návrh zápisu z xii. zasedání představenstva čka dne 13. 12. 2011 i ...

cka.cc
  • No tags were found...

návrh zápisu z xii. zasedání představenstva čka dne 13. 12. 2011 i ...

Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011NÁVRH ZÁPISU Z XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKADNE 13. 12. 2011ČAS 10.00 –18.00 HODINPřítomni: T. Bezpalec, P. Janda, T. Jiránek, P. Lešek, D. Mareš, V. Milunić, J. Sapák, J. Smutný,M. Vitoulová, J. VranaOmluveni: M. Košař, B. PotyszHosté: L. Grym, J. Panna, J. Šebek, P. RadaKancelář: T. Čuříková, M. Pražanová, J. PlosKontrola přítomnosti a schopnosti usnášení se - na začátku zasedání bylo přítomno 7 členůpředstavenstva. Představenstvo bylo usnášení schopné, zasedání zahájil v 10.15 hod. J. Vrana.Předseda sdělil, že průběžně budou zasedání moderovat místopředsedové.Přílohové materiály byly rozeslány a prezentovány v elektronické podobě na jednání a všechnymateriály jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ČKA.I. DISCIPLINÁRNÍ KAUZYBod 1.XI/11/2011 Složení odvolacího senátuNa základě § 57 Disciplinárního a smírčího řádu ČKA je třeba stanovit třetího člena odvolacíhosenátu představenstva ČKA.J. Smutný požádal o uvolnění z pozice člena odvolacího senátu, uvedl důvody, které jejk tomuto kroku vedou. Místopředseda Jan Sapák jeho abdikaci přijal.Představenstvo rozebralo podjatost jednotlivých členů ke kauze k bodu 4. Pro tuto kauzu serozhodlo jmenovat ad hoc v tomto složení disciplinární senát:T. BezpalecHlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 2 )M. VitoulováHlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 2 )T. JiránekHlasování představenstva (pro: 9 , proti: 0 , zdržel se: 1 )J. Smutný (náhradník)Hlasování představenstva (pro: 9 , proti: 0 , zdržel se: 1 )Místopředseda Stavovského soudu ČKA J. Šebek požádal, aby návrh rozhodnutí propředstavenstvo byl dostatečně zdůvodněn a legislativně dobře vypraven.Odvolací senát nutně potřebuje právní pomoc. Nutno posoudit případnou nevhodnoupředpojatost.O jmenování stálého odvolacího senátu bude rozhodnuto na příštím zasedání.Odpovídá: D. MarešTermín.: 10.1.20121/10navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011Bod 2.Bod 3.Bod 4.Bod 5.XII/01/2011 DR 2011-20.20111109. Oznámení předsedy Stavovského soudu o zahájenídisciplinárního řízeníPředseda Stavovského soudu ČKA oznamuje představenstvu zahájení disciplinárního řízeníspisové značky DR 2011-20 s autorizovanými architekty, kteří řádně a včas nezaplatili členskýpříspěvek ČKA za rok 2011.Představenstvo vzalo na vědomí, bod se vypouští.XII/02/2011 DR 2011-02/01.20111116. Oznámení předsedy Stavovského soudu o zastavenídisc.řízeníPředseda Stavovského soudu ČKA oznamuje představenstvu zastavení disciplinárního řízenís autorizovaným architektem M. T.Představenstvo vzalo na vědomí, bod se vypouští.XII/03/2011 DR 2011-10.20111121. Opis rozsudku Stavovského soudu – architekt P. F.DR 2011-10.20111206. Postoupení odvolání DR ČKA proti rozsudku StS ČKAPředseda Stavovského soudu ČKA postupuje podle § 48 odst. 4 DSŘ ČKA představenstvu opisrozsudku, který byl vynesen dne 25. 10. 2011 v disciplinárním řízení vedeném s architektemP. F.Proti zprošťujícímu rozsudku Stavovského soudu ČKA podala dozorčí rada ČKA v řádné lhůtědne 5. 12. 