Navodila Logalux SU 160-300l - Buderus

buderus.si

Navodila Logalux SU 160-300l - Buderus

Navodila za montažoin vzdrževanjeAkumulacijski bojlerjiLogalux SU160/1 – SU300/1Za serviserjaPred montažo invzdrževanjem skrbnopreberite7 747 011 458 - 09/2006 SI


Kazalo1 Splošno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1 O teh navodilih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Standardi in direktive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.3 Orodja in pomožni montažni material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Varnostna navodila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.1 Uporaba v skladu z namenom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.2 Varnostna opozorila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.3 Upoštevajte naslednja varnostna opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.4 Ravnanje z odpadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Opis proizvoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.1 Dimenzije in priključki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.2 Varnostne mejne vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.1 Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.2 Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.2.1 Varnostni ventil (ni v sklopu dobavljene opreme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.2.2 Kontrola tesnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.3 Montaža tipala temperature sanitarne vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Zagon in izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.1 Zagon bojlerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.2 Napotki za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.3 Napotki za izklop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.1 Pripravljalna dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.2 Čiščenje bojlerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.3 Kontrola magnezijeve anode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.4 Zamenjava magnezijeve anode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178.5 Zagon bojlerja po opravljenem čiščenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


Splošno 11 Splošno1.1 O teh navodilihTa navodila za montažo in vzdrževanje vsebujejopomembne informacije za varno in pravilno montažo,zagon in vzdrževanje akumulacijskega bojlerjaLogalux SU160/1 – SU300/1.Navodila za montažo in vzdrževanje so namenjenaserviserju – strokovnjaku, ki ima ustrezno strokovnoznanje, praktične izkušnje in kvalifikacije za opravljanjedel na ogrevalnih napravah in vodovodnih instalacijah.Za akumulacijske bojlerje Logalux SU160/1 – SU300/1se v teh navodilih uporablja enoten skrajšan naziv"bojler".• Poučite uporabnika, kako mora ravnati z napravoin ga še zlasti opozorite na varnostnotehničneelemente.• Izročite uporabniku navodila za montažoin vzdrževanje in mu naročite, da jih mora shranitiin namestiti v bližini ogrevalne naprave.1.2 Standardi in direktiveProizvod glede konstrukcije in nacinaobratovanja ustreza zahtevam direktiv EU, kise nanj nanašajo, kot tudi evtl. dodatnimnacionalnim zahtevam. Skladnost jedokazana s postopkom pridobitve znaka CE.Izjava o skladnosti vam je na voljo nainternetnih straneh proizvajalcawww.buderus.de/konfo ali na zahtevo privašem pooblašcenem prodajalcu.OPOZORILOPri montaži in obratovanju ogrevalnenaprave upoštevajte zahteve nacionalnihstandardov in predpisov!Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 3


Varnostna navodila 22 Varnostna navodilaBojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 so konstruiraniin izdelani v skladu z najnovejšimi dosežki tehnikein varnostno-tehničnimi predpisi. Priporočamo, daupoštevate spodnja varnostna opozorila in navodila zamontažo in vzdrževanje. Tako boste zagotovili varno inzanesljivo, optimalno energijsko varčno in okoljuprijazno delovanje naprave.2.1 Uporaba v skladu z namenom2.3 Upoštevajte naslednja varnostnaopozorilaPOZOR!NEVARNOST ZA ZDRAVJEzaradi onesnaženja sanitarne vode• Pri izvajanju montažnih in vzdrževalnihdel pazite na higiensko neoporečnostv skladu z veljavnimi tehničnimi pravili.Bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 so namenjeniza gretje in shranjevanje sanitarne vode v kvalitetipitne vode. Za pitno vodo veljajo določila Pravilnikao zdravstveni ustreznosti pitne vode.Bojlerji so predvideni za posredno ogrevanjez ogrevalno vodo v kombinaciji z zaprtimiogrevalnimi sistemi.2.2 Varnostna opozorilaVarnostna opozorila so razdeljena na dve stopnji nevarnostiin opremljena z ustreznim opozorilnim tekstom:POZOR!ŽIVLJENJSKA NEVARNOSTOpozorilo, da proizvod predstavljapotencialno nevarnost, ki brez ustreznihpreventivnih ukrepov lahko privededo težkih telesnih poškodb ali celo smrti.PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJAzaradi neustreznega čiščenjain vzdrževanja• Bojler mora najmanj vsaki dve letipregledati strokovnjak in opravitipotrebna čistilna in vzdrževalna dela.• Ugotovljene napake se morajo takojodpraviti, da se prepreči poškodovanjeopreme.OPOZORILOObvezna je uporaba originalnihBuderusovih nadomestnih delov.Za škode, nastale zaradi vgradnje delov,ki niso bili dobavljeni preko Buderusa,Buderus ne prevzema garancije.PREVIDNO!NEVARNOST TELESNE POŠKODBE/NEVARNOST POŠKODOVANJA OPREMEOpozarja na potencialno nevarno situacijo,ki lahko pripelje do srednje težkih ali lahkihtelesnih poškodb ali škode na stvareh.OPOZORILOOpozorila in nasveti za optimalnoobratovanje in nastavitev napraveter druge koristne informacije.2.4 Ravnanje z odpadki• Z odpadno embalažo ravnajte v skladu s predpisiin brez škode za okolje.• Bojler, ki ste ga zamenjali z novim, ne sodimed komunalne odpadke in ga je potrebno odlagativ zbiralnicah posebnih odpadkov.Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 5


