontovat podle přiloženéhomontážního návodu.• Po každé přestavbě provést nastavení plynu.Obr. 613 Měřící hrdlo (přetlak na tryskách)7 Měřící hrdlo připojovacího přetlaku plynu63 Stavěcí šroub pro max. množství plynu64 Stavěcí šroub pro min. množství plynu65 Zaplombovaný kryt%$ #$ % $ & & ' % 47.1 Nastavení plynu(zemní a kapalný plyn)Jmenovitý tepelný výkon lze nastavit přetlakem natryskách nebo volumetricky.Pro nastavení plynu použijte 5 mm širokýšroubovák bez magnetického vlivu.• Nastavovat vždy maximální tepelný výkon a potomminimální tepelný výkon.• Zajistit předání tepla otevřenými ventily na otopnýchtělesech nebo otevřeným místem odběru teplévody.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!42Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Seřízení plynu dle místních podmínek 77.1.1 Metoda nastavení přetlaku na tryskáchPřetlak na tryskách při max. tepelném výkonu• Stisknout tlačítko a držet stisknuté cca 5 sekund(displej zobrazí ).Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = maximální jmenovitý výkon.• Povolit těsnící šroub na měřícím hrdle pro přetlaktrysek (3) a připojit manometr s U-trubicí.• Odstranit kryt (65).• Z tabulek na straně 56 vyčíst pro ‘max udanýpřetlak na tryskách (mbar). Seřizovacím šroubem(63) nastavit přetlak na tryskách. Otáčení dopravaznamená více plynu, otáčení doleva méně plynu.Obr. 626050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-51.2OPřetlak na tryskách při minimálním tepelnémvýkonu• Tlačítko 2 krát krátce stisknout.Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = minimální jmenovitý výkon.• Pro „min.“ zvolit přetlak na trysce (mbar) z tabulkyna str. 56. Seřizovacím šroubem (64) nastavitpřetlak na tryskách.• Nastavené min. a max. hodnoty zkontrolovat, resp.zkorigovat.6050 7080Reset5045 554060Obr. 636 720 612 229-53.2OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200843


7Seřízení plynu dle místních podmínekZkontrolovat připojovací přetlak plynu• Vypnout plynový závěsný kotel a uzavřít plynovýkohout. Sejmout U-trubicový manometr a pevněutáhnout těsnící šroub (7).Reset• Povolit těsnící šroub na měřícím hrdle pro přetlaktrysek (7) a připojit manometr.• Otevřít plynový kohout a zapnout plynový závěsnýkotel.• Stisknout tlačítko a držet stisknuté cca 5 sekund(displej zobrazí ).Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = maximální jmenovitý výkon.Obr. 646050 70805045 5540606 720 612 229-51.2O• Zkontrolovat potřebný připojovací přetlak.– pro zemní plyn mezi 17 a 25 mbar– pro kapalný plyn (jmenovitý tlak 50 mbar) mezi42,5 a 57,5 mbar– pro kapalný plyn (jmenovitý tlak 37 mbar) mezi25 a 45 mbarResetPod nebo nad těmito hodnotami se nesmízařízení uvádět do provozu. Je nutnézjistit příčinu a závadu odstranit. Není-litoto možné, kotel ze strany plynu uzavříta informovat plynárnu.6050 70805045 5540606 720 612 229-54.2OOpětovné nastavení normálního provozního režimu• Tlačítko 3 krát krátce stisknout.Po puštění zhasne tlačítko, display ukazuje teplotuvýstupní vody = normální provoz.• Vypnout kotel, uzavřít plynový kohout, odejmoutmanometr a utáhnout těsnící šroub.• Opět nasadit kryt a zaplombovat.Obr. 65Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!44Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Seřízení plynu dle místních podmínek 77.1.2 Volumetrická metoda nastaveníPři napájení směsí kapalného plynu/vzduchuv spotřebních špičkách zkontrolovat nastavení dlemetody nastavení přetlaku na tryskách.• Wobbe Index (Wo) a hodnotu výhřevnosti (H S ), příp.provozní výhřevnost (H iB ) zjistit od plynárny.Pro další postup nastavení musí být kotelv ustáleném stavu (provozní doba5minut).Průtočné množství plynu při maximálním tepelnémvýkonu• Stisknout tlačítko a držet stisknuté cca 5 sekund(displej zobrazí ).Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = maximální jmenovitý výkon.• Odstranit kryt (65).• Pro „max.“ použít udané průtočné množství plynu ztabulky na str. 56. Průtočné množství plynu nastavitpřes plynoměr stavěcím šroubem (63). Otáčenídoprava víc plynu, doleva méně plynu.6050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-51.2OObr. 66Průtočné množství plynu při minimálním tepelnémvýkonu• Tlačítko 2 krát krátce stisknout.Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = minimální jmenovitý výkon.• Pro „min.“ použít uvedené průtočné množství plynuz tabulky na str. 56. Průtočné množství plynunastavit přes plynoměr stavěcím šroubem (64).• Nastavené min. a max. hodnoty zkontrolovat, resp.zkorigovat.• Zkontrolujte připojovací průtočný tlak plynu,strana 44.• Opět nastavte normální druh provozu, strana 44. Obr. 676050 7080Reset5045 5540606 720 612 229-53.2OZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200845


8Měření emisí8 Měření emisí• Stisknout tlačítko a držet stisknuté cca 5 sekund(displej zobrazí ).Tlačítko svítí a displej zobrazuje teplotu výstupnívody střídavě s = maximální jmenovitý výkon.Maximální nebo minimální jmenovitývýkon je aktivní na maximálně 15 minut.Potom se kotel automaticky přepne donormálního provozu.6050 7080Reset5045 554060• Zajistit předání tepla otevřenými ventily na otopnýchtělesech nebo otevřeným místem odběru teplévody. Obr. 686 720 612 229-51.2O• Sejmout uzávěr z otvoru pro měření (pokud nenížádný vhodný otvor pro měření, vytvořit ho podleplatných norem).• Zavést sondu čidla a měřené místo utěsnit.• Změřit hodnoty CO, CO 2 a teplotu spalin.Není-li dosaženo požadovaných hodnot spalin,vyčistit hořák a výměník tepla, zkontrolovat škrtícíclonu a potrubí spalin.• Uzavřít měřící hrdlo.• Tlačítko 3 krát krátce stisknout.Po puštění zhasne tlačítko, display ukazuje teplotuvýstupní vody = normální provoz.Reset6050 705045 558040606 720 612 229-54.2OObr. 69Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!46Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Ochrana životního prostředí 99 Ochrana životního prostředíOchrana životního prostředí je základním zájmemznačky Bosch.Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochranaživotního prostředí jsou rovnocenné cíle. Výrobkystriktně dodržují předpisy a zákony pro ochranuživotního prostředí.Pro ochranu přírody používáme v aspektus hospodárným provozem ty nejlepší materiálya techniku.BaleníObal splňuje podmínky pro recyklaci pro jednotlivézemě a všechny použité komponenty a materiály jsouekologické a je možno je dále využít.Starý přístrojStaré přístroje obsahují hodnotné materiály, které byse měly recyklovat.Konstrukční skupiny lze snadno oddělit a umělé hmotyjsou označeny. Takto lze rozdílné konstrukční skupinyroztřídit a provést jejích recyklaci, příp. likvidaci.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200847


10Prohlídka/údržba10 Prohlídka/údržbaÚdržbu kotle nechte provádět jednou ročněautorizovaným odborným servisem (viz smlouva oúdržbě a opravách).Nebezpečí: Úrazu elektrickým proudem!• Před pracemi na elektrické instalacivždy odpojit kotel od elektrické sítě(pojistka, jistič).Nebezpečí: Exploze!• Před pracemi na plynovém přístroji vždyuzavřít plynový kohout.Důležité pokyny pro prohlídku a údržbuUBA H3 kontroluje všechny bezpečnostní, regulační ařídicí prvky. Při závadě jedné součásti se na displejizobrazí porucha.Přehled poruch je uveden v tabulce nastr. 54.• Jsou potřeba tyto měřicí přístroje:– Elektrický přístroj pro měření spalin na CO 2 , CO ateplotu spalin– Tlakoměr 0 - 60 mbar (rozlišení minimálně0,1 mbar)• Speciální nástroje nejsou potřeba.• Schválená tuhá maziva jsou:– Pro součásti, které jsou ve styku s vodou:Unisilkon L 641– Šroubení: HFt 1 v 5.• Jako .tepelnou pastu doporučujeme používat obj.č. 19928 573.• Při servisní činnosti je nutné použít pouze originálnínáhradní díly!• Náhradní díly objednávat dle názvu a čísel dílůuvedených v katalogu náhradních dílů.• Vymontovaná těsnění a O-kroužky nahradit novými.K čištění součástí kotle používejtevýhradně nekovový kartáč!Po prohlídce/údržbě• Zajistit, aby byly všechny šrouby pevně utaženy avšechny spoje správně opatřeny příslušnýmitěsněními/O-kroužky.• Přístroj opět uvete do provozu ( kapitola 5).Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!48Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Prohlídka/údržba 1010.1 Seznam kontrol pro prohlídku/údržbu(protokol o prohlídkách a údržbě)Datum1 Vyvolání poslední uložené poruchyautomatu UBA H3, servisní funkce 6.A,(strana50).2 Optická kontrola vedení spalovacíhovzduchu/spalin.3 Kontrola vany hořáku, trysek a hořáku,(strana 51).4 Kontrola tepelného bloku, ( strana 52).5 Kontrola připojovacíhoprůtočného tlaku plynu,(strana44).mbar6 Kontrola nastavení plynu, ( strana 42)7 Kontrola těsnosti plynu a vody,(strana19).8 Přezkoušení kontroly odtahuspalin, (strana 53)9 Kontrola vstupního přetlakuexpanzní nádoby pro statickouvýšku otopné soustavy.10 Kontrola provozního tlakuvytápěcího zařízení,(strana53).mbarmbar11 Kontrola těsnosti automatickéhoodvzdušňovače a zda je jeho uzávěrpovolený.12 Kontrola elektrické kabeláže, zda nenípoškozená.13 Kontrola nastavení regulátoru vytápění.14 Kontrola zařízení, která patří k otopnémusystému, jako zásobník...15 Kontrola nastavených servisních funkcípodle protokolu o uvedení do provozu.Tab. 12Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200849


10Prohlídka/údržba10.2 Uvedení rozvaděče do servisnípozicePro lepší přístup se může rozvaděč uvést do tzv.servisní pozice.• Sejměte kryt ( strana 17).• Otevřít kryt.• Vytáhnout dva kolíčky na straně krytu a sejmoutkryt.• Při montáži krytu zase zasunout oba kolíčky.• Manomentr vytlačit z přepážky dozadu.• Vyšroubovat šrouby a rozvaděč vyklopit dopředu.• Rozvaděč vyvěsit z čelistí pro uložení a v servisnípozici opět zavěsit.AA6 720 612 230-14.2OObr. 7010.3 Popis různých pracovních postupůVyvolání poslední uložené chyby (servisní funkce6.A)• Zvolte servisní funkci 6.A ( strana 31).Přehled poruch je uveden v dodatku, ( strana 54).• Stisknout tlačítko nebo .Displej zobrazí 00.• Tlačítko držet stisknuté déle než 3 sekundy, aždisplej zobrazí .Poslední uložená hodnota je vymazána.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!50Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Prohlídka/údržba 10Vyčištění vany hořáku, trysek a hořáku• Uvolnit dva šrouby nahoře (1) a dva křídlové šrouby(2) na stranách.• Víko komory hořáku (3) vytáhnout vpřed.12346 720 612 230-15.1OObr. 71 Otevření hořáku1 Horní šroub víka komory hořáku2 Křídlový šroub víka komory hořáku3 Víko komory hořáku4 Montážní skupina hořáku• Opatrně vytáhnout konektory ze zapalovacíchelektrod (1).• Opatrně vytáhnout konektor z ionizačníelektrody (5).• Odšroubovat držák (3).• Uvolnit převlečnou matici pod hořákem a opatrněsejmout montážní skupinu horáku (4).175+62346 720 610 356-44.1OObr. 72 Montážní skupina hořáku1 Montážní skupina zapalovací elektrody2 Upevňovací šrouby montážní skupiny zapalovací elektrody3 Držák4 Montážní skupina hořáku5 Ionizační elektroda6 Upevňovací šroub ionizační elektrody kontroly plamene7 Přemostění zapalováníZměny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200851


10Prohlídka/údržba• Vyšroubovat šrouby (11).• Sejmout přemostění zapalování (7).• Vyšroubovat šrouby v bodech upevnění (9). Sejmoutlevou a pravou polovinu hořáku (12 a 8) z tyče stryskami (10).• Hořák vyčistit kartáčem, aby se zajistilaprůchodnost lamel a trysek. Trysky nečistitkovovým předmětem.• Zkontrolovat nastavení plynu (viz. str. 42).7Obr. 731211 10 97 Přemostění zapalování8 Hořák (pravá polovina)9 Body upevnění tyče s tryskami10 Tyč s tryskami11 Šrouby pro upevnění přemostění zapalování12 Hořák (levá polovina)86 720 611 347-39.1OVyčištění výměníku• Odstranit přední stěnu komory hořáku a hořák(Obr. 71).• Vytáhnout kabely, povolit šrouby a výměníkvytáhnout směrem dopředu.• Výměník propláchnout ve vodě s mycímprostředkem a opět namontovat.• Eventuálně narovnat ohnuté lamely výměníku.1.2.6 720 612 230-11.1OObr. 74Vyčištění ostatních součástí• Elektrody vyčištit. Při známkách opotřebeníelektrody vyměnit.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!52Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Prohlídka/údržba 10Odzkoušejte pojistku tahu spalinHlídač odtahu spalin na přerušovači tahu spalin, str. 7.• Kotel zapněte a uvete do provozu.• Kotel nastavte na max. jmenovitý tepelný výkon,(strana 42).