2011 odvolání. Podle § 55 odst. 1 DSŘ ČKA předseda Stavovského soudu ČKApostupuje představenstvu stejnopis odvolání dozorčí rady ČKA spolu s disciplinárním spisemk projednání a rozhodnutí.Představenstvo v bodu 1 jmenovalo senát ad hoc a vyloučilo z jednání podjaté členypředstavenstva.J. Smutný předložil představenstvu článek v časopisu Forbes „Stavby bez architektonickésoutěže“ a požádal, aby představenstvo na slova prorektora Pavlíka reagovalo. Reakcipřipraví J.Sapák.Odpovídají: T. Bezpalec, M. Vitoulová, T. Jiránek, J. SmutnýTermín: 10.1. 2012XII/04/2011 DR 2010-21.20111121. Opis rozsudku StS – architekt J. Š.Místopředseda Stavovského soudu ČKA (StS) podle § 48 odst. 4 DSŘ ČKA postupujepředstavenstvu na vědomí opis rozsudku, který byl dne 9. 11. 2011 vynesen v disciplinárnímřízení vedeném s architektem J. Š. Po zrušení rozsudku v odvolacím řízení představenstva ČKAsenát StS v novém projednání rozhodl trvat na svém původním rozhodnutí ze dne 9. 5. 2011 auložil architektu J. Š. disciplinární opatření – pozastavení autorizace na dobu jednoho roku.Odpovídají: D. Mareš, V. Milunič, J. SmutnýTermín: 10.1.20122/10navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011Bod 6.XII/05/2011 DR 2010-20-01.20111205. Oznámení předsedy o zahájení disc.řízeníPředseda Stavovského soudu ČKA oznamuje představenstvu zahájení disciplinárního řízeníspisové značky DR 2011-20-01 s autorizovanými architekty, kteří řádně a včas nezaplatiličlenský příspěvek ČKA za rok 2011. Představenstvo vzalo na vědomí, bod se vypouští.II. LEGISLATIVABod 7.XI/01/2011 Zákony projednávané v PSP ČRZákon o veřejných zakázkách je v Senátu PSP ČR, dále je v senátu občanský zákoník (nutnoohlídat vysazování stromů 3 m od plotu), stavební zákon prošel legislativní radou vlády abude předložen do parlamentu.14.12. proběhne jednání ČKA a ČKAIT k připravovaným vyhláškám o soutěži o návrh aobecných podmínkách pro zadávání staveb.Sleduje: J. PlosBod 8.III/05/2011 Soudní znalectvíJ. Sapák vysvětlil důvody, proč zatím příprava nepokročila. Ze strany Ministerstvaspravedlnosti není jasná představa, jak by měla fungovat plnění za zpracované posudky, nynízpracovatelé čekají na odměnu až 2 roky. Informace o návrhu na založení znaleckého ústavuje třeba zveřejnit na webu.Sleduje: J. SapákIII. POLITIKA ARCHITEKTURYBod 9.XII/05/2010 Politika architektury – národní program stavební kultury – prosazeníJ. Vrana informoval o aktivitě pracovní skupiny (PS) pro bydlení a převedení politikarchitektury (PA) pod Koncepci bydlení ČR do r. 2020. PA se stala úkolem č. K.4.2. z vládníhousnesení pro komplexní naplnění všech úkolů z Koncepce bydlení ČR 2020. Je připravennávrh smlouvy o dílo na text PA PRSK v rámci Koncepce bydlení ČR do r. 2020. Předsedapožádal T. Jiránka o zpracování výstupů z EFAP. Více viz bod 15.Sleduje: J. VranaTermín: průběžněBod 10.XII/06/2011 Jednání s primátorem Svobodou a nám. HudečkemO jednání informoval J. Vrana. Díky J. Plosovi vzniká vnitřní tým poradců pana náměstkaHudečka a je předpoklad pro zásadní participaci ČKA při zpracování pražských OTP.Sleduje: J. Vrana, J. Plos3/10IV.