3Opis proizvoda3 Opis proizvodaBojlerji SU160/1 – 300/1 se dobavljajo kompletnozmontirani in pripravljeni za montažo.Glavni sestavni deli bojlerja so:– Tlačna posoda (sl. 1, poz. 5) s protikorozijsko zaščitoZaščita proti koroziji je dvojna: specialna Buderusovatermoglazura DUOCLEAN MKT (sl. 1, poz. 6) kotnotranja površinska zaščita in zaščitna Mg-anoda(sl. 1, poz. 9).– Toplotna izolacija (sl. 1, poz. 1)Toplotna izolacija iz trdega penjenega poliuretana,ki ne vsebuje ozonu škodljivih snovi, je že tovarniškonabrizgana med posodo in opaž bojlerja.Dva dodatna izolirna elementa (sl. 1, poz. 2in poz. 8) preprečujeta toplotne izgube preko čistilneodprtine in zaščitne anode.– Gladkocevni toplotni izmenjevalnik (sl. 1, poz. 11)Gladkocevni toplotni izmenjevalnik skrbi za prenostoplotne energije iz ogrevalnega razvodana sanitarno vodo v bojlerju. Voda v bojlerjuse enakomerno segreva.– Potopna tulka za vgradnjo tipala temperature sanitarnevode (sl. 1, poz. 10)Regulator kotlovskega sistema preko funkcij pripravesanitarne vode s pomočjo tega tipala (t.i. bojlerskegatipala) uravnava temperaturo sanitarne vode v bojlerju.– Čistilna odprtina (sl. 1, poz. 3)za vzdrževalna in čistilna dela.– Zgornji pokrov bojlerja (sl. 1, poz. 7).65432178Sl. 1 Bojler (na sliki model SU300/1)Poz. 1: toplotna izolacijaPoz. 2: del izolacije/čistilni pokrovPoz. 3: čistilna odprtinaPoz. 4: pokrov čistilne odprtinePoz. 5: tlačna posodaPoz. 6: termoglazura DUOCLEAN MKTPoz. 7: zgornji pokrov bojlerjaPoz. 8: del izolacije/magnezijeva anoda (samo pri SU300/1)Poz. 9: Mg-anodaPoz. 10: uvarjena potopna tulka za bojlersko tipalo / kotlovskaregulacijaPoz. 11: gladkocevni toplotni izmenjevalnikPoz. 12: nastavljive noge12910116Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


Tehnični podatki 44 Tehnični podatki4.1 Dimenzije in priključkiSl. 2Dimenzije in priključki (mere v mm) – načelna skicaAW: izstop tople vode M: merilno mesto za regulacijo temperature sanitarne vodeEZ: vstop cirkulacijskega vodas strani kotlaVS: predtok bojlerja EK: vstop hladne vodeRS: povratek bojlerja EL: praznjenje (hladna voda)Tab. 2tip bojlerjaDimenzije in priključkiAW VS RS EK/EL EZ višinaH 1potrebna premer D teža 3prostora 2višinal mm mm mm kgSU160/1, SU160/1 W 160 R1 R1 R1 R1 R 3 1185 1600 554 98SU200/1, SU200/1 W 200 R1 R1 R1 R1 R 3 1445 1800 554 110SU300/1, SU300/1 W 290 R1 R1 R1 R1¼ R ¾ 1465 1950 670 1451Vključno s pokrovom bojlerja, brez nog.2 Min. višina prostora, potrebna za zamenjavo Mg-anode.3 Teža praznega bojlerja vključno z embalažo.4.2 Varnostne mejne vrednostiPREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJAzaradi prekoračitve mejnih vrednosti• Iz varnostnotehničnih razlogovje upoštevanje navedenih mejnihvrednosti obvezno.dopustne maks.vrednostiprostorninatemperaturadelovninadtlakpreskusnitlak 2°C bar barOgrevalna voda 160 16 1 n.p. 1Sanitarna voda 95 10 10Tab. 3 Varnostne mejne vrednosti za bojler1 Odvisno od varnostne opreme posameznega ogrevalnega sistema(varnostni ventil, raztezna posoda).2 Delovni in preskusni tlaki so nadtlaki.Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 7