• Vyjměte část roury odtahu spalin na kotli a spalinovéhrdlo zakryjte plechovou clonou.• Přístroj se vypne po méně než 2 minutách.Na displeji se objeví 1A.• Plech odstraňte a rouru odtahu spalin namontujtezpět.Po uplynutí cca. 20 min. se kotel automaticky znovuzapne.20 min. prodlevu je možno zkrátitvypnutím a znovu zapnutím kotlehlavním vypínačem.Pojistka zpětného toku spalin (6.2) ve spalinovékomoře, str. 7.• Kotel zapněte a uvete do provozu.• Kotel nastavte na max. jmenovitý tepelný výkon,(strana 42).• Plech položte mezi přerušovač tahu spalin.• Kotel se vypne.Na displeji se objeví 1L.• Plech odstraňte.Kotel znovu zapne.Když v průběhu 5 min. následuje novévypnutí, zapne se kotel opět až pouplynutí 20 min.Obr. 751.2.6 720 612 230-12.1O6 720 612 230-13.1O• Opět nastavte normální druh provozu, strana 44. Obr. 76Kontrola expanzní nádoby (viz také strana 30)Expanzní nádobu kontrolovat jednou ročně.• Z kotle vypustit otopnou vodu.• Případně vstupní přetlak expanzní nádoby upravitdle statické výšky otopné soustavy.Plnící přetlak otopné soustavy• Ručička manomentru se má pohybovat mezi 1 bara2bar.• Ukazuje-li manometr (při studeném systému) méněnež 1 bar doplňte vodu, dokud se ukazatelnedostane opět do polohy mezi 1-2 bary.• Max. přetlak 3 bar, při nejvyšší teplotě otopnévody, nesmí být překročen (pojistný ventil otevře).• Pokud přetlak neudrží, je třeba zkontrolovat těsnostexpanzní nádoby a otopné soustavy.Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200853


11Dodatek11 Dodatek11.1 PoruchyDisplej Popis Odstranění1C Únik spalin v pojistce tahu spalin. Kontrola trasy spalin.1H Únik spalin z komory hořáku. Kontrola výměníku tepla, zda není znečištěn.1P Čidlo teploty spalin nerozpoznáno. Kontrola čidla teploty spalin a připojovacího kabelu, zdanejsou přerušeny.Teplotní čidlo v komoře hořákunerozpoznáno.Kontrola teplotního čidla v komoře hořáku a přípojovacíhokabelu, zda není přerušen.2P Teplotní gradient příliš vysoký. Kontrola plnicího tlaku, příp. doplnění.Kontrola čerpadla a vedení bypasu.3A Nízké otáčky ventilátoru. Kontrola ventilátoru.4C Aktivováno STB. Kontrola přetlaku systému, kontrola čidla teploty, kontrolaběhu čerpadla, kontrola pojistky na desce, zařízeníodvzdušnit.4Y Teplotní čidlo na výstupu vadné. Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu.5L Přerušená komunikace EMS. Kontrola propojovacího kabelu a regulátoru.6A Plamen nerozpoznán. Je plynový kohout otevřený? Kontrola přívodního přetlakuplynu, síového připojení, zapalovací elektrody s kabelem,ionizační elektrody s kabelem.6C Po vypnutí plynu: Plamen rozpoznán. Kontrola ionizační elektrody. Kontrola plynové armatury.8YCLMůstek 161 na svorkovnici ST8 nebylrozpoznán ( obrázek 7).Vadné teplotní čidlo teplé vody.(Logamax U054-24K)Nesprávně namontované teplotníčidlo teplé vody.(Logamax U054-24K)Není zapojený konektor, chybí můstek, externí omezovačuvolněn.Kontrola teplotního čidla a připojovacího kabelu na přerušeníresp. zkrat.Zkontrolovat místo montáže, příp. demontovat čidlo a znovunamontovat s tepelně vodivou pastou.CP Čidlo zásobníku nerozpoznáno. Kontrola čidla zásobníku a připojovacího kabelu.EC Kódovací konektor nerozpoznán. Správně zastrčit kódovací konektor, změřit a příp. vyměnit.Interní chyba.Kontrola pevnosti usazení kontaktů konektorů, zapalovacíhovedení, příp. výměna řídicí desky.EL Nesprávné referenční napětí. Výměna řídicí desky.EPTlačítko odblokování poruchy bylostisknuto déle než 30 sek.Tlačítko odblokování poruchy opět krátce (ne déle než 30sek.) stiskněte.– Čidlo venkovní teploty nerozpoznáno. Kontrola čidla venkovní teploty a připojovacího kabelu, zdanejsou přerušeny.Tab. 13Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!54Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Dodatek 1111.2 Speciální zobrazení displejeZobrazeníPopisZobrazení, bylo-li stisknuto jednotlačítko (kromě tlačítka Reset).Zobrazení, byla-li současněstisknuta dvě tlačítka.Zobrazení, bylo-li tlačítkostisknuto po dobu delší než 3sekundy (funkce ukládání dopaměti).Zobrazení střídavě s výstupníteplotou. Přístroj pracuje s max.nastaveným jmenovitým tepelnýmvýkonem v provozu vytápění,(viz. servisní funkce 1.A).Zobrazení střídavě s výstupníteplotou. Přístroj pracuje 15 minut smax. jmenovitým tepelnýmvýkonem.Zobrazení střídavě s výstupníteplotou. Přístroj pracuje 15 minut smin. jmenovitým tepelným výkonem.Zobrazení střídavě s výstupníteplotou. Nastavený inspekčníinterval uplynul.Zobrazení při provozu funkce sušenípodlahy ekvitermního regulátoru(viz. návod k obsluze regulátoru).Příprava teplé vody.Tab. 14Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200855