ŽÁDOSTI O ZÁŠTITY A SPOLUPRÁCEBod 11.VII/02/2011 Obecná pravidla pro spolupráci ČKA – přehlídky stavebM. Vitoulová na základě připomínek představenstva a právní konzultace s E. Faltusovoupředložila finální verzi obecných podmínek, ve které došlo k úpravě podmínek pro jmenováníporoty mimo ČKA a k doplnění, že náklady na porotce hradí vyhlašovatel. O upravenýchpodmínkách v příloze hlasovalo představenstvo takto:navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.20114/10Hlasování představenstva (pro: 7 , proti: 0 , zdržel se: 3)Návrh podmínek byl přijat.Po dohodě s předsedou PS pro soutěže se představenstvo rozhodlo, že přehlídky včetněadministrativního zpracování, budou spadat do gesce PS pro soutěže.PS bude v případě přehlídek, které požádají ČKA o záštitu zastupovat komoru, postupovatpodle těchto schválených obecných podmínek a navrhovat porotce:Hlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 1 )Agendu za kancelář ČKA bude zpracovávat L. Cepáková. Postup zpracování agendy:Prosinec 2011 - soupis všech přehlídek staveb v krajích, vytvoření databázeLeden 2012 – oslovovací dopis všem se zasláním podmínek ČKALeden-únor 2012 – školení porotců (PS pro soutěže)Dále komunikace s jednotlivými organizátory, zpracovávání výstupů pro Bulletin.Odpovídá: M. VitoulováTermín: 13. 12. 2011, bod se vypouští.Bod 12.XII/07/2011 Young Architect Award 2012 – žádost o záštituŽádost o záštitu nad 4. ročníkem soutěžní přehlídky mladých architektů do 33 let.Doporučení a návrh M. Vitoulové: poskytnout záštitu jako v minulých letech.Hlasování představenstva (pro: 9 , proti: 0 , zdržel se: 1 )Představenstvo vzalo na vědomí nominaci zástupců ČKA do poroty – L. Kuby a P. Leška.Odpovídá: M. VitoulováTermín: 13. 12. 2011, bod se vypouští.V. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN A SPOLUPRÁCE ČKAS OSTATNÍMIBod 13.XII/08/2011 VH ACE – Brusel 25.26.11.2011Informaci o zasedání valné hromady ACE (Evropské rady architektů) v Bruselu podal J. Vrana.Zpráva z jednání http://www.cka.cc/oficialni_informace/Pracovni-skupiny/ps-pro-zahranicniaktivity/ace-2.-valna-hromada-2011.Všechny relevantní informace o ACE jsou k dispozici na http://www.cka.cc/zahranici/acePříští valná hromada ACE se bude konat v dubnu 2012.Odpovídá: J. VranaTermín: 13. 12. 2011, bod se vypouští.Bod 14.VII/05/2011 Nový systém PSPředstavenstvu byly předloženy všemi předsedy stávajících PS maximálně konkretizovanéplány činnosti jednotlivých PS ve formě harmonogramu činnosti, finančních nároků apersonálního složení pro rok 2012.J. Smutný na minulém jednání navrhl, aby v čele tzv. permanentních PS stáli členovépředstavenstva (projednávány byly skupiny zahraničí, PR a tiskové, legislativa a soutěže).Ustanovení § 20 odst. 6. OJVŘ stanoví, že „V čele pracovní skupiny obvykle stojí příslušný členpředstavenstva nebo jiného základního orgánu Komory“. Předseda toto ustanovení považujeza vhodné, ale je nutné zlepšit komunikační propojení předsedů PS, kteří nejsou členypředstavenstva. Sleduje: J. Smutnýnavrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011Bod 15.XII/09/2011 PS pro legislativuJejí činnost prochází činností všech PS a naopak. Bylo by dobré vytvořit dobré komunikačnípropojení a v případě novel zákonů si vyžádat vždy podle obsahu stanovisko odborné PS. J.Plos uvedl, že někdy je to obtížné, protože se o příslušné legislativní změně dozvídáme ažzpětně (příklad krajinný ráz). Dále bylo zvažováno postavení J. Plose, jako člena této PS, kdyjeho činnost pro skupinu vyplývá z náplně jeho práce.Představenstvo vzhledem k odstoupení J. Sapáka z PS ukládá předsedovi pracovní skupinypřipravit návrh na jmenování nových členů. J. Vrana doporučuje použít model PS pro bydlení– malé jmenované skupiny a dle tématu výběr expertů pro konkrétní úkol. P. Lešek navrhujedo této PS Ing. arch. Hniličku, který se svou nominací souhlasí.Odpovídá: M. PeterkaTermín: 10. 