5Transport5 TransportNEVARNOST TELESNE POŠKODBEPREVIDNO!zaradi nepravilnega dviganja in nošenja• Bojler naj dvigujeta in prenašata vednodve osebi.NEVARNOST TELESNE POŠKODBEPREVIDNO!zaradi nepravilnega transporta bojlerja• Za prevažanje bojlerja uporabiteustrezno transportno sredstvo,na primer primeren dvokolesnitransportni voziček.• Med prevažanjem bojler na vozičkuustrezno zavarujte, da vam ne zdrsnez vozička.OPOZORILO• Priporočamo, da bojler do mestapostavitve transportirate v originalniembalaži. Tako je med prevažanjemzaščiten pred poškodbami.• Če prevažate bojler brez embalaže,uporabite transportno mrežo.OPOZORILODvokolesni transportni voziček intransportno mrežo lahko naročite prinaših pooblaščenih prodajalcih.Transport na paleti• Voziček (sl. 3, poz. 1) s hrbtne strani podstavitepod zapakiran bojler (sl. 3, poz. 2).• Bojler s pomočjo varovalnega pasu pritrditena voziček.• Prepeljite bojler do prostora, kjer bo instaliran.• Odstranite plastično folijo, lesen oboj in pokroviz stiropora.12Sl. 3Prevažanje bojlerja s specialnim Buderusovimtransportnim vozičkom8Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


Montaža 66 Montaža6.1 NamestitevBojler je v stoječi izvedbi in se lahko namesti poleg kotla,z upoštevanjem odmikov, prikazanih na sl. 4.Bojler mora stati na ravnih tleh z ustrezno nosilnostjo.PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJAzaradi zmrzali• Prostor, v katerem je nameščen bojler,mora biti suh in varen pred zmrzovanjem.50012NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJA400PREVIDNO!zaradi korozije• Bojler se sme instalirati samo v zaprtesisteme.• Ne uporabljajte odprtih razteznih posod.Sl. 4Poz. 1:Minimalni odmiki za montažo in vzdrževanje(mere v mm)bojlermin. 100OPOZORILOPoz. 2:ogrevalni kotelZamenjava Mg-anode (v sklopuservisiranja) je možna le, če je nadbojlerjem dovolj prostega prostora.• Preverite, če višina prostora ustrezapotrebni višini, navedeni v tab. 2,str. 7.Montaža nastavljivih nog• Stiroporni pokrov (sl. 5, poz. 1) položite na tla.• Nagnite bojler na robu transportne paletein ga previdno položite na stiroporni pokrov.• Iz spodnjega stiropornega podstavka vzemitenastavljive noge M10 × 30 (sl. 5, poz. 2) in jih privijtena spodnjo stran bojlerja.• Postavite bojler pokonci in ga izravnajte s privijanjemoz. odvijanjem nastavljivih nog.21ca. 20Sl. 5Poz. 1:Poz. 2:Montaža nastavljivih nogembalažni prokrov iz stiroporanastavljive nogeAkumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 9