11Dodatek11.3 Hodnoty nastavení plynuTlak trysekPrůtokové množství plynu(mbar) (l/min) (kg/h)Druh plynu G20 G31 G20 G31Wobbe-index při 0 ˚C, 1013 mbar (kWh/mł) 14,9 25,6Výhřevnost při 15 ˚C, H iB (kWh/mł) 9,5Výhřevnost při 0 ˚C, H iB (kWh/mł) 11,1KotelU054-24U054-24KVýkon (kW)7,8 1,5 3,6 14,4 0,639,3 2,1 5,0 17,2 0,7510,5 2,6 6,4 19,5 0,8511,7 3,3 7,9 21,9 0,9512,9 4,0 9,6 24,4 1,0514,1 4,8 11,5 26,8 1,1515,2 5,6 13,3 29,1 1,2416,3 6,5 15,3 31,5 1,3317,5 7,5 17,6 34,0 1,4418,6 8,5 19,8 36,4 1,5319,7 9,6 22,2 38,8 1,6220,6 10,5 24,2 40,8 1,7021,7 11,7 26,8 43,3 1,8022,8 13,0 29,5 45,8 1,8924,0 14,4 - 48,2 -Tab. 15Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!56Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Protokol o uvedení do provozu 1212 Protokol o uvedení do provozuZákazník/provozovatel zařízení:Zde nalepit protokol o měřeníVýrobce zařízení:Typ kotle:FD (datum výroby): ......................................................Datum uvedení do provozu:.........................................Nastavený druh plynu: .................................................Výhřevnost H iB ................................................kWh/m 3Regulace vytápění: ......................................................Ostatní složky systému:Provedeny byly následující práceKontrola hydrauliky soustavy poznámky:Kontrola elektrického připojení poznámky:Nastavena regulace vytápění poznámky:Nastavení UBA H3:1.A Maximální výkon vytápění ............................... kW 2.d Tepelná dezinfekcezap /vyp 1.b Výkon pro ohřev zásobníku TV(Logamax U054-24) ............................................... kW3.b Omezení počtu startů...................................... sek.1.E Druh spínání čerpadla ........................................... 3.C Diference spínání .................................................K2.b Max. teplota na výstupu teplé vody ................. °C 9.E Časový posun spuštění ohřevu vody(Logamax U054-24)............................................... sek.Připojovací přetlak plynu .................................... mbarMěření ztrát spalin provedeno Kontrola těsnosti vody a plynu provedenaProvedeny funkční zkoušky Zákazník/provozovatel soustavy seznámen s obsluhou zařízení Dokumentace zařízení předána Datum a podpis servisní firmy:Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200857


12RejstříkRejstříkBBalení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3DDruh plynu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 42Důležité pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Dvoufázová sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20EEG-Prohlášení o shodě konstrukčního vzoru . . . . . . . . 4Elektrické zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 20Expanzní nádoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53FFunkční schéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10HHluk proudění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Hodnoty nastavení plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56IInstalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Důležité pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Místo instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Instalace potrubí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19KKabel síového připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Kapalný plyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Konstrukce kotleLogamax U054-24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Logamax U054-24K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7KontrolaExpanzní nádoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Přípoje plynu a vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Kontrola plynového potrubí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Kontrola přípojů vody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Kotel zapnout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Kotle na kapalný plyn umístěné pod úrovní terénu . . . . . 