1. 2012Bod 16.IX/02/2011 Koncepce bydlení do roku 2020Informaci o jednání s MMR ČR podal J. Vrana, zápis z jednání PS 1.12.2011http://www.cka.cc/oficialni_informace/Pracovni-skupiny/copy_of_ps-pro-legislativu/zapis-zjednani-ps-pro-bydleni-dne-1.12.2011Zápis z jednání PS z 9.12.2011, kdy se uskutečnila koordinační schůzka PS a expertů, včetněčtyř zájemců, kteří se přihlásili na základě výzvy předsedy k zapojení do činnosti, je uveden nahttp://www.cka.cc/oficialni_informace/Pracovni-skupiny/copy_of_ps-pro-legislativu/zapis-zjednani-ps-pro-bydleni-dne-1.12.2011/111209_Zapis_PS_bydleni_CKA.pdfDalší jednání PS 15.12.2011, kde budou odsouhlaseny a předány návrhy smluv MMR ČR.Odpovídá: J. VranaTermín: 10. 1. 2012Bod 17.VII/04/2010 Česká cena za architekturuNutno urgovat společné jednání s Obcí architektů (OA), dnes proběhne jednání VH OA, kterérozhodne o postoji OA k návrhu o společné o.p.s. Závěru jednání VH se zúčastní J. Vrana.T. Čuříková informovala o jednáních s potencionálními partnery, která zatím nejsou uzavřenaa bude nutné situaci vyhodnotit koncem ledna 2012 a zvážit další kroky ČKA.Odpovídá: J. Vrana, M. Jirovec, T. ČuříkováTermín: 10. 1. 2012Bod 18.X/04/2011 Vymezení odpovědností mezi PS pro soutěže a PS Za transparentní zadáváníveřejných zakázekDne 12.12.2011 proběhlo společné jednání PS pro soutěže a zástupců PS Transparence (P.Lešek, M. Fišer), kde byla zvažována možnost pražské sekce skupiny. Bylo dohodnuto, že PSpro soutěže bude mít jednou v měsíci pravidelné konzultace v Praze a byl dohodnut postuppředávání informací mezi těmito PS. Zápis ze společného jednání bude přílohou.Bod 19.VI/12/2011 PS Za transparentnost veřejných zakázekPodnět autorizované osoby - Placená reklama firmy Ekonomické stavby – Projekty zadarmo –dle vyjádření E. Faltusové jde o nekalou soutěž formou klamavé reklamy podle § 45obchodního zákoníku. V souladu s § 54 má právo uplatnění prostředků ochrany proti nekalésoutěži mj. též "právnická osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů". Tentopopis spadá také pod profesní komory.5/10navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011Představenstvo souhlasí, aby připravený dopis, ve kterém požadujeme, aby se firma zdrželaprotiprávního jednání a odstranila závadný stav, byl společnosti odeslán. V případě, že našivýzvu neuposlechne, představenstvo zváží možnost podání žaloby.Odpovídá: P. Lešek, J. SapákTermín 10. 1. 2012Bod 20.VII/07/2011 PS pro soutěžePS uspořádá počátkem února workshop k pravidlům o soutěžích, na kterém by se analyzovaly(na konkrétních příkladech naše vnitřní předpisy) a zvážily se možné návrhy změn.PS připraví další proškolení porotců a připraví návrh, jak proškolené porotce přezkoušet(vystavit na tuto činnost licenci).D. Mareš doporučuje vytvořit seznam subjektů (např. architektonických kanceláří), které jsouschopny pro zadavatele dobře zvládnout administraci soutěže o návrh (vzhledem kezkušenosti, že některá právní zastoupení zadavatele vedou do rozporů se soutěžním řádem).L. Grym požádal, aby při výkladu soutěžního řádu při připravovaných soutěžích nevstupovalijiné skupiny či jednotlivci do této činnosti PS pro soutěže. Proto podporuje i vznikkonzultačního místa v Praze.Dále L. Grym požádal, aby DR prošetřila průběh postupu PS pro soutěže v případě Kralup nadVltavou a vydala k tomuto postupu své stanovisko.J. Sapák upozornil na problém autorských práv ve vztahu