6Montaža6.2 InstalacijaPri priključitvi bojlerja na cevni razvod obveznoupoštevajte spodnja opozorila. Opozorila so pomembnaza brezhibno delovanje bojlerja.46 11 10 8 6PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJAzaradi možne korozije na priključkihbojlerjaV priključkih AW, EZ in EK se nahajajozaščitne tulke. Tulke služijo zaščiti emajliranihpovršin na priključkih pred korozijo.AW123 95 6 7 612• Pustite tulke v priključkih.POZOR!PREVIDNO!NEVARNOST ZA ZDRAVJEzaradi onesnaženja sanitarne vode• Pri montaži bojlerja pazite na higienskoneoporečnost v skladu z veljavnimitehničnimi pravili.• Temeljito izperite bojler vključnos cevovodom s sanitarno vodo.OPOZORILOPriporočamo, da za povezavo kotel-bojleruporabite originalne hitromontažnekomplete, ki so na voljo kot dodatnaoprema pri pooblaščenem prodajalcu,saj si boste s hitromontažnim priborominstalacijo bistveno olajšali.NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEzaradi netesnih priključkov• Pazite, da so cevni priključki izvedenitako, da ne povzročajo dodatnihnateznih obremenitev.• Pazite, da so gibke cevi položenebrez pregibov in zvojev.Sl. 6 Izvedba vodovodne instalacije po DIN 1988(načelna shema)Poz. 1: bojlerPoz. 2: odzračevalni ventilPoz. 3: zaporni ventil z izpustnim ventilomPoz. 4: varnostni ventilPoz. 5: protipovratna loputaPoz. 6: zaporni ventilPoz. 7: cirkulacijska črpalkaPoz. 8: reducirni ventil (po potrebi)Poz. 9: preskusni ventilPoz. 10: protitočna zaporaPoz. 11: nastavek za priključitev manometra(od prostornine 1000 l dalje predpisana oprema)Poz. 12: ventil za praznjenjeAW:EK:EZ:izstop tople vodevstop hladne vodevstop cirkulacijskega voda10Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


Montaža 6• Izvedba in oprema vodovodne instalacije moraustrezati splošno veljavnim tehničnim pravilomin nacionalnim predpisom. V Nemčiji je obveznoupoštevanje zahtev po DIN 1988 in DIN 4753.• Cevovod za praznjenje sistema ne sme imeti vgrajenihkolen, da ne bi prihajalo do zastajanja mulja.6.2.1 Varnostni ventil(ni v sklopu dobavljene opreme)• Na varnostni ventil namestite tablico z naslednjimopozorilom:"Odvodna cev mora biti vedno odprta. Iz varnostnihrazlogov lahko med gretjem iz nje priteče voda."• Odvodna cev mora imeti premer, ki je vsaj tako velikkot premer iztočne strani varnostnega ventila (tab. 4).• Od časa do časa preverite, če varnostni ventilbrezhibno deluje.priključni premerminimalnoTab. 4nazivni volumenbojlerjalmaks. ogrevalnamočkWDN 20 200 – 1000 150Dimenzioniranje odvodne cevi varnostnega ventilapo DIN 47536.2.2 Kontrola tesnosti• Preverite tesnost vseh priključkov, čistilnega pokrovain zaščitne anode.• Pazite, da so vsi cevni priključki izvedeni tako,da ne povzročajo dodatnih obremenitev.Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 11


6Montaža6.3 Montaža tipala temperature sanitarne vodeZa merjenje in nadzor temperature sanitarne vodev bojlerju montirajte tipalo, ki je priloženo priključnemusetu za bojler (dodatna oprema). Za vgradnjo tipalaje predvideno merilno mesto M (sl. 2, str. 7).1 23Napotke za izvedbo električne instalacije tipalatemperature sanitarne vode poiščite v tehničnidokumentaciji, ki je priložena regulatorju oz.ogrevalnemu kotlu.• Komplet s tipalom (sl. 7, poz. 1 do 4) potisnitedo konca v potopno tulko (sl. 7, poz. 5).Pri tem se plastična spirala (sl. 7, poz. 3), ki drži delekompleta skupaj, avtomatično odmakne nazaj.45Da se zagotovi stik med tulko in površino tipalain s tem zanesljiv prenos toplote, morate v sredinokompleta potisniti izravnalno vzmet (sl. 7, poz. 4).• Na vrh potopne tulke (sl. 8, poz. 1) s strani namestitevarovalni nastavek (sl. 8, poz. 2).• Priključni kabel tipala speljite do kotla oz.do regulatorja (Logamatic ali SP30D), po potrebiposkrbite za razbremenitev kabla. Kabel se nesme dotikati vročih delov kotla.OPOZORILOElektrični priključek tipala izvedite v skladus priloženim vezalnim načrtom.Sl. 7Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Poz. 4:Poz. 5:Montaža tipala temperature sanitarne vodeslepi koskvadrantno temperaturno tipalo (ali tipalo SP30D)plastična spiralaizravnalna vzmetpotopna tulka12Sl. 8Poz. 1:Poz. 2:Montaža varovalnega nastavkavarovalni nastavekpotopna tulka12Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