15LLetní provoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Likvidace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47MMinimální odstupy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Měnit kabel pro síové připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Měření spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Místo instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Kotle na kapalný plyn umístěné pod úrovní terénu . . . 15Předpisy k místu instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Povrchová teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Spalovací vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15NNamontování kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 17NastaveníMechanické nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Teploty teplé vody- Logamax U052-24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27- Logamax U054-24K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27UBA H3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Nastavení plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42OObal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Ochrana blokování čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Ochrana před postříkáním . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 24Ochrana proti mrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Ochranná opatření pro hořlavékonstrukční materiály a vestavěný nábytek. . . . . . . . . . 15Odečtení hodnot z UBA H3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Odvzdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Otevřené otopné systémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Otopné těleso, pozinkované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14PPředpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Předpisy k místu instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Přípoje plynu a vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Připojení síového kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Přizpůsobení druhu plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Pokyny k prohlídce / údržbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Popis kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4PoruchyIndikace poruchy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 54Postup práce při prohlídce / údržbě . . . . . . . . . . . . . . 50Postup práce pro prohlídku / údržbuKontrola expanzní nádoby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53PotrubíInstalovat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Potrubí, pozinkované . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Povrchová teplota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Prohlídka / údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Prostředek na ochranu proti korozi. . . . . . . . . . . . . . . 14Protizámrazové prostředky, antikorozní prostředky . . . . 14Protokol o uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Protokol o prohlídce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Průtokové množství plynu při maximálnímotopném výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Průtokové množství plynu při minimálnímotopném výkonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45RRecyklování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Regulace vytápění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Regulátor prostorové teploty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!58Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/2008