fyzická a právnická osoba a dále napodnět P. Všetečky se touto problematikou seriozně zabývat v PS pro legislativu.Představenstvo ukládá PS pro soutěže zpracovat do týdne analýzu postupu k průběhusoutěže Kaple Ležáky a jasnou syntézu dalšího postupu. Tento materiál bude předán P+3 abude rozhodnuto o jeho zveřejnění.V další diskusi byla zvažována otázka vystupování AO navenek v době pravomocnéhoodsouzení a D. Mareš podal návrh pro legislativní skupinu na úpravu řádů (zahrnutí doEtického řádu).Odpovídá: L. Grym, L. CepákováTermín: 10. 1. 2012Bod 21.VI/11/2011 PS propagace architekturyP. Janda uvedl, že zpráva o externí a interní komunikaci bude v rozborové části opravenapodle předložených připomínek, konkrétních výhrad a věcných námitek. Zdůraznil, žezáměrem předkladatelů nebylo poškodit jméno komory.Řada doporučení, která vzešla z návrhové části, je cenná a téma strategie komunikacepřesahuje svým rozměrem jednání představenstva.J. Plos zpracoval analýzu mimořádného členství v příloze. P. Janda uvedl, že PS PR se snažíspolupracovat s posluchači FA ČVUT a zjistit reakci od neautorizovaných osob k otázkámmimořádného členství. Skupina jednoznačně preferuje typ členství uvedený pod variantou a).Mapují i finanční hladiny a otázky, co komora může nabídnout, co studenti a začínajícíarchitekti očekávají.6/10J. Vrana (i na základě zkušenosti ACE s granty na vzdělávání) informoval o jednání s Ing.Rokosovou a snahou pokusit se sestavit model pro čekatele včetně nabídky na vzdělání.Dále byla diskutována otázka čekatele (koncipienství), která se nejeví jako příliš reálná.J. Sapák otevřel opakovaně potřebu začít se zabývat strukturou autorizačních zkoušek a jejichúrovní a domnívá se, že se současná praxe odchyluje od zákona.P. Janda oponoval, že cílem je přístup k profesi a co nejvíce ji otevřít a spolupracovat s těmi,kteří mají o tuto spolupráci zájem, čekatele by dle jeho názoru vedlo ještě k větší uzavřenosti.navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011V diskusi vystoupili J. Vrana, T. Jiránek, T. Bezpalec, J. Smutný, M. Vitoulová a D. Mareš,zvažovali důvody pro a proti obdobě koncipienství. J. Šebek upozornil, že komora přijetím AOpřijímá za architekty odpovědnost. Bylo dohodnuto, že na únorové představenstvo připravíPS další rozpracování této problematiky, aby byla následně připravena pro diskusi na VH.Sleduje: P. JandaBod 22.VI/13/2011 PS pro územní plánování, urbanismus a krajinuV průběhu roku 2011 byl PS ÚPUK vypracován text Metodického pokynu pro výběrzhotovitele územního plánu s uplatněním soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízeníbez uveřejnění, a to na základě úkolu představenstva. Obsah byl koncipován i na základěpostřehů z workshopu, který připravila PS, prefinální verze byla vystavena k připomínkovánína www.cka a www.auup.cz, doplněna dr. Plosem, probíhala komunikace se zástupci MMRČR, kterému bude text předán, v prvním čtvrtletí 2012 bude jím připomínkován a budespolečně rozhodnuto o formě metodiky a distribuci. Konečný text bude prezentován všemidostupnými komunikačními toky odborného a laického typu (ČKA, MMR, AUÚP, SMO,stavební úřad, další odborný tisk, ČRo, ČT2.).7/10Předseda PS ÚPUK předložil finální verzi pracovního textu Metodického pokynu pro výběrzhotovitele územního plánu s uplatněním soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bezuveřejnění představenstvu ke schválení - hlasování per rollam a pověřuje předsedu pracovnískupiny ÚPUK Ing. arch. M. Košaře k dalšímu jednání s MMR ČR.Hlasování představenstva (pro: 7, proti: 0 , zdržel se:2 )Bod 23.VI/14/2011 PS pro památkyZápisy z jednání PS jsou k dispozici na http://www.cka.cc/oficialni_informace/Pracovniskupiny/ps-pro-pamatky/zapis-z-jednani-ps-pro-pamatkovou-peci-ze-dne-6.