Zagon in izklop 77 Zagon in izklop7.1 Zagon bojlerjaPred zagonom obvezno preverite tesnost bojlerja,da med delovanjem ne bi pričel puščati.22OPOZORILO• Preskus tesnosti opravite izključnoz vodovodno vodo v pitni kvaliteti.Preskusni tlak ne sme presečidopustnega obratovalnega nadtlakasanitarne vode max. 10 bar.AW AW1• Odprite odzračevalni ventil (sl. 9, poz. 1) ali najvišjeležečo pipo in odzračite bojler.• Odprite zaporni ventil za hladno vodo na EK(sl. 9, poz. 2), da se bojler napolni z vodo.• Pred zagonom še enkrat preverite, ali so ogrevalnikotel, bojler in cevni razvod napolnjeni z vodo.V ta namen odprite odzračevalni ventil (sl. 9, poz. 1).• Preverite tesnost vseh priključkov, cevovodovin čistilnega pokrova na bojlerju.3Sl. 9 Izvedba vodovodne instalacije po DIN 1988(načelna shema)Poz. 1: odzračevalni ventilPoz. 2: zaporni ventil na vstopu hladne vodePoz. 3: odvodna cev varnostnega ventilaAW:EK:EZ:izstop tople vodevstop hladne vodevstop cirkulacijskega vodaAkumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 13


7Zagon in izklop7.2 Napotki za uporabo7.3 Napotki za izklopPREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJAČe je odvodna cev varnostnega ventilazaprta, lahko pride zaradi nedopustneganadtlaka do poškodb bojlerja.• Odvodna cev varnostnegaventila (sl. 9, str. 13) mora bitivedno odprta.Uporabnika bojlerja opozorite, da mora– Odvodna cev varnostnega ventila (sl. 9, str. 13)vedno ostati odprta.– Občasno preverjati brezhibno delovanjevarnostnega ventila.– V primeru, če se varnostni termostat (STB) na kotluvečkrat zaporedoma aktivira, poklicati serviserja.OPOZORILOInformacije glede nastavljanja(npr. temperature sanitarne vode) najdetev navodilih za uporabo regulatorja.PREVIDNO!NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJAV primeru, da stoji bojler več dniizpraznjen, lahko pride zaradi vlagedo poškodb zaradi korozije.• V takem primeru morate notranjostbojlerja dobro osušiti (naprimerzvročim zrakom) in pustiti čistilnipokrov odprt.V primeru daljše odsotnosti uporabnika (na primermed počitnicami) priporočamo:• Bojler pustite vklopljen.• Na regulatorju aktivirajte program za počitnice(ali nastavite nižjo temperaturo sanitarne vode).V primerih, ko je bil potreben popoln izklop bojlerja,se morajo pri ponovnem zagonu upoštevati nacionalnipredpisi glede higiene pri napravah za pitno vodo(spiranje cevovodov).14Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


Vzdrževanje 88 VzdrževanjeNa splošno se priporoča, da bojler vsaj vsaki dveleti pregleda strokovnjak in ga očisti. Opozoriteuporabnika na to.Pri neugodnih karakteristikah vode (trda do zelotrda voda) v povezavi z visokimi temperaturnimiobremenitvami se mora bojler bolj pogosto čistiti.NEVARNOST POŠKODOVANJABOJLERJAPREVIDNO!zaradi pomanjkljivega čiščenjain vzdrževanja• Bojler naj vsaki dve leti pregledastrokovnjak in opravi vzdrževalna dela.• Morebitne pomanjkljivosti je potrebnonemudoma odpraviti!8.1 Pripravljalna dela• Ogrevalno napravo pod napetostjo izklopite.• Bojler izpraznite. V ta namen zaprite ventil za dovodhladne vode EK in odprite ventil za praznjenje EL.Za odzračevanje odprite odzračevalni ventil alinajvišje ležečo pipo.• Snemite zgornji pokrov bojlerja z izolacijo(samo pri SU300/1) (sl. 1, str. 6).• Odvijte vijake na opažnem pokrovu čistilne odprtine(sl. 10, poz. 6).6541• Pokrov in izolacijo (sl. 10, poz. 5) snemite.• Odvijte šestrobe vijake na pokrovu (sl. 10, poz. 4),pokrov (sl. 10, poz. 3) in tesnilo (sl. 10, poz. 2)odstranite.32Sl. 10Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:Poz. 4:Poz. 5:Poz. 6:Demontaža pokrova čistilne odprtinečistilna odprtinatesnilo pokrovapokrov čistilne odprtinešestrobi vijakiizolirni elementopažni pokrov z vijakiAkumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 15