Rejstřík 12SSady pro přestavbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Samotížné vytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Servisní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Časový posun spuštění ohřevu vody(servisní funkce 9.E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Maximální teplota výstupní vody (servisní funkce 2.b) . 36Nastavení diference spínání (servisní funkce 3.C). . . . 39Nastavení topného výkonu (servisní funkce 1.A) . . . . 33Nastavení výkonu ohřevu teplé vody(servisní funkce 1.b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Omezení počtu startů (servisní funkce 3.b) . . . . . . . . 38Poslední uložená chyba (servisní funkce 6.A) . . . . . . 50Tepelná dezinfekce (servisní funkce 2.d) . . . . . . . . . 37Volba způsobu spínání čerpadla pro provozvytápění (servisní funkce 1.E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Seznam kontrol pro prohlídku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Síové připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Měnit síový kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Skupina zemních plynů H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Spalovací vzduch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Správné použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Starý kotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Starý přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47VVedení odtahu spalin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Volumetrická metoda nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . 45Vyčištění tepelného bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Vyčištění vany hořáku, trysek a hořáku . . . . . . . . . . . 51Vyhláška o úspoře energie (EnEV). . . . . . . . . . . . . . . 26Vypnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Vyvolání poslední uložené chyby . . . . . . . . . . . . . . . 50ZZapnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26ZapnutíKotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26ZásobníkNepřímo ohřívaný zásobník s čidlem NTC . . . . . . . 23Zemní plyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 56Zkontrolovat připojovací přetlak plynu . . . . . . . . . . . . 44Změna charakteristiky oběhového čerpadla . . . . . . . . 30TTechnické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Těsnicí prostředky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Tlak trysek - metoda nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Tlak trysek při minimálním topném výkonu . . . . . . . . . . 43Typový přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4UUBA H3Obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Servisní funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 50Údaje o kotli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4EG-Prohlášení o shodě konstrukčního vzoru. . . . . . . 4Funkční schéma- Logamax U054-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10- Logamax U054-24K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Konstrukce kotle Logamax U054-24 . . . . . . . . . . . . 8Konstrukce kotle Logamax U054-24K . . . . . . . . . . . 7Příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Popis kotle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Rozměry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Správné použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Typový přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Údržba / prohlídka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Úkony údržbyPlnící tlak otopného systému . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Vyvolání poslední uložené chyby . . . . . . . . . . . . . . 50Uveden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!Návod k montáži a údržbě plynového kotle Logamax U054 • Vydání 10/200859


Odborná topenářská firma:Bosch Termotechnika s.r.o.obchodní divize BuderusPrůmyslová 372/1108 00 Praha 10Tel : (+420) 272 191 111Fax : (+420) 272 700 618info@buderus.czwww.buderus.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!