-zari-2011Soupis témat a tezí, které vzalo představenstvo na vědomí.A. Výlučná pozice autorizovaných architektů dle zákona č. 360/1992 Sb. u projektovánívázaného na kulturní dědictví, a to ve všech projektových a koncepčních fázích, činakládání s objektem s památkovou ochranou, a to i u zásahů, nepodléhajícíchstavebnímu a územnímu řízení.B. Odborná způsobilost pracovníků památkové péče a jejich samospráva (nejlépe novýobor autorizace u ČKA).C. Předvídatelnost památkové péče (procesní ano, věcná je problematická a vedek paušálním regulacím). Cílem je dialog dvou oborů jedné profese.D. Způsob vymezení pojmů v zákoně o památkové péči.E. Důraz na předprojektovou fázi (průzkumy) a fázi návrhu stavby (studie), náležitěhonorované.F. Stavebně-historické průzkumy – dosáhnout podmínky autorizace – nový oborvýhradně u ČKA.G. Kompenzace veřejného zájmu u soukromých objektů (nejprve provést srovnání sevropskými zeměmi).H. Z iniciativy památkové péče vzniká řada dokumentů, které mají dopady do územníhoplánování a dalších podrobnějších dohod o využití území (plány ochrany, management plán).ČKA podporuje jejich členění do stávající hierarchie územního plánování, a to ve forměúzemně analytických podkladů, či v podobném principu. Zároveň ČKA podporuje, aby bylytyto dokumenty zpracovávány autorizovanými architekty.Představenstvo odsouhlasilo mandát PS pro další práci na předložených tématech.navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011Odpovídá: T. JiránekTermín: průběžněBod 24.XII/10/2011 PS zahraničíPředstavenstvo obdrželo manuál o činnosti ACE a bylo seznámeno s plánem zahraničních cestv roce 2012. Informaci vzalo na vědomí.T. Jiránek požádal o vyjasnění pozice Director of architecture v EFAP, kde nyní figuruje nám.MMR ČR Ing. Kalous, ale na zaslané podněty neodpovídá. Bylo by dobré prosadit zde jménopředsedy ČKA, další postup bude domluven na P+3.Sleduje: D. Borák, J. VranaVI.VNITŘNÍ ÚKOLY ČKABod 25.XII/11/2011 Návrh rozpočtu 2012Předseda představil návrh rozpočtu, po projednání v P+3 a za přítomnosti zástupce DR (J.Drahozala). V tuto chvíli nejsou v rozpočtu zapojeny žádné prostředky z grantů ani aktivit, okterých je pro rok 2012 jednáno, ale dosud nebyly podepsány smlouvy. Předseda navrhlv rozpočtu rozdělení finančních prostředků jednotlivým PS.PS pro soutěže předkládá návrh, aby částka se počítala: hodinová sazba 300 Kč + DPH, oprotistávajícímu 300 Kč vč. DPH.T. Čuříková upozorňuje, že nastavený limit rozpočtu PS je včetně DPH a tento krok byznamenal snížení počtu proplacených hodin, ale principiálně by byl asi správný.Dále upozorňuje, že pro rok 2012 bude odváděno sociální pojištění i z vyplacených náhrad,v průměru odhaduje 26%. Pro lednové představenstvo bude připraven propočet dopadu dorozpočtu.Předseda DR J. Panna představil analýzy zpracované J. Drahozalem o vývojových trendech.J. Panna uvedl, že hlavní část financí směřuje do nákladů Kanceláře. Finance pro PS mají malýdopad na celkovou finanční situaci ČKA. A požádal, aby na příštím Představenstvu bylojednáno o rozpočtu na začátku zasedání.Předseda