8Vzdrževanje8.2 Čiščenje bojlerja• Preglejte notranjost bojlerja in očistite vodni kamen.NEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEPREVIDNO!zaradi poškodovane notranje površinskezaščite• Oblog vodnega kamna nikoli neodstranjujte s trdim, ostrim predmetom.Obloge vodnega kamna v bojlerju odstranite nasledeči način:• Notranjost obrizgajte z "ostrim" curkom hladnevode (nadtlak cca. 4 – 5 bar) (sl. 11).Učinek čiščenja povečate, če prazen bojler najprejsegrejete, nato pa obrizgate. Zaradi termičnega šokase bodo kalcitne obloge lažje odluščile z gladkocevnegatoplotnega izmenjevalnika. Odpadlo umazanijoposesajte s primernim sesalnikom, ki ima plastičennastavek.Ekstremno debele obloge vodnega kamna odstraniteskemičnim čiščenjem (na primer s sredstvom zatopljenje vodnega kamna CitroPlus firme Sanit).Priporočamo, da kemično čiščenje prepustiteusposobljenemu strokovnjaku.Sl. 11Spiranje bojlerja16Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


Vzdrževanje 88.3 Kontrola magnezijeve anodeMagnezijeva anoda je zaščitna anoda, ki se medobratovanjem tanjša.Izrabljenost zaščitne anode se mora po DIN 4753optično preverjati v intervalih max. dveh let.• Odstranite zgornji opažni pokrov in izolacijo(samo pri SU300/1), če tega še niste storili.• Odvijte šestrobo glavo (sl. 12, poz. 1) magnezijeveanode s pomočjo očesnega ključa SW32.• Odmontirajte anodo (sl. 12, poz. 2).• Preverite iztrošenost anode. Če je anoda stanjšanana približno 15 – 10 mm, jo zamenjajte.1OPOZORILOPovršina magnezijeve anode ne smepriti v stik z oljem ali maščobo.Pazite na čistočo.2OPOZORILOČe je Mg-anoda še uporabna, jo priponovni vgradnji zatesnite s primernimtesnilnim materialom (npr. predivom aliPTFE-trakom).• Privijte anodo nazaj v pušo.Sl. 12Poz. 1:Poz. 2:Zamenjava magnezijeve anodešestroba glavamagnezijeva anoda8.4 Zamenjava magnezijeve anode• Če je zaščitna anoda preveč iztrošena, jo moratezamenjati z novo in vgraditi, kot kaže sl. 12.Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 17


8Vzdrževanje8.5 Zagon bojlerja po opravljenem čiščenjuNEVARNOST POŠKODOVANJAOPREMEPREVIDNO!zaradi poškodovanega tesnila• Priporočamo, da po vsakem čiščenjuzamenjate tesnilo na pokrovu čistilneodprtine (sl. 13, poz. 2) in se s temizognete težavam zaradi netesnostibojlerja.• Namestite nazaj pokrov čistilne odprtine (sl. 13,poz. 3) skupaj s tesnilom (sl. 13, poz. 2).• Šestrobe vijake (sl. 13, poz. 4) na čistilnem pokrovunajprej privijte z roko.• Nato vijake (sl. 13, poz. 4) zategnite z momentnimključem z 25 – 30 Nm.• Bojler napolnite z vodo in ogrevalni kotel pripraviteza obratovanje.6 541• Preverite tesnost priključkov in čistilnega pokrova.• Vstavite izolirni element (sl. 13, poz. 5) in privijteopažni pokrov (sl. 13, poz. 6).• Namestite nazaj zgornji izolirni element(samo SU300/1) in zgornji pokrov bojlerja(sl. 1, str. 6).Sl. 133Montaža pokrova na čistilno odprtino2Poz. 1:čistilna odprtinaPoz. 2:tesnilo pokrovaPoz. 3:pokrov čistilne odprtinePoz. 4:šestrobi vijakiPoz. 5:izolirni elementPoz. 6:opažni pokrov z vijaki18Akumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav!


BeležkeAkumulacijski bojlerji Logalux SU160/1 – SU300/1 – Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav! 19


BBT Thermotechnik GmbHD-35573 Wetzlarwww.heiztechnik.buderus.deinfo@heiztechnik.buderus.de

More magazines by this user
Similar magazines