opakovaně upozorňuje, že náklady Kanceláře nejsou jen administrativníhocharakteru, ale plně zajišťují chod mandatorních povinností, Kancelář zajišťuje chodpracovních skupin a plně zajišťuje rozsáhlou agendu předsedy ČKA.Odpovídá: J. Vrana, T. ČuříkováTermín: 10.1.2012VII. INFORMACE A NOVÉ BODYBod 26.XII/12/2011 Jmenování kandidátů do Správní rady a dozorčí rady NČAPředseda navrhl hlasování per rollam dle statutu Nadace české architektury článku 11 ačlánku 14 - Kandidáty pro voleb 7.12.2011 do:Správní rady – doc. Ing.arch. Zdeněk JiranHlasování představenstva (pro: 9 , proti: 1 , zdržel se: 0 )Dozorčí rady - Ing.arch. David MarešHlasování představenstva (pro: 9 , proti: 1 , zdržel se: 0 )8/10navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012


Návrh zápisu z XII. představenstva 13.12.2011Písemnou informaci k vývoji NČA podal M. Peterka a T. Bezpalec. J. Vrana shrnul důvody,které vedly k hlasování per rollam. Předseda NČA I. Vavřík nepožádal před volbami onominaci kandidátů za ČKA (dle Statutu NČA článek 11). Všichni obdrží Statut NČA.J. Smutný tento postup zpochybnil a P. Janda vyjádřil zklamání nad postupem hlasování perrollam bez předchozí diskuse k tématu. Domnívá se, že není dobré vykonávat funkce ve víceorgánech.Situaci kolem volby v NČA a její průběh popsal T. Bezpalec.Vzhledem k tomu, že volba do NČA byla odložena a má proběhnout do tří měsíců (termínnení znám), rozhodlo se představenstvo k tématu nominace kandidátů znovu vrátit. T.Bezpalec prověří, zda je možné navrhnout kandidáty znovu či je změnit. Představenstvoproblematiku projedná na lednovém zasedání.Odpovídá: J. VranaTermín: 10.1. 2012Bod 27.XII/13/2011 Vzdání se autorizace na vlastní žádostIng. arch. Zdeněk GabrielPředstavenstvo hlasovalo o odnětí autorizace Ing. arch. Zdeňka Gabriela na vlastní žádosts termínem zániku autorizace od 1. 1. 2012. Autorizační razítko vráceno do Kanceláře ČKAdne 25. 11. 2011.Z důvodu vážného onemocnění (v současné době je Ing. arch. Z. Gabriel hospitalizován v LDNHořice) žádá manželka Ing. arch. Zdeňka Gabriela o prominutí dlužných členských příspěvkůza rok 2011 ve výši 1.500,- Kč. Kancelář ČKA doporučuje vyhovění žádosti.Hlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )Ing.arch. Karel TypovskýPředstavenstvo hlasovalo o odnětí autorizace na vlastní žádost s termínem zániku autorizaceod 31.12.2011Hlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )Ing.arch. Anton HusárPředstavenstvo hlasovalo o odnětí autorizace na vlastní žádost s termínem zániku autorizaceod 31.12.2011Hlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )Ing.arch. Boris ČepekPředstavenstvo hlasovalo o odnětí autorizace na vlastní žádost s termínem zániku autorizaceod 31.12.2011Hlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )Ing.arch. Jiří KratochvílPředstavenstvo hlasovalo o odnětí autorizace na vlastní žádost s termínem zániku autorizaceod 31.12.2011Hlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )Bod 28.X/08/2011 Pocta ČKA 2011 – Karel PragerKatalog Karla Pragera nebude vydán, ceremoniál se uskuteční jen v případě přiřazení k Českéceně za architekturu.Hlasování představenstva (pro: 8 , proti: 0 , zdržel se: 0 )Odpovídá: M. PražanováTermín: 13. 12. 2011, bod se vypouští.9/10navrhla: Ing. Tamara Čuříkovádoplnil a schválil: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 20.12.2011 a 3.1.2012

More magazines by this user
Similar magazines